ONS BLAD Katholieken verliezen twee zetels door de dissidenten Sterke aanwas der Anti-Revolutionnairen zetelverdeeling De DE UITSLAG I 1 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden O.S.P. niet in de Kamer kunnen komen De gekozenen De berekening van den uitslag wier ZETELVERLIES VOOR C.H., VB. EN VD; DE BAROMETER Teleurstelling voor de S.D.A.P., fractie twee man minder wordt 27 13 9 21 1 3 6 5 1 2 0 0 1 27.444 12.595 2.870 13.136 3.389 10.274 5.862 34.279 1.715 372 28.423 30.366 33.824 10.821 JOH. LAUWERS 28-2 14 2 - 10 - 1 22-2 1 1 4 7 6 1 3 1 1 DONDERDAG 27 APRIL 1933 S. D. A. P. o o o De triomfator Het stelsel d’Hondt Anti-Rev. Party 1933 1929 1925 4097638 3825503 Aantal kiezers 3561950 20475 Chr. Democratische Unie 3740587 3379503 Totaal 3085862 De verhouding X Communistische Party Herv. Geref. Staatsparty Onrustbarende stijging van het stemmental der Communisten en Revolationnair-Socialisten Verband voor Nat. Herstel R.K. Volkspartij keert terug in de Kamer De Boerenparty en de Staatk. Ger. Party handhaven haar sterkte Nat. Boeren-, Tuinders- Middenstandsparty R. K. Volkspartij 883333 377426 305587 226409 43t55 187183 706689 36770 20881 13944 107702 40135 62513 30258 43877 1925 1001589 391832 354548 249105 208979 804714 37678 29863 23804 76709 35931 34805 1929 21812 12780 95354 1037406 499873 339524 258715 188745 798660 118080 48227 37778 170314 40795 93235 33R24 *47688 7248 30366 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN R.K. Staatspartij A. R. Christ. Hist. Unie s, D. A. P. R.K. Volkspartij Nat. Boeren- en T. Communisten Vrijheidsbond Vrijz. Democraten Chr. Dem. Unie Staatk. Geref. Partij Nat. Herstel Herv. Geref. St.partij Rev. Soc. Partij 29.64 11.59 10.49 7.37 6.18 23.81 0.70 2.27 1.06 28.62 12.23 9.90 8.73 6.06 22.90 1.30 2.02 0.98 1933 27.7 13.3 9.0 6.9 5.0 21.3 1.0 2.6 0.9 R.K. Staatspartij Anti-Rev. Partij C.-H. Unie Vrijheidsbond Idem bijlijst Vrijz.-Dem. Bond -S. D. A. P. Communisten (Int.) Communisten (Holl.) R.K. Volkspartij Staatsk. Ger. partij Herv. Ger. Staatsp. Plattel, bond (Beaat) R.K. Dem. Partij (Veraart) R.K. Arbeiderspartij (Vocht) Nationaal Herstel Rev. Soc. Partij (Sneevliet) Chr. Dem. Unie Andere lijsten R. K. Staatspartij Anti-Rev. Partij C.-H. Unie Vrijheidsbond Vrijz.-Dem. Bond S. D. A. P. R.K. Volkspartij Staatk. Ger. partij Herv. Ger. Staatspartij ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Hier volgen de totaal-resultaten, door de verschillende partijen behaald uitgebrachte stemmen op de voornaamste partijen tot het in totaal uitgebrachte aantal stemmen bedraagt van het aantal PAYGLOP3 AI.KMAAR Scheerkwasten en Scheerzeep De nieuwe Kamerleden t?» N00RD-H01LANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. Wl den llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll Totaal winst verlies net Zetels Een R. K. Staatspartij en van heeren Alimin Chr. Hist. Unie Zij, die heengaan 33813) De Lib. Staatsparty Vryz. Dem. Bond groei Staatk. Ceref. Partij Rev. Soc. Party ging en Mr. C. Vervoom. Herwijnen. Ds. C. A. Lingbeek, Urk. Generaal C. J. Snijders, Hilversum. o H. Sneevliet, Amsterdam. Mr. P. M. Arts, Tilburg. de de men. We kunnen ons nu een beeld vormen van den verkiezingsuitslag, eindelijk, na een avond en een nacht wachtens. Wat de opkomst ter stembus betreft: brouclc, Den Haag; Ir. M. C. E. Bon- gaerts, Den Haag. Wijnkoop. Interneerings- O Pie Iers oe- Overschot 'zetels 23 14 10 7 5 3 2 1 1 1 1 1 34725) 35707) 33975) 36971) 37774) 39407) 46611) Hoogste stand op Donderdag 9 aar v-aa: 755 Vorige stand 756 nn ten ige dig ren en. liet R. K. Staatspartij S. D. A. P. Anti-Rev. Party Chr. Hist. Unie Vrijheidsbond Vrjjz. Dem. Bond Com. Partij Holland Staatk. Ger. Partij Nat. Boeren T. en M. R K Volkspartij Chr. Dem. Unie Rev. Soc. Partij Herv. Ger. Staatspartij Langzaam is het zwart van den nacht in donkerblauwen schemer overgegaan, en al witter is het licht geworden, dat er zich nu spreidt over de stad. Het eerste ocbtendgerucht klinkt op en een enkele vogel fluit er zijn vroegste lied, nu hier binnen in onze bureaux de tel machines klikken en de stem van den op- lezer getallen van duizenden en honderd duizenden dicteert.... ■t Is nu bijna half vijf In den morgen en Spoeven is de laatste lijst die van den Kieskring *s Hertogenbosch binnengeko- R. K. Volkspartij. Mr. Arts. Verbond van Nat. Herstel: de heer Mr. Wes terman. i-va^ de heer Peere- al- gst tiet ort 31 zetels (gem. 33462) Ds. G. H. Kersten, Rotterdam; D». P. Zandt, Delft; Ir. G. N* van Dia, Rot terdam. De Katholieken zouden drie zetels meer gekregen hebben als de gewijzigde kieswet van kracht was geweest H. Colijn, Den Haag; Chr. van den Heuvel, Heemstede; J. Schouten, Rot terdam; L- F- Duymaer van Twist, Den Haag; J. J. C. van Dijk, Den Haag; A. Zijlstra, Groningen; J. A. de Wilde, Den Haag; H. Visscher, Huis ter Heide (U): G. Smeenk, Arnhem; C. S. van Dobben de Bruyn, Bodegraven; J. Terpstra, Den Haag; H. Amelink, De Bilt, C. van der Zaal, Deventer; P. Wielinga, Utrecht. Liduina-feesten te Schiedam. In September aa. zal met de berechting der muiters een aanvang worden gemaakt. Vele gevallen van paratyphus te Halfweg. Mgr. C. F. Ie Blanc, de nestor der seculiere geestelijkheid in het Aartsbisdom overleden. Het Nederiandsche elftal verliest van Admlra met 41. tij zich althans in zooverre te herstellen, dat zij „slechts” een teruggang van onge veer 6000 stemmen te boeken heeft, een feit, dat natuurlijk veel ernstiger is dan het op het eerste gezicht hikt, daar het aantal Mr. H. P. Marchant, Den Haag; Mr. P. J. Oud, Den Haag; F, E. H. Ebels, Nieuw Beerta; Mevr. Mr. B. Bakker- Nort. Den Haag; Th. M. Ketelaar, Am sterdam; Mr. A. M. Joekes. Den Haag. Generaal G J. Snijders zal waar schijnlijk zjjn zetel niet aanvaarden, in wiens plaats dan Mr. Dr. W. M. Wester man te Den Haag komt. Over het algemeen is de indruk, dat de kiezers en kiezeressen van hun en haar stemrecht een bijzonder druk gebruik gemaakt hebben; percentsgewijze is de opkomst in verhouding tot de stemming van 1929 sterker dan de toename van het aantal kiesgerechtigden wettigen zou. De R.K. Staatspartij blijkt, ondanks het betrekkelijk groote aantal dissidentpar- tijtjes, dat aan haar kracht knaagde, haar stemmental nog te hebben kunnen vergroo- ten, wat echter een schrale troost moet heeten, als wij de einduitslag voor onze partij beschouwen: twee zetels verlies. De R.K. Volkspartij boekt eenige winst, zóó, dat zij (met één zetel) In de Kamer terugkeert; de Katholieke Democratische Bond en de R.K. Arbeiderspartij (om van de overige dissidentpartijtjes maar te zwij gen) blijken voor ons politiek leven in de toekomst van geen beteekenis te zullen worden, evenmin trouwens als de R.K Volkspartij met haar éénen zetel. Alle zich Katholiek noemende dissident- groepjes mogen zich inmiddels feliclteeren met het feit, dat zij de groote R.K Staats party hoezeer deze ook nog sterk uit den strijd tevoorschijn treedt een nadeel van vele duizenden stemmen berokkend heb ben en de RK. Staatspartij de winst heb ben onthouden, welke haar toekwam en uit kracht waarvan zij nóg sterker werk- zaam had kunnen zijn tot heil van de Ka tholieke en de vaderlandsche zaak. Opmerkelijk is vooral de stevige der anti-revolutionnaire partij, welke wij mogen wel zeggen: oversU vooruit ging, op sommige plaatsen zelfs met 60 A 70 pCt, Het blijkt wel, dat net protestantsche deel van onze natie het grootste vertrou wen stelt in de partij, die naast de RK. Staatspartij de handhaving van het gezag sterk op den voorgrond stelt, en men behoeft geen proever van harten en nieren te zijn om te weten, dat ook bui ten de kringen der protestanten velen de toekomst van land en volk bij de anti-re- volutionnaire partij veilig geacht hebben. Des te meer verbaast het, dat de libe ralen blijkens de op den Vrijheidsbond uitgebrachte stemmen niet méér achter uitgegaan zijn dan met één zetel. De Christelijk-Historische Unie vrijwel overal achteruit. Toen de eerste kieskringuitslagen bekend werden, scheen het. alsof de 8X)-A.P. de gevolgen van haar jarenlang gevoerde ge zagsondermijnende politiek en van haar „veel beloven en weinig geven” op een zeer gevoelige manier te boeten zou krijgen (en het is ook geen kleinigheid, dat de S. D. A. P. b.v. in Friesland en Groningen met on geveer 14.000 stemmen terugliep), doch in stembus-uitslagen van elders wist de par- Mr. Dr. L. N. Deckers, Den Haap; N. Fleskens, Geldrop; Mr. F. G. C. M. Teulings, Den Bosch M. J. M. van oil. Helmond; K. L. H. v. d. Putt, indhoven; C. J. Kuiper, Utrecht; Dr. G. Kortenhorzt, Den Haag; Dr. H. I. W. E. Moller, Tilburg; J. R. H. van ;haik. Den Haag; L. F. J. M. Baron Voorst tot Voorst, Twello; J. J. W. sselmuiden, Arnhem; Mr. C. M, J. F. oseling, Amsterdam; Ir. L. J. M. Feber, 'en Haag; W. Steinmetz, Amsterdam; M. J. A. Meyer, Rotterdam; A. J. oerakker, Haarlem; G. W. Kampschöer lonster; Mr. T. J. Verschuur, Den Haag; h. L. van de Bilt, Haarlem; Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar, Rijswijk J- Groen Azn., Zuid-Schar- woude; J. G. Suring, Maarssen; Mr. P. J. M. Aalberse, Den Haag; A. H. J. Engels, Leiden; H. G. M. Hermans, Den Haag; Ir. Dr. W? J. Droesen, Roermond; Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren- H. van Houten, Groningen. De namen der gekozenen geven we hier onder nadrukkelyk voorbehoud, dat met den invloed van eventueele voor keurstemmen geen rekening is, gehouden. Evenwel is de kans op wijzigingen uiterst gering, behondens by den Natio- nalen Boeren-, Tuinders- en Midden- standspartijwaar misschien in plaats van Mr. C. Vervoorn de heer Braat ge kozen zou kunnen worden. Voorts zal Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland geen zitting nemen, in wiens plaats komt de heer J. M. Krijger Jr. te Vriezen veen. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 /Vlet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger -Dagblad uitgegeven door de H.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem Bij de eerste verdeellng konden 90 zetels on- middellyk worden toegewezen, zoodot aan 10 partijen met de grootste overschotten de zgn overschotzetels toegekend werden. Was de reeds door de Tweede Kamer der Sta ten Generaal goedgekeurde wijziging der Kies wet ook reeds door de Eerste Kamer behandeld en aangenomen^ n bijgevolg de gewijzigde Kies wet reeds in het Staatsblad verschenen, dan zou bij het toekennen der overschotzetels het stel sel-d’Hondt (gemiddelden) zijn toegepast. In dat geval zou het resultaat van de verdeeling der zetels aldus geweest zijn: W. H. Vliegen, Den Haag» W. Drop, Voorburg; H. J. van Braambeek, Utrecht; J. L. Faber, Zutphen; J. ter Laan, Rotterdam; Suze Groeneweg, Rot terdam; J. H. F. v. Zadelhoff. Dordrecht; Joh. Brautigam, Rotterdam; W. Drees, Den Haag; A. W. Ijzerman, Den Haag; K. ter Laan, Zaandam; J. W. Albarda, ScheveningenJ. v. d. Tempel. Amster dam; E. Kupers. Bloemendaal; Mr. J. E. W. Duys. Dan Haag; Ch. G. Cramer, Bloemendaal; Th. Thyssen, Amsterdam; Th. -v. d. Waerden, Laren (NH) P Hiemstra, Bilthoven; W. v. d. Sluis. Goor; J. H. Schaper, Voorburg; A,. v. d. Heide, Voorburg. L. L. H. de Visser,’ Den Haag; Alimin Prawiradirdja, -Parijs; D. Amsterdam; Sardjono, kamp Boven-Digoel. Jhr. Mr. D. J. de Geer, Den Haag; Dr. J. B. Slotemaker de Bruine, Was senaar; J. Bakker, Menaldum; J. R. Snoeck Henkemans. Den Haag; Dr. H. J. Lovink, Alphen a. d. Rijn; H. W. Tilanus; Jhr. Mr. F. Beelaerts v. Blok land, Den Haag; J. Weitkamp, Harder- bern; Dr. C. W. Th. Baron v. Boetze- laer v. Dubbeldam, De Bilt (U.Mej. Mr. C. Frida Katz. Amsterdam. De berekening volgens de gewijzigde Kieswet, zooals die bij de Eerste Kamer in behandeling is, zou dus ten gevolge hebben gehad, dat de R. K. Staatspartij 3 zetels en de 8. D. A. F. 1 zetel meer gekregen zouden hebben, terwijl de Conun. Partij Holland, de Vrijz. Dem. Boud en de Staatk. Geref. Partij elk een zetel min der zouden hebben gekregen en het Verbond van Nat. Herstel zijn verkregen zetel had moe- ten missen. Dr. S. E. B. Bierema, Usquert; Dr. 1. H. J. Vos, Amsterdam; C. J. van Kem pen, Den Haag; Mr. G. A. Boon, Den Haag; Mr. A. G. A. Ridder van Rap- pard, Tiel; H. D. Louwes, Ulrum; Mr, H. J. Knottenbelt, Den Haag. DE VERKIEZINGEN VÓÓR DB TWEEDB KAMER. De Pruisische Staatsraad bijeen. Pater Leven S. V. D. benoemd |at apostolisch vicaris der Kleine Soenda-eilanden. Diisterberg ontzet uit zijn functie van tweeden voorzitter van den Stahlhelm. Ruim 200 dooden bij de aardbeving op Koa. MacDonald uit Washington vertrokken. Azana dictator in Spanje; hjj laat zich niet door den uitslag der raadsverkiezingen beïn vloeden. Nabij Bonn Is een ganaat ontploft, doordat kin deren niet een vuurtje aan het spelen waren. Een jongetje werd gedood, eenige andere kin deren werden ernstig gewond. Het Kabinet-Ruys de Beerenbrouck stelt zjjn portefeuilles ter beschikking van H. M. de Ko ningin. Eigen prentbriefkaarten van de Ned. Spoor wegen, Mooie aanwinst voor het sanatorium Dekken- waia. kiesgerechtigden sinds 1929 zoo sterk ge groeid is. Het zijn de communisten en revolution- nalr-socialisten, die 'met den rooden buit gaan stryken; de aanwas van het aantal communistische en revolutionnair-socialis tische stemmen is waariyk weinig minder dan verontrustend. Opmerkeiyk is intusschen de zeer geringe kracht, welke de dlssidentgroep der O. 8. P. Wist te ontwikkelen; de O. 8. P. heeft allerminst gebracht, wat men er in den beginne van verwachtte. Ziedaar onze vóorloopige indruk na een uiterst vluchtige gennisneming van den totalen verkiezingsuitslag. rustiger beschouwing zal nog vele perspectieven openen. In de nieuw samengestelde Tweede Kamer zullen niet minder dan 26 nieuwe leden hun intrede doen en wel: R. K. Staatspartyde heeren Droesen, Minis ter Ruys de Beerenbrouck, Min. Deckers, Mi nister Verschuur en de heeren Groen Steinmetz, IJsselmulden, van der Putt; S. D.AJ*.: de heeren Brautigam, Drees Thijsen. Anti Rev. Partyde heeren van Dobben de Bruyn, Min. Terpstra. van der Zaal en Wie linga; Chr. Hist. Unie: Mln. de Geer; Vrijheidsbond: de heeren Louwes en Kempen; Comm. Party Holland: de Prawiradirdja en Sardjono; Herv. Geref. Staatsparty: Ds. Lingbeek; Nat. Boeren T. en M. Party: de heer Ver voorn; Chr. Dem. Unie: de beer Van Houten; Rev. Soc. Party: de heer Sneevliet; De navolgende Kamerleden zullen in het nieuwe Parlement niet meer terug keeren: R- K. Staatsparty: de heeren Keestra, Loc- kefeer. Maenen, v. d. Melis, Schaepman, Truyen, Uyen, Vos, Baron van Wijnbergen en Romme; S.D.A.P.: de heeren Mr. v. d. Bergh, de Boer, v. d. Houven. en de dames De Jong en VriesBruins; 1 Anti-Rev. Party: de heeren Beumer en Dam- brink; Chr. Hist. Unie: de heeren Langman en Rut gers van Rozenburg; Vrijheidsbondde heeren Prof. v. d. Bilt en Prof. Eerdmans en Mej. Westerman; Vryz. Dem. Bond: Mevr. van Itallie- Embden; Herv. Geref. Staatsparty: boom; Nat. Boeren T. en M. Party: de heer Braat; MiddenstandsblokFloris Vos. ■^0 1 lUI/i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1