ONS BLAD De Hitlerianen binden 1 Het Heilig Jaar geopend f -i- s I .1 VEREE1NIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden De socialisten in Oostenrijk m Staatsgreep in Uruguay 1 RADIO RECORD llllf OH ONDER HET GELUI VAN DE KLOKKEN BOYCOT DUURT SLECHTS TOT VANA VOND DE BAROMETER *1 VLIEGRAMP IN CANADA is I JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR en Weer huisje* I Sau I ZATERDAG 1 APRIL 1933 VROOLIJK BEZOEK BIJ DVITSCHLANDS RIJKSKANSELIER Een troef van Seitz 1 Dollfass de voorrang ONTVANG LAM PEN VANAF F 2.50 De banken’worden niet gesloten RECORD-JVERELDVLUCHT Bier in het leger Barometers Vrijwillige sluiting 7* Titulescu IIIHUfh Toestand nog niet te overzien De plechtigheden in den St. Pieter Preeident Terra werpt zich op als dictator Koopers by Joden gestempeld Hedenochtend vond de plechtige opening plaats van de Heilige Deur DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN Oproep tot vorming van nieuwe organisatie in plaats van den Schutsbund N.V. Gloeilampenfabriek Paus Pius XI klopt op de Heilige Deur btf sto opening van het Jubeljaar 1925. N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoófdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242, Tel. 82797 Kapitaal- en Valkavarzekering Onze installatie voer hot chemisch reinigen is do nieuwste, en onze zorgvul dige behandeling de beste. TAPIJTREINIGING GORDUNENWASSCHERIJ Het Weer tll Bewoonsters van het Spreewald hebben bij Rijkskanselier Hitler een bezoek gebracht. Op onze foto ziet men: Dr. Frick, Goering, Hitler en Kube I Wordt van der Lubbe opgehangen „Ridinm” Voortzetting in versterkte mate, als Woensdag de buiten- landsche hetze niet ten einde is WW WlW WDVftP* g Gemeenteraden en Landdagen lil i J -J NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Onze Romeinsche correspondent seint: twee wetsontwerpen Amerikaansche piloot Willy Pott wil daar anders het &- II TILBURG onder 8.32. Licht Eerste Kwartier 3 April. Fusie tramwegmaatschappljen in den Geider- schen Achterhoek. REPUBLIKEINSCHE SCHUTZBUND IN OOS TENRIJK ONTBONDEN. Paus Pius XI knielt in de Heilige Deur bij de opening van het Jubeljaar 1925. BERLIJN. 31 Maart. (W. B.) Hedenmorgen kwamen In Annaberg (Saksen) sterke 8. A- afdeelingen vodkde joodsche winkels samen, die lederen kooper, die uit deze winkels kwam, een stempel op het gezicht drukten met bet in schrift: ..Wij verraders koopen bij JodenI** Volgens een bevel van de nat.-soc. party mo gen de Joodsche winkels eerst morgen sluiten. Stijgende werkloosheidindexcijfers van Ja nuari J.L Inzegening „Eigen huis" van de Kath. Jongens Centrale te Utrecht door Z. H. Exc. den Aarts bisschop. Rede van oud-mlnister Welter over de moge lijkheden voor onze industrie in het Verre Oos ten. Uitvaart en begrafenis van Pastoor E. Mersel te Rotterdam. Hoogste stand op Zaterdag 9 uur v^u: 751 Vorige stand. 75» Staatsgreep in Uruguay. Toestand nog niet te oversten. Versnelde bruggen bon w; ingediend. I Matige tot zwakken Zuidelijke tot Zuid westelijken wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk eenlge re gen, selfde temperatuur. Verdere vooruitzichten: weinig verande ring. Zon op S.37, op 7.12. s ^llllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmm^ BERLIJN, 31 Maart. (V. D.) De rjjksregee- rlng heeft, naar de ,J>. A. Zmeldt, een wet opgesteld over ophangen en het voltrekken van de doodstraf, welke wet op 28 Maart is geda teerd en die door rijkskanselier Hitler benevens In vertegenwoordiging van den rtjksmlnlster van justitie door den vlce-kanseller von Papen te onderteekend. Volgens paragraaf 1 van deze wet Is para graaf 5 van de verordening van den rjjkspresl- dent ter bescherming van volk en staat van 28 Februari ook. van toepassing op daden, die in den tijd tusschen 31 Januari en 28 Februari zijn begaan. Paragraaf 5 van de verordening van 28 Februari stelt de doodstraf in voor een geheele reeks van zware misdaden, waaronder de brandstichting In den Rijksdag ook valt. Paragraaf 2 der verordening bepaalt: Wan neer iemand wegens een tegen de openbare veiligheid gerichte misdaad ter dood veroor deeld Is. kan de regeerlng van het Rijk op het land door welks autoriteiten het vonnis moet worden uitgevoerd, bevelen, dat de voltrekking door ophangen geschiedt. Hiermede zijn de legislatieve voorwaarden geschapen voor de door den rijkskanselier in zijn RUksdagrede reeds aangekondlgde executie van den brandstichter in den Rijksdag. gekomen. De verantwoordelijkheid voor aldus tot stand gekomen besluiten moet de Duitsch soclaal-democratie afwijzen”. Wijziging der Duitsche Landdagen en Ge meenteraden overeenkomstig den uitslag der jongste Rijksdagverkiezingen. LONDEN, 11 Maart. (Reuter.) Tttulescu wordt de volgende week te Londen verwacht, waar hij namens de Kleine Entente zal protesteeren te gen het Vier Mogendheden Plan, j WEENEN, 31 Maart (Reuter) Met volle dige instemming van de regeerlng heeft Bondskanselier Dollfuss gelast, dat de Repu- blikeinsche Marxistische Schutzbund in bet ge heele gebied ontbonden moet worden. NEODESHA (Kansas) 31 Maart. (Reuter). Een vliegtuig, dat een ploeg Canadeesche sport- menschen vervoerde, is nabij Neodesha neerge stort Vier personen werden gedood, tien zwaar gewond. Meer boter door de margarine. Beperking van de kaasproductie. .Minister Ruys de Beerenbrouck sal 4 April de psychiatrische inrichting der St. WilUbrordns- stichting te lleiloo openen. De Nedertandsche delegatie wederom naar Berlijn vertrokken voor nieuwe besprekingen. O O WASHINGTON. 31 Maart (Eigen bericht.) De verkoop van bier In leger en marine ia toe gestaan, behalve op oorlogsschepen. (United Press.) BERLIJN, 31' Maart. De door de ryksregee- rlng uitgevaardigde „voorlooplge wet tot Glelchschaltung” van de landen met het Rijk wordt thans gepubliceerd. Eerstens worden de landsregeeringen gemach tigd buiten de in de landsgrondwetten voor ziene procédés om landswetten ült te vaardl- 'd gen. De landdagen en autonome gemeenteraden worden met uitzondering van den Pruisischen Landdag, ontbonden, voor zoover dit niet reeds gebeurd Is. zy worden voor 15 April opnieuw gevormd volgens de stemmenaantallen, die bij de jong ste verkiezing voor den Duitschen Rijksdag binnen leder land op de kieslijsten zijn uitge bracht. Hierbij worden de op de kieslijsten der communistische partij gekomen zetels niet toe gekend. Het aantal zetels der verschillende landdagen wordt beperkt. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 159 BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voer buiten Alkmaar I 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N 7 Drukkerij De Spaarnested Haarlem I l MONTEVIDEO, 31 Maart. (Eigen bericht). In Uruguay kwam het beden tot een staats greep. President Terra heeft aan het sinds lang tusschen hem en den Staatsraad bestaan de conflict een einde gemaakt, door zich lot dictator te proclameeren Hij beeft terstond bet parlement ontbonden en de arrestatie van de 9 leden van den Staatsraad gelast. Als voorzorgsmaatregel is de residentie van den dictator voorlooptg verplaatst van presidentspaleis naar de brandweerkazerne. Oud-presldent Bruns verzette zich tegen zijn arrestatie door op de politiemannen te schieten, van wie hij er twee verwondde. Zeil maakte hy daarop een eind aan zijp leven. De minister van Financiën is gearresteerd, terwijl een aantal leden der oppositiepartij zich in beschermingsarrest in hun woningen bevin den. Ofschoon de toestand nog niet volkbmen te overzien is. schijnt de dictator toch gesteund te worden door leger en politie. (United Prees) De nieuwe landdagen gelden per 5 Maart ^llllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllflltlllllllllllllllllllg WIJ STAAN AAN DE SPITS Ververij es Ckta. Wiucherij Is. KROM I TELEFOON 1523 van den i rechts zeer ’Scherp becritiseerd. vi bestaan der andere v In een oproep der soc.-dem. partijleiding heet het, dat terstond „Ordnerschaften” gevormd moeten worden als party-organisatle. Alle le den van den Schutzbund dienen zich hierbij aan te sluiten. Het aantal „Ordner" zal bin nen acht dagen dubbel zoo sterk zijn als de Schutzbund. aldus de oproep. De soc.-dem. burgemeester van Weenen heeft als Landeshauptman van Weenen verordend, dat de Weensche Helmatschutz terstond ont bonden moet worden. WIskNEN. 31 Maart. (Reuter.) De ontbinding :m Schutzbund wordt door •en dig begroet en door links -al wegens het blijven :rorganlsatles. De binnen een week de aarde rond vliegen BERLIJN. 31 Maart. (V.D.). De Bond van Duitsche Warenhuizen heeft al haar leden-flr- ma's, die getroffen worden door de bepalingen van de boycot, aanbevolen onmiddellijk hun zaken te sluiten tot Maandagavond 1 April. 1933 als voor vier jaren gekozen. Voortijdige ontbinding is niet toegestaan. Een ontbinding van den Rijksdag heeft zon der meer de ontbinding ten gevolge van de volksvertegenwoordigingen der landen. De gemeenteraden worden eveneens ontbon den. Zij worden vóór 3 April opnieuw gevormd volgens het aantal geldige stemmen, die vol gens de verkiezingen voor den Duitschen Rijks dag op 5 Maart binnen het gebied van de be paalde gemeente is uitgebracht. Daarbij blij ven stemmen bulten beschouwing, die op kies lijsten der communistische party zUn uitge bracht. Het aantal zetels wordt beperkt. De nieuwe gemeenteraden gelden per 5 Maart als voor 4 jaar gekozen. De gemeenteraden In Pruisen blijven onge wijzigd. BELGRADO, 31 Maart. (V.D.) Hedenmor gen verscheen in de straten van Belgrado een extra-editle van de „Novostt” met een groot opgemaakt bericht op de voor-pogina, dat op Hitler een aanslag was gepleegd en dat. hy bij het verlaten van zyn woning door drie revol- verkogels was gedood. Te Belgrado ontstond groote opwinding. De kranten werden den ver- koopers uit de handen gerukt en de Duitsche legatie ontving tal van verzoeken om inlichtin gen en condo'.aties. Inmiddels bleek het blad op de blnnen-pa- glna geantidateerd te zyn op Zaterdag 1 April en bleek het geheele bericht slechts te zyn bedoeld als een „April-grap”. In verband hiermede had de Duitsche ge zant een onderhoud met den Minister van Bul- tenlandsche Zaken, by wlen hy tegen de hou ding van het blad „Novoeti” protesteerde, ter wijl hij bestraffing van de schuldigen eischte. De MfnLster verklaarde maatregelen tegen de schuldigen* te sullen nemen. T'\oor het gelul van de klokken aller Ro- 1 meinsche kerken, dat vannacht om één uur feesteiyk en indrukwekkend over de stad galmde, aangekondlgd, Is heden ochtend het buitengewone Heilige Jaar ter negentlenhonderdjarige herdenking van de Ver lossing met de plechtige ceremonie van de Heilige Deur geopend. Reeds in den vroegen morgen begonnen de geloovlgen naar Sint Pieter te stroomen en vulden langzamerhand de breede beuken van de basiliek, terwyi ook een aanzienlyke menigte op het St. Pietersplein bleef wachten in de hoop, van dAArult iets van de Interessante en schilderachtige plechtigheid te kunnen zien. Rijen van auto’s brachten hoogwaardlgheids- bekleeders in groot tenue, diplomaten, Maltezer ridders, Romeinsche prinsen, die plaats gingen nemen op de tribunes in het voorportaal van de basiliek. Links van de Heilige Deur, die nu nog een steenen wand was, stond de troon van den Paus; er tegenover de gereserveerde tri bunes voor de souverelnen. voor de familie leden van den Paus, voor de orde van Malta, de diplomaten, den Romelnschen adel, het Comité voor het Heilige Jaar. De wyde hal van het portaal bood een schitterenden aanblik. Tegen elven werden de groote hekken, die het voorportaal naar het plein toe afsluiten, dichtgeslagen, en eveneens de deuren tusschen het portaal en de basiliek gesloten. De j?ause- ijjke stoet nadert. In de Zaal der Paramenten van het Vatl- eaansch Paleis, waar hy werd opgewacht door da wltgemyterde kardinalen, bekleedde de Paus zich met den pauseiyken mantel en den met edelsteenen bezetten myter. om zich daar op. voorafgegaan door de bisschoppen en kardinalen en door het pauskruis, naar de Six- tynsche kapel te begeven en daar voor het Allerheiligste te bidden. Vervolgens hief de Paus het Vent Crea tor aan, en terwyi het pauseiyk koor “de strofen van de hymne voortzette, vormde zich de stoet eri schreed plechtig naar het voor portaal van Sint Pieter. By den ingang van het portaal, nl. bij het trotsche ruiterstandbeeld van Constantyn den Groeten, besteeg de Paus den draagstoel. De silveren trompetten schetteren den trlomf- marsch van Longhi; terwyi allen recht staan. k-komt onder het zyden baldakyn, geflankeerd door de wuivende pluimenwaalers, de Opper priester op de schouders van de dragers lang zaam nader. In den plechtigen stoet gaan voorop de prelaten en de vertegenwoordigers der verschillende ordes; dan volgen de peniten-i ciërs, die den langen dunnen stok, symbool van hun ambt, in een krans van bloemen dragen, de gemijterde bisschoppen en patriarchen, waar onder de Oosterlingen zich door hun schilder achtige kleedy onderscheiden; de kardinalen, voorafgegaan door hun secretarissen, die een kaars dragen. De Zwitsers staan langszy; op den schouder de gegolfde middeleeuwsche slag zwaarden. De Paus draagt dn de linkerhand een brandende kaars, terwijl de rechterhand Zegent. Het is een oogenblik van waarlijk religieuze wyding. De Paus, die met zooveel Ingetogen plechtigheid nader komt, is hier vóór alles een priester, de opperpriester van een negentien eeuwen oude Kerk, die den dood van haar goddeiyken stichter, waardoor het menschdom verlost Is, gaat herdenken met een jaar van buitengewone gebeden en boete, de priester, die met een symbolische handeling de poorten der bovennatuurlijke genade komt ontsluiten. Begroet door den aartspriester van St. Pieter, kardinaal Pacelll, en door het kapittel nam de Paus plaats op den troon; rechts van hem de groot-penitenclër kardinaal Laurenti en links kardinaal Verde. Toen het Veni Creator verklonken was, daalde de Paus van den troon af, nam uit de hand van den groot-penltenclër den gouden hamer aan en sloeg voor de eerste maal op het marmeren kruis, dat zich op de deur afteekent. Het liturgische gezang begeleidde de hamer slagen. Aperite mihl pert as JwsUtiae: opent mH de poorten der gerechtigheid, zingt de Opper priester ten eersten maal. En het koor ant woordt: Ik sal ingaan en den Heer loven. By den tweeden slag: Ik gal ingaan te^ uw huis, o Heer,” waarop het koor antwoordt: En In uwe vreeae aanbidden in uw tempel. Ten derden male herhaalt de Paus: Opent de poorten, want de Heer is met ons; en het koor zingt: Die sterk is In Israel. By den derden slag bezwykt de dunne steenen wand; een gat opent zich en de arbeiders, die aan de andere zyden wachten, hebben vlug het geheele muurtje omver getrokken en weg ge sleept. De Heilige Deur is open. Het koor zingt „Jubilate Deo omnis terra....De klokken van Sint Pieter beginnen te lulden en spoedig ant woorden uit de verte die van de kerken van Rome. Intusschen hadden de penitenciërs, In den open doorgang geknield, den drempel met ge- wyd water van stof en steengruis gereinigd. De Paus, die op den troon gewacht had. daalde nu weer af en ging, met den myter op het hoofd, de kaars In de linker- en het processle- kruis in de rechterhand, neerknielen op den gewyden drempel. Zoo geknield, hief Hy de hymne- aan: Vexilla Regis prodeunt. En terwyi het koor de hymne vervolgt, schrydt de Paus door de Heilige Deur als eerste Sint Pieter binnen, terwyi de kardinalen en bisschoppen en de geheele pauseiyke stoet hem volgt. In de 'Sacramentskapel heeft de Heilige Vader daarop de vertegenwoordigers der ver schillende aartsbroederschappen en broeder schappen tot den voetkus toegelaten, die belast zyn met de bewaking van de Heilige Deur. Vervolgens vormde zich weer de stoet en be gaf de Paus, nu met de tiara gekroond, zich naar de Con f essi o, onder de jube lende toejuichingen van de tienduizenden, die binnen Sint Pieter, door een wand van het overige gedeelte der basiliek gescheiden had den gewacht, en eerst nu den Heiligen Vader zagen verschünen. Qen heilige stilte valt echter, als van de loggia in de groote koepelpljlers de kost bare reliquleën der Verlossing getoond wor den, die Sint Pieter bewaart: een groot frag ment van het Kruishout, de zweetdoek van Veronica, de lanspunt van Longinus. Dan geeft de Paus van de hoogte van een by de contesslo opgericht podium den plechtigen zegen aan de dicht opééngedrongen menigte, die een oogenblik nederknlelt, om dan met eindelooze toejuichingen den Heiligen Vader, die op den draagstoel zegenend door Sint Pieter gaat, te vergezellen, zoolang hun stem Hem nog kan bereiken. Het Heilige Jaar is geopend. Met hetzelfde ceremonieel, zU het met ge- rlngeren luister, heeft Intusschen hedenochtend ook de opening der heilige deuren door de kardinaal-legaten plaats gevonden in de Sint Jan, Sint Paul en 8. Maria Maggiore. In beginsel zal de RUksregeerlng het vol gende verordenen: De boycot wordt door de aangesloten organisaties met de meest ijzeren discipline doorgevoerd en zonder eenlge wets overtreding. Wy hebben de verantwoording, dat geen onschuldige door de boycot getroffen wordt. Banken worden nlgt gesloten, het betalingsverkeer zou stokken. Van de N8D.AP. en baar leiding wordt verwacht, dat geen S.A.-man, SB.-man en boycotpoet een zaak binnengaat. Verwacht wordt, dat de pers een waarschuwing tegen alle communistische provocateurs uitvaardigt. Deze zijn, wanneer zy tot handtasteiykheden of on- wetteiyke handelingen aansporen, terstond in handen der politie te stellen en zullen volgens de bestaande strenge wetten worden gestraft. De anti-Joodsche boycot in Duitschland duurt slechte lot hedenavond, doch wordt Woens- ,dag in versterkte mate voortgezet, wanneer de helse in het buitenland dan niet volkomen ge ëindigd is. WEENEN. 31 Maart. (V. D.) De politle-dl- rectle heeft instructie ontvangen voorzorgen te treffen voor de veiligstelling van het vereenl- gingsvermogen van den republikeinschen Schutzbund. Op grond van de beschikking van den soc.- dem. burgemeester Sells, welke zich richt tegen ds Heimwehr van Weenep heeft de politie eveneens Ipstuottes ontvangen met batoskklng tot de Weensche Heimwehr, welke evenwel‘niet zijn ten uitvoer gelegd, daar de beschikbare kraahtep voorlooplg bezig zijn met de ten uit voerlegging der beschikkingen van den bonds-.- kanselier. •UUJN, 31 Maart (WJL). De rtjluminlster voor Volksvoorlichting en Propaganda, dr. Goebbels, heeft Vrijdagavond tegenover ver tegenwoordigers der Duitsche pers het volgende verklaard: De RUksregeerlng heeft er met bevrediging kennis van genomen, dat de anti-Duitache gruwelhetze in het buitenland aan het luwen is. ZU siet daarin een succes van de boycot, waarmee de naL soc. beweging heeft gedreigd. ZU ziet daarin echter ook, dat het vereenlgde Jodendom in Duitschland de mogelijkheid be zit, om deze gruwelhetze volkomen tot staan tef brengen. Zjj is ervan overtuigd, dat de gruwei- hetze haar hoogtepunt heeft overschreden. De N.SJD.A.P. heeft nu besloten de boycot morgen in vollen omvang en met Ijzeren disci pline door te voeren. Zjj begint *s morgens om 18 uur en wordt morgenavond voorlooplg stop gezet tot Woensdagochtend 1# uur. Is op dat oogenblik de gruwelhetze in het buitenland echter volkomen afgeloopen, dan is de N.S.D.A.P. bereid, den normalen toestand te herstellen. Zoo niet dan zal de boycot Woens dag opnieuw beginnen, dan echter met een ge weid en hevigheid, welke lot dan toe ongekend was. BERLUN, 31 Maart. (V.D.) Het Partybr- stuur der 8 PD. vergaderde heden over het uittreden van den party-voorsitter Otto Wels uit het bureau der Tweede Internationale. Het partybeatuur publiceert de volgende ver klaring: ..Het bestuur acht de houding van Wels julst aangezlen de besluiten van het bureau der 8 A. I. naast politieke ook organisatorische maat regelen betroffen, die zonder de medesrerkins der Duitsche soclaal-democratie tot stand stfn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1