1 ONS BLAD Japan speelt over band in Rijkskanselier Hitler 44 jaar :n iên Goudembargo in Amerika Wijziging van de vonnissen Het nieuws van heden G yEREENIGDE KATHOLIEKE PERS CONFLICT MET RUSLAND Peking DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Leetglazen en Loupes De Jdftanners voor I uur, <k Verdere dollardaling 1.1 Communisten roeren zich ving o o WEER THUIS IX Dijk met dynamiet vernield HEDEN NATIONALE FEESTDAG Sneeuw in Z.-Engeland Gal bedachte collecte r—-r Treinoverval in Mand- sjoerije Nationale „prullen” Paschen te Moskou j IR ven tten Talrijke arrestaties te Aken Naar aanleiding van den Ooster-Spoorweg Viering op oud-keizer- lijke wijze Zy trachten het Chineesche leger den terugtocht af te snijden KLEINZOON DES EX-KE1ZERS VERLOOFD DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN x^n het Gaat het invoerverbod door? Uit gebreid organisatieplan ontdekt Groote overstrooming in Missouri Adolf Hitler, die vandaag 44 jaar werd N itel nd ir- N ut Onderscheidingen in Italië DONDERDAG 20 APRIL 1933 De gouden standaard prijsgegeven? Verklaringen van Roosevelt; hy wil de grijzen omhoog brengen Waarschynlyk levenslange uit wijzing tegen Thornton en MacDonald De groote menschenmenigte op hét plein voor de St. Pieter n i Nederlander gearresteerd door 8JL-mennm tijdens den Pauszegen. ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 a Von Papen weer naar huis Wetten van het Huis overtreden „URBl ET ÖRBI” ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 174 s Goodnitvoerverbod in Amerika. De Japanners rukken op naar Peking. Geweldige overstrooming in BUaaowrL communisten Baan door van prof. mr. Aalbene te rede Nederland geteekend tusschen N.V» N.Vg i o 4 HOME, 1# April. <VX>.) Vice-kanselier Hitler, de was een gewone werkdag. «M. vreeaelijk auto-ongeluk op Voorne; rfjf perso nen om tet leven gekomen. - Men is hier van meenlng, dat het vonnis waarschijnlijk veranderd zal worden in levens lange verbanning uit Rusland. LONDEN, 19 April (VJ>.) De ambassadeur der Sovjet Unie te Londen Maisky is heden morgen door den Britschen Minister van Bul- tenlandsche Zaken Sir John Simon op het Fo reign Office ontvangen. BERLIJN, 19 April (W. B). Zekere kringen in industrie en handel plegen op het oogenblik ir. aanzienlijke mate de begeestering der natio nale verheffing uit te buiten door de onzinnig ste prulvoorwerpen op de markt te brengen. Zoo bestaat er zelfs „een spel der nationale verheffing" dat „iedere Duitscher” moet bezit ten. Er zijn potlooden In omloop, waarop het Horst-Wessellied gedrukt is. Verder kan men hakenkruis-ijs waf els krijgen. Van welingelichte zijde wordt verklaard, dat de regeering een dergelüken onzin niet langer zal dulden. Van offlcieele zijde wordt bet pu bliek gewaarschuwd, zich niet met zulke dingen op kosten te Jagen, daar de regeering vandaag of morgen verboden er tegen zal uitvaardigen. WASHINGTON, 19 April. Resident Roose velt heeft een herstel van het goud-ultvoerver- bod afgekondigd als «erste maatregel, om de warenprijzen in Amerika te verhoogen. Gisteren werd nog voor 4 mlllloen dollar goud naar Frankrijk uitgevoerd. ROME. 19 April (Reuter). Z. Em. Kardinaal Gasparri, de vroegere staatssecretaris, Pattetta. professor in de geschiedenis van het Itallaan- sche recht te Parijs. Pettazzolll, professor in de geschiedenis der godsdiensten te Rome, alsmede de schilders Carena en Ferrazzl. zijn benoemd tot lid van de Academie van Italië. De moord in den Blijdorperpolder; arrest van het Hof. Hoogste stand op Donderdag 9 an vja: 7M Vorige stand 7» den natlo- bataljons- Onderscheiding voor Kard. Gasparri. De oudste zoon van den ex-kroonprins ver loofd. Wetten van het Hals overtreden. Verdrag Japan. Belangrijke Almelo. geslacht, erik den risen uit— enst van igen van de prins De vonnissen der 2 te Moskou veroordeelde tëngelschen worden gewjjxigd. Elf Japanners gedood bjj een tretnoverval in Manos joerije. >36 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD .Midden tusschen het vroolijk spel der Jeugd verschijnt onverwacht onze leider, Adolf Hitler, die, eerst niet herkend, stil zijn waarnemingen maakt. Pas als onze leider zijn hoed afneemt, herkennen de jongens hem en omringen hem met luiden Jubel Met stralende oogen probeeren de Jongens het groote moment in zich op ze nemen,, dat hier zoo geheel onverwacht van het lot ten deel werd. Zielsdiepe blikken gaan van onzen leider uit in de lieve, blauwe oogen onzer Jongens. En reeds is de leider weer ver dwenen. Het was als een droom voor allen, die er b(j waren. Langzaam pas steeg in allen op de grootheid van het zoo Juist doorleefde, drong het door tot hun bewustzijn en heel hun leven lang zullen zij niet vergeten de ont moeting met hun leider.’’ Deze taal ontmoet men in de kolommen van schier alle bladen. Hopen we, dat Hitler er boven verheven is. Hij kan nog veel goed doen. LONDEN, 19 April (VB.) Het heden af- gekondlgde Invoerverbod voor Russische goede ren geldt voor 80 pCt. van den Russlschen in voer. OA- voor boter, graan, ruwe katodn, petroleum en bout Het verbod treedt heden in werking. e WASHINGTON, 19 Maart (Reuter). Minis ter Woodin gaf toe dat het gouduitvoerverbod in Amerikaabeteekent, dat Amerika den gouden standaard heeft verlaten. Verder verklaarde hij, dat er bepalingen ge publiceerd zullen worden, volgens hetwelk reeds ..earmarked” goud. d.w.x. voor een bepaald doel bestemd, aal kunnen worden uitgevoerd. De Oceaanvlieger Bertram is na afwezig heid van veertien maanden van een Azie- expeditie te Berlijn teruggekeerd. ROME. 19 April. (V.D.) Vice-kanselier von gisteren even over 10 uur uit Rome “•sr Berlijn vertrokken. Tot 1918. 27 Januari .Kaisers Geburtstag” Paraden, vlaggen, feestdiners, geen school. Dan de tamme Marxistische omwenteling van 1918. Noch Ebert’s, noch zelfs Hindenburgs verjaar dag werden gevierd. Maar In het Derde RIjk is er weer een verjaardag, die héél het volk 'joden, zullen hem hun Heil-wenschen aanbieden viert, althans moet vieren, de verjaardag van TOKIO. 19 April (Eigen bericht). Volgens een bericht uit Tsjangtsjoen zijn bij een treln- overval in Mandsjoerye door een 2000 man sterke bende 11 Japansche passagiers gedood en velen gewond. De bandieten hadden den trein laten ontsporen. Met pantserwagens wordt de vluchtende bende achternagezet. (United Press) opzien gebaard, ning is met de toenbuertigkeit", \1S om zijn ge- JACKSON (Mississippi), 19 April (Eigen be richt). Ter voorkoming van eiken verderen maatregel van zelfhulp van de boeren, die bij Talahatship den dijk van den Mississippi door staken en aldus uitgestrekte vruchtbare landen onder water 'zetten, is 'n compagnie militie naar Talahatship gezonden. De soldaten hebben de strenge Instructie, dat zjj terstond moeten vuren op een ieder, die iets wil ondernemen aan de beschenningsdijken. Boeren, die aan den linkeroever wonen, had den den dijk aan den rechteroever doorstoken, om aldus de sterk gewas^n wateren van den Mississippi een uitweg te verschaffen. (United Press) President Roosevelt verklaarde aangaande de weer-invoering van het goudultvoerverbod. dat deze maatregel bedoeld was als contróle van de valuta en het credlet. De gisteren gebruikte uit drukking „gecontroleerde inflatie" achtte Roo sevelt misleidend, daar de V. 8. geen inflatie beoogen in dien zin. dat de regeering haar uit gaven met waardeloos papiergeld zal betalen, dat alleen voor dit doel zou worden gedrukt. Veeleer zal Amerika aan het beginsel eener ge zonde financieele politiek en een gezonde valuta vasthouden. Men is besloten den strijd tegen buitenland- sche speculatieve aanvallen op den dollar op te nemen en de dollarkoers niet aan zich zelf over te laten. Goudverschepingen zullen ook In den ver volge worden toegelaten. Het doel der huidige geldpolitiek Is een stijging der binnenlandsche prijzen tot een redelijke hoogte. De Amerikaansche regeering hoopt binnen afzienbaren tijd met buitenlandsche regeeringen tot een overeenkomst te geraken, welke de alge- meene terugkeer naar een stabielen gouden standaard mogelijk maakt. Misschien is de in Amerika voorgeschreven gouddekking van 40% te hoog. Verder verklaarde Roosevelt, dat men er in Amerika volkomen op voorbereid was, dat de dollar in den internationalen handel tot op 10% zou dalen. Men is er echter vast van overtuigd, dat dit slechts een verschijnsel van voorbUgaan- den aard is, daar Amerika’s credietpelitlek en in bet bijzonder zijn geld- en begrootingspoU- tiek de beste waarborgen geven voor de inwen dige gezondheid van den Amertkaanschen dol lar. Het embargo is onmiddellijk In werking ge treden. DE TWEEDE KAMER HEEFT DE LAND- BOUWMACHTIGINGSWET, BEPERKT TOT- DRIE PRODUCTEN, Z. H. 8T. AANGENOMEN. Te Londen verwacht men, dat een dergelijke wijziging van het vonnis waarschijnlijk Voor de Engelsche regeering aanleiding zal zijn, .om het invoerverbod van Russische waren op tb beffen. De grootste zorg der Engelsche regeering was immers steeds de veiligheid van de staats- onderdanen. LONDEN. 19 April (Reuter). Laat In den middag vier te Londen sneeuw in dikke vlok ken. Zuid-Ooetelijk Engeland is met een sneeuwkleed bedekt. Boven het Kanaal woedt een sneeuwstorm. BERLIJN, 19 April. Dr. Hugenberg publiceert in de .Tag” een artikel naar aanleiding van den verjaardag van Hitler, waarin hij besluit: Wij zeggen vandaag met Hitler, dat wij hem in kameraadschap en trouw bij het zware werk ter zijde staan, dat nog slechts kan slagen door Gods zegen. De „Hltlerverjaardaggift" heeft te Berlijn bulten verwachting veel opgebracht. Totdusver is in baar rond 90.000 mark binnengekomen, terwijl de waarde der levensmiddelengaven ruim 70.000 mark beloopt. In Berlijn zijn 160 dlstributie-kantoren Inge richt. die reeds vanmorgen met de ultdeeling een aanvang maakten. Hier en daar was de toeloop zoo groot, dat er. polltie noodig was om het verkeer doorgang te laten vinden. Te Dusseldorp had vanavond ter eere van Hitler een fakkeloptocht plaats, waaraan 50.000 personen deelnamen. MOSKOU, 19 April. (Reuter) Het Centraal Uitvoerend Comité zal morgenochtend het ver zoek inwilligen tot wijziging der vonnissen, uit gesproken over de Engelsche Ingenieurs der Metro Vickers Cy., MacDonald en Thornton. •j-^eze veronderstelling klinkt al heel erg I 1 onwaarschijnlijk, want niet alleen heeft Sovjet-Rusland ten aanzien van het Chineesch-Japansch conflict een lankmoedig heid betracht, welke evenredig was aan zijn inwendige machteloosheid, maar bovendien «xi het onder de huidige omstandigheden ai heel lichtzinnig zijn, indien Moskou een ge- wapenden strijd met Mandsjoekwo zou willen sanbinden. welke noodzakelijkerwijze op een •oriog met Japan zou uitdraaien. Het is im mers duidelijk, dat de houding der Mandsjoe- Hjeche regeering ook hier bepaald wordt door de instructies van haar militairen voogd te Tokio. En dat Rusland daarvan ten volle over tuigd is, blijkt duidelijk uit het feit, dat het naar aanleiding van het conflict op den Oos- terspoorweg ook een protestnota aan Japan f heeft laten overhandigen. Japan heeft zich echter door deae protestnota niet zichtbaar alt kjn tent laten lokken en houdt de fictie staan de, als zou de zgn. .onafhankelijke” regeering van Mandsjoekwo uitsluitend op eigen initia tief handelen. Het is van meenlng, dat het niets met den Oosterspoorweg heeft te maken, waarover na de stichting van de republiek Mandsjoekwo slechts de de Russische en de Chi- neeeche beheerders opvolgende Mandsjoe- kwosche autoriteiten zeggenschap hebben. Japan acht de Russische protestnota dan ook •ericht aan het verkeerde adres en verklaart, dat de Sovjet-regeering zich in deze kwestie maar met die van Mandsjoekwo moet verstaan. Het veegt daar zelfs aan toe. dat bet de rech ten van den Sovjet eerbiedigt, maar herinnert FRAUSTADT, 19 April (VX>.). In het district Fraustadt is een groote razzia gehouden tegen communisten, waarbij ruim 100 woningen wer den doorzocht. 200 personen werden om te be ginnen gearresteerd. Bij deze razzia is volgens een officieel rapport een uitgebreid''organisatie plan der communistische partij ontdekt. De communist Neumann was de instructeur. Be trouwbare, dich bü elkaar wonende personen werden bijeengebracht in groepen van 5„ welke door bijzondere signalen snel konden worden geconcentreerd en die bepaalde taken hadden. De leider heeft gedurende eenigen tijd zijn woning door gewapende lieden doen bewaken. Op een multiplicator, die in beslag werd ge nomen, werd een communistische krant ver vaardigd. welke vooral onder werkloozen werd verdeeld. Verlaging der Rotterdamsche ha ven tarieven tegen 1 Juli te verwachten. De Eerste Kamer aanvaardde de begrootingen van Suriname, Curacao en Ned.-Indië. be nevens eenige kleinere ontwerpen. De werkzaamheid van militaire belangenver- eenigingen; resolutie van minister Decker*. De fascistenleider aangevallen. Adolf Hitler, den nieuwen vader des vader lands. „Heil Hitler!” De Duitsche nationale feestdag is «thans 20 April. Het gaat er keizer lijk op toe: paraden, vlaggen feestdiners, geen school. Maar alleen de verjaardag wordt ge vierd. De jarige zelf hoe psychologisch Juisp trekt zich terug en viert zijn dag in alle stilte» Zoo wordt de verjaardag een feest zijner beweging, een feest der nationale herleving, een volksfeest. En het lijdt geen twijfel, dal ook de geslagen Marxisten in de Heil-Hitler zullen Instemmen. Want benoemen de marxis tische gemeenteraadsleden niet dapper Hitler tot eereburger van steden, als dit wordt ge- teenscht? En zelfs Hitler’s lievelingen, de is om Mandsjoekwo te verdedigen „wanneer ge vaar mocht dreigen”. Sovjet-Rusland laat zich door deze bedrieg lijke over-band-spelerij van Japan niet mis leiden. Het is zich er levendig van bewust, dat het Japan een doorn in het scheeve oog moet zijn, dat de Sovjet nog altijd medezeggenschap heeft over den zoo hoogstbelangrjjken Oost- Chineeschen spoorweg, en het voelt heel goed, dat het thans ontstane conflict de bedoeling heeft Rusland uit zijn invloedspositie in Mand sjoekwo weg te dringen. Maar juist omdat het zich van dit alles terdege rekenscliap blijkt te geven, lijkt het ons niet te verwachten, dat het iets zal voelen voor een gewelddadige oplossing van het conflict. Sovjet-Rusland verkeert in ernstige blnnenlandsche moeilijkheden. Het sou in zijn welbegrepen eigenbelang handelen, wan neer het tot een vreedzaam vergelijk kon ko men met de Mandsjoerljsche regeering. door deze officieel te erkennen, zoodat de weder- zfjdsche betrekkingen in een verdrag zouden kunnen worden geregeld. Zou heel het conflict misschien van Japansche en Mandsjoekwosche zijde de bedoeling hebben Sovjet-Rusland tot zulk een verdrag en een offlcieele erkenning te forceeren? De toekomst zal het moeten leeren. IWEAUX: HOF 6. ALKMAAR Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, fgr kwertaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 j^ot jeillustreérd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de JIV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem bjj monde der couranten, die verschijnen in de „ver-christeljjkte” huizen Mosse en Ullstein Zoo toont Duitschland een beeld van een heid op den ♦talen verjaardag van Hitler. Zonder eenige bijgedachte verklaren wij, dat de revolutie, die Hitler en zijn generalen in zoo luttel tijd hebben gewrocht, bewonderens- waardig is. Wel houden wij niet van Mussolini s Hitler’s en andere dictators, maar dat neemt niet weg, dat wij bewondering hebben voor hun reusachtige prestaties. Buiten kijf, Hitler heeft zjjn meesterstuk geleverd Het Duitsche volk heeft altijd graag een soort afgod gehad. Het is in de kern een volk van blinde gehoorzaamheid. Het buigt graag voor een .meerdere”. En voelt zich zelf een logisch' gevolg! tegenover .minderen”. Een van zijn afgoden. Wilhelm II in zijn glanstijd zag dit terdege in en maakte eens de volgende rake typeering: „De Duitscher lijkt op een flet ser. Hij buigt naar voren en trapt naar ach teren.” Thans is Hitler de afgod. En alle koren schoven buigen voor hyn. Hopen we. dat zijn karakter het uithoudt tegen de vleierijen rond om, die zoowel zjjn generaals als de kleine luyden bedrijven. Het moeten sterke beenen zijn die de weelde verdragen. Evenals in Italië om Mussolini, wordt ook in Duitschland om Hitler een sfeer van plechtige wijding gekweekt. Meer dan veel volzinnen kunnen doen, geeft een voorbeeld scherpen kijk daarop. Hier is het Hitler vertoeft op het oogenblik in München De HiUer-jeugd houdt ergens in een dorp een Paaschfeest. Het Ujforgaan van „VöUcische Beobachter" schrijft; Volgens V. D. verklaarde Woodin dat de Vereenigde Staten thans ook officieel den gouden standaard hebben verlaten, hetgeen nie<-officieel reeds 6 maanMen geleden geschied was. (Missouri) 19 April. (Reuter), gewapende mannen hebben den de Tallahatchierlvler met dynamiet BERLIJN. 19 April. Te Bonn a. d. Rijn te de verloving gevierd van den oudsten zoon van den ex-kroonprins, prins Wilhelm v. Pruisen met Frl.. Dorothea v. Salviati. Prins Wilhelm te op 4 Juli 1906 geboren. Deze verloving heeft daarom omdat zij niet in overeenstenm voorschriften betreffende de ..B ofschoon prins Wilhelm bekend' voel voor traditie. Sedert 1923 neemt de prins deel nalen weerarbeid. HU te tegenwooi leider in de Stahlhelm. De bruid is gesproten uit een ooApronkelljk In Noord-Italië woonachtig adellUn waarvan een tak ten tijde van Fre< Groeten wegens geloofsredenen naar Pr week. Sedert dien stond deze tak in d staat en leger in Pruisen. Volgens de gelUkwaardigheidsbepali: de hulswetten der Hohenzollerns had zijn keuze slechts kunnen bepalen binnen den kring zUner verwanten en onder de buitenland sche prinsessen Vooral tegen het laatste ver zet de Jonge Wilhelm zich echter principieel, waarom hij besloten heeft, met de wetten van het huls te breken. De ..generalverwaltung” van het voormalige Pruisische koningshuis is officieel niet op de hoogte gesteld van de verloving. Het persbureau van de Akensche politie ^eelt mede, dat de laatste dagen weer een Iroot aantal personen in arrest werd gesteld. Het getal politieke gevangenen is daardoor niet onbel*ngrijk verhoogd. In verschillende womn- *en werd communistische lectuur in beslag ge- n°nien. De actie richt zich niet uitsluitend te- de communisten, doch ook tegen hen, die met de communisten samen werken of hun doel •teunen. Ook werden personen in arrest ge- die den staat of leden der regeering be- ■chelUk hadden gemaakt in gesprekken. Aan de „Voss. Zelt.” wordt uit Moskou ge seind. dat de weinige kerken in die stad, waar in nog godsdienstoefeningen plaats hebben .niet voor te stellen overvol” unvorstellbar überfüllt) waren met Paschen. Ofschoon er dikke, natte sneeuw viel, stonden honderden menschen bulten de kerken, om door de open SU545IER Driehonderd dük van vernield. Duizenden hectaren land zijn overstroomd en de steden SwaulakV, Glendora en Blackbo- you zjjn door hoog water geteisterd. PEKING. 19 April. (V.D.) Het Japansche Oppercommando deelt mede, dat de Japansche cavalerie den straatweg van Tsisjau naar Toensjau heeft bezet en is opgerukt tot in de onmlddellUke nabijheid van Peking. De Japan sche troepen trachten klaarblijkelijk Peking te omsingelen en het Chlneesche leger den terug tocht af te snijden Naar in welingelichte Chlneesche kringen ver luidt. zouden de Japanners voornemens zjjn na de inneming van Peking ook de stad Kalgan aan den Groeten Muur te bezetten, waardoor alle verbindingen tusschen China en de Sovjet Unie verbroken zouden worden en de Japan ners den strategisch zeer belangrijken weg van Kalgan naar Mongolië in handen zouden krijgen. -- inds eenigen tüd valt er tusschen Sovjet- Rusland en de republiek Mandsjoekwo L7 «en toenemende wrijving te constateeren De regeering van Mandsjoekwo verwut de Rus- elscbe, dat zU verschillende locomotieven en Warner 3500 wagons, toebehoorend aan dnu Ooet-Cblneeschen spoorweg, welke zooals men «eet vroeger onder gemengd Chlneesch-Rus- elacb beheer stond, aan den dienst heeft ont- trokken en naar Russisch grondgebied heett orergebracht. Naar het heet, om Verdere ont trekkingen van materiaal aan den Oost-Chi neeschen spoorweg door de Sovjets te voo^- komen. beeft de Mandsjoekwo-regeering bet ipoorwegverkeer met Rusland aan de grens bij Mandsjoeli stopgezet. Bovendien beeft zu teruggave van het aan de 'Un onttrokken ma teriaal geëischt. Op dezen etech wenscht de Borjet-regeering echter niet in te gaan. De naar baar grondgebied overgebrachte locomo tieven noemt zjj haar reentmatig en volledig etgendom en de Inbezitname van de 3500 wa- gons wordt baars Inziens ruimschoots gecom- pmseerd door het feit, dat nog 2000 Russischs ^norwegrijtuigen zich in bet bezit van Mand sjoekwo bevinden, In antwoord op den elscb van Mandsjoekwo hebben de Sovjet-autoritet- ten een tegenetech Ingediend. waarbU zU oa. een aanzienlüke schadevergoeding vragen we gens bet verbreken van de transportverbia- dlng met Siberië. Intusschen zijn te Charbln op bevel van de Mandsjoerijscbe autoriteiten verscheidene Sovjet-onderdanen gearresteerd, de ervan beschuldigd worden sabotage te heb ben willen plegen Jegens de Mandsjoerijscbe regeering. Mandsjoekwo handelt dus tegenover Rusland op precies dezelfde wjjze ala de Soviet gehandeld heeft tegenover Engeland. Het is niet ondenkbaar, dat Mandsjoekwo door deze arrestaties Russische gUzelaars In handen wli krijgen of althans een pressie-middel tracht 1e bemachtigen voor het geval het thans hangen de conflict rich zou toespitsen tot een acuut forlogsgemr. In Mandsjoekwo wordt «en der- griUke toespitsing geenszins onmotfélUk geacht stemming gemaakt met de veronderstelling, dat de door Rusland „ontvreemde* spoorweg wagens dienst moeten doen voor troepen- en munltle-transporten ter voorbereiding van een opbanden zjjnden oorlog. München, 19 April. (V. D.) Vlce-kanseüer Papen vertoefde Woensdagavond op zjjn te- [U«reis uit Italië korten tjjd te München, waar “U een bezoek heeft gebracht aan Hitler, die in het Bruine Huls bevindt. Met den nacbt- *rela 1» v. Papen doorgereted naar Berijjn. MOSKOU. 19 April (V.D.) De vrijgelaten Engelschen Monkhouse. Cushny en Gregory hebben na op vrije voeten te zUn gesteld, hun passen gekregen van de GPOE. ZU zullen uit de Sowjet-ünie vertrekken. Op voorstel van den Engelschen zaakgelas tigde hebben de autoriteiten besloten, dat de beide veroordeelde Engelschen MacDonald en Thornton voorloopig hun straf nog niet be hoeven te ondergaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1