Pruisen m F Krijgt Duitschland koloniën? ONS BLAD i Het nieuws van heden Amerikaansch plan VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DE LANDDAGSZITTING if. BINNENSCHEEPVAART IN DUITSCHLAND Het geval Vickers MANDAATGEBIED DE BAROMETER JOH. LAUWERS DONDERDAG 23 MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 151 fz— DE DAG DER OPENING VAN DEN RIJKSDAG Kransen bij Wilhelm I it. Een rijkscommissaris Om de machtigingswet Een brief van Stalin Amerika schenkt bier Poolsch invoerverbod Begraven schat ontdekt De houding van Japan Amerika wil tarieven verlagen Op den goeden weg Italië meer koloniën? Roosevelts politiek i DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Japan wenscht echter geen afstand Praag en Berlijn gaan onderhandelen Niet alle herinneringen aan den oorlog zijn tragisch Zij, die zich tegen 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. Hindenburg vry van ver antwoordelijkheid Ladingen mogen slechts door Duitse he schepen worden vervoerd Uitlatingen van nazi’s en Duitsch- Nationalen ten aanzien der H ohenzollerns Amnestie-verordening onderteekend Centrum vraagt een dag uitstel De V. S. zeggen hun volle mede werking toe tjan Mussolini’s voorstel Rijkskanselier Hitler bij zijn rede in de garnizoenskerk te Potsdam Reorganisatie der vak- vereenigingen •m: PAYCLOPJ ALKMAAR Scheer art ikelen Het accoord MacDonald Mussolini D. RiMatbr.ma AANSPRAKEN OP JAPANS Hy wil niet langer „marchandee- ren” over de oorlogsschulden Het Duitsche standpunt zal over eenstemmen met de kolo niale belangen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55ap. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 S. A. man kerkelyk begraven Goering Pruisisch premier? )1 TWEE KRIJGSMAKKERS NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD personen bevinden zich in II steunen Staten Mussolini's Zware brand In de Jordaan te Amsterdam. Moordaanslag te Haarlem. Pater Electna Bosse O.FM. O O ilan van Mus- in 11 t met de algemeene Duitache koloniale belangen f Praag en Berlin gaan onderhandelen ever her vatting van het betalingsverkeer. BERLIJN. 22 Maart. (W. B.) Het rüksminis- terie van Arbeid heeft een ontwerp voor reor ganisatie der vakvereenlglngen opgesteld, dat reeds aan de regeerlng is voorgelegd en binnen enkele dagen afgehandeld zal worden. In een aan den rUkskanseller toegezonden Mr. Westerman heeft ontslag gevraagd uit dea Haagschen gemeentedienst. Fransche contingenteering van Duitache m- ren? ihijnlijk Donderdag pas deft ig bepalen nopens de macb- BREMEN, 33 Maart. (W. B.) Rijkskanselier Hitler is tot eereburger van de stad Bremen benoemd. Rtjksbanner en Ijzeren Front zijn heden verboden. BERLIJN, 22 Maart. (W. B.) De rijkscom- missarissen in Pruisen besloten heden “en ver ordening uit te vaardigen tot wegneming van mistoestanden in de gemeentebesturen. In be ginsel worden de vooroorlogsche voorschriften weer ingevoerd, die zekere personen uitsloten van gemeentelijke functies wegens positie of verwantschap. zou In bedoelde worden betrokken. Een riikscommissarta voor de Duitache binnen scheepvaart. Ladingen mogen slechts door Duit- sche schepen worden vervoerd. De bierblll door Roosevelt onderteekend. Invoerverbod In Peten. Wlenbeck Is benoemd tot RUkscommtasarte voor handwerk en ambachten. 10e vijg ien sen Wanneer Japan den Volkenbond verlast ml Duitschland «ijn koloniën terugeischen. Amerika wil practiseh streven naar tariefver- lagmg. „Werkspoor".Dieselmotoren voor Iraq; belang rijke osder BERLIJN. 33 Maart. (VX>). In een der bla den wordt de vrees uitgesproken, dat door de opheffing der artikelen M tot 77 der Rijks- grondwet In de Machtigingswet de rechten van den Rijkspresident zouden worden ultgeschakeld. Van bevoegde zijde wordt In verband hier mede verklaard, dat in tegendeel er naar ge streefd wordt den Rijkspresident vrfj te maken van de verantwoordelijkheid, welke thans door de Rjjksregeerlng zal worden gedragen. De regeringsverklaring, welke Rijkskanselier Hitler Donderdag in den Rijksdag zal afleg gen en welke als punt twee op de agenda staat van de om twee uur 's middags beginnende Rljksdagzittlng, zal van de Kroll-opera uit door alle Dultsche zenders worden verspreid. nen Duitschen Vakvereenlgingsbond, dat een staatstoezicht op een uitgebreiden gemeen- schappelijken arbeid van de vakvereenlglngen met de werkgeversorganisaties zeer vruchtbaar kan zijn. Overigens dienen de vakverenigin gen even onafhankelijk te zijn van de werk gevers als van de politieke partijen. BERLIJN, 33 Maart. (W. B.) In verband met de as. stemming over de machtigingswet, voor welks aannemingen 2/3 meerderheid noodig is, schrijft d? nat.-soc. persdienst os.: De par tijen (bedoeld worden Centrum en 8.D.P.) dienen zich er van overtuigd te houden, dat de nlst-aannemlng van de machtigingswet een oorlogsverklaring zou beteakenen, welke dooi de rUksrogeering ml worden aanvaard. Te Gelsenkirchen is Woensdagochtend een communistische functlonnaris door een SB.- man doodgeschoten. Geval van garverstikking te Gortnehem. Minister Verschuw heeft een algemeene wet In voorbereiding om meer eenheid te brengen BERLIJN, 33 Mrt (W.B.) De onderszoeklngs- rechter van het gerechtshof deelt In verband met geruchten over den brand in het Rijksdag- gebouw het volgende mee: het onderzoek hoeft uitgewezen, dat de Nederlandsche communist Van der Lubbe in den tijd vlak voor den brand WASHINGTON. 33 Maart <V. D) Hoogge- plaatatepolltieke persoonlijkheden hebben gis teren een Amerikaansch plan bekend gemaakt, dat een Europeesch ontwapenlngsaccoord na streeft. Het plan houdt de volgende punten in: 1. De Vereenigde Staten zijn tot medewer king aan het plan van Mussolini bereid. Daar enboven komen zij op voor een overeenkomst in zake het niet toepassen van geweld in Eu ropa voor den duur van de eerstvolgende 10 Jaar. Het Kellogg-Briand-pact moet hieraan ten grondslag liggen, zonder dat hieruit evenwel Ingeval van inbreuken op het verdrag verplich tingen voor Amerika ontstaan. 3. Hst streven der Europeesche landen naar een definitief accoord over de bewapeningen te land, wordt door Amerika goedgekeurd In belang van een vergrootlng van het weder- zijdsche vertrouwen. r 3. Amerika biedt zijn medewerking aan bij de opstelling van de plannen voor een derge lijk accoord en wil In ieder gevuiT trachten een overeenkomst op grond van het' sollnl te vergemakkelijken. 4. De regeerlng der Vereenigde Staten is voor standster van het opnemen van alle Europeesche landen in het plan van Mussolini. Norman Davis de Amertkaansche hoofdgede legeerde ter ontwapeningsconferentie zou bo venstaand ontwerp meebrengen naar Europa. HU is er bovendien van op de hoogte gesteld, dat de regeerlng der Vereenigde Staten de vol ledige Dultsche geUjkrechtlgheid voorstaat. LONDEN 33 Maart. MacDonald la heden morgen uit ParUs te Londen teruggekeerd. In den loop van den dag zal het kabinet nog in een buitengewone zitting bijeen komen, waann MacDonald verslag zal doen van zijn bespre kingen te Rome en Parijs Aan journalisten verklaarde MacDonald: ..Het is zeker een seer belanartlka biidraae. Wil zullen slagen." Zoowel de Duitach-nationale als de nat.-soc. Rljksdagfractie legden heden een krans neer bij een monument van Wilhelm I. Rijkspresident Von Hindenburg begroet Generaal-Veldmaar schalk Von Macken- •en. Rechts van dezen laatste staat de er-kroonprins h BlUkens een nader bericht, waren op het kerkhof ook 8.A.-mannen met hun vaandels verschenen. In zUn toespraak sprak de offl- cieerende kapelaan o.a. woorden van dank aan de kameraden van den doode. PARUS, 33 Maart. (W. D.) Een bijzondere medewerker van de .Echo de Paris" te Londen verklaart uit goede bron te hebben vernomen, dat Mussolini en MacDonald overeen aouoen zUn gekomen, dat Engeland bepaalde gebieden in Oost-Afrika. en wel gedeelten van Kenya en Tanganyika, zou aistaan. Deze toezegging zou aansluiten op den gebiedsafstand. door de Engelse he Labourregeering eenlge jaren goe den aan Italië gedaan, nameUjk den afstand van een gedeelte van Juba-land. dat mans aan de Itallaansche kolonie Somali-land is toe gevoegd en welke afstand geschiedde op grond van het Londensch verdrag, dat Italië» deel neming aan den oorlog tengevolge had. sche bezittingen, werd een blzonder mandaten stelsel opgericht. Volgens dit stelsel kreeg Japan het mandaat over de bovengenoemde Zuldzee-eilanden. In den mandaatsbrief van Japan, welke den da tum van 17 December 1930 draagt, wordt vol gens artikel 33, paragraaf 8 van het Volken- bonds-Pact ultdrukkelUk gezegd dat de man- datalr de algeheele macht van regeerlng en wetgeving heeft en dat het mandaatsgebied een deel van zijn territorium is. Ongeregeld bleef tot heden de kwestie eener overeenkomst tusschen Japan en de Vereenigde Staten. Dit vraagstuk werd tijdens de Confe rentie van Washington van 1931 besproken en in het verdrag van 11 Februari in dien zin opgelost dat de Vereenigde Staten toestemmen In het mandaat van Japan, echter onder voor- waarde van zekere toezeggingen omtrent de bestaande Amerikaanache kabelverbindlngen en de handelsbelangen der Vereenigde Staten. Wat nu het standpunt der Dultsche regee rlng in de kwestie der koloniën na het uittre den van Japan betreft: het is de opvatting der Dultsche regeerlng dat door de eenzUdige ver klaringen der Japansche regeerlng, volgens welke zU ook na haar uittreden haar mandaat behouden wil. een zeer ernstig probleem is ont staan. waarvoor Duitschland om louter prin- cipleele beweegredenen een groote belangstel ling heeft. Het gaat niet aan dit probleem al leen vanaf Japansch standpunt te bekijken. Het kan slechte internationaal opgelost worden waar het immers samenhangt met de begin selen van het mandaatatelsel en valt onder ae bevoegdheid der instanties van den Volken bond. namelUk den Raad en de Mandaats- commlssle. Wanneer deze instanties zich er mee zullen bezig houden, zal de Dultsche regee ring een standpunt Innemen dat overeenstemt WARSCHAU, 33 Maart. (Reuter) Het heden verschUnende nummer der Poolsche staats courant bevat een lange lUst van ongeveer 150 artikelen, wier invoer voortaan verboden Het Invoerverbod treft vooral producten der NEW-YORK, 33 Maart. (Reuter.) In een persoonlUken brief aan den correspondent van de ..New-York Herald Tribune" te Moskou, verklaarde Stalin dat de Amerlkaansche bur gers in de Sovjet-Unle geen gevaar loopen. Ten aanzien van de arrestatie van de Brlt- sche ingenieurs zeide hU. dat dezen niet zUn ge arresteerd als Engelschen, doch als overtre den van de wetten van Sovjet-Rusland. GLADBACH-RHEIDT, 33 Maart. (VX>.) Woensdagochtend Is een communiste, die teza men met haar man was gearresteerd en kans had gezien onderweg te ontsnappen, doodge schoten. De man werd ernstig gewond. De Duitsch-natlonale RUksdagafgevaardigde BERLIJN 22 Maart. Naar ..Wolff” bU ge ruchte uit ParUs verneemt, koestert de Fran sche regeerlng het voornemen om voor ver schillende Duitache producten een invoer-con- tingent at te kondigen. In verband met de belangrUke tariefsverhoo- glngen. welke Duitschland ook op Fransche waren toepaste. heeft, volgens bet officieuze persbureau, de Fransche regeerlng onge'wy- teld het recht om daarvoor een zekere com pensatie te elschen. Er zal echter nog moeten blUken, of hier alleen maar sprake is van een zekere compensatie, dan we) van „een alge heele verlegging van het hai?*->lspolltleke zwaartepunt" tot nadeel van Duitschland. De Vereenigde vredesplan. Geertag minister-president In Pruisen? Het Centrum vraagt een dag beraad voor de mach tigingswet. BERLIJN, 22 Maart. Van het officieuze Wolff-bureau ontvangen wU de volgende nota: In verband met het spoedig uittreden van Japan uit den Volkenbond, dat men overal als vaststaand beschouwt, Is voor Duitschland de kwestie van zeer groot belang, wat er gebeuren zal met de aan Japen als mandaatgebieden toegewezen voormalige Dultsche koloniën in de wateren van Australië. Het gaat hier om de eilandengroepen der Mariannen. Palau, de Manmhall-eilanden en de Carollnen. Men la hier de meenlng toegedaan dat dit probleem zoowel van historisch als van juri disch standpunt beoordeeld dient te worden. Tijdens den wereldoorlog heeft Japan door een eskader de totale Duitache bezittingen laten bezetten en later door een overeenkomst met de voornaamste onzer tegenstanders deze eilanden als koloniën in zUn bezit gehouden. Nadat bet Verdrag van Versailles ons gedwon gen had om afstand te doen van onze overzee- DUISBURO. 22 Maart (VD.). De nat-soc. be- drUfscellenorganlsatle heeft gisterenavond te Dulsburg-Ruhrort een vergadering voor alle be langhebbenden bU de RUnvaart belegd. Volgens de mededeelingen van Glehn. den leider der N.S.B.O. uit BerlUn. zal de RUks- kanselier vandaag een RUkscommlssaris voor de Dultsche binnenvaart benoemen, die tot taak zal hebben in de nooden van de binnenvaart te voorzien. In de eerste plaats zal een verbod van gedwongen verknoping van schepen ter vol- doehlng van schuld voor den duur van minstens k 12 maanden worden uitgevaardigd. terwUl ook de aflossing gedurende twaalf maanden kan worden uitgesteld. Drie hypotheekbanken hebben zich reeds met deze maatregelen accoord verklaard. Voorts zullen de rentevoet, de be lastingen en de slulsgelden worden verlaagd. Teneinde schippers, wier schip hersteld moet worden, tegemoet te komen, zal het RUk een bedrag van drie mlllioen Mark tegen een zeer lage rente beschikbaar stellen. De blnnen- sebeepvaartwet zal herzien worden. Verplichte nacht- en Zondagsrust zal worden Ingevoerd. Wat de kwestie van het «loopen van sebeeps- tonnage betreft, werd reeds onderhandeld met verschillende hypotheekgevers. Van Nederland sche zUde is men reeds bereid, voor 35 pCt. met een dergelUk plan accoord te gaan. Met de Dultsche banken wordt nog onderhandeld. Het •loopen dient natuurlUk gepaard te gaan met een verbod van het bouwen van nieuwe schepen Op het Dult- che gedeelte van den RUn. op de Elbe en op de Oder zullen Dultsche ladingen slechts door Duitache schepen mogen worden vervoerd. De ladingen, die uit het buitenland komen, zullen eveneens door pultache schepen vervoerd moeten worden. Voor het geheele Dult sche stroomgebied zal een RUks-Scheepraart- verbond worden gesticht. Een bevrachtlngscommlssie zal de tarieven en maximum-vrachten vaststellen. De minlmum- vrachten moeten den betrokkenen een minimum bestaansloon garandeeren. De RUksspoorwegen zullen gedwongen worden de tegen de binnen vaart gerichte tarieven op te geven en speciale tarieven in te voeren, voor het vervoer van vrachtgoederen naar de havens voor de binnen vaart. BERLUN. 22 Maart. (W. B.) De RUkspresl- dent heeft, naar wU vernemen, gisteravond de amnestiewet en de „verordening tot afweer var) geniepige aanvallen tegen de regeerlng der na tionale verheffing" onderteekend. metaal- en der chemische industrie, zaden, ga ren enz. De nieuwe bepalingen treden den 24 Maart as. in werking. Tot aan dien dag afgezonden en binnen dertig dagen door de Poolsche douane behan delde goederen worden doorgelaten. TOKIO, 22 Maart (V. D:). Van seml-offldeele zUde wordt medegedeeld: Het uittreden van Japan uit dén Volkenbond zal de Japansche regeerlng aanleiding geven tot het afleggen van een verklaring over de kwestie der mandaten over de voormalige Duitache koloniën. De Ja pansche regeerlng zal er op wUzen, dat men het handhaven der mandaten na het uittreden uit den Volkenbond niet mag beschouwen als annexatie. De houding van Japan is niet ge richt tegen Duitachland. Japan aal de gebieden besturen binnen het ksder van de door den Volkenbond vastgestelde bepalingen. NEW YORK. 22 Maart. (Reuter.) Roosevelt heeft de politiek van „marchandeeren” in de onderhandellngen Inzake de oorlogsschulden opgegeven, naar de ..Herald Tribune” meldt. Roosevelt Is niet voornemens de oorlogsschul den te verminderen voor een of ander land tegen ruil van gunstige handels-concessles of stabilisatie van de valuta. VermoedelUk zal in afwachting van betera tUden een moratorium worden afgekondlgd voor de betalingen, welke 15 Juni vervallen. BERLUN. 23 Maart. CV D.) De Dultsche regeerlng heeft zich in verbinding gesteld met de Tsjecho-Slowaaksche regeerlng te Praag, teneinde te komen tot onderhandellngen over een nieuwe regeling van het betalingsverkeer tusschen Duitschland en Tsjecho-SlowakUe De Ts^cho-Slowaaksche onderhandelaars worden binnenkort te BerlUn verwacht. WASHINGTON. 23 Maart. Het staatedepar- tement deelt mede, dat de regeerlng van het parlement wetgevende maatregelen hoopt te verkrUgen. strekkende tot het geven van mach tiging om onderhandellngen aan te knoopen met het doel internationale bandelsverdragen te sluiten op een besla van wederzUdsche tarlef- verlaglngen United Press meldt nader, dat de eerste on- derhandellngen zouden worden aangeknoopt met Canada. Oorlogsschuldenberziening onderhandellngen alleen wanneer de deblteurstaten geneigd zUn. reke- nlng te houden met Amertka’s wenschen tn valuta-, contingenteering- en tarievenkwesties De „Germania” meldt, dat Dinsdagochtend de leden der Centrumsfractie van den RUksdag te BerlUn voor het vertrek per autobus naar Pots- e «1 nenland sc he Zaken, heeft men toen medege deeld, dat een dergelUke opdracht niet was MSëvzn. niet slechts met Duitache, doch ook met bulten- landsche communisten In verbinding stond, o.w. eenlgen, die wegens den aanslag in de kathe draal van Sofia In 1935 ter dood of tot tuchthuis zUn veroordeeld. De betreffende hechtenis. BERLIJN, 23 Maart. (W. B.) Na Interventie van vlce-kanseller von Papen bU den kardi naalaartsbisschop van Breslau, Z. Em. Kard Bertram, werd toestemming gegeven voor de begrafenis met alle kerkelUke eer van een SA.- man te Beuthen. Volgens het rapport van den burgemeester van Beuthen is de aartablsschoppelUke toe stemming door de bevolking buitengewoon toe- ge juicht. Instelling raa den Economischen Raad voer einde April. BERLUN, 32 Maart. De Pruisische persdienst der NSDAP deelt mede: De verkiezing van den Prulslschen premier zal op zUn laatst plaats vinden op 3 Mei. Op dien dag zal de natlonaal- socialistlsche landde gfractle een natlonaal- socialist tot minister-president kiezen. De 211 nationaal-sociallsten sterke fractie is na de wUziglng van het reglement van orde alleen in staat zonder hulp van een andere fractie een natlonaal-soclallstlsche zege te behalen. Naar deze persdienst verneemt, komt RUksmlnister Goering in aanmerking voor de functie van premier van Pruisen. Tdbfoon Administratie 433,-Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 WILNA. 23 Maart. (Reuter) In de nabUheid van de stad heeft een Poolsch landeigenaar een schat van 1350.000 goud-roebel In zUn tand begraven gevonden. VermoedelUk te deze schat de legerkas van het Derde Tsaristische leger onder bevel ran generaal Sasonow, hier na de nederlaag, wel ke Von Hindenburg aan dit leger toebracht, be graven. teneinde te verhinderen, dat de kas in handen van de Dultschers zou vallen. Aangezien Polen bU het verdrag van Riga alle Russische bezittingen op zUn gebied kreeg, zal deze schat door den vinder en den Pool- schen staat worden gedeeld. BERLIJN. 22 Maart. (V.D.) RUkskanseller Hitler heeft Woensdagnamiddag ontvangen de Centrumsafgevaardlgden dr. Kaas, dr. Steger- wald en Hackelsberger. De besprekingen duurden meer dan twee uren. Omtrent het gesprokene wordt een diep stilzwijgen in acht genomen Om zeven uur vanavond te de Centrums- fractle bijeengekomen, welke kennis beeft ge- v nomen van het rapport der onderhandellngen. verklaring zegt het bestuur van den Algemee- Er zUn geen besluiten genomen. Verwacht wordt, dat de Centrumsfractie Don derdag na de voorlezing der regeeringsverkla- ling zal voorstellen de bijeenkomst te verdagen tot Vrijdag. In parlementaire kringen neemt men aan. dat dit voorstel zal worden aanvaard door de andere partijen. De Centrumsfractie zal daarom waa: nitief haar Hou< Ugngswet. Naar het blad der ChristelUke vakvereenigtn gen „Der Deutsche” mededeelt, wil men in Centrumskringen eerst inlichtingen hebben, in welke richting en in hoeverre de regeerlng van de machtigingswet gebruik wil maken. Ver wacht wordt, dat de rUkskanseller hieromtrent morgen in zUn regeeringsprogram Inlichtingen zal geven. WASHINGTON, 22 Maart (Reuter). Presi dent Roosevelt heeft het wetsontwerp getee- kend. waarbü de verkoop van bier. wUn en vruchtensap met alcohol-gehalte van 33 pCt wordt toegestaan. Genoemde dranken mogen per 7 April in dertien staten verkocht worden. In 14 staten wordt hieromtrent nog beraadslaagd, staten is nog niets besloten. De kwestie, of de prohibitie volledig wordt afgeschaft, moet nog door het Congres worden uitgemaakt. BERLIJN, 22 Maart. W. B.) Na de openings- sltting van beden, zal de Pruisische Landdag VermoedelUk eerst 2 Mei weer bijeenkomen Zooals gemeld, werd tot voorzitter vekozen de nat.-socialist Kerrl. Tot eersten vlce-voor- Utter werd gekozen de nat.-socialist Haaké tot tweeden vice-voorzitter Baumhoff (Cen trum) en tot derden vice-voorzitter de Duitsch-nationaal Kries. Tot secretarissen wer den gekozen 9 nat.-socialisten, 2 leden van het Centrum en 1 Duitsch-nationaal. De nat.-soc. Kube ging in zUn rede in op de beteekente van 22 Maart, den dag waarop de laatste groote vertegenwoordiger op den troon der Hohenzollern. konlng Wilhelm I van Prui sen. tezamen met Bismarck, Moltke en Roon het RUk schiep. De nat.-soclallsten zullen de komende Pruisische regeerlng elk middel ter beschikking stellen, om de pest van het Mar xisme definitief onder het Dultsche volk uit te roeien. Kube verklaarde, dat acht vertegenwoordi gers van het nat.-soc. Duitsch-OostenrUk de zitting bUwoonden. zich daarmee uitsprekend voor een Groot-Duitachland (stormachtige bij val). Wanneer ook een Duitsch-nationaal en een Centrumslid In het Landdagprestdium worden gekozen, beteekent dit geenszins een concessie van staatswege. Dr. von Winterfeld zeide. te hopen, dat een maal de tUd moge komen, waarop over Prul- sen-Dultschland weer de Hohenzollerns heer- schen. (Applaus bU de Dultsch-natlonalen.) Kube drukte von Winterfeld na zUn rede de hand. De nieuwe voorzitter Kerll verklaarde, dat de Landdag geen lichaam meer zou zUn van nuttelooze redevoeringen, maar van daden Een voorstel, om den soc.-dem. afgev. Klein- spehn terstond vrU te laten, werd verworpen. Voor stemden soc.-democraten. Centrum en StaatapartU- De Eerste Kamer Is met de Begroeting van Economische Zaken en Arbeid gereed ge komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1