ONS BLAD Het Vickersproces te Moskou MOTORRACES te Alkmaar WW I I I Ji git illljl VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden 2 Japan-Nederland Duitsch protest te Londen BEZOEKT St. Willibrordus 1 RADIO RECORD UIH IJZEREN BOUT IN EEN GENERATOR DE KRACHTIGE ARM IN OOSTENRIJK DE BAROMETER DE JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Broodmessen ea Broodzagen X BH GOERING TER AUDIËNTIE BIJ DEN H. VADER T Incident te Metz 2A Autobus in een rivier gestort 33 voetballer? gewond o o Zware storm in Indië ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 Het verhoor van Thornton Dr. Luther te New-York aangekomen Goede Vrijdag te Rome De processie weer in eere Fransche begrooting’33 aangenomen De Kamer op reces Denemarken enDuitsch- JAP ANSCH BEZOEK land Rechtshervorming Het wrak der Atlantique Dr. Frank II Rykscommissaris? OP ONDERZOEK De aanklacht Gei Was deze erin gestoken of er per ongeluk in gevallen? Bekentenissen en her roepingen Premier Stauning over de grenskwestie Weer verplicht godsdienst onderricht Dtüfuu’ besprekingen te Rome DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Treinbotsing nabij Montpellier Optimistische plannen in Amerika Hg zou honderdduizenden hebben verduisterd I.V. Gloeilampenfabriek Japan uit het Perm. Hof? 2en PAASCHDAG 17 APRIL 1933 Aanv. half twee. „Alcmaria" V.V.V. N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242. Tel. 82797 Kapitaal- ea Velkeverzekeriejc Radina ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 171 BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD zal op Tweeden Paatchdag niet verschijnen. DE DIRECTIE. De onderhandelingen over een arbitrageverdrag vorderen Thornton ontkent ten stelligste MOSKOU. 14 April. (Eigen bericht). In ver hand met de opzienbarende beschuldigingen Vertegenwoordigers Nieuw onderzoek naar de oorzaak van den brand gelast 4 Tegen de Lagerhuisdebatten over Duitschiand Het Weer iiiniiiuuunmuiiiiiimniminnmmi Verwachting: Matige tijdefijke welHcht toenemende Noord- Westelijks tot Zwte- Westelijken wind, half tot swaar bewolkt j of betrokken, aanvankelijk neg weinig of S geen regen. Iets zachter. steUsts w IL Dr. Lather te New-York aangekomen. (United Press) Zaansche helers in staking. Verlegging van de Indië-ronte. Q met elkaar in botsing gekomen I De Fransche begroeting 1933 door de Kamer aangenomen. M R Dreigende conflicten in de Limburgse he Klel- industrie. De Nederlandsche zwemploeg bezette Mi de to Kopenhagen gehouden wedstrUden vier eerste plaatsen. Zes dooden bU een zwaren storm in Britscto* Indië. Bnnrverlaging la voorbereiding van bijna del vend gemeente-woningen in Den Haag. Nieuw ondersoek naar de oorzaak van den brand op de „Atlantique'*. Dr. Gereke zou honderd duizenden verduisterd S.S- 33 Gewonden bij een autobus-ongeluk te S Ferrol. BtJ een treinbotsing nabij Montpellier werden veertien reizigers gewond. Nieuwe burgemeester van Chicago benoemd. EL FERROL, 14 April. (Reuter). Tijdens een dichten mist is een autobus, waarin 33 voet ballers gezeten waren, die van een wedstrijd te rugkeerden een 7 M booge helling afgestort en In een rivier gevallen. Alle inzittenden werden mln of meer ernstig gewond. proces gelegenheid zou krijgen, zich tegen be schuldigingen te verdedigen. BERLIJN, 14 April (VB) Binnen het kader der feestelijkheden, welke op den dag van den nationalen arbeid. 1 Mei, gegeven zullen wor den, zal tijdens de middaguren Rljkspresldent Von Hindenburg op de door de RUksregeerlng in den Lustgarten georganiseerde betooglng een boodschap voorlezen. In Hotel „des Indes" te Den Haag Is aan gekomen de heer Naetake Savo, ambassadeur van Japan in België. TILBURG Concentratieplannen der tramwegen In Achterhoek. Hoogste stand op Zaterdag 9 uw vjn.: 1M Vorige stand: 768 DEN AK- KAN NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Onze Romelnsche correspondent seint dd. 14 April: De plechtigheden van Goeden Vrijdag in de SlxtUnsche kapel werden door Z, H. den Pa as geopend, in tegenwoordigheid van Dollfuss en van von Papen en echtgenoote. In alle kerken werden de gebruikelijke oefeningen gehouden Voor het eerst sinds jaren trok weer de groote processie vanuit de basiliek van bet H. Kruis door Rome, gadegeslagen door een groove menigte Kardinaal Fumasoni droeg de reliqule van het Heilig Kruis en drie bisschoppen droe gen de Nagels, de Heilige Doorn en het Kruis- opschrift. Prins Marcantonlo Colonna, troon assistent, schreed voorop met een groot hou ten kruis. METZ, 14 April (Reuter.) Hedenmorgen ver schenen hier vier Duitsche automobilisten uit Elberfeld, wier wagen van achteren voorzien was van een hakenkruls-vlaggetje. Het kwam tot een grooten oploop en toen zU weigercen het vlaggetje te verwijderen, bracht een oer omstaanders den chauffeur een vuistslag toe, terwijl anderen aanstalten maakten, om met geweld het vlaggetje te verwijderen. Óp dit mo ment kwam een juist passeerende politie patrouille te flets tusschenbeide; de automobi listen werden naar het politle-commissarisat gebracht, waar zU verklaarden, dat bet vlag getje nationaal was. Ze waren van plan, net voormalige slagveld te bezichtigen. Hun papie ren bleken in orde. Op verzoek der politie ver trokken ze weer onmlddeliUk naar Duitschiand. per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer biMen Alkmaar .12 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem MÜNCHEN, 14 April (VJ>.) De NB. Partel- korrespondenz verneemt, dat de Rijksminlster van Justitie den Rükskanselier zijn voornemen heeft te kennen gegeven den Rljkspresldent voor te stellen den leider der natlonaal-socia- llstlsche juristen dr. Hans Frank te benoemen tot commissaris van het Rijk voor de reorga nisatie van de rechtsorde en der justitie in de landen. De benoeming zou zeer binnenkort af komen. Dr. Frank blijft staatsminister van Justitie in Beleren. CALCUTTA. 14 April. (Reuter). Tijdens een zwaren storm in bet Oosten en Noorden van Bengalen, alsmede in Assam, werden 8 men- schen. ow. een schooljongen, door den bliksem gsrtersi en veradpeidene anderen gewond. De spoorweg- en telegraafdienst te ontwricht. Victor Ridder, uitgever van het New- torksche Staatsblad, is gisteren te Bremer haven aangekomen om zich in opdracht •an de Duitschers in Amerika van den NEW YORK, 14 April (Reuter.) De correspon dent te Washington van de „New York Times” verneemt, dat de raadslieden van president PARUS. 14 April (V. D.) De Fransche Ka mer heeft na een zitting, welke bijna 20 uur beeft geduurd. Vrijdagochtend om even over zessen de begrooting voor het jaar 1933 aange nomen met 514 tegen 67 stemmen (van de uiterste rechterzijde en enkele socialisten). De begrooting vermeldt aan uitgaven 50.092 millloen francs, aan Inkomsten slechts 45,914 mlliioen. Het deficit bedraagt dus 4178 milkoen. De Kamer te vervolgens op reces gegaan tot 16 Mei, ten einde den Senaat gelegenheid te geven de begrooting te behandelen. De Senaat zal op 2 Mei a.s. bijeenkomen. MOSKOU. 14 April. (V.D). Tijdens de gister avond gehouden zitting van het Sovjet-gerechts- hof te Moskou, in de zaak tegen de zes Engel sche employé’s van Vickers, werd Thomtoo. een der Engelschen, gedurende vier uur onder vraagd. Hij zou systematisch, door bemiddeling van zijn ondergeschikten, spionnage nebben be dreven. Thornton ontkende pertinent. Thornton gaf toe geïnformeerd te hebben naar de gegoedheid der Sovjet-regeerlng met bet oog op de uitgebreide credleten, welke zijn firma verschafte. De officier gaf te kennen, dat deze erkenning klopt met zijn beschuldiging. De secretaresse der firma, Koetoesova, be weerde dat Monkhouse en Thornton ook in baar gezelschap plannen hebben besproken betref fende de vernieling van machines. Thornton gaf hierop toe, dat Richards de Londensche mana ger van Vickers, eveneens belangstelde in mede- deellngen betreffende de Sovjet-Unie. Toen er aan herinnerd werd dat Richards in 1913 offi cier is geweest bij den Britschen inlichtingen dienst, werd door de aanwezigen met nog meer belangstelling geluisterd. Toen de officier van justitie zich niet de ge- wensebte bekentenis, dat Thornton sptbnnage- diensten zou hebben verricht, kon verschaffen, toonde hij deze een verklaring, waarin Thornton zichzelf en anderen schuldig verklaarde. Deze verklaring bad Thornton in de Gepoe- gevangenls onderteekend. HU ontkende evenwel alle incrimlneerende passage^ en zette uiteen dat. wanneer hU deze zou hebben neergeschre ven. „hU niets zou hebben geschreven.” HU had geschreven onder moreelen druk. Vervolgens kwam ter sprake, dat Thornton zUn Engelsche ondergeschikten en Russen geld zou hebben ge geven. Koetoezova bevestigde al baar in de gevangenis afgelegde verklaringen betreffende haar financleele transacties. De eenlge transactie welke door de verdediging werd toegegeven, werd door Monkhouse verklaard te zijn de leenlng aan zekeren Dolgov, welke als zoodanig werd ge boekt. Nadat het Hof bad besloten Dolgov voor te roepen, werd de zitting verdaagd. Het Vlekers-proces te Moskou. Derde dag. De Japasuch-Nederlandsche onderhandelingen over een arbitrage-verdrag vorderen, aldus verklaart Tokio. Japan uit het Permanente Hof van Int. Justitie? NEW-YORK, 14 April. (V.D.) De nieuwe Duitsche ambassadeur in de Vereenlgde Staten, de vroegere president van de RUksbank ar. Luther, te met de „Bremen” te New-York aan gekomen. Dr. Luther heeft een korte verklaring afge legd betreffende den toestand in Duitschiand. doch weigerde zich uit te laten over politieke kwesties, voordat hU president Rooeevelt zyn geloofsbrieven heeft overhandigd. De Duitsche militaire attaché te Washington, von Boettlcber, te met do „New-York" aange- komen. BRUSSEL. 14 April (Reuter.) Als vertegen woordiger van België voor de gedachten wisse ling met de Amerikaansche regeerlng ter voor bereiding der economische wereldconferentie zal de Belgische ambassadeur te Washington May fungeeren. België hecht bUzondere betee- kenls aan tarlefveriaglng en wil vasthouden aan den gouden standaard. WKENEN, 14 April. (V. D.) De OostenrUk- sche bondskanselier wordt pas na de Paasch- dagen, waarschUnlUk Dinsdag te Weenen te rugverwacht. Het schUnt dat Dollfuss naar Rome te ge gaan om daar te kunnen deelnemen aan de politieke besprekingen. In welingelichte kringen wordt verzekerd, dat het den bondskanselier gelukt is den Ita- llaanschen minister-president te overtuigen van den bUzonderen toestand van Oostenrijk. Het is hem eveneens gelukt bU de besprekin gen met Instanties van het Vaticaan overeen stemming te bereiken, zoodat thans mondelin ge onderhandelingen zullen kunnen worden In geleid betreffende het door Oostenrijk voorge stelde concordaat. Deze onderhandelingen zullen gevoerd worden door den OostenrUkachen minister van ■Justi tie, Schuschnlg. die Maandag te Rome zal aan komen om daar nog nadere inlichtingen te kun nen ontvangen van Dollfuss. f den gewezen rijkscommlssaris Gereke en zUn medeplichtige, Freigang. Gereke wordt beschuldigd van drievoudige oplichterij en misbruik van vertrouwen; Frei gang zou in twee gevallen medeplichtig zUn geweest. Gereke moet het bestuur van den bond van Pruisische plattelandsgemeenten, waarvan hU Sedert 1 Juli 1922 de leiding had, door ver dichtselen er toe gebracht hebben hem in 1928 aan representatiekosten 75000 Mark te betalen. Door onware opgaven over de opbrengst van het orgaan van den bond moet hU JaarlUks, sedert 1925. 100 000 Mark hebben ontvangen. Ten slotte wordt Gereke er van beschuldigd, dat hU als gevolmachtigde van het Hlnden- burg-comlté. dat in 1932 voor de verkiezing van Hindenburg als president was gevormd, een bedrag van verschelden honderdduizenden Mark, door het afgeven van vervalschte kwi tanties, te eigen bate heeft geïnd. PARIJS, 14 April. (Reuter.) Aangaande bet gisteren in het Lagerhuis gehouden debet in zake Duitschiand schrUft de „Temp”: Dit de bat zal in heel Europa grooten weerklank vin den. De reactie, welke hU zal verwekken te Berlijn, Rome en in Mldden-Europa zal ton nen, in welke mate de strenge waarschuwing gevoeld Is. „Paris Soir” noemt het debet ken schetsend voor de ontwikkeling der geesten in Engeland. I 1 TOKIO, 14 April. (Reuter.) Van bevoegde zUde wordt vernomen, dat als eerste Japansche gedelegeerde op de Economische wereldconfe rentie te Londen Isjll «al optreden. Verdere ge delegeerden zullen zUn Fukaj, vlce-gouverneur van de Bank van Japan, en Matsudeira. tegen ingenieur Thornton legde in de aveod- zitting van beden de Rus Sughoruchkln. die tot dusver nauwste medewerker was van den hoofdingenieur van de Moskouache electro trust, verklaringen af. S. verklaart, dat hu sa men met Thornton plannen had uitgewerkt, om de licht- en kreehttoevoer naar het Kremi alle andere Moskouache regeerlngsgebouwen. de Moskouache barakken van het Roode Leger en naar de belangrijkste fabrieken geheel af te sluiten voor het geval, dat bet tot een oorlog tegen Sovjet-Rusland sou komen. Thornton wijst deze beschuldigingen met alle beslistheid van de hand. Dramattech was het moment nadat de Rus Slwert den Engelschman Gregory verweet. n“t opaet een door Vickers uitgevoerde electrt- sche installatie in het reuzenkrachtstatloc Djneprostroy te hebben vertraagd. Gregory sprong opgewonden op en riep woedend: Uk moet tegen de verklaringen van dezen man protesteeren. HU vernietigt mUn positie, «on der dat een bewijs voor de Juistheid geleverd te.” De gerechtsvoorzltter beloofde Gregory LONDEN. 14-April. (Reuter). ZooatowfJ meld den, heeft de Duitsche am bas» «deur te Londen opdracht gekregen bU de Engelsche regeerlng te protesteeren tegen het Lagerhuisdebat van giste ren. In officleele kringen te men van opvat ting. dat de regeerlng niet verantwoordelUk te voor de door Lagerhuisleden verkondigde opi nies. Dit standpunt zou den Duitschen ambas sadeur worden uiteengezet. Sir John Simon vertoeft niet te Londen, zoodat het niet waar schUnlUk is. dat het protest voor Dinsdag wordt Ingediend. MOSKOU. 14 April (Reuter.) Het telegraaf- agentschap der Sovjet-Unle meldt: De deide dag van het Vickersproces begon met het ver hoor van den leider der contróle-afdeellng van den electro-import, den Russischen ingenieur Dolgow. Deze getuige verklaarde, dat de Engelsch- man Thornton hem in zijn kamer had geroe pen en hetr. 3000 roebel had aangeboden, wan neer hU defecten aan een door de Metro-Vickers d^H-hlerop* «ta» MJ in het verdere verioop van”^ geld aangenomen en net nog denzelfden dag aan de bevoegde autoriteiten met de noodlge verklaringen overhandigd. Thornton en Monkhouse bevestigden deze verklaringen (Volgens een nader Reuter-ver- slag antwoordde Thornton, met instemming van Monkhouse, dat het geld was verstrekt als lee nlng, welke echter nooit was afgelost wegens betaling van een apartement.) Hierop ging het gerecht in op de gebeurte nissen bU het Sujewka-kracbtstation. Beklaag de Kotljarewskl verklaarde, dat hU als leider vsn de turbine-afdeellng In opdracht van Mac Donald een bout in een generator had gesto ken. waardoor de turbine 10 dagen lang buiten werking werd gesteld. Hiervoor had bU 1000 roebel ontvangen van MacDonald. Deze beves tigde volkomen de verklaringen van Kotlja rewskl (Volgens het Reuter-verslag verklaarde MacDonald, dat hU van K-’s daad op de hoog te was.) De Pruisische Minister-President en Rijks minister Goering werd door Z H. den Paus in audiëntie ontvangen. Hij droeg &V dtt bezoek de nieuwe eenheidsuniform van de Duitsche sportvliegers. Links naast hem zijn persoonlijke adjudant, kapitein Körner (radiografische foto uit Rome). KOPENHAGEN. 14 April (VD.). De sociaal democratische Deensche pers publiceert een artikel van minister-president Stauning over de kwestie van de grens tusschen Denemarken en Duitschiand. Stauning verklaarde on., dat de Zuidgrens van Denemarken volgens een door het Vre desverdrag van Versailles bepaalde beslissing was vastgesteld. Van het eerste oogenbllk af heeft het Deensche volk zich opMiet standpunt van het zelfbestemmlngsrecht ifplnBW tti~ Denemarken bestond slechts de wensch, het naar geest en taal Deensche gedeelte van Zuid- Jutland. terug te krijgen. Stauning geloofde niet, dat de verantwoordelUke regeerlng in Duitschiand er aan zou denken tegenover Denemarken geweld te gebruiken om de door de verantwoordelUke autoriteiten en den Duit schen RUksdag erkende verhoudingen te wij zigen. Denemarken wilde tegenover Dultech land een eerUJke en loyale houding aannemen. Het te er van overtuigd, dat de verantwoorde- fijke personen in Duitschiand ten opzichte van Denemarken een zelfde UJn zullen volgen. De in 1920 tusschen Duitschiand en Denemar ken vastgestelde grens te de Juiste- Zoowel met WEENEN, 14 April. (Reuter.) De bondsml- nister voor OnderwUs heeft het decreet van 10 April 1919 met onmiddellUke werking niet lan ger van kracht verklaard. Dit bepaalde, dat de dwang tot deelneming aan het godsdienston derricht werd opgeheven voor alle onder het ministerie van OnderwUs staande onderwijs instellingen. Thans zullen de schoolautorltei- te weer de bepalingen van vöör 10 April 1919 hebben toe te passen. De kardlnaal-aartsbls- schop van Weenen, dr. Innltzer, nam met bU zonderen dank van de hem door den minister gedane desbetreffende mededeellng kennis. Naar Reuter verder meldt, verklaarde een derde getuige, Lobanow. met instemming van zUn vriend Lebedlew, dat Nordwall hem gelast had een installatie van de Metro-Vicken te vernielen en dat hU van Nordwall 5000 roebel bad ontvangen. Nordwall ontkende echter ten stelligste. Het schUnt dat de rechters zich houden aan MacDonald's ootspronkelUke bekentenis, on danks zUn latere herroeping. Inzake bet werpen van een Uzeren bout In een generator setde Monkhoure. dat de bout niet gegooid doch erin gevallen was. TOKIO, 14 April. (Reuter.) In verband met de onderhandelingen tusschen Japan en Nederland over een arbltrageverdrag wordt door het ministerie van Bultenland- sche Zaken gewezen op de mogelijkheid van een terugtrekking van Japan uit het Permanente Hof van Internationale Jus titie als gevolg van Japans uittreden uit den Volkenbond. De Japansch-Nederlandsche onderhande lingen zUn reeds een overeenkomst nabU- Het voornaamste geschil vloeit voort uit het feit, dat Nederland in het verdrag de be paling opgenomen wenscht te zien, dat ge schilpunten eventueel aan het Permanente Hof zullen worden voorgelegd. Japan wil hier niet op Ingaan wegens de mogelijkheid, dat het zich uit dit Hof. als zUnde een Vol kenbondsorgaan, terugtrekt. De woordvoerder van bet ministerie van Bultenlandsche Zaken gaf verder te ken nen, dat het Japansch-Nederlandsche ver drag waarschUnlUk een model sou zijn voor de arbitrageverdragen. welke Japan hoopt te sluiten mei de voornaamste wereldmo- gendheden en die zullen opwegen tegen de uit het uittreden uit den Volkenbond voort vloeiende isolatie. Japansche arbeidersleiders sparen de Ja pansche regeerlng aan, zich ook terug te trekken uit het ande-e orgaan van den Vol kenbond, bet Internationale Arbeidsbureau te Genève. PARUS. 14 April (Reuter). In de nabijheid van Montpelllei zijn gistermiddag twee perso- BERLIJN, 14 April. (W. B.) De gisteren in het Engelsche Lagerhuis gehouden debatten over de toestanden in Duitschiand hebben de regeering-Hitler aanleiding gegeven, om haar ambassadeur te Londen opdracht te geven, on- verwUld bU de Engelsche regeerlng te protes- teeren (Men herinnert zich, dat minister Si mon gisteren verklaarde, dat de ontstemming over de behandeling der Joden in Dultechland algemeen is onder-het Engelsche volk. Bijzonder scherpe verklaringen ten aanzien van Duitsch iand werden verder Mgelegd door Austen Cham berlain. Red.) CHERBOURG. 14 April (Reuter). De justi tie heeft gelast dat een nieuw onderzoek zal worden ingesteld naar de oorzaken van den brand op de „Atlantique" welk onderzoek zal geschieden aan boord van het wrak, dat hier in de haven ligt. Allo verbrande overblijfselen en puin zullen nauwkeurig worden onderzocht, waartoe een groote groep werklieden in dienst wordt ge steld. Dit onderzoek zal een maand duren. tikelen. Op deze wijze willen ztj de tengevolge van het regeerlngsproqram van openbare wer ken gestegen koopkracht opvangen. De concurrentie sa! geregeld worden, terwijl het aantal werkuren en mlnlmumloonen zullen worden vastgesteld. De correspondent verneemt verder, dat Roo sevelt het Congres wil verzoeken om dictato riale volmachten ten aanzien van de tariefony derhandellngen met de bultenlandsche mo gendheden. Verdere «snrqltriiibtua: «sseker. immuHiHnnmimiimimm Duitsch protest te Londen aangaande heé Duitschland-debat In het Lagerhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1