ONS BLAD Unificatie Duitschland van H MacDonald brengt rapport uit VEREE1NIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Uniformverbod in Oostenrijk Onder het bewind van Hitler ANTI-DUITSCH DEBAT TE PARIJS OVER ZIJN BEZOEK AAN WASHINGTON DE BAROMETER JOH. LAUWERS ALKMAAR PAYGLOP 3 Barometer! en Weerhoiijei I I •fe- VRUDAG S MEI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 188 MANOEUVRES VAN DE FRANSCHE VLOOT Moed of overmoed? Om de waarde van het pond TURKIJE OP EEN GASOORLOG o o Verklaring in het Lagerhui» VOORBEREID „Laat Hitler met rust” Hitler weigert Maandag urgente zitting Ierland en Engeland Herriot zeer tevreden Boodschap Radio in dienst van het communisme Geheime zender in Bulgarye Vermogen van communistische soc. dem. organisatie» in beslag genomen Handelsoorlog tusschen Rusland en Engeland Van de ontwapenings conferentie De Fransche Middellandse he zeevloot is in de haven van Toulon verzameld om voor manoeuvres naar de kust van Zuid-Afrika te vertrekken De nieuwe ontvoering in Amerika Een spoorwegdictator in de V*S. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN De vakvereenigings- nationale Sovjets zullen trachten de Britse he goederen van de wereldmark ten te verdryven De besprekingen met Italië EEN LEIDER, EEN VOLK „Het resultaat zeer be moedigend** Beiersch protest tegen de Reichspost Het geldt voornamelijk voor de nat. soc. party. Regeerings- par tijen uitgezonderd Dr. Schacht op de „Deutschland” die hem naar Amerika zal brengen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20g, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Hy heeft voorbehoud gemaakt in zake een tolbestand van Roosevelt Hervé keert zich in de „Victoire” tegen de aanvallen der Fransche pers NAAR ROOSEVELT I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Roosevelt wil een spoorwegdictator benoemen. Geruchten rond de Kabinetsformatie. en De werkloosheid In Febrnari Iets minder. Akknun in rep en roer. binnenlandsche GENÈVE, 4 Mel. (V. D.) President Hender son heeft het presidium der Ontwapeningscon ferentie tegen Maandag in urgente zitting b(j- Ts Utrecht vergaderde het Centraal Burean der Tuinbouwveilingen. In vrijheidstelling van Sneevliet door het Am- sterdamsch Gerechtshof geweigerd. De wielrenner Ceurremans bty een val leven» gevaarlijk gewond. Hoogste stand op Vrijdag «ng t*: 7M Vorige stand: IS» PARIJS, 4 Mei. (VB.) Onder het opschrift ..Laat Hitler met rust" keert Hervé zich in de „Victoire” tegen de aanvallen in de Fransche pers op Adolf Hitler en de natlonaal-socialls- tische beweging in Duitschland. HU schrjjft PARIJS, 4 Mei (Reuter). Naar bet .Journal" bericht, heeft Herriot aan boord van de „Ile de France" verklaard, dat hij zeer tevreden is over de besprekingen, welke hij te Washington heeft gevoerd, ook de Fransche regeering zal hierover tevreden zUn. WASHINGTON. 4 Mel (VD.) In offlcieele kringen wordt met voldoening vastgesteld, dat de onderhandellngen tusschen president Roose velt en den Italiaanschen minister Jung vlot zjjn verloopen. Jung verklaarde zich bereid, het douaneplan van Roosevelt te steunen en verzekerde, dat Italië de Amerlkaansche plan nen voor de schepping van een nieuwen inter, natlonalen valuta-standaard. zoomede een dras tische ontwapening, de verlaging der douane- muren en het internationale program voor de bevordering van den handel goedkeurt, Hervé keert zich In de „Victoire” tegen de aan vallen der Fransche pers op Hitler en de na- tlooaal-socialistiscbe beweging. Om de waarde van het pond. De fondsvermeer dering aangenomen. Mgr. GfjlswUk op doorreis naar Rome te Rot terdam aangekomen. LONDEN. 4 Mei (Reuter) In het Lagerhuis verklaarde Thomas, dat de aanneming van de wet tot afschaffing van den eed van trouw in Ierland niet gelijk staat met een daad van af scheiding. De trouw van de lersche parle mentsleden hangt niet af van het afleggen van den eed. stand of vak gedurende een jaar handenar beid zullen moeten verrichten, is gebaseerd op deze gedachte, want in de arbeidskampemen- ten zullen de Nazi's na het lichaam van de Duitsche jeugd gestaald te hebben ook haar geest opvoeden en vormen tot een willig werk tuig van den leider, in wiens handen het lot van het Derde Rijk rust. Ontzaglijk is de ver antwoordelijkheid, welke Hitler daardoor op zich genomen heeft. Dat hjj deze verantwoor delijkheid niet alleen gevraagd, maar ook ge- ëlscht en afgedwongen heeft, kan een teeken van moed, maar ook van overmoed zijn. De toekomst zal moeten 'teren of zijn bekwaam heid evenredig is aan zijn durf. Buiten de Duitsche grenzen is men daar niet erg gerust op. en waarachtig niet zonder reden. PARIJS, 4 Mei (Reuter). Tijdens de debatten over de begrooting van Bultenlandsche Zaken in den Senaat verklaarde rapporteur Berenger te meenen, dat Duitschland onder den dek mantel. de gelijkgerechtigdheid te verkrijgen, zijn stormtroepen voorbereidt en vervolgens de grenzen, welke het eischt, zal overtrekken. Minister Paul Boncour verklaarde os dat, ofschoon Dollfuss heeft afgezien van den An schluss, de wensch gekoesterd wordt, dat Oos tenrijk een stabiele regeering bezit. Wat het pact-van-vler betreft is Frankrijk van meenlng dat het heden ten dage dolheid zou zijn. aan de grenzen te wrikken. Boncour wees er op. dat de gekazerneerde Duitsche Schutzpolizei te Genève als strijdmacht is gekarakteriseerd, hetgeen bewijst dat haar oprichting In strijd was met bet Verdrag van Versailles. Frankrijk wil niet verantwoordelijk zjjn voor een mislukking der ontwapeningsconferentie, doch wil ook niet overbluft worden. Wil Duitsch land zijn rjjksweer behouden, dan moet het zich aan het Verdrag van Versailles aanpassen. Frankrijk handhaaft zijn verstandhouding met Engeland in bet belang van den vrede. 18TANBOEL, 4 Mei. (Reuter.) De Turksche regeering heeft verordend, dat de Turksche be volking. mannen zoowel als vrouwen en kin deren. voortaan In het bezit moeten zijn van gasmaskers en moeten weten boe ze te ge bruiken. Turksche militaire deskundigen hebben proe ven genomen met tien verschillende soorten om uit te maken, welke de meeste geschikte is voor algemeen gebruik. Het Turksche Roode Kruis heeft hiervoor een bedrag van 600.000 Turksche ponden uitgetrok ken en binnenkort zal met het onderricht In het gebruik van gasmaskers een aanvang wor den gemaakt. De Eerste Kamer heeft een aantal crisis-ont- werpen aangenomen. Generaal Snijders bedankt voor het Kamer lidmaatschap. SALZBURG, 4 Mel. (V. D.) De Christelijk- sociale partij houdt van 5 tot 7 Mei haar con gres te Salzburg. O.m. zal de kwestie der grond wetsherziening worden behandeld. WEENEN. 4 Mel. (V. D.) Tegen de door de .Reichspost” verspreide mededeellng betreden de „Putschplannen” heeft de nat.-soc. lands- inspecteur voor Oostenrijk, afgevaardigde Ha- bicht, bij bondskanselier Dr. Dollfuss stappen gedaan. Hablcht sprak bij die gelegenheid van intriges tegen de nat.-soc. beweging in Oosten rijk en tegen het Duitsche Rijk. Het Wolf (bureau meldt uit München: Het alarmeerende bericht der Christelijk- soclale .Reichspost”. volgens hetwelk van nat.- soc. zjjde aan de Belersch-Oostenrüksche grens een ..putsch" werd voorbereid, wordt door de Beiersche staatsregeering en den oppersten S.A.- leider een tendens bericht van de ergste soort genoemd, waarvan geen woord waar is. Nie mand in Beieren denkt eraan, zich in Oosten- rijksche binnenlandsche aangelegenheden te mengen. MacDonald brengt rapport alt over zijn bezoek aan Washington. Engelsch voorbehoud aan gaande een tolbestand. BERLIJN. 4 Mei. (V.D.) Rjjkskanseller Adolf Hitler heeft den Senaat van de Technische Hoogeschool te Stuttgart medegedeeld, dat hij verzoekt hem niet tot doctor honoris causa te benoemen, aangezien hij voornemens is in principe geen eere-doctoraten te aanvaarden. nlngsconferentle behandelde Engelsche ont- werp-conventle te steunen. Ook hebben wij het schuldenprobleem be sproken; openhartig hebben wij dit vraagstuk in al zijn aspecten bestudeerd. Deze gedachtenwisselingen waren van buiten gewone beteekenls, daar zjj zeer duidelijk de meenlngsverschillen aan het licht brachten, welke met elkaar verzoend moeten worden, niet alleen in een slotaccoord, maar ook bjj de on. middellijke behandeling der kwestie. Over de schuldenkwestie kan ik momenteel niet meer uitvoerige verklaringen afleggen, daar de kwestie nog niet het stadium van een accoord bereikt heeft. Ofschoon ik geen overdreven indruk wensch te geven, kan ik over het algemeen met vol vertrouwen zeggen, dat het wederzijdsch be grijpen tusschen ons en de Amerlkaansche regeering wezenlijk verbeterd is door de be sprekingen. die ik met Roosevelt heb gevoerd. De vriendelijke gastvrijheid van den Amertkaau- schen president en zijn goed humeur tijdens de geheele serie van besprekingen, verdienen onzen warmen dank (applaus). Lansbury verklaarde zich teleurgesteld over het „magere exposé” van MacDonald. Hjj hoopt dat MacDonald tijdens de debatten van Dinsdag nadere mededeelingen zal doen. SOFIA. 4 Mei. (Reuter.) De Bulgaarsche politie heeft van radio-ontvangers in Zuld-En- geland en Frankrijk bericht ontvangen, dat ergens in Bulgarije een geheime revolutlonnaire zender werkt. De politie weet echter niet waar Het station zendt uit in de Bulgaarsche taal en de autoriteiten vermoeden, dat door middel van dit station instructies worden gegeven aan LONDEN, 4 Mei. (V. D.) De leider van de afdeeling buitenland der NS.D.A.P. zal voor een kort bezoek naar Londen komen. „Het spreekt vanzelf dat de communisten en collectivisten woedend op Hitler zijn. Him Duitsche geloofsgenooten wilden een marxisti sche revolutie in Duitschland ten uitvoer bren gen. Hitler heeft ze overhoop geloopen en het hun ónmogelijk gemaakt, schade aan te rich ten. Met zeldzame gematigdheid doet men met hen hetzelfde,wat zjj met de anderen wilden doen. Als bewijs behoeft men slechts de na tionale revolutie, die zonder bloedvergieten is afgeloopen, met de bloedige marxistische re volutie in Rusland te vergelijken. Het zou te begrijpen zijn, wanneer de burgerlijke Fransche pers met het oog op den huldigen toestand in Duitschland de voorloopige onderbreking der ontwapeningsbesprekingen zou elschen. Haar vreugde over de zoogenaamde leegte en naïve teit van Hitlers economisch program, dat hij in zijn rede op 1 Mei heeft uiteengezet, is ech ter werkelijk te sterk. Men moet Hitler op het gebied der binnenlandsche politiek eindelijk met rust laten. De een zoowel als de ander is naast den Duitschen dictator slechts een kleine jongen. Al ontbreekt het hem misschien nog aan ervaring. hU heeft toch vuur in het hart, moed in de ziel en een wonderbaarlijk begrip voor het lijden en de vernedering van zijn volk. Zijn rede op 1 Mei is van een verheven heid, die men graag in het erbarmelijk gepraat van zelfs onze talentvolste politici terug zou willen vinden. UNIFORMVERBOD TEGEN DE NAZI’S IN OOSTENRIJK. Waarschuwing van den Jspanachen minister van oorlog aan China. Sir Chamberlain keert zich In een scherp ar tikel tegen den nationalistischen geest ia UuilscBland. In een rede verklaarde minister Balbo. dat llaUë’s Incntmacht niet bjj die van Frankrijk mag achterblijven. Critlefc op Amerika'* goudpoUtiek. Opwekking tot een algemeene boerenstaking ia de Vereenigde Staten. Het Nederlandsch elftal dat Zondag tegen België zal spelen, ondergaat geen wijziging. Felle brand te Hoogeveen eengeroepen. In deze zitting zullen beslissingen van groote portee worden genomen. De hoofdcommissie hield Donderdag een korte zitting, waarin onderstaatssecretaris Eden het op het Dultsch-Engelsche compromis be rustende nieuwe Engelsche wijzigingsvoorstel voor de berekening der toegelaten militaire po- litiestrtjdkrachten indiende. Volgens Amerlkaansche mededeelingen zal Norman Davis op de Ontwapeningsconferentie Dinsdag as. een verklaring afleggen betreffen de de veiligheidspolitiek der Amerlkaansche re geering en in het bijzonder over de voorwaar den, welke de Amerlkaansche regeering stelt voor de aanneming van het Engelsëhe ontwa- peningsplan. Paul-Boncour heeft eveneens doen weten, dat hij voor den aanvang der volgende week ter conferentie hoopt te zijn. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Het vermogen der Unkache organisaties ia Duitschland in beslag genomen. Maandag a-s. een belangrijke zitting van bet presidium der ontwapeningsconferentie. Bulgaarsche communisten, terwijl het tevens wordt gebruikt om aan Rusland rapport uit te brengen over.de communistische activiteit in Bulgarije. De Russische pers is tenminste won derlijk snel en nauwkeurig hierover ingelicht. De politie is niet in het bezit van een pell- inrichtlng en kan dus de plaats van den zender niet vaststellen, doch zU vermoedt, dat het ergens nabij de hoofdstad moet zijn. Zij stelt alle mogelijke pogingen in het werk om het station te vinden. HELSINGFORS. 4 Mei (Reuter). Volgens de jongste hier ontvangen berichten zal de regee ring der Sovjet-Unle binnenkort een plan in werking laten treden, ten doel hebbend Brlt- sche goederen volledig van de wereldmarkten te verdrijven. Daartoe zal een intensieve dumplng-cam- pagne geopend worden op alle markten, vooral in Frankrijk. Tevens zullen bestellingen uit Sovjet-Rus- land. die bestemd waren voor Groot-Brittannlë, in andere landen geplaatst worden. Een speciaal comité is gevormd, om toe te zien, dat b.v. Ijzer- en staalwerken voortaan van Duitschland betrokken worden. Chemicaliën zullen uit Frankrijk en moto ren en machinerieën uit verschillende andere Europeesche landen betrokken worden. De huidige handelsoorlog tusschen Engeland en de Sovjet-Unle, aldus wordt van Sovjet- Russische zijde medegedeeld, is een politiek conflict, dat door Engeland is Ingeleid. Dit land is ook verantwoordelijk voor het conflict met de Perzische regeering en doet al het mogelljke om de Japansche-Chineesche vijandigheden aan te moedigen, teneinde Rus land in moeilijkheden te brengen. WASHINGTON, 4 Mel. Present Roosevelt heeft het congres in een boodschap opgewekt blzondere maatregelen te treffen voor de reorganisatie van de Amerlkaansche spoor, wegen. HU heeft daarbij de benoeming voorge steld van een dictator voor de spoorwegen, die tot taak zal hebben concurreerende particuliere spoorwegen te combineeren, het net te vereen voudigen, noodlijdende spoorwegmaatschappijen te saneeren en uit de overschotten een hulp fonds te scheppen. Ook voor een goede sanee- ring van bet personeel moet gezorgd worden Men heeft hiervoor het oog gericht op Josef B. Eastman. De vakvereenlglngen zjjn sterk gekant tegen deze blzondere maatregelen, omdat zij vreezen, dat de werkloosheid er door aal toenemen. WEENEN. 4 Mei (Reuter). Een verordening van bondskanselier Dollfuss, waarbij een uniformver bod wordt uitgevaardigd, is door den ministerraad goedgekeurd. Het dragen van uniformen van politieke partijen wordt verboden. Het ver’ bod geldt niet voor de organisaties der regeeringspartijen. Het geldt dus in hoofdzaak voor de nat. soc. formaties. DRESDEN, 4 Mei. (V. D.) De Rjjkscommls- sarls voor het land Saksen heeft bepaald, dat het vermogen der ontbonden communistische en soc.-dem. organisaties, zoomede van alle rechtspersonen (vereenigingen en gezelschap pen), welke op communistischen of soc.-dem grondslag stonden, tot een nadere rijksregellng in beslag wordt genomen. Op Woensdag 10 Mei zullen in het Pruisische Landdaggebouw de vertegenwoordigers der „naar den geest der Duitsche revolutie” ver eenigde vakvereenlglngen bUeenkomen, om in het openbaar de eenheid der Duitsche werkne mers te documenteeren. Gemeld wordt dat thans ongeveer 8 millioen georganiseerde werkers bij het nieuwe Duitsch-* land zijn ingelljfd en onvoorwaardelijk achter Hitler staan. Tot bestrijding van alle pogingen tot sabotage van welke rijde deze ook komen, richt het Prui sische ministerie van Justitie een aparte afdee ling In. LONDEN, 4 Mei (Reuter). MacDonald bracht heden aan het Lagerhuis rapport uit over zijn bezoek aan Washington. Het resultaat zijner gedachtenwisseling en bestudeering der vraag stukken met president Roosevelt noemde MacDonald in de hoogste mate bemoedigend Definitieve accoorden zijn, zooals tevoren is aangekondigd, niet gesloten, zoodat beide lan den met vrjje handen ter economische confe rentie gaan. Ten aanzien van de controverse, die zich voordeed aangaande het tolbestand. achtte MacDonald het zUn plicht om op te merken, dat de positie van een land als Enge land zeer verschilt van de positie van die lan den. welke reeds hooge tarieven en een vol ledig georganiseerde en in werking zijnde eco nomische verdedlgingspolltlek bezitten. Ik heb de gedachte van een tolbestand voer den duur der economische wereldconferentie, met instemming ontvangen aldus MacDonald doch ik heb duidelijk doen uitkomen, dat de toepassing ervan ondergeschikt diende te zijn aan gerechtvaardigde voorbehouden wegens het bedoelde verschil in positie. Dit werd dan ook redelijk geacht. Ik maakte van de gelegenheid gebruik, om president Roosevelt de Britscbe ontwapenings- politiek in details uiteen te zetten. Het resul taat onzer besprekingen was, dat wij tot een gemeenschappelijk standpunt kwamen, rich weerspiegelend in een daadwerkelijke samen werking der Engelsche en Amerlkaansche ge. delegeerden, om do thans door de ontwape- LONDEN. 4 Mei (Reuter). Aangaande de ver meerdering van het valutareservefonds met 200 millioen pond sterling verklaarde minister Chamberlain in het Lagerhuis, dat dit slechts een voorzorgsmaatregel IS, teneinde op de te snelle baisse In den aanstaanden herfst voor bereid te zijn. Hiervoor was een fonds van 150 millioen niet voldoende. De merkwaardige toevloeiing van kapitaal naar Engeland draagt slechts een tijdelijk ka rakter. Het voorstel werd tenslotte zonder schrifte- Hjke stemming aangenomen. et moet gezegd worden, dat Hitler de kunst verstaat het ijzer te smeden, wanneer het heet isA hij hanteert den voorhamer van zjjn gezag met een hartstoch- telijken ijver om de politieke en sociale orga nisatie van Duitschland zuiver passend te maken in de hoekige armen van het zegevieren de Swastika-kruis. De „Gleichschaltung” der landelijke regeeringen met de RUksregeering. het eenstemmige spreekkoor van de hedendaag- sche Duitsche pers, de nationalistische „zuive. ring" van rechtspraak, onderwijs, en ambte narij. dit alles levert het bewijs van een onbe twistbaar organlsatle-talent. Onmiddellijk na het grandiooze feest van den Duitschen arbeid is geheel de vakbeweging in Duitschland zonder slag of stoot gebracht onder de leiding der Nazi’s. Slechts de Duitsch-natlonale bond van handelsbedienden, welke circa 300.000 leden omvat, is nog niet officieel ingelijfd, maar daarmee worden onderhandellngen gevoerd, welke, naar dr. Ley. leider van het comité van actie ter bescherming van den Duitschen arbeid hoopt, spoedig tot aansluiting zullen leiden. Mocht die bond daar niet goedschiks toe te vinden zjjn, dan zal hij wel kwaadfeehiks daartoe gedwongen worden. Thans staan reeds zeven millioen arbeiders odder de leiding der Nazi's, zoodat het eenheidsfront der Duitsche arbeiders practlsch en althans ui ter lijk vrijwel kant en klaar is en op het massale arbeiders congres, dat de volgende week onder nationaal, socialistische auspiciën zal gehouden worden, plechtig kan worden ingezegend. De overmees tering van gansch het vakvereenigingsleven tn Duitschland, zoowel als die van gansch het ambtenarenwezen zijn van enqrm belang voor de stabiliteit van Hitler’s bewind. De neutrale en socialistisch georiënteerde vakvereenlglngen Is thans definitief de gelegenheid ontnomen om door stakingen of sabotage den opbouw van het Derde Rijk, zooals die Hitler voor oogen zweeft, te belemmeren en te weerstre ven Het overloopen van den Rijksminlster van arbeid en leider van de Stahlhelm Seldte naar de N. S. D. A. P. heeft deze organisatorische overwinning der Nazi’s natuurlijk vergemak kelijkt, al zou zij op den duur ook zonder Seldte tot een feit zijn geworden. Wie tegen de mee sleurende versnellingen van den bruisenden na- tionaaLsocialistischen stroom in Duitschland wil oproeien, breekt niet alleen zjjn riemen; maar ook zjjn nek. Geheimrat Hugenberg zal dat waarschijnlijk weldra ondervinden, al doet hij nu ook hopelooze pogingen om voor zijn tot „Duitsch-nationaal Front” omgedoopte partij rechtsgelijkheid met de N. 8. D. A. p. te elschen. HARWICH PORT. 4 Mei. (Eigen bericht) Vermoedeljjk is het 10-jarig dochtertje van den staalkoning McMath door dezelfde mlsdadl- gersbende ontvoerd, welke schuldig is aan den roofmoord op het zoontje van Lindbergh. Generaal Needham, de leider van de oa- zoekingsexpedltle, die dit vermoeden heeft ge- uit, verklaart verder, dat men te doen moet hebben met beroeps-ontvoerders. (United Press) r. Ley, onder wiens aanvoering de vak- I 1 vereenigingen zijn veroverd, heeft voor de radio in duidelijke beeldspraak den huldigen toestand getcekend. „Wij zien”, al dus zeide hij „twee groote zuilen thans groeien: de zuil der arbeidersvertegenwoordiging en de zuil der beambtenvertegenwoordiging. Deze beide' groote zuilen werden onder een kapi teel vereenigd: het arbeidersfront.” De inter nationale arbeidersbeweging heeft door de vor ming van dit naticnale arbeidsfront in Duitschland een zwaren slag gekregen. Stap voor stap, maar het zijn stappen met zeven mijlslaarzen, nadert Hitler zijn ideaal van: één Leider, één volk. De unificatie van Duitsch land is niet langer een wensch, zij is een feit geworden. Of zjj in de toekomst stand zal houden, en van voordeel zal blijken te zjjn, zal afhangen van Hitler's beleid. Dat achter deze algeheele unificatie van volk en land mede de bedoeling staat het Derde Rijk zoo machtig en weerbaar mogeljjs te maken lijdt geen twijfel. Ook de arbeldersdienstpllcht, welke straks zal worden ingevoerd en waardoor alle jonge Duitschere, onverschillig van welken V S! L.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1