ONS BLAD Nu of nooit, zegt MacDonald De voorstellen M r Dollfuss vecht nahr twee zijden H Komt er practisch ontwapening? 1 Luther afgetreden Het nieuws van heden VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS GLOEDVOL BETOOG TEi DE PROPAGANDA FIDE DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR s ROOD EN BRUIN duidelijke zaken, welke weinig bevorderlijk kunnen zjjn voor het zoo noodzakelijke ver trouwen In de superioriteit van. de huidige lei ders in het Derde Rijk. - VRIJDAG 17 MAART 1933 Vloot Wat de „Angriff” zegt Luchtvloot Algemeene bijval Nauwkeurige cijfers Beieren.onder het Rijk .4 Dr. Held af getreden De Schutzbund In Tirol Chineesche conferentie Davis naar Genève Japansche scheepsramp Zal hij het houden? EEN VLIEGENDE MINISTER t id Nieuwe Prefect benoemd t Japan sch nationalisme AS (ft 1 Voorloopig standpunt der naties Dr. Schacht zyn opvolger als president der Rijksbank DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Het Engelsch-Ru^sisch incident Zware gevechten in Zuid-Jehol JOSEPH IF. HARRIMAN ontbonden De Fransche Minister van Lucht vaart, Pierre Cot, leert vliegen. J Militigst elsel met 8 maanden diensttyd voor Europa’s continent „Verwerping van mijn plan schept het risico van een nieuwen Dr. Schacht MacDonald Om ctfie uur vanmiddag was de generale raad nieuw briefje Memorie van antwoord op het Voorloopig Ver- o o Epp op rich (United Press) 760 'ff A S. i Hoogste stand op Vrijdag 9 «w v-nut 738 Vorige stand 767. N N IS IS WASHINGTON, 16 Maart. President Roose velt heeft Norman Davis benoemd tot leider der Levendige bijval van alle zijden viel den Engelschen minister-president ten deel, toen hij zün rede beëindigd had. president van den raad van beheer de Harriman National Bank te New Gloedvol pleidooi van Macdonald voor ontwa pening te Genève. Een plan met nauwkeurige cijfers. Z. Em. Kard. Fumaaonl Biondl tot prefect der Propaganda Fide benoemd. Amerlkaansche delegatie te Genève met den rang van ambassadeur. Davis zal de volgende week naar Europa vertrekken. De Amerlkaan sche regeeering aldus een officieus* ver klaring heeft alle passende maatregelen ge nomen, om haar deel van de verantwoordelijk heid ten aanzien der ontwapeningsconferentie te vervullen. voor voor Nadat de Defensiebegrooting was goedgekeurd, begon de Eerste Kamer met Buitenlandache Zaken. Crisis-accountantsdienst ingesteld bjj het Depar tement wan Economische Zaken. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii Zij, die zich tegen 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. HiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinniiiHiiitnnmn vast, dht het meen wezen- ^te bewerk- •- 1 H I NOORD-HÖLLANDSCH dagblad van de Rijksbank bijeengekomen. De vergade ring duurde tot kwart voor achten. Dr. Luther heeft reeds vanmiddag een af scheidsbezoek gebracht aan Rjjkspresident Von Hindenburg. De „Angriff" noemt het aftreden van dr. Luther een feit van ontzaglijke economische draagwijdte. Met de benoeming op deze door slaggevende functie van een persoon uit de nationale kringen, komt tegelijkertijd een nieu we geest in het Duitsche bedrijfsleven. Thans zal de eerste beslissende stap kunnen worden genomen tot uitroeiing van het econo misch liberalisme, aldus de „Angriff”. De van York is wegens valschheid in geschriften gearresteerd. Voor de artillerie wordt als maxlmum-kaliber vastgesteld 105 mM.; staten, die over grooter GENÈVE, 16 Maart. Het Engelsche ontwape- ningsontwerp bestaat uit 4 deelen en 96 arti kelen. Vooreerst wordt, wat betreft de veilig heid, een vernieuwing van bet Briand-Kellogg- pact voorgesteld. De eigenlijke ontwapeningsvoorstellen voor zien in de vereenvormlglng der legertypen van het Europeesche continent op den grondslag van het milltie-stelsel met een dienstttijd van 8 maanden (bij uitzondering van 12 maanden). Een vaststelling der legerorganisaties buiten Europa wordt niet voorgesteld. BERLIJN, 16 Maart. (V.D.) De president van de Rijksbank, dr. Luther is afgetreden. Tot zijn opvolger is benoemd dr. Schacht. van 200.000 man. 250.000 500.000 75.000 100.000 BRISBANE, 16 Maart (Eigen bericht) Van het Maandag tijdens .een storm vergane Japan sche ss. „Rinsen Maru" is een reddingsboot met 13 overlevenden aangetroffen. Men vreest, dat de tweede reddingsboot, waarin zich de ovenge opvarenden bevonden, gekapseisd is. (United Press) Naar United Press nader meldt, bracht de Engelsche ambassadeur te Washington heden een bezoek aan president Roosevelt, wien hij dringend uitnoodigde, het door MacDonald heden te Genève voorgelegde ontwapenlngs- plan in overweging te nemen. Op het gebied der vjpot wordt^vgprgesteld de intrekking der clausule der ontwapenings- bepalingen van het Verdrag van Versailles en de bijeenkomst van een nieuwe vlootconferen- tie in 1035. Dultschlands vloot zal tot 1936 geen wijzi ging ondergaan. Wel mogen oude schepen ver vangen worden. Tenslotte zal terstond een permanente com missie worden ingesteld, welke reeds thans nieuwe kwalitatieve vlootbewapeningsbeperkln- gen voor den tijd na 1935 moet voorbereiden. Het luchtbombardement wordt verboden. Het aantal vliegtuigen zal voor leder land worden bepaald. Voor Frankrijk, Italië. Sovjet-Rusland. Engeland en Japan wordt dit vastgesteld op 500 toestellen, voor de overige landen blijft de huidige toestand gehandhaafd. De bouw van nieuwe luchtschepen wordt verboden. Voor Duitschland en de andere ontwapende staten blijft de toestand ongewijzigd tot na af loop van de eerste vijfjarige etappe. Geen en kel militair- en maiinevliegtulg mag de drie ton leeggewicht overschrijden. De helft van de vliegtuigen, die deze grens overschrijden, moe ten voor 30 Juli verwoest worden, de andere helft binnen 5 jaar. Het luchtbombardement zal niet gelden voor zekere ver verwijderd lig gende gebieden, waar het als politiemaatregel toegelaten zal zijn. Voor de civiele luchtvaart Is reeds thans een zekere reglementeerlng voorzien. Voor de toe komst is een volledige afschaffing der milltalre- en marlneluchtvaart voorzien onder voorwaar de eener effectieve Internationale contróle. De desbetreffende bepalingen dienen in den tus- schentjjd door de permanente ontwapenings commissie te worden uitgewerkt. De chemische en bacteriologische oorlog wordt verboden op de basla der tot nu toe ge nomen conferentlebesluiten. Het nieuwe ontwapenlngsverdrag vervangt de tot nu toe geldende ontwapenlngsbepallngen der vredesverdragen voor Duitschland, Oosten rijk, Hongarije en Bulgarije. OSAKA. 16 Maart (Eigen bericht) De be kende industrieel Tokuzosjima wordt erv& be schuldigd munitiehandel met de Chineesche regeering te hebben gefinancierd. Ofschoon zijn schuld nog niet vaststaat, heeft zich van de be volking ^van Osaka een geweldige opwinding meester gemaakt. Een geweldige menschen- menlgté organiseerde voor T.'s huls een be- tooging, in verloop'waarvan hij In efflgie (zin nebeeldig) begraven werd. Plakkaten werden rondgedragen, waarin de natie gelukwenschen werden uitgesproken voor den dood van Toku zosjima. (United Press) HBIFENGKUO, 16 Maart (Eigen bericht). Zware gevechten worden momenteel gevoerd om den pas bij Plngyuen. Drie Chineesche aan vallen werden door de Japansche brlgade-Ha- tori. versterkt door haar Inmiddels gearriveerde achterhoede, teruggeslagen. MacDonald sloot zijn rede volgenderwjjs: Vele van de hier tegenwoordige gedelegeer den zijn nog zoo ver van elkaar verwijderd, dat het ook mij onmogelijk was, om tijdens mijn verblijf te Genève bruggen van overeenstem ming te slaan. Maar deze bruggen zullen des ondanks nog gebouwd worden. Wanneer mijn voorstellen afgewezen worden en geen over eenstemming mogelijk is, dan zal dit ook met ieder ander plan het geval zijn, daar ieder plan zekere risico's voor allen bevat. Doch wanneer geen plan tot stand komt, dan zult gij allen huiswaarts keeren, maar niet met een goed geweten, doch met het gevoel van 'onrust en onzekerheid. De conferentie heeft de vrijheid het plan af te wijzen, maar het moet haar duidelijk zijn, dat zij met deze afwijzing een andere keus doet. Ontwapening Isgeen doel-ln-zich-zelf, maar een bijdrage voOr den vrede. Slechts hier op komt het aan. Een afwijzing beteekent het risico van een nieuwen oorlog. Een mislukking zou J^^ernielende elementen in het leven der volken weer naar de oppervlakte brengen. Om een dergelijke tragedie te voorkomen, zijn wij hier. Hebben wij niet genoeg oorlog en vijand schap gevoerd? Thans is het in onze macht gelegen, de golf van vrees, welke door de we reld vaart, meester te worden. Leesf luen en Dr. Luther afgetreden ais president der Duit sche Rijksbank. Schacht zjjn opvolger. De Beiersche minister-president Held af getre den. Schutzbund in 1*1x01 ontbonden. ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 - e nationaal-socialisten in Duitschland 1 schijnen niet van plan het voor het Cen- trum gemakkelijk te maken, bij te draaien Zij gaan zander eenige aarzeling recht op hun machtsdoel af, zonder zich af te vragen of dit naar den zin is van wie dan ook. Zij willen den steun van Centrum en Beiersche Volkspartij waar zjj dien noodlg mochten hebben, wel aan vaarden, maar het lijkt vooralsnog niet waar schijnlijk, dat zij daarvoor ook maar het ge ringste offer zullen willen brengen. Of de ka tholieken In Duitschland politiek plooibaar ge noeg zullen zjjn om zich zonder principieel pro test naar de wenachen, of liever de eischen, van de Nazi’s te schikken, mag ondanks hun zich baanbrekenden goeden wil, tóch nog be twijfeld worden. De Hakenkreuz-rldders huldi gen wel erg in het oog loopend de verwerpelijke thtorie van: het doel heiligt de middelen. Rondom de den nationaal-socialisten zoo bui tengewoon gelegen komende brandstichting in bet Rjjksdaggebouw, waardoor een panische schrik voor een mogelijke bolsjewistische ter reur in breedejagen van het Duitsche kiezers volk ontstond, hangt nog steeds een taaie, ondoordringbare mist van geheimzinnigheid, welke maar niet optrekken wil. Zoo lang het fijne van deze branderige zaak niet onomstoo- teljjk vast staat, mag men echter rechtvaardig heidshalve geen nog Onbewijsbare beschuldigin gen aan het adres van de Nazi's uiten. Maar behalve deze mysterieuze geschiedenis, die ook in het belang van het aanzien van het huidige slag der Eerste Kamer over de begroeting van Economische Zaken en Arbeid. Het Tweede Kamerlid Ir. Cramer vraagt ontslag uit den Indischen dienst. et is dan ook allerminst te verwonderen, èat de Oostenrjjksche bondskanselier Dr. Dollfuss, de jeugdige erfgenaam van Mgr. Seipel’s politiek, zoowel ethische als staatkun dige bezwaren tegen het nationaal-socialigme koestert. De nationaal-socialisten in Oostenrijk beweren wel met de hun eigen zelfverzekerdheid dat de eindoverwinning hun In den schoot zal vallen, maar zoowel de bondspresident Miklós als Dr. Dollfuss, zjjn niet van plan den strijd op te geven. De christelijk-socialen, die, vooral nu Hitler In Duitschland het bewind in handen heeft ge nomen, nog minder voor een opgeven r van Oostenrijks zelfstandigheid door ihlddel van „Anschlu^’ voelen dan vroeger, moeten naar twee kanM^front maken. Naar den kant van - de Nazi's en de Groot-Duitschers en naar den kant van de sociaal-democraten. De sociaal democraten maken bet de bondsregeering lastig, niet omdat zjj eenige sympathie voor het hdldlge antl-Marxistlsche Duitschland koesteren, maar omdat zij het hari-klri plegende Oostenrijksche parlement in zjjn staat van verwording willen behouden. Zooals men weet, zjjn de pogingen van den Groot-Duitscher dr. Straffner, ez-vice- presldent van den Nationalen Raad, om dien Raad na den gepleegden zelfmoord weer ten leven te wekken, door de regeering met polltie- geweld verijdeld. Indien de Nationale Raad weer ten leven gewekt moet worden, meent de re geering alleen daartoe bjj noodverordening het recht en de macht te hebben. En welke macht de regeering bezit, is gebleken uit de massale concentratie der'Helmwehren In Tirol. De so ciaal-democraten beschikken daarentegen over hun „Schutzbunden" en het algemeene stakings- parool. De formalistische strijd, ontbrand door de parlementscrisls, tusschen Dollfuss en de sociaal-democraten zou wel eens kunnen uit draaien op de geschiedenis van de twee om één been vechtende honden, die tenslotte moesten ervaren, dat een derde er met de magere kluif van door ging. Maar zoo ver Is het op het oogen- blik nog niet, en het is voor de rust in Europa te hopen, dat het ook nooit zoo ver komen zaL PEIPING, 16 Maart. (Eigen bericht). Een voor den binnen- en bultenlandschen toe stand van China zeer belangrijke conferentie wordt momenteel te Paotlngfoe gehouden. Be halve Tsang Kal-Sjek en den minister van Buitenlandache Zaken Lo Wen Kan nemen ook eenige andere vooraanstaande leiders, o.w. vroegere tegenstanders der Centrale regeering; aan de conferentie deel. Tot deze laatsten behoort ook Yen Hsi Sjan, de vroegere gouverneur van de provincie Sjan st. dia gedurende eenlgen tijd met den „chris- ten-generaal" Feng tegen Nanking samenspan de, maar tenslotte zijn tegenstand moest op geven en zich uit de politiek terugtrok. De onderhandellngen te Paotlngfoe worden door de Japanners met groote belangstelling gevolgd daar men verwacht, dat ze een definitieve be slissing zullen brengen Qf China in de toe komst tegenover 4^>an een tegemoetkomende of een oorlogszuchtige houding zal aannemen. De vroegere commandant der strijdkrachten in Noord-Chlna en heerscher over Mandsjoe- rüe Tsjang Hsue Liang, die zich in Frankrijk wil vestigen, is in gezelschap van zijn vrouw in een vliegtuig uit Peiping in Sjanghai aange- komen. Hij zal daar aan boord gaan. (United Press) LONDEN, 16 Maart (V.D.) De diplomatieke medewerker van de ..SldtfnAg^ösf' meldt, dat de Engelsche regeering Ingeval Sovjet-Rusland het incident.^tiat is ontstaan door de arrestatie van zes Engelsche onderdanen, niet op bevredigende wijze oplost, niet slechts het afbreken der on derhandellngen over een Enge lach-Russisch handelsverdrag, doch ook het terugroepen van den Britschen ambassadeur uit Moskou zou overwegen. GENEVE, 16 Maart. (W. B.) Onder buiten gewoon groote vertegenwoordiging van alle na- ties en groote belangstelling van pers en pu bliek vond hedenmiddag plaats de buitenge wone zitting van de hoofdcommissie der ont wapeningsconferentie, waarin de Engelsche mi- nister-president Ramsay MacDonald zijn aan- gekondigde groote rede hield. Te midden der voltallig verschenen delegatieleiders merkte men op den Franschen minister-president Da- ladler, die zich kort voor het begin der zitting eenige minuten met den Duitschen ambassa deur Nadolny onderhield. Voorzitter Henderson verleende terstond na de opening het woord aan minister-presient MacDonald, die bjj zjjn verschijnen op de re denaarstribune met grooten bijval werd be groet. Met meesterlijke welsprekendheid deed Mac Donald een laatste beroep op de ontwapenings conferentie. Thans staat mö) aldus sprtker in de laatste phase der ontwapeningsconfe rentie. Door allen moeten nieuwe concessies worden gedaan, om tot een oplossing te komen. Elk heeft het recht te weten, wat hij van de conferentie te ontvangen en wat hjj te offeren heeft. In bet verdere verloop zijner uiteenzet tingen schetste de Engelsche premier zijn ont- wapenlngsplan, waarbij hij vjjf beginselen naar voren haalde, waarop het plan gebaseerd is. Deze zijn: 1. Vaststelling eener eerste ontwapenlngs- ctappe over den duur van 5 jaar, X verkondiging aan de geheele wereld van den wil, dat de staten tot ontwapening be sloten zijn. '3. waarborging van de tenuitvoerbrenging der ontwapening door het instellen van een per manent contrMe-orgaan, 4. voorbereiding van verdere bewapenings- venninderlngen voor de tweede etappe door een eveneens thans reeds In te stellen bijzonder orgaan en 5. In het leven roepen van een atmosfeer van vertrouwen, waarin de politieke moeilijkheden van thans overwonnen worden, om later tot verdere bewapeningsverminderingen te geraken. en herinnert zich de tragedie van Po- tempa. waar een aantal nationaal-so cialisten op even lafhartige als beest achtige wijze een uit zijn bed gehaalden com munist voor de oogen van zjjn moeder afslacht ten. Toen het proces tegen deze moordenaars in het uitspreken van een doodvonnis eindig de, verklaarde Hitler zich met hen solidair en beroemde zich erop hun ..kameraad" te zijn. Het doodvonnis werd In levenslang veranderd. Thans, -nn “Bttler rljkskanseller geworden is, heeft hij getoond, dat hij het met die „kame raadschap” indertijd ernstig meende. Op gijn verzoek zijn de moordenaars van Potempa thans begenadigd en vrijgelaten. Ook andere vonnissen, uitgesproken over natlonaal- soclallstische misdadigers zullen worden her zien, wanneer aangetoond zal kunnen worden, dat zij hun euveldaden bedreven uit „vader landsliefde”. Men schijnt tegenwoordig dus het vaderland ook met misdaden te kunnen dienen. De nationalistische revolutie heeft blijkbaar ook een omwenteling in de meest elementaire rechts begrippen teweeg gebracht. Niet minder beden kelijk, vanuit katholiek oogpunt bezien, is bet wetsontwerp, dat de Pruisische gezondheidsraad heeft uitgewerkt, en waarin de mogelijkheid van eugenetische sterilisatie wordt geopend. Al ver keert dit ontwerp nog In het beginstadium van voorbereiding, het bewijst, dat men niet al 'te zeer op concessies en correcties van de nationaat- soc.ialistisc.he rassentheorie zal kunnen rekenen. Weer brand op het wrak van de C. Hooft". Memorie van Anti inzake wijziging d n de Eerste Kamer Verder voorziet het plan in een leger voor Duitschland ter sterkte van 200.000 man. Frankrijk 400,000 waarvan 200.000 man voor het vasteland, Polen ter sterke Italië Sovjet-Rusland België Tsjecho-Slowakije GENEVE, 16 Maart. Na de rede van >Iac- Donald namen verscheidene delegatieleiders het woord, om den Engelschen premier voor zijn initiatief te danken, De Frans'Che minister-president Daladler ver klaarde het Engelsche plan van zóó groot ge wicht te achten, dat de Fransche delegatie het met de greotste nauwkeurigheid en sympathie wil bestudeeren. Wij zien er met blijdschap In terug de voornaamste beginselen, welke door Paul-Boncojr zijn uiteengezet. H*t succes de zer poging hangt af van een p»^iflowing der intematiomile atmosfeer. Glbeon (Amerika) sprak de hoop uit. dat het plan eenstemmig wordt aangenomen. De Duitsct er Nadolny wenschte MacDonald In het Franse h geluk met zjjn besluit, een ont- werp-conventle voor te leggen, om de confe rentie te bevrijden uit de verstikking der com- missiebesprektngen. Hjj verwachtte stellig, dat men thans de laatste phase der conferentie was Ingegaan en snel bet gewenschte doel zou bereiken. Duitschland blijft een stelsel verlangen, dat algemeene veiligheid verschaft. Een dergeljjk stelsel wordt vooreerst bereikt door een wer kelijke ontwapening en een rechtvaardige ver effening der bewapeningen Caballero (Italië) gaf de verzekering, dat Italië het plan met nauwgezetheid zal bestu deeren. Nadolny stelde met voldoe Engelsche plan de tendenz lijke en aanzienlijke ontwaj stelligen. Nochtans diende hij de détails nader te bestudeeren. Tenslotte werd besloten eerst DonderdS over het Engelsche plan te beraadslagen. kaliber beschikken, zullen dit tot een maxi mumgrens van 155 mM. voorloopig behouden. Tanks zullen maximaal 16 ton mogen inhou den. Materiaal, dat deze grenzen overschrijdt, wordt binnen drie jaar vernietigd. Onze Romeinsche correspondent seint d.d. 10 Maart: Tot Prefect der Propaganda Fide is benoemd Z.Em. Kardinaal Fumassonl Biondl, als opvol ger van wijlen Kardinaal van Rossum. INSBRUCK, 16 Maart. (Reuter.) De Tan- deshauptmann" van Tirol heeft de organisatie van den soc.-democratiscben Republlkelnscben Schutzbund in Tirol ontbonden, daar deze zijn bevoegdheid heeft overschreden. Dit besluit wordt o. a. gemotiveerd door het feit, dat een onderzoek heeft uitgewezen, dat de Schutzbund zich aangematigd heeft verschil lende functies van den staat uit te oefenen. Tevens is bewezen, dat de Schutzbund. niet tegenstaande zijn statuten anders luidden, militair was georganiseerd. Uit het in beslag genomen materiaal blijkt, dat de Schutzbund betrekkingen onderhield met de Rjjksbanier Zwart-Rood-Goud, die tegen het belang van den staat Ingingen. Tenslotte was er een manifest aan soldaten en jïolitie voorbereid, waarin aangespoord werd de wettige regeering gehoorzaamheid te wei geren en niet op te treden tegen oproerige massa’s. Daardoor Is de misdaad van hoogverraad en oproer vastgesteld. r tfervalscher van aandeelen gepakt. RUksmiddelen over Februari 1933. Vlasfabriek te Lage Zwaluwe afgebrand. De moordsaak-Eachauier; een in het geding. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Jelgfoon Administrgtin 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar F Z— Voor buiten Alkmaar F 2.85 M«t oeilluttreerd Zondagsblad F 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De SpaamestacJ - Haarlem MÜNCHEN. 16 Maart (V.D.). Minlster-pred- dent dr. Held heeft zijn functies van fungee- rend staatsminister en voorzitter van den Beierschen ministerraad ter beschikking ge steld. bevoegdheden van premier en minister van Bult. Zaken neemt generaal als commissoriaal minister-president. Hij be noemde tot commissoriale ministers: voor Blnn. Zaken staatscommissaris Adolf Wagner; Financiën staatscommissaris Siebert; Justitie staatscommissaris dr. Frank en voor Onderwijs het rijksdaglid Schemm. De staats- commlssarissen voor bijzondere diensten, Her mann Esser en Ernst Hoehm, blijven evenals Georg Luber in functie. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG 'Ao. 146

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1