ONS BLAD Millioenennota in Engeland I i Conferenties te Washington Het nieuws van heden Rede Benesj van Besprekingen met Berlijn I VEREEINIGDE KATHOLIEKE PERS I DE CO-OPTIMISTEN DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON DE 1 MEI-VIERING IN DUITSCHLAND BEGROOTINGSREDE VAN CHAMBERLAIN DE BAROMETER JOH. LAUWERS er WOENSQAG 26 APRIL 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 180 GROOTE PAKHUISBRAND TE LONDEN Tot o o Herriot bij Roosevelt Eeuwige vriendschap met Polen Goebbels voor de pers Standley volgt Pratt op Resoluties aangenomen Dr. Schacht naar de V.S. in >1 il De aardbeving op het eiland Kos De raadsverkiezingen in Spanje Het ontwapeningsdebat hervat DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheer artikelen 1.- 1>5 EUR SUS I.— 28774 ur 52 Verdrag wordt spoedig onderteekend ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 -1 Valuta-stabilisatie NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Haarlem r en f Geen rubberfabriek te Roermond. Amerika eventueel voor consulta- gedteite c Het tagt >ur. vijanden. Doch wtf hebben tegenover hen im 'Jn. 757.. RJL n rus letter Hevige boorh- en heidebrand aan de üm- bnrgach-Duitaehe trens. -Oost. 28803 nte. eau BERLIJN, as April (V. D.) Het aantal werk- loozen. dat bij de arbeidsbeurzen te boek stond is in de eerste helft van de maand April met 69.000 gedaald tot 5.530.000. Deze vermindering is in hoofdzaak toe te schrijven aan de te werkstelling in open lucht. Verhooging van enkele tarieven, de inkomstenbelasting ongewijzigd In het oosten van Londen bij de West-Indische dokken is, zooals reeds gemeld, een pakhuis geheel door brand verwoest. Duizenden vaten rhum gingen in het vuur verloren. De brandweer in actie. tieve pacten met de Euro peesche mogendheden Het veiligheidsgedeelte van Mac Donald’s plan ter sprake GENUA. 35 April (Reuter). De Italiaansche minister van Financiën, Jung. heeft rich he den naar Washington Ingescheept. WASHINGTON. 25 HU* De aatwapeningsbespreklngen te Genève her vat. Scherpe aanval op de revisio- plannen van Italië tames. Vtam. 28784 au* f 25. 30906. IAUS. Bosb. Ö104. lend 18794 te- een en De Engvlache mUlioeisen-nota in het Lagerhuis ingediend- Polemische afscheidsrede v* den Md-voor zitter van den Indischen Volksraad. Het drama te Pofbroek; acht mille schade vergoeding geëischt. Absolute nederlaag der regeerings- partijen De omzwervingen en ontberingen van de ver loren gewaande Digoel-patrouille. Hoogste stand op Woenudag 9 uur Vorige staand 755 nat ekt ng 888 nsdo len. Br. lad. ^ede, jter- sven Had. 28852 me en ren in r in .eid aar ■Vle oor 3Ol- tig. lun •.di en pak Alk- 8ION. slacht, ureau lies- »ge- iorw. gen- 8792 Oul- rordt i 36. 18796 igen ten and, ilad. he duidelijk” dat wU thans nog pas een gedeelte van Wü ?ag log de es ere ten la der iri- dkr de de m- te- Ing \ng ik- iin, In de begrootlng van dit Jaar vóórziet geen enkele post in schuldenbetaling aan Amerika of ontvangst van onze buitenlandsche debiteu ren. Ofschoon de toestand, zooals deze rich den laatsten tijd heeft ontwikkeld, eenige zorg wekt en met de grootste aandacht eischt, zullen wU hopen dat de nieuwe door president Roosevelt in het oog gevatte maatregelen het herstel van een nieuw vertrouwen zullen begunstigen. De Invoerrechten voor lucifers worden ver- nu toe 74 dooden 400 gewonden De Fransche coureur Varzi (Bugatti) won na tellen strijd den „Grooten Prijs van Monaco” Een reusachtig vuurwerk zal op het Tempelhof er Feld ontstoken worden ).V.A. ragen eloon rdatn. 2877S ATHENE, 25 April (Reuter) Inzake de reeds gemelde aardbeving op het eiland Kos in de Aegaeïsche zee verneemt Reuter nader, dat een deel van de gelijknamige hoofdstad Kos is verwoest. Tot dusver heeft men 74 dooden en 400 ge wonden onder het puin gevonden. retha ■sm eder. 18857 WEENEN, 25 April (Reuter) De gemeen teraad van Braunau. Hitler's geboorteplaats, heeft geweigerd aan Hitler het eereburgerschap te verleenen. Bij de stemming over het desbetreffende voor stel stemden twee Groot-Duitschers en een Na tionaal-Socialist vóór, doch twee Christelijk so cialen en twee Sociaal-Democraten tegen, waar mede het voorstel dus vcas verworpen. GENEVE. 25 April. De werkzaamheden ter Ontwapeningsconferentie zijn hervat onder voorzitterschap van president Henderson. Aan de orde was het door MacDonald ingediende ontwerp-verdrag. Aan de zitting werd deelge nomen door Norman Davis, Massigll, Eden. Dowgalewaka. Er hadden geen algemeene be schouwingen plaats. LONDEN, 25 April. (Reuter.) Zooals steeds bestaat ook dit Jaar voor de begrootingsrede in het Lagerhuis zeer groote belangstelling. De minister van Financiën, Neville Chamberlain, begon met te verklaren, dat het tekort in het afgeloopen begrootingsjaar 32.678.989 pond ster ling bedraagt. Hiervan zijn 28.900.000 pond aan Amerika betaald en netto 14.600.000 pond, ter wijl 14.600.000 pond in het amortisatlefonds is gestort. BERLIJN. 25 April (W.B.) Op uitnoodiging van de Amerikaansche regeering heeft de Duit sche regeering dr. Schacht, den president van de Relchsbank verzocht de vertegenwoordiging van Duitschland op zich te willen nemen bij de be sprekingen te Washington. Dr. Schacht heeft deze uitnoodiging aangeno men en zal 5 Mei aa. met de „Deutschland” te New York aankomen. Nieuwe spoorbrug te Zalibommel; van den mlddelsten boog geplaatst. WASHINGTON. 25 April. BU de besprekin gen te Washington blijkt dat Frankrijk aan dringt op de spoedige stabilisatie van den dol lar en het Engelsche pond. Roosevelt en MacDonald willen de defini tieve stabiliseering der valuta aan de conferen tie van Londen overlaten onder het motief, dat de dollar en het pond op normale wijze hun verhouding zullen terugkrijgen. MacDonald. Herriot en de Canadeesche pre mier, Bennett, gebruikten heden de lunch bij staatssecretaris Hull in de Sulgrave dub. Nd afloop had Herriot een onderhoud met Roosevelt. Des avonds zal in het Witte Huls een niet-officieele maaltijd worden aangericht. I omstandigheden In Europa, hebben bestreden. Morgen vertrekt Herriot uit Washington- Het verluidt, dat Herriot bij zijn bespreking met president Roosevelt zou hebben verklaard dat de Duitsche eisch naar wapeningspariteit De omreep naar Indië; leden van de program- ma-eemmissie benoemd; voorwoorden voor de omroeporganisaties. Schrijven van Minister Deckers aan de com mandanten en hoofden van diensten van land en seemaeht over de burgerlijke ambtenaren bij Defensie. I r t an andere zijde verluidt echter, dat Roosevelt en MacDonald streven naar een stabilisatie van dollar en pond op een lager maar vast niveau, dat Herriot, die zich ijlings naar Washington heeft gespoed om de in Frankrijk zoozeer gewilde driehoeksfiguur volledig te maken, zeer koeltjes in Amerika is ontvangen en waarschijnlijk slechts afzonderlijk met Roosevelt en met MacDonald zal kunnen spreken, en niet veel anders zal kunnen dom dan luisteren en waarnemen. Niettemin heeft Herriot zich evenals MacDonald „optimistisch” over den nog duisteren gang van zaken te Washington uitgelaten. Herriot en MacDonaid, die reeds vele malen elkander in de interna tionale arena’s hebben ontmoet en dikke vrien den zijn, beoefenen het openbare optimisme als een der meest doeltreffende methoden van hun geheime diplomatie- MacDonald ging daarin zelfs zóóver, dat hij zich optimistisch toonde over de door hem beraamde Londensche con ferentie ter behandeling van Duitschlands ge lijkgerechtigdheid, welke conferentie echter nimmer gehouden is kunnen worden. Als hou ding is een optimistische altijd sympathieker dan een pessimistische, maar terwijl een opti mistische vaak tot teleurstelling leidt, bespaart een pessimistische den mensch voor ontgooche lingen. Laten wij dus niet op de gebeurtenissen vooruitloopen en gelaten wachten tot definitief bekend is geworden, wat er op het ©ogenblik in Washington wordt uitgebroed. Eerst als wij dat weten, kunnen wjj beoordeelen of optimis me dan wel pessimisme gerechtvaardigd is. In it, omdat er niets zonder doel, zon- .ling is. Betreffende de positie tegenover het Joden dom zefde spr.: Wij beschouwen de Joden als onze een ben deze dit s Norman Davis huldigde Henderson naar aan leiding van de hem vanwege het Carnegie- fonds ten deel gevallen onderscheiding, waar na direct het eerste deel van het Engelsche plan werd besproken, dat kwesties betreffende de veiligheid behandelt. President Henderson beperkte zich er toe den vertegenwoordigers der naties, welke amen dementen hebben ingediend, het woord te ver leenen. Van politieke beteekenis zijn de voorstellen van Polen en Frankrijk. Polen wil den Volken bond sterker inschakelen in het door Enge land voorgestelde consultatieve pact en de rol der groote mogendheden hierin verminderen. Frankrijk probeert ook in dit veiligheids systeem het Europeesche hulpverleenlngspact in te bouwen. Eden (Engeland) gaf te kennen dat Enge land ernaar streeft zijn voorstellen zooveel mo gelijk in hun oorspronkelijken vorm te hand haven. De voorzitter. Henderson, verzocht de ver gadering om meer spoed in het werk opdat binnen 2 maanden een ontwapeningsconventie kon worden opgesteld. De Fransche delegatie te GCnève heeft een nota gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de kwestie van een consultatief pact welke door Frankrijk als voorwaarde voor ontwape ning is gesteld aan de ontwapeningscom missie voor te leggen. Frankrijk stelt verder voor dat alle Europeesche staten gebonden zul len worden door een verklaring, dat zij geen gebruik zullen maken van geweld en dat een algemeene conventie wordt gesloten om de mid delen tot voorkoming van oorlog te ontwikke len. Scherpe aanval van Benesj op Italië'* revMe- ptannen- Naar een vriendschapsverdrag tus schen Praag en Warschau. Pater dr. L. Bender O. P. benoemd tot pra- fesoor aan het Angelicum te Rome. De katholieken en de Joden; roode toeleg mis lakt. BERLIJN, 25 April. (V. D.) Op 1 Mei zal een ontzaglijk vuurwerk worden afgestoken op het Tempelhofer Feld. De stukken vuurwerk zullen ruim 400 M. lang zijn. Ruim 50 pyrotechnic! zullen het bedienen. Aan het begin zal een uit vele honderden raketten gevormde vuurwand opstijgen, waar In reusachtige letters de woorden „Dag van dec Duitschen Arbeid” zullen ontbranden, waar boven twee ineengeslagen handen. Dit beeld zal worden omlijst door duizenden bloemen van vuur. Tegelijkertijd zal de kunstvlieger Kem boven het terrein „vuurspelen" uitvoeren. Daarop zul len dan 700 bommen van het zwaarste en grootste kaliber, tezamen met honderden klei nere stukken vuurwerk, worden afgestoken Daarna zal uit een hoogte van 10 M. een zil veren waterval van licht neerdalen, wederom gevolgd door honderden bommen, waarop tot slot duizenden „kanonschoten" zullen volgen. De leiding van dit vuurwerk berust bij de BerliJnsche .JCunstfeuerwerke". Alle vuurwerk- firma's zullen er overigens aan medewerken. De kosten van deze feestelijkheid worden be streden uit de opbrengst der toegangsbewijzen voor de tribunes. Volledige overeenstemming tus- schen Nederland en Duitsch- land na weken bereikt WASHINGTON, 25 April. (Eigen bericht). Tot opvolger van den chef der Amerikaansche marineleidlng, admiraal Pratt, die wegens het bereiken der ouderdomsgrens aftreedt, ia be noemd vice-admiraal William Standley. (United Prees). BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, p«r kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 IM gfilhistreard Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door do H.V. Drukkerij De Spaamestad ieder geval heeft de stemming der Amerikaan sche regeering zich sinds Hoover’s aftreden in grijpend gewijzigd. Roosevelt is v&J het ver lagen der tariefmuren en handelabelemmerin- gen, vóór economische en militaire ontwape ning en wellicht ook vóór een internationale stabilisatie van de valuta, al is het nog niet bekend op welk niveau. Bovendien schijnt hij In te zien,dat de netelige oorlogsschulden- kwestie, die in-de publieke opinie der Veree- nigde Staten indertijd een alles overheerschende plaats innam, vergeleken bij de monetaire en andere economische problemen, slechts van secundair belang moet worden geacht. En al biedt dit alles nog geen reden tot optimisme, het geeft zeker geen voedsel aan pessimistische beschouwingen. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN TUS- SCHEN DUITSCHLAND EN NEDERLAND HEBBEN TOT OVEREENSTEMMING GE LEID. De besprekingen te Washington. Amerika even tueel voor consultatieve pacten met de Euro- peeeche mogendheden. Dr. Schacht per 5 Mei naar Washington. Italië’* vertegenwoordiger vertrokken. MADRID, 25 April (Reuter) Bij de ver kiezingen voor de gemeenteraden in Spanje hebben de regeeringspartijen een absolute ne derlaag geleden. De regeerings-partijen kregen slechts 5048 zetels, terwijl de oppositie 9717 zetels behaal den. Bovendien kregen de communisten 26 ze tels, de Syndicalisten 58 en party-loozen 1159. De economische onderhan- delingen tusschen Nederland en Duitschland, welke sedert eenige weken onder leiding van Rjjksminister dr. Hugen- berg en den Nederlandschen gezant te Berlijn mr. J. P. graaf van Limburg Stirum zijn gevoerd, hebben Dinsdag tot overeenstemming geleid. De onderteekening van het verdrag zal dezer dagen plaats vinden. (£ooals onze lezers zich uit berichten sullen herinneren werd vóór Paschen te Berlijn een aanvang gemaakt met deze belangwekkende besprekingen en werden zij aan het einde der vorige week hervat. Na afloop van het. week-end is men opnieuw aan het onderhan delen gegaan met bovengemeld resultaat Rad.) PRAAG. 25 April. In de plenaire zitting van het Huls van Afgevaardigden heeft de minis ter van Bult. Zaken, dr. Benesj, een lange re devoering gehouden over den polltleken toe stand. De vraag is te berde gebracht, of wij in Europa voor een gewapend conflict staan. Te gelijkertijd is de revislekwestie opgeworpen. Voor Italië, aldus Benesj. is de revisiepolltiek een middel om een wijziging der Europeesche toestanden ten gunste van Italië te bewerken. Geen zelfstandige staal zal toelaten, dat een ander over zijn geoied beschikt. Wanneer iemand zoo iets met Tsjecho-Slowakije zou wil len uithalen, dan zou hij daartoe zijn leger moeten gebruiken. Wij zullen Tsjecho-Slowakije weten te verdedigen. Verder verklaarde Benesj dat Tsjecho-Slows- kije een verdrag wil sluiten met Polen, dat een eeuwige of tenminste een langdurige vriend schap zou bewerkstelligen. Met Duitschland hoopte Tsjecho-Slowakije ook in den vervolge op goeden voet te blijven leven, ofschoon het altijd een netelige omstan digheid is, zich in de nabijheid van een staat te weten, die in een toestand van revolution- naire gisting verkeert. zal slechte mogelijk zijn door een redding van den Duitschen landbouw. Hand in hand met hem gaat de redding van de Duitsche bour geoisie en der Duitsche arbeidersklasse. Het be drijfsleven moet evenwel worden hervormd, want wij hebben niet alleen een nationale, maar ook een socialistische revolutie. voor Frankrijk de kem is voor alle hangende problemen. Het temfjerament der huidige Duit sche regeering zou de ontwapening voor Frank rijk ónmogelijk maken en alle voorgenomen plannen In de war sturen, Indien geen compen saties zouden worden geboden. BU de besprekingen tusschen Roosevelt en Macdonald doen zich nog enkele moellUkhe- den voor. Witte Huis te Washington, waar momenteel belangrijke besprekingen plaats hebben tusschen Roosevelt en de Europeesche staatslieden af. (Eigen bericht) Staatssecretaris Hu*r,ffeêlde heden aan de persvertegenwoordigers mede, dat de Ameri kaansche regeering mogelijkerwijs het sluiten van afzonderlijke consultatieve pacten met de Europeesche naties in overweging sou nemen De beweegreden der Amerikaansche regeering zou zUn de hoop dat zU op deze wUze werkelüke rust en een invloed ten gunste van het we- reldherstel zou te weeg brengen. zachtmoedigheid getoond, die zij niet heb- yerdiend. Wanneer het thans meent, dat /zachtheid slechts zwakheid is. dan zal het spoedig anders leeren. i boyvot heeft, hoewel zU slechts éën dag t geduurd, bewezen, dat er geen zwakheid Want het geheele volk heeft er aan mede jedaan en daarmede bewezen, dat het met de regeering door dik en dun gaat. Ons is he». het Duitsche volk aan onze zUde hebben moeten het geheele Duitsche volk voor ons winnen en zullen dat ook bereiken, want wij kennen het volk, den weg tot het volk en zullen jjg verbindingen met het volk nooit verliezen. Göbbels deelde nog mede, dat Hitler op 1 Mei het eerste deel van bet vierjarenplan zal bekend maken. Dit plan zal het bedrijfsleven in al zijn geledingen hervormen. De regeneratie WASHINGTON, 25 April (Reuter) Aller aandacht la hedenavond geconcentreerd op de problemen oorlogsachulden en ontwapening. Naar gemeld wordt zijn Roosevelt. Macdonald en Herriot goed op weg naar overeenstemming in deze kwesties. Over bUzonderheden laat men niets uK. Naar Havas van welingelichte zijde ver neemt, zou Macdonald tegenover Roosevelt een herziening der verdragen, onder de huidige BARCELONA, 25 April Reuter) De werk staking der transportarbeiders is .hedenmorgen begonnen. Het personeel van trams en auto bussen heeft het werk neergelegd. Ook het taxi-verkeer ligt stil. In de overige bedrijven gaat het werk gewoon voort. hoogd van 4 shilling 4 pence op 4 shilling 9 pence per gros doosjes. De belasting op zware vervoermiddelen zal met ingang van 1 Januari 1934 aanzienlUk verhoogd worden. Met ingang van heden zal een belasting van 1 penny per gallon voor verschillende soorten ruwe olie worden geheven. De blerbelastlng wordt verlaagd, waardoor de inkomsten met 14 millioen verminderen. De uitgaven voor defensie worden verhoogd met 4.500 000 pond, doch blUven dan nog 1.500000 beneden de uitgaven in 1930 en bUna 4 millioen beneden die in 1929. De werkelUke bezuiniging in vergelijking met 1931 bedraagt 116 millioen. waarbU zUn inbe grepen 52 millioen. bezuinigd op de schuld- interesten tengevolge der conversie en andere operaties. Chamberlain keerde zich met alle beslistheid tegen een vermindering der inkomstenbelastin gen en tegen het idee van een drie-Jaren-be- grootlng. Een post voor schulddelging is dit maal niet aanwezig. De inkomsten in de nieuwe begrootlng zUn geraamd op 698.777.000, de uitgaven op 697 486.000, het batig saldo dus op 1.291.000. Het pessimisme aangaande de financleele perspectieven noemde Chamberlain ongegrond. Overigens hangt de terugkeer tot de welvaart af van internationale samenwerking. Namens alle afgevaardigden sprak de minis ter den vurlgen wensch uit, dat de missie van MacDonald naar Washington vruchtbaar moge zijn voor de vestiging van een duidelUker in zicht onder de naties aangaande de mogelijk heid van gemeenschappelijke actie voor bet welzijn der wereld. Nader wordt gemeld, dat de begrootlngs- resolutles zijn aangenomen. Naar verder nog bericht wordt kondigde Chamberlain regelingen aan. waarbij de re geering gemachtigd wordt tot het ten uitvoer brengen van eiken door de tarieven-commissie aanbevolen maatregel betreffende protectie der zijde- en kunstzüde-industrie. Y y et is ondoenlUk om een helder inzicht l—l te krijgen In den stand en het mogelijk resultaat van de besprekingen, welke^jjf het oogenblik te Washington door president Roosevelt gehouden worden ter - verfbereiding van de economische wereldconferentie. Allerlei min of meer waarschUnlUke veronderstellingen, niet alleen over het verloop, maar ook zelfs over de onderwerpen dier besprekingen, worden er gelanceerd, doch wat en of er iets vast jtaat, valt niet te zeggen. Ramsay MacDonald en Roo sevelt tiebben met elkaar gepraat aan boord van de ..Sequoia’’ en bU den knappenden haard in het Witte Huis en als men den correspondent te Washington van de rimes” gelooven mag, zUn zU tot de overtuiging gekomen dat er „een bree- de basis voor 'overeenstemming in principe be staat.” - - Dat is al heel veel zal men zeggen. Maar wanneer men bedenkt, dat men bU den aan- vang der ontwapeningsconferentie, thans reeds meer dan een jaar geleden, het er algemeen en in principe over eens was, dat er drastisch ont wellend diende te worden en wel zoo spoedig mogtlUk, en dat een mislukking dier conferentie een wereldramp zou beteekenen van het formaat fv. d. oudi-testamentarischen zondvloed, en wan neer ^men dan ziet, dat deze met veel pathos betuigde eensgezindheid na eindeiooze debatten, stagnaties en conflicten tenslotte heeft geleld tot het slechts in principe als grondslag voor verdere oncjerhandelingen aanvaarde plan-Mac- I Dónald, waarop nóg tal van amendementen met E bUbehoorende moeilijkheden zullen worden in- -«gedlend, dan zal men wel niet al te veel illusies f meer koesteren omtrent de waarde van een overeenstemming in principe. Trouwens met het opwekken van illusies komt men geen stóp verder. Het eenige, waarmee de wereld gebaat kan worden, is het scheppen van- saneerende realiteiten. En zoover is men nog niet. De realiteiten, welke bestaan, vormen daarentegen een bron van onzekerheid, zorg en onrust. Wederom volgens voornoemden corres pondent van de „Times” liggen buiten het ka der van de tusschen MacDonald en Roosevelt gebleken principiëele overeenstemming de prac- tische en hoogïtbelangrijke kwesties van her ziening der douanetarieven in het bUtonder In verband met de overeenkomst van Ottawa van de stabilisatie der valuta en der oor- logsschulden. HU beweert zelfs, dat Roosevelt klaarblijkelijk nog geen vaste lUn heeft gevon den v<4r zUn valuta-politiek. KEULEN, 25 April. RUksmlnister dr. Göbbels heeft hier gistermiddag voor ongeveer 700 uit gevers en redacteuren dër RUnsch-Westfaai- sche pers het woord gevperd. HU zeide o. m. dat er geen pers zonder ten- denz oestaat, omdat er niets zonder doel, zon der bedoeling is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1