ONS BLAD De tragi-comedie te Moskou Het Vickersproces te Moskou Het H 3 L De Pauszegen „Urbi et Orbi” 1 VEREEIXIGDE KATHOLIEKE PERS nieuws van heden WISJINSKI’S MONOLOOG GEEN DOODSTRAF TEGEN DE BRITTEN GEEISCHT cht. VOOR HET EERST SINDS HET JAAR 1870 JOH. LAUWERS IG DE BAROMETER psv v\\\v y.ü i pi/ /////^/zZVZ i DINSDAG 18 APRIL 1933 l De*eiach van het O.M. Muiterij inMands joekwo Goesev krijgt den kogel o o t Mm De Duitsche ministers te Rome IER met De vermoedelyke vonnissen Uk OP HET KANTJE AF hedenmorgen 2’ e, Korte berichten ft- 25.000 Buitenlanders in St. Pieter „Geen greintje recht vaardigheid** De bestraffing der hoofdverdach ten moet echter volgens Wy- schinski zoo streng moge- lyk zyn Von Papen ontvangt *t grootkruis der Malthezer orde DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Dij een trambotslng nabij een viaduct te Weenen, bleef de ontspoorde wagen juist op den rand van de bovenbaan staan Het Weer iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I IS >nds tsst PAYGLOP3 ALKMAAR Postzegei-loupes druk op ons uit te oefenen, welke echter In het geheel geen uitwerking op ons heeft gehad." De eenige uitwerking, welke de pressie der Engel- sche regeering heeft gehad, is geweest, dat de klauwen der G-P.oe zich knellender om haar slachtoffers heeft gesloten. Heeft de Engelsche regeering dit niet voorzien? Of heeft zy mis schien een motief willen markeeren, waarop zy straks zou kunnen weigeren een nieuwe handels- overeenkomst met Rusland te sluiten, wanneer de oude afloopt? Mocht dit haar bedoeling zyn geweest, dan heeft zy de belangen van haar onderdanen In Moskou daarvoor opgeofferd. Of ging zy uit van de overweging, dat wie eenmaal in de handen van de G.Poe is geraakt, door geen macht van buitenaf meer gered kan wor den? Groote inbraak bij „C. en A.” te Berlijn ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55 c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 I De zitting van Rede van Wyschinski Drie inbrekersbenden aan het werk Z.H. de Paus zegende stad en wereld vanaf het groote bal- con der Basiliek De St. Pieter itm ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 172 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD van *tl«e van 4. Het nieuw Een wonderbare genezing te Modena, voorleaer te Leningrad uitge- loemd, CHENK. - Hebt 24 April. Een vliegtuig is te Madrid op een huis ge stort; zes personen werden gedood. ■oeeete stand o* Dinsdag 1 war lun.: 7» Vorige stand 76» er markt I onder- i aange it Waag, hterweg. beste icing. otel men PEKING, 18 April. (V.D.) Volgens een be richt uit Charbln hebben de soldaten van een by Chandochedzsi (aan den Chlneeschen Ooe- terspoorweg gelegen) gelegerd Mandsjoerysch regiment gemuit. Met de hulp van Mandsjoe- rUsche en Japansche troepen is het gelukt de muiters te ontwapenen. 24 officieren en sol daten zijn gedood. Een groot aantal personen werd gewond. Volgens mededeellngen van de MandsJoeriJ- sche autoriteiten zou de muiterij zijn aange sticht door communisten. ken, ten. Mechanische vonden. in rechtbanken Min- worden voormid- meer ter temd vee skade, da sen. veel noo- de Han- n haven- 1 t en per ade mag over de Ie af. ebrug, de «loot lal n onder- eld moe- It- Hjk»- leuw rtau- ustr. belt. van een blanke vrouw schuldig bevonden ne ger Haywood Patterson veroordeeld tot den dood door middel van den electrischen stoel. Het proces duurt voort. dit proces eenigerlel beschuldiging aan bet adres van de Metro Vickers Mij te richten. De handelingen en de misdaden van indivl- dueele personen van het Mdskousche filiaal dezer maatschappij, willen wij niet beschouwen als handelingen door de maatschappij zelf ge pleegd. Tot slot van het eerste deel zijner rede vatte hij de tegen den Sovjetstaat gepleegde misda den in drie hoofdgroepen samen: nX lo. Sa botage; 2o. militaire spionnage; 3o. bet geven van steekpenningen als strijdmiddel tegen den Sovjetstaat. MOSKOU, 18 April. (V.D.) Volgens een of- ficièele mededeellng heeft de plaatsvervangen de commissaris van buitenlandsche zaken den Japanschen ambassadeur een nota doen toe komen, waarin wordt geprotesteerd tegen het Te Parijs zijn gedurende de Paaschdagen 32 personen by verkeersongelukken om bet le ven gekomen. 60 personen moesten in zieken huizen worden opgenomen. 35000 Arbeiders zijn te Barcelona in staking gegaan. Zij eischen een werkdag van zes uur, hetgeen de werkgevers weigeren. Het Jaarcongres der Onafhankelijke Labour party heeft een voorstel goedgekeurd om toe nadering te zoeken tot de communistische In ternationale. met de bedoeling samen te wer- evenwel niet om zich er by aan te slul- Herriot is met de ,Jle de France” naar Ame rika vertrokken. ROME, 18 April (vp.) De Duitsche vice- kanselier Von Papen heeft ter gelegenheid van zyn verbiyf te Rome het Grootkruis van de Souvereine Orde van Malta gekregen. In den zetel der Orde op den Avenlynschen Berg te Rome werd hem een lunch aangeboden, waar aan ook de Duitsche gezant by den Heiligen Stoel deelnam. Zondagmiddag bracht Von Pa pen een bezoek aan Littoria. Hy sprak zUn bewondering uit Voor de door bet fascisme tot stand gebrachte droogmaking der Pontynsche moerassen. Ryksmlnlster Goering Is na zyn Paaschver- biyf op Sicilië en Capri gisteravond per vlieg tuig weer te Rome aangekomen. troon assisteerden de kardinalen Laurenti en Fumasonl Biondi. De Gregoriaansche „Scuota Pontlflcia” voerde de meerstemmige .Missa in honorem Papae Marcelll” van Palestrina uit. De pauseiyke stoet schreed daarna naar de „Confesslone”, waar vanuit de „loggia van Ve ronica" de reliquleën van het H. Lyden getoond werden, en keerde onder lulde toejuichingen van de geloovigen door de middelste poort en door de „Sala Regia” naar het Vaticaansch Paleis terug. Thans was het moment gekomen voor den plechtigen zegen „Urbl et Orbi”. Om echter den hoogwaardigheldsbekleeders en den geloovigen, die ip St. Pieter de Paus-Mis gevolgd hadden, gelegenheid te geven zich naar buiten te begeven om van dit grootsche mo ment getuige te zyn, was een speling van on geveer een half uur gelaten. Het corps diplo matique, de Romeinsche adel, de verschillende ministers van buitenlandsche mogendheden en allen, die op de tribune in de basiliek de Paus mis hadden bygewoond, werden op de „loggia del Maggiordomato” toegelaten, het groote ter ras bóven de bronzen poort, om daar den Pauszegen te ontvangen. Het uittreden uit de Basiliek gaf een groot - schen en onvergetelyken aanblik. Het mach tige plein van St. Pieter zag zwart van het volk. Tienduizenden en nog eens tienduizenden, uit alle landen der wereld hier samenge stroomd, wachtten bet plechtige oogenblik dat Paus Pius XI op de buitenste „loggia” zou tre den en aan de Stad en de Wereld Zyn Zegen zou verleenen. Eindelyk te 1 uur 20 verscheen de H. Vader in de „loggia”. Evenals vóór 1870 werd de H. Vader gedra gen op de .Bedia Gestatoria”, terwyi de zil veren bazuinen schalden en de Itallaansche troepen op het Sint Pietersplein de geweren presenteerden Een storm van gejuich brak los op bet plein. Heel bet katholieke volk huldigde den Plaats bekleder van Christus. Dan viel er een diepe stilte. De H. Vader strekte de rechterhand ze genend uit en voor het eerst na drie-en-zestlg Jaren zag deze Paaschdag het ontroerende en grootsche moment dat de Vader der Christen heid zyn kinderen, zyn Stad en den heelen aardbol zyn plechtigen Zegen schonk. Een indrukwekkende stilte viel in en er was geen ander geluld dan het ruischen der fon teinen. Dan sprak de Paus de woorden van zegening die over heel het Sint Pietersplein hoorbaar waren. Een golf van toejuichingen brak na de zege ning los. De H. Vader dankte hiervoor door herhaaldeUjk de ontelbare menigte toe te wul ven. De klokken van Sint Pieter beierden. De kapel der Palatynsche Garde zette den Paus- marsch in. Enkele minuten later trok de pauseiyke stoet zich van de „loggia” terug. De plechtigheden van dezen onvergetelyken Zondag eindigden om half twee. ■w—e bedreiging met het verbreken van de I 1 Engelsch-Russische handelsbetrekkingen A—en zoo noodig ook van de diplomatieke relaties. Indien de Britten te Moskou veroor deeld zouden worden, heeft voor de Sovjet- regeering de voortzetting van het proces tot een prestige-kwestie gemaakt. Zy achtte die be dreiging, welke door het aannemen van de wet in het Lagerhuis, waarby de regeering gemach tigd werd eventueel een embargo op den invoer vanuit Sovjet-Rusland te leggen, zeer reëel werd, een onduldbare poging tot het uitoefenen van pressie. Aap deze pressie toegeven zou haars inziens geiyk staan met Inbreuk maken op haar souvereiniteit in baar onvervreemdbaar rechtsgebied. Zeer duidelijk heeft de Russische Officier van Justitie, Wisjlnski, in zyn requisi toir de prestige-kwestie in deze onverkwikelyke geschiedenis aangeduid, toen hjj verklaarde; „De oogen van de gelieele wereld zyn op -ons gevestigd, de oogen van onze vrienden en van onze vyanden. Deze vyanden hebben de gren zen vergeten, die hun door onze staatssouverel- niteit zyn gesteld en hebben getracht moreelen MOSKOU, 18 April (Reuter) Toen Zondag ochtend het proces tegen de Britsche Ingenieurs werd hervat, las de advocaat van Monkhouse een lijst van tien vragen voor van technlscben aard, die een diepen indruk maakten op de rechtbank. In de mlddagzittlng werden de antwoorden op deze vragen door den leider der commissie van deskundigen voorgelezen. Voordat de Officier van Justitie zijn rede be gon sprong Monkhouse op en verklaarde, dat hij niet tevreden was met de antwoorden en, dat hy over enkele wenschte te debatteeren. De assistent van bet Openbaar Ministerie antwoordde hierop: „Indien Monkhouse iets wil zeggen, moet hy iets concreets zeggen. We vervolgen niet de Vlckers-maatschappy. doch haar employé’s." Monkhouse verklaarde, dat de meeste ant woorden tegen de maatschappij gericht waren en niet tegen de beklaagden. eel de warwinkel van deels belachelijke, deels ernstig klinkende aanklachten, van in de cel afgelegde bekentenissen, die in de rechtszaal weer werden herroepen, alsmede de cynisch ironische allerminst waardig objec tieve toon van dep openbaren aaklager Wls- Jlnski, toonen duldelyk aan, wel keen onover brugbaar diepe klove er gaapt tusschen de rechtsopvattingen van de zgn. „kapitalistische" landen en die van den Sovjet-staat. De wetten der Sovjet kunnen zoodanig geïnterpreteerd worden, dat de meest argelooze handelingen in haar oogen tot daden van spionnage, sabotage, corruptie en tegenrevolutle worden. En de da den der Engelschen zyn als zoodanig ook ge ïnterpreteerd. Aan het eind der openbare ver hoeren, was de toestand zóó, dat alle Engel schen alle schuld ontkenden en alle gearresteer de Russen niet alleen hun eigen schuld, maar ook die van hun Engelsche chefs bevestigden, schenden der Russische belangen. Dit geeft veel te denken. In leder geval is de be- Verwacht wordt dat de vonnissen in het Vlc- kers-proces Woensdagmorgen bekend zullen worden gemaakt. Reuter voorziet dat de vonnissen als volgt zul len luiden: Beklaagde MacDonald en Thornton zullen worden veroordeeld tot 10 Jaar gevange nisstraf. Beklaagde Monkhouse krijgt 3 Jaar ge vangenisstraf. Cuahny en Nordwall zullen waar- schyniyk voorwaardeiyk in vrijheid worden ge steld. Gregory zal worden vrijgesproken. Wat de Russische beklaagden betreft zullen Goesco en Lotxnoff waarschyniyk ter dood worden veroordeeld, terwyi de andere beklaagden gevangenisstraf zullen krygen. Men vermoedt dat de gevangenisstraffen voor de Engelsche be klaagden zullen worden veranderd in verban ning ms.w. dat zy Rusland zullen moeten ver- laten. Aan het slot ven sgn requisitoir in bet Vickers-proces heeft de offi cier van justitie, Wjrschinaki, ver klaard, dat voor alle verdachten, behalve voor den Engelachen inge nieur Gregory en den Rus Siebert, art. 58 van het Sovjet-Ruasiscbe wetboek van strafrecht moet wor den toegepast. De nuximumitrsf volgens dit artikel is de dood door den kogel. Een speciale straf eischte de officier slechts voor Goesef, na melijk de doodstraf, terwijl hg voor Gregory en Siebert vrijspraak vroeg. De bestraffing van de hoofd verdachten, MacDonald, Monk house, Nordwall, Cuahny, Goesef, Soegoroetsjkin, Lobanof, Krasjen- ninnikof en Sokolof, moest, aldus zeide de officier, soo streng moge lijk zijn. Ble» ixdi yrigheid In Amerika. De Duitsche belastingen vloeien traag. Opbrengst RtJksiniddeien over het eerste kwar taal ƒ.8.4 millioen minder dan bet vorig Jaar. Felle uitslaande brand in een goederenloods te Den Haag. Vragen aan de Indische Regeering betreffende de berechting der dienstweigeraars. BERLIJN, 18 April. (V.D.) In het warenhuis van C. en A. Brenninkmeyer zyn. volgens een bericht van de ..Montag Morgen". Zondag- avond drie afdeellngen inbrokers binnenge- drongen. Zy hebben In totaal een bult gemaakt ter waarde van 60 tot 80.000 Mark. Deze gewel dige Inbraak werd ontdekt door het feit, dat een vensterruit in den gevel aan de nieuwe Friedrichstrasse gebroken was. Toen agenten van politie met den chef van het warenbuis het groote complex betraden, ontdekten zM sporen van nog twee benden. Op de tweede verdieping was een poging gedaan om de brandkast open te breken, terwijl op de eerste en tweede verdieping een biykbaar andere ben de alle kleeren, mantels en blouses bad ge roofd. voeren. Deze vult zich langzamerhand geheel tot dat zy tegen negen uur een menigte van naar schatting 35.000 geloovigen, waaronder 25.000 pelgrims uit het buitenland, bevat die In eerbiedige spanning het moment verbeiden dat de plaatsbekleeder van Christus het Paaschoffer zal komen opdragen. De gereser veerde tribunes geven weer een machtigen aan- bllk van distinctie en schittering. Het corps diplomatique en de Romeinsche adel hebben hun plaatsen ingenomen evenals de familieleden van den Paus. Verder merken wy op den Deenschen kroonprins. Prinses Sté- phanie van België. Prinses Immaculata van Oostenrijk, den ex-konlng van Griekenland. Prins Georg van Saksen, den Oostenrykschen Bondskanselier Dollfuss, den Duitschen Vice- kanselier von Papen en Giuseppe Motta; voorts den lerschen minister van Justitie en den Chi- neeschen generaal Huang. Intusschen kleedde de H. Vader zich In de Zaal der Paramenten, terwyi de Kardinalen zich voor de plechtigheden In de Zaal der Con gregaties gereed maakten. Tegen tienen kon digde een geweldig enthousiasme in St. Pieter de komst van den Pauselyken stoet aan. Geze ten op den draagstoel kwam zyne Heiligheid vanuit de „Sala Regia” de basiliek binnen. De stoet schreed door het middenschip naar de links gelegen Drlevuldlgheldskapel. alwaar het Allerheiligst Sacrament ter aanbidding werd uitgesteld en vandaar naar het Pausaltaar, waar de Pauselyke Edelgarde een dubbele eerewacht vormde en Z. H. de Paus voor de H MIs gekleed werd. Dan nam het H. Mis offer een aanvang. Na de bewierooking van het altaar besteeg de H. Vader den grooten troon in de abels. Het Epistel en het Evange lie werden in het LaRjn en In bet Grieksch gezongen. Tydens de Consecratie klonk vanuit den koepel de muziek der zilveren trompetten. De eerewacht knielde met opgeheven sabels. Er heerschte een grenzenlooze stilte In de immen se Basiliek. Volgens voorschrift van den pauselyken ritus nuttigde de H. Vader het Brood en den Wyn, het Vleesch en Bloed van Jezus Christus op den Troon. Terwyi de kelk en de H. Hostie naar den troon werden gebracht, bracht de eerewacht neergeknield het saluut. De plechtige Pausmis, die in diepen gods vrucht door de tienduizenden gevolgd werd en op allen een zichtbaren Indruk maakte, was te half één ten einde. By de plechtige Pausmis assisteerden de kardinalen Granite Pignatelll di Belmonte en Verde, alsmede Mgr. Julien. Op den pauselyken Verwachting: Meest matige. Noordelijke tot Oosteiyken wind, gedeeltelijk bewolkt, kans op *n enkele regen- of hagelbui, waarschijnlijk nachtvorst, weinig verande ring in temperatuur. Hoogste stand: 776.4 te Thorshavn Laagste stand: 751.6 te Riga Zon op 4.59, onder 7.91. op 731 Nieuwe Maan ^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Om 20 uur 20 begon de rede van het Open baar Ministerie, waarin «Vrd gezegd: „We naderen thans het einde van het proces en zullen spoedig nauwkeurige en duidelijke re sultaten zien. Onze vyanden hebben vergeten bytyds op te houden, zy trachtten te veel pressie op ons uit te oefenen en verloren hun geduld. Ik hoop, dat het resultaat als een slag voor ben zal komen. Zy vergaten, dat zy met Sovjet-Rusland te doen hadden, wy zullen niemand toestaan zich met onze blnnenlandsche aangelegenheden te bemoeien. Hieraan moeten zy denken. De kapitalisten zien onze rechtbank niet graag, omdat het een klasse-rechtbank is.” Maandagmorgen om 11 uur werd het proces tegen de Britsche ingenieurs voortgezet. De Officier van Justitie Wyschlnskl zette zijn Zondag begonnen requisitoir voort. wy waron er bier getuige van, aMuz Wyiehlnskl, dat beklaagden Thornton en Monk house in den loop van het proces trachtten dit in die richting te lelden welke hun was aange wezen en welke ook tot uiting komt In het eer ste deel van het Engelsche Witboek. Hierdoor wordt het tevens volkomen duide lijk, dat de openbare meening In Engeland door een reeks kunstgrepen is misleid. Ofschoon de handelingen van Thomtxm en Monkhouse scbandelyk en afkeurenswaardlg, zyn, kan Ik geen woorden vinden, om bet ge voel van verontrusting en verachting uit te drukken, ten aanzien van Russische staatsbe ambten, die hun plicht tegenover het vader land en geboortegrond zoozeer verzaakt heb ben. Er bestaat geen reden om In verband •w-'ve «ang van het massaproces tegen de I 1 Britsche en Russische employé’s van de -1—Metropolitan Vickers Company te Mos kou doet denken aanween van de handig ge ënsceneerde en uitstekend gespeelde tot bet eind toe spannende Justitloneele films, waarin na lange zenuwsloopende verhooren de tot ver bijstering gebrachte beklaagden bereid zyn elke schuld te bekennen enkel en alleen om verlost te worden uit het verstikkende warnet van listig gestelde vragen. Zooals men weet, werden '1 de Engelschen beschuldigd van omkooperijsabo tage, spionnage en anti-Sovjet-agltatie. De Engelsche Regeering stelde zich onmiddellyk op bet standpunt, dat alle tegen haar onderdanen Ingebrachte beschuldigingen valsch waren en dat heel dit proces niets anders was dan één van die typisch Russische tragi-comedies, welke geen ander doel hebben dan zondebokken te creëeren voor de door het Sovjet-regime zelf begane fouten, de Sovjet-regeering van onereus geworden contracten met buitenlandsche ar beidskrachten te bevrijden en het Russische volk van de „verraderiykheld” van het „in het ge heim aan de ondergraving van den Sovjet staat werkende kapitalisme” te overtuigen. Deze Engelsche visie Is zeer begrijpeiyk. Tien Jaar lang heeft de Vickers Company In Sovjet-Rus land gewerkt aan electrische Installaties, zonder dat er ooit van een klacht of een verdachtma king wferd gehoord. De onbetaalde vorderingen der maatschappy hebben een duizelingwekken de hoogte bereikt, zoodat door een annuleering dier schulden de theaterkosten van het aanban- schuldiglng van opruiing Ingebracht tegen den gig gemaakte monsterproces meer dan tiendul- zendmaal betaald worden, terwyi er dan nog een zwaar-kapltallstische winst voor de anti kapitalistische Sovjet op overschiet. Bovendien schynt de huidige toestand in de Sovjet-Unie economisch uiterst hachelyk te zijn en beginner, de principieele misvattingen der regeering zich zoodanig te wreken, dat zy er meer dan ooit behoefte aan moet hebben om zich althans lit de oogen van de domme massa schoon te was- schen van alle schuld voor de gewekte teleur stellingen. Zoowel de Engelsche regeering als de directie der Vickers Company te Londen hebben priori” haar onwankelbaar geloof in de on schuld van de Engelsche beklaagden uitgespro ken. Indien zij bet daarby hadden gelaten, zou den zy misschien tactischer en meer in het wezeniyk belang der beklaagden hebben gehan deld dan thans. Onze Romeinsche correspondent seint ons: Zondagmorgen, Paaschmorgen. De geheelc week reeds was Rome overstelpt met vreemde lingen, maar vanochtend lykt het of de ge- heele wereld hier aanwezig wil zyn om getuige te zyn van de grootsche Paaschplechtigheden in dit Heilige Jaar. In den prillen ochtend stroomt al een onafzienbare menigte in de richting van St. Pieter: het zyn de Romeinen, dlepgeloovlg volk, die zich een plaats gaan veroveren op het 8t. Pietersplein en daar de hernieuwing willen zien van de traditie van den Paaschzegen „Urbl et Orbi”, welke In 1870 zoo tragisch werd afgebroken. Wel heeft Z. H. Pius XI reeds drie maal het volk vanuit de „loggia” gezegend, doch dit was, zou men kun nen zeggen, meer een uiting van Zün vader- iyke genegenheid Jegens zyn kinderen en niet de plechtige liturgische Paaschceremonle. die zich vandaag na een onderbreking van 63 Jaren opnieuw voltrekken gaat. Tegen achten begint het verkeer naar het Vaticaan ook de bevoorrechten op te nemen, die In de Basiliek de Paus-Mls zullen kunnen bywonen. Honderden auto’s snorren langs den Engelenburcht, waar by eenzelfde gelegenheid eeuwen geleden ruim twee honderd menseden als slachtoffer van het verkeer In den Tiber omkwamen. Hoewel de toegangen van de stad naar St. Pieter nog verre van berekend zyn voor het moderne verkeer, verloopt alles be- trekkeiyk vlot, dank zy den zeer ultgebrelden poUtie-maatregelen. Op het St. Pietersplein Is een groote macht politie- en mllitle-troepen 4000 man samengetrokken aan den voet van de machtige trappen, die naar de basiliek Toen men aan bet Lagerhuislid Patrick den commentaar van den Russlschen Openbaren Aanklager toonde, verklaarde hy: „Ik handhaaf ieder wtoord, dat Ik over de Russische rechtspraak-methodes heb gezegd Het Is my onverschillig of rechters gedurende het proces rocken of niet, als zy slechts recht spreken, doch de Sovjet-rechtbanken zyn een volkomen parodie op de gerechtigheid. Alle processen worden In Rusland gevoerd op den grondslag van den klassen-stryd en zU zyn een openiyke ramp. Uit ondervinding kan ik verklaren, dat er van het begin tot bet einde geen greintje recht vaardigheid is in hetgeen thans te Moskou plaats heeft.” niet eens Russisch-sprekenden Engelschman Gregory zóó dwaas gebleken, dat zeüs Wisjlnski zich genoodzaakt zag voor dezen vryspraak te vragen. Ook den Rus Siebert, die een zeer on dergeschikte rol In heel deze affaire heeft ge speeld, is dit geluk te beurt gevallen. Al de ove rige beklaagden echter zyn door Wisjlnski schul dig bevonden en wel ter dood. Toch heeft hy slechts tegen één nX den Rus Goeef de dood straf durven eischen, omdat, naar hy zeide, de Sovjet niet wraakzuchtig en wreed is. Deze ver klaring klinkt In den mond van hem, die den Engelschen ingenieur Thornton, een der hoofd beklaagden, net nog goed genoeg noemde om met zyn lichaam den grond der Sovjet-Unle te .mesten" al heel wonderlijk. Het zou waar- schUniy keeriyker zyn geweest, indiein Wisjlnski openiyk bekend had, dat hy de doodstraf voor de Engelschen niet heeft geëischt, omdat de Sovjet-regeering het conflict met Engeland niet op de spits wenscht te dryven. Trouwens de toch al niet harteiyke verhouding tusschen En geland en Sovjet-Rusland zal er nu Juist niet vriendeiyker op worden, ook al worden de En gelschen tot zware gevangenisstraffen veroor deeld, welke dan, naar algemeen verwacht wordt, In verbanning uit de Sovjet-Unie zullen worden omgezet. MOSKOU, 18 April. (V. D) Het Vickers proces is hedenmorgen voortgezet met de plei dooien der verdedigers, die in het algemeen het standpunt van den openbaren aanklager, dat sabotage der bedrijven In de Sovjet Unie een onvergeefiyk misdrijf is, onderschrijven doch milde beoordeellng van de daad hunner cliën ten verzoeken en In eenige gevallen trach ten aan te toonen. dat hun cliënten zich niet aan een dergeiyk misdrijf hebben schuldig ge maakt. De verdediger van MacDonald verklaarde, dat deze naar Rusland was gekomen om geld te verdienen en carrière te maken. MacDonald heeft door zyn bekentenis bevestigd, dat hy schuldig was Aangezien hy echter alle op drachten, die hem gegeven waren, heeft uitge voerd, verdiende hjj clementie. De verdediger van Monkhouse verklaarde dat deze zijn gerechte straf verdiend bad, hoe wel hy er aan toevoegde dat hy vóór het ple gen van zijn sabotage-daden nooit anU-Sovjet gezind was geweest. hof van revisie te Decatur beeft Jpp- den door de Jury wegens aanranding Z. H. 4e Faas geeft voor het eent atada 1878 den aegen „Urbi et Orbi”. De etech In het Vickeraproees te Moskou. Geen doodstraf veer de Britsche ingenieurs; wei aware atraffen. In bet verder verloop van zijn rede zeide Wyschlnskl, dat het conservatieve Engelsche parlementslid, Patrick, In het Lagerhuis had verklaard, dat hy zich er over geërgerd had. dat hij de rechters gedurende de processen bad zien rooken. Het verschil tusschen onze rechtbanken en de Britsche. aldus de openbare aanklager, is volgens Engeland, dat de hunne de gerechtig heid laten zegevieren en de onze niet. Het conservatieve Lagerhulslld Patrick, aldus voegt Reuter er aan toe, die eenige processen In Moskou beeft bygewoond, had op 5 dezer het Lagerhuis verklaard, dat de Russische werktuigen voor den klassen-strijd PEKING. 18 April. (Reuter). Rondom de havenstad Tsjlng Wang Tao wordt verbitterd gevochten. Deze stad Is sedert gisteren door de troepen van Mandsjoekwo bezet en ontruimd door de Chineezen, die vreesden, dat hun de terugtocht naar de Loean-rivier zou worden afgesneden door de Japanners, die te Tsjlng Wang Tao hun kwartier hebben opgeslagen. De Japansche troepen trachtten de Chinee zen naar den rechter-oever van de Loean- rivier terug te drijven. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T«l«foon Administratia 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS par kwartaal voor Alkmaar f 2 Voor buiten Alkmaar f 2.85 fat geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1