VEREENigde katholieke pers :s ONS BLAD De wereld in onzekerheid mST D BE Voor verb ging der prijzen r :rk Het nieuws van heden De Nazi’s en Kerken rr T r ES EN KONING DOLLAR BUIGT DOEL DER BESPREKING TE WASHINGTON AR DE BAROMETER JOH. LAU WERS IGEN MAANDAG 24 APRIL 1933 PARADE ONDER DUBBELE VLAG Met welke bedoeling? Protest te Berlijn Opstand in West-China Voor de padvinders Nationaal eenheidsfront in Oostenrijk De wereld jamboree in Hongarije De landbouwcrisis in Amerika Kabinetsraad te Berlijn 038 Tokio*s richtlijnen Ziekte-bestrijding De betrekkingen verbroken Het Röntgenapparaat vervolmaakt GENERAAL MA TE BERLIJN Officieel communiqué ttil De Vickers-ingenieurs te Londen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN De verloving van Prins Wilhelm DUITSCHE VAKVEREENL GINGEN EN I. V. V. Nadere instructies aan Harriot PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen en pince-nex Officieele verklaring o aan Europa Russische handelsdelegatie verlaat Londen Als de Stalen Helm paradeert moet ook de Hakenkruis-vlag worden meegedragen Hartroerende tooneelen bq het weerzien hunner familie Commissaris benoemd voor Evangelisch-Luthersche Kerk in Mecklenburg ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 De Joden en Hitler Roosevelt voor een algemeene ver laging van de gouddekking der deviezen Verklaring van Huil Bloedige zege van Paraguay Afkondiging staat van beleg NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 177 Opstand in WesteChina. Ook Sneevliet in hooger beroep O O padvinders De Russische ge- ihais 1 ende EEK Het I. v. V. heeft de betrekkinren met den Duitachen vakvereenigingsbond verbroken. „Nationaal eenheidsfront" in Oostenrijk De Joden en HiUer. Een internationaal alUma- tem voorbereid. Eerste boomplantdac In de Wieringermeer. Goede vangst voor de grenseonunieeen. Df bevelvoerder van de Chineesche troepen Mandsioerije is te Berlijn aangekomen. President Roosevelt legde er den nadruk op dat een vermindering van de gouddekking van alle deviezen de gelegenheid sou openen tot uit gifte van een groot bedrag aan bankbiljetten, hetgeen een hausse van de goederenprUaen ten gevolge sou hebben. slagingen zijn begonnen en deae morgen zullen voortnetten.” Japan is king op he btj in doZ staatsbank! tendien zullen troepen naar Kashgar worden gezonden, om den opstand te bedwingen Van officieele Chineesche zijde laat men ver luiden, dat bultenlandsche mogendheden ach ter dezen opstand staan, doch welke mogendhe den dit zouden zijn, wordt voorlooplg verzwe gen. St. Udaina-l Vijfde Eeuwfeest; Bedevaart der Verkenners. andere landen zullen verhooging van het den tengevolge van het door Amerika afge- kondigde goudultvoerverbod. De kabinetsraad besloot aan te dringen op een zoo spoedig mogelijk bijeenkomen van de economische wereldconferentie. Minister Bon net vetklaarde aan de pers, dat er geen oogen- bllk sprake zijn kan van een verlaten van den gouden standaard door Frankrijk. De productie moet door de staten gecontro leerd worden, opdat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. De Senaat heqri met 44 tegen 25 stemmen het inflatlonnlstjsche voorstel van den republl- keinschen senator Frazier verworpen. Dit voorstel werd gesteund door den Natto- nalen Bond van Boeren en voorzag in consoll- deerlng van de schulden der landbouwers tegen een rente van 1J4 percent door de uitgifte van bankbiljetten en schatkist horn Het Röntgenapparaat vervolmaakt. Paraguay meldt een bloedige zege: 256 Boli- vianen gedood. Overeenstemming tusschcn regeering en Nlvas- bestuur inzake de crteimorg voor werkloon em- jMoyés. de de hebben bezig Verhooging der prijzen als doei der besprekingen te Washington. Officieele mededeelingen der Amerikaansehe regeering. ASUNCION 22 April. (Reuter) Volgens officieel communiqué zjjn 250 Bolivlanen dood in een gevecht bjj Campaceval in het Chaco-gebled. of voor het opheffen der voor Amerika uit de overeenkomsten van Ottawa voortgevloeide na- deelen zou kunnen zijn. Mocht echter het prijs geven van de goudpariteit van den dollar we zenlijk met het oog op den binnenlandschen toestand in Amerika zjjn geschied, dan zou men daarin een poging kunnen zien om het prijs niveau te verhoogen en de moeilijk te verlagen arbeidsloonen in werkelijkheid te drukken. Van welken kant men echter het verlaten van den gouden standaard door Amerika ook bekijkt, het is en blijft een experiment, waarvoor voor alsnog vele verklaringen, maar geen volstrekt bevredigende, zijn te vinden. Amerika speelt in ieder geval op het oogenblik een uiterst ris kant spel, niet In het minst door het feit, dat het als wereldcrediteur door een depreciatie van den dollar veel heeft te verliezen, of acht het zijn schuldvorderingen op Europa zoo on inbaar. dat het deze als ficties buiten beschou wing kan laten? De wereld verkeert In onzekerheid, en Ame rika zelf waarschijnlijk eveneens. vraagstuk der particulier buitenland aan Amerika 1 trekken Huil hoopt dat ook de medewerken om tot een wereidpriJs-nlveau te geraken. Men moet ko men tot een zoodarjk prijsniveau, dat dit de geheel* wereld nieuwe welvaart verschaft. NEW YORK. 21 April. (Reuter) In de Ver- eenigde Staten zijn de laatste 8 jaar meer aan een millloen boerderijen een zesde van alle landbouwbedrijven in Amerika verkocht we gens achterstallige hypotheken of belastingen. De waarde der Amerikaansehe boerderijen is gedaald van 70 tot 50 milliard dollar en hun bruto-opbrengst van 16 milliard dollar In 1828 tot 5 milliard In 1932. De hypotheken op de boerderijen, waartegen president Roosevelt den strijd is begonnen, be dragen ongeveer 9 milliard dollar en de rente loopt van 5K tot 10 procent. De jaarlijksche rentelast van ongeveer 600 millloen dollar valt op ca. 40 procent der land bouwers. Pc anderen, die vrij van hypotheek LONDEN, 24 April (Reuter). De drie Britsche ingenieurs Monkhouse, Cushny en Gregory zjjn gisterochtend vla Hoek van Holland hier aan gekomen. Zij zagen er, na al hetgeen hun in Rupj^gid is overkómen, vermoeid en afgemat uit. Op het Llverpool-station werden zjj door een groote menigte hartelijk toegejuicht. Verschei dene vrouwen boden bloemstukken aan. De teruggekeerden noemden zich gelukkig, den vaderlandschen bodem weder te hebben bereikt, hoewel zij verklaarden, dat het hun groot leed deed, twee hunner kameraden te hebben moe ten achterlaten. De conferentie tusschen president Roosevelt en MacDonald, waaraan van Amerikaansehe zode o. a. deelnamen minister Huil en pro fessor Moiey, de speciale adviseur van Roo sevelt, en William Bullitt en van Engelsche zijne sir Ronald Lindsay, de Engelsche gezant te Washington. Van Bittert en Lelth Ross, ein digde hedenmiddag om kwart voor een. Op deze conferentie is ook het vraagstuk der oorlogsschulden besproken, doch president Roo sevelt hechtte meer gewicht aan den interna tionalen monetalren toestand. ter onderscheiding van andere soortgelijke or ganisaties de troepenformaties en distinctieven van de Btahlhelm over en hot Hakenkruis als onder^heidlngsteeken op den stalen helm der uniformdracht. Het naaste doel is de vorming van een sterke regeering eener nationale con centratie. als voorwaarde waartoe de ontbinding van den tegenwoordlgen Natlonalen Raad en de uitschrijving van nieuwe versieringen wordt geëlscht. SCHWERIN. 22 April (VD.) De Minister- President van Mecklenburg Schwerjp beeft hedenmorgen ter verwezenlijking van de „pa rallelschakeling'’ van het kerkregiem met bet regiem in Staat en Rijk een staatocommissans benoemd voor de Evangelisch-Luthersche kerk in Mecklenburg Schwerin, die alle bevoegd heden krjjgt van den Hoogen Kerkeraad. WASHINGTON, 22 April. De Amerikaansehe regeering heeft door middel van haar gezanten aan de regeeringen van Engeland. Frankrijk. Italië en Duitschland medegedeeld, dat de de- valorisatle van den dollar geen step Is in de richting van een internationaal conflict of van een ontoelaatbare economische concurrentie De maatregelen zijn veeleer noodig geworden door binnenlandsche omstandigheden en heb ben ten doel, het prijsniveau in de Ver. Staten te 'verhoogen. De regeering der Vereemgde Staten heeft niet het doel, de devalorlsatle van dén 'dollar te gebruiken als een wapen op de Economische Wereldconferentie. MacDonald en Roosevelt zetten hedenochten 1 hun besprekingen voort, waaraan deskundigen en ambassadeur Lindsay deelnamen. Volgens de „New-York Times" heerscht er In de Britsche delegatie eenige ontstemming over, dat Herriot ook reeds zoo spoedig te Was hington arriveert- Men had nj. gehoopt een Engeisch sprekend" accoord te bereiken, voor de Franschen Arriveerden. Dinsdag zullen MacDonald en Herriot aan- zitten «an een niet-focmeel diner met Roosevelt op het Witte Huis. - ridder In de Orde van Gregoriua den Groeten. Een ertsis-programma ter stimuleering van <te bevolkingswelvaart In Ned.-Indte. zijn, hebben te kampen met belastingen, die in 20 jaar bijna verdubbeld zijn. Hypotheekbanken, boerenleenbanken, verze keringsmaatschappijen en particulieren zijn hierdoor ernstig getroffen en. teneinde te trach ten in deze toestanden eenige verbetering te brengen, heeft de regeering een plan ontwor pen, waarbij ztf de landbouw-hypotheken over neemt op een basis van ofwel de onbetaalde hoofdsom of 50 procent van de tegenwoordige waarde. De boer zou in zjjn schuldenlast verlicht wor den door een lagere rente en een langere aflos- singsperiode. TOKIO, 22 April. Heden wordt te Tokio een kabinetszittlng gehouden, waarin de richtlijnen voor de Japansche delegatie naar Washington definitief zullen worden vastgesteld. Een com missie van zeven ministers heeft de richtlijnen reeds uitgewerkt, die o. a behrelzen: Japen is niet bereid tot den gouden standaard terug te keeren, aangezien 70 procent van den wereldvoorraad aan goud zich in handen van Amerika en Frankrijk bevindt. i bereid tot internationale samenwer- gebied van het credlet wezen, waar- eerste plaats aan samenwerking der ;en moet worden gedacht. Y W- oning Dollar, die steeds zoo fier en trotsch, ja bijna op het protserige af. het hoofd *- recht omhoog heeft gehouden, zelfs in den ganboudendén crisisstorm, welke heel wat van de oude praal en pompa rondom hem heen heeft weggerukt en verwoest, heeft plotseling een of- cieele buiging gemaakt en heel de wereld staat verbaasd en weet niet, wat zjj daarvan denken moet Buigt hij vrijwillig en diplomatisch, buigt hjj op grond van de een of andere listig be dachte. maar verheimelijkte beweegreden, of Is atjn buigen een bukken uit bittere noodzaak? De geleerde economen, die het naarstig be werkte tuintje van hun theoretische wetenschap door de practjjk hebben zien omgeploegd tot een woestenij zonder we° of pad. verliezen even zeer het hoofd in speculatieve gissingen als de minder geleerde, maar meer practisch georiën teerde leeken. En Is het ook niet om er het hoofd bjj te verliezen! Amerika, dat altijd er bij Engeland op beeft aangedrongen, dat het het lendeslap geworden pond weer op goudkracht moet brengen, dat ngfs bereid heette aan tonden concessies Inzake da oorlogsschulden te willen verleenen, indien de gouden standaard ui Engeland maar weer am worden hersteld. Amerika, dat het herstel van de gevelde gouden standaarden zelfs tn zijn program voor de aa. economische wereldconfe rentie heeft geschreven, dat zelfde Amerika iaat thans officieel zijn gouden standaard tn den steek ofschoon het nog een gouddekking van plm. 40 bezit. En t doet dit op *t merk waardig gekozen oogenblik. waarop van ver- schillende kanten uit „old Europe" de onder handelaars en afgezanten op den Atlantiscben Oceaan dobberen op weg naar Washington om door besprekingen met president Roosevelt de economische wereldconferentie voor te berei den. De Internationale monetaire toestand Is daardoor plotseling zeer Ingrijpend gewijzigd en de grond voor de Komende besprekingen m bet Witte Huls heeft dermate gebeefd, dat heel bet aanschijn daarvan Is veranderd. Zelfs vraagt men zich af. of het thans nog wel eenigen zin heeft om de economische con ferentie te houden en of het niet beter is t» maar weer voor onbepaalden ttjd uit te stel* len? Men kan zich echer nog veel meer afrra- gen en men doet dat dan ook ijverig. PARIJS. 22 April. Reuter In den kabinets raad deelde premier Daladier beden de aan vullende, overigens niet sterk afwijkende con- structles mede, welke aan Herriot z|jn gezon- WEENEN. 32 April (V. D.) Na verschillen de vruchteloos* pogingen is tenslotte, mede ou der den Invloed van de gebeurtenissen tn het Duitsche Rijk, in Oostenrijk een begin gemaakt met de vorming van een nationaal eenheids front, nj. door een nauwe aaneensluiting van de nationaal-soclallstische partij met den Hei mattend in Stiermarken, een der krachtigste onderdeden van de Oostenrijkse!» Heimwehr- beweging. In de overeenkomst wordt geconstateerd, dat de toestand in Duitsch-Oostenrtjk catastrophaal is. aangezien de binnenlandsche politiek onder den invloed staat van het Bolsjewisme en het land in de bultenlandsche politiek weer- en wa penloos een werktuig is geworden van vreemde mogendheden en hun intriges. 51s eerste punt houdt de overeenkomst in, dat m’et volle handhaving van zijn organisatorische zelfstandigheid de Duitsch-Oostenrijksche Hei- matschuta Adolf Hitler als den leider der Duitsche natie erkent. De Helmatschutz neemt LONDEN. 22 April. (Reuters In den loop der eerstvolgende weken zal de Duitsche regeering een internationale petitie worden toegezonden betreffende de positie der Joden in Dultsch- land. De petitie zal worden onderteekend door boycot-organisaties in Amerika. Frankrijk, Po len. Nederland en Groot-Brittannië. Kapitein Webber, leider van de Engelsche boycot-organisatie, verklaarde: Wij vragen Hitler zjjn grootste aandacht aan de petitie te schenken. Een termijn zal 'de Duitsche regee ring worden gegeven, ons haar antwoord te geven. Blijft een antwoord uit of luidt het on gunstig. dan zal de boycot dermate worden verscherpt, dat naar wij hopen. Duitschlands economische toestand van dien aard wordt, dat bij een reactie moet teweegbrengen op HiUer en zjjn regeering. DORTMUND, 22 April (WH.) De „Dortmun- der Oeneralanzelger" meldt, dat In Amsterdam op een bijeenkomst van de besturen en hoofd besturen van het I.V-V. besloten is. om de be trekkingen met den Algemeenen Duitschen Vak- vereenlgingsbond (AU.O B te verbreken, om dat deze de regee rIng - Hltler zijn onvoorwaar de lijke medewerking heeft aangeboden, als mede inlijving der vakvereeniglngen in den fascistischen staat. De A. D. G- B. heeft zich hiermee afgekeerd van den klassenstrijd, den grondslag van het L V. V. BERLIJN, 22 April. In de zitting van heden van het Rjjkskabinet werden een aantel voor stellen goedgekeurd, o. a. een wet over de oe- schermlng van de pachters. De Rjjksminister van landbouw, dr Hugenberg. bracht uitvoerig rapport uit over de Duitsch-Nederlandsche on- derhandellngen betreffende een handelsver- drag. BOEDAPEST 22 April. (Reuter). Aan twee Hongaarsche geleerden, professor Zllahy en Dr. Aszody, Is het gelukt, om het voor onderzoe kingen gebruikelijke Röntgenapparaat op zoo danige wijze met een foto-cel in verbinding te brengen, dat de Röntgen-opnamen veel meer bijzonderheden aangegeven dan tot dusver en daardoor ook de geringste veranderingen in het menschellik organisme kunnen worden waargenomen. Men hoopt op deze wijze ziekten, die voor ongeneeslijk golden als tuberculose en kanker, te kunnen constateeren In hun eerste stadium, wanneer zij door eenvoudige preventieve be handeling nog kunnen worden voorkomen. Cnmii—rl» benoemd voor de EvaageBaeh- Lathenche Kerk in Mecklenburg. De verloving van prins Wilhelm en de ex-keteer. is dan de talrijke maatregel) zulleh moeten worden tot her» malen wereldhandel. Om de kwestie der oorlogsschulden doeltref fend te kunnen bespreken.moet men ook het schulden van het de bespreking be- BOEDAPEST. 22 April. (Reuter). Het pro gram van de In Augustus as. te Oödöllö plaats vindende wereldjamboree van padvinders is thans definitief vastgesteld. Op 2 Augustus zal het Padvlnderakamjl In het koninklijk park van Oödöllö des middags plechtig geopend worden en onmlddellljk daar na beginnen de meest ulteenloopende demon straties. Op het sportterrein van het kamp zullen de padvindersgroepen Uit de vertegenwoordigen de landen hun vaardigheid toonen. In de theaters en bioscopen van het kamp worden interessante en leerrijke tooneelstukken en films, die verband houden met de padvinderij vertoond. Des avonds worden groote kampvuren ont stoken. Het kamp kan van 2 tot 15 Augustus bezichtigd worden. Vanuit Boedapest vertrek ken elk kwartier extra treinen naar Oödöllö. De 6e Augustus Is voor de watersport, die beoefend wordt In een stillen zijarm van den Donau. Dien avond wordt In Boedapest op den Donau een geïllumineerde gondelvaart ge houden. De 15e Augustus Is de plechtige sluiting in aanwezigheid van alle groepen. Den dag daarop wordt het kamp opgebroken. Tijdens de Jamboree worden verschillende uitstapjes naar diverse deelen van Hongarije georgani seerd. WASHINGTON. 23 April. (Reuliér.) Op een heden gehouden persconferentie heeft staats secretaris Huil opnieuw verklaard, dat de kwes tie der oorlogsschulden van veey minder belang i. die genomen :1 van den nor- WA8HINOTON. 22 April. (Reuter.) President Roosevelt en MacDonald hebben het volgenae gemeenschappelijke communiqué uitgegeven: He voornaamste vraagstukken van de econo mische wereldconferentie hebben wij de revu» laten passeeren en wjj zijn tot het besluit ge komen. dat deze vraagstukken in de eerste plaats moeten-worden behandeld door de des kundigen, die hedenmiddag met hun berasd- BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR TgWoon Administrate 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS f^r kwartaal voor Alkmaar f 1 Voor burton Alkmaar f 2.85 gwJkistrewrd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de H.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem MerkwaarHig is in verband hiermede een artikel in de .Jiat. Boe. Zeitung Mecklenburgs onder den titel „Boeren, verovert de Kerk", waarin gewezen wordt op het gevaar dat de reactie zich vastzet in het kerkregiem, zooaU het kerkregiem tot nog toe met de (joor de nationaal-socialisten neergeslagen regeeringen van liberalen en goddeloozen heeft gepacteerd De boeren dienen zelf de leiding der kerken in handen, te nemen en slechts mannen aan te stellen In den dienst van het woord Gods, die. beproefd door een hard leven en harden strijd, bevoegd zijn om op te treden als gees telijke leiders en die de gemeente en de kerk willen dienen, doch niet over de kerk heer- schen. De Mecklenburgache Hooge Kerkeraad heeft vanmiddag aan den Rjjkspresident, den Rjjks- kanselier en den Rüksmlnister van Binnenl Zaken een telegram gericht, waarin hjj oji. verklaart: „De Home Kerkeraad protesteert met beroep op art. 137 van de grondwet en met beroep op de verzekering van den heer RUks- kanseller. dat de rechten en zelfstandigheid van de Kerk zouden worden ontzien, tegen de getroffen maatregelen en veraoekt cm be scherming.” Ook de Duitsche Evangelische Kerkenbosid. die de vertegenwoordiging Is van alle Duitsche Evangelische landskerken, beeft geprotesteerd. ■w -w y 11 Amerika, dat met rijn goudgedekten dollar de concurrentie tegen het ge- deprecieerde Engelsche pond niet kon volhouden. Engeland een poets bakken en daardoor pressie op Londen uitoefenen om weer terug te keeren naar de verlaten goud- basis? Of berust de verzekering der Ameri- kaansche autoriteiten, dat uitsluitend om bin nenlandsche redenen de dollar beneden pari gebracht is, op waarheid? Ramsay Mac Donald, die zoo juist voet aan wal heeft gezet in de Vereenigde Staten, heeft zich gehaast aan alle Amerikanen per radio te verklaren, dat Engeland niet de minste schade ondervindt van de dollarinflatle. Is dit ijdele grootspraak» Amerika Is daardoor weer meer «Konkurrens- fühig" geworden ten opzichte van het pond, maar van den anderen kant zijn de Europee- «che schuldenaars, die allen met de Vereenig de Staten nog aanzienlijke rekeningen te ver effenen hebben, door de depreciatie van den dollar gebaat, tenzij Amerika betaling in gou den dollars zou willen eischen. Of een derge- Ujke eisch evenwel Ingewilhgd zou worden. In dien zjj gesteld werd, is een tweede. De mededeeling van de Duitsche Rijksbank, dat de Indertijd aanvaarde goudclausule waar schijnlijk niet nagekomen kan worden, wan neer de dollar gedeprecieerd bluft, wekt daar omtrent weinig illusie. De verklaring van MacDonald bij zijn aan komst in Amerika afgelegd, heeft kennelijk de bedoeling, Roosevelt den mogelijken waan ie ontnemen, dat de devalorisatle van den dol lar een bruikbaar pressie-middel voor het her rie! van den gouden standaard in Engeland WASHINGTON. 22 April Eigen bericht). Roosevelt en MacDonald zijn het er volkomen over eens, dat de economische wereldconferen tie zoo spoedig mogelijk bijeen moet komen. In een toespraak op een hem door de peis aangeboden lunch verklaarde MacDonald, dat het ongehinderde verkeer der valuta's der ver schillende landen onderling de voornaamste opgave zou zijn, waarmee de economische wereldconferentie zich zou hebben bezig te houden. De democratische leiders in het bondscongres zullen In aanvulling op de inflatlevoorstellen een ontwerp indienen, dat Roosevelt machtigt tot vrije aanmunting van zilvermunten. Om ongerechtvaardigde winsten tengevolge van het dalen van den dollarkoers te voor komen. is te New-York reeds een nauwkeurige controleering van de ooftprijzen verordend. Overigens zijn de oofthandelaars van meenlng. dat de gedaalde dollarkoers eerst over een maand invloed zal hebben op de prijzen. Onder groeten bijval noemde Rankin (demo craat) in het Huls van Afgevaardigden de mi nisters van Financiën tijdens het bewind van Hoover, Mellon en Mills, de boofd-verantwoor- delijken voor de werelddepresaie. LONDEN. 24 April (Reuter), handelsdelegatle is gisterochtend van Victorla- Statlon vertrokken om zich met het vliegtuig „Golden Arrow” naar Rusland te begeven.' Hun werd uitgeleide gedaan door den Rus- sischen gezant Maisky. De Sovjet-handelsdelegatie reist via Parijs, Berlijn en Warschau naar Rusland terug. De Russische gezant, die hen uitgeleide deed, weigerde eenlgerlei verklaring af te leggen. SJANGHAI, 22 April (V.D.) Van Chinee sche zijde worden de berichten over den op stand In de provincie Soenklang In West- China bevestigd De Chineesche regeerings- troepen zijn er niet In geslaagd den opstand bjj Kashgar te onderdrukken. De regeering heeft thans gelast, dat in West-China de staat van beleg moet worden afgekondlgd. Bo- BONN. 22 April. (VlD.) Naar de .Bonner Ge- neralanzeiger" meedeelt, heeft in verband met de verloving van Prins Wilhelm van Pruisen een onderhoud plaats gehad tusschen een ver tegenwoordiger van den ex-keizer en den Prins. Na afloop verklaarde de Prins dat het onder- houd zeer bevredigend was verloopen. Over eten (United inhoud wordt echter het stilzwijgen bewaard. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1