Nazi-echo Oostenrijk H ONS BLAD VEREE1NIGDE KATHOLIEKE PERS s m heden Het nieuws van De de vakbonden Duitschland de contramine DE BAROMETER Bankoverval te Leningrad JOH. LAUWERS ALKMAAR PAYGLOP 3 Tooverlantaanu nazi’s in in DONDERDAG 4 MEI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. H7 9 DE EERSTE MEI TE WEENEN - Hitler eeredoctor Baas in eigen huis De economische wereld conferentie arbeidersbeweging Ontvoering in Amerika Scherp Fr an ach verzet Nieuw concordaat met Oostenrijk Wegen* verouderde privilege* Hartmann af getreden Wolkbreuk Tegen aanatootgeving Om daar hun beroep uit te oefenen De inflatiewet thans aangenomen Ierland ontrouw aan Engeland Trein in Britsch-Indië Naar den Atlantiechen Oceaan ontspoord vertrokken - Ze* Indiër* gedood r POLENS GEZANT BIJ HITLER Rondachryven uit Berlijn Muurscheuren in Rome Een wapenvondst te Weenen Een geheime politie in Pruisen Mandsjoekwo’s deur blijft open 200 Duitsche joden naar Egypte Dochtertje van ataalmagnaat het alachtoffer DUIDELIJKE TAAL VAN DOLLFUSS DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Het drijvende vliegveld „Westfalen” Nagenoeg alle arbeidert- diendenorganitatie* geconcentreerd Unicum in de Duitsche Het verwerpt een vereenvormiging der leger* Projectie- en Eed van trouw afgeachaft De’uitnoodigingen verzonden Gewapende bandieten plunderen de safe* der Staatsbank en verdwijnen in auto** Terreur van een geor ganiseerde bende Duitachland houdt zich aan de verdragen HITLER SPREEKT NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Hitler tot eeredoctor benoemd. De Poota-he ruuit by Hitler. Amerikaansche staalmarnaat van Noodweer in ZuM-Umbarg. Het conflict bU de K. L. M. De O Q. (United Press) Nadolny van WASHINGTON, 3 Mei (Reuter). Het Hute vgn Smokkelunauto n»by Venlo aangehouden. Nieuw wereldrecord van Willy den Ouden. Mandsjoekwo handhaaft de opendeur-politiek. De geheime politie in Pruisen. Trein-ongeluk *n BriUeh-Indle. Hevige werking van den Krakatau. K. Werkgevers over de crisispolltiek. Ernstig motorongeluk te Halfweg. Vonnissen van den ZeekrUgsraad te Soerabaja. BERLIJN, 3 Mei (W.B.). In een rondschrijven van het Pruisische ministerie van Binnenland- sche Zaken wordt het strengste optreden ge- eischt tegen aanstootgevende advertenties, aan kondigingen enz. TOKIO, 3 Mei (Eigen bericht). In een ver klaring aan United Press deelt het Mandsjoe- kwominlsterie van Buit. Zaken mede, dat het beginsel van de opendeur-politlek door Mand- sjoekwo nooit gewijzigd is. Mandsjoekwo is ook niet voornemens de kinderachtigheid te begaan, om tegen de landen, die nog niet overgingen tot erkenning der Mandsjoekwo-regeering. boy cot- of andere vergeldingsmaatregelen te nemen. (United Press) >estaande verdragen te houden. HU sprak den sensch uit. dat de twee landen nomaals hun gemeenschappelijke belangen, beiderzijds ron der hartstocht, zouden nagaan en behandelen. Vervolgens had de gezant nog een onderhoud met von Neurath alleen. In politieke kringen wordt er op gewezen, dat >et feit dezer twee besprekingen duidelijk be wijst. hoe ernstig en uitvoerig de gedachten wisseling over de voor Duitschland en Polen xdangrljke kwesties is geweest. Ierland» eed van trouw aan den Engelschen koning afgeachafL Het drijvende vliegveld „Westfalen** naar d«B AUanUsehen Oceaan vertrokken. Tweehonderd uit Duitschland verbannen Joden mogen In Egypte hun beroep uitoefenen. ROME. 3 Mei (Reuter). In een muur van het museum in de Vatlcaansche Stad zyn aan zienlijke scheuren ontdekt. De noodige maat regelen zyn genomen. STUTTGART. 2 Mel WB) Schoental werd hedenmiddag door een geweldige wolkbreuk ge teisterd. Het water «tond weldra een Meter hoog in de huizen. Met luid geraas stroomt het water door gangen en lokalen van het oude Cisterciënzerklooster. CALCUTTA. 3 Mei. (Reuter). Op 217 kilome ter afstand van hier heeft een ernstig spoor wegongeluk plaats gehad, doordat op een deel van den weg de rails waren weggenomen. Hierdoor ontspoorde de Pandjab-mailtreln. zoodat zes Indiërs werden gedood, terwUl zeven personen van onbekende nationaliteit werden gewond. gediende inflatie-voorstel, dat ingebouwd werd in het wetsontwerp tot steun aan de boeren aangenomen. Ook de Senaat heeft er reeds zijn goedkeuring aan gehecht. De aanneming geschiedde met 307 tegen 86 stemmen. VermoedelUk zullen Senaat en Huls van Afgevaardigden er in slagen, hun eenlgs- zlns uiteenloopende lezingen der boerenwet met elkaar te verzoenen, zoodat Roosevelt dan deze wet, waarin het inflatie-voorstel is opgenomen, kan onderteekenen. Op het Witte Huis werd medegedeeld, dat de begroeting voor het op 1 Juli beginnende begrootlngsjaar, welker samenstelling door het Congres aan Roosevelt werd voorbehouden, lang zamerhand duidelijker vormen aanneemt. In vergelijking met het in December JJ. door Hooier ingediende begraotingsplan hoopt Roo sevelt, ruim een milliard dollar te kunnen be zuinigen. LONDEN, 3 Mei (V.D.). De lersche Landdag heeft met 76 tegen 66 stemmen het wetsont werp aangenomen betreffende de afschaffing van den eed van trouw aan den koning. Het ontwerp werd vervolgens door den gouverneur- generaal onderteekend. Te middernacht zal het van kracht worden. Zestig dagen geleden werd het ontwerp door den Senaat verworpen. Algemeene maatregel van bestuur insake dam- vergunningen. Duitschland te Genève In de contramine. Het wil een gemengd leger invoeren. De uitnoodigingen voor de economische wereld» conferentie te Londen verzonden. Hoogste stand op Donderdag v^.: 7SS V«rig« stand 7U Dochtertje ontvoerd. De Amerikaansche inflatiewet definitief ata- nomen. De Eerste Kamer heeft de wUziginr der Kies wet met 27 tegen 16 stemmen aangenomen. Staatsbank te Leningrad door gewapende ban dieten overvallen. mei zal HAMBURG, 3 Mei. (V. D.) Zonder opzieh te baren is in den afgeloopen nacht het voor malige passagiersschip van den Norddeutschen Lloyd „Westfalen", dat thans is omgebouwd tot drijvend vliegveld, zoodat het gelegenheid biedt voor het landen en opstijgen van vlieg tuigen, uit Kiel door het Kaiser Wilhelmkanaal naar den Atlantlschen Oceaan vertrokken. STUTTGART. 3 Me* (V.D.). De technische hoogeschool van Stuttgart heeft, op voorstel van de afdeeling architectuur, besloten Rfjks- kanseller Adolf Hitler te benoemen tot eere doctor der hoogeschool als den man. die door zijn strijd den grond heeft geschapen, waarop een Duitsche bouwkunst zich kan ontwikkelen. et onder regie der nationaal-socialisten op 1 Mei opgevoerde „feest van den ar beid” in Duitschland heeft weerklank en echo’s gewekt in Oostenrijk, waar de kleine bondskanselier dr. Engelbert Dollfuss, dank zjj een allerwonderlijkste parlementaire impasse, met minder macht, maar grooter inzicht dan Adolf Hitler, op eveneens dictatoriale wijze re geert. In Weenen heeft de gouwleider der Oos tenryksche nazi's Frauenfeld ter gelegenheid van den „dag van den nationalen arbeid” een hoogen toon gevoerd, welke een getrouwe na bootsing van dien van den grooter „Leider” uit Duitschland wil zijn. Frauenfeld schetste de taak, welke z.i. Oostenrijk in het kader van het al-Dultsche volk heeft te vervullen, en verweet Dollfuss, dat deze uit angst om zijn baaltje te verliezen zich tegen den wassenden natio- naal-sociallstischen vloed tracht te handha ven. Voorts voorspelde de Oostenrjjksche gouw leider, dat het volgend jaar de swastika-vlag van het stadhuis in hel thans nog roode Wee nen zou waaien. De wentch der nazi's is hier on getwijfeld de vader der gedachte, maar, wan neer die wensch en die voorspelling ooit in ver vulling zouden mogen gaan, zal dat niet met de hulp van den kordaten Dollfuss geschieden. Dollfuss, die zich tijdens zijn jongste reis naar Rome van Italië's sympathie heeft overtuigd en heeft kunnen constateeren, dat Mussolini, niettegenstaande zijn genegenheid voor de nieuwe leiders in Duitschland, niets voor een aaneen sluiting van Duitschland en Oostenrijk voelt, is niet van plan goedschiks den knie te buigen voor het swastika-kruls. Zelfs meenen enkele Oostenryksche bladen te weten, dat hij naar aanleiding van het bloedige Incident te Althelm, gemeen Verbond van Christelijke Vakvereenl- waarby een S.A.-man werd gedood, een verbod van de communistische partij en de ontbinding van de provoceerend werkende S.A. en S.8.-troe pen in zijn land zou overwegen. Voor dergeljjke maatregelen zijn zeker argumenten te over te vinden, maar of Dollfuss daartoe over zal gaan staat nog te bezien. Wei is zeker, dat hij zich met hand en tand zal verzetten tegen elke po ging om Oostenrijk politiek in te lijven by het Derde Rijk. Wie daaraan mocht twijfelen, be- luistere de duidelyke en verstandige taal, welke hy op den partydag del christeiyk-sociale par ty heeft gesproken. BERLIJN, 3 Mei (WB.) De Poolsche gezant Wysocki werd heden ontvangen door rykskan- seiier Hitler en den minister van Bult. Zaken von Neurath. Gesproken werd over de hangende politieke kwesties, welke de verhouding van Duitschland tot Polen betreffen. De rykskanseller verklaarde, dat de Duitsche regeering vast voornemens is, haar standpunt en optreden ten strengste binnen het kader der BERLIJN. 3 Mei. Naar aan de Nat. Boe. Kor- respondenz wordt medegedeeld door den leider van het comité van actie tot bescherming van den Dultschen arbeid, dr. Ley, hebben het Al- GENEVE. 3 Mei (V. D.) De Secretaris-Gene- raal van den Volkenbond Sir Eric Drummond heeft aan alle leden van den Volkenbond en ook aan de Staten die geen lid zyn een uit- noodiging gezonden tot by woning van de ooor de Organisatle-commissie op 12 Juni as. des mor gens te 11 uur vastgestelde opening van de Eco nomische Wereldconferentie te Lontjen. In een begeleidend schryven deelt de Secre- taris-Generaal mede, dat de vertegenwoordiger der Vereenigde Staten, Norman Davis, dadeiyk na de opening der Conferentie een opwekking wil richten tot de deelnemende regeeringen om terstond door onderling overleg een tarieven - wapenstilstand te sluiten, voor welks duur de regeeringen zich verplichten, geen nieuwe ta rieven in te voeren of bestaande tarieven in te voeenr of bestaande tarieven belangryk te ver- hoogen, geen nieuwe belemmeringen of beletse len voor den handel te verordenen en op geen enkele wyze de nationale productie te steunen ten koste van de productie in het buitenland. Voorts zouden de regeeringen zich overeenkom stig de bepalingen van wapenstilstands-over- eenkomst verplichten, geen directe of indirecte subsidies te verleenen voor de uitbreiding van den industrieelen uitvoer, noch op eenigerlei wyze dumplngsmaatregelen te nemen. Rijkskanselier Adolf Hitler maakt het eerste jaarsplan van den Duitschen opbouw bekend de voorwaarden en de verplichtingen der inter nationale steun-leeningen op lofwaardige wyze heeft voldaan. Tegenover een man als Dollfuss, die met een onvermoeide arbeidskracht deze geweldige -praestatle in het belang van zyn arm vaderland heeft geleverd, worden de boos aardige vetwyten van aen gouwleider der nazi’s beleedigend, onrechtvaardig en leugenachtig. Hét is hopen, dat de Kielne bondskanselier het roer van het zwaargehavende Oostenryksche schip van staat in handen zal weten te houden en den muitelingen van uiterst rechts en uiterst links de baas zal blyven, opdat het niet in de ziedende draaikolk van het Hitler al^ middel punt zoekende natlonaai-socialisme noch In den looien baaierd van het Marxisme ten onder ga Aan een nationaal-soclalistisch Duitschland en een bloedrood Sovjet-Rusland heeft Europa reeds meer dan genoeg om zich bezorgd over te maken. gingen, de vakvereeniglngsgroep van Duitsche bedienden, arbeiders en beambtenorganisaties (Hlrsch Dunker), de GJ3A.. RGA. en an dere organisaties zich onvoorwaardeiyk geplaatst onder leiding van Adolf Hitler en de beschik kingen van het comité van actie. Morgen zullen met de D.H.V. als laatste organisatie onder- handelingen plaats vinden. Het is te hopen, aldus vervolgt de N.S.K., dat ook deze organisatieden geest des tyds erkent en zich inschakelt in het groote werk. Hiermede zou voor de eerste maal in de Duit sche arbeidersbeweging de concentratie van alle arbeiders- en bediendenorganisaties bereikt zyn en een der grootste werken zyn volbracht, welke de geschiedenis der Duitsche arbeiders vermeldt. Naar dr. Ley verder mededeelt, heeft hy thans, nu deze organisaties zich onvoorwaardeiyk hebben onderworpen aan de NSDAP, de bedoe ling de zakeiyke en deskundige krachten van deze organisaties by de werkzaamheden te be trekken. Reeds op het de volgende week te hou den groote arbeiderscongres in Berlyn zal deze wil tot uitdrukking worden gebracht. BERLIJN. 3 Mei (V.D.). De staatscommls- saris voor de Beriynsche stedelyke bedryven- burgemeester dr. Maretzky, is overgegaan van de Duitsch Nationale Volksparty naar de NS DAF. In verband met het demonstratieverbod voor politieke partijen, stond Maandag de Oostenryksche hoofdstad geheel onder toezicht van politie en militairen. Onze foto toont militairen met machinegeweren voor het Weensche stadhuis. De „Westfalen” begeeft zich onmlddeliyk naar de ankerplaats In den Atlantlschen Oceaan, zoodat verwacht kan worden, dat de vllegdienst Europa-Afrlka-Zuid Amerika tusschenlandlng In den Oceaan, spoedig aanvangen. LONDEN. 2 Mei (Reuter). De „Times” ver neemt uit Cairo, dat de Egyptische regeering besloten heeft, dat aan tweehonderd Joodsche geneesheeren en rechtsgeleerden, die gedwon gen zyn Duitschland te verlaten, zal worden toegestaan, zich in Egypte te vestigen, teneinde aldaar hun beroep uit te oefenen. HARWICH PORT (Massachusetts), 3 Mei i Eigen bericht). Het 10-jarige dochtertje van den staalmagnaat Neil McMach is ontvoerd, hetgeen buitengewoon opzien heeft gebaard. Omvangryke maatregelen worden genomen door de autoriteiten, alsmede door de kustwacht. Het dochtertje is telefonisch uit school ge lokt. zy werd door drie mannen gegrepen en in een auto vervoerd. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Por kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar I 2 85 Mot geïllustreard Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnostad - Haarlem BERLIJN, 3 Mei (VX> De Pruisische minis ter van Binnenlandsche Zaken heeft in aan vulling op en tot ten uitvoerlegging van de wet betreffende de organisatie van een geheime staatspolitie tot alle politieautoriteiten een rondschryven gezonden, waarin de taak en de bevoegdheden der nieuwe staatspolitie nauw keurig worden vastgesteld. Te Nijmegen «verleed dr. L. Schmedding 8.J., cud-rector van het Si. Ignatius-college te Amsterdam. a is het eenig mogeiyke doei der Oosten- ryksche buitenlandsche politiek noemde de bondskanselier: de onafhankeiykheid van Oostenryk naar alle kanten te beveiligen en ervoor te zorgen, dat geen ander land dan Oos tenryk zelf een beslissing dienaangaande heeft te treffen. Hy acht het Duitsche vraagstuk niet opgelost, wanneer het Duitsche Ryk zou wor den vergroot en Oostenryk met Duitschland zou worden verbonden. Me*, alle staten wil Oos tenryk In vriendschap en vrede leven. Het Duitsche volk moge binnen de grenzen zyn ver houdingen inrichten zooals het verkiest, maar in Oostenryk zelf zal hy in volle vryheld en zelfstandigheid beginnen aan de reorganisatie van zyn land. Dat dit niet enkel een leuze, maar bloedige ernst voor hem is, heeft hy be wezen door de ijzeren energie, waarmee hy in alle stilte, ondanks alle politieke onrust en spanning, de Oostenryksche begrooting in even wicht heeft gebracht en de „Credit-Anstalt* heeft gesaneerd, zoödat de Nederlandsche des kundige Rost van Tonningen, die zyn krachtda dige medewerking aan het reinigen van dien finantieelen Augiasstal heeft verleend, den Volkenbond kon berichten, dat Oostenryk aan en be- BERLIJN, 3 Mei (V.D.) De leider van het comité van actie tot bescherming van den Dultschen arbeid. Dr. Ley, heeft een aantui gewichtige decreten uitgevaardigd. Walter Schumann wordt belast met de leiding van den Algemeenen Dultschen Vakvereenigingsbond, den bond van Christeiyke Vakvereeniglngen en andere corporaties. Verder decreteert Ley, dat tot aan de definitieve vorming van het Duit sche arbeidsfront, alle tarlefovereenkomsten onvoorwaardeiyk moeten worden gehandhaafd. Het sluiten van nieuwe overeenkomsten is streng verboden. Speciale onderhandelingen worden in het vervolg slechts gevoerd door het comité van actie. PARIJS. 3 Mei (Reuter) Havas fheldt, dat WASHINGTON. 3 Mei (Reuter). Het Huts van een comité van Hulpverleening is opgericht Afgevaardigden heeft het door de regeertrffc** 1»-^ Vbor hen, die om redenen van politiek of ras- ---verschil uit Duitschland zyn gevlucht of uitge weken. ROME, 3 Mei. (Reuter) De byna ten einde gebrachte besprekingen over een concordaat met Oostenryk zyn gevoerd door den kardfnaal- staatssecretaris Pacelli en door den Oostenryk- schen minister van Justitie. Schussnigg. De besprekingen waren noodig, doordat de republikeinsche constitutie van 1920 niet de uit den tijd van Frans Joseph overgebleven wetten schrapte. De Kerkelyke privileges, waarvan krachtens deze wetten gebruik werd gemaakt door het Oostenryksche vorstenhuis, werden door den H. Stoel niet toegekend aan de repu- blikeinsche regeering. WEENEN. 3 Mei (VU.) In Wiener Neustadt zün in het Stedeiyk Jeugdbureau gelegen bureauvertrekken van den soclaal-democratl- schen landdagafgevaardigde en vlce.burgemees- ter Puechler. talryke wapenen in beslag geno men, n.l. 130 infanteriegeweren, ruim 1000 schoten munitie, 2 gevulde machlnegeweer- banden met 250 schoten elk, sabels, gevulde patroontasschen. stalen helmen, gasmaskers, riemen e.d. In een Heim van de soc. dem. party zyn in de schouwburgzaal onder het tooneel 35 kara- bynen en ruim 1200-schoten munitie, stalen helmen e.d. gevonden. In de woning van een communistisch leide.- Is een drukkery en veel propagandamateriaal in beslag genomen. Kleine Seminarie voor de Dajaks op Borneo geopend. De dryvende luchthaven is de eerste ter wereld, die in den Oceaan gestatlonneerd zal worden om een rustpunt te bieden voor vlieg- 1 tuigen, die tevens hun voorraden zullen kunnen aanvullen. Met behulp van een sleeptouw zul len de vliegtuigen aan boord gebracht kunnen worden en een catapult-installatle maakt ner starten van boord van de ..Westfalen” moge- iyk. Te ruim twaalf uur passeerde de ..West falen” Brunsbuttel en ongeveer twéé uur vannacht Cuxhafen, waarna terstond zee werd gekozen. BERLIJN. 3 Mel (V.D.). Het verbond van Hlrsch Dunkerschen vakvereeniglngen heeft zich bereid verklaard mede te werken met het comité van actie tot bescherming van den Duit- schen arbeid. De voorzitter' van de organisatie Gustav Hartmann is afgetreden. De leiding der organisatie berust thans by een commissie van drie. HELSINGFORS. 3 Mei. (Reuter.) Volgens een hier ontvangen bericht hebben gewapende ban dieten op klaarlichten dag «en overval gepleegd op de staatsbank te Leningrad. De bandieten drongen onverwachts het bank gebouw binnen en met de revolver In de hand dwongen zU de leden der directie en het ge- heele personeel op den grond te gaan liggen. Toen dit geschied was plunderden zy met groote behendigheid de brandkasten, waarna zy in auto's verdwenen. Van de zyde der bank werd onmlddeiyk de OF.O.E. gewaarschuwd, die een uitgebreid onderzoek instelde. Alle huizen in de nabyheid werden doorzocht, evenwel zonder resultaat. Bankovervallen worden steeds talrijker in Rusland, doch in de Sovjet-pers wordt hier omtrent niets gepubliceerd. De overvallen worden gepleegd door een ge organiseerde bende, ale na hun vertrek een pa pier achterlaten, waarop geschreven is: „Comité van Actie tegen de verwoesters Rusland”. „Landgenooten wees voorbereid op een alge meenen opstand tegen de Rooode regeering I" Van officieele zyde is het bericht over den overval op de bank te Leningrad nog niet ge publiceerd of bevestigd. GENEVE. 3 Mei (V.D.). In de hoofdcommissie van de ontwapeningsconferentie is h^den ge debatteerd over het Duitsche voorstel tot het verwyzen der voorstellen inzake uniformiseerlng der legers van het Europeesche vasteland naar een toekomstige permanente ontwapenings commissie. Ambassadeur Nadolny verzette zich tegen de jpvatting. dat de Ryks- weer een zuiver aan- valskarakter had. In Duitschland is na diep gaand onderzoek gecon stateerd, dat het leger Ier toekomst van het gemengde type zal zyn. net een stabiel element ter handhaving van de srde binnen de grenzen m een militie met kor- ;en diensttyd ter ver- iediging van de lands grenzen. Een dergeiyk egertype is in overeen stemming met de fundamenteele gedachte van het plan-Hoover. Van Fransche, Engelsche en Belgische zyde werd het Duitsche voorstel byzonder scherp bestreden. Massigli beschreef het gemengde leger als de gevaariykste en ergste oplossing, welke voor Frankryk volkomen onaanvaardbaar is. Frankryk kan in geen geval toestaan, dat tot de definitieve beslissing een reorganisatie van ’den Dultschen bewapenlngsstatus plaats vindt. Het Duitsche voorstel beteekent een vol komen vervorming van het geheele Engelsche plan en kan daarom ook niet behandeld wor den. Ook de Amerlkaansche vertegenwoordiger trad in de bres voor een onbeperkt aanvaarden van het Engelsche ontwapeningsplan. Krachtig verzet ontmoette eveneens het Duit sche voorstel, volgens hetwelk de groote kolo niale mogendheden zich moesten verbinden de koloniale troepen in de veraf gelegen koloniën alleen in die gebieden en voor de orde en ver dediging daarvan te gebruiken. Massigli ont kende, dat de lang dienende Noord-Afrikaan- sche troepen door de Fransche regeering wor den behandeld als een onscheidbaar bestand deel van het geheele Fransche leger.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1