ONS BLAD i Historisch instituut te Rome EREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Crisisconferentie 12 Juni bijeen Herriot’s Amerika- reis Stahlhelm onder Hitler GEOPEND Revolutie op Cuba RAMP IN PORTUGEESCHE KRUITFABRIEK DE ROODE DICTATUUR DE BAROMET 1 HET NIEUWE GEBOUW JOH. LAUWERS MAANDAG 1 MEI 1933 DE CROEI VAN DE DUITSCHE LUCHTVAART T douane- voor zeer poover Alle leiders gearresteerd Reeds 8 dooden geborgen Vier personen gedood naar wapens President van Peru vermoord De plechtigheid en Groote brand in Emden Buikbanden en elastieken Kousen Zware schade aangericht Matsjek veroordeeld De Kroatenleider krygt 3 jaar De betaling in zilver it De negers van Scotts boro Vechtpartijen in de Oostelyke provincie Gouden standaard blijft gehandhaafd Geschiedenis van het instituut Bulgari je’s communisme lam geslagen Zware vliegramp in Beieren Hun bewakers met bedreigd „Zuivering” langs de grenzen in de partij In Fransche regeeringskringen acht men het resultaat SPANJE ONTEIGENT ZONDER SCHADEVERGOEDING DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Is de Duitsche politie militair? NIEUWE KLEEDERDRACHT Dankbetuigingen aan Duesterberg en Seldte Frankryk, Engeland e.q. beweren van wel 11 De ,,D 2500”, welke in tegenwoordigheid van den Rijkspresi- dent op het vliegveld bij Berlijn met diens naam is gedoopt Op den leeftijd van 70 jaar i3 overleden de Duitscher Max Skladanowsky, een der vele ontdekkers van de cinematografie. MOSKOtj, 29 April. (Eigen bericht). Alle po litiek en sociaal ongewenschte elementen, die binnen een 100 K.M. breede zóne aan de West grens en aan de grens in het Verre Oosten wo nen, zullen uit dit gebied worden uitgewezen. Verder wordt het eenigen tijd geleden ingevoer de passysteem verscherpt; men wil zoo een ont volking der groote steden en een versterking van de weerstandskracht der bevolking in oor logstijd verkrijgen. Amerika stelt een bestand ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20 a, ingez. med. 40 c p. regel; idem op pag. één 55c p. regel Bij Contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Onderscheidingen verkeerspolitie van Londen is bij wijze ln Proef in een oranje-blauw gestreept costuum gestoken. Frankryks houding Plechtige overdracht in tegen woordigheid van Mussolini NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 184 Intern. HandelscOngres te Parijs gesloten. V Vliegramp in Beleren: 4 dooden. Revolutlepogingen op Cuba. jt De zomertijd begint 15 Met Fabrieksbrand te Schiedam. Vabche muntbiljetten is Ned.-IndM. Nieuwe electrische centrale In Gelderland. Een mill! oenen werk te Apeldoorn. O O ijverig 760 K' en Of^gde WASHINGTON, 29 April. (V.D.) Naar ver luidt, heeft Macdonald tegenover Roosevelt ver klaard, dat de Engelsche regeer!ng de door In- dië te betalen rilverbedragen zal gebruiken tot dekking van de in Juni vervallende termijnen der schulden aan Amerika De betalingen wor den door Engeland aanvaard tegen een waarde HAVANA, 29 April. (Reuter). In de Ooste lijke provincie van het eiland Cuba is een re- volutionnaire beweging uitgebroken. Te Songo, San Luiz en Bonlato hebben vecht partijen plaats gehad, waarbij twee soldaten zijn gedood. Er zijn troepen en mltrallleur-af- deelingen naar het opstandige gebied gezonden. Werkverschaffing voor de veenarbeiders stop gezet- De economische wereldconferentie (crisisconfe rentie) tegen 12 Juni bijeengeroepen. Onderscheiding voor de hoeren Patijn en van Kleffena. Explosie in een Pertugeesche kruitfabriek. Reeds 8 dooden geborgen. De nieuwe setei van het Nederlandsch rlsch instituut te Rome plechtig geopend. Tegen elf uur arriveerde het hoofd der Ita liaansche regeering, Z. Exc. Benito Mussolini, vergezeld van den onderstaatssecretaris van SOFIA, 29 April De laatste twee dagen heeft de politie te Sofia en in de provincie alle func tionarissen der communistische partij en der vakvereenigingen gearresteerd. Tot den avond van 1 Mei zijn alle openbare en besloten ver gaderingen, van welken aard ook, verboden. Slechts na diplomatieke stappen Is de viering van den natlonaal-socialistlschen dag van den nationalen arbeid door de Duitsche kolonie toe gestaan. MADRID, 29 April. (Reuter). De Kabinets raad heeft de laatste beslissingen van het in stituut voor de landbouwhervorming betreffen de onteigeningen zonder schadeloosstelling aan genomen. Debatten over de DuHsche politie te Genève. Alle communistische functionarissen in Bulga rije gearresteerd. Ernstge botsingen tusschen boeren en politie in lowa. President van Peru, Luiz Sanchez Cerro, ver moord. In Fransche regeeringskringen beschouwt men de resultaten van Herriot’z Amerika-reis als zeer poover. De Kroatenleider Matsjek veroordeeld tot 3 Het veertigjarig bestaan van het Hoofdbestuur der P. T. T. HAVANA, 29 April. (VX>.) Revolutionnairen uit Jamaica zijn ii) grooten getale geland en hebben het spoorwegknooppunt San Luiz be zet. Verdere troepentransporten uit Mexico en Centraal-Amerika worden verwacht. Algemeen vreest men hier voor het uitbreken van de lang verwachte revolutie tegen de regeering-Macha- do. De regeering heeft troepen tegen de revo lutionnairen afgezonden en oefent een scherpe censuur op de berichtgeving uit. De zuiveringsactie der communistische partij zal 1 Juni as. beginnen. Alle 3.200.000 leden dezer partij kunnen voor een commissie wor den geroepen, om verantwoording over hun po litiek en persoonlijk leven af te leggen. (United Press), NEW YORK, 29 April. (V. D.) Uit Birming ham in den staat Alabama-wordt gemeld, dat de jeugdige beklaagden in het neger-proces van Scottsboro, die in de gevangenis te Birmingham zijn opgesloten. Donderdag in opstand zijn ge komen tegen de slechte behandeling, waaraan zij verklaarden in de gevangenis bloot te staan. Zij zagen kans, zich eenige wapens te verschaf fen en daarmee hun bewakers buiten de cel te houden. Gisteren hebben zij zich echter weer bij de gevangenls-autoritelten gemeld en hun veront schuldiging aangeboden. Zij beloofden zich in de toekomst goed te zullen gedragen en bonen aan. de schade, die zij hadden toegebracht door in hun cel eenige loodkabels en Uchtleldlngen stuk te trekken, zelf te betalen. BELGRADO, 29 April. Belgrado heeft gistexmmi ten gearresteerd. opVH gevonden. Naar in verband^M^H Verkooper van valsche Sweepstake-loten gear resteerd. Voorloopig verslag der Eerste Kamer over du machtigingswet. mijnen op de oorlogsschulden aan Amerika be treft, deze kan moeilijk worden beschouwd als een politieke voorwaarde, welker vervulling vooraf zou moeten gaan aan het sluiten van een accoord van meer algemeen karakter. In dien Frankrijk, na de voorwaarden te hebben vernomen, welke het Amerikaansche Congres aan de oplossing van het schuldenprobleem stelt, met de betaling van een dezer termijnen accoord zou gaan, dan zou dit alleen geschie den, wanneer de zekerheid bestond, dat zulk een regeling van het totale probleem der oor logsschulden voor de debiteur-landen een recht vaardige en billijke oplossing zou meebrengen. tionale revolutie. Weest u overtuigd van mijn oprechten dank. van 36 once-centen. terwijl Amerika het zilver zal aanvaarden tegen een waarde van 50 once- centen. In Fransche kringen wordt er in dit verband reeds op gewezen, dat Frankrijk zilver op de vrjje markt moet koopen. welke markt door de sterke aankoopen zeer zal oploopen, zoodat het voordeel van zilverbetalingen voor Frankrijk slechts gering zou zijn. BELGRADO, 29 April. (VX>.) Het gerechts hof tot bescherming van den staat heeft heden den Kroatenleider dr. Matsjek veroordeeld tot 3 jaar streng arrest. In de motiveering wordt gezegd, dat Matsjek door zijn streven naar on afhankelijkheid voor de Kroatische gebieden in het volk de overtuiging heeft wakker geroepen, dat Kroatië van Joego-Slavlë zou worden ge scheiden. Als een bewijs voor de verraadplan- nen van Matsjek wordt aangevoerd, dat de Kroatische eischen in het bijzonder door Italiaansche pers met Instemming zijn en dat Matsjek interviews heeft tomai bultenlandsche journalisten. BERLIJN29 April. (W. B.) Het bondsbestuur van de Stahlhelm nam heden een resolutie aan, waarin Adolf Hitler trouw wordt beloofd. Na de inwijding van het Historisch Instituut deelde de heer Visser mee. dat H. M. de Ko ningin den Nederlandschen gezant J. Patijn benoemd heeft tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en secretaris mr. van Kleffens tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zaterdagnamiddag om half vijf werd de Në- derlandsche afdeeling van het instituut voor Germanistische studies ingewijd. Bij de een voudige ceremonie waren aanwezig de Neder landsche gezant, de heer Patijn, de heer Hoo- gewerff, dr. Post, Mgr. Smit en de heer Van Rijn. Namens het comité bood de heer Munnlk een fonds aan van 2500 boeken over literatuur, geschiedenis en wetenschap in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Prof. Gabetü hield een interessante rede over de beteekens van Nederland als een essentieel element in de Germaansche wereld. almi sprak namens de jn gelukwenschen uit. oprichters en het be* dat naar hij hoopte. bijdragen tot het'Versterken der goede betrekkingen tusschen Italië en Nederland. De plechtigheid droeg een voornaam karak ter. Tot de aanwezigen behoorden ook Mgr Smit, Mgr. Eras, de Zeereerwaarde Heeren No- gara. Stein, van Oppenraay en Zey, verder de secretaris-generaal van de „Studii Romani'’. Galazzi. Pater van Marie, senator Donato. Mgr Tisserant en vele directeuren van academies en Instituten. Na deze plechtige zitting bezichtigde de Duce het gebouw, waarbij eenige te Rome werkende kunstenaars hem werden voorgesteld. n.l. de winnaar van den prix de Rome van 1914, J. D. Bueno de Mesquita. die aan het instituut een mooi zelfportret heeft geschonken, pater H. Randag uit Amsterdam van wien twee waarde volle mozaïeken de hal van het instituut sie ren, de beide Prix de Rome-winnaars van 1932, mej. P. Klaassen en de heer Dick Broos, de te Rome levende lithograaf M. O. Echer en de heeren Luidjens en G. Stuyt. In de ateliers was een kleine tentoonstelling van hun werken ingericht, die door den Duce met sympathie in oogenschouw werd genomen. LISSABON, 29 April. (Reuter). In de Rijks- kruitfabriek te Barcarana heeft hedenmiddag een geweldige ontploffing plaats gehad. Een der gebouwen van de fabriek is geheel verwoest. Tot dusver zijn acht dooden gebor gen. Een groot aantal arbeiders werden min of meer ernstig gewond en naar het ziekenhuis getransporteerd. De oorzaak der ontploffing kon tot nog toe niet worden vastgesteld. Men vermoedt echter een misdaad. In de puinhoopen wordt nog slachtoffers gezocht. BERLIJN. 29 April (W B) Hedenmiddag is een vliegtuig, dat onlangs door de Duitsch- Chineesche luchtvaartmaatschappij „Eurasia" was aangekocht, door onbekende oorzaak neer gestort in de buurt Van Traunstein aan de Chiemsee (Beieren). Het vliegtuig, een Junkers W 34-tQestel. dat nog het Duitsche toelatingsnummer W 34 D 4 droeg, bevond zich op een proefvlucht, waar voor het hedenochtend te Berlijn was gestart De inzittenden, luchtvaartkapltein Wende, de mecanicien Eichenkotz, de directeur van de „Eurasia” Schmidt en mejuffrouw Lister, zijn allen om het leven gekomen. Het vliegtuig werd volkomen vernield. EMDEN, 28 April. (VB.) Vrijdagavond tegen 10 uur is in een groote loods van de Einder Haringfischerel A.G. een geweldige brand uit gebroken, Brandweer. S A. en Stahlhelm slaag den er met vereende krachten in de omliggende gebouwen te behouden. In de volkomen in asch gelegde loods bevonden zich alle voor raden netten, zeilen en scheepsbenoodigdheden der onderneming, die in totaal 22 loggers ter vischvangst uitzendt. De schade bedraagt veel meer dan 1 millioen mark en zal waarschijnlijk nog grooter worden door de moeilijkheden, die er bestaan in het aanvullen in zoo Korten tijd van de vernielde goederen voor de haring log - gers, die eind Mei reeds plegen te vertrekken. De brand 'was tegen 2 uur des nachts nog niet gebluschL LONDEN, 29 April. Het arganisatie-comtté ter voorbereiding van de Economische Wereld conferentie, onder voorzitterschap van sir John Simon, heeft heden besloten de conferentie op 12 Juni bijeen te roepen. Als inleiding tot de conferentie zal Amerika een douanebestand aankondigen. GENEVE, 29 April. (VB.) De Duitsche po litie was heden in de commissie voor de ef fectieven het onderwerp van bewogen debat ten. Engeland, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije Polen en België sloten zich aan bij het voor stel van Frankrijk, de Duitsche politle-afdee- llngen en jjolitiescholen te beschouwen als zui ver militaire organisaties. Polen wilde ook de gemeentepolitie daarbij betrekken. Volgens de opvatting van deze landen moeten de beide groepen der politie, 40.000 man, berekend wor den bij de vaststelling van de sterkte van het toekomstige Duitsche leger. De Fransche ver tegenwoordiger meende uit In de Duitsche pers verschenen foto's te kunnen besluiten tot mi litaire oefeningen der Duitsche politie. De Belgische vertegenworodiger Gallet zel- de, dat er geen twijfel aan bestond, dat de Duitsche politie een groote militaire waarde had. De Duitsche gedelegeerde Schoenhelnz ver zette zich tegen de opvatting der mogendheden en wees er op, dat het Rijksministerie van Binnenlandsche Zaken de landelijke politie geen bevelen kan geven. PARIJS, 29 April. (Havas.) De Fransche re geering, ten zeerste voldaan over den hartelij- ken en vriendschappelijken geest, die bij de te Washington gevoerde besprekingen heeft ge- heerscht, zou vermoedelUkln het algemeen be lang en op voorwaarde, dat de devaluatie van den dollar 15 pct. van zijn goudwaarde niet zou overtreffen, bereid zijn, een Internationaal ac coord inzake een douane-bestand te aanvaar den. Wat de betaling der December- en Junl-ter- onderwijs Solmi en den Gouverneur van Rome prins Boncompagni Ludovisi. Mussolini werd door de aanwezigen met ap plaus begroet. Na de begroeting door den directeur van het instituut, dr. Hoogewerff en den Nederland schen gezant. Z. Exc. mr. J. A. N. Patijn, wer den in een der directiekamers de vice-direc- teur van het instituut, dr. Leopold, en de se cretaris, dr. Post, en twee leden van het in stituut, dr. Fokker en mr. Schlichting, aan den Italiaanschen minister-president voorgesteld. De Nederlandsche gezant bij het Quirinaal, mr. Patijn, begroette de aanwezigen en bracht een huldegroet aan den koning van Italië en aan H. M. Koningin Wilhelmina. Daarop hield de directeur van het Instituut, dr. G. J. Hoogewerff, een rede waarin hij de beteekenls en de geschiedenis van de instelling in het licht stelde, terwijl hij de nauwe geeste lijke en feitelijke betrekkingen naging, die Ne derland en Italië door de eeuwen heen hebben verbonden Hij wees er verder op, dat het in- stituutwan nu af niet enkel een historische en archaeologische werkzaamheid heeft, maar ook een academisch instituut geworden is. dat de traditie van vier eeuwen van nauwe betrekkin gen op artistiek gebied moet voortzetten. Hjj sprak verder zijn dank uit aan degenen, die den nieuwen zetel hebben mogelijk ge maakt en aan de illustre aanwezigen, die deze inwijding met hun tegenwoordigheid vereer den. De heer D. Patijn, vice-voorzltter van de vereeniging, herdacht in een toespraak de ge schiedenis van de totstandkoming van dit ge bouw. Evenals de twee vorige woordvoerders sprak hij zijn dank uit aan Mussolini, het Romelnsch govematoraat en c>-J<ederlandsche regeering Vervolgens drpf^g de \heer Visser het gebouw namens de regeering o^er, waarna hij het voor geopend verklaarde Onderstaatssecretaris Italiaansche regeenijg HU bracht hulde aan stuur van het institui zou PARIJS. 29 April (Reuter). De speciale dag- blad-correspondenten. die Herriot naar de Ver- eenigde Staten vergezeld hebben, verklaren nu de besprekingen met president Roosevelt zUn afgeloopen. dat deze niet tot een positief resul taat geleid hebben. Zij wijzen er echter op, dat de besprekingen tot een beter begrip van elkanders standpunt geleld hebben, waaruit nog veel goeds kan voortvloeien. De correspondent van de ..Echo de Paris” sphrUft, dat men nimmer een Amerikaansche Staatshoofd heeft ontmoet, die zooveel begrip De Engelsche koning zal deze „crlsls”-confe- rentie openen. Het organisatie-comité zal bU de ultnoodigtn- gen aan de naties de bepalingen van het Ame rikaansche plan Inzake een douane-bestand voegen. In het comité waren vertegenwoordigd, behalve de vertegenwoordigers van Amerika en FrankrUk, de ambassadeur van Duitschland. België, Italië en Japan, alsmede de gezant van Noorwegen. T.TMA, 1 Mei. (Reuter). De president van Peru. Luiz Sanchez Cerro is gisteren, toen hU de ren baan te Santa Beatriz verliet, doodgeschoten. Drie moordenaars sprongen op den auto van den president en joegen hem een aantal kogels in den rug. Twee van de moordenaars werden door de omstanders gedood, de derde werd gearresteerd. Tot nieuwen pr^ident is gekozen generaal Oscar Benavides. I Onze Romelnsche correspondent meldt ons I <Ld. 39 April: Hedenochtend heeft de inwijding plaats ge- I had van den nieuwen zetel van het Neder- I landsch Historisch Instituut te Rome. Dere I oude Nederlandsche instelling in de eeuwige stad heeft daarmee voor het eerst een eigen gebouw gekregen, dat naast het voor enkele jaren tot stand gekomen Pauselijk Neder landsch College op den AventUn een waardige aetal van Nederlandsch leven en werken in Rome is. Het nieuwe gebouw Is verrezen in de Valle Giulia, waar academies, musea en andere in- k „stellingen van kunst en wetenschap op beide hellingen van den grooten dalweg tusschen sierhjke boschjes en groene terrassen ver strooid liggen: men vindt er het Romelnsche museum voor moderne kunst, de Engelsche en de Roemeense he academie, het groote Etrus- kische museum van Villa Giulia en de mo derne Italiaansche architectuurschool. De nieuwe en eigen woning van het Instituut beteekent tevens een aanzlenlUke uitbreiding van zUn ruimte en daarmee van zUn mogelijk heden. Met name bevat het nieuwe instituut, wat in het oude gemist werd, eenige ateliers I en woongelegenheid voor te Rome werkende jonge kunstenaars, op de eerste plaats voor de i winnaars van den Prix de Rome. Deze ateliers zUn zelfs al in gebruik genomen. Hiermee heeft het instituut, naast zyn wetenschappelijke taak, ook in zUn taak om eenlgermate de rol van academie over te nemen, een aanzienleken stap voorwaarts gedaan. De geschiedenis van het Instituut in de 30 jaren sedert zUn stichting moge in enkele woorden gememoreerd worden. Opgericht in 1904 op initiatief van Blok, had het van meet af ten doel, de doorvorsching der Romelnsche en Italiaansche archieven en bibliotheken naar materiaal voor de geschiedenis der Nederlan den mogelUk te maken en te bevorderen. Het werk van den eersten directeur, Mgr. Gisbert Brom mag genoegzaam bekend geacht worden en heeft voor de Nederlandsche geschiedkunde Onschatbare waarde gehad. De' tweede direc teur, Mgr. Hensen, die het instituut in de moei lijke jaren van den oorlog bestuurde, zette dit werk voort, terwijl de tegenwoordige directeur dr. Hoogewerff de kunstgeschiedenis, en met name de geschiedenis der Nederlandsche ar- tisten, die in Italië gewerkt hebben, een voorname rol in de werkzaamheden van het instituut gaf. Dr. Leopold breidde die werk zaamheden uit tot het gebied der archaeolo- gle en praehistorie, terwyl de tegenwoordige secretaris dr. Post de oude taak van Brom in de doorvorsching der archieven voortzet en ver volledigt. In de dertig jaren van zUn werk zaamheid heeft het Instituut aldus een waar dige en zeer geziene plaats ingenomen onder de vele zusterinstellingen, die in de Eeuwige Stad hun nUver bestaan leiden. De nieuwe zetel is een geschenk van de Ver eeniging Het Huis van Kunsten en Weten schappen, die onder voorzitterschap van dr. Heldring de gelden heeft bUeengebracht, om de stichting van een eigen gebouw mogelUk te maken. In 1929 bood het Govematoraat van Rome een terrein aan, waarop het huidige gebouw naar bet ontwerp van ir. Gino Cipriani door den architect Giuseppe Macchini is ópgetrok ken. Door groene terrassen en fraaie oude boomen omgeven, maakt het eenvoudige, in baksteen opgetrokken gebouw tusschen de meer T pompeuse gebouwen in de omgeving een rusti- gen en aangenamen indruk, eemgszins als een t Hollandsch landhuis. TerwUl het souterrain ateliers en eetzaal voor de kunststudenten bergt, wordt de grond- verdieping voor een groot deel ingenomen door een uitgestrekte bibliotheekzaal van büzonder E mooie en rustige lichtwerking en aankleeding. Daaromheen liggen de kamers van de direc- teuren en den secretaris. De bovenverdieping 5 bevat de directeurswoning en de kamers der 5 inwonende studenten. Hedenochtend is het gebouw in een plechtige sitting door den vertegenwoordiger der boven- genoemde vereeniging aan den Nederlandschen B Staat overgedragen. Julius Barmat uit Nederland uitgeweuen op_ last van den Minister van Justitie. B BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Tjlf/oon Adminifhatia 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» F* kwartaal voor Alkmaar f Z yoor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door da NV. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem ALKMAAK PAYGLOP 3 van den toestand toonde. De diplomatieke medewerker van dit blad meent te kunnen verklaren, dat men in Fran sche regeeringskringen het resultaat van Her- riot’s Amerikaansche reis mager vindt. Het invoeren van een militaire controle van budgetairen en technlschen aard, acht de re geering echter uitstekend, evenals de eventueel? verbintenissen tot vermijding van den bewape- nings-wedloop. Ten aanzien van de flnancieele politiek, houdt de Fransche regeering aan den gouden stan daard vast en wat de sociale politiek betreft, is zU voorstander van een vermindering van den arbeidstijd. BERLIJN. 29 April. (W.B.) RUkspresident von Hindenburg heeft aan den van zUn func ties ontheven tweeden Stahlhelm-lelder Düs- terberg het volgende eigenhandige schrijven gericht: Uw uittreden uit de bondsleiding van den Stahlhelm geeft mU aanleiding uiting te ge ven aan mUn dankbaarheid wegens de groote verdiensten, die u zich in moeilijke jaren door de organisatie van den Stahlhelm en zoodoende door de handhaving van een vaderlandschen en soldatesken geest in Duitschland deelachtig hebt doen worden. Uw nationaal werk in den Stahlhelm vormt een waardige voortzetting van uw eervolle militaire loopbaan in oorlog en vrede als front- en stafofficier. Het is mU een oprechte behoefte, u hiervoor mUn erken telijkheid en dank te betuigen. Als verder be- wUs van mUn erkentelijkheid verzoek Ik u, mUn hierbU gevoegd portret te accepteeren. Voorts heeft rUkskanselier Hitler aan den rUksmlnlster van Arbeid en eersten bondslei- der van de organlsatie-Stahlhelm, Frans Seld te, een schrijven doen toekomen, dat als volgt luidt: Langs dezen weg wil ik u mijn diepgevoelden dank betuigen voor de gisteren door uw maat regelen aan den oag getreden vertolking van uw innerlijk^ loyale gevoelens en vriendschap- pelUke gezindheid, die u mU blUkt toe te dra gen. Ik ben er van overtuigd, dat het bondge nootschap der belde organisaties voor alle tij den onwankelbaar zal blUken te zUn en een duurzame waarborg voor het welslagen der na- daarom nogmaals

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1