ONS BLAD Dollfuss houdt schoonmaak in zee gestort D I De „Akron” VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS I Het nieuws van heden Geen toevlucht in Palestina werelds Boven hoogsten top VERCEEFSCH VERZET IN HET ROODE WEENEN De Rijksdagbrand GROOTSTE LUCHTSCHIP TER WERELD DE BAROMETER JOH. LAUWERS -15^ DINSDAG 4 APRIL 1933 DE OPENING VAN DE H. DEUR Antwoord in Lagerhuis o o Nieuwe heeren Na 3J4 uur vliegert Sensatie te Washington Afzonderlijk Fransch plan? Staatsgreep in Siam 23.000 K.M. PER FIETS Minder werkloozen Binnenkort ontbinding? Uitgeweken Duitschers „ATLANTIQUE” VERVANGEN 3 Wat gebeurt er met Van der Lubbe? Frankrijk en het plan- Mussolini Pauselijk schrijven aan Palestina Communistische partij in Bulgarije Luchtreus nog steeds drijvende Het trekt toch aan het kortste einde Geheimzinnig wetsontwerp haastig aangenomen Over niet heel langen tijd zal het proces in alle openbaarheid plaatsvind en Het Duitsche schip „Phoebus” tracht de bemanning, die uit 77 leden bestaat, te redden Twee Engelse he vliegtuigen stijgen boven den Mount-Everest uit DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN ’s Engeland kan de immigratiebepa- lingen niet.verzachten voor de Duitsche Joden ijl H Spaansch blad wijzigt zjjn houding vliegtuig naar Jeruzalem overgebracht PAYCLOP 3 ALKMAAR en Scharen F. Herder ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Met een Z. H. Paus Pius XI geeft de drie liturgische hamerslagen op de Porta Santa” (Radiografische foto) De twee wielrenners Köckler en Poulton hebben den 23.000 K.M. langen tocht van Zuid-Afrika naar Dultschland geheel afge legd op hun fietsen met hulpmotor. Na de aankomst te Berlijn ff De koning ontbindt de regeering en stelt de grondwet buiten werking NEW-YORK, 4 April (Reu- ter) Het Amerikaansche Lichtschip „Akron”, het grootste bestuurbare lucht schip ter -wereld, is tijdens een vlucht in zee gestort aan de kust van Jersey nabij het lichtschip „Barnegat”. ré NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 161 (United Prees) li Aanslag op een taxi-chauffeur te Amsterdam ■3 (United Press). De (United Press). 7 Messen i- Doodelijk auto-ongeluk te Gogh. Roofbouw in de Limburgsche mijnen. echter op het Witte Huls verklaard, dat men daar nimmer van een dergelijk voorstel gehoord had. Pauseljjk schrijven aan Palestina met een ex- tra-viiegtuig naar Jeruzalem overgebracht. Zal van der Lubbe worden opgehangen? want een en t LONDEN, 3 April. (Reuter) In het Lagerhuis werd de vraag gesteld, of de regeering de be perkende bepalingen aangaande de immigratie in Palestina wil verzachten ten behoeve van de Joodsche uitgewekenen uit Dultschland. De staatssecretaris van Koloniën antwoordde, dat er geen sprake van kan zijn, om af te wijken van het steeds gevolgde beginsel, dat de immi gratie in Palestina moet worden bepaald door de economische opnemings-capaciteit van dat land. Maxton stelde de vraag, of de algemeene immigratlebepalingen Palestina momenteel ais toevluchtsoord voor de Joden uit Dultschland uitschakelen. Hierop antwoordde de staatssecre taris, dat de bepalingen gelden aoowel voor Joden als Arabieren; hij was er van overtuigd, dat er niets dan onheil uit zou voortvloeien, wanneer het mandaat niet werd uitgevoerd. Man doodgereden op on bewaak ten overweg te Hooge Zwaiuwe. Doodelijk auto-ongeval te Staphorst. Moordaanslag te Vaals. Felle branden te Dinteloord, Wilnis en Leeuwar den. Vrachtauto in het Damsterdiep gereden; de twee inzittenden verdronken. De meening der Tweede Kamer over de Land- boaw-macbtigtngswet. r sue- derini wed- ap de etsten van elman fout een schop- dezen m on- ■st «e- enspel n met 1 meer 1st D. g met ihoud- I droeg, ite ga- L niet Ie ma- I was be- rn de zich oend, naar van iver- et A. en de pech voor ■werk 1-1 rind- it Fr. t on- In de pro- C- wus; voor digd. ver- ioede de egen van eids- F.C. poë mata eben wijze gas- 1 en t ds zün X hl rum* t h* den eten reien voor i in doe* lartJT tmaal n al en "n ïHwn- srkte; PARIJS. 3 April. (VJJ.) De Fransche Ka binetsraad heeft heden besloten op het Engel- sche en Italiaansche voorstel tot samenwerking der Europeesche groote mogendheden te ant woorden met een memorandum, welks tekst waarschijnlijk pas Woensdag as. in den Minis terraad besproken zal worden. Paul Boncour wees erop, dat de Fransche regeering, na de door den Engelschen ambassadeur gegeven toe lichting, alle bijzonderheden van de voorstellen kent. Frankrijk en het plan-Musoolini. Een afion- gjlerlijk Fransch plan? Den Mount-Everest overgevlogen. ♦V wr Hoogste stand op Dinsdag 9 uur vms.: 7*1 Vurige stand: 75» BERLIJN, 3 April (W.B.) Binnenkort is een rijksvoorschrift te verwachten, waarbij aan de leerlingen van alle Duitsche scholen, bij het einde van den cursus, inplaats van het tot dus- vei'* gebruikelijke afschrift van den rijksgrond- wet, een brochure met ophelderingen betref fende de beteekenls van het verdrag van Ver sailles voor het Duitsche volk zal worden uitge reikt, terwijl deze kwestie ook in het laatste schooljaar behandeld dient te worden. De .Akron”, het grootste luchtschip ter wereld, werd op 8 Augustus 1931 door mevrouw Hoover gedoopt. De eerste proefvlucht kon pas eenlge weken later worden gemaakt, aangezien de bin- nenlnrichtlng op 8 Augustus nog niet geheel ge reed was. De lengte van het luchtschip is 785 voet, dus langer dan de „Graf Zeppelin". De Inhoud is echter bijna tweemaal zoo groot, n.l. 814 mlllloen kubieke voet. Bij een gemiddelde snelheid van ongeveer 100 K.M. per uur heeft het luchtschip een actieradius van bijna 18.000 K.M., die het kan afleggen zonder brandstof in te nemen. Het heeft een hefvermogen van 91 ton. Een bijzonderheid van de Akron" is. dat hij tevens dient als vliegtuig-moederschip en door een bijzonder trapeze-stelsel vijf vliegtuigen, die het luchtschip meevoert. In de lucht kan star ten. In het luchtschip zijn 7 machinegeweer- nesten aangebracht, waarvan eenlge met een aantal machinegeweren zijn uitgerust. Deze machinegeweren zijn zoo geatld, dat het luchtruim er naar alle kanten, zoowel naar boven als naar beneden, mee kan worden bestre ken. De maximum-snelheid van het luchtschip Is ruim 130 K M. MADRID, 8 April (Eigen bericht) De „Socia lists het hoofdorgaan der Bpaansche socialis ten, dat heftige aanvallen heeft gepubliceerd tegen de regeering-Hltler, brengt thans een verklaring, dat het blad op wensch van den minister van Buit. Zaken Zulueta alles zal ver mijden, wat de vriendschappelijke betrekkin gen met andere volken zou kunnen verstoren. Hierbij zou de regeerlngsvorm in een ander land geen rol spelen. WASHINGTON, 3 April. Het bovenbedoeld wetsvoorstel van de regeering, waarbij met een boete van 10.000 dollar of een gevangenisstraf van 10 jaar wordt gedreigd, zou, volgens V. D.. zijn voorgesteld, ten einde o. a. het publiceeren van een boek te verhinderen, dat een zekere majoor W. O. Yardley, een gewezen ambtenaar van het staatsdepartement, heeft geschreven en dat getiteld is „Black Chambers". Het boek zou indiscreties bevatten over de politiek van de Vereenlgde Staten in het Verre Oosten. draad looze installaties en daarom in New-York groote verbazing, dat geen directe noodseinen door de Akron” zijn uitgezonden. De „Phoebus" bevindt zich vlak bij het wrak van de .Akron" en is nog het eenlge schip, dat hulp kan verleenen. Staatsgreep in Siam. Palestina geen toeviuchiaoord voor de Joodsche uitgewekenen uit Dultschland. De Duitsche uitgewekenen verliezen hun rech ten. t een we- s de rartaan ranger» publiek n wed- g deze ld vzn n. st veld welke m een binnen evolgd. ie was goeden lebben, artaan s, doch steeds aar de oor de De bestijging van den geheel „vergletscner- den” berg is nog nooit gelukt De vorschers Malory en Irvine bereikten in 1924 met behulp van zuurstof-apparaten een hoogte van 8.005 Meter. Een nieuwe radiografische mededeeling van de „Phoebus" houdt in, dat men er in geslaagd is den kapitein van het luchtschip ,Akron", alsmede drie leden der uit 77 personen be staande bemanning te redden. Nadere bijzon derheden over de toedracht van de ramp ont breken nog. JERUZALEM, 3 April (Eigen telegram). De H Vader heeft een boodschap gericht aan Palestina in verband met het Heilig Jaar. Het Pauselijk schrijven werd met een extra vlieg tuig uit Rome door Cav. Ferrata naar Jeruza lem overgebracht. Een eskader van katholieke piloten van het Engelsche luchtcorps vlogen het vliegtuig uit Rome tegemoet en vormden een eere-gelelde. Ferrata overhandigde het schrijven in een bijeenkomst van kerkelijke hoogwaardlghelds- bekleeders te Jeruzalem. PARIJS, 3 April (V.D.) De Fransche Minis ter van Handel heeft beschikt dat een nieuw groot passagiersschip op stapel zal worden ge zet ter vervanging van de verbrande „Atlan- tlque”. teneinde dienst te doen op Zuid- Amerika. e revolutie te Weenen. die door de re geering krachtig werd onderdrukt bracht de boeren en burgers van Oostenrijk op het denkbeeld een tegenorganl- satle in het leven te roepen om zich tegen de bedreigingen van den „Schutzbund'' te verwe ren. Zoo ontstonden de „Heimwehren", die handhaving der orde, bescherming van parti culier eigendom en zoo noodlg ondersteuning vaa de machtsmiddelen van den staat tegen pogingen van links om een omwenteling te be werken in hun program schreven. In de Jull-dagen van 1927 werd voor het eerst de roep gehoord, dat er een einde dien de te komen aan den ondraaglijk geworden toestand, en het sociaal-democratische partij- leger. dat zoowel de bevolking als de regee- rlngen trachtte te intimideeren, moest wor den opgeruimd. Het zou echter nog lange la ren duren, vóór aan deze steeds sterker wor dende roepstem gehoor werd gegeven. De Oos tenrijksche regeering. die na de zelf-uitscha- keling van het parlement thans over de macht beschikt haar autoriteit ten volle te laten gel den, heeft eindelijk het 'reeds lang noodzake- De „Phoebus" is Maandag j.l. uit New-York vertrokken. Het luchtschip „Akron", het groot ste ter wereld, welks snelheid iets meer be draagt dan die van de „Graf Zeppelin” en van de „Los Angeles was Maandagmiddag opge- «J .stegen voor een oefenvlucht naar de kust van i Nleuw-En geland. PARIJS. 3 April. (Reuter.) Volgens de ..Temps” za] het door den Franschen kabinets raad aangekondigde memorandum een afzon derlijk voorstel bevatten, los van het Italiaan sche plan en de Britsche amendementen daar op. Het zal vooral op deze amendementen ge ïnspireerd zijn en het obrspronkelijk plan bin nen het kader van den Volkenbond brengen, nn aldus de belangen van derde mogendheden ie beschermen. De Fransche regeering zou verder meer nauw keurige mededeellngen verlangen omtrent de standpunten van Engeland en Italië ten aan zien van de herziening der verdragen, waarvan artikel 19 van het Volkenbondspact de moge lijkheid vóórziet. BOMBAY, 3 April (Reuter). Twee vliegtuigen van de Houston-expeditie, reap, bestuurd door markies Clydesdale en den luitenant-vlteger MacIntyre, zijn er voor de eerste maal in ge slaagd. over den hoogsten berg ter aarde, den Mount Everest, te vliegen. Beiden waren vergezeld van een passagier. Nadat door middel van een ballonnetje was vastgesteld, dat de wind in de hooge atmosfeer was gaan liggen, stegen twee vliegtuigen op, om een proefvlucht te ondernemen. Daar de piloten de omstandigheden echter gun stig oordeelden, besloten zij de poging te wagen, die het doel hunner expeditie was. Snel bereik ten zij een hoogte van 35.000 voet en stegen na 3!4 uur boven den bergtop uit. Zij namen een aantal photo's De onder Ruttledge staande expeditie, welke den top te voet wil bereiken, denkt morgen basis I te bereiken. WASHINGTON. 3 April. (Eigen bericht! sensatie van Washington vormt momenteel een geheimzinnig wetsvoorstel, dat geheel onver wachts in het Huis van Afgevaardigden werd Ingediend en met 299 tegen 29 stemmen werd aangenomen. Het voorstel voorziet in zware gevangenis straffen tegen „ongeoorloofde publicatie van geheime regeeringsdocumenten, welke de vei ligheid of de belangen der V. S. in gevaar zou den kunnen brengen”. De uiterst snelle afhan deling van dit voorstel gaf aanleiding tot alle mogelijke vermoedens en de algemeene mysti- flceering werd nog verhoogd doordat demo cratische afgevaardigden te kennen gaven, dat de geheele aangelegenheid zoo ernstig is, dat hun lippen verzegeld moesten blijven. Tot groote verrassing in politieke kringen werd LONDEN, 3 April. (Reuter) Op 20 Maart be droeg het aantal Engelsche werkloozen 2.778.184 of 80.454 minder dan op 20 Februari. i kwam speette winnliw ten heer ter Br. verloren' -stekend (t kans. Het derde enkele erstand, as «Q ie helft s daar- h al de landden O.-ach- in geen binnen- Peruke! i stand denkt s goede n stand K. doch BANGKOK. 3 April. (V. D.) Koning Pra- jadhipok heeft gisteren een decreet uitgevaar digd, waarbij hij den staat van beleg afkondigt, de Siameesche regeertug entbindt en de grond wet voo.'looplg bulten werking stelt. Hij heeft een uit 20 personen bestaarden Raad gevormd, waarmee hl) voorloopig zal regeeren. Naar men zich herinnert, ontstond in Juni 1932 een revolutionnaire beweging in Siam, waardoor koning Prajadtupok gedwongen werd een grondwet in te voeren en een constltutio- neele regeering te atmvaaroen. De leider van deze beweging, Luang Pradit, werd Minister- President van deze toen ingeste.de en thans afgezette regeering. BERLIJN, 3 April (W.B.) De nat. soc. dag- bladdlenst meldt: ..Breede kringen van ’t Duit, ache volk, zijn er verstoord over, dat zekere mannen, die de laatste 14 jaar een vooraan staande positie innamen, thans de grenzen hebben overschreden en van het in Dultsch land verdiende geld In het buitenland een goed leven lelden. Naar wij van welingelichte zijde vernemen, wordt overwogen, vooral tegen naar het buitenland gevluchte beambten of in staats dienst staande ambtenaren, maatregelen moge, lijk te maken, die hen van hun rechten ont heven verklaren. In dit verband is er. aan ge dacht, dat beambten, notarissen enz., die door hun vlucht naar het buitenland vrijwillig blijk hebben gegeven, niet tot de Duitsche volksge meenschap te behooren, en de belangen hunner mandanten ernstig benadeeld hebben, alle rechten, die ze tot dusver bezaten, in de toe komst niet meer kunnen terug krijgen.” BERLIJN, 3 April (W. B.) Naar aanleiding van de thans uitgevaardigde wet, die de rijks- regeering machtigt, de doodstraf door middel van ophanging te doen voltrekken, wordt er In bevoegde kringen op gewezen, dat men hierbij, haar reeds door Hitler werd verklaard, in hoofd taak met een speciaal tegen den Rijksdag- brandstlchter Van der Lubbe gerichte wet heeft te doen. Van der Lubbe zal dus, zoodra het Hjksgerecht hem ter dood zal hebben veroor deeld, naar alle waarschijnlijkheid worden op gehangen. Overigens zal ook voortaan niet elke ter dood veroordeelde worden opgehangen, doch de auto riteiten zullen voor elk geval afzonderlijk be- «Ussen, of de gepleegde daad als een uitzonder lijk misdrijf moet worden aangemerkt, dat op hanging rechtvaardigt. Volgens een radiogram van het Duitsche tankschip „Phoebus”, heeft dit vaartuig van nacht om 150 het Amerlkaansche luchtschip „Akron”, toebehoorend aan de Amerlkaansche marine, op hulpeloos zien ronddrijven nabij het Uchtsclép „Bafpegat”. Hoe het komt, dat de „Akron” In zee is ge vallen. is nog niet opgehelderd. Vannacht om 2.10 had het departement van marine te Was hington nog geen inlichtingen ontvangen over den toestand en de oorzaak van het ongeluk. Om 2.01 deelde de „Phoebus” radiografisch mede, dat zij niet de geheele bemanning van de „Akron" aan boord kon nemen. Er heerscht een sterke wind, gepaard gaande met zware regenbuien. Nader verneemt Reuter, dat de „Akron” 77 man aan boord had en dat eenlgen van hen door de ..Phoebus'' zijn gered, zoodat men in groote onzekerheid verkeert over het lot van het meerendeel der bemanning. chter nbineer4 or witt» Z.V.V, Jkmake^. ■k, meer r- »tee<tt kopwerk ’Pd na indacht, 1 kwstn SOFIA, 3 April. (V. D.) Dinsdag of Woens dag zal in het parlement aan de orde komen de kwestie der ontbinding van de Communis tische Partij. De regeeringspartjjen hebben den minister-president de vrije hand gelaten om deze aangelegenheid naar eigen inzicht te be handelen. Alleen de Boerenpartij, welke order leiding staat van Oltsjeff, zal waarschijnlijk elschen, dat ook krachtige maatregelen zullen worden genomen tegen de rechtsstaande Zan- kof -oppositie. t e kleine dictatoriaal optredende Oosten-, J rijksche bondskanselier Dr. Engelbert Dollfuss, die zoowel tegen de natlonaal- aociallsten als tegen de sociaal-democraten heeft te vechten, volgt op deze twee fronten een ge heel verschillende tactiek. Den nationaal-socia listen tracht hij zooveel mogelijk irtnd uit de ■ellen te nemen, maar den sociaal-democraten geeft hij krachtig den wind van voren. Zoo heeft de Oostenrijksche regeering dezer dagen den republlkeinschen (lees: sociaal-democrat!- schen) „Schutzbfcd" in geheel bet land ont bonden, nadat de TirooLsche landelijke regeering haar met een gewestelijk verbod was voorge gaan. De beteekenls van dezen maatregel wordt duidelijk, wanneer men de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van den .Bchutz- bund” in Oostenrijk nagaat. Toen, na den voor Oostenrijk zoo ongelukkig verloopen oorlog bet verslagen leger uiteenviel en naar het land te rugstroomde, richtten de sociaal-democraten. die zich van belangrijke staatsambten In de ruïne van het Habsburgsche Keizerrijk hadden meester gemaakt, de zgn. „Volkswehr” op. Hoe deae „Volkswehr” optrad, beeft dezer dagen de Oostenrijksche minister van defensie Karl Vaugoln kort maar krachtig geschetst. Deze „Volkswehr”, welke opgericht heette te zijn om bet volk te beschermen, werd in werkelijkheid voor het volk een verschrikking. Onder de klan ken van de Internationale en met wapperende roode vaandels trokken de gedemoraliseerde sol daten, aangevoerd en geleld door roode solda tenraden, door stad en land. De socialistische of communistische troepen in uniform bleken niets anders dan een steun voor de Internationales, welke hun ideaal in een wereldrevolutie zien De reactie daarop kon niét uitblijven en bij een wisseling van het régime verdwteen de volksweer om vervangen te worden door een werkelijk op- •n-top-milltaire legerformatle. Dit ging aldus In zijn werk. D». sociaal-demo craten, die de volksweer altijd'met recht en reden beschouwd hadden als hun partü-leger, voelden zich door haar verdwijnen van een ef fectief machtsapparaat beroofd. Daarom be sloten zjj eenvoudig een nieuw eigen leger op de been te brengen In den vorm van een repu bllkeinschen .JBcl^tzbund”. Deae ..Schutzbund” werd openlijk van wapens voorzien en militair geoefend en groeide uit tot een gevaarlijk werk tuig in de handen der roode leiders, die hem gebruikten om druk op het aüet-socialistischs deel der bevolking uit te-'befenen. Tot 15 Juli 1927 bleef deze onduldbare toe stand bestaan. Op dien dag echter verwekten de sociaal-democraten het bekende oproer te Weenen, waarbij het Paleis van Justitie in brand werd gestoken en honderden Oostenrij ken tengevolge van straatgevechten het leven moesten latep. Dit oproer was het gevolg van de verontwaardiging der socialisten over een rechterlijke uitspraak, waardoor lieden, die provoceerende leden van den „Schutzbund” hadden aangevallen, van rechtsvervolging wer den ontslagen. BERLIJN, 3 April (WB.) De rechter die bet vooronderzoek leidt inzake de brandstichting In het Rijksdaggebouw. beeft toestemming ver- lëend, om onder zekere voorwaarden met het herstelwerk te beginnen. Wanneer het vooronderzoek zal zijn afgeloo- pen, staat nog niet vast, daar zich telkens nieuwe gezichtspunten voordoen, maar heel lang zal het zeker niet meer duren. Of de zaak in Leipzig of in Berlijn zal worden behandeld, valt nog niet te zeggen, maar wel is zeker, dat het in volle openbaarheid zal geschieden. Op het oogenbllk bevinden zich in verband met de brandstichting vijf personen in arrest en wel v. d. Lubbe, drie Bulgaarsche Commu nisten en het vroegere Communistische Rijks- dagüd Torgler. lijke besluit tot ontbinding van den „Schutz bund” genomen. Zij vond daartoe een gereede aanleiding In de documenten, welke bjj de ontbinding van den „Schutzbund" in Tirol aan het licht zijn gekomen, en waaruit bleek, dat de „Schutz bund" Illegale bedoelingen had. De sociaal democratische burgemeester van Weenen dr. Seitz meende de regeering dwars te kunnen zitten door op zijn beurt de Weensche „Heim- wehr” te ontbinden. Doch majoor Fey diende een protest daartegen in, waaraan de regeering gehoor gaf. Dank zij het energieke optreden van den Bondskanselier en de regeering <s thans een einde gemaakt aan een organisatie, welke het staatsgezag en het staatsbestaan ern stig In gevaar bracht, en den nieuwen opbouw van de republiek niet in sociaal-democratl- schen maar In werkelijk Christelijk democra- tlschen zin In den weg stond. De R. K. Apothekerz-aaslstentenbond St. Lucas aangesloten bij het R. K. Werklieden Verbond. De Katholieke candidatenltfst kreeg bij dé loting no. 25. HET AMERIKAANSCHE LUCHTSCHIP „AHRON” IN ZEE GESTORT. HET DUIT SCHE SCHIP „PHOEBUS” TRACHT DE BE MANNING TE REDDEN. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Adminiitralié 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. per kwartaal voor Alkmaar 1 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 |Aet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem Reuter seint ons nog de volgende bijzonder heden over het ongeluk: De „Akron" is vannacht om 1.30 in zee ge stort (plaatselijke tijd). Aan boord bevond zich admiraal Moffett, de Amerikaansche ad viseur op de conferentie van Londen. Behalve de „Phoebus” was geen enkel ander vaartuig in de nabtjaeld om hulp te verleenen. Het luchtschip drijft op het oogenbllk nog op het water en tot dusver is geen enkel slachtoffer waargenomen, waaruit men afleidt, dat zich geen ontploffing heeft voorgedaan, doch dat het lu^htschip waarschijnlijk wegens een of ander defect genoodzaakt is geweest op zee te dalen. Het bestuurbare luchtschip „Akron”, zoo verneemt Reuter nog, is uitgerust met voor treffelijke heerscht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1