ONS BLAD I Het Tafellaken doorgesneden Het nieuws van heden De Fransche franc dollar Stabiliseering van pond en Spanje’s regeering Nederlaag voor VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS 1 TUSSCHEN LONDEN EN MOSKOU DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON PEKING IN STAAT VAN VERDEDIGING RECHTS ZEGEVIERT DE BAROMETER HET BLOEDWONDER TE NAPELS JOH. LAU WERS PAÏCLOr 3 ALKMAAR en afdrukken DINSDAG 25 APRIL 1933 nt HET ZUSTERSCHIP VAN DE AKRON” Nazi’s en Nationalen Rede van Daladier Gisteren onverwachts geschied Verklaring van generaal Moeto „Zwijgende toehoorder” Drie dooden Handelsconferentie beëindigd 5: Sterke troepenconcentratie» Daladier De Vickersaffaire T erreurdaden Een vliegboot gemist Ontwikkelen Nadere cijfers Herriot in Amerika aangekomen ■Ml Canada verlaat den gouden standaard ZES EN Aanslag op Hitler beraamd Explosie op Duitscn schip Vooral Lerroux’ partij wint Frankryk had niet verwacht, dat in zeker land het ergste natio nalisme zou triomfeeren Zware nederlaag der regeerings partyen bij de gemeenteraad»- verkiezingen DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Japanners wèl naar Peking DR. SCHACHT NAAR WASHINGTON? - J S 3: m te ring den ch loor Po- ,TE JAARGANG No. 179 De „Macon”, het zu»ter»chip van de onlangs in zee gevallen Akron”, hield Zondag zijn tweeden proeftocht ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40c. p. regel; idem oppag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Acht personen aan boord Noodzakelyk verband tusschen stabiliseering van pond en dollar en tarieven kwestie? BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR L» NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD verdediging t— in «Uil van Franacbe vliegboot vermist Handelsconferentie te Rome beëindigd. ordt Groote fabrieksbrand te Helmond. O O 13 met is .VS U- OQ. 99 Oen- OQ- K en Rede van Minister Frieschen Bond. Het wonder van den H. Januaries te Napels heeft rich gisteren onverwachte herhaald. lederiandsche missionaris In handen van Chinee sche roevers gevallen? Mgr. de Backere keert binnenkort alt de miste» terug. .d. s dus op het oogenblik het tafellaken tus schen Engeland en Rusland zoo goed als ge heel doorgesneden, dat tusschen de natio- naal-socialisten en de andere nationale groepen Peking wordt bracht. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het ontwerp evenredige vrachtverdeeling in de binnenvaart. ne ts- D-. td. velts actie den grondslag der onderhandelingen had gewijzigd. Hoogste stand op Dinsdag uur van.; 15* Vorige stand 76* dat haal nder bet mde dat sche Bet te «int se reen als te ning xm- ding che gen f te fee- te on- den nds dat en st ap- le- at M re Herriot te Amerika aangekomen. Japanners «allen Peking en Tientsin besettea. Aanslag op Hitler voorkomen. Twee tedividnen te Resisting gearresteerd. Vencbanr voor den Katk. P- ra st o- A •akt tids- van Hei- igste ehr. >5. 08 ■d. in K>. d. OTTAWA, 34 April. (V.D.) De Canadeesche minister van financiën. Rhodes heeft bekend gemaakt, dat Canada bankbiljetten niet meer voor goud zal in wisselen. Deze maatregel wordt onmiddeliyk van kracht, zoodat Canada dus officieel den gouden standaard heeft laten va ren. de provincies Badajoz en Jaen schijnen daar entegen de socialisten het meeste succes te hebben gehad. In Navarra behaalden de tradi tionalisten en de nationalisten een overweldi gende overwinning. Ook in Avila heeft de op positie de meerderheid. WASHINGTON. 24 April. (Reuter). Volgens de „New-York Times” zal MacDonald waar schijnlijk binnen een week tljda een oproep rich ten aan de staten, die zullen deelnemen aan de Economische Wereldconferentie te Londen en daarbij als datum voor deze conferentie waar schijnlijk 15 Juni vaststellen. Uit deze verklaring van Huil maakt men op, dat de Amerikaansche en Engelsche deskundi gen. by de uitwerking van een formule voor de stabiliseering van pond en dollar, op ernstige moellykheden zyn gestuit, die slechts op te los- PARIJ8. 34 April. (V.D.) Volgens uit Rome, Napels en Marseille ontvangen berichten zyn nasporingen der Italiaansche vliegers en eenlge torpedojagers in de Golf van Policastro onder nomen naar de op het traject BagdadMar seille dienstdoende vliegboot, welke sedert Zon dagmorgen zoek Is. Men vreest dat de machine aan de Westkust van Italië is vergaan. Aan boord van de vliegboot bevinden zich 3 man equipage en 5 passagiers. Twee passagiers zijn Amerikanen. In de Golf van Policastro stormt het nog steeds. NAPELS. 24 April. (Reuter.) Het wonder van den H. Januarius heeft zich heden onverwachts herhaald tydens een plechtigheid, gehouden voor een 2000-tal Fransche pelgrims. Op het oogenblik, dat de offlcleerende kardinaa. het flescbje met het bloed van den Heilige uit bet drievoudig omhulsel nam, werd het bloed op miraculeuze wyze vloeibaar. Dit buitengewone feit in Napels’ annalen bracht by de Fransche pelgrims groote geestdrift teweeg. Ook de in druk in stad en omgeving Is groot. Een enorme menigte drong de kathedraal binnen. Het wonder gebeurt gewooniyk slechts een maal per jaar en wel tn de week van U op M September. Een hoogst enkele maal geschiedt het ook op een anderen datum en daaraan hechten de Napolitanen dan een buitengewone voorzeggingskra’cht. Officleele kringen noemen het commentaar, dat sommige bladen leveren op het feit, dat Japan te Port Arthur weder een vlootbasis heeft gesticht, meisleidend. zy verklaren. dat Japan eenlge jarsn geleden de vlootbasis daar ophief louter uit economische overwegingen en niet als gevolg van het verdrag van Washington of van het Negen-mogendheden-pact. Het weder m gebruik nemen van de vlootbasis, wat een zaak van marine-administratie is, kan geen dezer verdragen schaden. MADRID, 24 April. (Reuter.) Van de 12.890 tot dusver toegeweaen gemeenteraadszetels be boeren er 3959 aan de regeeringspartyen, waar van de voornaamste zyn: republikeinsche actie, radicaal-socialistische party en socialistische party. Niet minder dan 7678 behooren aan de antl-regeeringsparUjen. waaronder de agrariërs, die de meeste zetels behaald hebben, de repu blikeinsche radicalen en de conservatieven; 1261 zetels worden door „onafhankeiyken" be zet. Van de gekozenen zyn slechts 26 commu nisten en slechts 28 verklaarde monarchisten. Minister-president Azana verklaarde zich vol daan over den uitslag, daar er een zeer duide lijke republikeinsche vooruitgang is ten koste van talryke monarchisten. ROME, 34 April. (Reuter). De parlementaire handelsconferentie heeft haar werkzaamheden Zaterdag beëindigd. Door de algemeene verga dering werd een ontwerp-resolutie aangenomen, waarin de conclusies der verschillende beraad slagingen zyn samengevat. De eerstvolgende byeenkomst zal gehouden worden te Madrid. De voorzitter van den Senaat .ontving de leden der conferentie, terwyi de gouverneur van Rome 's avonds te hunner eer recipieerde in het Kapitool. Gisteren bood Mussolini hun een gala-dlner aan. aan in het Palazzo Venzia, waaraan ook de heer en mevr. Schaepman en de heer Heerkens Thys sen aanzaten. Maandag zullen de deelnemers tech naar Milaan begeven. CORDOVA, 24 April. (Reuter.) Ontvangen met een hagel van steenen door met bijlen en messen gewapende betoogers, die arbeiders het werken wilden beletten, zag de Guardia Civil zich gedwongen te schieten. Een man werd ge dood. verscheidene gewond. Senator Carter Glass (links), de secretaris der schatkist uit het kabinet-Wilson, en de tegenwoordige functionaris William H. Woodin verlaten het Witte Huis, nadat tot de machtigingswet besloten was PARUS, 24 April. (V. D.) Gisteren heeft de Fransche minister-president Daladier in zUn geboortestad Orange een groote politieke rede gehouden. Daladier schetste de omstandigheden, waar onder hy drie maanden geleden de regeering had overgenomen. „En tegeiykertyd” aldus zei Daladier let- teriyk „hoorde men bulten onze grenzen den roep van het geweld. De bruutheden en de ge organiseerde terreur werden voorbereid, die be- wyzen, hoe gebrekkig onze moderne beschaving, die wy vast in den Europeeschen bodem gewor teld geloofden, nog is.” Ten aanzien van de bul- tenlandsche politiek verklaarde Daladier. dat Frankryk zonder iets van zyn levensbelangen op te geven het Ideaal van de organisatie van den vrede onder de volken had versterkt, dat slechts langs den weg van geleideiyke, geiykty- dige en streng gecontroleerde ontwapening kan worden opgebouwd uit de waarborgen, die de vrijheid van alle volken garandeeren. In ver band met de jongste gebeurtenissen in Amenka verklaarde Daladier, dat de Fransche franc niets te vreezen had. aangezien hy de sterkste goud- dekking had. Zoo mln men op deze gebeurtenis sen voorbereid was, even weinig had men eraan gedacht, dat in een zeker land het ergste natio nalisme zou triomfeeren. De vraag rees, of men thans voor een nieuwen valuta-oorlog en een bewapenings-wedstrud stond. Daladier was van meenlng, dat slechts vertrouwensvolle samen werking tussehen alle volken een einde aan de -i m kmmen meten. Op tee BeeMwueehe Wereldconferentie zou Frankrijk zyn econo misch program indienen. Frankryk heeft de pyniyke gevolgen van valuta-moeliykheden aan den lyve gevoeld. Degenen^ die over de volken regeeren, zullen moeten bêgrijpen, dat herstel van het internationale vertrouwen voor elk land afzonderiyk belangryker is dan min of meer kunstmatige maatregelen, waarvan men red ding verwacht. PEKING. 24 April. (V.D.) Het Chineesche opper-commando heeft uitgebreide maatrege len tot bescherming van Peking tegen een Ja pansche bezetting genomen. Speciale verdedi gingslinies zullen worden aangelegd en naast de gewone militaire versterkingswerken zullen stellingen voor luchtafweergeschut worden aan gelegd, om tegen een Japanschen luchtaanval te kunnen optreden. Op een afstand van 100 K.M van Peking zyn sterke troepenmachten geconcentreerd, om eiken Japanschen aanval te kunnen afslaan. De bevelhebber van het Chineesche leger verklaarde dat hy strenge Instructies had om Peking niet zonder stryd over te geven. NEW-YORK, 24 April (Reuter). Herriot gisterochtend hier aangekomen en naar Was hington doorgereisd. Hy weigerde zich uit te laten over de gevol gen van het verlaten van den gouden standaard door de Vereeenigde Staten met betrekking tot de besprekingen, welke te Wasthington zullen plaat» hebben. HU gaf echter toe. dat Rooae- BERLIJN, 24 April (V.D.) Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de mogeiykheid be staat, dat in de vanmiddag te houden verga dering van de Economische Commissie van het Rykskabinet wordt besloten, dat de president van de Rijksbank dr Schacht, zal deelnemen aan de economische besprekingen te Washing ton. ter voorbereiding van de Economische Wereldconferentie. Indien dit besluit wordt ge nomen, zal dr. Schacht waarschyniyk binnen enkele dagen reeds naar de Vereenigde Staten vertrekken. MADRID, 24 April. (Reuter). De verkiezin gen voor de gemeenteraden zyn zonder noe- menswaardlg incident verloopen, met uitzon dering van die te d'Homacho. In enkele dor pen werden de stemurnen verbrijzeld, zoodat de autoriteiten genoodzaakt waren de verkie zingen opnieuw te beginnen. Van 9517 zetels van de 19.152 is de uitslag bekend; deze is gunstig voor de rechtsche partyen, dus voor de anti-regeeringspartyen. De leiders van de parlementaire oppositie groepen kwamen heden byeen. Na afloop ver klaarde Maura, de leider der conservatieven, dat hy rich naar den voorzitter van de Cortes. Bestelro, begaf ten einde de agenda voor de morgen te houden zitting op te stellen. Hy liet er op volgen, dat de regeering zyns in ziens, tengevolge van den uitslag der verkie zingen, thans wel meer zou doen, om aan de macht te blyven. Nader wordt gemeld, dat van 48 van de 56 kieskringen der provincie Madrid de uitslag bekend is. De regeeringspartyen hebben hier tot dusver 80 zetels gekregen, waarvan 65 voor de socialisten. De oppositie behaalde 189 zetels, waarvan 124 voor de radicalen (de party van Lerroux). In de provincie Valencia verwierven de ra dicale richtingen de absolute meerderheid. Ia EEN RECHTSCHE VERKIEZINGSZEGE IN SPANJE. BU een exploisie op een Dnitech schip by VUw singen werden 3 man gedood. T8JANGTSJOEN, 23 April. (VJ3.) De Ja- pansche gezant in Tsjangtsjoen, generaal Moeto, verklaarde beden, dat het bericht omtrent een terugtrekken der Japansche troepen uit Noord- Chlna en een afrieri van een oprukken naar Peking en Tientsin niet in overeenstemming is met de feiten. Het Japansche leger zal Peking, ten. Daarmede xal het Mandsjoerusche probleem *rtato eerst definitief worden opgelost en het rapport- Lytton. dat den politieken toestand slechts on gunstig heeft beïnvloed, zal definitief geliqui deerd zyn. e Engelsche ingenieurs var de Vlcke-s I 1 Metropolitan Company die het geluk heb- ben gehad tot verbanning uit het onbe haaglijke Sovjet-paradys te zyn veroordeeld, hebben op hun doorreis naar hun vaderland aUerwege hartelyke sympathie ontmoet. Zy rijr. mln of meer martelaars geworden van de be ruchte GPce en van de roode „rechters" te Moskou, althans in de oogen van het groote publiek in West-Europa. Of zy al dan met schuldig zyn geweest aan de vergrypen. welke hun ten laste werden gelegd, is voor de mees ten slechte een onbelangrijke byzaak geworden Hoofdzaak is. dat zy uit de klauwen van het Sovjet-bewind zyn verlost. Zoowel de Engelsche regeering met haar bijna periodiek-gepubliceer- de witboeken als de directe der Vickers- Company te Londen met haar stelselmatige verklaringen over de onschuld van haar boven alle verdenking verheven employe's, hebben de p^fleke opinie tot deze opvatting gebracht en dit ging te gemakkelyker, naarmate zy vyan- diger gezind was aan het bolsjewisme. Het grootech opgezette monsterproces te Moskou is dan ook een moreel fiasco geworden voor de Sovjet-Unie. Mevrouw Litwinoff. de gemalin van den Russischen volkscommissaris voor bul- tenlandsche zaken, heeft op een even naïve als stuitende wyze den pynlyken indruk van dit proces in het buitenland trachten te verzach ten. door de rechtstragedie te besluiten met een gala-bal te haren huize, waarvoor zy alle ver- tegenwoordigers van het buitenland te Moskou hs< uitgenoodlgd. maar zy bereikte natuurlyk het tegenovergestelde resultaat. Het tafellaken tusschen Engeland en Rusland is doorgesneden. Op den invoer uit Sovjet-Rusland beeft de Engelsche regeering een embargo gelegd, waar van zy slechts by wyze van uitzondering, ont heffingen zal toestaan tin. 'behoeve van die Engelsche importeurs, dié tengevolge van het embargo te zeer benadeeld worden. Voorts heelt M de diafomatteke Immuniteit van de voor- Mamste leden der Russische handelsdelegatie te Londen vervallen verklaard. Tegenover deze maatregelen heeft Moskou de zyne gesteld. Geen buitenlandscbe handelsorganisatie der Sovjet- Unie zal nog bestellingen of aankoopen m Engeland mogen doen. Het is den Russen voortaan verboden schepen te bevrachten, d'-c onder Engelsche vlag varen, bet transito-ve’- keer van Engelsche goederen door Sovjet gebied wordt beperkt, terwyi Russische schepen de Engelsche havens zooveel mogeiyk dienen te myden. Het repressaille-karakter van deze bepalingen komt sterk tot uiting in de clausule, dat zy gehandhaafd zullen blyven, zoolang Engeland het embargo op de Russische goederen laat voortduren. Hoe lang dat zal zyn. is moeilyk te voorzien. Sommigen meenen, dat er spoedig wel weer een compromis tot stand zal komen. In ieder geval heeft Sovjet-Rusland, dat veel meer naar En geland uitvoerde dan Engeland in Rusland in voerde, economisch het meest te verliezen. Trou wens de houding, welke de Engelsche regeering onmiddellyk aannam na de arrestatie van baar onderdanen in Moskou, duidde erop, dat het verbreken van de handelsrelaties met Sovjet- Rusland haar, gezien de op de Ryksconferentie te Ottawa aanvaarde verplichtingen, zeer wel gelegen kwam. In de gevangengezette Engelsche ingenieurs MacDonald en Thornton bezit de Russische regeering echter nog een tweetal gy- zelaars, die het wel zullen moeten ontgelden. Indien Engeland onwillig blijft om weer met Moskou in relatie te treden. MADRID, 24 April. (Reuter). Te Cuenca hebben syndicalisten, die een „terreur-week" hadden georganiseerd, 10.000 dwarsliggers, die gereed lagen voor den aanleg van een spoor weg, met petroleum overgoten en in brand ge stoken. In verband hiermede zyn zes personen gearresteerd. In Barcelona hebben stakende werklieden twee karryders op straat doodgeschoten en een anderen ernstig gewond. De daders wisten te ontkomen. ANTWERPEN, 24 April. (VB.) Vanmiddag is in de haven alhier binnengeloopen het Dultsche stoomschip „Gerolstein” met aan boord drie dooden. Zy zyn het slachtoffer geworden van een ernstig ongeluk, dat vannacht in het stookrulm heeft plaats gehad, toen het schip zich in volle zee op een uur afstand van Vlisslngen bevond. Een buis van de stoomlelding kwam te sprin gen waarby een groote hoeveelheid heete stoom ontsnapte. Twee léden der bemanning werden op slag gedood. Zy vertoonden brand wonden over het geheele lichaam. Een derde opvarende is na enkele uren overleden. MUENCHEN. 24 April. (WB.) Naar aanlei ding van een bericht van een Tiroolsch grens station is te Rimsting een Italiaansche auto aangehouden. De Inzittenden werden gearresteerd, het zyn een Indisch lid van de Russische communis tische party en een persoon zonder nationali teit. In de auto lag een groote hoeveelheid op ruiende geschriften. De beide mannen waren voornemens een aanslag te plegen op den Rykskanaelier. In een van te voren klaargemaakte verkla ring te New-York uitgegeven, zegt Herriot overtuigd te rijn, dat de oplossing van het vraagstuk tot handhaving van den vrede, niet alleen moet gezocht worden op politiek doch ook op economisch terrein. in Duitschland begint angstwekkend te kraken. Nu de feestelykheden ter viering van de na tionale verheffing voorby zyn. blyken de Nazi's wat dl te onbescheiden alle eer en alle voordee- len daarvan voor zichzelf op te eischen. De wryvingen tusschen de Stahlhelm en 'de natio naal-socialistische strijd- en party-organlsaües. het stelselmatig passeeren van alle Dultach-na- tionalen by het bezetten van alle belangrijke oude en nieuwe regeeringsposten, het geharre war over de benoeming van een minister van landbouw in Pruisen, waar volgens de Nazi’s 80 pCt. van de boeren naar een hakenkruisrid der snakt, dit alles zyn belangrijke symptomen van een naderend conflict in de huidige Ryks- regeering. De vice-rijkskanseller von Papen, die den post van minister-president in Pruisen zyn neus zag voorbygaan, is thans officieel be noemd tot permanent vertegenwoordiger van Duitschland op alle komende internationale conferenties. Door deze eervolle benoeming, wel ke wel heel vreemd aandoet, wanneer men zich herinnert, boe de Nazi’s indertyd tegen hem te keer zyn gegaan, toen hy te Lausanne een slot- betallng van drie miljard goudmark aanvaard de, wordt de ongetwyfeld internationaal een goed figuur makende von Papen in de Duitsche binnenlandsche politiek grootendeels „erle- digt." Na de politieke macht veroverd te heb ben, begint Hitler thans pogingen te doen om de nog door de Duitsch-natlonalen bezette,eco nomische bolwerken te veroveren, en het Ujdt geen twyfel, dat, wanneer eenmaal het tafella ken tusschen Nazi’s en nationalen scheurt, de nationalen aan het kortste eind zullen trekken. sen zyn door geiyktydige behandeling van het tarievenprobleem. k (United Press) Volgens de „Daily Telegraph” heeft MacDo nald zich stllzwygend er mee accoord ver klaarde dat de schuldenkwestie ondergeschikt zal worden gemaakt aan het tarieven- en va- luta-vraagstuk en dat de economische toestand in zyn geheel zal worden bekeken alvorens men tot de behandeling van onderdeelen er van overgaat. WASHINGTON, 24 April (Reuter). Woodln heeft de uitgifte van schatkistbiljetten ten be drage van 500 millioen dollar aangekondigd. De rente bedraagt 2 7/8 pCt., de biljetten zyn af- losbaar In drie Jaar. Biljetten van 100 dollar en van hoogere waarden zullen worden uitgegeven. SJANGHAI, 24 April (Reuter)De piaatee- lyke banken verschepen groote hoeveelheden zilver in baren naar de Vereenigde Staten. Bijzonderheden zyn niet bekend. Telefoon Admirwsfrafie 433, Redacfte 633 ABONNEMENTSPRIJS. far kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 /Met pedlustreerd Zondagsblad f 0 60 hoogar Dagblad uitgegeven door de N.V. Drt4korij De Spaarnestad - Haarlem LONDEN, 24 April. (Reuter). In een com muniqué van de Metro Vickersco wordt ge zegd, dat voor de arrestatie barer employe’» te Moskou geen verklaring te geven is. De maatschappy is, na het aanhooren van het mondeling rapport der vier teruggekeerde in genieurs, meer dan ooit overtuigd van de on schuld van Thornton en MacDonald. WASHINGTON. 24 April (Eigen bericht.) In een interview verklaarde de Fransche vertegen woordiger by de voorbereidende besprekingen voor de economische wereld-conferentie, Her riot, dat hy de rol van den .xwygenden toe hoorder" tydens de onderhandelingen by Roo sevelt en MacDonald zou spelen. Het was zyns Inziens te betwyfelen of het vóór Woensdag a-s. tot een uitvoerige gedachtenwisseling tusschen hem en president Roosevelt zou komen. De Engelsche ambassadeur te Washington, sir Ronald Lindsay, en de Amerikaansche mi nister Huil hadden heden in tegenwoordigheid van een aantal deskundigen een langdurige be spreking over de stabiliseering van het pond en van den dollar. Het resultaat dezer bespre king zal aan MacDonald en Roosevelt worden voorgelegd als basis hunner verdere onderhan delingen. In de persconferentie van heden verklaarde minister Huil, dat de huidige besprekingen met ten doel hebben beslissingen te treffen of defi nitieve besluiten te nemen. Zy dienen slechts tot een gecachtenwisseling en tot vaststelling van mogeiykheden van wederzydsche samen werking. Volgens de meenlng van Huil is het meest krachtige middel tegen de huidige crisis de wegneming der internationale handelsbelemme- ringen en de stabiliseering der belangrijkste valuta’s. 1 II I l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1