ONS BLAD beleg Siam van N I Onzekerheid over de oorzaak De ondergang van de „Akron” VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden VERDER GEEN GEREDDEN FRANSCH LUCHTSCHIP VERNIELD Londen en Moskou in KONING WEER DICTATOR DE BAROMETER K - WOENSDAG 6 APRIL 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 142 PLECHTIGE OPENING VAN HET HEILIG JAAR Geen bliksem Vermoedens omtrent de oorzaak o o Het ritueel slachten verboden Verslag van een overlevende Corruptieschandaal In Tirol doodgeschoten! Thomas Esser Londensche inspecteurs in België POLITIEKE POLITIE De ontvoerde Britsche officieren Klein luchtschip, dat assistentie wilde verleenen, eveneens vergaan Bestrijding van het communisme De eerste vice-voorxitter van den Ryksdag gearresteerd en weer vrijgelaten De plechtige opening van de H. Deur in den St. Jan van Lateranen door Kardinaal Marchetti Salveggiani De geheimzinnige ramp van Dixmuide Een Engelsch journalist te Berlijn gearresteerd DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN JOH. LAUWERS rarctor i ALKMAAR Kompasten en Microscopen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40 c fz— 12.85 /Aal geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de „Er is geen enkele aanwijzing dat het luchtschip door den bliksem is getroffen” p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 - Nog een luchtschipramp Goede Vrijdag Uit een Witboek blijkt, dat de verhouding uiterst ge spannen is «axwwwuiiui Gr SI g ■R NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD dreven daarop Verbod van ritueel slachten In Duitschland. OnJerzoeA huizen hielden een wakend oog. I te verminderen. Do In hun bestaan bedreigde t t helium was gevuld en zich in goeden staat be vond. MOSKOU, 4 April (Reuter). Nog drie En- gelsche ingenieurs, beschuldigd van sabotage, zijn onder cautie op vrije voeten gesteld. Slechts een wordt nu nog vastgehouden. het Keulsche Centrum-gemeenteraadslld Wel ter en de advocaat Engels. Welter zou uit de kas van de Kamer een be drag van 35.000 mark hebben ontvangen, dat nergens geboekt staat. Uit Keulen seint het Wolff-bureau nader, dat Esser weer Is vrijgelaten en dat de andere gearresteerden volhouden, dat zij niets onge oorloofds hebben gedaan. Inbraken in de R. K. kerk te Wateringen. Eigenaardige sterfgevallen te Bellen. Kolendampvergiftiging te Warfum. Oprichting van den Economisch» Raad vóór einde April. Hongi-toehten op Nieuw-Guinea; talrijke dea den en ontvoerden. Het vierde paviljoen van de SL WUBbrordus- stichting te Heiloo door Minister Ruys geopend. Regeeringsvoorstel in verband met den aankoop van het landgoed „De Hooge Vriuwe.” Doodeljjk auto-ongeluk te Ooeterbeek. militairen kwamen daartegen in verzet en von den bij het volk instemming, daar de door den konlng gevoerde hofhouding zoo luisterrijk cn grandioos was. dat daarop In de allereerste plaats bezuinigd diende te worden. Brokstukken van de Akron” snel af. Da discipline in de navigatie-cablnè was uit stekend. Franach tachtachip vernield. Twee zwaargewon den. Nadere bijzonderheden van den aanslag op oen Amsterdamschen taxi-chauffeur. De poltttei in de Rbei nam een c Geen verdere geredden van de ramp met de -Akron". Op weg om assistentie te verleenen is een klein marineluchtschip vergaan. Cassatie aangeteekend tegen het arrest in de moordzaak-Eschauzier. on- de ver- ge- LONDEN, 4 April. De regeering is toch nog aan het verlangen der Labourparty tegemoet gekomen en heeft hedenavond een Witboek uitgegeven, waarin de correspondentie wordt gepubliceerd, welke tusschen 13 en 17 Maart tusschen het Engelsche ministerie van Bult. Zaken en de Engelsche ambassade te Moskou is gevoerd betreffende de arrestatie der Vickers- employé’s. Uit het Witboek blijkt, dat ambassadeur Ovcy Lltwinof op 16 Maart woordelljk mededeelde, dat de werkelijke kwestie, waar het om ging, was of het Britsche volk en de Britsche regee ring Rusland zouden blijven beschouwen als een land, waarin het voor Engelschen mogelijk was een commercieel bedrijf voort te zetten, of waarmee de Britsche regeering haar betrekkin gen kon handhaven. Hieraan voegde Ovey toe: er schijnt veel kans op, dat ik de ambassadeur ben geweest, die de betrekkingen met de Sovjet-regeerlng heb geopend en dat Ik ook de ambassadeur za’. zijn, die er een eind aan zal maken. NEW JERSEY, 4 ApriL (Beater) Een klein marinelachtschip, dat uit Lakehorst was ver trokken, om naar de overblijfselen van de „Akron” te zoeken, stortte hedenmiddag op on geveer 1000 M. afstand van de kust in zee. De bemanning, die 5 koppen telde, is verdron ken. Vice-president van den Rijksdag, Thomas Esaer gearresteerd en weer vrijgelaten. Engelsch Witboek over de uiterst gespannen verhouding tot Sovjet-Busland. Nog één En- gelschman te Moskou vastgehouden. Londensche Inspecteurs stellen in België een on dersoek in naar de geheimzinnige vliegramp te Dixmuide. NEW YORK. 4 April. (V. D.) Het wrak van het luchtschip ..Akron" bevindt zich op 31 gr 25 mln. N_B. en 73 gr. 53 min WL. in de Bame- gat-BaaL In congreskringen verluidt, dat de construc tie van het luchtschip fouten heeft vertoond en dat het herstel van de ..Akron", na het ongeval, dat het luchtschip verleden Jaai te Lakehurst heeft gehad, niet grondig Is uitge voerd. Aan boord van de Akron” bevonden zich, volgens Reuter, negentien passagiers, o.w. ad miraal Moffett. Nader wordt gemeld, dat zich aan boord van het verongelukte lucbtschlp. J 4 genaamd. 11 man zouden hebben bevonden. Het luchtvaart. statlon Lakehurst deelt mede, dat geen enkel menschenleven te betreuren Is. Volgens een andere mededeellng. zijn twee leden der beman ning In een ziekenhuis opgenomen. Nader wordt gemeld door United Press, dat de commandant der J 3 in het ziekenhuis bezwe ken is. Nader wordt gemeld, dat van de J 3 twee man verdronken zjjn. BERLIJN. 4 April (V. D.) De Rykspresident heeft den president der Vereenlgde Staten rijn deelneming betuigd met de ramp van de „Akron" en het Amerikaansche Volk en de na gelaten betrekkingen der dappere bemanning ook namens het Duitsche Volk zijn Innige sym pathie betuigd. BRUSSEL, 4 April. (Reuter). Het door de re chercheurs van Scotland Yard gevoerde onder zoek naar de ramp met het Engalache vlieg tuig „City of Liverpool*', heeft aan het licht gebracht, dat de Engelache passagier Voss een drinker waa en altijd sigaret op sigaret rookte. Men veronderstelt derhalve, dat Voss, heimelijk In het tollet van het vliegtuig heeft gerookt en daardoor den brand heeft veroorzaakt. Het vermoeden van een aanslag heeft men thans opgegeven. Gebleken is, dat Voss een zaak dreef in tandtechnische artikelen, hetgeen zijn talrijke reizen verklaart. Oa bestelde hy den laatsten keer te Brussel 120.000 kunsttanden, waarvoor hy 10.000 franken als voorloopige be- e-' politie hield een groote razzia latraat te Berlijn-Schöneberg en nvangrijke hoeveelheid drukwerk NEW YORK, 4 ApriL (Reuter) De nasporin- gen naar het verongelukte luchtschip „Akron" hebben geen verder resultaat gebracht en zijn afgebroken. Er' valt dus mede te rekenen, dat de cata strofe aan 73 menschen het leven heeft gekost. In vakkringen heeft men zijn verwondering erover geult. dat de „Akron" die een complete radlo-lnstallatle aan boord had, geen nood signalen heeft gegeven. Naar eerst thans bekend wordt, heeft bet kustwachtstation Asbury Park in New Jersey in den loop van den nacht toch BOB.-seinen ontvangen. Echter heeft, naar verluidt, bet station zich niet verder met de „Akron” in ver binding kunnen zetten, daar er sterke atmosfe rische storingen geheerscht zouden hebben. BERLIJN. 4 April. (W. B.) Afgekondlgd is een wet van de ryksregeering, waarbij bepaald wordt, dat warmbloedige dieren by bet slacntan fbor de btoedpnttrekktag verdoofd moeten wor den. Dit is dus een rUksverbod van het ritueel slachten. N.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar NJOET8JANG, 4 April (Reuter) De Chl- neesche zeeroovers, die, naar eenlgen tijd ge leden gemeld Is, vier Britsche zee-oficieren hebben ontvoerd, hebben een losgeld gevraagd van een mlllioen Mexlcaansche dollars, be nevens machlne-zeweren. geweren en munitie. n den blnnenlandsihen polltleken toestand van Siam blijkt zich echter weer een verrassende wijziging te hebben voltrok ken. De democratische regeerlngsvorm schijnt konlng Prajadhlpok niet bijzonder goed beval len te z(jn. Van communistische zijde schijnt een poging te zijn gedaan om den grond- PARIJS, 4 April (VD.) Het Dinsdag tijdens een storm verongelukte Pransche luchtschip, de „E 9", Is een half stijf luchtschip geweest van 10 000 M3. Het luchtscMjr was enkele maanden geleden pas In dienst gesteld. BERLIJN, 4 April. (W. B) De eerste onder voorzitter van den Rijksdag, de Centrumsafge- vaardlgde Thomas Esser Is gearresteerd. Omtrent de arrestatie van Esser schrijft de „Westdeutsche Beobachter”, dat het onder zoek ongekende corruptie en ontrouwe hande lingen in het bedrijf van de Keulsche „Hand- werkskammer” aan het licht heeft gebracht, die uiterst bezwarend zijn voor Esser, die Oud- voorzltter dezer kamer Is. In verband hiermede zjjn ook gearresteerd WASHINGTON. 4 April (VJD.) De minister van Marine Swanson deelt mede, dat het derzoek naar het verongelukken van „Akron" door de regeering is gelast. Hy klaarde voorts nimmer voorstander te zijn weest van luchtschepen en dat het in aanbouw zijnde luchtschip .Macon" pas na succesvolle proeftochten door het ministerie van Marine zal worden geaccepteerd. BERLIJN. 4 April (V. D.) Rykscommissaria doering heeft den regeeringsdlenst te Keulen opgedragen, een disciplinaire strafvervolging in te stellen tegen den sedert eenlge weken uit zijn functie ontheven burgemeester van Keulen, dr. Adenauer. INNSBRUCK, 4 ApriL (V. D.) Gistermiddag hielden voor hotel „Blatll” in Welssee Tirol) twee Duitsche auto's stil, welke uit de rlcnting van de Beiersche grens kwamen. Benige man nen stapten uit en vroegen in het hotel of Jaar zekere Dr. Bell was afgestapt Men verwees oen naar een kamer, waar sinds 29 Maart Dr. Georg Bell uit München woont, die zich In net vreemdelingenboek had laten inschrijven als redacteur. Gedurende eenlgen tijd hielden de vreemdelingen op de kamer van Dr. Bell een bespreking, 'waarna geschoten werd. Dr. Bell was direct dood. De In de kamer aanwezige majoor Heil uit München werd door een schot gewond en moest naar een ziekenhuis wotden overgebracht. Majoor Heil Is vroeger redacteur geweest bM de „Gerade Weg" te München. NEW-YORK, 4 April (Reuter). Wiley, de tweede commandant van de Akron”, verklaarde tn het ziekenhuis, waar hU zich thans bevindt, dat er geen enkele aanwijzing voor was, dat de „Akron” getroffen is door den bliksem. Ook was er aan boord noch een ontploffing, noch brand geweest. Toen de kabels voor het bewegen van het bovenstuur waren weggerukt, viel de „Akron" ondanks alle Inspanning omlaag. Toen het op het water stiet, drongen de gol ven alle cabines binnen. „Ik spande me in, om weer aan de oppervlakte te komen. Het gelukte. Het luchtschip, verlicht door den bliksem, dreef weg, de constructie was geheel vernield. Daarop zwom ik naar de „Phoebus”, waar men mij aan boord heesch". Te Akron (Ohio) groepen vrouwen samen met bleeke bedroefde gezichten, nochtans hopend, dat een der haren tot de geredden behoort. De vlce-voorzltter van de Kamercommissie voor Marine verklaarde: .Laten we nooit meer luchtschepen bouwen; van de drie, die wij er bouwden, hebben we er twee verloren". Dit ge voelen vindt weerklank bjj talrijke Congresleden. PARUS. 4 April. D.) Tijdens een hevtgen storm heeft het eenlge groote bestuuroare luchtschip, waarover de Pransche manne- luchtvaart beschikt. Dinsdag een noodlanding moeten maken tusschen Rochefort en Lorient. Het luchtschip viel in twee stukken uiteen Van de uit twaalf koppen bestaande bemanning werden een kapitein ter zee en een adelborst eerste klasse ernstig gewond. ooals men zich herinnert werd In Juni f van t vorige Jaar de absolute monarchie tengevolge van een revolutlonnaire be weging in Siam afgeschaft. Konlng Prajadhl pok schikte zich met een bijna al te elegante souplesse in de veranderde omstandigheden en aanvaardde een grondwet en een parlement, welke zijn Oosterache macht tot die van een constitutioneel Westersch vorst reduceerden Hij ontwapende zijn democratische tegenstan ders door nog vóór zij hem een ultimatum konden stellen een proclamatie af te kondigen, waarin hij de toezegging deed aan al hun ver langens tegemoet te zullen komen. Door deze verregaande meegaandheid bereikte de konlng niet alleen, dat de revolutie zich op een voor beeldig onbloedige wijze voltrok, maar ook dat hij zelf als de held van den dag den lulden bijval oogstte van het volk, dat eventueel be reid zou z(jn geweest hem te onttroonen. De diepere oorzaken van deze welhaast feesteiyks omwenteling moesten gezocht worden in de de mocratische Invloeden, welke met de Wester- sche techniek In Siam waren binnengedrongen, in de wereldcrisis, die ook het stralende ver guldsel van dit sprookjesachtig gedecoreerde Oostersche rijk deerlijk beeft aangetast, en in het koninklijke flnancleele beheer, dat nu Juist niet door zuinigheid uitmuntte. De onmidde1- lyke aanleiding werd echter het feit, dat to ning Prajadhlpok. door zijn bultenlandschen tlnancieelen raadgever vermaand, een aantal i. Politieposten op de daken der I officieren wilde ontslaan om de staatsuitgaven eigendom op communistische wijze te regelen. Voor een landbouwstaat als Siam zou dit catastrophale gevolgen kunnen hebben gehad. De agrarische toestanden in Sovjet-Rusland laten daaromtrent niet de minste illusie. De konlng heeft zich daarvan dan ook terdege rekenschap gegeven en tot onderdrukking van dit communistisch drijven den staat van beleg bij decreet afgekondlgd. Tevens heeft hij de regeering, waarin Luang Pradlt, de leider der revolutlonnaire beweging, welke hem Indertijd een constitutie opdrong, minister-president was, ontbonden en de nieuwe grondwet voor- loopig buiten werking gesteld. Een raad van twintig personen heeft hl) benoemd om hem in de regeering bij te staan. Practisch heeft toning Prajadhlpok door dezen staatsgreep zichzelf dus weer tijdelijk in de vroegere machtsbevoegdheden hersteld. Het was ook wel merkwaardig, dat Siam, Juist in een tijd, waar in de parlementaire democratie in het Westen als een onbruikbaar geworden stelsel In ver schillende landen werd opgeruimd, zich In te genovergestelde richting leek te ontwikkelen. Thans echter staat Siam weer in de steeds langer wordende rij van mln of meer dictato riaal regeerende staten. Of konlng Prajadhlpok vla dezen staatsgreep weer zal trachten te ko men tot een blijvend herstel van den het vorig Jaar onder druk gewljzigden toestand, dient te worden afgewacht. De Jongste geschiedenis van Siam heeft geleerd, hoezeer men er op ver rassingen bedacht dient te blijven. NEW YORK. 4 April (Reuter) De kustwacht Mcdogal seinde, dat men fragmenten van de „Akron” uit zee heeft opgevischt, echter geen lijken van slachtoffers. BERLIJN 4 ApriL (W. B.) Alle Pruisische po litieautoriteiten zullen instructie krijgen, de verordening tot bescherming van den Goeden Vrijdag zoo streng mogelljk door te voeren. Bioscoop- en schouwburgvoorstelllngen moeten voor dien dag aan een bijzondere keuring zjjn onderworpen. Sportdemonstratles voor een groot publiek zijn verboden. a de vreedzame omwenteling hoorde men niet veel meer over den blnnen- landschen toestand van het rijk van den Witten Olifant, zoodat het scheen, dat de konlng zich met evenveel handigheid in den nieuwen stand van zaken had geschikt als waarmee hij dien had helpen verwezenlijken. Wel bewees de Siameesche regeering, dat zij niet van zakelijke instincten ontbloot was, toen zij haar vertegenwoordiger te Genève by de behandeling van het Chineesch-Japansch ^onflict blanco liet stemmen in verband met de Volkenbondsresolutie, welke de geweldpo- lltlek van Japan' in het Verre Oosten principieel veroordeelde. Siam, dat In Engeland opval lend groote orders voor leveranties van wape nen en munitie had geplaatst en uitdrukke lijk verzekerde zelf van de meest vredelieven de gezindheid bezield te zyn, wenschte Japan niet voor het harde hoofd te stooten, en zyn positie als oorlogstulgmakelaar ten behoeve van het strydlustlge Japan niet in gevaar te brengen. Het oogstte met zyn blanco-stem dan ook een officleele dankbetuiging van den Ja- panschen landdag. Indien het tot een embar go der Europeesche staten en van Amerika op den wapenultvoer naar Japan zou zyn ge komen, zou Siam daarvan gouden vruchten hebben geplukt. NEW YORK, 4 April Reuter). De kustwacht op Staten Island heeft een radiogram opgevan gen, waarin een der vier geredden, kapiteln- lultenant Wiley, de catastrofe der „Akron” be schrijft. Wy bemerkten omstreeks 8 uur, aldus het verslag van WUey, op ongeveer 30 mijl ten Zul- den van Philadelphia een onweersbui. De aard bodem was met nevel bedekt. Het lucbtschlp bevond zich in goede conditie. Om 10 uur pas seerden we de kust. By Bamegat-llchtschip waren wy omgeven door bliksemstralen. Het weer was echter niet byzonder stormachtig. Tot ongeveer 11 uur vlogen wy Oostwaarts en dan tot middernacht In Westeiyke richting. Om 1230 uur begon het luchtschip plotseling vanaf een hoogte van 1600 voet snel te vallen. Wy wier pen ballast uit en bereikten weer de vorige hoogte. Thans waren wy geheel omgeven door blik semstralen en schenen wy ons in het centrum van het onweer te bevinden. Het luchtschip be gon heftig te zwenken en met het hek naar voren te vallen. Alle manschappen werden ge alarmeerd en opnieuw werd ballast uitgewor pen. Op dit moment wei d de stuurcontróle weg gerukt en stortte het luchtschip in zee. Door den geweldigen slag werd het vernield. Ik zag vele leden der bemanning in het door bliksems ver lichte water rondzwemmen. BRUSSEL. 4 April. (Reuter.) Te Brussel zyn thans verscheidene politlelnspecteurs uit Lon den aangekomen, om met hun Belgische colle ga's het onderzoek aangaande het ongeluk van het Engelsche verkeersvliegtuig „City of Liver pool” door te voeren. De voornaamste taak is, te weten te komen we'ke rol de passagier A Voss, een Engelsch tandarts, in de geheele aan gelegenheid heeft gespeeld. Vast staat, dat Voss sedert 10 Jaar ongewoon dikwyis gebruik maakte van de luchtiyn Keu lenLonden. Het opvallende nu is. dat Bos’ by zyn vorige reizen nooit een verzekering op nam, terwyi hy zich voor zyn laatste reis voor 700 pond sterling verzekeren liet. Ook is be wezen. dat een verdere passagier, een zeker? Deardean uit Southfort (Engeland), zich van 24 tot 28 Maart in gezelschap van Vosa te Brussel ophield. Verder is gebleken, dat Voss te Brussel een som van 10.000 franken heeft opgenomen, waar van een door Voss geteekende quitantie aan wezig is. In den brievenzak, welke na het onge luk gevonden is, zaten deze 10.000 franken niet Daar men gelooft aan een misdadlgen aan slag, welke Voss in het vliegtuig zou hebben begaan, wordt thans getracht om vast te stel len, waar Voss eventueel licht ontvlambare stof kan hebben gekocht. De 10900 franken staan mogeiykerwljs In verband met Deardean, die eveneens, volgens verk'arlngen van het personeel, dikwyis van de luchtiyn gebruik maakte. De verdenking is gerezen, dat Voss zich met handel van verdoovende middelen bezig hield. Het luchtschip was tegea 9 pur dts morgens opgestegen en tegen 14 uur in de nabyheld van Lorient gekomen, toen de commandant plotseling constateerde, nat nle; alles goed functionneerde. Het schlo werd steeds zwaar der, begon te dalen, zoodat de codinumdant be vel gaf tot het uitvoeren van een noodlanding. Toen het Incbtachip. op ongeveer 300 tot «00 M. was gekotnen. daalde het vrijwel loodrecht naar omlaag, waarna het by t neertomen In tweeën brak. NEW YORK. 4 ApriL (V. D.) De door bet Duitsche tankschip „Phoebus” geredde eerste officier van het luchtachlp „Akron", Wuey, heeft het staatsdepartement voor Marine mede gedeeld. dat de „Akron" op het oogenbllk van het ongeluk heeft vlam gevat. De directe oor zaak van den brand ia no* niet vastgeetekL Te New York is men van meening, dat net luchtschip door den bliksem getroffen kan zyn. Daar het luchtschip evenwel gevuld was met helium, schynt een gasontploffing buitengeslo ten. omdat helium niet ontvlambaar is Dit biykt ook uit het feit, dat de „Akron" nog eenl gen tyd dryvende is geweest. Tal van vliegtuigen, waarin journalisten had den plaats genomen, hebben Dinsdagochtend in een kring van 20 myien rondom de plaats van de ramp gecirkeld, zonder ook maar bet minste spoor van het luchtschip of de beman ning te vinden. Het staatsdepartement van Marine deelt mede, dat het Amerikaansche kustwachtschip „Tucker" stukken wrakhout beeft opgevischt op 15 zeemylen ten Oosten van Kaap Barne gat- De „Tucker" wordt met den eersten officier van de .Akron", twee andere leden der beman ning en het stoffelijk overschot van den offi cier-marconist aan boord tegen den avond te New York verwacht. President Roosevelt heeft zyn neef, den on derstaatssecretaris van het ministerie van Ma- O* u, rine, Henry L. Rooeevelt, naar Lakehurst (New gj V Yersey) gezonden om de leiding op zich te ne men van het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. De experts kunnen er tot nu toe r.og geen verklaring voor vinden, hoe het mogeiyk is geweest, dat de .Akron” ten gevolge van een blikseminslag is vergaan. De Good Year Cy. te Akron (Ohio), waar bet lucbtschlp is gebouwd, deelt mede, dat de theo rie volgens hetwelk blikseminslag de oorzaak zou zijn, onhoudbaar is, daar de .Akron" met BERLUN, 4 ApriL (W. B.) De Engelsche journalist T. C. Catchpole is gisteravond we gens verspreiding van onware berichten gear resteerd. omligi r t. 3 2 d 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1