ONS BLAD gloriedag Een rustige Rijksdagopening I 21 Maart, Hitler’s r VEKEENIGDE KATHOLIEKE PERS 3 Het nieuws van heden 3 I o POTSDAM ALS IN DEN KEIZERTIJD Hitler en de Kerk GOERING VOORZITTER DE BAROMETER JOH. LAUWERS i 1 i. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 150 EXCLUSIEVE FOTO VAN DE PLECHTIGHEDEN TE POTSDAM Regeeringsverklaring Nadere uiteenzetting o o Opmarsch der S.A. en S.S. Moskou aarzelt nog r. A- Rijksdag begint morgen zijn werk De democratie van Weimar wykt weer voor het oude Potsdam Regeeringsverklaring van den Rykskanselier Waarom de Rykskanselier gisteren de H. Mi» niet heeft bygewoond DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN M W e 5. d Is FAÏGLOP 3 ALKMAAR Ontwikkelen en afdrukken WOENSDAG 22 MAART 1938 Groote geestdrift in den lande Soci’s vragen de vryheid der gearresteerde kameraden COLBERT COSTOUMS Chemisch reinigen f 3.90 JAPOMNEN Chem.reiRigeev.a. f 2.25 MARTELS Chen, reiaigea v.a. f 3.- Desverlaagd ia twee dagen klaar ..illllllllllllinillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIUIIIIHIIIIIIHIIUIUIIIl J WIJ STAAR AAR BE SPITS! g Ververij en Chen. Wasscherij IS. KROM i TELEFOON 1523 Aankomst van President Von Hindenburg voor de kerk te Potsdamterwijl de «erewacht het Hitler-saluut brengt. Deze foto werd langs telegrafischen weg van Berlijn naar Amsterdam over gebracht „Tegenover de wereld zullen wy oprechte vrienden zyn van den vrede” Rede van den Rykspresident advertentieprijzen’ Per lossen regel 20 a, ingez. med. 40 c p. regel; idem op peg. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Zij, die zich tegen 1 April op ons blad a bon nee ren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. Byzonder poststempel Het handelsverdrag in gevaar Koudegolf in Amerika; U dooden. Hakenkruis te Genève twee ir n Hitler en de Kerk. NaL-eoeialisten geen .wit «e kerk verbazuzenen". Zonder hoofdeltjke stemming aanvaardde de Eerste Kamer de begroeting van BnMenlandecbe Zaken Hoogste stand op Woensdag war v-m.: 788 Vesica stand: 7M. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de Wbgenfondsbegrooting voor 1931 Tegen half negen bereikte de kop van den stoet het plein bij de staatsopera. Hier door braken de toeschouwers de afzettingen, aoodat eenige verwarring ontstond. De rUksregeering woont hedenavond in de staatsopera de opvoering bij van bet darde be drijf van Wagner's „Meistersinger”. schrift: „Aan mijn doode kameraden Adolf Hltler”. Het KJt.O.-koor debateert; première voor de aientMa, a De moordsaak-Eschaaxier: gedacht tegen ver dachte K. levenslange en tegen verdachte F. 8 jaar gevangenisstraf. De Nederlandaehe Bioscoopbond verbiedt sfjn leden de vertoonlng van dp film „Morgenrot”. Een der verdachten van den Jwweelendiefstal b|j ir. Philips tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Roosevelt sal geen afstand doen van de aor- logssch olden. Kalme opening van den Rijksdag. Rede van tioenng. Feest In alle Dultache steden. Brand In het SA. „Maasstroom” in de haven van Bristol, NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD Wolff-Bureau zendt ons voorts ongeveer lozUn te’egrammen over feestelijkheden welke In vrijwel alle groote steden van Duitsch land plaats hadden. Overal marcheerden nazi’s en staalhelmen, hield de politie parade en to tal van katholieke en protestante kerken wer den godsdienstoefeningen gehouden. Hier en daar waren luidsprekers opgesteld, die een radio-uitzending der plechtigheid te Potsdam weergaven. Klokken luidden. Geestdriftige re devoeringen werden uitgesproken. Vaderland- sche liederen weerklonken. Vlaggen werden ge- beschen. Het Wolff-Bureau legt er vooral den nadruk op, dat in alle deelen van Duitschland de bevolking met groote geestdrift aan de offl- cleele feestelijkheden deelnam. Voor de Katholieke leden van den Rijksdag *erd In de kerk van 8t. Petrus en Paulus te Potsdam vanmorgen een H. Mis opgedragen *»r Mgr. Bannas, die o_a. werd bijgewoond door vlce-kanseller Von Papen, den rijksver- keersmlnister Els von Ruebenach, den pause- Ujtan nuntius mgr. Orsenigo en verschillende bultenlandsche gesanten. De Oentrumfractie trad de kerk aaneenge sloten binnen, met aan het hoofd oud-kanse- lier dr. Bruenlng en Esser. Van de Nationaal- Soclallsten. waaronder velen in uniform, waren aanwezig: generaal Von Epp en de SJB- leider Himmler. GENEVE, 21 Maart. (Wolff.) De te Genève vertoevende leden der Duitsche delegatie ver zamelden zich heden onder de leiding van Na- dolny en van den Gezant te Bern, Von Keiler, op het tijdstip der plechtigheden In de garni zoenskerk te Potsdam. Aan het einde der zitting, die gewijd was aan een herdenking van dit historisch moment, bracht Nadolny een drievoudig „hoch” uit op het Duitsche Volk en Vaderland. Het Duitsche Consulaat, dat naast het Se cretariaat van den Volkenbond zijn zetel heeft, had de zwart-wit-roode en de hakenkruisvlag gebescben. ven van Friedrich Wilhelm I en Frederik dsn Groeten om kransen neer te leggen. Onder orgel klanken verreten de deel Soenskerk en bulten weerklc schoten. De troepen van het garnizoen Potsdam hiel den een parade, die door vele generaals van het oude leger werd bijgewond, os. von Mac- kensen. Behalve de Rjjksweer namen aan de parade deel afdeelingen der 8.A., 8.8., Stahlhelm en oud-frontstrijders. De heldere zonneschijn gaf aan het geheel een prachtig n aanblik. De leden der rijksregeerlng en van het corps diplomatique hadden op een tribune plaats ge nomen. De Rijkspresldent onderhield zich eenlgen tijd met de veteranen uit den oorlog. De Kroon prins begroette den Rijkspresldent onder toe juichingen van de menigte. Een begroeting hao ook plaats tusschen von Hindenburg en von Mackensen. Precies 1 uur begon de parademarsch. waar bij de oude vlaggen jubelend begroet werden. MacDonald en Simon te Parjjs; hiwprektngz n met de Franache regeering. De Pruisische Landdag wordt heden geopend. De ontwapeningsconferentie wordt tot na Pa- zcben verdaagd. Van de Duitsche kolonie te Stockholm ont ving Von Hindenburg het volgende telegram: „De Duitsche vereenlgingen tn Stockholm hebben de nationale revolutie in Duitschland met vreugde en geestdrift gevolgd. Bij gelegen heid der opening van den Rijksdag spreken zij de hoop uit dat het onder de leiding van den Rijkspresldent der nieuwe regeering lukken zal ons volk en ons vaderland naar een betere toekomst te brengen.' Mussolini's vredesplan. Duitsche amnestie-verordening; een unlform- veroraenmg; spec tele rechtbanken. Gij hebt het onstaan van het rijk meege maakt, hebt nog het werk van den grooten Kanselier, de wonderbaarlijke verheffing van ons volk meegemaakt, en hebt ons geleld in den grooten tijd, dien t lot ons zelf heeft laten beleven en medestrijden. Thans vergunt de Voorzienigheid u, beschermheer te zijn van den nieuwen opgang van ons volk. Dit, uw wonder baarlijk leven, is voor ons allen een symbool van de onverwoestbare levenskracht der Duit sche natie. Daarom dankt u thans het Duitsche volk, de jeugd en wij allen, omdat wjj uw goed keuring van het werk der Duitsche verheffing als een zegen gevoelen. Moge zich deze kracht ook meedeelen .aan de thans geopende nieuwe vergadering van vertegenwoordigen van ons volk. .Moge ons dan ook de Voorzienigheid den moed en volharding schenken, die wjj ge voelen in deze voor eiken Dultscher geheiligde ruimte als voor de vrijheid en grootheid van ons volk strijdende menschen aan de baar van Duitschlands grooteten Konlng.” Na de rede vkn Hitler drukte von Hinden burg den Rijkskanseller ontroerd de hand. Von Hindenburg begaf zich vervolgens naar de gra- getrouwen arbeid en nooit versagenden moed en opofferingsgezinde vaderlandsliefde groot geworden is en op dezen grondslag de Duitsche stammen vereenigd heeft. Moge de oude geest op hetgeen heden geschied Is, neerzien en ons in herwinning van het nationale wereldprestlge en geestelijke vernieuwing te zamen voeren tot een trotsch Duitschland. BERLIJN, 21 Maart. (Wolft.) De commissie van orde zal morgenochtend om elf uur ver «aderen. De commissie zal beraadslagen ovar het sociaal-democratisch voorstel tot vrijlating der gearresteerde socialistische RUksdagleden en tevens het ontwerp der regeerlngspartijen voor wijziging van het reglement van orde be spreken. Tevens zullen Woensdag verschillende frac tievergaderingen plaats hebben. De Staatspartij en het Centrum zullen des morgens bijeen komen. De socialistische fractie heeft om drie uur. de Duitsch-natlonale om vier uur 's mid dags een zitting. tmers de Gaml- ten 21 saluut- Het Wolffbureau meldt verder, dat voor dr Mtotalkerk delegaties marctaeeren van Jflgtech-Oostenrljkers. Minister Qo< werd by z(jn aankomst lulde begroet en toen de Rykspresident was voorgereden en de treden van het kerkgebouw besteeg, moesten de politie beambten zich arm in arm scharen, om aoo als door een menschenketen de opdringende menigte tegen te houden. Voor mijn verordening van 1 Februari j.L ont- bond Ik den Rijksdag, opdat het Duitsche volk ■elf tegenover de nieuwe regeering stelling kon nemen. BU de Rljksdagverklezlngen van 5 Maart heeft ons volk zich met een duidelijke meerderheid •chter deze door mijn vertrouwen gedekte re- keerlng geplaatst en haar daardoor den grond- FetUgen grondslag voor haar arbeid gegeven. Moeilijk en talrijk zijn de opgaven waarvoor Gy heer Rijkskanseller en Gij. mijne heeren Ryksminlsters geplaatst zjjt Zoowel op binnen kis bultenlandsch politiek gebeid, zoowel in de rlgen economie als tn die der geheele wereld h*bt gij moeilijke kwesties op te lossen en be- Kngrijke beslissingen te nemen. Ik weet, dat kanselier en regeering met vasten wil rich aan die taak zullen wijden en Ik hoop, dat met klaar Inricht in den toestand en zijn eischen ■ich achter de regeering zullen plaatsen en ook Mies doen zullen om deze In haar zwaren en Moeilijken arbeid te ondersteunen. De plaats, waarop wjj thans bijeen zijn ge komen. vermaant ons terug te blikken naar het oodc Pruisen, dat met godsvrucht door pllchta- IXJNDKN. 21 Maart. (Reuter) Naar hier wordt vernomen, bestudeert de procureur te Moskou nog steeds de dossiers van de gearresteerde Brltsche ingenieurs en is nog niet besloten of zij voor den rechter zullen verschijnen, of dat de beschuldiging zal worden ingetrokken. Indien deze kwestie niet vóór 17 April, de ver valdatum van het Britsch-Russische handels- verdrag, geregeld is, loopt het handelsverdrag af, waaruit ernstige diplomatieke moeilijkheden voor belde landen kunnen volgen. Nadat de politie de straten nad afgezet, be gon de opmarsch der bonden en vereenlgingen met blaasinstrumenten, trommels en fluiten SA. en SB. Aan het hoofd van een grooten stoet loopt Prins August Wilhelm. Dan de Stahlhelm met prins Eltel Friedrichen prins Wilhelm, den oudsten zoon van den kroon prins. Het is een kleurig beeld van banieren en uniformen en de opmarsch geeft blijk van goe de organise e. Uit Berlijn zijn 50 afdeelingen Schupo’s met 5000 man gekomen, waaronder 13 afdeelingen. speciaal ter beschikking van minister Goering. Op plaatsen waar vele menschen bijeen staan. Meat geneeskundige hulp gereed en op de da ken der buizen rond de Garnizoenskerk staan politieposten opgesteld. Achter elkaar volgen de oud-Frontstrijders met hun vlaggen, de studentenvereenigingen in hun fleurig gewaad, de nationale bonden enz Even betrok de lucht en dreigde een regenbui, doeh weldra brak de zon weer door. Naar aanleiding van het feit, dat Rijkskan seller Adolf Hitler de katholieke godsdienst oefening niet heeft bijgewoond, wordt de vol gende officleele verklaring door het Wolff- bureau gepubliceerd. De katholieke bisschoppen van Duitschland hebben den laats ten tijd in een reeks verkla ringen, volgens welke ook In de praktijk ge handeld werd, leiders en leden van de N. 8 D. A. P ais afvalligen van de Kerk geken merkt, aan wie de Heilige Sacramenten niet mochten worden toegediend. Deze verklaringen zijn tot dusver niet her roepen en ook van de zijde der katholieke geestelijkheid blijft men hiernaar handelen. Dientengevolge zag Rijkskanseller zich aldus het Wolffbureau tot zijn leedwezen ge noodzaakt niet deel te nemen aan dekatho lieke godsdienstoefening van hedenmorgen te Potsdam. De Rijkskanseller heeft tijdens den dienst met den rUksminister voor propaganda, dr Goebbels, wlen dezelfde verklaring betreft, de graven bezocht van zijn vermoorde 8A. kame raden op het stedelijk kerkhof te Berlijn. Hu heeft daar een krans neergelegd mef het op- twaalf zich In arrest bevindende soe.-dem. afge vaardigden werd op voorstel van dr. Frlck (nat.- soc.) eenstemmig naar de agendacommissie ver wezen. Verder wordt op voorstel van Frlck oud-voor- zitter Goering by mondelinge stemming met een meerderheid herkozen tot Ryksdagvoorzlt- ter. Volgt een drievoudig heil der nat.-socialisten. Eenstemmig wordt, eveneens mondeling, de Centrumsafgevaardigde Esser tot eersten vice- voorzltter gekozen, terwijl de Dultsch-natlonaal Graef en de nat.-socialist Zoemer resp. tot tweeden en derden vice-voorzitter worden geko zen by stemonthoudlng van links. De constltueering van den Rijksdag duurde nauwelijks een kwartier. Nu nam voorzitter Goering het woord met den aanhef: Dames en heeren. kameraden! Door een mis daad. welke het signaal had moeten zijn, om in Duitschland anarchie en chaos te doen ont staan, zijn wy gedwongen uit het eens voor het Duitsche volk opgerichte gebouw te trekken. Gloeiende begeestering heeft het Duitsche volk aangegrepen en heef tgetoond. dat het nu gedaan moet zijn met het verleden, dat wij 14 jaar lang hebben bestreden, wy moeten het als een goed voorteeken beschouwen, dat deze Rijks dag geopend wordt op denzelfden datum 21 Maart als in 1871 de eerste Duitsche Rijks dag werd geopend door Bismarck, die voor het eerst alle Dultache stammen vereenigd zag. Later kwam de verdeeldheid onder het Duitsche volk en wij danken nu den man, die 14 Jaar geleden, midden in den chaos den strijd hiertegen heeft aangebonden. Uit 7 man groeide zijn werk tot een mlllloenen-beweglng, die geloofde in de mogelijkheid van Duitschlands opstanding. Na alle klassen- en belangentegenstellingen zien wij thans het aanbreken van een nieuwen tijd. In 19, toen men te Weimar Duitschland op den grondslag der democratie en in den geest van pacifisme meende te kunnen opbouwen maakte men bet woord Potsdam te schande. Thans is Weimar verdwenen en is de nieuwe Rijksdag, die Duitschland weer groot wil maken teruggekeerd naar Potsdam, van waar eens Prulsens en Duitschlands roem is uitgegaan (bijval). De geest van Potsdam heeft niets weg van kazemcdril. maar beteekent plicht, disci pline. arbeid en zuiverheid (levendige bijval van rechts). De Duitsche revolutie Is nog niet voltooid, maar schrijdt de voltooiing tegemoet, het volk ten zegen. Het zwart-rood-goud. dat men ons destijds BREBLAU, 21 Maart (Wolff) Naar aanleiding van de offlcleuse verklaring over het niet deelnemen van Hltler aan de katholieke godsdienstoefening te Pots dam, verneemt de „Schleslsche Volkszel- tung” van bevoegde zijde het volgende: „De bewering dat aanhangers der N. 8. D. A. P. als uit de Kerk gebannenen be schouwd moeten worden en de Sacramen ten niet ontvangen kunnen, is in haar al gemeenheid onjuist. In vele gevallen wor den zjj evenals alle andere katholieken tot de Sacramenten toegelaten. Waar het er om gaat een beslissing te nemen over toelating of afwijzing, wordt geen rekening gehouden met politieke overwegingen, maar oordeelt men alleen, evenals bij alle andere katholieken, naar He gesteldheid van den betreffenden per- soon. De uitdrukking „Uit de Kerk geban- ff nenen" is in elk geval overdreven. De regeeringsverklaring van Hltler luidde on geveer als volgt: Heer Rykspresident! Afgevaardigden, mannen en vrouwen van den Duitschen Rijksdag! Zware zorgen drukken sedert jaren op ons volk. Nameen tijd van trotache verheffing en rijken bloei op alle gebieden van ons leven, heb ben als zoo dikwijls in het verleden, weder om armoede en nood hun Intrek bij ons ge nomen. Ondanks vlyt en arbeldswil, ondanks energie zoeken mlllloenen tevergeefs naar het dage- Ujksch brood, de economie verschrompelt, mll- lloenen zonder werk. De wereld kent slechts den ulterlljken schijn onzer steden, de Jammer en'ellende ziet ze niet. Maar steeds is het Duitsche volk uit zyn val. veroorzaakt door eigen innerlijke verdeeldheid, weer opgestaan. In het verder verloop van zijn rede ver klaarde Hltler. dat de oorlog noch door den keizer, noch door de regeering. noch door het volk gewild was. Alleen het verval der natie dwong een zwak geslacht tegen beter weten in de bewering van onze schuld aan den oorlog te aanvaarden. Na de ineenstorting van 1918 volgde echter een nog grooter verval, waarvan wel het ergste was het verlies van het vertrouwen in eigen kracht en het verlaten van de traditie. Sedert dien hebben crisis op crisis het volk geteisterd. De waanzin over overwinnaars en overwon nenen bracht de herstelbetalingen, welke weer de catastrofe in de wereld-economle ten ge vol ve hadden. Te midden hiervan verzamelden zich allen, die nog vertrouwen hadden in het eigen volk en gij. heer Rijkspresldent. hebt dezen op 30 Januari J.l. de leiding van het Rijk toever trouwd. Op 5 Maart heeft het volk dit besluit met groote meerderheid bekrachtigd. Oude grootheid en jonge kracht zijn thans vereenigd en zullen vast besloten de hervor mingen. welke noodlg zyn. doorvoeren. Wij vertrouwen, dat men zich zal weten los te maken van het partlj-wezen en zich zal on derwerpen aan den ijzeren dwang, welken ik my tot mijn spijt genoodzaakt zie op te leggen. De arbeid, welke van ons wordt geètecht. gaat torenhoog uit boven de kleine, alledaag- «che poi1t*ek. Wtj verlangen het herstel van de eenheid van geest en wil van het Dultache volk. De regeering wil een ware gemeenschap op bouwen uit de Duitsche stammen, de standen, de beroepen en de voormalige klassen. Uit boeren, burgers en arbeiders moet weer worden een Duitsch volk, dat voor eeuwig vertrouwen en geloof zal hebben in onze cultuur, onze eer en onze vrijheid. Tegenover de wereld zullen wy echter de eens gebrachte offers van den oorlog afmeten en oprechte vrienden zijn van een vrede, die elrdelljk de wonden zal heelen. waaronder allen lijden. De regeering der nationale verheffing Is besloten haar voor het Duitsche volk opge nomen taak te vervullen. Zjj treedt daarom thans voor den Duitschen Rijksdag met den vurlgen wensch. in hem een steun te vinden voor het vervullen vat. haar taak. In ons midden bevindt zich een grijs hoofd. Wy verheffen ons voor u. meneer de Gene- raal-Veldmaarschalk. Driemaal hebt gy ge vochten op het veld van eer voor het bestaan en de toekomst van ons volk. opdrong, als teeken van onderwerping aan schande en eerloosheid, hebben wij thans plaats doen maken voor de oude roemrijke zwart-wit- roode kleuren, waaronder twee mlllloen Duit- schers het leven lieten voor Duitschlands groot heid. Midden in het lichtende wit plaatsen wU echter het hakenkruis, het oeroude en eeuwig- jonge sonne-teeken van opstanding en eer. Zoo zijn deze beide vlaggen thans verbonden. Nog trilt in ons na, wat de Voorzienigheid ons vanmorgen heeft laten beleven. Het was wel het meest schokkende, toen de grijze veldmaarschalk de tombe binnentrad van die konlngen, die eens Pruisen maakten tot de wereldmacht en door hun voorbeeld de grondslagen legden voor het Duitschland van heden. Wij danken evenwel ook uit het binnenste van ons hart onzen volks- kanselier (hier stonden de nat.-socialisten op) dat hij vandaag tot ons het woord heeft gespro ken: Duitschland zal zijn eer herkrijgen. De Rijksdag zal er in zijn meerderheid naar streven de waardigheid van uw moeilijk ambt mede te dragen. Vrijheid en eer moeten van dit uur al het fundament zijn van het komende Duitsch land. Hiermede zijn wjj aan het einde van de eerste zitting. Ik stel thans voor de volgende zitting te houden op Donderdag aa„ des middags om twee uur, met de volgendeagenda: 1. Wijziging van het reglement van orde; 2. Kennisneming van een verklaring der Ryks- regeering en 3 Beraadslaging over het initiatief voorstel inzake de machtigingswet. Met algemeene stemmen werd tot deze agenda besloten. Tegen kwart voor zes werd de zitting door Goering gesloten. De nat.-socialisten verhieven zich van ban zetels en Juichten rijkskanseller Hitler storm achtig toe. Deze drukte voor zijn heengaan generaal Lltzmann en voorzitter Goering de hand. De zaal liep langzaam leeg. POTSDAM, 21 Maart. (VX>.) Ter gelegenheid van de feestelijke opening van den Rijksdag heeft de Rijkspost een speciaal stempel in ge bruik genomen, waarmee alle vandaag uit Potsdam verzonden poststukken gestempeld, zullen worden. Naast den datum draagt het stempel de woorden: „Potsdam, Rijksdag opening''. BERLIJN, 21 Maart. Groote belangstelling bestond voor den fakkeloptocht, welke nm- avond te Berlijn werd gehouden. In den stoet, welke zich om half acht in be weging zette, werden de vaandels meegedragen der verschillende vaderlandsche organisaties 8A. 88. Stahlhelm. strijdhond van joftge Dultsch-Natlonalen. KyffhAuserbond en stu dentenbonden. De menigte zong de liederen, welke door d» muziekkapellen ten gehoore werden gebracht BERLIJN, 21 Maart (WJB.) In de dichtbezette zaal met volle tribunes van de Krollopera opent Rijksdagvoorzitter Goering om 5.15 uur de eer ste zitting van den nieuwen Rijksdag. In de diplomatenloge merkt men naast een aantal diplomaten, den kroonprins op, die zijn broer, den nat. soc -afgevaardlgde prins August Wil helm. groetend toewenkte. Tevoren hadden de afgevaardigden zich van hun zetels verheven, ter begroeting van rijkskanseller Adolf Hltler die in 8.A.-unifonn zijn zetel als afgevaardigde innam. Ook de overige leden der regeering nemen voorlooplg plaats in de rijen der afge vaardigden. daar de regeering als zoodanig geen deel pleegt te nemen aan de constltueerende RUksdagzlttlng. Ook de andere nat.-soc. leden der regeering waren, evenals alle overige nat.- soc. afgevaardigden, in 8.A.-uniform verschenen. RUksminister Seldte is gekleed In Stahlhelm- tenue. Achter den stoel van den voorzitter hangt een groot zwart hakenkruis op wit veld en rooden achtergrond, rechts en links geflankeerd met zwart-wit-roode vlaggen. Aan de regeerlngszUde stonden de vijf eenige zetels, die uit den RUks- dagbrand gered zijn. In zUn openingswoord verklaarde voorzitter Goering, dat volgens besluit van het senioren convent voortaan de voorzitter van den ouden RUksdag den nieuwen zou openen. Goering benoemde als secretarissen twee nat.-socialisten een. Dultsch-natlonaal. een Centrumslld en een lid der B.V.P. Het afroepen der namen vond niet plaats, daar uit het aantal afgevaardigden de bevoegdheid tot het nemen van besluiten afdoende bleek. Een soc.-dem. voorstel tot vrijlating van de BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar T Q,— Voor buiten Alkmaar f2.85 ^et geillustreard Zondagsblad f0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem •POTSDAM. 21 Maart CW.B.) De storm van den afgeloopen nacht heeft den regen verdre ven en het oude Potsdam ontwaakte vanmor gen In stralenden zonneschyn. De voormalige kelzersstad Is een zee van vlaggen. Zwart-wit-rood en Hakenkruis wap- SMpn van alle hulzen en torens, van trams en Jmobussen. In de hoofdstraten zijn om de 20 meter touwen gespannen, waar banieren van sfhangen en op de brug, die toegang geeft tot den verkeersweg naar Berlijn, hangt een doek, versierd met sparregroen en vlaggen, waarop geschreven staat: _Wlr grüssen das neue Deutschland.” De stad geeft een overweldigenden Indruk. Reeds vanaf vanmorgen 6 uur heerscht een druk verkeer, dat toeneemt, naar mate men het stadscentrum nadert. Politie-colonnes en hulppolitie van 8. A„ 8.8. en Stahlhelm be trekken hun posten. Op verschillende plaatsen in de stad hoort men reeds muziek, die door luidsprekers wordt verspreid. ..Stolz weht die Farbe, schwarz- weiss-rot" weerklinkt algemeen en overal op schriften: ,.Das ganze Deutschland soil es sein” en „Nimmer wird das Reich zerstoert, wenn Ihr einlg und trau". De hotels hebben op de terrassen stoelen ge plaatst en de vensters der omliggend, huizen zyn reeds bezet. Voor de Garnlzocrskerk heerscht een bijna levensgevaarlijk gedrang. In de boomen hangen luidsprekers, die nu weer uitschallen het ..Horst-Wessel-lied". Onder de toonen der muziek trekt de menigte langzaam door de straten en velen hebben reeds post gevat op de trottoirs, ook veel kinderen met vlaggetjes In de hand. Om 8 uur begint de politie de eerste maatregelen te treffer, om den weg vrU te maken, hetgeen volkomen ordelyk geschiedt. Het plaveisel wordt met zand bestrooid en inmiddels stroomen steeds meer menschen Pots- dam binnen. Men spreekt van 100.000, die hier bijeen zul len komen. De plechtigheden, welke hedenochtend te Potsdam hebben plaats gehad, zijn door de UFA op klankfllm opgenomen. Ook de fakkel optocht van hedenavond zal worden opgeno men. I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1