ONS BLAD Tegen de moderne vakbonden De Nazi Glorie het Heilig Jaar van ’s nemen de leiding 2 5 r VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Colijn formateur MARXISME AFGEDAAN I I HET GETUIGENIS DER VOLKEN DE BAROMETER JOH. LAUWERS ALKMAAR PAYGLOP 3 Moderne wit doublé brillen As WOENSDAG 3 MEI 1933 MEIFEEST DER JEUGD Gandhi’s nieuwe vasten Merkwaardig interview Door jonge socialisten 4 1 MEI IN BERLIJN Na den moord op Cerro Drie dagen nationale rouw Marxisme moet uitgeroeid Rustig verloop Het rammelende China Roosevelt niet naar BOVEN TEMPELHOF KOMINTERN IN DEN AETHER Londen De zalige Maria Pelletier België’s financiën De Z. Fournet zal met Pinksteren zalig verklaard worden Kerk in Spanje in brand gestoken Half-openbaar Consis torie Tweede phase der Duit sche verheffing Een Duitsch protest te Stockholm Buitengewone maatregelen voorgesteld Wegens een rede van minister Ekman DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN a, r- Alle vakvereenigingsgebouwen in Duitschland bezet en de leiders gearresteerd Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 ADVERTENT1EPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel,- idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 25.000 meisjes namen deel aan het Meifeest der Hitler jeugd, dat gevierd werd te Finkenkrug, ge-' legen ten Westen van Berlijn Toen het feest van den nationa- len arbeid op Tempelhof aan den gang was, verscheen de „Graf Zeppelin” boven het vliegveld Opdracht ontvangen tot vorming van een parlementair kabinet De Sint Pieter weergalmt van het Credo der duizenden pelgrims ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 186 N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD Kostbare schilderijen te New-York gestolen. Rebellie in Chlneesch Turkestan. Roosevelt niet naar Londen. Invrijheidstelling van Sneevliet versocht. (United Press) ir Zaterdag 6 Mei sluiting der Staten-OeneraaL del Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de machtigingswet. Graveur van de Topografische inrichting ont slagen wegens roode sympathieën. MADRID. 2 Mei (V.D.). Te Huélva hebben jeugdige socialisten een kerk In brand gestoken. Verscheidene kostbare schilderijen werden door de vlammen vernield. Stakende havenarbeiders te Las Palmas sta ken eenlge pakhuizen In brand. De politie maak te van haar vuurwapens gebruik, waarbij één arbeider werd gedood. Arbeiders hebben gisteren Van het Duitsche consulaat te La Coruna alle vensters Ingewor pen. Te Barcelona kwam een autobus In botsing met een electrische tram. De botsing was zóó hevig, dat belde voertuigen omsloegen. -Drie-en- veertlg personen werden mln of meer ernstig gewond, terwijl 1 persoon werd gedood. Verhoogde werking van den Krakatau. De piloten van de K.L.M. hebben besloten 1 Juli aa. collectief ontslag te nemen. In aansluiting aan dit bericht kunnen wij nog meedeelen, dat, naar wij uit zeer betrouwbare bron vernemen, de heer ColUn zijn medewer kers aanvankelijk alleen zal zoeken ou de recht- sche partijen en wel op een nationaal program, gebaseerd op de vier bekende punten, welke hjj in zijn verkiezlngsrede herhaaldelijk naar voren heeft gebracht. Met een dergelijk program zou de heer ColUn vertrouwen in de Kamer een grootere meerder heid te verkrUgen, dan enkel die, welke ge vormd wordt door de partUen. waaruit hü zün kabinet zou hebben samengesteld. DR. H. COLIJN HEEFT OPDRACHT ONT VANGEN TOT VORMING VAN EEN PAR LEMENT KABINET. Hei conflict te IJmuiden; manifest van den burgemeester. BERLIJN 2 Mei (V.D.). De vroegere president van den Rijksdag. Loebe, deelt mede: Met be trekking tot het bericht Inzake een bankreke ning ten bedrage van 3 millioen R.M. van mü bU de Arbeiterbank te München, heb ik den president een brief gezonden, waarin ik er op wijs bü de Arbeiterbank geen rekenng te hou den en nooit te hebben gehouden. Naar in verband hiermede verluidt, heeft de Beiersche minister van Binnenlandsche Zaken een op naam van Loebe staande rekening van 3 millioen R.M. bU een bank te München In beslag genomen. BERLIJN, 2 Mel (W.B.) De actie tegen de vrije vakvereenlgingen Is in het geheele rijk volgens plan verloopen. Incidenten van betee- kenis hebben zich niet voorgedaan. In Trier is ook het geboortehuis van Karl Marx bezet. Brandstichting uit wraak in de veenderijen te Vriezen veen? Duitsch protest ie Stockholm togen een minto- terieele rede. De Komintern in den aether met *s werelds grootsten sender. Nieuwe Apostoiis-Vicaris in China. O O spaa reh. Wanneer de Paus de basiliek verlaat, wordt hem een zilveren reliekschrijn met een relikwie van de zalige aangeboden, bovendien een levensbeschrijving en een grooten bouquet. De aankomst der arbeider saf gevaar dig den uit de mijnen op het vliegveld Tempelhof te Berlijn H. M. de Koningin heeft gisteren den Minister van Staat, dr. H. Colijn, ont vangen en hem opdracht gegeven tot vorming wan een parlementair kabinet. Dr. Coljjn heeft verzocht die opdracht in beraad te mogen houden. HOR8ENS (Jutland), 2 Mei (W.B.) Een drie tal communisten hebben de Swastika-vlag, welke op het Duitsche consulaat hier geheschen was. afgerukt en meegenomen. Het personeel var. het consulaat achtervolgde hen en wist hen te grUpen. In het verhoor door de politie ver klaarden zU. dat zU de vlag onderweg hebben weggeworpen, doch deze is niet gevonden. „Oudere menschen dan Ik hebben het over leefd.” Toen de correspondent hem zelde, dat naar de meenlng van de doktoren het een wonder zou zUn, indien hü het overleefde, zelde Oandhl: „De eeuw van wonderen is niet voorbü. Ik gevoel mU optimistisch. Het verlangen om te leven heb ik niet opgegeven. Ik ben niet van plan groote toebereidselen te maken. God zal mü mUn gedrag opeggen. Men is er getuige van geweest, dat ik In drie dagen niet sliep, doch dat Ik rustig kon slapen, toen mün be sluit om te vasten genomen was.” KAAPSTAD. 2 Mei. (Eigen bericht) Gandhi’s besluit, een nieuwe hongerstaking te beginnen, heeft ook in Zuld-Afrika, waar een groot aan tal Hindoes woont en waar Oandhl zelf ook een tUdlang geleefd heeft, groot opzien ge baard. Generaal Smuts heeft persoonlük aan Gandhl verzocht, niet met de hongerstaking te begin nen. Gandhi’s leiding acht hü thans noodiger dan ooit. Zou hü zün leven In, gevaar brengen, dan zou nooit meer zUn goed te maken tiet verlies, dat juist op dit oogenbllk daardoor zou worden geleden. WASHINGTON, 2 Mei. (Reuter.) De functio narissen op het Witte Huls weten niets af van een aan Roosevelt toegeschreven voornemen om de economische wereldconferentie te Londen persoonlijk bü te wonen. Men meende te weten, dat Roosevelt 1 Juni naar Chicago gaat voor de opening der wereld tentoonstelling en verder van plan is een groot deel van den zomer buiten door te brengen. De export van goud om te voldoen aan ver plichtingen jegens buitenfandsche houders van Amerikaansche obligaties, is verboden. LONDEN, 2 Mel. (V. D.) Woensdagmiddag in Londen aankomen en Donderdag in het Lagerhuis een verklaring af leggen over zün bezoek aan Washington. Dins dag zullen de debatten plaats vinden. VrUdag zal MacDonald voor de microfoon het woord voeren over de besprekingen met Roosevelt. Hoogste stand op Woensdag rj»,; JSI yetlge stand; 7M Gistermorgen is in den SL Pieter een half openbaar Consistorie gebonden. MacDonald zal aankomen Verbod der communistische partij en ontbin ding van S. A. en S. 8. in Oostenrijk? BERLIJN, 2 Mei (V.D.). De Duitsche zaakge lastigde te Stockholm heeft in opdracht zUner regeering bü den Zweedschen minister van Buitenlandsche Zaken geprotesteerd tegen een gisteren door den Zweedschen minister van Handel, Prledjof Ekman, bij een demonstratie te Llnkoeping ultgesprokén redevoering, waar in Ekman het optreden der Duitsche regeering. In het bUzonder van Hitler en Goering, critl- seerde. De Duitsche zaakgelastigde heeft de Zweedsche regeering gevraagd haar standpunt in deze kwestie te willen kenbaar maken. De Zweedsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft den zaakgelastigde medegedeeld, dat de tekst van de door den minister Ekman uitgesproken redevoering nog niet door hem is ontvangen en dat hU ook zelf den minister van Handel nog niet heeft gesproken. POONA, 2 Mei (Reuter). In verband met de aankondiging van Gandhl, dat hü een vasten periode van drie weken wil beginnen, heeft de Mahatma een onderhoud toegestaan aan een Reuter-correspondent, waarin hü herhaalde op 8 Mei des middags om 12 uur zUn vasten te zullen beginnen, „tenzU iemand met een hel-, derder visie dan ik, mü overtuigt, dat ik, toen ik mijn besluit nam, niet van God, maar van den duivel bezeten was." Reeds zUn pogingen aangewend, om mü van mijn voornemen af te brengen, zoo vervolgde Gandhl, doch evenals ik mün laatste vasten periode gelukkig inging, zoo doe ik ook thans. Ik handhaaf mUn eerste verklaring en ik ben een man die elk woord weegt dat voor zoover Ik als mensch kan zeggen, de vasten zal doorgaan. Op de vraag van. den correspondent, of hü hoopte, het te overleven, antwoordde de Ma hatma: BRUSSEL, 2 Mei. (Reuter.) In overeenstem ming met minister-president De Broqueville, die niet aan de zitting deelnam wegens onge steldheid. heeft de kabinetsraad vanmorgen eenstemmig den tekst opgesteld voor een aan den konlng voor te stellen plan betreffende maatregelen, noodlg voor het financieel herstel en het verkrUgen van een begrootingsevenwlcht. Hetzelfde geldt voor den tekst van de moti- veerlng. Wegens De Broquevtlle’s ongesteldheid zal het voorstel eerst Dinsdag a>. aan het parle ment worden ingediend met verzoek om omnld- dellUke behandeling. Men weet dat het plan dient om de regeering buitengewone volmachten te geven. Te BerlUn werd het Vakvereenigingshuis aan den Engel Ufer door een afdeellng van 90 S. A.- lieden bezet. De vakvereenigingslelder Wissel werd gearresteerd. De voorzitter van het Vak verbond Lelpart en Grassmann werden wegens ziekte naar een ziekenhuis overgebracht. MOSKOU, 2 Mel (V.I.) Ter gelegenheid van het 1 Mei-feest is, na 40 dagen te hebben proef gezonden, de grootste radio-zender ter wereld met een zend-energie van 500 K.W. te Moskou In gebruik genomen. De nieuwe zender is twee maal zoo sterk als de zender, die tot nog toe als de sterkste ter wereld gold en die in de Vereenigde Staten werkt. De nieuwe Moskou- sche zender zal speciaal gebruikt worden voor bijzondere propaganda-uitzendingen van de Communistische Internationale. BUREAUX HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS M®t geïllustreerd Zondagsblad fO.ÓO hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem LIMA, 2 Mel (V. D.) De moordenaar van president Luis Sanchez Cerro is de 35-jarige Abelardo Hurato de Mendoza. De voorloopige president, generaal Oscar Be navides, die in eon spoedvergadering van het Congres tot opvolger van Cerro werd gekozen, bluft In functie voor de geheele periode van Cerros ambtaduur, die op 38 Juli 1936 sou af- loopen. HU heeft het kabinet, dat terstond na den moordaanslag zUn ontslag had Ingediend, verzocht, de loopende zaken te willen blUven waarnemen tot na de bUzettlng van het stoffe- lUk overschot van Cerro, die morgen zal plaats vinden. Benavides verklaarde, dat hü op pa triottische wUze een einde zal maken aan het territoriale conflict om Leticia met Columbia. De nieuwe president heeft drie dagen van na- tionalen rouw afgekondigd. Alle banken en groo te zakenhuizen waren gisteren gesloten en alle publieke vermakelUkheden. zooals paardenraces, sportwedstrUden en optochten werden afgelast, terwUl ook de theaters en blAcopen gesloten werden. In verband met den Zondag afgekon- digden staat van beleg patrouilleeren soldaten den geheelen dag door de straten van Lima. Het stoffelUk overschot van Cerro is opge baard in de kathedraal van de Parroquia Sagraiio, waar duizenden langs de baar defi leerden. De leider van de actie tegen de moderne vak beweging, dr. Ley, heeft hedenmorgen voor vertegenwoordigers der Duitsche pers een uit eenzetting gegeven van de motieven tot deze actie. HU verklaarde, dat met deze actie de tweede phase van de Duitsche verheffing was begonnen. Men wilde voorkomen, dat de na tionale beweging hetzelfde zou gebeuren als in 1918 was gebeurd met 8. P. D. en de partUen van Weimar. Het Marxisme was weliswaar dood, doch nog geenszins geheel uit den weg geruimd. Men moest het zUn voedingsbodem ontnemen. Het Marxisme moet gedood worden, doch de vakbeweging niet. Integendeel, alles wat voor het volk eenlge waarde heeft, onverschillig door welke organisaties het is opgebouwd, moet In het belang van het volk behouden worden. Dat geldt in het bUzonder voor de instellingen, die met de door de arbeiders uit den mond ge- larde stuivers zUn opgebouwd. WU garandee- dat de rechten der arbeiders In elk opzicht gewaarborgd worden, dat de spaargelden der arbeiders-spaarders op de Arbeidersbank veilig zün. NatuurlUk zullen de eerste dagen de re keningen geblokkeerd zün, doch dit duurt hoog- p B Onze Rom. correspondent schrUft ons d.d. 30 April: De sceptici, die het Heilige Jaar der Ver lossing met weifelachtige gevoelens begroetten, hebben, zooals zoo vaak, ongelijk gekregen. Somigen meenden, dat de „crisis”, dat mo derne aequivalent voor wat men vroeger hon gersnood noemde, den stroom van pelgrims zou versmallen tot een onaanzlenlUk beekje. An deren vreesden, dat, zoo al een groote menigte van reizigers den weg naar de Eeuwige Stad zou vinden, die scharen door de moderne reismld- delen en door den modernen geest meer tot toe risten dan tot pelgrims zouden zün gestempeld. Maar het tegendeel is gebeurd. Niet alleen heeft de stem van den Paus, even als honderd en tweehonderd en zeshonderd jaar geleden, honderdduizenden bereikt en bewogen, maar de ononderbroken vloed van pelgrims, die door de Rotneinsche basilieken stroomt, brengt een godsdienstige innigheid en bezieling mee, die grootsch en ontroerend is. De scepticus, waarvan ik sprak, behoeft maar één ochtend in Sint Pieter door te brengen, om overtuigd en genezen te worden. Door de beu ken van de wejeldwüde basiliek trekken onop- houdelUk de groote en kleine pelgrimstroepen van altaar naar altaar, wisselen elkander af bü het graf van Petrus en rondom zün verhevene en vaderUlke bronzen beeltenis en bidden en zingen overluid in alle talen van Europa. De Sint Pieter is voor zulke dingen gebouwd. ZUn grootsche gewelven willen geen gemeente, maar de menschheid zelf overhuiven. En in deze dagen, nu zich een steeds wisselende maar altijd vernieuwde duizendvoudige menigte uit tiental len volken tusschen de geweldige pUlers be weegt, gevoelt men, dat deze kerk zóó eerst haar bestemming vervult, dat haar afmetingen aldus een tegenwicht vinden In dien grootschen Men seint ons uit Rome: Gisterochtend werd met groote plechtigheid het aangekondlgde Half-openbaar Consistorie gehouden. De Kardinalen en Bisschoppen, die In grooteé getale aanwezig waren, gaven hun stem voor de heiligverklaring van den Zaligen Andjé Hubert Fournet op Pinksteren aan- stu&ndc. TEGEN DE MODERNE DUITSCHLAND AUe S. A.-troepen k stens twee dagen. Eenlge rekeningen van zoo genaamde arbeldersleiders zullen onderzocht worden en als bUvoorbeeld de heer Loebe bü de Arbeidersbank een deposito van drie mil lioen mark heeft, zal onderzocht worden waar deze drie millioen vandaan komen. De actie van vandaag aldus vervolgde dr. Ley is met groote discipline uitgevoerd en is te beschouwen als een groote revolutionnaire actie der geheele beweging De rechten der Duitsche arbeiders blUven gewaarborgd. De af- geloopen drie maanden hebben bewezen, dat overal waar de natlonaal-sociallsten iets heb ben overgenomen, de zaken beter loopen dan onder de vroegere leiding. Verhinderd moet worden, dat door onverantwoordelUke elemen ten in de vakbeweging het bedrUtsleven wordt belemmerd. De actie richt zich uitsluitend tegen de mo derne vakbeweging en niet de christelUke en neutrale vakbeweging, waarvan men ‘verwacht dat zU zich zullen aanpassen aan het systeem der N. S. B. O. en in dezen geest willen mede werken. Uit Bremen wordt gemeld, dat S. A.- en S. S- troepen en politieke politie bü verrassing de vakvereenigingskantoren hebben bezet. Te Keulen werd het gebouw van den A D. G. B en werden het volksgebouw aan de 8e- verlngstrasse, alsmede de Arbeidersbank tegen tien uur bezet. De secretarissen en andere lei dende personen werden gearresteerd, doch het administratief personeel bleef aan het werk. SCHERPE ACTIE VAKBONDEN IN vakvereenigingsgebouwen door beset; de leiders gearresteerd. Heden heeft de eerste van een rU van zallg- verxlaringen plaats gehad, die verder eiken Zon dag tot Pinksteren toe zullen geschieden. De eerste van deze rU was de Zalige Maria Pelletier, stichtster van de Congregatie van den Goeden Herder, die haar naam gegeven heeft aan een bUzonder grootmoedig en „modern”, want sociaal liefdewerk. Het leven en het werk van de nieuwe zalige te memoreeren ligt buiten het bestek van een dagbladcorrespondentezü zün saamgeweven met de inwendige geschiedenis van het Frank rijk der Restauratie en zUn een van de rUkste vruchten van de niet politieke, maar innerlUke restauratie, die het katholieke FrankrUk na de revolutie beleefde. De zaligverklaring is vanochtend geschied met al de luisterrUke plechtigheid, die een zoo zeldzaam en beteekenlsvol feit begeleidt. In de Vaticaansche basiliek is de pauselüke breve voorgelezen, die de deugden en de verdiensté'n van de Dienaresse Gods in het licht stelt en voor de geschiedenis vastlegt en haar plechtig onder de zaligen uitroept. In de absls van Sint Pieter, te midden van den gouden stralenkrans van Bernini’s monu ment. was de „glorie” van de nieuwe Zalige af- gebeeld, zooals zü door engelen omgeven ten hemel zweeft. De onthulling van dit groote doek, terstond na de voorlezing van de Breve, is een apotheose, een aanschouwelUke voorstel ling van wat de kerkelUke uitspraak zooeven heeft verklaard. Twee andere doeken toonen de wonderen, op voorspraak van Maria Pelletier geschied, die voor deze zaligverklaring erkend zUn. Het ééne is in FrankrUk geschied en betreft een genezing van ver voortgeschreden lupus; het andere op zichzelf een getuigenis van de verbreiding van den naam en het werk van de ordesticht ster gebeurde in Tennessee en betreft een genezing van kanker. Vermeldenswaardig is, dat de twee medici, die als getuigen in dit won der opgetreden zUn, beide Joden waren. Deze wonderen worden door twee schilde rijen, in de loggia’s der beide groote koepelpUlere van de basiliek opgehangen, afgebeeld. TerwUl de om zoo te zeggen documentaire plechtigheid buiten tegenwoordigheid van den Heiligen Vader plaats had. was de Paus van avond de eerste om de nieuwe Zalige te vtr- eeren. Met allen luister kwam de Opperpriester op den majesteitelUken draagstoel naar den tem pel, om de eerste hulde der kerk aan de zalige te brengen. Het koor zong voor het eerst de nieuwe hymne, die in de liturgie opgenomen is. en mét den Paus vereerde de menigte van ge- loovigen de vrouw, wier glorie haar zooeven door de kerk is verkondigd. stroom van menschen, en dat de koele ruimte van de gewelven de warmte van zulk een veel voudige menschheid noodlg heeft, om volop doorleefd te zUn. 'Hier vullen een duizendtal Franschen, rond om een altaar vereenlgd, een half zUschip en zingen dulzendstemmig de misliturgie. Ginder doet een groote groep van Polen aan een ander altaar hetzelfde. Uit de verte klinkt het lang zame plechtige lied van Duitsche pelgrims en van een anderen kant komt, dof en gedempt, het rythmische gerulsch van een rozenkrans gebed, zonder dat men de taal kan onderschei den. Een groep van honderden Nederlanders zag ik bij het graf van Petrus staan en, voor gegaan door ésschop Smit, in het Latijn het universeele C redo zingen. En uit een van de zUbeuken klonk op datzelfde oogenbllk, ver en nauw verneembaar, datzelfde Credo door wie weet welk volk gezongen. Het is de wereldkerk, die hier bidt en belUdt. De pelgrims, uit welk volk ook, zUn doorgaans eenvoudige, naamlooze menschen, kleine bur gers. beambten, arbeiders. Wat zU aan persoon lijke waardigheid en aanzien in hun vaderland hebben, gaat overigens in den vreemde en in de menigte teloor. Het zün Polen. Fransenen, Duitschers, Ieren, Hongaren, Nederlanders. Bel gen, Italianen, Spanjaarden, Tsjechen, Roeme nen of Skandinavlërs. Maar ook die verschei denheid vergaat in den gloed van de hoogere gemeenschap: de verschillende taal, waarin zü zich uiten, zinkt in het niet tegenover de één heid van hun gebed en hun belüdenis en deze duizenden eenvoudige menschen uit alle landen beteekenen aldus waarlUk de menschheid. die met één stem haar geloof en haar nooden be lUdt. De Paus, die zichzelf bU voorkeur „de ge- meenschappelUke vader” noemt, Is voor deze duizenden van een onultputtelUke toewüding en genegenheid De audiënties der pelgrims vullen mét vele duizenden per dag de zalen van bet Vatlcaan en de Paus wordt niet moede, aan leder van deze duizenden althans een oogenbllk zün vaderhand te reiken en om op den vls- schersring, symbool van zün opperherderschap, hun lippen te drukken. Die massa-audlënties duren lang en de pel grims In de volgende zalen wachten soms uren lang op de komst van den Heiligen Vader. Maar als hü gekomen Is, kent hü ook zelf geen haast en verwUlt hü bü elke groep zoozeer met heel zün hart en zoo lang, dat ieder van de duizen den, van welk ras of wolk ook, de warmte van zün vaderschap moet gevoelen. Aan dit groote getuigenis van de naamlooze menigten paart zich in het Heilige Jaar de glorie van de bijzon dere liturgische plechtigheden. SIMLA, 3 Mei (Reuter). Tengevolge van het Innemen van de stad Jarkhand in de provincie Sing Kiang (Chlneesch-Turlfëstan) door Mo. hammedaansche rebellen, die 100 Chlneezen doodden en de regeerings-bureaux verbrandden, is ook in andere deelen van de provincie de onrust toegenomen. De Chineesche treépen bewüzen, dat zü niet in staat zün den toestand meester te blUven. BERLIJN. 2 Mei. Op een betooging van het N.SB.O. hield dr Ley, de voorzitter van het actiecomité tot bescherming van den Duitschen arbeid, een toespraak naar aanleiding van het feit, dat de nat. socialisten de leiding hebben genomen in de moderne vakbonden. Ten aanzien van de christelijke vakvereenl gingen verklaarde Ley, dat deze zich zelf wel zullen „gielchschalten”. De leiders dezer vakverenigingen waren reeds bü hem geweest; morgen zouden de na dere stappen op dit punt worden medegedeeld. BU de christelUke vakvereenlgingen was geen gewelddadig optreden noodlg. Wanneer zü zich echter niet aan den staat houden, dan zullen zü het ontbindingsproces tegemoet gaan. De „Deutsche”, het blad van oud-minister dr. Adam Stegerwald. ondervoorzitter der christe lijke vakvereenlgingen, wüst erop dat dit oogen- blik opnieuw toont, welk een groot ongeluk het voor de Duitsche arbeidersbeweging is geweest, dat het socialisme als peter aan haar wieg heeft gestaan. Het blad hoopt, dat dit „vonnis" niet dc arbeiders en de vakvereapiglngsbeweglng zelf ten verderve zou leiden. In opdracht van het Comité van Actie publi ceert de leider van den persdienst der Natio- naal-Soclalistische BedrUfscellen-Organisatle Biallas een oproep aan de Duitsche vakvereenl- gingspers, waarin o.a. wordt gezegd, dat het nationaal-socialisme de leiding der Duitsche vakbeweging aan zich heeft getrokken en dat de leiding der moderne vakbonden van den A. D. G. B. en den A. F. A.-bond door de leiders der N. S. B. O. wordt overgenomen. Hierdoor is ook oe pers van deze organisaties onder leiding van de N. S. B. O. gekomen en zün de verantwoor- delüke redacteuren van deze tijdschriften, wier jarenlange arbeid bewezen heeft dat zü niet in staat zün een Duitsch arbeidersblad in nationa ls en soclallstischen geest te leiden, gearres teerd. Een deel van het personeel der moderne vak bonden zal in staat gesteld worden zün werk in dienst van de nationaal-soclalistische vakbe weging voort te zetten en de N. S. B. O.-leiding zal er zorg voor dragen, dat geen sabotage of Ujdelük verzet dit werk in gevaar brengt. In Thtlringen en te Erfurt zün ca. 120 Marxis tische ambtenaren der vakvereenlgingen in .schutzhaft” genomen. Woensdag 10 Mei wordt te BerlUn een groot arbeiderscongres gehouden, waarop het eenheidsfront van de Duitsche ar beiders zal worden gevormd. Rükskanselier Hitler heeft het beschermheerschap hiervan aangenomen. BERLIJN, 2 Mei. (V. D.) Het „Co mité van Actie tot Bescherming van den Duitschen Arbeid” onder leiding van den president van den Pruisischen Staats raad dr. Ley, heeft hedenmorgen in het geheele Rijk alle gebouwen van moderne, hjj den A. D. G. B. aangesloten vakbon den laten bezetten en alle leidende per sonen in het belang van de „Gleichschal- tung” van de moderne vakbeweging la ten arresteeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1