ONS BLAD Stahlhelm onder Adolf Hitler Radioverklaring Seldte van r 1 kl VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS fl Maison WagenaarJ^ Wankelt de positie Het nieuws van heden van Hugenberg? WERVELSTORM IN INDIE TOEGETREDEN TOT DE N.S.D.A.P. van Het socialisme in Duitschland De sterke arm in Oostenrijk DE BAROMETER o De af zetting Duesterberg V eiligheidsk westie omzeild I r JOH. LAUWERS Het raadsel van Washington 2 CHIQUE DAMESHOED slaagt U zeker bij CHIQUE DAMESHOED slaagt U zeker bij j VRIJDAG 28 APRIL 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 182 IZ— De bespreking nog niet ten einde Reed* 31 dooden, groote schade van Werk der commissies Dr. Schacht te Parijs Seldte'* radiorede Nieuw partijbestuur te Voor tariefsverlaging ;e van f N 7 Hitler als partijleider e. ö't Seldte i n Tegen propaganda in de economie Kameraden, die hem niet volgen, hun Stahlhelmeed ontslagen De hoof d commissie begint heden met de eigenlijke Engelsche ontwapeningsvoorstellen Communistisch partijbestuur Weenen gearresteerd Internationale strijd tegen het kapitalisme noodzakelijk verklaard Seldte verklaart dat slechts poli tieke overwegingen hem hier toe bewogen hebben Roosevelt wenscht be taling in zilver Hy staat en valt met de volwaar dige erkenning zyner party- genooten DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN sz 1 rts „Verzoek” aan de pers Roosevelt zegt in Juni betaling verwachten, ofschoon „Voor alle tijden” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleinesannonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Voor een Schoutenstraat 14-16 - Alkmaar J ÏÜffHiiiHHffrininifnnnfniinHintiniiiiifHmmunHHiMKHffffKimHW ondergeschikt aan den leider BERLIJN, 27 April (W.B.). In een radio-rede verklaarde de leider van den Stahlhelm, Rijksminister van Arbeid Franz Seldte, dat hij is over gegaan tot de N.S.D.A.P. Hij voegde hieraan toe, dat hg zichzelf en de Stahlhelm- soldaten onder Adolf Hitler stelt. De kameraden, die hem hier in niet kunnen volgen, ont slaat hg van hun eed op het vaandel Ik maak mij en den Stahlhelm als een soldateneenheid NIEUWE PRUISISCHE STAATSRAAD NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 1 BmMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIII IIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIlllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHII plaatsvervangend leider Betalingen de De practische voorstellen* Drie conclusies van dr. H. ColQn uit den ver- (United Press) O O. MI lR zoo zo 3- n De nieuwe Pruisische Staatsraad kwam in het vroegere .Jieerenhuis” voor het eerst bijeen. Tot president werd dr. Robert Lev, N. S. D. A. P. (rechts boven) gekozen. SOMLA, 27 April. (Eigen bericht). Het ge bied der Vereenlgde Provincies in Centraal- Indlë is heden geteisterd door een verschrlk- kelijken wervelstorm. Totdusverre werden 31 dooden gemeld. De materieele schade is bui tengewoon groot. Met name is veel vee om gekomen. De oogst geldt in uitgestrekte gebie den als verloren. De besprekingen te Washington, in Juni verwacht. Het gearresteerd. O H mis L.00 DO 190 ISO IDO 1.75 1.75 ROME, „Giornale bedoeling De afzetting van Duesterberg. Verklaring van Seldte. Hoogste stand op Vrijdag 9 uur vun.: 753 Vorige stand 754' H >ns L25 35 1.40 .55 □0 .50 .00 derenvervoer ingediend. ALKMAAR PAYGLOP 3 Zakmessen roestvri, Volgens Jteuter zal Roosevelt waarschijnlijk volmacht vragen voor een moratorium voor de Juni-betallng, op voorwaarde dat Frankrijk den December-termijn alsnog betaalt. De voorzitter van het Huis van Afgevaardig den Rainey verklaarde dat hij voor een derge- WASHINGTON, 27 April (V. D.) Roosevelt heeft in den Senaat voorgesteld een amende ment In te voegen In het Inflatievoorstel, waar bij hij gevolmachtigd wordt 200 millioen dollar in zilver aan te nemen voor de in de eerst volgende zes maanden varvallende oortogs- schuldbetalingen. Roosevelt wees er op. dat deze volmacht zijn eenlg voorstel was tijdens deze zitting van het congres met betrekking tot de betaling der oorlogsschulden. Volgens United Press werd echter door het Witte Huls te kennen gegeven, dat het schul denprobleem op het einde der economische wereldconferentie zou kunnen worden behan deld. terwijl het ook mogelijk was dat Roose velt het congres nog vóór Juni voorstellen zou doen toekomen betreffende de tarieven- en de schuldenkwestie. den Stahlhelm historisch ten deel gevallen strjjdfase den weg vrij gemaakt voor de poli tieke omwenteling van 30 Januari, toen aan Uw zjjde de nationaal-sociallstlsche beweging de macht in den staat stormenderhand ver overde. Uit de diepte der geweldige nationaal- socialistische volksbeweging brak na den 30sten Januari de nationale revolutie zich baan en drukte haar stempel op de ontwikkeling van het nieuwe Duitschland voor de binnenland- sche en buitenlandsche vrijheid van staat en volk. Kameraden van den Stahlhelm! WH sluiten ons aan bij de Duitsche revolutie, die ons nart en onzen wil heeft. Wij sluiten ons aan bij den leider der nationale revolutie Adolf Hitler, tot wiens regeering ik. Uw bondsleider, behoor De door mij. Uw leider, met den leider der natio- naai-sociallstische beweging bezegelde vriend schap beteekent de vervulling van uw ouden hartewensch. Duitsche soldaten behooren altijd bijeen. Het gaat of Duitschlands vrijheid. Om Duitschlands eer, om het Rijk! Front heil Stahlhelm, front heil Hitler, front heil Deutschland! PARIJS, 27 April. (V. D) De president van de Rijksbank, dr. Schacht, is Donderdagmid dag per trein te Parijs aangekomen. Hij begaf zich van het station naar de Duitsche am bassade. De president van de Rijksbank zal tot Vrijdagochtend te Parijs blijven en zich dan naar Cherbourg begeven, waar hij zich aan boord van de „Deutschland” naar New-York zal Inschepen. De president van de Rijksbank heeft te Parijs gelegenheid gehad een bespre king te voeren met den gouverneur en de verdere bestuurderen van de Banque de France. Moret. lijke volmacht zou stemmen ofschoon hij per soonlijk er tegen is. litle bij de vaststelling van de legersterkte der afzonderlijke landen ter tafel zal brengen. De kwestie van de Duitsche Schutzpollzei zou in dit verband tot een belangrijke politieke ver klaring kunnen leiden. In deze commissie zal ook de kwestie van de Duitsche particuliere „Wehrverbaende” ter sprake worden gebracht. De Duitsche gezant, Nadolny, verlangde in de zitting van het praesidium de ononderbro ken, artikelsgewUze behandeling van het ge- heele Engelsche ontwapenlngsverdrag. Besloten werd dat hierbij allereerst een overeenstem ming over de voor alle mogendheden aanneem bare artikelen tot stand zal worden gebracht. In overeenstemming met de voorstellen van Sovjet-Rusland werd besloten, de sub-commls- sle van de politieke commissie ter vaststelling van de schuldvraag bjj een aanval bijeen te roepen. Een Duitsch voorstel, om tegelijkertijd luchtvaartcommissie bijeen te roepen, teneinde tot een beslissing te geraken over de afschaf fing der militaire luchtvaart, werd verworpen. Reuter Seint, dat het voorstel, om Roosevelt te machtigen tot vermindering van het goud- gehalte van den dollar door den Senaat is aangenomen. 1. Het bedrijfsleven is geen instrument, waar in men ongestraft op onzinnige wijze kan bin nendringen. Dat het tot nu toe bestaan heb bende stelsel van bedrijfsvoering onjuist was. weten wij. De fout van dit systeem kan even wel niet worden opgeheven door ‘een nieuwe willekeur, veeleer kan slechts een niéuwe orien teering volgens een vast plan en een reorgani satie der economische verhoudingen de basis vormen voor den wederopbouw en voor de ver zekering van arbeid en brood voor het geheele volk. 2. Iedere zelfstandige benoeming van com missarissen van welken aard ook is derhalve verboden. Slechts autoriteiten, zooals ministe ries. regeerlngen of gemeentebesturen kunnen commissarissen benoemen. Ook tot nu toe eigen machtig benoemde commissarissen moeten wor den afgezet voor zoover hun legaliteit niet door de bevoegde instanties, b.v. den Raad van Toe zicht. het bestuur, de zakelijke leiding of den eigenaar der onderneming of een autoriteit schriftelijk en nadrukkelijk is geschied. Indien in uitzonderingsgevallen de ontheffing van een commissaris een gevaar mocht beteekenen voor het openbaar belang of van het bedrijf, moet overleg worden gepleegd met de bevoegde auto riteiten of handelskamers. 3. De reconstructie der leiding van de eco nomische organisaties en vereenigingen mag in de toekomst niet meer plaats vinden door eigen machtig ingrijpen van partijpolitieke instanties of individueele partjjgenooten. De organisatle- besturen zijn reeds gewijzigd. Onze invloed Is overal verzekerd. BERLIJN. 27 April. (V. D.) Ingevolge de be schikking van den leider van den verblndlngs- staf der N. S. D. A. P. d.d. 23 April wordt het volgende bekend gemaakt: BERLIJN. 27 April. (V. D.) De Rijksminister voor Arbeid en bondsleider van den Stahlhelm, Franz Seldte, deelt het volgende mede: De tweede bondsvoorzitter van den Stahlhelm, kameraad Duesterberg, heeft al zijn functies in den Stahlhelm neergelegd, nadat ik hem te voren door een dienst-mededeeling Tan zijn ambtsplichten had ontheven. Het motief voor mijn maatregel ligt hierin, dat in de opvattin gen betreffende de positie van den Stahlhelm tegenover de nationaal-sociallstische revolutie en betreffende zijn toekomstige organisatie een principieel verschil van meening bestond tus schen den tweeden bondsvoorzitter en mij. Ik waardeer de soldateske houding van ka meraad Duesterberg, die. doordrongen van de overtuiging, dat zijn opvatting van beteekenis is voor het voortbestaan van den Stahlhelm, meende op zijn plaats tot op het laatst te moe ten standhouden. Doch dit kon mij niet ont slaan van den plicht te doen, wat Ik gedaan heb. Een leder, die weet, wat de Stahlhelm voor mij, zijn stichter, beteekent, zal het begrijpen, wanneer ik zeg, dat in alle jaren sedert de stichting van den Stahlhelm geen beslissing, welke ik als bondsvoorzitter moest nemen, mij zwaar is gevallen als deze mi) door het noodlot opgedrongen, voor de eensgezinde lei ding der Stahlhelmbeweglng noodzakelijke op lossing van de verhouding tegenover kameraad Duesterberg. Het is ouden soldaten niet gegeven, ernstige en bittere toestanden door schoone woorden te verdoezelen. Ik heb daarom openlijk gezegd, wat gebeurd is en daarom mag ik thans ook zeggen, dat ik slechts door politieke meenings- verschillen gescheiden ben van kameraad Dues terberg. Ongewijzigd blijven mjjn gevoelens der sol dateske kameraadschap en van dank, welke ik hem in dit uur wensch uit te spreken voor de groote prestatie, welke hij in veertien Jaren heeft geleverd voor den Stahlhelm en daaren boven voor den voorbereidenden strijd der na tionale beweging. De Stahlhelmkameraad en nationale strijder Duesterberg heeft zijn plaats in de geschiedenis van den bond. wg. Franz Seldte. Medegedeeld wordt, dat deze verklaring van Seldte de laatste mededeeling is in de kwestie DuesterbergStahlhelm. De Duitsche pers wordt verzocht geen verdere berichten daar over te publiceeren en zich van verdere critlek te onthouden. Voorts wordt de pers verzocht niet meer te schrijven over de kwestie Derop. Behalve Duesterberg zijn nog eenige perso nen uit hun functie In den Stahlhelm ontzet. BERLIJN, 27 April- Naar van soclaal-demo- cratische zijde wordt medegedeeld,, heeft Don derdag te Berlijn een RUksconferentie plaats gehad der 8. D- De voorzitter der partij. Wels, sprak over den politieken toestand en de taak der sociaal-democratle. Na beraadslagingen, welke eenige uren duurden, heeft de confe rentie met algemeene stemmen een resolutie aangenomen, waarin op de noodzakelijkheid van den internationaal tegen het kapitalisme te voeren strijd wordt gewezen. De partij dient vast te houden aan haar be ginselen en verder te werken binnen het raam der wettelijke mogelijkheden. De leden van het partijbestuur hebben hun functies ter beschikking gesteld van de Rüks- conferentie. Als voorzitters werden gekozen de Rijksdag- leden Otto Wels en Vogel; leden van het partij bestuur zijn o-m. Aufhaueser. Hertz, Kuenstler. Loebe, Sollmann. Stampfer en Stelling. Niet herkozen werden o.m. de Rijksdagleden dr. Breltscheid. dr. Hilferding, Crispien, Braun, j Loewenstein, Grzesinskl en mevrouw Tony Bender. MÜNCHEN, 27 April (V. D.) De Voelklsche Becbachter bevat de volgende beschikking van Adolf Hitler: „Den leider der politieke centrale commissie, partijgenoot Rudolf Hess, benoem ik tot mijn plaatsvervanger en verleen Ik volmacht te be slissen in alle kwesties de partijleiding be treffende." De positie van dr. Hugenberg wankel? Rudolf Hess N. S. D. A. P. Auto op den onbewaakten overweg bil Noot dorp door een trein gegrepen. Twee dooden en vijf‘zwaargewonden bij een amokpartjj te Tarakan (N.-L). BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR TsWoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2 85 /Vlet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem WASHINGTON. 27 April (V. D.) Met het oog op de sterke oppositie in het Amerikaaa- sche congres tegen een verlaging der oorlogs schulden heeft president Roosevelt een verkla ring afgelegd, volgens welke hij geen defini tieve overeenkomsten heeft aangegaan of toe zeggingen heeft gedaan aan MacDonald en Herriot. Roosevelt verklaarde voorts, dat de Ameri- kaansche regeering verwacht, dat de midden Juni vervallende termijnen der oorlogsschul den zullen worden voldaan. BERLIJN. 27 April. Heden Is de RjjkS- dagfractie der D. N. V. P. bijeengekomen in een zitting, die Vrijdag wordt voortgezet. Aan een rede van Hugenberg wordt ontleend: Rust en geloof in den rechtsstaat zijn de bases van het economische leven. De pogingen van ondergeschikte organen, deze grondslagen in gevdar te 'brengen, zullen volgens de ver klaringen der toonaangevende leiders binnen zeer korten tijd worden gestopt. De Dultsch- natlonaal heeft er recht op. als gelijkgerech tigd strijder om de Duitsche toekomst te wor den erkend en behandeld. Dat elsch Ik van zelfsprekend voor mijn vrienden op. Het be hoeft eigenlijk niet verzekerd te worden, da* ik hiermede sta en val. De fractieleider Schmidt stelde de Isolatie Van Duitschland in de buitenlandsche politiek en de daaruit ontstaande spanningen op den voorgrond. Het werk van dr. Hugenberg heeft, in een tijd van gistende hervormingen en van den moeiiyksten economischen noodtoestand, de eerste grondslagen gelegd voor den wederop bouw en bet vrijmaken van schulden van den landbouw en voor de reorganisatie der Duit sche huishouding. Met het oog op deze feiten moeten thans de tegen zijn persoon gerichte aanvallen, die verre van een zakelijke critlek blijven. Juist In bet belang van den landbouw met nadruk worden afgewezen. Economische politiek mag thans niet worden bepaald door de eischen der propaganda. Voor mijn Stahlhelmkameraden lees ik thans den volgenden oproep voor: Kameraden van den Stahlhelm! Ruim veer tien jaren hebt gij als strijdgroepen In het groote front der nationale beweging tegen het Novembersysteem Uw soldatenplicht gedaan en offers gebracht aan goed en bloed en in dezen strijd voor Duitschlands vrijheid, waar ik dit ook maar van U geëischt heb. Gij hebt in deze l miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^ STAHLHELMLEIDER EN RIJKSMINISTER SELDTE OVERGEGAAN NAAR DE N.&D.A.F. BERLIJN, 27 April (V. D.) De president van politie deelt mede: Op grond van het re sultaat van het tot dusverre ingestelde onder zoek heeft de president van politie te Berlijn I last gegeven tot voorloopige inhechtenisneming I van den eersten burgemeester Boess. BERLIJN, 27 April. (W.B.) Op de Berlijn- sche beurs hebben Nat. Socialistische beurs bezoekers vanmiddag een bitooglng gehouden voor het nieuwe bewind. De sprekers betoog den, dat het principe van het Nat. Socialisme „gemeenschappelijk belang gaat voor eigen belang” heel speciaal voor de beurs geldt. De Nat. Socialistische regeering zal maatregelen treffen om egoïstische speculaties tegen te gaan. Bij de keuze van een bestuur voor de goederenbeurs op Zaterdag a.s. zal men er rekening mede houden, dat het niet aangaat debiteuren van den Dultschen levensmiddelen handel onder Joodsche contróle te plaatsen. De betooglng werd besloten met een „heil” op Adolf Hitler. WEEn EN, 27 April. (V.D.) In het verloop van de actie der politie tegen de Weensche com munisten zijn reeds 16 arrestaties verricht. De politie bevestigt thans ook de arrestatie van den hoofdredacteur van de „Rote Fahne”. Bo vendien is ook de secretaris van de commu- nistiscne partij. Koplenlg, en bijna het geheele overige gedeelte van het partijbestuur in ar rest gesteld. De secretaris der communistische partij vervult hier tegelijkertijd de rol van voorman. kiezingsuitslag. De heer Vervoorn zal tal de nieuwe Tweede Kamer zitting nemen voor de Nat. Boeren-, Tuinden- en MiddenstandspartjJ. Het economische verdrag tusschen Nederland en Duitschland onderteekend. Utteenaettingen van staatssecretaris von Bohr. Een concessie-stelsel voor het openbaar gou derenvervoer met vrachtauto’s; wetsontwerp Roosevelt voer betaling in zilver van de oor” logsachulden. Wervelstorm in Britach-Indië; U dooden. communistisch partijbestuur van Weenen WASHINGTON, 27 April (Reuter). Het staatsdepartement geeft te kennen, dat het plan''bestaat Voor een wereldtarievenstilstand voor den duur der economische wereldconfe rentie. Amerika gaat met dit plan accoord. Volgens United Press wil Amerika echter dat het initiatief door een andere mogendheid wordt genomen, ofwel dat het plan door de andere mogendheden wordt ondersteund- Amerka zal verder elk middel begroeten, dat kan leiden tot verlaging der tarieven. BERLIJN 27 April. (V. D De eerste bonds leider van den Stahlhelm. Seldte, heeft heden voor de radio het volgende uiteengezet: Voor de toekomst van den Stahlhelm be slissende besprekingen, welke voor het aaneen gesloten optreden der nationale bewgróg *n het kader der nationale revolutie van het groot ste belang zullen zijn, hebben mij in Berlijn vastgehouden. Al konden deze besprekingen ook heden nog niet worden beëindigd, aange zien de vormgeving van dat innige bondgenoot schap, dat in de besprekingen van heden van Rijkskanselier Hitler met mij verdiept en be zegeld werd, tijd.noodig heeft het moet im mers voor alle tijden gelden dit eene staat toch vast: De geest, waar het op aankomt, is onveranderlijk. Gelijk ik voor een eenvormig optreden van den Stahlhelm als oprichter van dezen bond de leiding alleen op mij heb ge nomen, zie ik in de toekomst geen partijen meer, maar alleen een groote eenheid. Heden ten dage is een oppositie evenmin noodig als een naast elkaar voortloopen. Want daórin zie Ik de groote beteekenis van de Duitsche revo lutie van 1933, dat de Lijden voor Duitschland voorbij zijn, waarin het politieke staatsleven slechts tot ontwikkeling kwam uit de wissel werking tusschen regeering en oppositiepar tijen. Soldatesk is het, de conclusie te trekken uit een inzicht. Dit wordt mij des te gemakke lijker, omdat ik tijdens de laatste wekenlange besprekingen met Adolf Hitler ervoer, dat deze man niet alleen de leider der Duitsche revolutie, maar de leider der Duitsche toekomst is. GENEVE, 27 April. (VJ3.) Het presidium van de Ontwapeningsconferentie heeft vandaag na langdurige en bewogen besprekingen definitief besloten, de verdere onderhandelingen over het eerste deel varf het Engelsche ontwapenings- verdrag (de veiligheid betreffende) uit te stel len, daar een beslissing wegens den huldigen politieken toestand niet kan worden afgedwon gen. Morgenmiddag zal in de hoofdcommissie de bespreking van het tweede deel van het verdrag, de materieele ontwapeningskwesties betreffende, geopend worden en het geheele Engelsche verdrag artikelsgewijs worden be handeld. Van Fransche zijde is het verlangen geult, dat de onderhandelingen van de commissie, welke zich bezighoudt met de militaire beteekenis van de Duitsche Schutzpollzei, zoo spoedig mo gelijk zullen worden afgesloten. Besloten werd dat genoemde commissie zoo spoedig mogelijk een rapport over de vermindering van de po lk, die vrij ben van partijlidmaatschap, ver klaar hiermede toe te treden tot de Nationaal- Socialistische Duitsche Arbeiders Partij, aan gezien zij de beweging is, die als eenheid het geheele Duitsche volk moet omvatten. Daarom maak ik mij en den door mij gestichten Stahl helm, bond van Frontsoldaten, heden als ge sloten soldateneenheid, ondergeschikt aan den leider Adolf Hitler. Wie van mijn oude kame raden mij op dezen weg niet kan volgen, maak ik falérmede vrij van zijn eed op het vaandel. Ik echter wil den weg der vrijheid medehelpen voorbereiden. Tl April. (Reuter). Volgens de d’Italia” heeft Mussolini nooit de gehad een politiek te voeren van devaluatie van de lire en van Inflatie. Een dergelijke politiek zou buitengewoon immoreel zijn en indruischen tegen gezonde economische opvattingen. De behandeling der Engelsche veiligheidsvoor- steUen uHgeateld. E aan dë beurt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1