ONS BLAD De geest van Braunau, de geest van Hitler z Het Vickersproces te Moskou s MacDonald zijn plannen over I Het heden romantisch, militair nieuws van VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS f EN NA TIONALISTISCH E ZIJN BEZOEK AAN PRES. ROOSEVELT DE BAROMETER MACDONALD BEKENT OPNIEUW JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAK Babyweegtchalen te huur u V HAUPTPLATZ TE BRAUNAU Het /n Rynland-W est falen Thornton in verhoor Toscanini 5000 hulpagenten Stewart veroordeeld MacDonald’s omkeer De strijd om Leticia Stadsbrand in Litauen De Jodenvervolging Drie communisten dood geschoten Een zeer wonderlijke overeenkomst Opruiming onder de burgemeesters John Simon verdedigt het z.g. 4-mogend hed enplan „Zuiver uit nieuwsgierigheid" had hij materiaal verzameld Peru stemt toe in een intern, beheer NOORD-HOLLANDSCH Tweeden DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN n «u. Gedenknaald, opgericht op de plek, waar Johann Philipp Palm op 26 Augustus 1806 op bevel van Napoleon werd gefusilleerd DAGBLAD zal op Paaschdag niet verschijnen. DE DIRECTIE. Wederom uit Braunau hulp voor „Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung*’ ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 c. p. regel Bij contract sterk verlaagde pri|zen Voor de kleine anponces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Centrumsproclamatie VRIJDAG 14 APRIL 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 170 Een Litausche stad In'lichterlaaie. Deensehe militaire luchtvaart koopt Fokker- vliegtaigen. Goerresnaus te Keulen in beslas genomen. Steenhof fSmulders uitge- Geen staking te Almelo. ker(Jen. Ih O O (United Press) deeld. Simon, ill Fran- Dit accoord zou meebrengen: I K>. „Redllch Gewicht und Gute War" erhklt eln G’achkft viel Hundert Jahr" bü iwe HA. Salzburger Vorstadt in Braunau; geheel rechts de toegangspoort tot het ge boortehuis van Hitler; in het midden de Salzburger Tor, waaronder de oude, verweerde poort Ie verklaring Beiden had- Rus van mee- van Dezt Ooodelük ongeluk op onbewaakten overweg te Hoevelaken. De meenlng der Tweede Kamer over het wets ontwerp betreffende den arbeid in broodbpk- BelangrUke order voor de Nederlandsche in dustrie. De werkloosheid in Maart Iets verminderd. Mgr. Pac. Bos O. Cap. neemt ontslag als Apos tolisch Vicaris van Borneo. Door een aardverschuiving in Peru s|jn 22 men- schen geoooa. Peru stemt toe in een intern.' beheer Van Le ticia. ED. het au Opruiming onder de burgemeesters in Rijn land-Westfalen. „Razaia” onder hoogleerai en. Het Vickersproces te Moskou. MacDonald be kent opnieuw! Noodlanding van een vliegtuig bü Terneuzen. De daders van den overval te Echt nog niet opgespoord. Redevoeringen het Lagerhuis. Hoogste stand op Vrijdag uur vju.: 768 Vorige stand 763 De treinbotsing te Vught. Machinist vrij gespro- I I KesU CV Men bouw, eordt iften. urden hting i uit- 5 een ragen t dat ms is niets free st in een tkee- aften i het Ver- i nn eken. MOSKOU, 13 April. (Eigen bericht). In het Vickersproces verklaard de Engelsche bek'aag- ‘Pjjirhet on" toe getuige- voorgelegd Wijziging in de vertrektijden der vliegtuigen naar en van Indiè. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Mr. G. A. Servallus benoemd in den Hoogen Raad. LIMA, 13 April. (V. D.) De Peruaansche geering heeft het voorstel van den Vo'kenbond om de omstreden stad Leticia, zoolang de scheidsrechterlijke beslissing tusschen Colum bia en Peru niet is gevallen, onder internatio naal beheer te steUen, aangenomen. De nou- ding van Columbia is nog niet bekend WEENEN, 13 April. (V.D.) Voorlooplg zuilen ongeveer 5000 man worden aangesteld hulpagent. Zóó doet Braunau zich aan ons voor, als wij de poort onder den stadstoren zijn doorgegaan: in de verte de Inn-brug met uitzicht op de bergen van Duitse hlapd De eerste burgemeester van Keulen, <!r Adenauer is reeds gearresteerd. Thans volgen naar volgende berichten anderen. De lijst ral nog niet gesloten zijn: De in bewaring gestelde eerste burgemeester van Dusseldorp. dr. Lehr. en de directeur der spaarbank, dr Vogt. zijn Donderdagmiddag fti de strafgevangenis te DusseldorpDerendorp Ingesloten. De onlangs ontslagen eerste burgemeester der stad Bochum, dr. Buer. is te Berlijn gearres teerd wegens overtredingen door hem gepleegd toen hij nog als burgemeester In functie was. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR T«Woon AdministrMiu 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V- Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem MUENCHEN. 13 April. (W. B.) Gisteren poogden een viertal communisten het concen- tratie-kamp te Dachau te ontvluchten. Aangezien zij niet luisterden naar de som matie om te blijven staan schoten de bewakers. Drie communisten werden gedood, één ernstig gewond. Naar Reuter nader meldt, verklaarde Monk- house dat de 3000 roebel aan Dolgow werden gegeven in het belang der Vickerscompany. omdat Dolgow lid was van een deskundigen commissie. Om 22 15 uur werd de zitting opgeheven. De tegenstrijdige getuigenissen van vandaag worden, volgens Reuter, verklaard door het feit, dat MacDonald de situatie nigt yolkomen begrijpt, doordat hü In de Lubjanka-gevange- nls opgesloten heeft gezeten. Klaarblijkelijk wacht hü af om te zien, van welken kant ie wind waait, tenetnde zijn collega's geen nadeel te doen. In het Lagerhuis verklaarde minister Simon dat geen enkele der gearresteerde Vlckers- employé's iets uitstaande heeft met den En gelschen inlichtingendienst. Voorstel tegen ezecutoriale verkoopen door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Militaire credieten In Frankrijk aangenomen. Merkwaardige rede van Daladier. Regeling voor de arbeiders in de werkverschaf fing van 26 April. LONDEN. 13 April (Reuter) Bjj de debatten In het Lagerhuis over actueele politieke pro blemen zelde Attlee, namens de Labour-oppo- sitle, dat het voorgestelde viermogendheden- pact argwaan heeft gewekt. Ten aanzien van de schuldemkwestie ver klaarde MacDonald: De Brltsche en Amerikaansche regeerlngen zijn er van overtuigd dat het voor elke actie, die Inzake den schuldentermün van 15 Juni moet worden ondernomen, noodlg is, dat er een openhartig onderzoek plaats heeft van de geheele situatie De schuldenbetalingen tusschen de landen hebben belangrijke politieke gevolgen gehad; een regeling der zaak, die voor beide partijen aanvaardbaar is, zou dus van buitengewoon groot belang zün Er zal echter tijdens Mac Donald's verblijf te Washington geen voorloo plg accoord worden gesloten; de Brltsche re- geering heeft geenerlel belofte ontvangen en geruchten over een reeds gesloten overeen komst zijn dan ook volkomen ongegrond. Doei van MacDonald's bezoek Is het bewerkstelligen van een allerhartelijkste samenwerking. Minister Bimon verklaarde ojl: Het zou een groete dwaling zijn te denken, dat de ontstem de Dultsche pers was het gerucht ver breid. dat Toscanini wegens de Jodenvervolging in de personen der dirigenten Walter Bruno. Idlemprel en anderen zijn contract met Bay reuth- had verbroken. Thans wordt medege deeld, dat hü alsnog de opvoeringen van de ..Meistersinger** en „Parsifal" te Bayreuth zal leiden. BERLIJN. 13 April. (V.D.) In een door Joos onderteekende door de Centrumpartij gepubli ceerde proclamatie aan de „Centrumlieden in stad en land" wordt o.m. verklaard: Wij wer ken samen met alle staats-conservatleve en na tionaal opbouwende krachten aan de vernieu wing en versterking van ons vaderland In den geest van een groote overlevering, willen wij onze krachten gemeenschappelijk aanwenden, opdat zij des te vruchtbaarder voor het geheel zullen zijn. LONDEN, 13 April. De Engelsche draadloo- ze dienst meldt nog. dat gedurende de pauze MacDonald in handen bleef van de GPOE-be- waking. Na de hervatting van de zitting bleek In zijn houding een verandering te z|jn ingetre den, die door allen werd opgemerkt. Toen hem daarop gevraagd werd. 01 hü de spionnage toe gaf, antwoordde hij met zachte stem bevesti gend. terwijl hij ook bekende, opdrachten te hebben gegeven voor het vernielen van ma chines e. d. Thornton bleef krachtig zijn vroe gere bekentenissen bestrijden, die hjj verklaar de door er op te wijzen, dat de omgeving hem bang had gemaakt en hem beïnvloed had tot het afleggen van verklaringen, die hjj wensch- te in te trekken. MacDonald daarentegen gaf alles toe. wat de officier van justitie van hem vroeg, doch was ten slotte vrijwel uitgeput. De zitting werd toen verdaagd tot hedenavond. 11 de MacDonald, dat men hem tijde: derzoek een voor hem vemletigenl verklaring van Thornton had Thornton verklaarde van zijn kant, dat men hem een voor hém verniet» van MacDonald had voorgele! den zich onder den indruk hiervan laten be wegen tot overdréven bekentenissen. MacDonald gaf heden echter toe. dat hij van den Russischen beklaagde Ousew, leider van het krachtstatlon van de metaalfabnek van Slatowst, materiaal over de vervaardiging van projectielen In de fabriek aldaar had ont- ^niiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiu „Als een gelukkige beschikking be schouw ik het heden ten dage, dat het lot mij juist Braunau a. d. Inn als geboorteplaats heeft toegewezen Adolf Hitler in „Mein Kampf.” HlllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIUIIIIIIIItlllHI|HHHIIIIIIIIIIIIIIII|ll|||||Hliï Mevr. Albertine dragen. ming In Engeland over de behandeling der Joden en andere minderheden In Dultschland zich beperkt tot de Engelsche Joden of door hen is verwekt. Het Is Integendeel een spon tane uiting van het gevoelen, dat eenieder in ons land heeft. Verder verklaarde Simon, dat de Hooge Commissaris van Palestina voorlooplg 1000 im- mlgratlecertifteaten beschikbaar heeft gesteld voor Joodscha’arbeiders uit Dultschland, welke worden opgetild bij het aantal dat normaal in het op 1 Apfil begonnen halfjaar Palestina binnen mag. Aangaande het z.g. vlermogendhedenpact verklaarde Simon, dat de besprekingen te Rome niet een soort hegemonie beoogden van de vier groote mogendheden boven de andere. Ook hebben wij met gesproken over grenswijzigingen in een of ander deel van Europa. W|j hebben slechts de wenschelijkheid onderzocht en doen dit nog van een geschreven overeen komst voorbeen lange periode. KOWNO. 13 April (V.D.). De In Noord-Ll- tauen gelegen stad Lygumai staat sinds van middag In brand. De politie deelt mede, dat de brand te Ly gumai tegen zes uur vanavond bedwongen was. 45 woonhuizen. -40 bedrijfsgebouwen, de pastorie en de volksschool zijn tot den grond toe afgebrand. De kerk kon behouden blijven Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de bewoners der verbrande huizen zoo goed als niets konden redden. Men vermoedt dat de brand is ontstaan in een schoorsteen. Meer dan 200 families zijn dakloos geworden. ou het waar zijn, dat de sfeer waarin een kind, schijnbaar nog onbewust, In zijn vroegste levensjaren verkeert, Inwerkt op de natuur en op het karakter van het kind en méde de richting bepaalt, waarin het kind zich ontwikkelen, waarin het zijn Idealen zoe ken zal? Zou het waar zün, dat de geest van een ge west. van een stad, van een dorp, van een huls véren kan In het wlegekind, in den kleuter zonder dat het volwassen geworden wicht zich daarvan later ook maar het minst herinnert? Wie Braunau, Hitler's geboortestadje kent, psychologisch doorvoeld en historisch bestudeerd heeft, zal moeten erkennen, dat de geest van Braunau en de geest van Hitler parallelismen vertoonen. welke minstens hoogst merkwaardig genoemd mogen worden. Heel de psyche van Braunau als we 1 zoo zeggen mogen zou geéigend geweest zijn om een Hitler te bezielen, en wie zal zeggen, welke psychologische rol de geest van dit stad je gespeeld heeft in dit menschenleven, eerst onbewust, later toen de realiteit van Brau nau tot den jongen Hitler doorgedrongen moet zijn bewust. Het is geen toeval. dat de mensch, geboren en getogen temidden van 'een berglandschap met zjjn gigantisch ten hemel rijzende donker beboschte rotsgevaarten, met zijn zachtgroene glooiingen, doorslingerd met witte weggetjes, en murmelende bergstroompjes, het Is geen toeval. dat de mensch hier veel romantischer voelt en denkt en leeft dan op het eentonige vlakke land. Het stroomgebied der Inn nu bezit In zijn heerlijk natuurschoon een romantlek-wekken- de kracht, waaraan geen mensch zich vermag te onttrekken; hier herleeft het sprookje, hier mijmert en zoemt In de lucht Iets heimelijks, dat Inspireert tot fantasie en tot fantastische daad. Doch niet alleen de natuur rondom Brau nau. ook het stadje zelf spreekt met zijn bouw-aTitiek, met zijn oud-monumentalen stadstoren, met de verweerde bouwvallig schijnende doorgangspoort daaronder, met zijn hoekjes en straatjes van het zuiverste antiek, dat ons zoo weemoedig kan doen terugdroomen In verre, vertrouwde eeuwen, ook het stadje zelf spreekt den mensch één tot diep In zijn ziel: machtig-schoone natuur en eeuwen-oude- stads-sfeer werken hier samen om den mensch tot een romantisch voelend, romantisch deu kend en romantisch levend wezen te maken. Treed onder den majestueuzen stadstoren tde sombere poort door, welke de Salzburger Vor stadt waar rechts van u Hitler's geboorte huis staat verbindt met den breeden Haupt- platz, staak voor u lilt langs dé hooge, breede gevels In rose, gele, grijze, fel-roode, groene cn bruine tinten, zie daar ginds vóór u de mach tige Innbrug over den breeden stroom, met op den achtergrond de beboschte bergen van vangen. Hij had zich dit materiaal zuiver uit nieuwsgierigheid verschait. Zoowel van Soko- low als van Gusew had MacDonald materiaal van „algemeenen aard" ontvangen. HU had Gusew 2000 a 2500 roebel gegeven, echter slechts ter betaling van Ousew's ovenfren MacDonald had bet geld gedeeltelijk uit eigen zak betaald, anderdeels had hü het van Thornton ontvangen. Vervo’gens werd ingenieur Thomton in ver hoor genomen; deze nam de door hem tüdens het onderzoek onderteekende verklaringen te rug. Deze verklaringen waren echter niet af gelegd onder pressie, aldus getuigde hü. Tüdens de avondzltting werden de door Thornton onderteekende verklaringen voorge lezen. De voornaamste hiervan was dat ,ahc spionnage-daden van den Engelschen gehei men dienst In Rusland georganiseerd werden door den Engelschman Richards, exportlelder der Vickerscompany.” Verder had Thornton een lüst opgemaakt van 27 Engelschen. die opdracht hadden tot het plegen van spionna ge. Aan het hoofd van deze lüst plaatste Thomston zich zelf en den Engelschman Monkhouse. Thans verklaarde Thomton. dat het hem destijds allemaal hetzelfde was, wat hü verklaarde. Tenslotte kwam Monkhouse, de leider het Vtckerspersoneel nog aan de beurt. bekende de betaling van 3000 roebel te hebben véfheimelükt, welke Thomton aan den Dolgow had gegeven. Monkhon.se was nlng. dat het hier een leening van Thomton aan Dolgow' betrof. Morgen wordt Dolgow als getuige gehoord. (Nadruk van de artikelen ,,In Hitler’s ge boortestadje", „Het familieleven der Hitlers’ en geest van Braunau” Is verboden). Dultschland en ge krügt een gevoel, of ge In staat waart, werelden te veroveren! De geest van Braunau is echter niet alleen romantisch, hü Is reeds van oudsher te vens militair; - Braunau is een vestingstadje met verschillende kazernes; vlak naast Hitler's geboortehuis staat de groote kazerne van het Alpenjagers-bataillon n/8, voorheen Schützen- regiment nr. 2; de grensovergang bü de Inn brug geeft natuurlük voortdurend aanleiding tot militair vertoon, dat niet nalaat, nationale en nationalistische gevoelens te wekken; de staat kundige grens, welke hier het Dultsche Sim bach van het Oostenrüksche Braunau scheidt. Is bovendien en heel büzondere grens: de scheidingslün nd. tusschen twee volken, die zich voelen als broeders van hetzelfde gezin (dit deel van Oostenrük heeft trouwens tot zeer laat In de geschiedenis bü Dultschland be hoord) en een rassen-enthousiasme kan hier dus heel llchtelük ontvlammen. 1. Wederzijdsche verzekering van waarach tige samenwerking voor het behoud van den vrede In Europa, opdat zich niet het gevaar ontwikkelt, dat enkele mogendheden een blok vormen tegen andere; 2. een onderzoek, of het wenacheljjk Is deze zelfde methode toe te passen voor de behan deling van zekere moeilüke vraagstukken in Europa, als het economische en de ontwape- ningskwestle. verder ten aanzien van de mo gelijkheid van herzienlngsverlangens, tenetnde te zien, hoe het terrein kan worden voorbereid voor de toepassing van artikel 19. Het Lagerhuis aldus Simon o zal hel er hopelük over eens zün. dat het wel wat be- teekent, wanneer de 4 groote mogendheden accoord gaan met een zelfde vredespolitiek in Europa. Wü MacDonald en ik hebben Mussolini verklaard, dat wü ons nog tot niets verplichtten. Na de debatten Is het Parlement verdaagd tot 12 Met LONDEN, 13 April. (Reuter). Luitenant Baillie Stewart, van het Schotsche regiment, die beschuldigd was van verraad van militaire geheimen, Is tot 5 jaar dwangarbeid veroor- vanMacDonald en Simon In „Zoo schünt mü dit kleine grensstadje het symbool van een groote taak te zün. Echter ook in nog ander opzicht houdt het een vermaning In voor den huldigen tijd. Voor meer dan honderd laren had dit onooglüke nest, als het schouwtooneel van een de gan ache Dultsche natie aangrijpend, tragisch on geluk. het voorrecht, voor altüd in de annalen althans der Dultsche geschiedenis ver eeuwigd te worden. In den tüd der diepste ver nedering van ons vaderland viel daar voor zün ook In deszelfs ongeluk heetgellefd Dultschland de Nümberger Johann Palm, boekhandelaar, verstokt .nationalist" en vüand der schen. Hitler heeft zich althans dit deel van den peest van Braunau dus zeer zeker gerealiseerd De tüd zal leeren, of de geest van Braunau welke in het Hltler-klnd gevaren moet züo ..Deutschland in seiner tiefsten Ernledrlgung" zal vermogen op te heften, of Hitler In staat zal blüken, in een duurzaam bewind Dultsch land datgene te geven, wat het behoeft. of hü wellicht ook in zich opgenomen heeft de beteekenis van een spreuk, welke wü boven in den gevel van een groot „Koloniale Ware und Landesproducten"-GeschAft, gelegen aan den Hauptplatz te Braunau. lagen: T T T at echter het sterkst treft, wanneer wü Braunau en zün geschiedenis be- schouwen en daarby weten, dat hier de wieg stond van Hitler, die het zich tot taak stelde, Dultschland uit zün diepe vernedering op te beuren? Men verbaast zich over het parallellsme: In het jaar 1808, in de tijden dus, toen Na poleon de Dultsche Staten zoo meedoogenloos knechtte woonde er te Braunau een uit Nürn berg afkomstige boekhandelaar, Johann Phi lipp Palm, die uit verzet legen de Napoleonti sche aanmatiging en uit liefde voor het ver drukte Dultschland een brochure deed ver spreiden, getiteldDeutschland In seiner tiefsten Ernledrlgung” Napoleon ontstak in toom over zooveel euve len moed: hü bet Palm arresteeren en op ag Augustus van het jaar 1809 op een toen nog een zame plek even buiten Braunau fmJUeeren. Latere Dultsche geslachten hebben Johann Palm om zün vaderlandslievende daad' en om zün stervensmoed (Palm weigerde n.l. te vol doen aan Naqpleon’s eisch, zün „medeplichti gen” te noemen, anders had hü wellicht zün leven gered) gehuldigd; in 1865 werd er mid den In Braunau een standbeeld van den held Palm opgericht en daaromheen een park *t „Palmpark" aangelegd; bovendien werd *n straat naar hem genoemd; tenslotte werd In het jaar 1925 door den Bond van Dultsche boek handelaren een gedenknaald opgericht op de plek, waar Palm doodgeschoten werd. Is het nu niet hoogst merkwaardig, dat 83 jaar na den dood van den gevierden Palm, In hetzelfde Braunau het kind geboren werd, dat zich tot levenstaak stellen zou, het opnieuw verdrukte Dultschland op te. richten, waar het wederom verkeerde ,,ln seiner tiefsten Emle- drlgung"? Heeft de nagedachtenis van den held Palm Hitler wellicht bewust of onbewust psy chisch beïnvloed en hem zün taak bewust doen worden? Wèl treffend is het. 'dat Hitler zelf zün le vensgeschiedenis. neergelegd in „Mein Kamp! aldus aanvangt: „Als een gelukkige beschikking beschouw Ik het heden ten dage, dat het lot mü juist Brau nau aan de Inn als geboorteplaats heeft toe gewezen; dit stadje toch ligt aan de grens van die beide Dultsche Staten, welker hereenlging. minstens voor óns, johgeren, een levenstaak blükt. die met alle middelen tot vervulling ge bracht moet worden!" BERLIJN. 13 April. (V.D.) Met de wet tot herstel van het beroepsbeambtendom heeft ae Rijkscommissaris voor het Pruisische Ministe rie van Onderwüs voorlooplg de volgende hoog- leeraren ontslagen: Prof. Bonn van de Handelshoogeschool te Berlün; Prof. Cohn te Breslau; Prof. Dehn te Halle; Prof. Feller van de Handelshoogeschool te Koningsbergen; Prof. Heller en Prof. Horz- helmer te Frankfort am Main; Prof. Kantoro- wick te Bonn; Prof. Kantorowlck.-te-KielProf. Kelsen te Keulen; Prof. Lederer te Berlün; Prof. Loewe te Frankforth am Main; Prof Loewenstein te Bonn; Prof. Mannheim te Frankforth am Main; Prof. Marek te Breslau; Prof. Slnzheimer en Prof. Tilllg, beiden te Frankfort am Main. Officieel wordt hieraan toegevoegd dat dit zooals te begrijpen Is slechts een voorloop.ge maatregel is, aangezien, zoodra de wet aan nc Hoogescholen volledig in werking kan treden nog een lange lüst /an ontslagerf zal volgen. ><L M. •L n. erl aar eik. lag. I 8 iru ir- •K !R te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1