ONS BLAD De smid de Rijkseenheid van Anti Duitsche onlusten in Polen I s I I I L VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden schrijven Hulppolitie in Oostenrijk W.M.H. PELS Zn F HITLER’S STADHOUDERS GEEN CONCESSIES AAN DUITSCHLAND Steeds ernstiger DE BAROMETER zz Ik JOH. LAU WERS PAYGLOP3 ALKMAAR Scheerspiegels en Scheerdooxen I I "R i r 3 V 2 1 DINSDAG 11 APRIL 1S33 STUDENTENSTAKING TE PARIJS Von Papen zoekt werk Besluit van ministerraad o o kragen. JALOEZIE? uur Von Papen te Rome Einstein naar Spanje Treinramp in Columbia Scheepsramp bij IJsland 18 dooden 13 dooden Nieuw snelheidsrecord De moord op Erzberger (Unlted Preos) t Hitler met Paasch- vacantie Rusland werkt op de Paaschdagen De Bank voor Intern, betalingen Norman Davis tijdens zijn bezoek aan Berlijn Joodsche kooplui van het Keulsche abattoir geweerd Berlyn handhaaft den gouden standaard Japan wil de streek geheel zuiveren Een langdurig onderhoud met kardinaal Pacelli Roosevelt blijkt voor zichtig DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN De laffe sluipmoordenaars buiten vervolging gesteld Gevechten langs den Grooten Muur 682 K.M. per uur met een water vliegtuig Einde van de in Duitschland eens zoo machtige Stresemann- party Geen beperking te Washington Merkwaardige verklaring aan MacDonald ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op peg. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ALKMAAR KOORSTR. 49-51 - TEL. 207 Colbert costuums chemisch reinigenf 3.90 Japonnen chem. reinigen v.af 2.50 f Mantels chem. reinigen vanaf 3.00 Allo goederen vóór de feestdagen terng. Onze aflevnring is niet te overtreffen ^VXWWUMIIII NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 167 Anti-Duiteche «minsten in Palen Bentot naar Amerika. Wrak van de .Akron' gevonden? Prof. Einstein naar Spanje. Scheepsramp btf IJsland; U dooden. Een wUrigingsplan voor de departementen. Philips in Denemarken. '««arbeiders opnieuw in staking. Mevr. Albertine SteenhoffSmulden overleden. Groote de De nabij kondigd. (United Press) I Een bisschoppelijk schrijven in verband met het „nationale herstel” In Dultachland. Hoogste stand op Dinsdag uw wn: 7M Vorige stand: 768 Deze beraadslagingen hadden tot resultaat, dat besloten werd de partljorganlsatle te ont binden en den leden aan te raden zich aan te sluiten bij de NJSDAJP. In het midden van deze week zal het partijbestuur zijn standpunt in deze aangelegenheid bepalen. BOGOTA, 10 April. (Eigen bericht). In de nabijheid van Tunja, de hoofdstad van Boyaca, ontspoorde door onbekende oorzaak een trein Verschillende wagons werden vernield. Volgens de tot dusver binnengekomen berichten waren er 18 dooden en talrijke zwaargewonden. (United Press) VOORBURG SCHILLETJE FLADDERAC MANDORO ADVOCAAT Bij K. B. is voor den tijd van vijf jaar een etee- triciteitsraad ingesteld. Von Papen Is te Rome door een enlheuvisrta menigte toegejuicht. Hjj sal een bezoek bren gen aan Z. H. den Paus en Mussolini. Gunstig verloop der onderhandelingen over ren arbitrage-verdrag met Japan. De moordenaars van Erzberger buiten vervol ging gesteld. Gevechten langs den Grooten Muur. JEuiv*- rings”-actle der Japanners. Geen tssinnmirs aan bet huidige Duitochland. Verklaring van MacDonald. lersche sp Geheele verkeer ontwricht Treinramp in Colombia; 18 dooden en veie zwaargewonden. r-n in ROME. 10 April. (Eigen bericht). De Ita- liaansche dekotflcler Agello heeft met een wa tervliegtuig boven het Garda-meer een gemid delde snelheid van 683.403 K M. per uur be reikt). Hij heeft dus bet wereldrecord voor watervliegtuigen van den Engelschen vlleger- lultenant Stamford, die op 39 September 1931 een snelheid bereikte van 655 KM. per uur. verre verbeterd. r - BERLIJN, 10 April (V. D.) In het overvoUe Sportpalast heeft gisteren een massa-demon- stratie van de nat.-soc. bedrijfsceilen-organisa- tie van de gouw Groot-Berlijn plaats gevonden. Na een rede van Engel sprak Rijksminister Goering over de nationale revolutie. Hij legde er den nadruk op, dat slechts hij, die het Duit sche socialisme erkent, waarlijk nationaal is. Als het nationalisme zijn diensten bewijst aan de grenzen van het land, dan doet het socialisme dienst in het binnenland, onder het volk. LONDEN, 10 April. (Reuter.) In het Lager huis verklaarde minister-president MacDonald, dat de kwestie van het 4-mogendhedenpact waarschijnlijk ter sprake zal komen tijdens de vergaderingsdebatten op Donderdag as. Op de vraag, of de premier er op het oogenblik reke ning mee zal houden, dat elk pact, hetwelk eenigerlel concessie aan het hedendaagsche Dultachland meebrengt, onmiddellijk door bet Brltache volk van de hand zal worden gewezen, antwoordde MacDonald: Zeer zeker. Het Huls weet heel goed, dat naar geen enkel pact van dien aard gestreefd wordt. MOSKOU, 10 April. (V.D.) Het Volkscom missariaat van Arbeid heeft bepaald, dat op Goeden Vrijdag, Paasch-Zondag en Paasch- Maandag in alle Sovjet-Russische bedrijven in vollen omvang zal moeten worden gewerkt. Wie niet in de werkplaatsen verschijnt, wordt op staanden voet ontslagen. LONDEN, 10 April. (Reuter). Op een vraag in het Lagerhuis, of de kwestie van een terug keer van Engeland tot den gouden standaard tijdens het bezoek van MacDonald aan Wash ington zal worden besproken, antwoordde deze: Ik ben voornemens geen enkele beperking vast te stellen aangaande het aantal onderwerpen, die tijdens de beraadslagingen ter sprake kun nen komen. Het doel van mijn bezoek is niet te onderhandelen of een overeenkomst op te stellen, maar om de kwesties te bespreken, waarvoor Roosevelt en ik Mch geplaatst sten Programma der St Liduina-feesten te 8chte dam. feesten te Maastricht btj gelegenheid van de verheffing der O. L. Vrouwekerk tot ba silica minor. Cijfers betreffende de openbare arbriitebemld- deling. Te Manchester zal op 19 April as. een groote proteetvergadering worden gehouden tegen de Jodenvervolging in Dultachland, onder voorzit terschap van den burgemeester van Manches ter, Pref. Dr. F. Zeeman doctor honoris reuse to Gent ^iiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHtiniiniiitiiiiiniiiiiininiiii Ververij en Cbra. Wasscherij "S. KROM i TELEFOON 1523 1 Medische- en juridische studenten te Parijs hebben gestaakt, als pre creet van Cheron, waarbij het aantal studeerenden, dat toegelaten ringsambten, wordt beperkt. De studenten demonstreeren langs Fransche hoofdstad MADRID, 10 April. (Reuter.) De minister van Openbaar Onderwijs deelde mede, dat pro fessor Einstein er in toegestemd heeft, gewoon hoogleeraar te worden aan een Spaansche unlverslteit. HU zal colleges geven, doch tevens zijn wetenschappelijken arbeid voortzetten. BAZEL, 10 April. In de heden gehouden zitting van den Raad van Beheer van de Bank voor Internationale Betalingen werd besloten tot verlenging der in het midden van deze maand vervallende credieten aan Oostenrijk, Hongarije en Joego-Slavië, aangezien zij toch reeds geruimen tijd bevroren zijn. In de plaats van den aftredenden dr. Mel chior werd tot vlce-voorzitte^ -fan den Raad van Beheer gekozen de president der Neder- landsche Bank mr. L. J. A. Trip. Dr. Schacht verklaarde met nadnik. dat Dultachland den gouden standaard zal hand haven. De terugbetaling van het herdlsconto- credlet van 70 mlllioen dollar door de Duitsche Rijksbank was geschied, omdat de bank haar volkomen onafhankelijkheid wenschte terug te LONDEN, 10 April (Reuter). Bij een demon stratie op Trafalgar Square, georganiseerd door de Communistische en de Onafhankelijke La- bour-Partij werden groote afbeeldingen van Hitler medegedragen. Verscheidene sprekers, waaronder Tom Mann, Wall Hannlngton en ook Joden en pas uit Dultachland teruggekeerde personen, hielden redevoeringen, waarin afkeuring over het Hltler- reglem werd uitgesproken. Ook werd in de redevoeringen gewezen op de Imperialistische aanvallen op Sovjet-Rusland. NEW-YORK, 10 April (Reuter). Volgens den Washlngtonschen correspondent van de .New York Times” heeft president Roosevelt besloten de keuze van een nieuwen Amerikaanschen ambassadeur te Berlijn uit te stellen. Roosevelt zou namelijk willen zien hoe de toestand in Duitschland zich ontwikkelt alvorens hij een hebben plaste gevonden, dia gisteren te Lodz ambassadeur benoemt. WEENEN, 10 April (VB). De Oostenrijksche ministerraad heeft besloten tot een bepaling betreffende het instellen van hulppolitie, met het doel de veiligheid van den staat en de be volking onder alle omstandigheden te Waar borgen. De manschappen voor de hulppolitie zullen worden benoemd uit de ter beschikking staande geschikte .jSelbstschutzverbAnde". De opleiding zal geschieden bij het bondsleger. Gelijk bekend is heeft de Helmwehr reeds geruimen tijd aangedrongen op de instelling van een hulppolitie. Het besluit van den mi nisterraad verwezenlijkt deze verlangens, zij het ook In een anderen vorm, daar behalve de Helmwehr ook andere Selbstachutzverbünde worden benut, o.a. naar verwacht kan worden de Bauernwehr van den Landbond en stormscharen van de christelük-soclalen. De heeren moordenaars kunnen thans terug- keeren naar het nazi-Dultschland. Zij worden daar natuurlijk als belden ontvangen. Wij ont vingen over deze aangelegenheid een cynisch telegram van het offlcleuse correspondentie- bureau der Rijksregeering. waarin wordt mede gedeeld, dat op grond der amnestie „de deel nemers aan het uit den weg ruimen van Erzberger bulten vervolging worden gesteld". Triomfeerend wordt er aan toegevoegd, dat „zij na lange jaren thans weer zonder lastig gevallen te zullen worden, Duitachen bodem kunnen betreden.” ROME, M) April. (W.B.) Vice-kanseller Von Papen heeft hedenmorgen een onderhoud ge had met Z.Ein. Kard. Pacelli, dat anderhalf uur duurde. Rijksminister Goering is hedenmiddag te 13 uur 40 per vliegtuig te Rome aangekomen Kluizenaar op de Buurserheide van sjjn spaar duitjes beroofd; de daders opgespoord. Het Fransche koppel Broccardo—Guimbretlère wint do Parijeche weedaagzehe. BERLIJN, 10 April (V.D.). Rijkskanselier Hitler zal vandaag uit Berlijn vetrekken om eenige dagen in het Zuiden door te brengen. Den Dinsdag na Paschen keert hij te Berlijn terug. Ook de Rjjksmlnlsters Goebbels en Von Neurath vertrekken Woensdag met eenige da gen vacantie uit Berlijn. De groote strafkamer van het landgerecht Dessau heeft vandaag drie communisten, die bij een optocht van het ijzeren front op 5 Februari j.l. geprobeerd hebben, de menigte op te zetten door uitroepen als .Nazi verrecke” en „Hltler verrecke", veroordeeld tot tucht huisstraffen van anderhalf jaar, twee jaren. en een maand. Door plakkaten Is heden op het abattoir te Keulen bekend gemaakt, dat aan Joodsche vee- kooplleden de toegang tot het abattoir was verboden. 8J3.-lieden zorgden voor de uitvoe ring van dit besluit. Joodsche slagers en vleeschhandelaren werden wel tot het abattoir toegelaten. Straf hebben de sluipmoordenaars nooit ge had en krijgen ze ook niet. Integendeel: Wel kom belden! De „Köln. Volksz.” publiceert aan den kop van haar blad volgende bisschoppelijke procla matie: „De metropolieten der Keulsche en Pa- derbornsche kerkprovinciën en de Blsschop van Osnabrück kwamen Zaterdag j.l. In Keulen bijeen om een korte conferentie te houden ter bespreking der buitengewoon ernstige kwesties, waarvoor de Katholieke Kerk in Duitschland zich gesteld ziet. Deze zich opdringende kwes ties zullen ook het onderwerp zijn van diep gaande besprekingen op de gewone, jaarljjksche Bisschopsconferentie te Pulda. die dit jaar veel vroeger dan anders bijeen zal komen. De Bisschoppen, die Zaterdag IJ. in Keulen vertoefden, vragen langs den weg der Katho lieke pers, omdat door tijdsgebrek een andere bekendmaking niet goed meer mogelijk is, den geestelijken van hun bisdommen, om tijdens de aanstaande heilige dagen van de Goede week en het Paaschfeest de geloovigen om zich heen te willen verzamelen tot het storten van bij zonder vurige gebeden. Vervuld van de heiligste liefde voor hun va derland, welks nationale opkomst zjj altijd met alle kracht bevorderden, zien de Bisschoppen met diepste bekommernis en zorg, hoe de da gen van nationale herleving voor vele trouwe staatsburgers en daaronder ook de meest ge wetensvolle ambtenaren onverdiend tot da^n van X zwaarste en bitterste lijden zijn geworden. Zij smeeken God, Die in oneindige liefde Zijn eenlggeboren Zoon gaf ter verlossing van alle menschen, dat Hij de lotgevallen van ons veel beproefd volk in goede richting moge wen den, dat Hij haat en tweedracht van ons volk moge verre houden en het vrede en eendracht, welvaart en vrijheid en de hem toekomende plaats onder de volkeren der aarde moge we dergeven." 1 S Uit betrouwbare bron verluidt echter, dat wanneer bet partijbestuur een ander besluit mocht nemen. Westfalen-Zuld en -Noord en Rijnland bij hun gisteren genomen besluit zul len blijven. Volgens berichten uit Warschau zouden in tal van steden in Polen anti-Dultache betooglngen REYKJAVIK, 10 April. (Eigen bericht). Het IJslandsche kuststoomschip „Skullfogetl" is aan de Zuidkust van IJsland in een storm ge zonken. Van de 37 koppen tellende bemanning zijn er 13 verdronken. te verwijderen, doch thans heeft de bond tegen het antl-semietlsme de polltle-autoritel- ten overgehaald het toe te staan. •w -w y elnu, die toestand ontwikkelt zich snel, niet op economisch, maar op politiek terrein. Hltler smeedt met mokerslagen de Rijkseenheid in het nationalistische vuur. De zoo juist afge- kondigde „Stadhouderswet” maakt practlsch een einde aan het federale stelsel, waarin de landen als in binnenlandsche aangelegenheden vrijwel autonome mogendheden waren vereenlgd. Sinds Zuid-Duitechland voor Hltler capituleerde, is de onafhankelijkheid der landsregeeringen snel tot een fictie gereduceerd en thans kan zelfs deze fictie niet meer gehandhaafd worden. Hltler. die den stadhouderszetel in Pruisen voor zichzelf heeft gereserveerd, heeft geheel het Rijk stevig in zijn persoonlijke macht, want hij zal er wel zorg voor dragen, dat zijn stadhouders in de verschillende deelen des Rijks bandelba:e marionetten zijn, die aan het geringste rukje, dat hij aan de touwtjes doet, prompt gehoor zamen. De landen hebben voortaan onder de bevelen der respectievelijke stadhouders te para- deeren in de rijksuniform van het geünifor meerde rijk. Of Von Papen, die Hindenburg wttt te overreden om Hitler als Rijkskanselier te aanvaarden, zich de overheerschlng der Nazi’s zóó heeft voorgesteld, als zij thans geworden is, mag betwijfeld worden. Von Papen is altijd een voorstander geweest Van een autoritair rëgiem, mits hij daarin zelf ook iets te vertellen bad. Alleen omdat hij zelf niet voldoenden aanhang bij het Duitsche volk kon vinden, ging hij er toe over Hitler tot sa menwerking uit te noodlgen, doch deze samen werking is ultgeloopen op een vrijwel machtelooze werkloosheid voor hem zelf. Zelfs bet minlster-presidentachap in Pruisen, dat hem was toegedacht, zal hem nu ontgaan, want Hltler schijnt besloten Göring voor deze functie te benoemen. Von Papen is thane op zoek naar ander werk op een ander terrein. Na mede gewerkt te hebben aan de oprichting van een nieuwe boven de partijen staande, maar Natio naal geörienteerde vereenlglng van katholieken: „Kruis en Adelaar” Is hij thans naar Rome ver trokken om, naar verluidt, een nieuw concor daat tusschen Dultachland en het Vaticaan voor te bereiden naar het model van dat welke tus schen het fascistische Italië en den Paus Is gesloten. Mocht hij hierin slagen, dan zal hij s - *1 wellicht de laatste taak vervuld hebben, waar- hlSSCnOnDPll 1 voor Hltler hem persoonlijk nog noodig heeft. MioavilvppfVlijrk En daarna zal het alleen nog van de welwillend heid van den dictator afhangen of Von Papen al dan niet aan den dijk der politieke werkloos heid zal worden gezet. een ernstiger karakter hebben aangenomen. Be- toogers trokken naar het Duitsche Consulaat en beschadigden met stee’nen het Duitsche wa pen. In verband hiermede heeft de Wojwode van Lodz zijn leedwezen tegenover den Dult- schen consul uitgesproken. Voorts zouden Poolsche betoogers de redac- tie-gebouwen van de „Deutsche Freie Presse” en de „Lodzer Volktag” alsmede het Duitsche Gym nasium zijn binnengedrongen en aangezien er geen politie aanwezig was, alle ruiten en een deel van den inventaris hebben vernield. Duitsche boeken en geschriften werden op een hoop ge worpen en in brand gestoken. Uit verschillende straatklosken werden Duit sche bladen en tijdschriften met geweld wegge nomen en verbrand. In eenige café’s rukte men ezenden bezoekers Duitsche kranten uit de hand en bij de twee Duitsche boekhandelaren te Lodz, bij Rupert en bij Erdmann, werden de winkels ernstig beschadigd. Ook te Warschau hebben de studenten-ver- eenlgingen een Duitsche boycot uitgeroepen en anti-Duitsche betooglngen voor heden aange- Grooten Muur een aanval begonnen. De zegsman van het ministerie van Oorlog heeft verklaard, dat deze operatie van zuiver plaataelljken aard is en alleen ten doel heeft saillanten uit de frontlijn weg te werken. De Japansche actie is noodzakelijk geworden door de voortdurende Chineesche aanvallen op de Japansche stellingen. Op de vier bedoelde punten is den geheelen dag hardnekkig gestreden. De Chineezen zijn twee maal uit hun positie bij Sahosjlao ver dreven. De Japanners trachten de Chineezen tot bulten het bereik hunner artillerie langs den Grooten Muur terug te dringen. helderziende Hanussen, die Baruth werd vermoord per flesch 2.10 - 2.10 - 2.20 - 2.20 per flesch vanaf - 1.60 R. en W. PORTWIJNEN- 1.05 TOKIO, 10 April. (Reuter). Hedenochtend zijn de Japanners op vier plaatsen langs den De vertegenwoordigers van de Duitsche Volkspartij uit Westphalen en Rijnland hebben een conferentie gehouden teneinde te beraad slagen over de toekomstige organisatie der partij. Den 27 Augustus 1931 werd in een bosch na bij Griesborch in het Zwarte Woud, minister Erzberger vermoord. Hij wandelde dien dag met een vriend in het bosch. Twee jonge man nen haalde" de wandelaars in, zelden vriende lijk het gebruikelijke „Grüss Gott”, deden nog eenige passen, keerden zich toen plotseling om en schoten Erzberger als een hond neer. Met valsche passen konden zij naar Hongarije ont komen en werden daar op de groote landgoe deren verborgen gehouden. LONDEN, 10 April (Reuter). De Joodsche winkeliers in Eastend hebben heden biljetten voor hun ramen gehangen, waarin het publiek wordt aangespoord Duitsche goederen te boy cotten. Gisteren heeft de politie bevolen deze papie ren ■otest tegen het de- i wordt tot regee- de straten der 1 oezeer de geestdrift van Dultachland over fHhet „unverfroren" Hltler-bewind ok J- J volgens de streng gecensureerde Duit sche pers heet aan te houden, in het buiten land Is de sympathie voor den Nazi-geest en de Nazl-practijken nu juist niet bepaald groeiende. Zoo heeft b. v. het Engelsche blad, de „Obser ver”, een ongezouten critlek geoefend op de hui dige machthebbers in Duitschland, niet alleen naar aanleiding van de behandeling, welke de joden zich in het .Derde Rijk” moeten laten welgevallen, maar ook naar aanleiding van den superioriteitswaan van het Duitsche ras. Het twijfelt er zelfs niet aan, dat het natlonaal- sociallsme niet bij machte zal zijn de wonderen te wekken, welke het in zijn program heeft toe- gesegd, en meent, dat Hitler’s réglem niet de minste gelijkenis vertoont met dat van Bis marck, waaraan de tegenwoordige RUkskanse- Ber,zich jnet zooveel voorliefde en zelfbehagen gpiegelt. Indien er vergelijkingsmateriaal uit de ge schiedenis moet opgediept worden, kan de „Observer” dat alleen vinden in de onheilstich tende periode, toen Keizer Wilhelm en von Bülow regeerden. Erg vriendelijk klinkt dit alles niet, en het Is niet zonder beteekenis, dat deze onwelwillen de persstem vanuit Engeland komt, dat tegen over de Duitsche eischen steeds een begrijpen de en redelijke houding heeft aangenomen. Dat bet hier niet een geheel op zichzelf staande meenlng van één enkel blad geldt, blijkt duide lijk uit een rede van Sir Austen Chamberlain, welke deze te Birmingham heeft gehouden en ’waarin deze politicus verklaarde, dat het thans niet het oogenblik is om concessies te doen of de vredesverdragen te herzien, daar In Duitach- land de oude overheerschersgeest herleeft. Het ernstigste symptoom van bultenlandscbe beduchtheid ten aanzien van Duitschland is echter bet feit, dat president Roosevelt besloten heeft voorioopig de keuze van een nieuwen Amerikaanschen ambassadeur te Berlijn uit te stellen, omdat hij. naar Reuter meent te weten, ^Sst eens de kat uit den boom Wil kijken en Ss ontwikkeling van <ta> toertand in Duitech- bmd wil af wachten. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar I Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 |Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad Haarlem I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1