ONS BLAD Hitler verklaart de Joden den oorlog aan Proclamatie der N.S.D.A.P Luchtverkeer vergt 15 dooden Het nieuws van heden Nat. Socialisme en Episcopaat TIENDUIZENDEN MASSA- VERGADERINGEN VLIEGRAMP IN BELGIE DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP3 ALKMAAR Leverancier van ziekenfondsen VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS v WOENSDAG 29 MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 156 ROMANTISCHE GEVANGENIS Wapen uitvoerverbod Marlene Dietrich Vliegtuig vernield Zaterdagochtend, om 10 uur zal de anti-Joodsche boycot als een bliksemslag worden ingezet Van de lijn Keulen* Londen Japan en de vroegere Duitsche kolonies Geen Jodenhaar mag gekrenkt f 2— f2S5 Relaas van den Amerikaanschen zendeling De strijd moet met de grootste dis cipline worden voltrokken. Buitenlanders blijven verschoond Engelsch vliegtuig verbrand i de vijftien inzittenden omgekomen Door de verklaringen van Hitler zijn de vroegere verboden en waarschuwingen niet meer noodig Geen terugkeer van den ex-keizer Bom op een missiepost bij Jehol Joodsche zaken moeten sluiten DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Nazi’s en detailhandel In het prachtig gelegen kasteel Hohenstein in Saksen zullen ISO politieke gevangenen worden ondergebracht Er ia wel veel over gesproken Het Weer 1 i s ADVERTENTIEPRIJZEN Per Ipssen regel 20c., ingez. med. 40 c p. regel,- idem op pag. één 55 e. p. regel Bij contract sterk verlaagde pcijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Duitsche K.P.D. en Komintern Elf programma-punten Voor meer dan 100.000 toehoorders hield Mussolini te Rome een rede, waarin hij tegen het Vier-Mogendheden-Verdrag Concentratiekamp r» DE DUCE SPREEKT NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Him iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim Prof. Einstein te Antwerpen. Mariene Dietrich ran een paard gevallen. De Instortlngsrainp in Pent bevestigd. Vliegramp In België; 14 doeden. A Deken C. J Boekhorst bediend. O |ke gasfabriek Ce door Hoogste stand op Woensdag 1 aar us: 7M 1) In Iedere plaatselijke groep en organisatle- geledlng der N8DAP moeten direct actle-coml- tés worden gevormd voor de practische plan matige doorvoering van den boycot van Jood sche zaken. Joodsche producten, Joodsche art sen en Joodsche advocaten. De comité’s van a) het bezoek aan Duitsche middelbare en hooge scholen; b) het bengpp van arts; c) het beroep van advocaat. Dr. J. Meyer Ranneft benoemd tot vice-presi dent van den Raad van Ned.-lndië. REVAL, 28 Maart. (V. D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, is door de contröle-commissie van de Komintern een bijzondere commissie gevormd onder leiding van Beta Kun, welke •de werkzaamheden van Thaelmann als leider der K. P. D. zal nagaan. Behalve een onderzoek naar de politieke activiteit van Thaelmann zal ook de financieele toestand der K. P D. wor den gecontroleerd. De commissie heeft uitge breide volmachten ontvangen. De nieuwe lélder der K. P. D.. Heinz (teumann. die. naar bet schijnt, in Spanje verblijf houdt, heeft Instructie ontvangen naar Moskou te ko men. om daar rapport uit te brengen over den toestand in Duitschland. De Amerikaansche consul-generaal te Tient sin, Lockhart, heeft een uitvoerig rapport van het gebeurde opgemaakt en naar het Staatsde- parternent te Washington gezonden, waar men bij de Japansche autoriteiten de noodige stap- De heropbouw van het gedeeltelijk verbrande Dominicaner-klooster te Zwolle waarschijnlijk In September gereed. Frankrijk en het Duitschland van Hitler. .On gerustheid ongerechtvaardigd.” De Eerste Kamer heeft aanvaard de begroe ting van bet Zuideneefonds en de wijziging der Drankwet. PEKING. 28 Maart. (V. D.) Een Amerikaan sche missie der Methodistenkerk te Taoto Wylng, binnen het gebied van den Chlneeschen Muur, is Vrijdag JL door Japansche vliegtui gen gebombardeerd, waardoor negen Chlnee- sche mannen, vrouwen en kinderen, allen non- combattanten, werden gedood. De leider der missie, de Amerikaansche geestelijke Kauto en zijn echtgenoote ontsnapten als door een won der aan den dood. 5) De comité's van actie controleeren scherp de kranten, ten einde na te gaan in hoeverre rv‘ deelnemen aan de „vorllchtlngsveldtocht" van het Duitsche volk tegen de Joodsche gruw'i- .Jietze". Doen kranten zulks niet of slechte in beperkte mate, dan moeten zij oogenblikkelUk verwijderd worden uit hulzen, waar Duitse beis wonen. Geen Duitsche man en geen Duitsche zaak zal in zulke kranten mogen adverteeren. ZIJ moeten terugvallen in een openlijke ver achting als geschreven zijnde voor de Joodsche rasgenooten, doch niet voor bet Duitsche volk; De conferentie van het Duitsche episcopaat te Fulda beeft een herderlijk schrijven aan de Katholieken van het Dultache Rijk gericht: .De opperherders der Duitsche bisdommen hebben op grond van juiste beweegredenen in de taatste jaren berhaaidelijk een afwijzende houding moeten aannemen tegenover de na- tlonaal-sociallstische beweging souwei door verboden als waarschuwingen. Het moet thans erkend, dat door den hoogsten vertegenwoor diger van het Rijk, die tegelijk de autorits lieve leider dezer beweging is, verklaringen zijn afgelegd, publiek en plechtig, waarin reke ning wordt gehouden met de onschendbaarheid der Katholieke geloofsleer en de rechten der H. Kerk. Zonder de vroeger veroordeelde pun ten terug te nemen gelooft echter bet episco paai het vertrouwen te mogen koesteren, dat de vroeger gegeven verboden en waarschuwin gen niet meer noodzakeljjk zijn. Van kracht blijft de vermaning aan politieke veceenigingen en soortgelijke organisaties, om In de kerken uit eerbied voor God alles te ver mijden. wat gelijkt op politieke of partlj- demonstraties, waardóór 'ergernis zou worden gegeven.” BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tdldfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spearnestad - Haarlem Verboden van bet naL-aocialisme door Duitsche episcopaat herroepen. BERLIJN, 28 Maart. (WB) In verband met het bericht, dat het stadsbestuur van Bad Homburg een schrijven heeft verzonden naar Doorn, waarin de voormalige keizer verzocht wordt, voor het geval eener verandering van woonplaats naar Duitschland zijn intrek te nemen in het Homburger slot, heeft het Wolff- bureau voeling genomen met de „Generalver- waltung” van het vroegere koningshuis. Ver klaard werd, dat wel Is waar den laatsten tijd zeer veel gesproken is over de vraag van een terugkeer des keizers, doch dat de keizer niet het voornemen heeft te kennen gegeven, naar Duitschland terug te keeren. In geïnformeerde kringen wordt er op gewe zen. dat de terugkeer des keizers afhankelijk zou zijn van de toestemming der rljksregee- rlng en dat in offlcleele kringen deze kwestie vermoedelUk thans niet op het tapijt zal wor den gebracht omdat zooels de rkjkskanse- ller reeds in zijn regeeringsverklaring zeide - alle in eenlgerlei opzicht met de kwestie der monarchie sameuhangende dingen voorloopig BERLIJN. 28 Maart' (W B.) Door het tot stand komen van overeenstemming tusschen den bond voor den detailhandel en den na: soc. middenstandsbond is bereikt, dat verreweg WASHINGTON. 28 Maart. (Eigen bericht). De bultenlandsche commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft over het voorstel, den president te machtigen tot het uitvaardi gen van een wapen-ultvoerverbod naar een of ander land, een gunstig rapport uitgebracht. (United Press) actie zijn er verantwoordelijk voor, dat de boycot geen onschuldigen treft, doch des te krachtiger de schuldigen. Een onderzoek naar de gebeurtenizsen in Brons wijk. Verklaring der Stablhclm. Stahlheim- verbod wordt ingetrokken. Hoofdkwartier der Èngelsche fascistische partij te Londen door communisten bestormd. BERLIJN, 28 Maart (W.B.) In de laatste weken Is in verschillende landen en gemeen ten het zonder verdooving slachten van en bloed onttrekken aan dieren volgens joodschen ritus verboden. De rijksregeering wil thans hieromtrent een wettelfjke bepaling voor het gebeele rijk uit vaardigen, waarschijnlijk reeds In de eerstvol gende dagen. 2) De comité’s van actie zijn verantwoorde lijk voor de hoogste bescherming van alle bui tenlanders zonder aanzien van hun confessie, hun oorsprong of ras. De boycot is een zui vere afweermaatregel, welke uitsluitend gericht is tegen het Duitsche jodendom; 3) De comité’s van actie moeten direct door propaganda en toelichting den boycot popula- riaeeren. Principe: Geen Duitscher koopt nog bjj een Jood of laat zich door hem en zUn stroomannen waren aanprijzen. De boycot moet algemeen zijn. Hjj zal door het gebeele volk worden gedragen en moet het Jodendom op zijn gevoeligste plaats treffen; 4) In dubieuze gevallen moet van een boycot van zulke zaken worden afgezien tot door het centrale comité te München een andere be paalde instructie zal volgen. Voorzitter van het centrale comité is partijgenoot Streicher; Bultenlandsche journalisten zijn door Minister Goering in de gelegenheid gesteld de politieke gevangenen te interviewen. In het midden Torgler, rechts van hem Ossietzky en links Ludwig Renn. Schrikbarende daling der inkomens. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over den terugloop van het Natio naal vermogen. TOKIO. 28 Maart. (V. D.) De Japansche Mi nister van Bultenlandsche Zaken. Oetsjtda. de Minister van Marine Offoetni on de Minister van Oorlog Aarki hebben Maandag een bespre king gehouden. Besloten werd den keizer van Japan een verordening voor te stellen Inzake een formeel bestuur van de vroegere Duitsche koloniën door de Japansche regeering. Deze verordening aal binnenkort door den keizer worden geteekend. ZATERDAG A.8. BEGINT IN DUITSCHLAND EEN ALGEMEENE BOYCOT TEGEN DE JODEN. IIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllll^ Verwachting: Zwakke tot matigen. Zuidelijke tot Westelijken wind, toene mende bewolking, aanvankelijk nog droog, later een Ige kans op regen, des nachts minder koud, overdag kouder. Hoogste stand: 768.8 te Clairmont Laagste stand: 737.8 te Seydisfjord. Zon op 5.44, onder 6J7. Licht op 8J7. De Rev. Kauto deelde mede, dat op 24 Maart des ochtends te negen uur een Japanach vlieg tuig boven de missie cirkelde, waarop duidelijk zichtbaar een groote Amerikaansche vlag woei. Het vliegtuig Uet een bom vallen op een af stand van nauwelijks twintig voet ven het woon huis, waardoor twee groote gaten In den grond en in een in de nabijheid steenden muur wer den geslagen. Ongeveer een uur later, naderde een tweede vliegtuig en liet twee bommen val len, waarvan één het verblijf van de In de missie opgenomen Chineesen trof. rg stelden 8. A.-lleden posten dsche winkels, om het publiek beletten. Ook hier werden de Joodsche winkels toen door de eigenaars ge sloten. Ook te Glogau, Schwerin. Warthe. Eberswal de, Augsburg enz. moesten Joden hun zaken sluiten en hun employé’s het salaris van te voren betalen. 9) De comité’svan actie moeten direct tiendui zenden massavergaderingen beleggen, ten ein de tot In het kleinste dorp den elsch te pro- pageeren, dat het aantel Joden in alle beroe pen in een juiste verhouding komt te staan tot hun aandeel der Duitsche bevolking. Ten einde de stootkracht der actie te verhoogen. wordt deze elsch voorlooplg tot drie gebieden be perkt: het meerendeel van alle bedrijven in Dultach- land ook in economisch opzicht onder nat. soc Putoor H. Wentzel t leiding komen. Van de ongeveer 670.000 detallbedrijven in Duitschland zjjn er meer dan 400.000 aangeslo ten bij den bond. Deze bond is derhalve de voornaamste organisatie van een groot aantal afzonderlijke vakbonden van den Dultachen detailhandel De bond is door een aantal ge delegeerden in den voorloopigen economischer rijksraad vertegenwoordigd. Krachtens de thans verkregen overeenstemming zullen 61 pet van de bestuurszetels worden afgestaan aan nationaal-soclallsten. Ook de eerste voorzitter wordt een natlonaal-socialist, n.l. Paul Trende- mann uit Berlijn. DIXMUIDEN. 28 Maart. (Reuter). Omtrent de oorzaak van het vllegtulg-ongeluk tast men nog volkomen in het duister. Men vermoedt, dat de motoren geweigerd hebben en dat het den piloot niet gelukt is de zware machine in glijvlucht op den grond te brengen. Bij de hevige botsing tegen de aarde moeten de benzinetanks in brand zijn geraakt. Het toestel stond althans onmiddellijk nadat het op den grond was terecht gekomen, in vlam men. Een nader Reuter-telegram meldt, dat het reuzenvliegtulg. genaamd .City of Liverpool” ook geheel vernield Is en dat in de lucht een ontploffing moet hebben plaats gehad. Onder de passagiers bevonden zich vier da mes Volgens de te Londen Ingewonnen Inlich tingen zijn veertien der slachtoffers Èngelsche n en is de vijftiende een Belg, zoodat zich, in tegenstelling tot de eerste berichten, geen Dultachen in het vliegtuig bevonden. BERLIJN. 28 Maart. De Rjjksleidlng der N. 8. D. P. publiceert een proclamatie aan alle partljorganlsaties naar aanleiding van de cam pagne in het buitenland tegen de vervolging van Joden in Duitschland. In de inleiding der proclamatie wordt ge constateerd. dat het Duitsche volk na een 14- Jarige binnenlandse he verdeeldheid zijn stands-, klasse-, beroeps- en confessioneels verschillen politiek beeft overwonnen, een verheffing heeft doorgevoerd, welke het ..Marxistisch-Joodsche spook” bliksemsnel een einde bereidde. In jam merlijke lafheid hebben de Joodsch-Marxlsti- sche bonzen hun machtspositie ontruimd. Slechts aan de voorbeeldelooze discipline en rust, waarmede de omwenteling zich heeft vol trokken. hebben de bewerkers van ons ongeluk het te danken, dat ze bijna zonder uitsonde ring ongeschoren bleven. Voorts wordt in de proclamatie verklaard: „Nu de vijanden der natie in het binnenland door het volk zelf onschadelijk zijn gemaakt, komt, wat wij reeds lang verwacht had den. De communistische en marxistische mis dadigers en hun Joodsch-lntellectueele aan stichters. die met hun kapitalen terechtertbd naar het buitenland zijn uitgeweken, ontplooien thans van daar uit een gewetenlooze. lands verraderlijke „Hetzecampagne” tegen het Duit sche volk. Daar hun het liegen in Duitschland Ónmogelijk Is geworden, beginnen zU van de hoofdsteden der vroegere Entente uit dezelfde .Jletse" tegen de Jonge nationale verheffing, als zij reeds bjj het begin van den oorlog tegen het toenmalige Duitschland hebben bedreven Leu gens en laster van een perversiteit, welke de haren doet te berge rijzen, worden over Duitsch land losgelaten. Gruwelsprookjes van vermink te Jodenlijken, van uitgestoken oogen en af gehakte handen worden verspreid met het doel, hef Duitsche volk in de wereld voor de tweede maal te boycotten, als hun reeds In het jaar 1914 is gelukt. Milltoenen onschuldige menschen, volken waarmede het Duitsche volk slechts in vrede wil leven, worden door deze geweten knie misdadigers tegen ons opgehitst. De Duit sche waren, de Duitsche arbeid zou onder hevig moeten zijn aan een internationale boy cott. De nood in Duitschland is hun dus te klein, ilj moet 'nog grooter worden. BRUSSEL, 28 Maart. (Reuter.) Te Woumen nabij DixmuMen ia een Engelseh vitegtuig brandend neergeetort, waarbij U personen ge dood sön. Het drie-motorige vliegtuig, dat 1200 PK sterk was, had 's middags om 136 uur bet vliegveld te Hoeven verlaten met bestemming naar Londen. Het werd bestuurd door den En- gelschman Leleu. bijgestaan door een mecani cien en een radio-telegraflst Verder bevonden zich twaalf passagiers aan boord. Momenteel is een afdeeUng gendarmes ter plaatse om de verkoolde lijken, onder wie dat van een vrouw, uit het toestel te bevrüoen Ook het parket van Veurne bevindt zich op de plaats des onheils. De passagiers bestonden uit 8 Engelacben, 3 Dultschers en 1 Belg. Het vliegtuig vervoerde verder nog 450 K.G. vracht en mail. Hef be hoorde tot den geregelden dienst KeulenBrus sel—Londen. Op afstanden, varieerend van 30 tot 300 me ter. van de plaats der neerstorting vond men de Ujken van vier personen Vermoedelijk heb ben dezen zich trachten te redden, door in volle vlucht uit bet toestel te springen. Deelen van bet vliegtuig lagen in een kring van 300 M. SANTA MONICA (California). 28 Maart. (Reuter). Marlene Dietrich moet het huis hou den tengevolge van een lichte verwonding, op- geloopen bij den val van een paard tijdens een filmopname. i DIXMUIDEN. 28 Maart. (Reuter.) Men schen, die het verongelukte Èngelsche ver keersvliegtuig sagen naderen, bemerkten al spoedig rook aan den achterkant van het toe stel, vervolgens een vlam. Het vliegtuig begon te zweven en maakte plotseling een slag over den kop over 300 Meter. Met groot gekraak sloeg het tegen den grond, op dit oogenbllk ontplofte de motor. Een der vleugels kwam 70 M. van de plaats van den val terecht. De ooggetuigen hebben den Indruk, dat de piloot tot op het laatst het toestel beeft trach ten te besturen. De namen van 14 slachtoffers luiden: de heer en mejuffrouw Thompeon, de heer Roswell, mijnheer en mevrouw Voes, de heer Deardon, mijnheer en mejuffrouw Dtbdln, mijnheer en mevrouw Ilrath, de heer Roland, de heer Kregllngen uit Antwerpen, de piloot Leleu en de tweede piloot Brown. De naam van den mecanicien Is nog onbe kend. FUERTH. 28 Maart. In den afgeloopen nacht werden te Fuerth ongeveer zestig communisten gearresteerd, die verdacht worden medeplichtig te zijn aan de voorbereiding van een dynamiet- aanslag. die op de Fuerth zou plaats hel HAMBURG. 28 Maart (WB.) In de loka liteiten der Sovjet-Russlsche handelsvertegen- woordlglng alhier is een huiszoeking gehouden wegens het vermoeden, dat slch hier het com munistisch Rljksdaglld Dettmann verscholen had. Resultaat wérd niet bereikt. i Maart. Uit het Ruhrgebied dat de nationaal-soclallsten uit- i gegeven aan hun voorgenomen z.g.n. gruwel propaganda in bet Essen. Duisburg. Bochum en in het Rijngebied, alsmede in «den in Westfalen, zijn vanmnr- ihuizen. eenheldsprljzenmaaazg- le zaken gesloten. Tot incidenten rgens gekomen Alleen te Wluem winkelruiten van Joodsche sa- s Ingeworpen. hebben verschillende Joodsche nlddag eveneens hun winkets ge le wordt uit andere steden in emeld. Ook hier deden zich geen MÜNCHEN, 28 Maart. (V. D.) De Nat.-Soc. Korrespondenz publiceert de volgende 11 pro gramma-punten voor de afweercampagne te gen de hetze in het buitenland in verband met de vervolging van Joden in Duitschland: Ex-ketaev ntet voornemens naar Duitachlanl terug te keeren. 6) De comité’s van actie moeten tezamen met de bedrljfseeilenorganlsatles der parttj pro paganda maken voor den Dultachen arbeid en daarmede de Duitsche arbeiders in de bedrij ven brengen, en deze arbeiders in het bijzon der duidelijk maken, boe noodzakelijk het is, den natlonalen boycot te voeren als afweer maatregel ter bescherming van den Dultachen arbeid; 7) De comité’s van actie moeten Worden op gericht lot In de kleinste boerendorpen ten ein de In het bijzonder op het platteland de Jood sche handelaars te treffen. Principieel moet er steeds den nadruk op worden gelegd, dat het gaat om een ons opgedrongen afweermaktregel; 8) De boycot moet krachtig worden Ingezet. Daarom moeten thans alle voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Er gaan instructies af naar de 8A en S3, om van bet oogenbllk van den boycot af door posten de bevolking te waarschuwen, geen- Joodsche za ken binnen te gaan. Het begin van den boycot zal op plakkaten en door de pers, door strooi biljetten e.d. worden bekend gemaakt. De boy cot begint als een bliksemslag Zaterdag om 10 uur v.m. precies. HU zal worden gevoerd tot de partijleiding bevelen zal, de actie te staken; tT. 28 Maart. (V D.) In het con- op den Heuberg zUn thans reeds i gevangenen ondergebracht ZU jp het terrein self te werk wor- >U den aanleg van wegen. is ingerleht door den ge pension- .ie-chef Reich uit Stuttgart, die dat jJ. de leiding heeft gehad, urn het hoofd de gepensionneerde BRUSSEL, 28 Maart. (Reuter). De ramp met het Èngelsche verkeersvliegtuig is geschied bü Woumen nabU Dlxmulden. Boven Clercken had aan boord van het vliegtuig een ontploffing plaats, waardoor de piloot vermoedelUk ge dood is, daar men het tsestel plotseling vanaf 200 M. hoogte met een snelheid van 200 K.M. per uur naar den grond sag duiken. De val ging gepaard met een geweldig gekraak, de stukken vlogen 600 M. in het rond. De lUken van twee passagiers, die uit het toestel wilden springen, werden op verren afstand van de plaats der neerstorting gevonden. Het zU’i Miss Valeria Thompson, ingestapt te Brussel, en Aubert uit Manchester, die te Keulen was Ingestapt. Het ongeluk moet om 237 uur hebben plaats gegrepen, daar het horloge van miss Thompson op dezen tUd stil is blijven staan. Brandweerlieden zün nog steeds druk doen de om de verkoolde lUken der andere inzitten den te bergen. 10) De comité’s van actte hebben verder tot taak er voor te zorgen, dkt Iedere Dultscher, welke op de een of andere wUze in relatie met het buitenland staat, deze benut m in brieven, telegrammen en telefoongesprekken de waar heid te verspreiden, dat in Duitschland orde en rust heerscht, dat het Duitsche Volk niets liever wenscht dan In vrede sUn arbeid te ver richten en in vrede met de rest van de wereld te leven en dat hU den strijd tegen de Jood sche .gruwel-hetze" slechts voert als zuiveren afweerstrUd; 11) De comité’s van actie zUn er verantwoor- delUk voor, dat deze geheele strUd voltrokken wordt in volkomen rust en zeer groote discipli ne. Krenkt ook in het vervolg geen Jood een haar. WU rekenen met deze „hetze" af. een voudig door het beslissend gewicht van deze maatregelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1