ONS BLAD Hitler en de Evangelische Kerk I Dr. Schacht te Washington 1 I 1 I HIJ heden Het nieuws van Poolsch-Duitsche toenadering Het bèdrijfsleven kan beginnen Gaat Hugenberg heen? St. Willibrordus DE GROOTE GEESTELIJKE ONTREDDERING VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING DE BAROMETER f JOH. LAU WERS ALKMAAR PAYGLOP3 Filmt em Fotopapierep RADIO RECORD VEREE1N1GDE KATHOLIEKE PERS ZATERDAG 6 MEI 1933 DE LUCHTVERBINDING EUROPA—AMERIKA ZEVEN STADHOUDERS BENOEMD De toestand in Beieren Twee ciborie» gestolen ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 DUITSCH LAND EN RUSLAND Bommenvliegtuigen Duitsche fabriek in Estland Rusland naar Tokio uitgenoodigd NIEUW ZE1LSCHOOLSCH1P Harriot zwijgt tevreden Er is weer zekere hoop Ts jang Hsuliang te Rome Treedt mgr. Kaas af? Volgens minister Sarraut Tornado in Alabama Controle op vakbonden in Mandsjoekwo Officieus geluid uit Warschau Versterking aan de grens van Beieren De Duitsche regeering waarborgt stabiliteit der economische verhoud ingen Het voorbeeld van Hitler en Mussolini nagevolgd VELDTOCHT TEGEN CHINA’S COMMUNISTEN Heiligschennende inbraak Europa’s toekomst in Afrika DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN N.V. Gloeilanpenfabriek N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij Utrecht; Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242. Tel. 82797 Kapitaal- Volksverzekering i Opheldering na de door Polen ingeleide besprekingen „RwfiMi” Valt het Derde Ryk, dan is er geen redding voor het uit geholde protestantisme” Verlenging van verdragen Een bericht van de „B.Z. am Mittag” Byzonder hartelyke groeten van Hitler voor Roosevelt Het Weer mmmmmiiimmmmmmmw sumgss ff Geen nacht- Stadhouders door Hitler benoemd. Tornado in Albanië; 21 dooden. voorts den offlcieele den O O der 9 17777 I TILBURG ■moet. Dr. Kapler, een sake’ljke hervormingen. der verschillende volken en hieraan verbonden armoede, óf Internationale samenwerking op alle gebieden en wereldwelvaart. Dr. Schacht verklaarde niet te zijn gekomen om het Amerikaansche volk te vielen, doch om de wereld te helpen, waarbij hij wist dat de Amerikanen hetzelfde doel hadden. Morgenmiddag wordt dr. Schacht dóór presi dent Roosevelt op het Witte Huls ontvangen. De cnderhandellngen zelf zullen waarschijnlijk niet voor Maandag beginnen. Nader wordt gerfïeld, dat Schacht te Was hington is aangekomen. het der door Maarschalk Tsjang Hsn Liang te Rome. Regeeringscontrêle «p de vakbonden In Man*, sjoekwo. Dr. Schacht in Amerika. Een rede voor do radio. Pusland uitgenoodigd voor een conferentie te Tokio over zijn belangen in Mandsjoekwo. Mgr. Kaas sou zjjn voorzitterschap van hot Centrum ter beschikking hebben gesteld. „Het Duitsche bedrijfsleven kan beginnen**. Ver. klaring der regeering. Volgens minister Sarraut ligt Europa's toekomst in Afrika. Dr. H. Coljjn heeft aan vtjf Kamerfracties ver. zocht hun opvatting over een door hem ont worpen Regeeringsprogram te mogen vernemen. Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer Inzake den versnelden bruggenbouw. Zuivering bjj de Hembrug. Lugubere ontdekking te Amersfoort. Kon. Besluit tot verhooging paspoortkosten af- gekondlgd. Bjjna alle K. L. M.-vliegers hebben thans de finitief per 1 Juli ontslag genomen. Hoogste stand op Zaterdag 1 uur BM4 3M Vorige stand 756 I TOKIO, 6 Mei. (Reuter) Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft Japan een con ferentie met Sovjet-Rusland en Mandsjoekwo te Tokio voorgesteld, teneinde de geschillen aangaande de sovjetbelangen In Mandsjoerije bij te leggen. De sovjet-ambassadeur te Tokio heeft het voorste! aan Moskou voorgelegd O.a. sou onderhandeld worden over den toe stand van den Oost-Chineeschen spoorweg over het incident te Pogranisjwaya en over de scheepvaartrechten op de Sungari-rlvier. Te Hamburg liep het nieuwe zeilschoolschip •jGorch Fock" van stapel, dat in de plaats gekomen is van de verongelukte .Jtiobe.” Gorch Fock was een Duitsch dichter, die viel in den slag by Skagerrak. Het tot vliegtuig-eiland omgebouwde s.s. „Westfalen" op weg naar zijn plaats in den Atlantischen oceaan. De vliegtuigen zullen op een zeil binnenboord worden gehaald. De start geschiedt door een katapult. ROME. 5 Mei (Reuter). Maarschalk Tsjang Hsu-liang is heden te Rome aangekomen. Zijn reis draagt wel Is waar een particulier karakter, maar heeft niettemin ten doel samenwerking tusschen China en Italië bevorderen, zqmv, delsverkeer «B wat betreft de levering luchtvaartmaterieel. Laatstgenoemd punt wordt op het oogenbllk van het grootste belang geoordeeld. de te iel op het gebied van het han- van PARIS, 5 Mei (Reuter). De rapporteur der koloniale senaatscommissie verklaarde in den Senaat dat de export uit de koloniën naar het Fransche moederland voortdurend toeneemt. De minister van Koloniën deelde mede dat hij een omvangrijke enquête voorbereidt Inzake de aanpassing der nationale economie aan de economische organisatie der wereld. Europa zit vastgeklemd tusschen den nijptang van het ge vaarte der Amerikaansche economie en de ge weldige organisatie van het Aziatisch continent. Dit gevaar moet worden afgewend door den blik te wenden naar Afrika dat, wel ultgerust. een onmetelUk reservoir kan worden van grond stoffen. Hier kunnen de belangen, die in het verscheurde Europa tegen elkaar botsen, samen gaan; hier kan zich een nieuw Europa organ!- see ren. Sarraut wees erop, dat hij nochtans geenszins bedoelde, de integriteit van welk deel dan ook der Fransche koloniale gebieden prijs te geven. HELSINGFORS, 5 Mei. (Reuter.) Een be rende Duitsche vliegtulgenfabriek heeft beslo ten bommen-vliegtulgen te gaan bouwen voor het Chineesche leger. Een voorloopige order voor 30 machines is reeds ontvangen. Daar in het Verdrag van Versailles aan Ouitschland verboden wordt oorlogsvliegtulgen te bouwen, is besloten een fabriek op te richten in Estland, waar de arbeidskrachten goedkoop zijn en talrijke fabrieken leeg staan. WARSCHAU, 5 Mei (Poolsch Tel. Ag.). ..Het is onmogelijk, een goede politiek tusschen twee landen te voeren in een atmosfeer van laster praatjes”, zoo schrijft de officieuze „Gazeta Polska” naar aanleiding van de ontspanning in de Poolsch-Duitsche betrekkingen. De be sprekingen, aldus het blad, waartoe de Pool sche regeering het initiatief heeft genomen, hebben echter een offlcieele opheldering van de situatie tot resultaat gehad WIJ kunnen deze opheldering als een gunstig teeken be schouwen, gezien het feit, dat de wederzjjdsche Poolsch-Duitsche betrekkingen In de eerste plaats op eerbiediging van de bestaande ver dragen moeten berusten. Polen heeft steeds duidelijk doen uitkomen, dat het geen enkelen aanval zou dulden op de verdragen, die de Poolsch-Duitsche relaties regelen, terwijl het tegelijkertijd heeft getracht, om binnen de grenzen der verdragen de wederzjjdsche be trekkingen in het belang van belde landen zoo goed mogelijk te doen zijn. W<j willen gelooven. vervolgt het blad, dat de verklaringen van rijkskanseller Hitler door dezelfde vredelievende gedachte geïnspireerd zijn. Een werkelijke ontspanning zal verwezen lijkt worden door de gedachtenwisseling, welke de Poolsche regeering heeft voorgesteld. Zij zal afhangen van het effect, dat de verklaring van den rijkskanseller te Berlijn heeft teweeg gebracht. In elk geval is een verhouding van goede nabuurschap tusschen de Poolsche en Duitsche naties een kwestie van zulke groote beteekenls. dat elke poging, door wlen ook ge daan. als een gunstig symptoom voor de beide landen en de geheele wereld beschouwd moet worden. DAIREN, 5 Mei. (Reuter) De regeering van Mandsjoekwo heeft, op dezelfde basis als Hitler en Mussolini dat in hun land hebben gedaan, de Tsjinpanhoei-vakvereenigingen 'onder staats toezicht geplaats. Deze vakbonden tellen in Mandsjoerije 300.000 leden. ZU werden aanvan kelijk georganiseerd tijdens de Tjeng-dynastie en omvatten geheel China en Mandsjoerije In totaal zijn verschelden mlllloenen arbeiders er bij aangesloten. Door dit optreden van de regeering verliezen de Tsjinpanhoel-bonden hun samenhang met de organisatie in China. NANKING 5 Mei. (Reuter.) Tsjang-Kai-Sjek bereidt een geweldig offensief voor tegen de communistische horden, die in Centraal en Zuld-Chlna strijd voeren. Kantonneesche gene raals hebben hun deelneming aan de campagne toegezegd. Tot dusver wisten de communisten zich uit de voeten te maken, wanneer zij uit het Noor den door troepen der Nankingregeering werden aangevallen, omdat hun in de provincies Kwangsl en Kwantsung niemand in den weg stond. Ook de Noord-Chlneesche leiders, die zich tot dusverre afzijdig hielden, zullen medewer ken. Geruchten over een politieke crisis in China worden tegengesproken. (Van onzen Berljjnschen correspondent) Zooals gewoonlijk Beieren het land is, dat zich het lastigst naar de wenschen van het Rijk schikt, zoo beleeft g>en ook thans, met oe hervorming der protestantsche kerken tot een enkele Staatskerk, In Beleren den sterksten tegenstand. Tot het laatste toe heeft dit staat]? zijn zelfstandigheid verdedigd, gepoogd den Rjjkscommlssarls dien Berlijn wilde zenden, af te wenden, met goede of weerbarstige woorden. Thans is 't de Belersche protestantsche Lands- kerk, die zich ten scherpste kant tegen de be noeming van een Rjjkscommissarls in rellge- zaken. Doch Hitler heeft ondanks allen tegen stand den R U ksc om missa ris voor Regeerings- zaken over den Main gestuurd, en Hitler zal ook den kerkelijken commissaris, met absolute macjtt voorzien, per slot van zaken Belerschen protestanten wel opdringen. De tegenstand van kerkelljke Belersche zijde teekent echter duidelijk, hoe deze inmenging in godsdienstzaken door de geestelijkheid gevoeld wordt. De regeering beloofde en belooft wel onophoudelijk: de zelfstandigheid van de Kerk wordt niet aangetast, doch de geestelijkheid ▼raagt zich af. wat er van die zelfstandigheid overblijft, wanneer een Rjjkscommlssarls plot seling tot geestelijk opperhoofd der landskerk wordt verheven. In Beleren, waar eeuwen lang katholieke invloeden op het protestantisme ge werkt hebben, ziet de situatie er nog heel an ders uit dan in het strenge en kleurlooze Noord- Duitschland Hitler heeft zijn Ideeën over de te vormen Staatskerk aan Wehrkrelspfarrer Müller voor gelegd, die zijn vertrouwde in deze dingen is. Dominee Müller schijnt het met de opvattingen van den Kanselier geheel eens te zjjn, en heeft In een groeten oproep aan de Duitsche protes tanten het ideaal der algemeen Duitsche pro testantsche en nationale kerk beschreven. Wan neer man ziet, hoe op alle geb ed, ad het sport, spel, cultuur, liefhebberd, wat ook. de vroegere couleuren en distincties verdwijnen om plaats te maken voor de bruine overtuiglngsstukkcn van het hakenkruis, dan zou men geneigd zijn om de taak van dominee Müller niet al te zwaar te achten. Doch het is merkwaardig, dat. ofschoon het gros der protestanten allang tot de swastika zijn overgegaan zd waren Im mers sedert jaren de naaste buren van het Hitler-geloof, deze inzake religieuze dingen een conservatieve houd.ng vertoonen. Bjj de laatste kerkeljjke verkiezingen bleek, dat lang niet alle natlonaal-socialistische protestanten op de lijst der Duitsche christenen, dat zjjn de aanhangers van een algemeene Staatskerk, ge stemd hebben. Hieruit ziet men. dat vele dezer nieuwbakken Nazi’s toch de mannen der oudere generatie volgen Inzake geloofskwesties. Ook de kerkeldke leiders zdn, voorzoover nog dezelf de dominees als voor de nationale revolutie, in hun hart Duitsch-nationaal gebleven en pro- testeeren er dan ook tegen, om, zooals de kerk-president In Würtemberg het aardig zegt behandeld te worden als een plaatselijk zieken fonds. dat een reorganisatie noodig heeft. Deze geestelijkheid ziet met angst en vreeze de ver dere ontwikkelingen te| man met oog voor noot en ook wel een capaciteit op dit gebied, wil in samenwerking met Luthersche en Calvinis tische theologen een soort kerkeldke bonds staat scheppen, in plaats van den totnutoe be- staanden „statenbond”. Maar de nationaal- soclalisten willen meer zd willen direct den eenheidsstaat der kerkeldke genootschappen bouwen, zd willen het geheele Duitsche pro testantisme in het overige openbare leven in voegen, om het te kunnen „geldkschakelen". En dit verschil van meenlng dat berust op net verschil tusschen den geloovige voor wlen de NEW-YORK, 5 Mei. De president van de Duitsche rijksbank, dr. Schacht, is te New-York aangekomen, waar hd door vertegenwoordigers der autoriteiten werd ontvangen. Ör. Schacht ontving dadelijk na aankomst een groot aantal journalisten, wier vragen hd alle beantwoordde. Hd verklaarde o.a. dat de Vereenlgde Staten de leiding moesten nemen, om uit de algemeene crisis te komen. Dultsch- land zou zdn particuliere schulden betalen en zdn valuta stabiel houden. Elk bimetalllsme moest Dultschland echter afwijzen. „Ik breng.” zoo sprak Schacht woordelljk. „bijzonder harteldke groeten van rijkskanseller Adolf Hitler aan president Roosevelt mede, wiens moedige en bekwame behandeling der economische kwesties de grootste bewondering van den rdkskanseller heeft gewekt”. Voor het eerst na 15 jaar. zoo vervolgde Schacht, bestaat er een zekere hoop aangaande de verdere ont wikkeling der wereldproblemen In gunstlgen zin. Met de stedeldke receptleboot „Macon” werd dr. Schacht vervolgens naar Jersey City ge bracht, vanwaar hd naar Washington vertrok, na door een leger van persfotografen te zdn bestormd. In een radiorede aan het Amerikaan sche volk zelde hd' na een woord van dank aan president Roosevelt o.a.: „Amerika heeft den oorlog gewonnen; thans moet het vrede maken” De elgenldke wereldcrisis had volgens Schacht geen economische doch moreele oorzaken. De welvaart der geheele wereld kon slechts terug komen wanneer alle volken gelijkgerechtigdheid zouden hebben. Inplaats hiervan doet de wereld alles om de overwonnenen uit den wereldoorlog er onder te houden. De onderdrukten moesten betalen zonder dat zd de mogelijkheid hebben te verdienen. Valuta-experimenten en onder- handellngen konden slechts voorbijgaande hulp brengen. Het groote probleem ia óf laoleering INNSBRUCK. 5 Mei (VB.), in verband met de laatste berichten omtrent den toestand in Kufsteln is, volgens de .Neueste Tageszeltung** besloten twee compagnieën van het Oostenrdk- che bondsleger te dlrigeeren naar het grens- plaatsje Kufsteln. BERLIJN. 5 Mei (WB.j. De voorzitter van de Duitsche Centrumpartij, mgr. Kaas, heeft, naar de .TB. Z. am Mittag**’verneemt, zdn func tie ter beschikking gesteld. Mgr. Kaas vertoeft sinds eenlge weken niet meer te Berlijn. Hd zal om gezondheidsredenen voorlooplg niet naar Dultschland terugkeeren. Het blad meent te weten, dat hd als leider van het Centrum vermoedelljk zal worden vervan gen door den industrieel Elchelsberger of wel door graaf Dahlen. Vanmorgen kwam de RjjksdagfracUe van het Centrum bijeen. Als eerste punt kwam op de agenda voor de verkiezing van een nieuw be stuur. Hierin echter werd wdziging gebracht en men begon met beraadslagingen over formeele kwesties Daarop volgde een politiek debat De fractie zal morgenochtend om negen uur weer bijeenkomen. Poolsch-Duitsche toenadering. Opmerkelijk ar tikel van de „Gazet* Polska”. r BERLIJN, 5 Mel (VJ3.). Op voorstel van Rdkskanseller Hitler heeft de Rdkspresldent Vrijdag de volgende stadhouders benoemd: Voor Würtemberg: staatspresident Murr; voor Baden: staatspresident Wagner; voor Saksen: gouwleider Mutschmann; voor Hessen: gouwleider Sprenger; voor Thüringen: regeeringspresldent Sauckel De stadhouders voor Mecklenburg-Lippe, Hamburg en Lübeck zdn nog niet benoemd. Minister-president Roever is benoemd tot Rdksstadhouder in Oldenburg en de gouwleider Loeper voor Anhalt en Bronswijk. Algemeen offensief onder Tsjang-Kai-Sjek tegen de communistische horden in China. NEW YORK, Mei (V.D.) Naar uit Helene (Alabama) wordt gemeld, zdn in den nacht op Vrijdag door een tornado zeven steden in dat mdnwerkersgebled verwoest, 33 personen wer den gedood. Het aantal gewonden bedraagt on geveer 200. Eenlge plaatsjes werden geheel van den aardbodem weggevaagd. De materleele schade bedraagt eenlge mlllloenen dollars. De tornado heeft gewoed over een breedte van minsten* een BERLIJN, 5 Mei. (W. B.) Van de zijde der Dultsch-natlonalen wordt bldkbaar aan de kwestie, of dr. Hugenberg al dan niet tot Prui sisch minister van Landbouw zal worden be noemd, de portefeuillekwestle verbonden. De „Deutsche Zeltung” merkt op, dat om trent een benoeming van den nat.-socialist Wllllkens tot deze functie niets met zekerheid bekend is. Het blad wjjst er verder op, dat dr. Hugenberg en de Dultsch-natlonalen hun mede werking hebben verleend aan de op 30 Januari j.l. gevormde regeering. op grond van de alge meen bekende overeenkomst, dat de gehee’e economische politiek In het rjjk en In Pruisen in handen van dr. Hugenberg zou worden ge legd. Het blad twijfelt er niet aan. dat. wanneer deze overeenkomst niet wordt nagekomen, dr Hugenbefg uit de regeering zal treden, te meer daar zjjn positie zeer bemoeilijkt is door de steeds weer uit verschillende deelen des lands binnenkomende berichten omtrent en on vriendschappelijke achteruitzetting van be proefde Duitsch-nationale persoonlijkheden. LONDEN, 5 Mei (Reuter). Herriot is te Ply mouth aangekomen, waar zjjn schip een half uur bleef liggen. Herriot heeft den journalisten geen Interview toegestaan, maar een intieme vriend heeft ver klaard. dat Herriot zeer tevreden is over het resultaat van zjjn bezoek aan de V. 8. en dat hij van meenlng ts. dat goede vorderingen zijn gemaakt in de richting eener oplossing van de wereldproblemen. BERLIJN, 5 Mei (Officieel) De Duitsche am bassadeur te Moskou, Von Dtrksen. en de Rus sische Volkscommissaris voor Buitenlandsche Zaken, Lltwinof hebben heden te Moskou de ratlflcatie-oorkonden voor de inwerkingstel ling van het op 24 Juni 1931 te Moskou onder- teekende protocol inzake de verlenging voor onbepaalden tjjd van het Berljjnsche Verdrag van 34 April 1926 en de Duitsch-Russlsche ar- bitrageovereenkomst van 25 Januari 1929 uitgewisseld. Zoowel In het belang der betrekkingen religie een middel Is om tot God te naderen, en den politicus, voor wlen de religies middelen zjjn om macht door uit te oefenen, leidt tot de botsingen van het oogenbllk. Het lijdt geen twijfel, wie de winnaar zal zjjn van den ongeljjken strijd. De protestante gees telijkheid, inplaats van haar stem te verheffen tegen de bitter onchristelijke daden en wan daden. waarmee het nieuwe régime werd Inge, luid, beeft deze dingen goedgepraat. (Nadat dominee Dibelius, de generaal-superintendant in de garnizoenskerk te Potsdam, deze voor naamste leider van de oudere protestantsche ge neratie. de vervolging van politieke tegenstan ders goedkeurde en ten opzichte van de voor komende wreedheden vanaf den kansel ver. kondigde: „deze dingen zjjn de noodzakelijke begeleiding van de vernieuwing,** namen de dominees in het heele land deze voor dominees weinig passende opvatting over). Op dat oogen bllk was de protestantsche kerk eigenlijk al ver loren in het vaarwater van de machtige Hitler- partjj, en had zjj haar recht van objectief oor deel verspeeld. Neen, ondanks de geestelijke ontreddering, die het onmiddellljk gevolg moet zjjn van de kerkelijke „gelijkschakeling", kun nen de protestantsche kerkgenootschappen dankbaar zjjn voor de harde hand, die hen alien strak georganiseerd samen voegt tot de Staats kerk. Want een uiterste moreele afhankeljjic- heid onderw.erp haar toch reeds aan het Hitler- régime een afhankelijkheid die nauwelijks groo- ter kan worden, en thans zullen zjj tenminste als ruil voor die geestelijke gebondenheid een representatieve macht in den Staat worden, zjj het dan ook een ondergeschikte Het is het ongeluk van het protestantisme der voor.oorlogsche periode geweest, dat het zich in wel en wee met de heerschende vorsten huizen verbonden had; thans iaat zich het in 29 landskerken verspreide protestantisme op nieuw en krachtiger dan ooit binden aan een bepaald régime, aan het régime van het natlonaal-soclalisme, dat liever aan het Oer- maansche heldendom dan aan de reformatie aanknoopt. De prijs voor deze verbintenis is een materleele zekerheid, zoolang Hitlers N S.D.A P. regeeren en van de macht der pro. testante Staatskerk profiteeren kan. Doch de keerzijde van dit alles blijft deze, wanneer het Derde Rjjk dan ook komt te val len, zal er voor het innerlijk uitgeholde pro- testantisme-van-Hitlers. genade geen redding meer zijn. Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem beide landen alsook om den algemeenen vrede wordt met bijzondere voldoening geconstateerd, dat het Berljjnsche Verdrag, dat met Verdrag van Rapallo den grondslag Duitsch-Russlsche betrekkingen vormt, deze uitwisseling van ratiflcatleoorkonden op nieuw rechtsgeldig is geworden. De offlcieele publicatie bevat tekst van het protocol. De publicatie te Moskou is geschied door het offlcieele Sovjet-telegraafagentschap Tass. BERLIJN. 5 Mei. De leider van het actle-co- mlté tot bescherming van den Dultschen ar beid. dr. Ley, verklaarde heden bjj een bezoek aan Adolf Hitler, dat alle arbeiders- en be diendenorganisaties zien on voorwaardelijk on der Hitler’s leiding hebben gesteld. De verant woordelijke leiders hebben verklaard, dat zij alle orders van het actie-comité zullen nako men. BAMBERG, 5 Mei (V. D.) Toen hedenmorgen de beroemde bedevaartskerk der Veertien Heili gen bU Llchtenfels voor den dienst geopend zou worden, constateerde men dat het taber nakel van het hoofdaltaar en het Maria-altaar was opengebroken en twee cibories, kostbaar bewerkte kelken, waren ontvreemd. De hosties waren door de inbrekers weer in het tabernakel neergelegd. Voorts waren alle oilerblokken open gebroken n was de door Konlng Ferdinand van Bulgarije geschonken gouden Godslamp gesto- le. Het spoor der daders leidde in Zuidelijke richting. ZIJ moeten tegen 5 uur vanmorgen de kerk zijn binnengedrongen door het Indrukken van een ruit, waardoor zij de schroeven van het vensterhekwerk kondei» verwijderen. BERLIJN 5 Mei. (Officieel). De regeering heeft alle belang erbij, dat het bedrijfsleven thans Inwendig en uiterljjk tot rust komt. Elk rigoureus ingrijpen moet achterwege blijven en zal achterwege blijven. Het bedrijfsleven kan derhalve thans begin nen met plannen op groote schaal. Degene, die snel en spoedig daarmee begint, kan verzekerd zjjn van den krachtlgen moreelen steun der Rljksregeering. Nervositeit in economische kringen is in geen enkel opzicht op zijn plaats. Nu de concentratie der vakbeweging ten uit voer is gebracht, zijn >n het bedrijfsleven vol strekt geconsolideerde verhoudingen ingetre den, zoodat het bedrijfsleven in staat is rustig aan plannen op langen termijn te werken. Verwachting: Zwakke tot matigen wind, uit Zuidelijke richtingen, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk regen- of onweersbuien, iets koeler overdag. Verdere vooruitzichten: Weinig veran dering. Nachtvorst verwachting vorst. Zon op A22, onder 7.32. Licht j op 'K02. Volle Maan MeL i ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllj ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 189

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1