ONS BLAD geboortestadje Goering premier Pruisen m In Hitler’s de roman van een Maison Wagenaar VEREE1NIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden lil DICTATOR Het „Hitler-haus DOOR DEN STADHOUDER HITLER BENOEMD Goering te Rome DE BAROMETER JOH. LAUWERS 1 1 I I I 1 WOENSDAG 12 APRIL 1933 ZES B4 TWINTIGSTE JAARGANG No. 168 r VLIEGTUIG VALT TEMIDDEN VAN TOESCHOUWERS Braunau staat geheel in het -teeken o o Joodsch advocaat vermoord De ramp der „Akron Dr. Eckener over de oorzaak Mussolini’s plan Besprekingen met Balbo Hoe bakkers te Cordova staken Spijkertje* rondgestrooid Het LV.V. naar Parijs ANTI-RUSLANDWET ERDOOR Door het Hoogerhuis aangenomen Particuliere audiëntie by den Paus Fransche memorandum overhandigd Herriot vertrekt Maandag Aan Von Papen ia de beloofde achoone kana voorbijgegaan Christelijke arbeidersleider* by Goebbels DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Het binnenplaatsje achter het woonhuis der Hitlers te Braunau; het bovenste arkadenbalcon, waar het jonge Hitlertje in zijn eerste levensjaren veilig spelen kon. Adolf Hitler op 20 April 1889 te Braunau geboren werd; de boven ste verdieping werd door de familie Hitler bewoond CHIQUE DAMESHOED slaagt U zeker bij Schoutenstraat 14-16 - Alkmaar PAYGLOP 3 ALKMAAR W arm water zakken Von Epp stadhouder in Beieren ADVERTENTIEPRIJZEN .- Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Te Berlijn niet meer veilig Het vliegtuig D 1705 stortte te Staaken neer temidden van een menigte toeschouwers, van wie er twee werden gedood. De piloot werd licht gewond, het toestel vernield van Von Papen achterkamers (rechts). De voorgevel van het huis, waarin I b NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 1 *3 l r minister-president in tot benoemd Herriot Maandag M. naar Washington. Extra-treinen met de Paaschdagen. De toestand op Onrast. Nijmegen ■j I het 5 i r i i L LONDEN, 11 April. (Reuter). Het Hooger huis heeft het wetsvoorstel, dat de regeering Na het ontvangen van dit schrijven onthief de Rijkspresldent vice-kanselier von Papen van zijn functie ais rijkscommissaris voor Pruisen. Telegrafisch heeft von Hindenburg hem voor zijn verdiensten als rijkscommissaris dank ge zegd. In een schrijven van Rijkskanseller Hitler aan rijkspresldent von Hindenburg inzake de benoeming van Goering verklaart Hitler, dat von Papen zich groote verdiensten heeft ver worven voor de doorvoering van de gedachte tot gelijkmaking van de politiek in Rijk en Pruisen. Von Papen's medewerking In het rijks- kablnet, waarvoor hjj thans zjjn geheele kracht ter beschikking stelt. Is oneindig waardevol; Hitler’s innige verhouding tot hem is eveneens zoo intens vriendschappelijk, dat Hitler zich op recht verheugt over de groote hulp, welke hem thans ten deel valt. pen heeft den Rijkskanseller volgende schrijven gezonden: I HUI Het onderzoek inzake de dienstweigering bij de Marine in Indië. BERLIJN, 11 April. Vice-kanselier v. Pa- d.d. 7 April het ZURICH, 11 April. (Reuter.) De commissie van het I. V. V. welke hier vergadert besloot den zetel van het verbond te verplaatsen van Berlijn naar Parijs, aangezien het onder de huidige omstandigheden te Berlijn niet meer zoo ongehinderd kan arbeiden als noodzakeliik Zaken, de soc. dem. Severing, zal zijn mandaat voor den Pruisischen Landdag neerleggen. Hij blijft rjjksdagUd. BERLIJN, 11 April. (WB.) Na Paschen zal het kabinet o.a. verordenen, dat passen voor buitenlandsche reizen voortaan de omschrij ving „Dultscher” moeten vertoonen en niet meer ^Beier”, „Pruis” enz. B(j het treinongeluk in Columbia zijn meer dan dertig personen gedood en honderd gewond. Een jaar arbeid b(j de Maasverbetering voer driehonderd werkloozen. De vliegende kuikens veilig In Indië aange komen. De nieuwe Amerikaansche gezant te "z-Graven- hage. Minister Ruys de Beerenbrouck voor de micro foon. Goering Pruisen. ROME, 11 April. (Reuter). Z. H. de Paus zal morgenochtend vlcekanseller von Papen in particuliere audiëntie ontvangen. Vervolgens za! de Paus den nieuwen Pruisischen minister president Goering in particuliere audiëntie ont vangen BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Talefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 /Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad Haarlem Zetel van bet LV.V. naar Parijs verlegd. Fransch memorandum aangaande Mussolini's plan te Rome overhandigd. De anti-Ruslandwet ook door het Hoogerhuis aangenomen. tigen, waarin alle materleele Hitler-herinne ringen zouden worden verzameld In een volgend artikel vertellen wij het een en ander over het gezinsleven der Hitlers in dit oude, vertrouwde huis. De dader van den moordaanslag te tot jaar gevangenisstraf veroordeeld. De „Dempo” met de geredde bemanning van de „Evermore” te Rotterdam. ROME, 11 April (Reuter). De besprekingen tusschen rijksmlnister Goering en den Italiaan- schen minister van Luchtvaart Balbo en tus schen hun technische adviseurs zijn heden ochtend begonnen. Men wil zoo mogelijk reeds dezen winter tot een dageljjkschen luchtdienst BerlijnRome komen. Verder geldt het be zoek de technische en meteorologische samen werking bij de voor Juni as. voorgenomen Ita- liaansche eskadervlucht over den Noordelijken Atlantischen Oceaan. Het telegram door Rijkskanseller Hitler aan Minister Goering gezonden, heeft den volgen den inhoud: „Minister Goering. Duitsche am bassade, Rome. Ik benoem U met ingang von heden tot minister-president van Pruisen. Ik verzoek U Uw werkzaamheden op 20 April te Berlijn te willen aanvaarden. Ik voel mij ge lukkig U dit bewijs van mijn vertrouwen en mijn dankbaarheid te kunnen geven voor de groote verdienste, welke U bij de wederopstan ding van het Duitsche volk sinds meer dan 10 jaren hebt verworven als strijder in onze be weging voor de zegerijke doorvoering der na tionale revolutie, als commissoriaal minister van Blnnenlandsche Zaken in Pruisen en niet in het minst voor de trouw, waarmede U Uw lot aan het mijne verbindt.” „Zeer geëerde heer Rjjkskanselier I Met het vandaag door het Rjjkskabinet af gehandelde voorstel van een wet tot gelijke or ganisatie der landen met het Rijk is een wet gevend werk begonnen, dat van historische be- teekenis zal zijn voor de Staatspolltieke ontwik keling van het Duitsche Rijk. De stap, welke de indertijd onder mijn leiding staande Rjjksre- geering heeft gedaan op 20 Juli tot opheffing van het dualisme tusschen Rijk en Pruisen, wordt bekroond door de nieuwe door wetten nauw met elkander verbonden belangen van Pruisen met het Rijk. U, mijnheer de Riks kanselier, zult, zooals een Bismarck, thans in de gelegenheid zijn, de politiek van het groot ste der Duitsche landen in ajle opzichten te voeren als die In het Rijk. Nu de nieuwe Duit sche wet u de mogelijkheid geeft den Pruisi schen minister-president te benoemen, verzoek ik u, den Rijkspresldent te willen mededeeien, dat Ik de functie van Rijkscommissaris voor het land Pruisen eerbiedig te zijner beschikking steL” ROME, 11 April. (Eigen bericht). Het vler- mogendhedenpact is, naar van welingelichte zijde verluidt, in beginsel door Duitschland. Frankrijk, Engeland en Italië aangenomen. (United Press) PARIJS, 11 April (Reuter). Herriot’s vertrek naar Washington is thans definitief vastge steld op Maandag as. Herriot, die zal reizen met de „He de Fran ce”, wordt vergezeld door Coulondre, adjunct- dlrecteur van de politieke afdeeling van het ministerie van Buitenlandsche Zaken ,en door verscheidene deskundigen. BERLIJN, 11 April. (V. D.) Dr. Eckener heeft uit den Inhoud van een door hem van den ver tegenwoordiger der luchtschepenwerf te New- York ontvangen telegram geconcludeerd, dat het luchtschip is gebroken op die plaats, waar de vliegtuigen zich bevonden. Dr. Eckener heeft deze plaats steeds als een gevaar beschouwd, daar het luchtschip hier als een brug was samengesteld. Dr. Eckener gelooft niet, dat het luchtschip ten gevolge van een storm naar den zeespiegel is gedrukt. Veeleer acht hij het mogelijk, dat het luchtschip op de door hem aangegeven plaats is gebroken en vervolgens bij de aanra- vernield. i knaapje, deze arme wees, deze kinderlijke avonturier, deze mislukte „Hllfsarbelter", deze idealistische hongerlijder, deze strijder-om- den-strjjd Is.... Adolf Hitler, de huidige Duit sche Rijkskanseller, die zich in Duitschland. dat staatkundig gesproken niet eens zijn vaderland is, een macht toebedeeld ziet, groo- ter dan die, welke éénige Duitsche regeering vóór hem ooit erlangde, een macht, welke zelfs de keizer in zijn tijd tevergeefs begeerd moet hebben. Het statige toegangshek (aan Oostenrijksche zijde) tot de ma jestueuze Inn-brug, welke het Oostenrijksche Braunau met het Duitsche Simbach verbindt; rechts van dit staat het douanegebouw, waarin de vader van Adolf Hitler werkzaam was BERLIJN, 11 April. (W.B.) In een. zitting der Duitsch-i^ktlonale Rijksdagfractle verklaar de Hugenberg, dat dr. Oberfohren, die met den op 30 Januari ingeslagen koers Inwendig niet accoord ging, zijn mandaat heeft neergelegd tengevolge van huiszoekingen bij zijn secreta resse te Berlijn en in zijn woning te Kiel. Bij de huiszoeking te Berlijn verklaarde de se cretaresse onder eede, dat twee tegen Hugen berg gerichte circulaire haar door Oberfohren gedicteerd waren eSFwp zijn last door haar wa ren verzonden. BERLIJN, 11 April. Rijkskanseller Hitler heeft in zijn hoedanigheid van Rijksstadhouder voor Pruisen den Rijksmlnister en commlsso- rialen minister van Blnn. Zaken van Pruisen, Goering, benoemd tot Pruisisch premier. Goering, die thans te Rome vertoeft, is tele grafisch op de hoogte gesteld van deze be noeming. Verder heeft de Rijkspresldent, op voorstel van den Rijkskanseller, generaal v. Epp be noemd tot Rijksstadhouder in Beieren. Beraadslagingen betreffende den noodtoestand in de Rijnscheepvaart. Tegen de hoofddaders van den overval te Til burg drie en vier jaren gevangenisstraf ge- eischt. iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillliiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiliiiliitiliiliiiiiiiiiiiii| Voor een Het leven was ellendig, totdgt een uitkomst! de wereldoorlog uitbrak in 1914 en de jongeling een in z’n vroegste jeugd reeds ge koesterde militalristische neiging kon gaan uitleven. Hjj nam als vrijwilliger dienst in het Duitsche leger, in een Beiersch regiment, hjj werd door een granaat splinter gewond; aan het «uidelijk front bij Yperen blaakte een gifgas-aanval hem vrijwel blind; hij was nog niet genezen, toen de Ineenstorting van het Duit sche Rijk, de revolutie een feit werd, maar zijn besluit stond vast: hij zou den na- oorlogssmaad voor Duitsch land ongedaan maken; hij werd leider van een door hem georganiseerde, althans gereorganiseerde partijhij Probeerde een revolutie die mislukte, doch hij zette dóór, enziedaar het Wonderlijke in dit leven: CHEMNITZ. 11 April. (VX>J In den afge- loopen nacht Is een Joodsch advocaat te Chemnitz door een groot aantal mannen, die S A.-banden en bruine mutsen droegen, in zijn woning opgezocht en gewelddadig In een vrachtauto ontvoerd. Des ochtends is bij Mitt weida zijn lijk gevonden. De politlepresident verklaart, dat de advo caat het slachtoffer is geworden van een mis dadiger van het laagste dhool. Voor de opspo ring der daders wordt een belooning in vooruitzicht gesteld. BERLIJN, 11 April (VX).). De definitieve samenstelling van den Pruisischen Staatsraad is thans als volgt: 55 nat. socialisten, 12 Cen- trumleden, 8 sociaal-democraten en 5 Duitsch- natlonalen. tusschen voorkamers en kleinere vertrekken. Hitler's geboortewonlng is thans van alle romantiek gespeend, van de groote voorka mers heeft men een aantal vertrekken ge maakt, welke als hotelkamers verhuurd wor den, zoodat wij indien wij nationalistisch- romantische neigingen hadden willen bevredi gen zonder eenlge moeilijkheid, integen deel, met alle tegemoetkomendheid van de zijde der „Inhaberin”, die haar bedrijf natuur lijk gaarne productief maakt, een nacht had den kunnen slapen In Hitler’s geboortewonlng. Nadat de „Inhaberin” ons echter gastvrij tot deze misschien eenmaal historisch-wordende plek had toegelaten, werden wij plotseling; op den schouder getikt door den Inmiddels ook ter plaatse verschenen heer des huizes, die ons met een zeer wantrouwend gezicht vroeg, wie wij wel waren, en wat wij hier kwamen doen. Wij hielden hem onze pas voor: journalist uit Holland. Doch die pas zei hem niets. Of we ook van „de partij” waren, of we een bewijs van „de partij” hadden, dat we hier een bezoek mochten brengen? Tot onze verontschuldiging brachten wij in, dat wij, als Hollandsch journalist, bezwaarlijk lid van de NJS.D.AP. konden zijn, dat wij bezwaarlijk eerst in Duitschland toestemming hadden kunnen vragen om dit huis te bezich tigen, dat wij ons hier toch op Oostenrijksch. en niet op Duitsch grondgebied bevonden, maar verbluffend klonk het bescheid: „Dat is hier hetzelfde.” Het bleek ons, dat de goede man beducht was voor onaangenaamheden; een Joodsch journalist schijnt onlangs na een bezoek aan dit huis laatdunkend en minachtend over Hitler’s geboortewonlng geschreven te hebben en de huiseigenaar had daarvan zoo veel onaangenaamheden ondervonden, dat hij nu liever op zijn hoede wilde zijn; na eenig over-en-weer-gepraat werden wij echter de beste vrienden, en de huiseigenaar vertelde ons dat er plannen bestonden, het „Hitler-haus” weer volkomen in den toestand van 1889 te restaureeren, hier een Hitler-museum te ves- BERLIJN, 11 April (VX).). Officieel wordt medegedeeld: de Rijksmlnister voor Volks voorlichting en Propaganda dr. Goebbels heeft vanmiddag de leiders der christelijke vakver- eeniglngen Imbusch, Otte en Eudenbach ont vangen. Het ging om de kwestie van deelneming der christelijke vakvereenlgingen aan de betoogin- gen, welke op 1 Mei a.s. zullen worden gehou den. De minister wees er op, dat de regeering be reid Is met alle tot opbouw bereide krachten van het volk samen te werken, doch dat zij een herleving van het „marxistische gevaar” in geen enkelen vorm zal dulden. Na Paschen zullen de besprekingen worden n dan zijn er nog overigens heusch geen onverstandige menschen, die in vollen ernst beweren, dat de romantiek dood is! De romantiek dood? Op den 24sten April van het jaar 1889 werd er in het oeroude Oostenrijksche stadje Brau nau, landelijk-pittoresk gelegen aan de rivier de Inn, welke hier In breede golfslagen de grenslijn teekent tusschen Oostenrijk en Beie ren, uit heel bescheiden ouders een knaapje geboren; de ouders schonken het kind, dat tierig en speelsch, bijwijlen ook droomerig was een zorgelooze jeugd; de vader, een stram en straf beambte naar oud-Dultsch model, was achtereenvolgens douane-beambte In Simbach, In Braunau, In Passauen het zoontje ver huisde telkens mee, nauwelijks tijd en gele genheid krijgend om in te burgeren, om zich in te leven in z’n omgeving; het ventje was een echte rakker en bezorgde zijn strengen, maar goedhartigen vader en zijn teedere moe der heel wat angstige oogenbllkken. heel wat schrik voor de toekomst; Jt was vaders hoogste ideaal, dat ook de zoon het eenmaal tot den beambtenktand brengen zou. maar het zoontje bleek al spoedig van niets zoo afkeertg als juist van dit plichtmatig en vormelijk beroep: hij wilde kunstenaar worden, schilder, teeke- naar, bouwmeester, doch de vader liet zijn gezag sterk gelden: de jongen zou een eerzaam en den staat toegewijd beambte worden! Met tegenzin de jongen had intusschen zijn elf de, twaalfde jaar bereikt ging de knaap den hem voorgeschreven levensstaat tegemoet; om streeks dezen tijd stierf plotseling de vader tengevolge van een beroerte, maar voor het kind ging het leven zijn gang: de moeder voel de zich wel verplicht, de wilsbeschikking van den vader te volgen, totdat een „gelukkig” toeval het kinderlijk streven kwam begunsti gen en alle koel berekende vaderlijke plannen in de war stuurde: de jongen kreeg een ern stige longontsteking en de dokter raadde de moeder ten sterkste af, dit zwak en „vatbaar" kind ooit in eenig kantoor te doen opsluiten. Zoo was de bevrjjding gekomen, maar vóór dat de knaap zich dit geluk goed en wel be wust kon worden, kwam de moeder na een langdurig en smartelijk ziekbed te overlijden Van dit moment af stond de jongen alléén In het leven; nu nam de levenszorg, maar te vens ook de levensromantiek een aanvang: de weinige gelden, welke de vader had nagelaten, waren tijdens moeders ziekte verbruikt, het weezenpensioen was ontoereikend om ook maar In 1 leven te kunnen blijven, en zoo pakte de 15-jarige jongen z’n schamel bezit in een koffertje bijeen en toog naar Weenen, de kei zerlijke wereldstad, om daar werk te zoeken: hy wilde „Iets” worden In Weenen leed hij honger; daar hij zich niet rood organiseeren wilde, werd hij, zelfs als ongeschoold bouwvakarbeider, door zijn mede arbeiders niet geduld, men dreigde hem van een hoogen steiger af te stooten, als hij niet eigener beweging naar beneden wenschte te klauteren; had hij met de zen of genen arbeid wat verdiend, dan leed hij nog vaak honger, n.l. om nu en dan een boek te kunnen koopen, om naar de opera te kunnen gaan luisteren, cm zich eenigermate te be kwamen in schilder- en toe kenkunst. •w -w y le In deze dagen Braunau bezoekt. W\/ vindt het stadje geheel In het haken- kruisteeken: 1 is er alles Hitler, wat de klok slaat; als men de menschen op straat of in de restaurants hoort spreken, ja zelfs als men de Braunauer kleuters bij t aan- en uit gaan van de school onder elkaar hoort rede- neeren. verneemt men om de tien woorden minstens één keer den naam Hitler; in goud en zilverwinkels liggen broches, hangertjes, ringen en manchettenknoopen met swastika- teekens uitgestald; in de boekwinkels verkoopt men prentbriefkaarten met hakenkruisen, waarvan het licht uitstraalt over het stads beeld; voor den gevel van het „Hitler-haus” het huis, waarin Adolf Hitler geborenwerd, wappert de lange Hitler-vlag. Braunau belooft Indien het Hitler in Duitschland goed blijft gaan een nationaal- soclalistlsch bedevaartsoord te worden. Naar wij snoeven van een collega uit Braunau vernemen, verschijnen er de laatste week dag in dag uit vijf A zes vertegenwoordigers van de wereldpers om er te speuren nakr alles, wat er nog aan Hitler en zijn familie herinnert. Reeds nu worden het stadje en het „Hitler- haus”, naar het ons toeschijnt, bijzonder sterk bewaakt: onze overgang per auto van Duitsch land naar Oostenrijk over de majesteueuze Inn-brug werd van Duitsche zijde zeer streng gecontroleerd door een douane-beambte, die op zijn beurt door een 8_A.-hulppolitieman nóg strenger gecontroleerd werd. En in het „Hitler-haus” Ja, wij hebben een kijkje genomen in het huls Salzburger Vorstadt nr. 15 waarin Hitler's wiegje stond; evenals reeds in 1889 is gelijkstraats in dit twee verdiepingen hooge, tamelijk breede gebouw een herberg gevestigd; door een hooge en breede poort typisch Zuld-Duitsch en Oostenrijksch komt men in een ruim portaal, vanwaar een mkssale steenen trap naar de bovenverdiepingen leidt; ’t schijnt hier allemaal uit rotsen uitgehouwen, t is er allemaal kaal-kelderachtlg en boven ons koepelen gewelven en gewelfjes, óók op de tweede verdieping, waar de familie Hitler in dertijd woonde en de beschikking had over twee groote voorkamers een salon en een slaapkamer en nog twee kleinere vertrek ken, met uitzicht op een binnenplaatsje, waar langs ’n arkaden-balkon de verbinding vormde ROME, 11 April. (V. D.y Rijksmlnister Goe ring is Dinsdagmiddag door den chef der Ita- liaansche regeering in het Palazzo Venezia ont vangen. Het onderhoud heeft een zeer vriend schappelijk karakter gedragen. Dinsdagavond geven de Duitsche ministers een receptie in de Duitsche ambassade bij bet Quirinaal. Met betrekking tot de berichten dat de voor zitter der Centrumspartij, Mgr. Kaas, te Rome is aangekomen, kan worden medegedeeld, dat dr. Kaas reeds geruimen tijd te Rome vertoeft. Het is niet uitgesloten, dat op de eerste be spreking van vice-kanselier v. Papen met kar- dinaal-staatssecretaris Pacelll nog een tweede zal volgen. Vice-kanselier v. Papen heeft Dins dagochtend met mevrouw v. Papen een uit stapje gemaakt in de omgeving van Rome, waarbij Tivoli, Palestrina en de Castelli Ro mani werden bezichtigd. ROME. 11 April. (Reuter.) Mussolini heeft heden den Franschen gezant te Rome de Jou- venel ontvangen, die hem het Fransche me morandum alsmede een begeleidend schrijven met de Fransche voorstellen inzake het Vier- Mogendheden-Pact overhandigde. 1 'king met het water geheel is MADRID, 11 April. (Reuter.) Te Cordova is het bakkerspersoneel in staking gegaan en heeft als teeken van protest en teneinde de taxi-chauffeurs tot een sympathie-staklng te bewegen, de hoofdstraten der stad bestrooid met mlllloenen spijkertjes, waardoor alle auto verkeer vrijwel onmogelijk is geworden. Ook de postauto’s kunnen niet in de straten rijden en dientengevolge staat de postverzen ding naar bulten geheel stil. De bakkerspatroons werken met hun gezin nen dag en nacht, om te trachten het bedrijf op gang te houden. De staking, die door den gouverneur der provincie voor onwettig Is verklaard. Is veroor zaakt door de weigering der patroons om de nieuwe door het personeel geëischte loontarie- ven te aanvaarden. Tengevolge van de spijkertjes hebben tal rijke auto-ongelukken plaats en vele stakers zijn gearresteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1