ONS BLAD Adolf Hitler zegeviert met 441 tegen 94 stemmen M achtigings wet aangenomen Mc L VEREEN IGDE KATHOLIEKE PERS De avondzitting Het nieuws van heden duel tusschen wels Alleen de socialisten stemmen tegen EN HITLER :es EN IJ 00 00 00 75 75 X) )0 K) DE BAROMETER W 2 15 [0 18 !0 !5 JOH. LAUWERS VAYGtOr 3 alkmaar Scheerkwasten en VRUDAG 24 MAART 1933 1 Hitler dient van ant- woord overwonnenen?* De machtigingswet Hevige kpude in Macedonië tck Plan-Mac DonaldM ussolini Severing heeft gestemd Auto-commissaris ROND DE PLECHTIGHEDEN TE POTSDAM Sympathie g. Gereke gearresteerd Het Centrum steunt de nationale regeering, zander met hoar program in elk opzicht in te stemmen Piccard weer naar de stratosfeer Nieuwe aardschokken in Griekenland Rood uitgeluid door Hitler Het feest van Duitschlands ontwaken werd in Beieren met een groote inspectie gevierd DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Rijksraad bezegelt IE Nog dit jaar twee tochten Belgische regeering in de meerderheid Met fakkeloptochten werd de „ontwaking” van Duitschland in alle steden gevierd Houding tot Frankryk Otto Wels, de woordvoerder der oppositie JOok de blnnenlandsche politiek kent overwinnaars en Oppositie-verklaring der sociaal democraten by monde van Wels ADVERTENTIEPRIJZEN - Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 „Uw uur heeft geslagen** Geen valuta-experimenten Wéér een crisis vermeden Voor particulier initiatief Voor gelyke rechten en vryheid NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 152 4 «I uuconioverlaging in W renen. ■ymer over de overlaadbaren to hun O O Scheerzeep I Hoocate stand op Vrtfdag nr v-au: 7M Vorige stand: 70 STUTTGART, 23 Maart (W3.). Op het mi litaire oefenterrein Heuberg in Wurtemberg is een concentratiekamp Ingericht voor politieke gevangenen, waar 1500 personen onder toezicht van hulppolitie kunnen worden tewerk gesteld. BERLIJN. 23 Maart. De Rijksraad heeft di rect na afloop van de RUksdagzitting onder voorzitterschap van RUksmlnlster Dr. Frick een bijeenkomst gehouden, waarin met algemeene stemmen werd besloten zonder debat de door den Rijksdag aangenomen machtigingswet te bekrachtigen. l*e machtigingswet werd hierna in drie lezin gen aangenomen met Ml tegen 94 stemmen der soc.-4>emoeraten. Goenng kreeg machtiging den Rijksdag bij een te roepen, wanneer hjj dat noodig acht. De BQkadag gaat hierna uiteen. afgevaardigde gearresteerd, die naar Denemar ken wilde vluchten. Hedenmorgen zijn te Beuthen de woningen van ongeveer 55 leden van den bond van Vrien den van de Sovjet-Unle doorzocht; 49 hunner, voornamelijk Joden, zijn gearresteerd. Te St. Andreasberg zijn 20 communisten ge arresteerd wegens agitatie. van het gezond verstand op economisch gebied en een algemeene internationale vermindering van de herstelschulden en onmogelijke finan cieels verplichtingen. rentedienst aan den lageren voet, die in de overige wereld geldt. (Bijval.) BERLIJN. 23 Maart. (V. D.) Hedenavond is op bevel van rjjkscommlssarts Goering de rljks- commisaaris voor de werkverschaffing, dr. Ge reke. verdacht van ontrouw, gearresteerd. Na afloop van het polltie-onderzoek zal de zaak in handen van het gerecht worden ge geven. Te Hamburg is een communistisch Rljksdag- Fr ankrjjk en Engeland zonden de overeenkomst van Lausanne tot basis der economische wereld conferentie willen verklaren. Bonnet sprak te Londen niet over de ooriogs- schulden; een officieel démenti. Gasontploffing bU de Staatsmijnen; geen per- soonljjke ongevallen. H.H. wijdingen in het klooster Minderbroe ders te Weert. De Rijksdag heeft met Ml tegen 94 stemmen de machtigingswet aangenomen. Scherpe verklaring van Hitler tegenover de sociaal-democrat**. Prof. Piccard maakt nog dit jaar twee tochten naar de stratosfeer. NI n. Is )k e- in Is a Omvattender is nog het plan van den leider der Itallaansche regeering, die de geheele Euro- peesche politiek een rustige ontwikkeling wil verzekeren. Wij hechten aan dit plan groote beteekenis en zijn bereid op dien grondslag mede te wer ken aan de poging, om de vier mogendheden: Duitschland, Italië. Engeland en Frankrijk tot samenwerking te brengen, een poging van wel ker slagen het lot van Europa afhangt. De principied^intematlooale regeling van het ontwapenlngsvraagstuk is steeds weer af gestuit op technische detallquaestles. Als een teeken van goeden wil zijn wjj er dankoaar voor, dat de Britsche regeering te Genève thans een poging deed de conferentie definitief tot een spoedige beslissing te brengen. De rjjts- regeering steunt deze poging tot algemeene ontwapening bij handhaving van het standpunt der rechtsgelijkheid. BERLIJN. 23 Maart. De soc.-dem. afgevaar digde Severing die hedenmiddag werd gearres teerd. werd toch in de gelegenheid gesteld in den Rijksdag zijn stem uit te brengen. Onder gelelde van een rechercheur kon hij zich naar de Krol!-Opera begeven om te stemmen, waarna hl) naar het ministerie van Blnnenlandsche Zaken werd teruggevoerd. Ook de soc.-dem. afgev. Leber is heden gear resteerd. Na afloop der RUksdagzitting sprak Hitler de voor de Krol!-Opera verzamelde menschen toe: thans begint de tweede taak, ons volk vrij heid, grootheid en eer te brengen. Geestdriftige hellroepen onderbraken voortdurend den kan selier. Vervolgens was het woord aan RUkskanseher Hitler, die verklaarde: Laat komt OU. maar GU komt toch. U verklaart, dat u het eens is met ons bultenlandsch politiek program: aal u de leugen van de schuld aan den oorlog van de hand wUst. dat u tegen herstelbetalingen is. Waarom hebt u zich daar niet naar gedragen in den tUd. dat u de macht hebt gehad? WU natlonaal-sociallsten. aldus Hitler, zullen den arbeider den weg benen voor wat hl) Kan eischen en verkrUgen. Wl) zullen zUn voor spraak zijn. U. mUne heeren. bent daarvoor niet meer noodig. U zegt verder, dat niet de macht beslissend is. maar het rechtsbewustzijn. Dit rechtsbewustzijn nu hebben wij In het volk gewekt. Uit eigen politieke ervaringen gelooft Hitler, dat bet recht alleen nog niet genoeg is. maar dat men ook de macht moet bezitten. Verwisselt ons niet met een burgerlijke wereio. U zegt verder, dat u niet gebroken bent in oen tUd der soclalisten-wetgevlng. maar indertijd zag de wereld nog Iets anders in u dan thans. Uw uur beeft geslagen. De Internationale er kennen wU niet. WU willen niet, dat de soc.- democraten voor zouden stemmen. Duitsch land moet vrU worden, maar niet door u. Nadat Mgr. Kaas namens de Centrumsfractle had verklaard, dat deze voor de machtigings wet zou stemmen en dat de regeeringsverklaring menig bitter woord bevat, waarop hU thans niet kon Ingaan, besprak ook Goering nog eens de redevoering van Wels, waarbU hU in bet blzonder van leer trok tegen de soc.-dem. pers in Scandinavië. Engeland dreigt Rusland met een Invoerverbod. lacDonald ontkent Tanganyika aan Duitschland te hebben aangeboden. Wat de andere mogendheden betreft, ver volgde hU, zoo willen wjj er eerlUk naar stre ven een regeling te vinden, ook daar, waar onderlinge betrekkingen thans nog niet geheel in orde zijn. In elk geval kan de grondslag Bijzonder dankbaar zUn wU voor de harte lijkheid en het begrip, waarmede de nationale vernieuwing van Duitschland in Italië is ont vangen. De rUksregeering hecht er ook de grootste waarde aan, vriendschappelijke betrekkingen tot den Heiligen Stoel verder te onderhouden en uit te oreiden. De rjjkskanseller betoogde dan In verband met OostenrUk, dat de rUksregeering zich vol komen bewust is. dat alle Duitsche volken met elkaar innig verbonden zUn. 1. een volledige autoriteit wat betreft de po litieke leiding in blnnenlandsche aangelegen heden ten einde het vertrouwen in de stabili teit der verhoudingen te herstellen. 2. De verzekering van den vrede door de werkehjk groote naties op langen termUn voor het herstel van het onderling vertrouwen tus-fc schen de mogendheden. daarbU nooit de onderscheiding tusschen over winnaars en overwonnenen zUn. Een volledige vereffening is ook met Frank rijk mogelUk. Tegenover de Sovjetregeering is de regee ring bereid voor beide partijen vriendschap pelijke en nut brengende wegen te bewandelen. De strijd tegen het communisme In Duitsch land is onze blnnenlandsche aangelegenheid, in welke wjj inmengingen van bulten nooit zullen dulden. (Stormachtige büval bU de nat.- soc.) A De rUksregeering zal steeds met nadruk voor de aan de Duitsche minderheden internatio naal gegarandeerde rechten opkomen. (Bijval.) Aan de economische wereldconferentie is de rUksregeering bereid mede te werken, om eln- delUk positieve resultaten te bereiken. Tot de gewichtigste problemen behoort ook de regeling van onze schulden op korten en langen termijn en de aanpassing van onzen Overeenkomst twachen de Limbnigsche mijnen en de importeurs van Duitsche steenkool. Het ongeluk met de Fookiche wereldreizigers; vrachtauto-chauffeur voor de Haarlemsehe rechtbank. Het zou in strUd zUn met den geest der nationale wederopstanding als de regeering voor haar maatregelen voor elk geval afzon- derlUk de goedkeuring van den RUksdag hao te vragen. De regeering wordt daarbU niet ge dreven door de bedoeling den RUksdag als zoo danig op te heffen. In tegendeel behoudt zU zich ook voor de toekomst voor, hem van tUd tot tjjd van haar maatregelen op de hoogte te stellen of zoo dit doelmatig schUnt. zUn toestemming te vragen Het is mUn wil en mUn vaste plan om voor een rustige ontwikkeling der dingen ook in de toekomst zorg te dragen. Maar des te nood- zakelUker Is het, dat aan de nationale regee ring, door een machtigingswet, die souvermne posteto wordt, gegeven, waardoor In dezen tjjd alleen een andere ontwikkeling voorkomen kan worden. De regeering is voornemens, om van de baar gegeven machtiging niet meer gebruik te mazen dan noodig is. De positie van den rijkspresident biUft onge wijzigd. De innerlUke overeenstemming met zün wil te verkrUgen, zal steeds de hoogste taak der regeering zUn. De rUksregeering beoogt in elk geval een dui- delUke beslissing. ZU biedt den partUen de mo gelijkheid van een rustige ontwikkeling en van een zich daaruit in de toekomst baan brekende overeenstemming. ZU is echter even vastbesloten en bereid de aankondiging van de afwijzing en daarmee de aanzegging van den tegenstand te aanvaarden. GU, mUne heeren, moogt nu zelf de beslls- sig nemen over vrede of oorlog. (Stormachtige bUval.) Op voorstel van voorzitter Göring wordt na de rede van den rtjkskanseller de rUksdag voor 3 uur verdaagd tot 6H uur. De natlonaal-sociallsten en de Dultsch-na- tionalen zingen voor het verlaten der zaal het „Deutschland'-lied. BERLIJN. 23 Maart. (W. B.) Het regeerings- ontwerp tot reorganlseering der vakvereemgin- gen zou eerstens ten doel hebben eiken Invloed der marxistische partijen uit te bannen. De vereeniging van Duitsche werkgeversbonden uit in een openlUke verklaring haar sympathie met de nationale regeering. Zoo ook deed in zUn zittingen hedenmiddag het bestuur van het Duitsche Industrleverbond. alsmede het bestuur der Duitsche „turnerschaft". BERLIJN. 23 Maart. (V. D.) Om kwart over zes werd de RUksdagzitting hedenavond door Goering heropend. Het kabinet-Hitler heeft plaats genomen op de regeertngsbanaen. De debatten over de machtigingswet worden geopend door den soc.-democraat Wels, die na mens zUn fractie een groote verklaring aflegt. HU zegt om.: De buitenlandsch-polltleke eischen in zake rechtsgelUkheld, welke dook den RUkskanseher ter'sprake zUn gebracht, hebben de sodaal-democraten van oudsher principieel bevochten. De woorden van den RUkskanseher dat in de bultenlandsche politiek de theorie geldt van overwinnaars en overwonnenen, gel den In gelUke mate ook voor de blnnenlandsche politiek. Uit een opgedrongen vrede komt geen zegen. Juist niet in het binnenland. Na de vervolgingen, welke de soc.-dem. partU den laatsten tUd zUn ten deel gevallen, zal plemand bllUJkerwUze van haar eischen kun nen, dat zU voor de machtigingswet zal stemmen. Door de verkiezingen is den regeeringspartjjen de mogcUJkheid en daarmee den plicht gegeven, streng volgens tekst en geest van de grondwet te regeeren. en niet met uitschakeling van de contröle in openbare zaken door de machti gingswet. Na zUn rede werd Wels door zpn partugenooten toegejuicht, terwijl de natio- naal-socialisten lachten. De Oostenrtjkzche regeering beeft een commis sie benoemd die met de bestuursaangelegenhe den van den Nationalen Raad belast is. BERLIJN. 23 Maart. (W. B.) In zijn regee- tingsverklaring aan den RUksdag wijdde njks- kanselier Hitler vooreerst uit over de beteeke nis der „nationale revolutie”, het communis tisch gevaar en de noodzakehjke eenheid van rijk en landen. In het verdere verloop van zjjn rede verklaarde rjjkskanseller Hitler nog het volgende: Het verlaagt de waarde der wetgevende li chamen, als het volk in vier Jaar 20 maal naar de stembus moet gaan. De rUksregeering zal maatregelen nemen, opdat dit in het geheele rijk in een wetgevende periode nog slechts één maal zal geschieden. („Zeer Juist” van rechts.) De regeering zal daarbU die elementen, welke het leven der natie negeeren, op een afstand weten te houden van het invlagd op het openbare leven. GelUkheid t r-n I uitoefenen voor de wet bezint echter voor allen, die de regeering bun steun niet onthouden. Bet zal tot de hoogste taak der regèeWng bsbooren de geestelijke leider» der destruc tieve beweging ter verantwoording te roepen, maar de misleide millioenen landgeuooten te redden. De nationale regeering acht met het oog op den thans onder het volk heerschenden nood de quaestle van het herstel der monarchie met geschikt voor discussie. ZU zou een poging tot oplossing van dit probleem op eigen houtje In de afzonderlUke landen als een aanslag op de eenheid des rUk» beschouwen en zich dien overeenkomstig gedragen. (Stormachtige bU- vzl bij de nazi's.) Tegelpkertjjd zal de regeering een moreele tsneering ultvoëren. Schouwburg, film, radio, pen, zUn de hulpmiddelen voor deze taak. Het k de taak der kunst, uitdrukking te zVn van den geest des tUds, van het opkomende heroïs me. UjiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHj Zij, die zich tegen 1 April op ons blad abonneeren, I ontvangen de tot dien i datum verschijnende num i mers gratis. utiNMfmmiiHHHiHffHiiitNtNmiiiMMmimmtmMimNHtMiiHRHra Houding t.O. den godsdienst 3. De besliste overneming der grondslagen Aan de behoeften van het religieuze leven Zal worden voldaan. De nationale regeering üet in de beide christelUke belijdenissen be langrijke factoren tot handhaving van ons volkswezen. ZU zal de tusschen ben en de lan den gesloten verdragen eerbiedigen. Tegenover andere belijdenissen zal zü een objectief stand punt innemen. In de scholen zal de medezeg- tonsebap der godsdiensten worden gewaar borgd. De rUksregeering kan echter niet dulden, dat het behooren tot een bepaalden godsdienst of ras een ontheffing van algemeene wetteli'ke verplichtingen zou kunnen zUn, of zelfs een vrijbrief voor straffeloos plegen of tolereeren van misdaden. Tegenover de onafzetbaarheid der rechters «enerzijds moet het feit gesteld worden dat in bet middelpunt van het recht niet het individu maar bet volk staat. Land- en hoogverraad sullen voortaan met barbaarsche onmeedoo- tendheld onderdrukt worden. (Minutenlange bijval bU nat.-soc. en Duitsch-nationalen.) De zaak Sneevliet. Arrestatie verlengd. De Eerste Kamer heeft de begroeting van Eco- mische Zaken en Arbeid en van Waterstaat s. h. st. aangenomen. Mlufeter^Re; MaashlffiVf Bezuiniging bU Defensie; commissie van onder zoek Ingesteld. BERLIJN 23 Maart. Vernomen wordt, dat hertog Karl Eduard v. Koburg und Gotha. RUkscommlssaris voor het sutomoblelwezen is geworden. Verder moet hU zorg dragen voor de vorming van een verkeerscommlssie. om de re geering bU de motoriseering van Duitschland te helpen. De ritmeester von Neufvllle, leider van den Stahlhelm in Baden en Wurtemberg, is be noemd tot voorzitter van het rUksinstituut voor Jeugd-opvoeding. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tdhfoon Administratiu 433, Rndacfi* 633 ABONNEMENTSPRIJS» kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HY. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem De regeering zal in beginsel alle valuta-expe- Hmenten vermijden. Twee economische quaesties van den eersten tsug staan voorop. De redding van den Duit- •ehen landbouwer moet onder alle omstandig heden ten uitvoer worden gebracht. De sanee- rlug der rentabiliteit van den landbouw is te- T*us eerste voorwaarde voor den bloei van de Duitsche Industrie, den handel en den export. Verdere kolonisatie op den Dultschen grond behoort mede tot de voornaamste taak der ««geering. bulging van den nood van den landbouw hangt echter in hooge mate af van de tewerk stelling der werkloozen. De regeering beschouwt «Ut als het tweede en geweldigste punt van naar •Mk, dat slechts kan worden vervuld door on- T°orwaardelUke uitvoering van alle noodlge ■matregelen. ook al zUn deze niet populair In ’whand hiermee ook is alleen de redding van den middenstand mogelUk, waarbU millioenen •rbeiders werk vinden. De sociale politiek aal in bet bestuur ber- De Belgische Kamer heeft gistermiddag met 99 tegen 82 stemmen en één onthouding, de motte van vertrouwen in de regeering aange nomen, aldus seint men uit Brussel aan het .Jïandelsblad”. De verwachting der sociaal-democraten, dat de Christen-democraten zich Inzake de quaes- tle der werkloozenondersteuning tegen de re geering zouden keeren. is dus niet in vervul ling gegaan. Met uitzondering var den heer Marek, die zich onthouden heeft om gelegen heid te hebben de houding van zijn groep te motiveeren, hebben alle Chrlsten-democraten vóór de motte gestemd. ZU hebben hiertoe, naar de heer Marck verklaarde, besloten orn aat zU Stellig verwachten, dat de regeering re kening met hun wenschen zal heuden. Deze verklaring wekte op de socialistische banken groote hilariteit. Met dat al 1* bet criste-onweerswolkje op nieuw voorbU gedreven. zien worden. De rUksregeering denkt niet aan een belemmering van den uitvoer. WU weten, dat wU het verband met de wereld noodig heb ben. Dear echter Duitschland jarenlang ge dwongen is geworden praestaties zonder tegen waarde te leveren, te onze uitvoer minder een handelspolitieke dan een financleelpolitieke aangelegenheid. Zoolang men ons geen billUke regeling van onze bultenlandsche schiflden mogelUk maakt, zUn wU helaas gedwongen tot handhaving van de bestaande deviezenregeling. Principieel ech ter wenschen wU de inlijving van ons land in de vreedzame concurrentie der volken. Ten aanzien van de verkeerspolitlek verklaar de de kanselier, dat de terugkeer van de spoorwegen in het bezit van het RUk zoo spoe dig mogelUk moet plaats hebben. ATHENE, 23 Maart (VD.)_ in de omgeving van Pyrgon in den Peloponnesus zoowel als op de eilanden Xante en Cephalonië zUn weder sterke aardschokken waargenomen. De ver schrikte bewoners brachten den geheelen nacht in de open lucht door. BelangrUke schade schUnen de schokken niet te hebben veroor zaakt. In Macedonië heerscht hevige koude en op vele plaatsen valt veel sneeuw. Principieel zal de regeering de bevordering ?sn de economische belangen van het volk niet bnger langs den omweg van een bureaucratie doen geschieden, maar door zoo sterk moge- Ulke bevordering van het particulier initiatief onder erkenning van den particulieren eigen dom. (Levendige bUval rechts eh midden.) Maar fusschen het productieve initiatief en den pro- ductleven arbeid moet een billUk evenwicht geschapen worden. Het openbaar bestuur moet het resultaat van den arbeid door zuinigheid derbiedigen. De hervorming van ons belastingwezen, die biet kan uitblUven, moet vóór alles tot een eenvoudiger en goedkooper maken van het be stuur voeren. bescherming van de grenzen van bet RUk en dus van het leven van het volk ligt In handen van onze rijksweer. welke als het eenl- ge werkelUk ontwapende leger ter wereld te beschouwen Is. Niettegenstaande zUn gertngen omvang en onvoldoende bewapening kan het Duitsche volk er trotsch op zUn. In den geest te het de drager van onze beste militaire tra dities. (BUval.) Duitschland kwam zUn door het verdrag van Versailles opgelegde verplichtingen met pijn- hjke nauwgezetheid na en wacht nu reeds se dert jaren op het nakomen door andere paties van hun beloften omtrent ontwapening. Duitschland eischt niets anders dan gelijke levensrechten en gelUke vrijheid. Daartoe wU dt nationale regeering het Duitsche volk op voeden. (Krachtige bUval rechts.) De eer der natie, de eer van ons leger, het ideaal der vrijheid moeten voor het Duitsche volk weer heilig worden. Het Duitsche volk wil met de wereld in vrede leven. Daarom juist wil de regeering strijden voor de afschaf fing van een scheiding der volken in twee cate- goriën. De nationale regeering is bereid elk volk de vriendschapshand te reiken, dat bereid is het treurige verleden eindelUk definitief al te sluiten. Slechts indien weder vertrouwen zal heerschen onder de volken, kan de nood der volken worden gelenigd. Daarvoor acht de re geering noodzakelUk: NEW-YORK, 23 Maart (Reuter) Op een bU- eenkomst van het Technologisch Instituut van Massachusetts, heeft professor Piccard ver klaard. dat hU dit Jaar twee tochten naar de stratosfeer zal maken. Een dezer opstUgingen zal hU doen in Amerika, waarschUnlUk te Chi cago en de andere in België. Het is nog niet bekend, wanneer hU de tochten zal onderne men.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1