ONS BLAD De Pourparlers te Washington De 1 Mei-viering te Berlijn I O I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden De Schupo militair bruikbaar Hitler’s program De Marxistische 1 Mei-dag V“ r MILLIOEN MENSCHEN OP TEMPELHOF JAPANSCH-RUSSISCHE SPANNING DE BAROMETEk JOH. LAU WERS ALKMAAR PAYGLOP 3 DINSDAG 2 MEI 1933 DE DAG VAN DEN NAT1ONALEN ARBEID Antwerpen tegen Hitler Goede en kwade wil in Reusachtige parade te op de been Moskou Arbeidersdeputatie ontvangen voor (United Presei Een Duitsch protest Relletjes te Rijssel Het slot te Berlijn Weenen gewapend Het buitenland is niet Staat van beleg in Peru meer noodig EEN BRAHMS-MVSEUM TE WEENEN Ned. Historisch insti- Leverucier van ziekenfondsen tuut te Rome 0 Radioreportage uit de Zeppelin Enorme drukte in de straten; 3 a 4 millioen menschen Men spreekt reeds van geweld Beslissing van de commissie effectieven te Genève In verband met het geschil om den Oost-Chineeschen spoorweg WAT ZAL LONDEN BRENGEN? Noemenswaardige incidenten heb ben zich niet voorgedaan DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN t s j - Architect van het nieuwe gebouw benoemd^ tot commandeur in de orde Van Oranje'Nassau Bij gelegenheid van den honderdsten geboortedag van den componist Brahms is te Weenen een museum ter zijner eere geopend 1-Mei-dag te N ew-Y ork ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Werkverschaffing aan huizen wegen; invoering van den arbeid sdienstplicht Op 1 Mei, den dag van den Nationalen Arbeid, maakte de „Graf Zeppelin” een rondvlucht over Duitschland ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 185 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD een me- Staat van beleg in Peru. Eerste zaligverklaring in het Heilig Jaar. linksche Roofoverval op drie vrouwen te Herpen. Boringen naar het wrak van de „Lntlne". Zaandam in financieele moeilijkheden. O O vernietigd er- Q l den ge- en i. Met Een 0 y, milliard dollar voor Amerika’s werklooxen. Rede van Hitler over i|jn program. De Japansch-Russische spanning verscherpt. fschoon van te voren van alle kanten^ult- drukkelUk verklaard was, dat de bespre kingen der vertegenwoordigers van Euro- der der dat de wordt. Tenslotte vervolgt ons. WEENEN, 1 Mei (Reuter). Het Centrum der Oostenrjjkschq hoofdstad was heden, 1 Meidag, naar alle kanten door politie en soldaten met machinegeweren afgesloten. Op het Helden plein waren als reserve artillerie en cavalerie samengetrokken. De socialistische betoogingen vonden plaats In de hoofdstraten der „buitenstad”. Merkwaardig waren de vele hakenkruisvlag gen in geheel Weenen. woordenwisseling then nazi's, communisten en Rijks- 10 arrestaties hadden plaats. LUIK, 1 Mei. Heden hebben de socialisten hier een 1 Mei-demonstratle gehouden. De de- monstranten trokken naar het Duitsche consu laat, waar de hakenkruis-vlag was uitgestoken. Er werden steenen naar het consulaat gewor pen. Eenige ruiten werden verbrijzeld. De ha kenkruis-vlag werd afgehikt. door leden van de het terrein over- yférvloedig aan tochten evenwel het uit Totale uitgaven voor de werkloozensorg in het eerste kwartaal van 1933. De Duitsche Schupo te Genève ten deele voor militaire doeleinden bruikbaar verklaard. De nationale 1 Mei-viering In Duitschland en de marxistische viering in de andere landen. BERLIJN, hoogtepunt c Programma van den Diocesanen Katholiekendag te Delft. Moordaanslag op een dienstmeisje te Eindho ven. H. Vader zal 25 Mei as. een bezoek brengen aan de St. Jan van Lateranen. Een herhaling van Lubeck. Professor te Napels gearresteerd wegena 10 baby-sterfgevallen. i 1 Nederlandsche arbeiders noodgedwongen achter de Hitler-vanen. ra ig e- rd m in ie P» et er n. 13 :n e- ne o- ü- l-S i !f. )1 ir, te er 4. n. l. 9, M >P !k m :n es le in Te Saarbrucken had een plaats tusscl banierleaën: I i !- groote LIMA, 1 Mel (VD Voor geheel Peru Is de staat van beleg afgekondigd na den moord op piesldent Cerre. Twee soldaten zijn gedood en zes gewond door de medeplichtigen van den moordenaar. De president had 20.000 recruten van het Peruaansche leger geïnspecteerd. NEW-YORK, 1 Mel. (V. D.) Het geheele New- Yorksche politiecorps, bestaande uit 18.000 man, is op de been, ter handhaving van de orde op den 1 Mei-dag. Meer dan duizend man, gewa pend met traangasbommen en geweren, zijn opgesteld nabij de Unlrfn Square, waar de so cialisten en de communisten heden na elkan der demonstraties houden en waar zij zullen protesteeren tegen de inflatie-politiek van pre sident Roosevelt en tegen de behandeling van de negers in Scottboro. Verder wees Hitler op Duitschlands recht op rechtsgelijkheid, waarvan het niet kan afzleu. B(j het streven, om dit jaar de eerste stappen naar een organische leiding in de staathuis houdkunde af te leggen, zal men zich op de eerste plaats bekommeren om den landbouw. Een verdere groote taak is de werkverschaf fing ba twee groepen, n.l. private en publieke. Tot de private werkverschaffingen behoort het herstellen der huizen, waarbij honderd duizenden werk konden vinden. Als publieke werkverschaffing noemde Hitler een omvang rijk wegenplan, dat mllllarden elscht. Hinderpalen zouden uit den weg geruimd worden. Er zal een handelspolitiek worden gevoerd. welke de stabiliteit der politiek waarborgt zon- Dultsche landbouw stralenden door het houden van de grootsche militaire parade in de geschiedenis der Sovjets. In de lucht klonk het geronk van 350 vliegtuigen, duizend snelle tanks lawaaiden over het Roode Plein, waar Stalin en de andere leiders zich naast het ma- soleum van Lenin hadden opgesteld; verder trokken soldaten en matrozen, ten getale van 60.000, juichend langs de officieele personen. Het saluut van 101 kanonnen donderde vanaf het Kremlin. Na den voorbij-marsch der troepen stroom den groote massa’s arbeiders het Roode Plein op, zwaaiend met roode vlaggen en banieren De nieuwe staat zal later geen leeningen meer mogen opnemen bij de overige wereld. H(j heeft geen machines. Ingenieurs en deskun digen noodig van andere kapitalistische staten zooals Marxistische landen. Om half zes werden 80 arbeiders uit Rijk en het Saargebted en 8 arbeiders Oostenrijk in de congreszaal der RUkskansela- rjj voorgesteld aan v. Hindenburg en Hitler. Deze bijeenkomst werd draadloos uitgezonden. Ook Dr. Goebbels was aanwezig. Hitler zeide o.a.: Het eerste en meest Innige doel der nationale revolutie is, de millioenen Duitsche arbeiders werkelijk innerlijk in te bouwen in ons heilige Duitsche Rijk. kanselier 1% millic pelhof en Hitler pt wezenlijken program. Nog dit jaar zou de ar- beldsdrenstplicht worden Ingevoerd, terwijl be gonnen zal worden met een groot wegenplan toy vermindering van de werkloosheid. Verder wil hij dit jaar een rente-verlaglng bewerk stelligen en de economie verlossen van de in stelling der meerderheidsbesluiten. Bovendien heeft de regeering tot taak er nadrukkelijk op te wjjzen, dat de mensch niet- voor de overeen komsten leeft, maar dat de overeenkomsten bestaan, om den menschen het leven mogelijk te maken. PARIJS. 1 Mei. (Reuter.) Na de communis tische 1 Mei-betooging in het Bols de Vincen nes, waaraan 15.000 personen deelnamen, kwam een groep manifestanten in botsing met de po litie; verscheidene personen werden licht ge wond. Het werk is lang niet overal onderbroken, hoewel dit verschil naar streek en vakbond. GENèVE. 1 Mei. Heden heeft de commissie voor de effectieven na een debat, dat' ettelij ke dagen heeft geduurd en soms een zeer op gewonden karakter droeg, gestemd over de kwestie der Duitsche Schutzpollzel. Met twaalf stemmen vóór en de stemmen van Italië, Hon garije en de Vereenlgde Staten tegen beslis te de commissie, dat de z.g. Bereitschafts- dienst dezer politie moet worden beschouwd als een organisatie, welke voor militaire doel einden kan worden gebruikt. Vervolgens werd eveneens bij meerderheid van stemmen uitge maakt, dat ook de Duitsche politiescholen voor oorlogsopleidlng kunnen worden gebruikt. De Duitsche gedelegeerde, generaal Schön- heinz,. diende tegen deze stemmingen een formeel protest in. De vertegenwoordiger der Vereenlgde Staten, kolonel Strong, had er be zwaar tegen, dat de commissie bij het onder zoek van de situatie in Duitschland een ande re methode had toegepast dan in andere ge vallen door haar was gevolgd. Dit beteekent, aldus het Duitsche Wolffbureau, dat men zich ditmaal niet alleen beroepen heeft op of ficieele gegevens, doch ook op allerlei oncon troleerbare berichten. Hiertegen heeft de Duit sche gedelegeerde in den loop der debatten herhaaldelijk geprotesteerd, echter zonder re sultaat. De beraadslagingen der commissie over de toestanden bij de Duitsche politie duren nog voort. MOSKOU, 1 Mei (Reuter) In zonneschijn is hier 1 Mei gevierd MADRID, 1 Mei (Reuter). Volg dedeeling van het ministerie van ^Blnenland- sche Zaken, heeft zich op den Isten Meidag noch te Madrid, noch in den lande, eenig ern stig Incident voorgedaan. Het werk lag In nagenoeg geheel Spanje stil, de dag verliep kalm. Men seint ons uit Rome: De architect van het Zaterdag in gebruik genomen nieuwe gebouw van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Ir. Gino Cipriani, is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. De Romeinsche bladen wijden op hun front pagina kolommen lange verslagen en beschou wingen aan de inwijding van het „Institutum Neerlandicum”. Mussolini die bij de ingebruikneming van het nieuwe gebouw aanwezig was, drukte tegenover den Nederlandschen Gezant te Rome. Z. Exc. Mr. J. A. N. Patjjn, de hoop uit, dat het Ne derlandsch Historisch Instituut de engere be trekkingen tusschen Nederland en Italië zou bevorderen, niet alleen op cultureel, maar ook op politiek en economisch terrein. BERLIJN. 1 Mel (V.D.). De groote fakkel optocht van de S.A. en van den Stahlhelm trok met vaandels en muziek via de regeerings- wijk door de Brandenburger Poort naar Lustgarten. Ondanks het late pur waren nog vele belangstellenden langs de straten schaard. Het vuurwerk dat afgestoken werd, was zeer imposant. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem WASHINGTON, 1 Mei. (Eigen bericht.) De Mandsjoekwo-regeering zal gedwongen zijn ge weld te gebruiken, wanneer de Sovjetregeering haar elschen aangaande den Oost-Chineeschen spoorweg niet inwilligt, zoo heet het in een mededeeling, welke de Japansche vertegenwoor diger van het Mandsjoekwo-ministerie alhier heeft ontvangen. De vice-president van den Oost-Chineeschen spoorweg, Kurs Kesow, zou den president van den spoorweg Lisehaoken. een nota hebben toegezonden, waarin het een onomstootbaar feit wordt genoemd, dat de spoorweg aan de Sovjet unie toebehoort. Uit Peking wordt verder bericht; De gespannen verhouding tusschen Japan en Rusland wegens het geschil om den Oost-Chi neeschen spoorweg is, volgens radioberichten aan officieele Chlneesche instanties, nog ver-* scherpt. De Japanners zouden nX het spoor- weggedeelte nabij de Mandsjoerjjsch-Slberische grensstad Pogranisnaja met bommen hebben bestrooid, om een overbrenging van het rollende materiaal naar Sovjet-Rusland ónmogelijk te maken. Verder zouden Japansche troepen naar het noorden zijn gemarcheerd, waardoor de druk op Tientsin en Peking verminderd werd. (United Press) peesche mogendheden met den president Vereenlgde Staten te Washington niet tot defi nitieve resultaten, overeenkomsten of afspraken zouden kunnen leiden, toont men zich in som mige kringen zoowel in Frankrijk als in Enge land eenigszins teleurgesteld over het feit, dat de bij voorbaat afgelegde officieele verklaringen dit keer volkomen Juist zijn gebleken. Eenigszins begrijpelijk is dat wel, want hoe' vaak dienen officieele verklaringen in de inter nationale politiek als rookschermen, waarmede men den werkelijken gang van zaken en de eigenlijke bedoelingen aan t oog van het groote publiek tracht te ontrekken. Dat dit dezen keer niet het geval blijkt te zijn, moet eerder tot voldoening dan tot teleurstelling aanleiding geven. De pourparlers te Washington hadden volgens de uitspraken van Roosevelt, Ramsay MacDonald en Edouard Herriot uitsluitend ten doel de economische wereldconferentie voor te bereiden door het uitwisselen en kennisnemen van elkanders inzichten en opvattingen, zoodat men straks te Londen zou weten wat men aan elkander heeft. Nu mag het waar zijn, dat de beraadslagingen nog verschillende belangrijke vraagstukken in het gebruikelijke onzekere hebben gelaten, daartegenover staat, dat op meerdere punten blijk is gegeven van goeden wil en van bet besef, dat het nu eindelijk eens tot daden moet komen om paal en perk te stel len asm de zich nog altijd uitbreidende wereld crisis. Vooral de doortastende Roosevelt heeft getoond van dien goeden wil bezield en van dat besef doordrongen te zijn. Hoewel hij niet vooruit wilde en niet vooruit kon loopen op de beslissingen, welke eventueel te Londen zullen worden genomen, daar het niet in de bedoeling lag de economische conferentie overbodig te ma ken, heeft hij toch duidelijk te verstaan gege ven een voorstander te zijn van verlaging der Tarieven ter stimuleering van den vastgeloopen wereldhandel. Aan de uitnoodigingen voor de monetaire en economische wereldconferentie Zal dientengevolge een Amerikaansch voorstel Worden toegevoegd om een economlschen wa penstilstand te sluiten voor den duur van de conferentie. Dit voorstel wil de deelnemende mogendhe den verplichten voorloopig geenerlel wijzigin gen aa^ te brengen in haar respectievelijke tarief-, contingent- en devies-bepalingen, tot dat men ter conferentie een overeenkomst, waarbij de noodlottige belemmeringen van t internationale economische verkeer tot min der hinderlijke proporties zullen moeten wor den teruggebracht, zal hebben gesloten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit voor stel zal worden aanvaard, al zullen sommige landen vóór die aanvaarding wellicht nog gauw enkele van hun tarieven verhoogen zooals b.v. Engeland thans al gedaan heeft ten opzichte .-van den invoer van aardappelen. PARIJS, I Mei (Reuter). Ter gelegenheid van den 1 Meidag werden hier verscheidene meetings gehouden, die rustig verliepen. De openbare bedrijven functionneerden normaal. Te Rijssel verwekte een tamelijk rumoerige communistische stoet ongeregeldheden, terwijl een socialistische optocht rustig afliep. De stoet der unitaristische socialisten moest ontbonden worden na afloop eener betooging. toen heethoofdige communisten op den open baren weg de menigte wilden toespreken. De politie stuitte op eenig verzet en werd vanaf een der verdiepingen van het unitarlstlsch partijgebouw gegooid met scherven van glazen en flesschen. aan door het bou- het aanleggen van een handelspoll- sta bill telt van de betaling in zilver volkomen geneutraliseerd wordt door de depreciatie van het Engelsche pond, waarmee het benoodigde zilver zou moe ten worden gekocht. Men hoopt nu nog op een door Amerika af te kondigen oorlogsschuldmo- ratorium voor den duur van de economische conferentie, opdat deze kwestie den gang der besprekingen te Londen niet ernstig zal han dicappen. Op het gebied der militaire ontwa pening heet Roosevelt geneigd te zijn aan de veiligheidselschen van Frankrijk tegemoet te zullen komen door deelname aan een consulta tief pact. Roosevelt beseft ten volle, dat Ame rika tot op zekere hoogte zijn onzalige afzjj- dlgheidspolltiek moet laten varen zoowel op economisch als op politiek gebied, en dat kan voor het herstel van de wereld van groote be- teekenls zijn. Het is alleen maar diep te betreuren, dat tegenover zooveel goeden wil van Amerika, zoo veel kwade staat van Japan en een zoo weinig vertrouwenwekkende als die van Duitschland. Mogen de slagschaduwen van het Hakenkruis en van het Japansche oorlogszwaard te smal blijken om den boven Londen eenigermate op- geklaarden hemel te verduisteren. Vervolgens hield Hitler een rede, waar in hij zijn program voor de volgende vier jaar aanduidde Hij kondigde werkverschaf fing op groote schaal wen van woningen en wegen. Verder zal nij tlek voeren, welke de productie verzekert, zonder den landbouw te benadeelen. (Eigen bericht). tr 1 Meifeesten in het Duitsche rijk vormde/de 1 uur lange rede van rijks- Ijitler, uitgesproken voor ongeveer leh toehoorders op het vliegveld Tem- /verspreid door alle Duitsche zenders itwikkelde nog het dit Jaar te ver- CHICAGO, 1 Mei (Reuter) Op vijf ver schillende plaatsen in de stad zijn bommen ont ploft. welke ernstige materieele schade aan richtten. Personen werden echter niet getroffen. Men vermoedt, dat de bommen zijn geworpen in verband met den eersten Mei. In de groote steden zijn uitgebreide orde maatregelen genomen in verband met de ver wachtte manifestaties. Te New-York zal een groot aantal socialisten en communisten zich verzamelen op Union Square, waar 1000 polltie-mannen gereed staan voorzien van traangas-apparaten, voor het geval zij noodig zijn. Gandhi zal 8 Mei is. weer met een honger staking beginnen. Een streng politioneel onderzoek wordt inge steld naar het gebeurde te Ambt-Hardenberg. Nieuwe Britsche gezant te Den Haag. De Kabinetsvorming. Leiders der partijen bij H. M. de Koningin. BRUSSEL, 1 Mei. In het geheele land is 1 Mei door de socialisten rustig gevierd., In den stoet te Antwerpen werd vooraan meegevoerd een groen masker van Hitler met twee strop pen om den hals, voorts een aantal opschriften op spandoeken tegen de Jodenvervolgingen in Duitschland en de Hltler-dictatuur. Burgemeester Huysmans stapte voorop dezen stoet mee. Amerika mag men te Londen een krachtige actie verwachten ten gunste van een vrijer ruilverkeer, en dit is^van beteekenls. Helaas, schijnt Roosevelt echter met het oog op de nog steeds onwillige houding van het Congres inzake de oorlogs- schulden minder radicale oplossingen te moe ten voorstaan. Wel zal hij binnenkort aan het Congres speciale volmachten vragen om even tueel tot een verlaging dier schulden te mo gen overgaan, maar het is niet zeker, of het Congres, dat hem reeds zooveel heeft toege geven, ook daartoe bereid zal zijn. Roosevelt blijft aandringen, dat Frankrijk eerst zijn ach- terstalligen termijn van 15 Dec. JX betaalt, maar Frankrijk voelt daar alleen iets voor, wanneer vaststaat, dat er een definitieve en bevredigende oplossing der oorlogsschulden - kwestie in het vooruitzicht wordt gesteld. Aan Engeland wil Roosevelt toestaan, dat den 15den Juni vervallende termijn in zilver zal worden betaald. Hoewel dit een verlaging van ongeveer 28 pCt. beteekent, wil Engeland daarvan toch weinig weten, ten eerste, omdat bet die betaling heelemaal niet wenscht te doen en ten tweede, omdat het voordeel van de verklaarde Hitler: „de wereld wij echter willen den vrede. De wereld wil niet ons recht op het leven kennen.' Goebbels die onder daverend geroep door de menigte werden begroet. Dr. Goebbels be treedt het spreekgestoelte en verwelkomt de aanwezigen, wien hjj verzoekt een minuut stilte te willen in acht nemen voor de mijn werkers die te Essen gisteren om het leven zijn gekomen en voor de twee SA-mannen te Kiel en Naumburg, die daar werden doodge schoten. De muziek speelt het lied van den „Guten Kameraden". Aite vaji 200 M. lengte en 100 M. Hen Riijksweer, politie, SA, SS, p technici opgesteld. lur werd de plechtigheid geopend, klichten waren ontstoken. BERLIJN. 1 Mei. De feestdag van den natio nalen arbeid is vandaag in geheel Duitschland onder zeer groote belangstelling gevierd. Te Berlijn heeft de Jeugd in den Lustgarten een groote betooging gehouden, waar het woord werd gevoerd door Rijksmlnister dr. Goebbels De bijeenkomst werd bijgewoond door leden der regeering en vele leden van het corps diplo matique. Toen RUkspresldent von Hindenburg arri veerde. zongen 200.000 kinderen: Ich hab’ mlch ergeben”. Rükspresident von Hindenburg sprak hierna de Duitsche jeugd toe. Het enthousiasme was geweldig Er werd voortdurend gejuicht. In de stad wapperden tienduizenden vlaggen en wimpels op alle pleinen en in alle straten. De huizen waren met groen versierd. De auto bussen. vracht- en personenauto's waren voor zien van zwart-wit-roode en hakenkruis-vlag- getjes. Over den Pariserplatz was een geweldig doek gespannen met het opschrift: Den Dultschen menschen kan slechts een sterk Duitschland arbeid geven. In de Wilhelmstrasse waren de regeerlngsgebouwen versierd met sparren- en berkengroen en de zwart-wit-roode. hakenkruis en Pruisische vlaggen. Tegen den middag werd het op straat steeds drukker en feestelijker. De meeste menschen gingen te voet, omdat de verkeersmiddelen overvol waren. Er bestond groote belangstelling voor de kerkdiensten. Volgens schatting waren 3 a 4 millioen Berlijners op straat. Op den Wlttenbergerplatz verzamelden zich de mannen van de drie Stahlhelmregimenten van Groot-Berlijn; Reinhardt, Luetzow en Tempel hof. Militaire muziek was niet van de lucht. In een tiental kolonnes begaven duizenden zich naar het vliegveld Tempelhof. Het verkeer was uitstekend geregeld. Elke groote kolonne wordt begeleid door 50 Roode Kruis-menschen. Tegen 2 uur kruiste de Graf Zeppelin boven Berlijn. Op het vliegveld waren tribunes gebouwd, plaats biedend aan ongeveer 15.000 personen. Een speciale tribune was er voor 3000 vaandel dragers. Voor deze tribune zaten de leden der Rljksregeering. Er waren 80.000 toeschouwers- kaarten uitgereikt. Voor de tribunes stonden de geunlformde deelnemers opgesteld. Op agn geweldig podium zaten 300 muzikanten. Overal vlaggen, guirlandes en transparanten; 100 luid sprekers maakten de redevoeringen over het geheele terrein duidelijk verstaanbaar; voor de sprekerstribune stonden 18 microfoons. Opval lend was de vlag van de Russische nat.-soc. be weging: een wit hakenkruis op een blauw veld. Er waren twee groote Roode Kruistenten Op 5 hooge stellingen stonden politie- en brandweerlieden in telefonische verbinding met hun commandanten. Om kwaft over twee verscheen de „Zep” op nauwelijks 100 M. hoogte boven het vliegveld, met de hakenkruisvlag. Eenige vliegtuigen ste gen ter begroeting op. Tegen half drie werd radioverbinding met d^ Zeppelin verkregen en gaf een Wolff-JoumaUM een levendige beschrijving van hetgeen hij /Uit het luchtschip zag. Wagens het heldere /Zicht kon hij een zeer duidelijke schildering «ven. Tegen drie uur nam de Zeppelin Afscheid met een krachtig „Heil Hitler”. Om drie uur was reeds een half millioen per sonen op het terrein aangekomej/ Levensmid delen en ververschingen waren wezig. Alcoholische dranken 1 niet worden geschonken. De oorlogsinvaliden wi Duitsche Touring Club/ gebracht. Tegen zes uur waren op het vliegveld Tem pelhof reeds meer dan 1 millioen menschen aanwezig. De geneeskundige dienst was prima verzorgd. Er was zelfs een speciale afdeellng Ingericht voor de verlossing van vrouwen. Twintig vliegtuigen cirkelden boven het ter rein. De Italiaansche kolonie te Berlijn had een deputatie afgevaardigd, welke onder leiding van den Italiaanschen gezant in zwarte hem den verschel In een ru breedte stoi Stahlhelm e Om acht Honderd Tijdens het gezang van het lied: Der Gott der Eisen wachsen liess” verschenen Hitler en le id 16 e *C at

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1