ONS j LAD Hernieuwing Oostenrijk van Amerika De geldtoestand «Si) RADIO RECORD mui i Het nieuws van heden van Tegenmaatregel Moskou pil in r, VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DE WARE DEMOCRATIE AMENDEMENT-THOMAS INGEDIEND DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen-étui’s, luxe en eenroudift ZATERDAG 22 APRIL 1933 Na het Vickersproces HITLER VERJAART ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 de MacDonald gearriveerd Dank voor de gastvrijheid V erdoo vingsmiddelen Positie der B. I. B. Arrestaties te Port Said Onze katoen-industrie De sterke arm in De helft der zetels reeds bezet Oostenrijk MacDonald te New York BONDSKANSELIER DOLLFVSS TE ROME Fabrieksramp in Indië Zes dooden Samenzwering te Kiel? Tijdens het bezoek I Jongere krachten in het Centrum Goering aan Mussolini en Balbo ,Wy willen de geestelgke en mate rieele kracht van ons volk tot verhoogde werking brengen** Koopt, vóór uw geld waardeloos is! Huldebetooging van nationaal soci alisten voor Adolj Hitler’s feestelijk versierd geboorte huis te Braunau DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Betrekkingen met het buitenland Handelsverkeer met Engeland stopgezet Verkiezingen in Zuid- Afrika N.V. Gloeilampenfabriek N.V. Ned. Verse k.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, CatharijnesingeJ 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruifterw. 242. Tel. 82797 Kapitaal- en Volkevorzokorleg Eerste tocht van de „Macon” Belangwekkende besprekingen tusschen Nederland en Engeland Thornton en MacDonald in dienst bij de electrificatiewerken? Behoudens een wijziging door bankcommissie van den Senaat aangenomen Tijdens het bezoek van Dollfuss aan Rome werd te zijner eere door Mussolini een groot diner gegeven. Op den voorgrond van links naar rechts: Dollfuss, Mussolini, Marconi Het Weer iiiiiiiiiiniiiiiiiiHnimuiiinHHiiiiiiiuiii*| 2 Verwachting: Zwakke tei matigen. Neerd- oosteljjke tot Noordwesteljjken wind, half tot zwaar bewolkt, weinig ef geen neer- slag, zelfde temperatuur. NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD fabriekMntpk»ffln< in een De Jongeren in het Centrum. Manchester. Het conflict in den Perooneelraad der N. 8. O O de w waarin verklaard WT Hermann Goering**. de het I Vorige stand mi i V! pp A Kasgeld voor de gemeenten; bij elkaar heeft het BlJk geen 40 mililoen meer uitstaan. Na het Vickers-proeea. Wat gebeurt er met Thornton en MacDonald? De meening der Tweede Kamer over den ver snelden bruggenbouw. TILBURG door van voet, WASHINGTON, 21 April (Reuter). President Roosevelt is volledig hersteld van de verkoud heid en maakt as. Zondag met MacDonAld. diens dochter en mevr. Roosevelt een tocht op Verkiezingen in Zuld-Afrika. Helft der setete reeds beset. ALLAHABAD, 21 April (Reuter). Door het barsten van een ketel op een suikerfabriek te Bastle kreeg een aantal werklieden de kokende massa op het lichaam. Zes werden gedood, vijf tien ernstig gewond. WASHINGTON, 21 April (Reuter). Het amen- dement-Thomas, dat de monetaire voorstellen van president Roosevelt behelst. 13 als een af zonderlijk wetsvoorstel bU het Huls van Afge vaardigden ingediend. Roosevelt heeft orders gegeven, opdat het amendement snel wordt aangenomen. Desnoods moeten de debatten bekort worden, teneinde een obstrucUe-taktlek der republikeinen te ver hinderen. WASHINGTON. 21 April (VT>). Staatssecre taris Woodin heeft in de flnancleele Senaats commissie verklaard dat de Ingediende mone taire voorstellen de Vereenlgde Staten zouden redden uit de depressie, indien zij op zuiver zakelljke wijze zouden worden toegepast. Woodin legde er voorts den nadruk op. dat het voorstel den president de macht In handen geeft om de inflatie scherp te controleeren. De beurs had een kalmer verloop vandaag. De meeste fondsen konden hun koersen hand haven. De winkels te New-York houden rekening met den nieuwen toestand. Op vele ruiten ziet men reclames aangebracht met als opschrift: Koopt, vóór uw geld waardeloos Is! KIEL, 21 April. (WH.) Van nat-soc. zijde is een samenzwering van arbeiders op de Deut sche Werken te Kiel ontdekt. Een groot deel van deze arbeiders zijn nog Marxistisch, hoe wel het staatsfabrieken zijn. Door het tijdig Ingrijpen van het N. S. B. O. zijn echter sabo- tage-daden voorkomen. Aangeslen de president van de Werken op bet oogenbllk afwezig is, is de leider van de sociale afdeellng van de fabrieken Schaefer benoemd tot commissaris. De electrieiteitersad door Minister Reyner ge in* laUee rd. Eerste tocht van het Amerikaansche ..Macoii**. MOSKOU, 21 April (Reuter). Als het ver zoek tot wijziging der vonnissen van Thornton en MacDonald wordt verworpen, zal het hun worden toegestaan, hun beroep van Ingenieur uit te oefenen bU de Russische electriflcatie- werken, onder toezicht van ambtenaren van de GF.Oe. ZIJ zullen niet door gewapende cipiers be waakt worden. Evenals iedere andere Sovjet- arbelder zullen zij een roebel.loon per dag ont vangen. waarvan echter een deel zal worden Ingehouden voor voedsel en verblijfskosten. Na raadpleging met de gevangenen is hel verzoek om clementie voor de Engelsche inge nieurs Thornton en MacDonald vanmorgen voorgelegd aan het centraal uitvoerend comité, waarmede de gevangenen aan de genade van dit comité zijn overgeleverd. Op het door mevrouw Lltwlnoff georganiseer de avondfeest waren alle bultenlandsche gezant schappen volledig vertegenwoordigd, met uit zondering van de leden van het Britsche ge zantschap en eenlge bultenlandsche persver tegenwoordigers. Mevrouw Lltwlnoff was een opvallend actieve gastvrouw en een generaal van het roode leger trad op als ceremoniemeester. i - Ons program voor den nieuwen opbouw omvat het volksgeheel; we wijzen de eenzijdige bena- deellng van den arbeidnemer evenzeer van oe hand, als zijn bevoorrechting ten nadeele van den arbeidgever. We veroordeelen elk partij politiek streven In een tegengestelde richting en sullen elke poging, dit met geweld te willen dóórzetten, zeer beslist afweren. Het economi sche en cultureels herstel verelscht Ingespannen werkzaamheid der staatsorganen, wien de ver antwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan is opgelegd, «n kan geen storing van bulten ver dragen. Een oude democraat heeft eens gezegd, d*t elke menschelljke vooruitgang met een zekeren dwang is verbonden. Alleen onprak tische theoretici kunnen over de waarheid, die in dit woord ligt, heenstappen. We maken van desen dwang zoo zuinig mogelijk gebruik; elke gedachte aan gewelddadige proefnemingen, die de evolutionaire ontwikkeling in gevaar bren gen. ligt verre van ons. Maar we zullen niet aarzelen, dat te doen, wat In dit opzicht on- voorwaardelljk noodlg Is, om de positieve krach ten tot het herstel van de Oostenrljksche econo mie bijeen te vatten. Zoo willen we. dat. wat ons volk aan geestelijke en materieele kracht bezit tot een verhoogde werking brengen. Dr. E. DOLLFU88, Bondskanselier van Oostenrijk. WELLINGTON. 21 April (Reuter). De regee- ring van Nleuw-Zeeland sal Maandag »a in zake de kwestie van het verbieden van den in voer van Russische goederen een beslissing nemen. NEW-YORK. 21 April (Reuter). MacDonald is hier heden aangekomen. Na zijn begroeting door het stedelijk comité van ontvangst ver klaarde de Engelsche premier In een over ge heel Noord-Amerlka verspreide radio-rede, dat de geheele wereld oorlog voert tegen de eco nomische depressie; heden kwam hij met den Amerikaanschen president den veldtocht tegen den onverdlenden nood bespreken. HU kwam in denzeUden geest van samenwerking als vorige maal. In een Excellentie Balbo. Rome. BU het verlaten van uw heerlijk vaderland nog eens den oprechten dank van ons allen voor de heerUjke dagen, die wU door uw gast vrijheid hebben mogen doormaken. - wjj. Hermann Goering**. KAAPSTAD, 21 April (Reuter). Van de can- dldaten voor de op 17 Mei plaatsvindende ver kiezingen zUn er reeds 78 verkozen verklaard, daar zU de eenlge candldaat waren in hun dis trict. Van hen behooren er 38 tot de Zuld- Afrikaansche party en 40 tot de Nationalistische partij. Om. behooren er toe alle leden van de nieuwe nationale regeerlng met uitzondering van minister Grobler. leider der nationalis tische partij In Transvaal, die Tielman Roos als tegencandldaat heeft. Er moet nog gekozen worden in 72 kieskrin gen, waar In het geheel 161 candldaten zijn gesteld. LONDEN. 21 April (Reuter). In een offlcieele verklaring wordt medegedeeld, dat gedurende de afwezigheid van de drie voornaamste leden der Sovjet-Russlsche handelsvertegenwoordlging te Londen niemand de bevoegdheid zal hebben, om namens deze vertegenwoordiging op te treden. NEW YORK. 21 April. (V D.) Te Akron te Vrijdag het nieuwe Amerikaansche lucbuchip ..Mseon' opgestegen voor zUn eersten tocht De weersomstandigheden zijn zeer gunstig Het luchtschip neeft een equipage van 106 man aan boord. WEENEN, 21 April (VB.) De Oostenrjjksche ministerraad heeft het beshut genomen een verbod uit te vaardigen van politieke stakin gen voor alle openbare bedrijven. De bankcommlssle van den Senaat heeft het amendement aangenomen. Een voorstel, om de bepaling betreffende de halveering van het goudgehalte van den dollar te schrappen, werd door de commissie met 10 tegen 10 stemmen verworpen. Een voorstel, de Federal Reserve bank te machtigen om inflatie tegen te gaan door de aan naar geaffilieerde banken te ver zoeken haar reserves te vermeerderen of te verminderen in overeenstemming met de depo sito’s, werd aangenomen. De repubUkeinsche Congresleden zijn van meening. dat het van weinig beteekenis zal zijn zich tegen de Inflatle-voorstellen van Roosevelt in het Huls van Afgevaardigden te verzetten, wanneer de Senaat ze aanneemt. PORT-SAID, 21 April. (Reuter.) De politie Is hier tei stede opnieuw een bende handelaars in verdoovende middelen op het spoor ge komen. Tot dusver zUn 14 personen gearres teerd. In een zeilboot werd niet minder dan 200 kilo Hasjlsh ontdekt. PARIJS, 21 April (VB.) Te Marseille zijn aan boord van het uit het Verre Oosten terugge keerde Fransche stoomschip „Theophlle Oeu- tier" niet minder dan 250 K.G. opium in beslag genomen. De opium was verborgen In de hut voor zwak zinnigen De opium zou te Istanboel aan boord zijn genomen. In verband met deze kwestie zjjn eenlge arrestaties verricht. BERLIJN. 21 April (V.D.). Rljksminlster Goe ring heeft Mussolini en Balbo de volgende radiogrammen gezonden .Excellentie Mussolini Rome: Van boord van mijn vliegtuig, bij het passeeren der Italiaan- sche grens, betuig ik uwe Excellentie mijn Óp rechten dank, evenals die van mijn begelei ders. De dagen In Italië doorgebracht zullen mU onvergetelijk blijven. De hartelijkste gast vrijheid en deelneming van het Itallaansche volk hebben zeer diepen indruk op mij ge maakt. Met bewondering hebben wij de gewel dige prestaties van bet fascisme en zijn duce gadegeslagen. Het nat.-soc. Dultschland begroet het fascistische Italië oprecht hartelijk. Leve het fascisme, leve de duce, leve Italië. Met op rechte vereering LONDEN, 21 April (Reuter). Op ultnoodiging van den voorzitter van de K. v. K. te Man chester hebben vier vertegenwoordigers van de Nederlandsche katoenindustrie deelge nomen aan een conferentie met vertegenwoor digers van verschillende takken der Britsche katoenindustrie. De besprekingen liepen oa. over de tarieven, de concurrentie der Neder landsche koloniën, welke belde landen onder vinden, de meestbegunstigingsclausule en aan verwante kwesties. Er werd overeengekomen den uitslag der be sprekingen niet te publiceeren. Beide partijen zullen nauwkeurige rapporten samenstellen, die eerst aan de door hen vertegenwoordigde organisaties zullen worden voorgelegd. Keuren deze ze goed, dan zullen ze aan de respectieve regeerlngen worden voorgelegd. Verklaard wordt dat de besprekingen reeds hebben bijgedragen tot een beter onderling be grijpen. Men hoopt, dat een en ander wordt goedgekeurd en zonder overdreven uitstel door de regeerlngen der belde hinden zal worden verwezenlijkt. BERLIJN, 21 April (VD.l. De Centrumspartlj publiceert een proclamatie, .crïls"-* wordt: Centrumslieden in stad en land. Volgens de statuten der Dultsche Centrumspartlj moeten de partjjbureaux na iedere verkiezing voor den Rijksdag opnieuw worden bezet. Daarbij moet natuurlijk plaats worden gemaakt voor jongere krachten. De Christelijke oer-ldee, In wier dienst wl) staan, dwingt ons aan alle vertegenwoor digers en leden der partijbeweging en corpor- ratles in leder opzicht de hoogste eischen te stellen. MOSKOU, 21 April (Eigen bericht). De Sovjet-regeering heeft een decreet uitgevaar digd, waarbij het geheele handelsverkeer tu«- •ehen Rusland en Engeland wordt stopgezet. Het decreet te bedoeld als tegenmaatregel teren het door Engeland afgekondlgde invoerverbod van Russische goederen. Het decreet behelst verder bepalingen, welke het transito-verkeer van Engelsche waren door Ruslanil ter zeerste bemoeilijken. (United Prees) 7FS EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 176 BUREAUX; HOF 6. ALKMAAR Teleloo” Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar I 2.85 jAel geillusireerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de «- |4V Drukkeni De Spaarnestad Haarlem BERLIJN. 21 April VX>.). Nadat de Rljkspre- rident vice-xanselier v. Papen heeft ontheven van zijn functie van RUkscommlssaris voor het land Pruisen, heeft v. Papen Vrijdagmiddag den nieuwbenoemden Prulsischen minister-president Gooering de zaken over gedragen. De Pruisische premier zal thans den Rjjkskanselier zjjn voor stellen indienen voor de benoeming der Prui sische staatsministers. Nader wordt gemeld, dat riJkskanseUer Hitler minister-president Goering tevens beeft be noemd tot Pruisisch minister van Buit. Zaken. Verder zijn benoemd Popitz, Kerrl en Kust, resp. voor de ministeries van Financiën. Juitl- tie en Onderwijs. Genoemde heeren bezetten deze functies totdusverre als commissaris. geschreven verklaring aan de pers zegt MacDonald, dat het verlaten van den gou den standaard door Amerika in het geheel geen Invloed heeft op Engeland. De maatregelen der Amerikaansche regeerlng droegen er z.1. nog to? bij, den noodtoestand van de wereld in een scherper daglicht te plaatsen. ..Ik hoop met president Roosevelt een openhartige gedacn- tenwisseling te voeren over de groote ver scheidenheid van economische en politieke kwesties. In den korten tijd, die ons ter be schikking staat, kan men natuurlijk geen de finitieve regelingen verwachten, daar er ter zelfder Ujd ook andere geïnteresseerde landen zijn. De weg dient echter te worden voorbe reid voor een gemeenschappelijke actie en ik geloof dat onze bijeenkomst voor deze doel- einden noodzakelljk is-** Om 6.59 uur (Engelsche zomertijd), vertrok MacDonald met een speclalen trein naar Washington. BERLIJN, 21 April (VB.). De locomotieven der Rljksspóorwegen zullen op 1 Mei worden versierd met een zwart-wit-rood en een haken- kruisvlaggetje, terwijl ook op de stationsgebou wen de vlag zal worden uitgestoken. Bovendien zullen de stationsgebouwen en de locomotieven van „groen” worden voorzien. BAZEL, 21 April. (Reuter). Naar vernomen wordt, heeft een voorzichtige leiding bjj de de viezentransacties de Bank voor Int. Betalingen voor verliezen, welke uit de koersdaling van den dollar zouden kunnen ontstaan, gevrij waard. Intusschen meet er mede gerekend worden dat de circulatiebanken in verband met het feit, dat zjj zich van haar dollarvoor- raden ontdoen of zullen ontdoen, ook haar aan de B. I. B. toevertrouwde saldi langza merhand verder zullen verminderen totdat ten gevolge van economische wereldconferenties een herstel Ingetreden Is op basis van een op goud gebaseerd internationaal geldsysteem. onzer vermin- Daardonr de bln- nenlandsche om- en de mo gelijkheid tot me dedinging wor den verhoogd Geen klassepoii- tlek zal daarbij Worden gevolgd. een marinevaartulg. Vanavond is MacDonald de gast van den president In het Witte Huis. PARIJS, 21 April. (V. D.) De val van den dollar in Amerika zal van beslisaenden In vloed blijken op de Fransche economische po litiek. Algemeen beoordeelt men de Amerir kaansche gebeurtenissen pessimistisch voor zoover het Amerika zelf betreft, doch opti mistisch voor Frankrijk. In vooraanstaande financieele kringen ge looft men, dat men in Amerika den gouden standaard slechte heeft verlaten, om druk uit te oefenen op Engeland voor de stabilisatie van het pond sterling. Frankrijk zal in geen geval het Amerikaan sche voorbeeld volgen. Eenerzljds bezit de Bank van Frankrijk een voldoend grooten goudvoor raad om de valuta zoo noodlg te steunen, an derzijds la het niet onmogelijk dat Frankrijk als het eenlge land m«t een vaste valuta zich een nieuwen stroom vao bultenlandsch kapitaal ziet toevloeien. Frankrdk kon, als het moest, binnen een gesloten economisch systeem leven en een valuta-oorlog doorstaan. Tusschen Pa rijs en New York wordt op het oogenbllk on derhandeld over de >*tallngsmodalltelten der Fransche leeningen aan Amerika. De Bank van Frankrjk deelt mede dat haar dollardeposito's zoo goed als nihil zjjn. zoo- dat de depreciatie van den dollar haar geen direct nadeel bezorgt. 5 Verdere vooruitzichten: leis zachter- Zon op 4J6. onder 1SS. UOtl op 738. Nieuwe Maan 26 April. 3 -De strop voor de werkloosen**; mededeel! van -Het Volk** opnieuw gedementeerd. Rede van minister de Geer voor den Kamer- kring Groningen van de Christelijk-Historioche Unie. Moskou set het handelsverkeer met Engeland stop- Bemoeilijking van het transitoverkeer. De geldtoestand In Amerika; MacDonaM in Amerika aangekomen. Zes dooden b(j Britch-Indië. De tijd van partlj-polltieke ideologieën en phantastlsche toekomst-progranuna*s Is voorbij. Het bittere feit van den algemeenen nood ver elscht reëele politiek in den besten zin van het voord en door de harde werkelijkheid van de groote economische crisis is ook in de grocte massa's het inzicht rijp geworden, dat de groot ste krachtinspanning voor elk afzonderlijk en tn bet algemeen noodlg is, om het weinige oog te redden, wat er uit de stormen van den na- oorlogstljd is overgebleven. Om dit werk te vol teengen. moeten alle positieve krachten In den staat op dit ééne doel vereenlgd worden. Zulk een concentratie is echter alleen mogelijk onder een energieke, sterke leiding, die vervuld is van de gedachte, dat alle kringen der bevolking, economisch en cultureel, met elkaar verbonnen zijn. Dlctatuurl Dit woord is in den laataten tijd de Oostenrljksche regeerlng herhaaldelijk tn het gezicht geslingerd, vergezeld van de aanklacht, dat we de volksvertegenwoordiging willen ver wijderen en een willekeurig regiment opriebten; en toch denken we in de verste verte niet aan alike dingen Er zijn twee soorten van demo cratie: een naar den vorm en een naar bet wezen. De ondervindingen met de formeele de mocratie. die na den oorlog is Ingevoerd, zijn zoo duidelijk, dat deze vorm van democratie, die tenslotte zich zelf heeft mat gezet, noch vrijheid, noch orde kan verzekeren en dat se geoleken is. niet te deugen, om het gemeen schapsleven in den staat op een draagbaar grondvlak te plaatsen en de groote economische problemen te verwerken. Niet de democratische gedachte moet wieden Hl|i Iit. iRmi ze moet wel worden verlost uit de boeien van vor men, die de volksvertegenwoordiging buiten staat stellen, haar zentling na te komen In plaats van de tegenwoordige vormen der parle mentaire werkzaamheid moeten er nieuwe wor den gevonden, die niet de verdeeldheid van net volk bevorderen, maar wel de organische ver binding van zjjn verschillende kringen en daar- meer ook de samenvatting van de geestelijke en materieele krachten voor het doel: gemeen schap eb staat. Op die manier beantwoorden ae aan het wezen van een werkelijke, organische democratie. De coöperatieve gedachte, die in den eigen aard van net Dultsche volk berust, wijst den weg aan, dien we in Oostenrijk hebben te volgen, om de bijzondere belangen van de afzonderlijke beroepen en maatschappelijke lagen tot een levensvol geheel samen te vatten en aan het theoretische begrip democratie een levenden inhoud te geven. De herziening der grondwet, waardoor den verschillenden beroepsstanóen het. hun toekomende, aandeel aan de wetgeving moet worden verzekerd, en wel onder de be scherming van een sterk, het volksgeheel ver tegenwoordigend. gezag, is niet van vandaag op morgen door te zetten. Het moet Immers een werk zijn, dat de basis vormt voor een ontwik keling in het heden en de toekomst, die over eenstemt met karakter en wezen van het Oos tenrljksche volk. Het voorbereidende werk tuer- vooc verelscht tijd; maar de dringende behoef ten van het oogenbllk verdragen geen vertra ging meer. Dit heeft de bevoegde regeerlng er toe gedwongen, eerst door noodverordeningen het noodige te beschikken. Door een reeks maat regelen. die alle de werkverschaffing dienen, •al de werkloozennood worden verzacht. De handelspolitieke betrekkingen tussenen Oostenrijk en het buitenland moe ten opnieuw worden geregeld verlaging den rente- tezamen met de vermin dering van de uitgaven der geldinstituten en openbare licha men en de reor ganisatie van credietwe- •en, evenals door de hervorming ran het beheer der openbare ver zekeringskassen, worden de kos ten onzer pro ductie derd. kan én r A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1