ONS LAD r Ontwapeningsdebat verdaagd Duitsche Jodenvervolging? I Het nieuws van heden Aardverschuiving in Peru Brunswijks Stahlhelm in ongenade Japan uitgetreden VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS VERSCHILLENDE MALEN TEGENGESPROKEN v DREIGENDE HOUDING DER MARXISTEN TOT WEEK NA PASCHEN JAPANSCHE NEDERLAAG? DE BAROMETER JOH. LAUWERS fatglop s ALKMAAR Bnikbanden en elastieken Kousen I lil DINSDAG 28 MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 155 Mgr. Doney protesteert Hitler eereburger 120 perwnen bedolven Goering contra Braan-kabinet o o 3 Rosenthal weer vry R.K. Kerk door brand C verwoest Zij „heulden” met links WAAR CHRISTUS LEEFDE De Stahlhelm ontbonden k. 4. Mathilde van Saksen i* HET OUDE HERLEEFT 1698 slachtoffers Rede van Nadolny IE l De geheele Stahlhelmhulppolitie in Brunswyk door minister Klagges ontwapend Regeeringscrisis in Oostenrijk? Poolsch bericht over mishandeling van een rabbyn te Duisburg de Monon gahela werd de stad Pittsburgh overstroomd Paniek onder de 2900 geloomgen, die de H. Mis by woonden Mgr. Doney tegen de Jodenvervolging Het plan-MacDonald als basis der algemeens beschouwingen HET SPOOKT IN DE STRAAT VAN MESSIN A DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN f 2— f 285 I". «- Volkenbondsrechten en plichten duren echter nog 2 jaar Vrijmetselaars aan Hitler ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40 c. p. regel; idem op peg. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Goeri/ig aan Balbo BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tgldfoon Admimztratid 433, Rodactio 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwertaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmeer 9«'llu»»reerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spearnested - Haarlem Zy zouden 1000 dooden te betreu ren hebben; represailles? OVERSTROOMING IN NOORD-AMERIKA en >4 J NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD den Japan officieel alt den Volkenbond getreden. de Pater J. Lnbke CnR. f 1de 18. Groote vaurwapen-smokkel te Enschedé. no* zes het Engelsche plan rekening Vorige stand W ir- ler or J- er d. Japansche nederlaag btf den Groeten Moor? Er roeden IMd dooden sQn. R.K. kerk te St Jacques door brand verwoest VermoedeHJke brandstichters gearresteerd. Pastoer L. Dekker t De Joden hebben een aantal demonstraties in de straten georganiseerd. we- met ten lik me 4. 4. Minister Klagges deelt hieromtrent officieel mede: H. n conferentie Paschen te verdagen. Wellington BERLIJN. 27 Maart (V.D.) De leden van de voormalige Pruisische regeering-Braun heb ben medegedeeld, dat zy hun functies definitief neerleggen. Rosenthal, werd Maandagochtend bij het bin nentreden van de Kriminal rechtbank gearres teerd. HERLIJN, 27 Mrt (VD.) De Maandagochtend gearresteerde redacteur van de „Vorwlrts”, dr Leo Rosenthal, is, nadat hij op het polltie presidium aan een verhoor was onderworpen, weer op vrije voeten gesteld. PEKING, 27 Maart. 'Eigen bericht). Volgens een officieel bericht van den Chlneeechen ge neraal Hoying-tsjing, zyn bij hevige gevechten tusschen Chineezen en Japanners, welke de laatste dagen in den sector van Lengkan by den Grooten Muur zyn gevoerd. 1000 Japan ners gedood. Van de Chineeaen sneuvelden 12 officieren en 300 soldaten. De stad Tsjiehllnghan werd door de Chinee aen heroverd. De Japansche generaal Mulo sou thans voor nemens xljn Peking en Tientsin te bezetten. Veel beteekenis wordt gehecht aan bet bericht,- dat vier Japansche vliegtuigen, opgestegen van een Japanach moedervUegschlp by Sjinwenhal. het gebied binnen den Grooten Muur stfn overgevlogen .United Press) Nader seint men ons, dat de Stahlhelm in het land van Bronswijk officieel ontbonden is, aangezien dese organisatie overwegend Marxis tisch is en dus een gevaar oplevert voor he» nationaal herstel. De WlnterswUksche predikant wegens beleedi- gende brieven tot een maand gevangenisstraf veroordeeld. wl 4. ia Ontwapeningsconferentie tot W April verdaagd. MacDonald s plan als discussie-basis. rsle ■en. er- tod len ir. TUNIS. 27 Maart. (Reuter). Alle Joodsche winkels zijn heden gesloten ten teeken van protest tegen de antl-semltische maatregelen in Dultschland. Arrestatie van Staidhelmleiders In Bronswijk, wegens het opnemen in hun organisatie van socialisten en communisten; Stahlhehnhulp- poütie ontwapend. WEENEN. 27 Maart. (Reuter). Adolf Hitler is benoemd tot eere-burger vain Spltal. nab’J Gmuend op de grens van Oostenrijk en Tsje- cho-Slowakije. Hitler’s familie heeft daar sedert 1402 ge woond en thans leeft er nog een tante van den Dultschen rykskanaelier. Z. H. E Mgr. Donney, de Aartsbisschop wan Liverpool, hield Zondag JJ. een toespraak lot de leden der Ixraelietlsche Studenten Vereenl- glng over ..Persoonlijkheid en karakter”. toestand die thans In Dultschland heeracht". telde de kerkvorst, ..heeft ons met droefheid en bezorgdheid vervuld, en met alle kracht die In ons ia. willen wfj protesteeren tegen die uitingen van een valach en overdre ven nationalisme. Onze roemrijk regeerende Paus beeft herhaaldelijk desen vorm van na tionalisme veroordeeld. Het ware nationalisme, komt voort uit de liefde voor het eigen land en het eigen volk, het is geduldig en liefdevol en tracht anderen te helpen. Maar dit Dultscne nationalisme is een soort van overdreven chau vinisme, een geestesgesteldheid. die belet iets goeds te zien bulten de enge grenzen van bet eigen land en het eigen ras. Zoo iets kan myn sympathie niet hebben en Ik hoop dat deze jammerlijke verschijnselen weldra tot het ver leden sullen behooren. TOKIO. 27 Maart (VD.) Het ministerie van Oorlog deelt mede, dat tengevolge van de Inci denten te Sjanghai en In Mandsjoerye In het geheel IflM dooden te betreuren zijn. LIMA. 27 Maart. (Eigen bericht). In bet Peruaansche dorp Tandaday (Trujllla) beeft een aardverschuiving plaats gehad, waarbij vermoedelijk 120 personen bedol ven zijn. Reeds zijn drie lijken geborgen. De aardverschuiving is veroorzaakt door aanhoudenden regenval, en daarmee ge paard gaande overstroomlngen. (United Press) BERLUN, 27 Maart (V.D.) Rycrcommlssaris Goering heeft het volgende decreet uitgegeven: Aan alle Pruisische politiedienaren! De mi nisters der zg. Pruisische souverelne regeering hebben 1,4 millioen mark, bestemd voor kaaer- neering en uitrusting, voor zuivere partij-doel einden der regeering Braun-Severlng aange wend. De meeste schuldigen hebben zich door de vlucht aan een vervolging onttrokken. Ik zal niet rusten aleer deze gewetenlooze handel wijze vergolden zal zijn Voor de vergoeding der u toegebrachte schade zal ik, door in De als* neming van alle inkomsten en dergelijke te achterhalen middelen van de vroegere le den der regeering, zorg dragen. NEW YORK. 27 Maart (Reuter) De hoofd- correspondent van de ^Associated Press” te GENèVE. 27 Maart. (V. D.) Hedenmiddag heeft de secretaris-generaal van den Volken bond officieel bericht vag de Japansche regee- lapans uittreden uit MÜNCHEN, 27 Maart (VD.) Het mensuur- verbod In Beleren is opgeheven. De rechtbanken hebben opdracht gekregen processen wegens dit verbod Met meer in behandeling te nemen KOPENHAGEN. 27 Maart (Reuter) De Duit sche communiste Maria Reese la gearresteerd omdat zij op een communistische vergadering heeft gesproken, niettegenstaande zU beloofd heeft dit niet te doen. VermoedeUJk zal zy uit gewezen worden. mishandelingen van Hltlerjongens door Stahl- helmleden. Minister Klagges zag ach toen gedwongen In te grijpen. Schupo werd ontboden en naar het ziekenfondsgebouw gezonden, terwijl SA en SS de pleinen en straten In de omgeving af zetten en schoonveegden. De Stahlhelmhulp politie werd ontwapend. Van honderden inbur ger gekleeden. die zich in het gebouw bevon den, werden de namen genoteerd, terwijl heele pakken Ingevulde Inschrijvingen by de Stahl helm In beslag werden genomen. Onder de in beslag genomen papieren bevinden rich leden lijsten van gesloten Schufo-formaties en plaat selijke soc.-dem. groepen en verder materiaal waaruit blijkt, dat de Stahlhelmlelders bewust de Marxisten In hun organisatie bijeenbrach ten. Verscheidene in het gebouw aanwezige Stahl helmlelders en alle daar aangetroffen In burger gekleede personen zijn gearresteerd verdacht van v< nalre ROME. 27 Maart. (Reuter). Stormen en springvloeden hebben op verschillende plaat sen In de spoorbaan langs de Calabrische kust de rails weggespoeld. Op Sicilië is ongeveer 300 Meter rails van het traject MessinaSyracuse weggeslagen. Enkele gebouwen zijn Ingestort. Hoe de hof van Gethsemane, waar Christus gevangen genomen werd, er tegenwoordig uitziet Berlijn heeft een onderhoud gehad met Dultschen rjjksmlnlster voor bultenlandsche zaken. Freiherr von Neurath aangaande de 1e het buitenland verspreide berichten over mis handelingen en vervolgingen door de Natlonaal- Soclalisten. De minister verklaarde, dat selfs bet best ge organiseerde bestuursapparaat niet bjj machte Is om elk tendentieus feit afsonderlljk tegen te spreken. Ik kan. zoo ging de minister voort. Inzake de op het oogenblik tegen de Duitsche regeering ontketende campagne slechts verklaren, dat zij valt te kenmerken als een plotselinge weder geboorte van de tijdens den wereldoorlog be dreven Hetze-campagne. Hoe onwaar deze propaganda is hebben journalisten zelf kunnen aanschouwen. U zult zelf bemerkt hebben, zoo besloot Voc Neurath zijn onderhoud met den correspondent, dat de krachtige oproepen van den Rijkskan- seller en van minister Goering, welke eenige dagen geleden zulke eigenmachtige handelingen van indivldueele leden der partij onder de strengste straffen gesteld hebben, een doorslag gevend gevolg hebben gehad, en dat gevallen van eigenmachtig optreden niet meer bekend zijn geworden. BERLIJN. 27 Maart. CV. D.) De drie groot meesters der oud-Pruisische Vrijmetselaarslo ges. Hablcht van de Nationale Moederloge Von Herringen van de Groote Landsloge der Vrijmetselaars van Dultschland en Feistkoin van de Groote Loge van Pruisen, hebben na mens hun loges een telegram gezonden aan Rljkskanselier Adolf Hitler, waarin zij naar aanleiding van den grooten dag te Potsdag uiting geven aan hun verknochtheid jegens het Pruisische Konlngs- en bet Duitsche Kelzer- huls en aan hun gevoelens van diepen trouw ZU beloven de nationale regeering trouwe ge hoorzaamheid en medewerking aan den deropbouw van het Duitsche vaderland alle beschikbare krachten. BRUNSWUK, 27 Maart. (VD.) Naar Wfl- Meel vaUSMfë Bët BrunswQkaehe staateori- nteterte wordt medegedeeld, is op bevel vaa den BruMwtJkachen minister va* Binnenl. Taken Klagges. order gegeven, dat in het ge heele land Bronswijk de StahlhehnhulppoliUc moet worden ontwapend. De RljksposterUen deelen mede, dat ter her innering aan de plechtigheid in de garnizoens kerk op 21 Maart JX postkaarten zullen wor den uitgegeven met op de linkerhelft een af beelding van de garnizoenskerk, terwijl voorts postzegels zullen worden in omloop gebracht met de beeltenis van Frederlk den Groote. De Generaal-Overste vaa de Sociëteit der Afri- kaanaehe Missiën overleden. Ontslagname voorzitter R. K. Arbeiderspartij. Maandag 3 April nummering der candidaten- UJsten voor de a.s. verkiezingen. Noorsche legatie in Den Haag; geen gesaat, «och een zaakgelastigde. Wijziging vaa de PaUetpostwet. Voetbaltribune te Groningen afgebrand. Moordaanslag te Osa. Regeeringscrisis In Oostenrijk? Heimatblok eiseht ontbinding van den Schutzbond. Ontkenning van de berichten over Duitsche Jodenvervolging. Aardverschuiving in Peruaansch dorp; 1M be delvenen. klaarde Nadolny te hopen, dat op alle gebieden nog verder strekkende resultaten worden be reikt. met name op luchtvaartgebied. Verder verklaarde hjj zich bereid een overgangspe riode naar de gelijkgerechtigdheid te aanvaar den. Ter wille van de Duitsche eer en veilig heid dient MacDonald's plan echter tn zoover te worden gewijzigd, dat voor alle staten de zelfde wapensoorten verboden of toegestaan zijn. Wil de conferentie niet alle aan Dultsch land te Versailles verboden wapensoorten af schaffen, dan moeten de practlsche gevolgen daarvan voor de ontwapende staten zonder meer uit het gelljkgerechtigdheidsbeginsel voortvloeien. Verder verklaarde Nadolny. dat geen slaat een legerstelsel kan worden opgedrongen, het welk niet beantwoordt aan zijn bijzondere be hoefte. Overigens achtte" Nadolny het Engel sche plan een doelmatige basis voor een af te sluiten conventie. Dultschland is bereid, er over te discussieeren. Tenslotte deed Nadolny een beroep op de conferentie, eindelijk moed te vatten voor de oplossing van het ontwapenlngsprobleem. om op deze wijze een duurzamen. rechtvaardigen vrede van alle volken tot stand te brengen. Tenslotte werd met 42 stemmen een reso lutie aangenomen, waarin in hoofdzaak wordt verklaard, dat de Britsche ontwerp-conventle de grondslag zal zijn voor de komende onder- handellngen. De delegaties worden er in ult- genoodlgd eventueele amendementen vóór 20 April as. in te dienen. Tenslotte werd het woord gevoerd door Sir John Simon. 34 mogendheden hebben zich voor de nieuwe Engelsche methode verklaard. De Engelsche regeering voelt zich hierdoor aangemoedigd. voort te gaan op den ingeslagen weg. Thans moet gewerkt worden aan een algemeen ont- wapenlngsverdrag. De vaststelling van den ont- wapeningacoefficient is de onvermijdelijke laat ste stap. Simon besloot met op te wekken, niet door overdreven elschen nieuwe tegeneischen van andere mogendheden uit te lokken en daar mede bet geheele werk der ontwapening in ge vaar te brengen. Duitschlands bijdrage zou kunnen bestaan uit de erkenning, dat het slechts door een com promis en langs etappen bevrediging zijner wenachen zal kunnen vinden. De ontwapeningsconferentie is tenslotte ver daagd tot 25 April. De Stahlhelm, afdeeling Bronswijk, heeft sedert eenige dagen heele scharen leden van de ontbonden en verslagen Marxistische orga nisaties opgenomen. Heden heeft deze bewe ging van toetreding tot den Stahlhelm een massaal karakter aangenomen. Honderden voormalige rljksbanlerleden, sociaal-democraten en communisten trokken in deels gesloten af- deelingen en onder bescherming van de Stahl- helmhulppolltie naar het wachtlokaal van den Stahlhelm in het gebopw van het plaatselijk ziekenfonds. Voortdurend werd ,J*rei Heil, Front Heil, en Rot Front” geroepen. Voor het gebouw en in de aangrenzende straten school den opgewonden massa's communisten en so claal-democraten samen, uit wier midden drei gende kreten tegen Adolf Httler en tegen de NSDAP opstegen. Terwijl de Stahlhelm dit duldde, nam het roode gepeupel, dat sedert weken zich niet meer uit zijn schuilhoeken gewaagd had. een dreigende houding aan tegen natlonaal-socia- listen en Hltlerjongens. Het kwam zelfs tot DRESDEN, 27 Maart (WB.) Na een korte riekte is hier vanmiddag overleden nrinse* Mathilde, hertogin van Saksen, de zuster ron wijlen konlng Frederlk August II van Saksen. Prinses Mathilde vierde nog op 19 Maart jl in volle gezondheid harx 70en verjaardag. WARSCHAU, 27 Maart (Reuter) Het Poolsch Telegraaf Agentschap meldt ons. dat eenige SA. mannen voor de tweede maal de woning van den Poolschen Rabbijn Bereisch te Duisburg zijn binnengedrongen en diens vrouw mishan delden. Bereisch werd door de politie bij wijze van bescherming gearresteerd. De Poolsche consul heeft onverwijld de noodlge stappen gedaan bij de Duitsche autoriteiten. Verder meldt het agentschap, dat te Keulen twee Hlt- lerlanen de woning van een Poolsch koopman zijn binnengedrongen. Zij sneden de telefoon draden door en mishandelden de bewoners. De vrouw vaif den koopman sprong uit het ven ster van de eerste verdieping en brak haar been. De Hltlerianen zochten hun heil in de vlucht. Nadolny (Dultschland) verklaarde dat de Engelsche stap de Inleiding van de beslissende phase der conferentie beteekende. Hij herin nerde aan MacDonald's woorden, dat Duitach- land recht en vrijheid moet worden verleend, wil Europa niet aan de vernieling ten offer vallen. Nadolny sou het zeer begroeten, wan neer ook andere verantwoordelijke staatslieden het inzicht, dat zonder recht en vrijheid voor Dultschland en de andere ontwapende staten een wederopbouw onmogelijk is, tot grondslag hunner bultenlandsche politiek zouden maken. HU verlangde, dat nu eindelijk de te Versailles beloofde ontwapening der andere staten volg de. Hjj wees er op. dat Dultschland naar beste krachten heeft medegewerkt aan het vredes werk door de onderteekenlng van bet Locarno- pact. het Kelloggpact en van de verklaring van 11 December, waarbij plechtig werd beloofd, dat van aanwending van geweld als middel van nationale politiek zal worden af gezien Ook wil Dultschland toestemmen in de door Mac-Do nald voorgestelde .uitbreiding van het Kellogg pact. Dultschland heeft genoemde overeenkom sten echter geteekend, om de voorwaarde te vormen voor de ontwapening der anderen. Dultschland wil de ontwapening, evenals Mac Donald. om wille van den vrede. Nadolny wees verder op Hitler's regeerlngs- verklaring. waar hij sprak over de Duitsche bereidheid, om leder volk de hand te reiken, dat het treurige verleden voor goed wil af sluiten. In een korte bespreking der milltalr-techni- sche voorstellen in het Engelsche plan, ver- BERLIJN. 27 Maart (WA.) De voorzitter van den Dultsch Evangelischen Kerkeraad. Kapler, heeft bij een aantal Amerikaansche kerkeUJke hoogwaardigheldsbekleeders gepro testeerd tegen de voorgenomen protest-demon straties tegen de vervolging van de Joden in Dultschland. Hij verzocht hen geen geloof te schenken aan de berichten over een terreur m Dultschland. aangezien hiervan niets waar ia De bond van bultenlandsche persvertegen woordigers te Berlijn heeft de rijksregeerlng een verklaring doen toekomen, waarin gezego wordt, dat de leden tegen de gruwelberichten over Dultschland In de bultenlandsche per» sullen ingaan en bevestigen, dat de nationale revolutie over het algemeen gedisciplineerd is geschied. De bond van Dultschgezinde Joodsche jeugd bonden richt zich in een verklaring tot de rijksregeerlng tegen de hetze-campagne. door uit Dultschland gevluchte, llnks-georiënteerde Joden In het buitenland gevoerd. Intusschen wordt uit Hamburg bericht, dat het ritueel slachten op het abattoir met ingang van morgen verboden is. Koo (China) verklaarde niet te kunnen begrijpen, waarom men in het Engel sche plan China slechts 100 militaire vliegtui gen toekent en Japan 500. MasslgU (Frankrijk) verklaarde zich bereid, het Engelsche plan te aanvaarden als basis van discussie. In zjjn deflnltieven vorm zal het plan echter rekening moeten houden met zekere stemmin gen welke in de conferentie hebben plaats ge vonden Met bevrediging stelde MasslgU zekere met de Fransche opvatting strookende punten GENEVE. 27 Maart CW. B.) De hoofdcommis sie der Ontwapeningsconferentie zette heden de algemeene debatten over het Britsche ontwa peningsvoorstel voort. De Madariaga (Spanje) gaf in verband met het te Rome besproken 4-mogëndhedenpact te verstaan, dat hfj niet zonder meer accoord ging met de door Musso lini en MacDonald gekozen methodes. Dowgalewski (Sovjet-Rusland) oefende een tot in bijzonderheden afdalende kritiek uit op MacDonald's plan. Hjj wenachte te weten, vol gens welke beginselen de Engelsche delegatie de cijfers voor de legersterkten heeft opgesteld. Verder verklaarde hij zich voor de onbeperkte afschaffing der bombardementsvliegtuigen. Sovjet-Rusland wilde veel verder ontwa{>enen dan Enge lands plan. Voorzitter Henderson deelde mede, dat een ontwerp-resolutle in voorbereiding was, om de misschien nog heden tot na Rljkskanselier Adolf Hitler had gisteren Berchtesgaden een langdurig onderhoud met den Ryksmlnister voor volksvoorlichting en pro paganda, Dr. Goebbels. Een groot deel der be sprekingen was gewijd aan de actie tegen de van Joodsche zijde in Amerika en Engeland tegen de Nationale regeering in Dultschland gevoerde gruwelpropaganda. Wat de Natlonaal-Soclalistlsche afweeractie tegen de bultenlandsche gruweloampagne be treft, wordt van bevoegde zijde verklaard, dat de regeering tegen deze Nationaal-Socialistische actie niets zal doen zoolang de bultenlandsche regeerlngen geen maatregelen tegen deze cam pagne in hun land nemen. MONTREAL, 27 Maart (Reuter). De RK. kerk te St. Jacques is gisteren door brand ver woest. Een man en een vrouw zfjn als de ver moedelijke brandstichters gearresteerd. Tweeduizend geloovigen woonden de H. Mis by, toen de brand uitbrak. Een paniek ontstond, waardoor vier vrouwen werden gewond. By het blusschingswerk werden brandweerlieden gewond. De kerk Is geheel vernield. De schade wordt op 300.000 dollar geschat. BERLIJN. 27 Maart. (V. D.) De Rykacom- missaris v6or de luchtvaart. Goering, beeft den Ttalfairirihrn minister voor luchtvaart Balbo gecomplimenteerd in verband met de tien jarige zelfstandigheid van de Itallaanache luchtvaart, waarby hy er op wees, dat de Dutt- ache luchtvaart gehandicapt wordt door de be palingen van bet Verdrag van Versailles. T” Berltfns raadhuis is de oude stadsbanier,- tUe tn 191t was verwijderd, weder opgehangen. vast, waarmee heeft gehouden. Wat de geiykgerechtlgdheidskwestle betrof, verklaarde de Franschman, dat de gelykheld nooit door ontwapening, maar slechts door ont wapening mag worden bereikt. De Fransche de legatie wenschte zich de vrijheid te behouden voor de komende beraadslagingen over de mlU- tair-technlsche byzonderheden. Ook Bourquin (België) sprak zich in het al gemeen voor het plan uit. ring ontvangen Inzake den Volkenbond. Overeenkomstig het Volken- bondspact. dat voor de opzegging van het Ud- maatschap een termijn van twee Jaar vaststelt, zal Japan dus nog twee jaar Ud van den Vol kenbond en in het volle bezit van al zyn rech ten en daaraan verbonden verplichtingen biyven. WeeNEN, 27 Maart (Reuter) Volgens een bericht van de «Wiener Bonn- und Montags- zeitung” bestaat in Oostenrijk kans op een re- geeringscrisis. De vertegenwoordigers van het Heimat-blok in de regeering zouden nj. in den vorm v*™ ■p ultimatum de ontbinding hebben geëischt van den Republlkeinschen .JBchutzbund" en naar verluidt zullen zy nog deze week verklaren, dat hun aanbiyven in de regeering afhankelyk worden gesteld van dezen elsch. TOKIO, 27 Maart (VJ5In verband met het uittreden van Japan uit den Volkenbond heeft de Japansche regeering de volgende In structies gegeven: 1. De betaling van de bydragen aan den Volkenbond wordt gestaakt; 2. De Japansche delegatie te Genève wordt opgeheven; 3. De behartiging der Japansche belangen wordt opgedragen aan het gezantschap te Bern; 4. Japan blijft vertegenwoordigd ter Ont- wapenings- en Economische wereldconferentie pp de wyze als die landen welke geen lid van den Volkenbond zyn. van een contrarevolution-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1