ONS BLAD e MacDonald’s plan als grondslag aanvaard Voorbereiding der boycot Fa. H. LIND MIENT 3-5 all JCHMNCOODS VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden HL Roosevelt zet door DAMESHOEDEN 1 APRILIN HET NIEUWE DUITSCHLAND CENTRAAL ACTIECOMITÉ TE BERLIJN DE BAROMETER I JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne wit doublé brillen te DONDERDAG 30 MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 157 ROND DE ACTIE TEGEN DE JODEN IN DUITSCHLAND De verklaring van het Duitsche Episcopaat Japan en Mandejoekwo Vlootcommando blyft DE CHAOS IN CHINA Ook de Stahlhelm doet adres voor mee. Naar Cayenne Lindbergh bedreigd Einstein Prüis-af? I „Afweerbeweging” in Munster Norman Davis naar Loontarieven verhoogd Europa De vliegramp in België Besprekingen te Londen DE WIJZIGING DER PROH1BITIEWET Gewapend man gearresteerd Nog meer banken onder controle Italiaansche spionnen gearresteerd Aanslag op Mussolini verijdeld Dreigende uitetooting der Joden uit de Duitsche volks gemeenschap Honderdduizenden Joden met ondergang bedreigd De commissie voor de afweercampagne WERKHERVATTING BIJ FORD IN ENGELAND DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Chineesche piraten in actie .1 'J Sinds eeuw ’t toonaangevend Nieuwe Hoed? Natuurlijk naar In de Staatsgevangenis te Los Angeles is het grootste deel der alcohol- smokkelaars en andere overtreders der prohibitiewet vrijgelaten, omdat de Gouverneur van Calitomië amnestie verleend heeft, in verband met de wijziging der drankwet. De vrijgelatenen betuigen met dit besluit hun instemming ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 In Engeland voert men een groote propaganda om de Duit sche goederen te boycotten en Parys Nobele plannen van Mgr. Gourtay Een salarisverlaging van 15 pCt. voor het geheele rijkspersoneel aangekond igd NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Nonimi Davis naar Europa. de De Eerste Kamer komt 5 April weer bjjeen. Pastoor W. L. M. Wentholt t tusschen O O keeren? Er dreigt groot gevaar. .«.S 754 Vorige stand 75* BERLIJN, 29 Maart (W.B.). Terstond na het aan de gemeenteraadsverkiezimén, weer terug- Alexander Schmoller overleden. Samenstelling van het Nederlandsche voetbal elftal tegen België. Bet Ned. elftal wint met 2—1 den voetbalwed strijd tegen Walsall. NEW-YORK, 29 Maart. (V. D.) Uit Mexico City wordt gemeld, dat communisten aldaar uit protest tegen de benoeming van Josephus Da niels tot ambassadeur der Vereenlgde Staten tn Mexico, de Amerikaansche ambassade met steenen hebben gebombardeerd. In de stad had den de communisten plakkaten aangeslagen, waarin geprotesteerd werd tegen de benoeming van Daniels, omdat Daniels door de Mexicanen beschouwd wordt als de man. die in 1914 de interventie der Vereenlgde Staten te Vera Cruz bewerkstelligde en als de „moordenaar van Azueta en Uribe”, twee Mexicaansche revolu- tlonnalre leiders, die tijdens de gebeurtenissen in Vera Cruz om het leven zijn gekomen. NEWT8JANG (MandsjoerUe) 29 Maart. (Reu ter). Chineesche piraten In drie jonken open den een duurvuur op een Britsch stoomschip, dat te Nantsjang voor anker lag. Veertien zee- roovers kwamen aan boord van het schip, be dreigden de Chineesche bemanning en voerden 4 officieren met zich mede. Twee Italiaansche spionnen door de Fransche politie gearresteerd wegens het verknopen van vervalschte documenten. LONDEN. 39 Maart (Reuter). Het personeel bij de Fordfabrieken in Engeland heeft beslo ten de aangeboden verhooging van de minimum loontarieven te aanvaarden, zoodat de arbeid waarschijnlijk morgen hervat wordt. De maat schappij heeft een verhooging van 3 pence per uur aangeboden voor de gewone arbeiders en de specialisten en een van 2 pence voor de half- speclalisten. De deputatie van het personeel, die met de maatschappij heeft onderhandeld, bevatte geen enkel officieel vakvereenlglngslld. WASHINGTON, 29 Maart. (Reuter.) Alle re- geeripgs-ambtenargn, benevens alle militairen van land-, zee- en luchtmacht zullen worden getroffen door de salarisverlaging van 1» pet, welke Roosevelt kort geleden heeft afgekon- dlgd. Hierdoor zullen 125 mlllloen dollar worden bespaard. In zijn verklaring zeide Roosevelt, dat in de Vereenlgde Staten de levensstandaard sedert 1938 met 21.7 pCt. is verminderd. Dr. Jaenicke uit Potsdam is naar Nanking ontboden om in opdracht van de Chineesche regeering een reorganisatie van het rijk door te* voeren. BOSTON. 29 Maart. (Reuter). Twintig mi nuten voor het vertrek van den sneltrein, die Matsoeoka naar Boston zou brengen, werd ont dekt dat de rails op twee plaatsen omwikkelo waren met geel-roode vlaggen. Blijkbaar wilde men den trein doen ontsporen. WU zagen gisteravond reeds veel wagens met spreekkoren rijden, welke propaganda voor de boycot maakten en uitsluitend waren bemand met lieden van den Stalen helm. Dat kan er op wijzen, dat men van de zijde, waarvan men In de eerste plaats zou verwachten, dat zou wor den geremd, niet in die richting werkt, dat men veeleer tracht door sterke activiteit den indruk van de misverstanden m BrunswUk uit te wis- schen. Reeds vroeger meldden wij: „Indien de re geering de warenhuizen te lijf wil. dan beschikt zij daartoe over alle machtsmiddelen, terwijl de warenhuizen geen mogelijkheid van verweer hebben. Indien zij van die machtsmiddelen ge bruik maakte, zou men over zulk een oecono- mlsche politiek zeer verschillende meeningen kunnen koesteren, maar niemand zal met recht kunnen zeggen, dat daardoor de orde werd ver stoord." Men zal zich de oploopen en de her- ries herinneren, die het eerste „posten" bij de warenhuizen ten gevolge heeft gehad. Moet nu de toestand van de laatste dagen, voorafgaande Roosevelt kondigt salarisverlaging van 15 pCt. voor het heele rijkspersoneel aan. Minister Beelaerto van Blokland benoemd tot vice-president van den Raad van State. De werkloosenaitkeeringen In Februari. I Eerste Kamerdebatten over de behandeling der voorgestelde wijziging van de Kieswet. De voorbereiding der anU-Joodacbe boycot. Honderdduizenden Joden in hm bestaan be dreigd. Aanslag op MwmnHnl verijdeld. Werkhervatting bij Ford in Engeland. NEW-YORK, 29 Maart. (VD.) Een jonge man heeft geprobeerd Lindbergh te bewegen 125.000 te betalen, door den kolonel te be dreigen zijn kind te ontvoeren. ROME. 29 Maart (Reuter). In de nabijheid van Mussolini's residentie, het Palazzo Vene zia, is een verdacht individu gearresteerd, dat een geladen revolver bij zich droeg. De arrestant heet Pogglo en werd in 1895 te Alexandrië geboren; hjj verklaarde de bedoe ling te hebben gehad, een aanslag op Mussolini te willen plegen. BU hot verhoor bleek, dat de man niet normaal is. KONINGSBERGEN, 29 Maart. (W. B.) De ge meenteraad heeft Adolf Hitler het eereburger- schap verleend. De 10 socialisten, die bij de stemming de zaal verlietenwerden meteen in beschermingsarrest gesteld. BRUSSEL. 29 Maart. (Reuter). Prof. Einstein heeft een brief aan de Duitsche legatie te Brus sel gericht, waarin hij om inlichtingen ver zocht omtrent de stappen, welke hjj te onder nemen heeft, om het Pruisisch staatsburger schap op te geven, dat hij door zijn aanstelling bjj de Pruisische academie der wetenschappen heeft verkregen. Verder legt prof. Einstein er den nadruk op, dat hjj Zwltsersch staatsbur ger is. r. DUSSELDORP, 29 Maart. (Reuter.) Volgens een officieel bericht is de communistische partij alhier voornemens geweest in het eten der S. A.- mannen in de 8.A. gaarkeuken gif te mengen. Het gif bleek afkomstig te zijn uit Keulen, waar de politie een hoeveelheid in beslaggeno men heeft, welke Voldoende was om de geheele stad te vergiftigen. Zes personen werden In verband met deze ontdekking gearresteerd. MUNSTER, 29 Maart (VB). De afweerbe weging tegen de buitenlandsche propaganda is ook te Munster (Westfalen) begonnen. Het eenheidsprijzenmagazijn Woolworth had van morgen in de étalages plakkaten opgehangen met de mededeeling, dat Woolworth geen Jood sche onderneming was en ook niet met Joodsch kapitaal werkte. Het bedrijf kon ongehinderd voortgang vinden. Tegen den middag hebben de meeste Joodsche zaken hun personeel naar huis gestuurd en het bedrijf gesloten. Een S A.-troep bezette vanmorgen den Ingang van het gerechtsgebouw en drie Joodsche advo caten werden gedwongen het gebouw te ver laten. Als resultaat van door natlonaal-soda- listen gevoerde onderhandelingen hebben de te Munster verschijnende plaatselijke bladen van daag geen advertenties van Joodsche firma's meer opgenomen. LONDEN, 29 Maart (Reuter). Roosevelt’s vertrouwensman Norman Davis wordt heden in Engeland verwacht. Morgen zal hij een onder houd hebben met MacDonald en Sir John Si mon, waarbij het Britsche ontwerp voor een ontwapenlngs-conventie zal worden besproken. Norman Davis zal op zijn reis naar Genève te Parijs nog een bespreking hebben met de Fran sche regeering. TOKIO, 29 Maart. (V.D.) Japan zal zijn vlootcommando na 1 April te Hsinklng hand haven, In plaats van een speciale vlootmlssle. en samenwerken met de autoriteiten van Mandsjoekwo bjj het patrouilleeren in de kust wateren, zulks overeenkomstig het beide landen gesloten protocol. Voorgestelde wijzigingen In het Ambtenaren reglement door het Georganiseerd Overleg goedgekeurd. In een artikel over zijn taak als opperpresl- dent der provincie Brandenburg richt de nat.- soc. Kube zich tegen den stroom van Joodsche immigranten, die de laatste 14 jaar van uit het Oosten de grenzen hebben overschreden. Noodlg zal zjjn een onderzoek naar de in die 14 jaar toegepaste immigratlemethodes, om het zon der ruimte zijnde Duitschland „van lastig ge spuis uit het Oosten te bevrijden.” De nat.-soc. gouwleider in den Pfalz heeft een oproep gericht tot de 8.A. en 8.8.-mannen, om in verband met pogingen van communis ten en socialisten, opgenomen te worden in de Stahlhelm. elke poging eener tegenrevolutle in de klem te smoren. De Berljjnsche correspondent van de „N. R. Ct.” schrijft: Over den oproep van de nationaal-sociallstl- sche partij, welke hier nu als partij, die over de absolute meerderheid beschikt, ten opzichte van de regeering een plaats Inneemt, mutatie mutandis te vergelijken met die van de derde internationale ten opzichte van de regeering in Rusland, schrijft de „Vosslsche Zeltung: „Men kan er van afzien den tekst en den inhoud van den oproep van de nationaal-so clalistlsche partijleiding nog van een bijzon der commentaar te voorzien. Hjj spreekt ge heel voor zich zelf. Indien deze door de na- tlonaal-sociallsten gewilde boycot consequent ten uitvoer wordt gebracht, dan zal dat de oeconomlsche ondergang van honderdduizen den Duitsche staatsburgers van joodsch ge loof, zonder onderscheid van leeftijd en ge slacht, ten gevolge hebben. Het zou de u'tstoo- ting van de Joden uit de Duitsche volksge meenschap zijn. De Duitsche Joden, die in oorlog en vrede. In slechte en goede tijden der geschiedenis, den toets hebben doorstaan, heb ben zich met de Duitsche volksgemeenschap verbonden gevoeld, zij waren een deel van haar. Zij willen dat blijven en vasthouden aan staat en geboorteland.’ De „Vosslsche Zeltung” had daarbij ook nog kunnen vermelden, dat bovendien een voorloo- plg nog niet te schatten aantal Duitsche staats burgers van ander geloof, die in warenhuizen en anderszins in Joodsche ondernemingen hun brood verdienen, of bjj andere Joodsche werk gevers een bestaan hebben gevonden, niet minder in hun bestaan worden bedreigd. muamDEsnsMesmemesur-TT JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY FT- PARIJS, 29 Maart. (Reuter). De Fransche missionaris Pater Gourtay, die meer dan 25 jaar in de Fransche ko'oniën heeft doorge bracht, is benoemd tot blsschop van Fransen Guyana en als zoodanig deze week van hier vertrokken. Zijn diocees omvat tevens de schrikwekken de strafkolonie op Duivelseiland, waar zich ongeveer 4000 veroordeelden bevinden. Voor zijn vertrek verklaarde Mgr. Oourtay geen bisschop te willen zijn in een paleis, doch hetzelfde harde leven te willen lelden als de bewoners en hen persoonlijk te willen leeren kennen. Van de heftige nationaal-soclalistlsche be schuldigingen, dat de Stahlhelm in Brunswljk contra-revolutionnalre plannen beraamde lukraak Marxisten in zijn gelederen opnam, en een gezindheid aan den dag legde, welke, in dien de Nazi's niet tijdig zouden hebben ing«- grepen, noodzakelijk op een catastrophaal bloedbad zou hebben moeten uitloopen, blijft niet al te veel meer over. WU kunnen ons ten minste niet aan den indruk onttrekken, dat de BrunswUksche Nazi’s wel wat al te voorbarig van den toren hebben geblazen, gezien de snel heid en zwakte, waarmee de onvervaarde al armsignalen thans plotseling tot wegsterven worden gedwongen. Het deed trouwens al eenigszins bevreemdend aan, dat de Nazi’s er den Stahlhelm zoo n bitter verwUt van maakten dat deze oud-strUdersbond gewezen marxisten in zUn disciplinair verband zonder voldoende contróie zou opnemen, want dezelfde Nazi’s ver melden telkens met veel ophef en vreugde, wanneer coUimunisten na hun roode vanen voor het front der stormtroepen verbrand te hebben zich „en massa” voor het lidmaatschap der nationaal-socialistlsche partij komen opgeven Het verbod van den Stahlhelm In BrunswUk zal den len April worden opgeheven. BRUSSEL, 29 Maart. (Reuter). Het schUnt onmoge'Uk, de volkomen verkoolde lUken van de slachtoffers der vliegramp bU Dixmulde te identlficeeren. Een deel van de vracht, w.o. de poet, Is merkwaardigerwijze onbeschadigd. LONDEN. 29 Maart. (Draadloos). Majoor Cooper, Inspecteur van het Britsche ministerie van Luchtvaart, die speciaal tot taak heeft ongevallen te onderzoeken, is hedenmorgen met zUn assistent Davy per vliegtuig naar Dixmulde vertrokken Er wordt op gewezen, dat de be. stuurder van de «City of Liverpool”, Leleu. een ervaren piloot was, die reeds achttien jaar het vliegen had beoefend en negen jaar in dienst was bU de Imperial Airways. Met het vlieg tuigtype, waartoe het verongelukte vliegtuig be hoorde, zUn tot dusver nog nooit ongevallen voorgekomen. De minister van Luchtvaart, lord London derry. heeft in een telegram aan de maat schappij zUn leedwezen met het gebeurde be tuigd. Men herinnert er aan, dat de vliegtuigen der, Imperial Airways, sinds de maatschappij negen jaar geleden was opgericht, tien mlllloeu muien hebben afgelegd, en dat daarbU slechts vUf ongelukken zUn gebeurd waarbU nemagiërs zjjn omgekomen. De verzekeringspremie voor tochten met de Imperial Airways is onlangs verlaagd tot hetzelfde peil als dat der premie voor reizen met andere verkeersmiddelen. MÜNCHEN. 29 Maart (VB.) De nat.-soc afgev. Streicher heeft Woensdag zUn werk zaamheden aangevangen als leider van de Cen trale commissie voor de afweermaatregelen tegen de Duitsche Joden, tn verband met de gruwelcampagne in het buitenland. Tot plaats vervangend voorzitter neeft hU benoemd de redacteur van het antl-semltlsche weekblad „De Stuermer", Karl Holz te Neurenberg Voorts zUn oa. lid van de commissie Jacob Spienger, leider van den nat.-soc. ambtenaren bond, Walter Darré. leider van de landbouw politieke afdeeling van de NSDAP. dr. v. Ren- teln, RUkslelder van den strUdbond van den industrieelen middenstand, dr. Hans Frank II leider van den nat.-soc. juristenbond, dr. Gerhard Wagner, leider van den nat.-soc. dok- tersbond. Willy Koerber. vertegenwoordiger van den RUkslelder der jeugd en dr. Achlm Gercke. leider van de afdeeling nat.-soc. Informatie der RUksleiding. och niet alleen daardoor zal die merk- I J waardige dag in Duitschland bijzonder merkwaardig worden. Op dien datum zal ook de boycot van alle joden in het Duit sche Rijk met ongekende scherpte over de ge heele linie worden ingezet als represaille maatregel tegen de protestacties en de gruwel- berichtgeving der Joden in het buitenland. In plaats van door opheffing van de belemmerin- k p de ontwapeningsconferentie hebben f 1 tenslotte de groote mogendheden toch hun zin gekregen, nadat zU eerst formeel aan den wensch der kleine, w^lke van geen verdaging der conferentie wilden weten, waren tegemoet gekomen. OnmlddellUk na het sluiten over met bekend worden van den oproep der nat. soc. partijleiding tot den afweerstrUd tegen de gru welpropaganda werd met alle partUorganlsaties de voorbereidingen voor dezen strUd begonnen. LANSING (Michigan). 2 Maart. (Reuter.) Nog 38 banken zUn onder curateele gesteld; hieronder Is ook de Detroit Trust Company. Sedert het begin van de bank-vacantles zUn thans 122 banken ondér curateele gesteld. tn Groot-BerlUn is een centraal actie-comlté ge vormd, om voor een stelselmatige doorvoering van de boycot te zorgen. Op de eerste plaats worden adressen van Joodsche artsen en advo caten verzameld en bovendien wordt door vak- menschen vastgesteld, over welke waren de boycot zich zal uitstrekken. De boycot zal Zaterdag vermoedelUk Inder daad als een blilcsemslag zooals het In de proclamatie heet stelselmatig worden door gevoerd. daar de partij nog twee volle dagen tot hare beschikking heeft. van de reeks algemeene beschouwingen het plan van Ramsay MacDonald werd algemeen goedvinden de conferentie tot 25 April as. verdaagd. En dat is goed, want al is ook met algemeene stemmen besloten het ontwa- penlngsplan van den Engelschen premier als grondslag voor een eventueel te sluiten conven tie te aanvaarden, uit de door verschillende ge delegeerden gehouden redevoeringen bleek dui delijk, dat er van alle kanten heel wat amen dementen op dit grondplan zullen worden In gediend. De delegaties hebben nu bUna een maand tüd om met haar regeerlngen rugge spraak te houden over de eventueele wijzigingen en correcties, welke In MacDonald’s voorstel zullen dienen te worden aangebracht om het voor een ieder acceptabel te maken. Het groote voordeel, dat door de eensgezinde aanvaarding van het Engelsche verdragsontwerp als grond slag voor de verdere besprekingen Is verkregen, bestaat hierin, dat deze besprekingen nu niet meer in de Ule ruimte zullen kunnen blijven zweven zonder vasten grond te raken, maar van de verschillende concrete artikels stuk voor stuk zullen moeten uitgaan. Dat zoowel Duitschland als FrankrUk, als Italië en Amerika dezen grondslag en deze procedure hebben aanvaard, stemt tot vreugde, al valt er natuurlUk nog niet met zekerheid te zeggen, wat van MacDonald’s plan zal overblUven, en a«it ervan zal worden verworpen. De ontwapeningsconferentie, welke dreigde te verongelukken, is thans voorloopig weer gered, en het is MacDonald’s groote ver, dienste op het juiste en zeer critieke moment op de eenig doelmatige wljae te hebben inge grepen. w--a e toestand te Genève is dus eenlgermate I 1 opgeklaard, maar die in Duitschland wordt er niet helderder op. Het conflict tusschen de Nazi’s en den Stahlhelm in BrunswUk wordt naar aanleiding van minister Seldte’s toezegging een disciplinair onderzoek te zullen instellen, geliquideerd. gen der persvrUheid een objectieve berichtge ving in het buitenland te stimuleeren en alle loose geruchten, welke voor een deel het ge volg zUn van de weinig vertrouwen wekkende draconische Duitsche censuur, te ontzenuwen door zooveel mogelUk open kaart te spelen, heeft de Nationaal-soclalistlsche partij thans besloten kwaad met kwaad te vergelden. Dat dit tot ernstige complicaties aanleiding kan geven en den naam en net aanzien van Duitscn- land in de rest van de wereld weinig goed zal doen, spreekt wel van zelf. Dit is te meer te betreuren, waar de regeeringsverklaring van Hitler zóó een gunstlgen Indguk heeft gemaakt, dat het Centrum geen overwegende bezwaren meer tegen een samenwerking met hem kon laten gelden en thans ook het Duitsche Epis copaat het vertrouwen blUkt te koesteren, dat de vroeger met recht en reden gegeven ver boden en waarschuwingen niet meer noodza- kelUk zUn. Het Duitsche Episcopaat heeft ech ter uitdrukkelük de vroegere veroordeellng van enkele prtnciplëele punten in de natlonaal-so- cialistlsche leerstellingen niet teruggenomen, zoodat het onbetwUfelbaar vaststaat, dat het niet instemt met het antlsemleisme der Na zi’s, dat thans zoo scherpe vormen gaat aan nemen en dat indrulscht tegen het primaire gebod der ChristelUke naastenliefde. PARUS, 29 Maart (Reuter) Volgens een bericht uit Nizza aan het „Journal” hadden twee Italianen, die met den Franschen spion- nage-dienst in verbinding stonden, onlangs eenige documenten overhandigd, die betrekking zouden hebben op de Italiaansche verdedigings werken. Beide Italianen hadden voor hun mededeelln- gen een aanzienlijke som gelds gekregen, waar mede zU aan de Riviera een goed leventje wil den gaan leiden. Het FYansche ministerie van Marine had evenwel Intusschen vastgesteld, dat de door de Italianen verkochte documenten van A tot Z vervalscht waren. De Italianen werden daarop door geheime agenten bewaakt, waarbij bleek, dat zU met andere Italiaansche spionnen in verbinding stonden. Toen werd tot hun arrestatie overge- gaa&. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 1 Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met goiikjstroerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem PARIJS, 29 Maart. (VD.) Het Fransche vllegtuigmoederschip „Commandant Efcte” is naar het Verre posten gedirigeerd. TOKIO, 29 Maart. (VB.) Het trelnenverkeer in Hokkaido is gestagneerd tengevolge vaneen emstigen sneeuwstorm. I l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1