Heeft U MAANDAG 9 VROOM&DREESMANN i ’n Gelegenheids-Advertentie welke ook In een of meer ANDERE bladen moet worden geplaatatT Onze administratie verleent hiervoor gaarne haar bemiddeling. De pr|Js van Uwe annonces wordt hierdoor niet In bet mlnot verhoogd. VRIESIA WATERVERF MUZIEK TIP TOP verkrijgbaar in 30 mod. kleuren vanaf 25 cent per pak. HET WEER OP ZONDAG ALLEEN HUISHOUD- LIMBURGSCHE BEDEVAART LOURDES 20 tot en met 30 JUNI 1933 AARZELT NIET LANGER JAN DE VRIES 2.98 i t Zacht weer met toenemende regenkans ZATERDAG 6 MEI DE GRAAL NAAR ROME DE ECONOMISCHE RAAD J Vergadering te Beverwijk ik Geen best bollengewas Nalatigheid BOERENVAKBOND L.T.B. n FELLE BRAND TE BEVERWIJK Nachtelijk schouwspel Gymnasium te Alkmaar u Aangifte van leerlingen OFFICIEEL DIENSTPLICHT In Noord-Holland Muziekconcours te Castricum UUR TOT VAN IN ONZE AFDEELING ALKMAAR HOORN Huishoudelijke vergadering Wie niet by het onderzoek behoeven te verschijnen Verschijnen op anderen tyd of op andere plaats VEREENIGING VAN SPOOR- EN TRAMPERSONEEL BOND VAN ZUIVEL FABRIEKEN BOND VAN R.K. ZANGVEREENIGINGEN NED. UITVOER CONTROLE BUREAU Verlaat - Oude Niedorp HANDELSONDERWIJS TE ALKMAAR TARWE-INVENTARISATIE UT IEN MIJ. 21) -e „UREUM” 1 ZAADMARKT TELEFOON 324 ALKMAAR Heeren Grondbezitters in de Gemeente Zype Waarom vinden van U geen advertentie „Ons Kalvermeel” speciaal samengesteld voor Jonge kalveren, en goedkoop. „Stof-Kainiet” Onderzoek van verlofgangers De moeilijkheden van minimum prijzen ZONDAG 7 MEI Centraal-Drogist „Het Groene Kruis” HOOGZUDE E 115 - SCHAGEN ALLE KLEUREN 25 CENT PER PAK (S GEMAKKELIJK TE VERWERKEN EN WORDT DE LAATSTE JAREN VEELVULDIG TOEGEPAST. OA TER VERVANGING VAN BEHANGSELPAPIER N.V. Drogisterij en Chetnicaliënhandel l DE ADMINISTRATIE. f. I”. -5 Wyze van verschijning num- 2 au Ml tt Verhindering O uitgedrukt. in r dat kan het volgende s Wil werkelljken De Rector, J. HEMELRIJK I. i i In de Unie te Alkmaar vergaderde gisteren de Bond van op coöperatieven grondslag wer kende zuivelfabrieken. b zljn verplichtingen niet nakomt, kan in werke lljken dienst worden geroepen voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De - verlofganger staat niet alleen gedurende den tijd, dien ’t onderzoek duurt, maar ook H. P. KAGER, Dlr rr 0; ot m a B r s k t Ben streng of een licht arrest van ten hoog ste zes dagen kan worden opgelegd aan den verlofganger, die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt of, daarbij versche nen zijnde, zonder geldige reden niet aan zijn hierboven omschreven verplichtingen voldoet Onverminderd deze straf kan de verlofgan ger, die zich schuldig maakt aan een der be doelde feiten of wiens goederen t>U het onder zoek blijken niet In den vereischten staat te verkeeren, worden verplicht om op een nader te bepalen tijd en plaats te verschijnen of op nieuw te verschijnen tot het ondergaan van een onderzoek. De verlofganger, die, opgeroepen voor laatst bedoeld onderzoek, daarbij zonder geldige re- Aanglfte Juni Burgemeester en Wethouders voomoemd, WENDELAAR. Burgemeester. A. KOKLMA, Secretaris. d u it s 1 t 1 e- 50 3 e e t r 3 8 3 S F. -fi t”. d* n- 50 een zeer goedkoope Stikstof-mest stof op weiland, onachadeljjk onder weidend vee. De verlofganger moet bij dit ondersoek ver schijnen In uniform gekleed en bovendien voor zien van de overige tot zijn uitrusting beboe rende goederen, voor zoover deze hem zijn uitgereikt of door hemzelf zijn aangeschaft. HU moet, zoo mogelijk, op eigen schoenen bij het onderzoek verschUnen. Wél bespaart U zich moeite, wtj honden ons das aanbevelen! Alvorens U uw aangiftebiljet gaat Invullen voor de vermogensbelas ting raden wij U aan zich in ver binding te stellen met de Besturen van den L.T3. te ’t Zand en Holl. Mjj. van Landbouw atd. Zjjpe. die in verband hiermede een Confe rentie hebben gehad met den In specteur 2de Afdeellng Alkmaar, waarvoor zitting zal worden ge houden Donderdag 11 Mei: Café Hulberts te Schagen en Zaterdag 13 Mei: Café de Wit te t Zand vm. van 911 uur. Het Bestuur L. T. B. afd. t Zand: C. N. DE WIT, Voorz. S. BROERS EN, Beer. Gelijk bekend zal op Zondag 11 en 18 Juni as. alhier door den Noordh. R.K. Muzlekkorp- senbond een muziekconcours worden gehouden. In het geheel zijn 25 deelnemende corpsen In geschreven. Tegelijk zal er gelegenheid zUn tot het openen van verschillende vermakelUkhelds- gelegenheden. waartoe reeds aanvragen zUn in gekomen. Het concours zal worden gehouden op het Vitesse-terreln, dat zich daartoe uitmun tend leent. Vooraf zal de marschwedstrUd wor den gehouden en is deze gedacht te doen In de Geelvlnkstraat. die zich daartoe zeer goed leent. Voor het begin van het concours zal het gem; bestuur officieel het concoursbestuur enz. ontvangen. In den middag zullen de muziekwedstrjjden worden gehouden, terwijl des avonds de eere- wedstrljden zullen plaatsvinden. Bovendien zal men trachten een winkelweek of etalagewed strijd te organiseeren. Het bestuur van Vreemdelingenverkeer heeft medewerking toegezegd. Alles wijst er op men weer iets bijzonders zal krijgen. Aan het onderzoek moeten deelnemen de tot de landmacht behoorende groot-verlofgangers. ingeljjfd voor een der bovengemelde lichtin gen. Zjj, die voor een dezer lichtingen zijn inge- HJfd, maar tengevolge van uitstel of om een andere reden tegelijk met een latere lichting de eerste oefening hebben volbracht, moeten zich niettemin aan het onderzoek onderwer pen, voorzoover zjj althans niet behooren tot hen. die daarvan zijn vrijgesteld. Aan het onderzoek moeten ook deelnemen de dienstplichtigen van de genoemde lichtingen, die een vrijwillige verbintenis hebben aange gaan: a. als verzorger bjj den rjjkspoetduiven- dienst; b. als hoefsmid bij de infanterie-, c. als smid-bankwerker bij de voormalige oefenlngs- houwitsercompagnied. In verband met erken de gewetensbezwaren. in uniform gekleed is, onder de bevelen van den autoriteit, die *t onderzoek houdt, zoodat, Indien hij ongeregeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, hetzjj bU het gaan naar de plaats, voor het onderzoek bestemd, hetzjj gedurende het onderzoek of bU het naar huls terugkeeren, hjj te dier zake kan worden gestraft volgens het Wetboek van Mi litair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht. 15-deelig, origineel Satzuma, schitte rend met goud be werkt. van 9 tot 1 uur compleet ser vies nauwkeurig gebruik, dan wordt de vergunning geacht te zijn vervallen. Wenscht de verlofganger uitstel van het onderzoek tot October of November, dan kan hij ook daartoe het verzoek doen aan den In- deelingsdistrlctscommandant. De Burgemeester van Alkmaar, WENDELAAR. Alkmaar, 5 Mei 1933. Bloemen rosen, anemonen. Bloesems, seringen, per groot bouquet van 9 tot 1 uur U.Z3 Wie by het onderzoek moe ten verschijnen Het onderzoek van verlofgangers der lich tingen 1931 en 1934 zal plaats hebben in het Beursgebouw aan het Luttlk Oudorp op DINSDAG, 37 Juni 1933. voor hen. wier ge slachtsnaam aanvangt met een der letters: Lichting 1931: A.—R. 9.15 uur; S.—Z. 10.15 u. Lichting 1934: A L. 10.40 uur; M.—R. 11.40 uur; S.—B. 13.00 uur. Nadat op 19 Februari van dit Jaar het be sluit gevallen was tot oprichting van een Bond van R.K. Zangvereenigingen in Noord-Holland over te gaan, heeft het bestuur deze nieuwe organisatie met veel ijver en toewijding de propaganda voor den R.K. Zangersbond ter hand genomen. Waren het bjj de oprichtings vergadering bjjna uitsluitend RK. gemengde zangvereenigingen uit West-Friesland welke als leden van den bond toetraden, thans nu de op gaven binnengekomen zijn, en een overzicht van al de aangesloten zangvereenigingen mo- geljjk is, kan gezegd warden, dat uit alle dee- len van Noord-Holland de RK. zangvereeni gingen zich in den bond hebben laten opnemen. De conclusie reeds eerder uitgesproken ligt voor de hand: er is met de oprichting van een Bond van RK. Zangvereenigingen In Noord- Holland voorzjnh in een lang gevoelde be hoefte. Niet minder dan 23 vereeniglngen met tezamen ongeveer 1300 leden vormt thans de nieuwe organisatie. Aangespoord door dit groote succes, heeft de leiding niet geaarzeld het programma voor 1933 vast te stellen. In overleg met de R.K. gemengde zangvereenl- ging „Viribus Unltis”, te Hoorn, werd be sloten ter gelegenheid van het eerste lustrum dezer vereeniging, het eerste bondsconcours In Hoorr te organiseeren en wel op 9 Juli In den tuin van het Parkhotel. Omtrent het concours medegedeeld worden: De jury zal bestaan uit de toonkunstenaars J. P. J. Wlerts te Den Haag en Alph. Vranken uit Amsterdam, welke bereids de verplichte koorwerken hebben vastgesteld. De indeeling van het concours, welke tevens een volledig overzicht geeft van de bij den bond aangesloten koren Is als volgt: 4e afdeellng gemengde koren: deze klasse In den afgeloopen nacht, omstreeks kwart voor een, Is door tot nu toe onbekende oorzaak een felle brand uitgebroken in een perceel aan l voor E. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen, op verzoek van de GewesteUjke Tar- we-organisatle voor Noord-Holland en Zuld- Holland, ter kennis van de tarwetelers, die wen- schen te proflteeren van de Tarwevtet met hun oogst 1933, dat zjj verplicht zijn om een inven tarisatieformulier In te vullen. Het invullen der formulieren dient te ge schieden zoowel door hen, die dit jaar voor het eerst tarwe telen, als door hen. die reeds lld- aangeslotene eener Tarwe-Organlsatie zijn. In Noord- en Zuld-Holland zullen de formu lieren beschikbaar zijn op zitdagen, welke de Tarwe-Organlsaties beleggen. Deze zitdagen zullen worden gehouden in de week van Maan dag 8 Mei tot Zaterdag 13 Mei to Nadere Inlichtingen over de zitdagen worden gaarne verstrekt door de Distrlctssecretartssen, waarvan de adressen hieronder zijn vermeld: N. Raap te Anna Paulowna. telefoon no. 90. A. Jansen Azn. Btompetoren, telefoon no. 3. B. Eversen, Hornweg, Sloterdjjk, telefoon no. 4965 Zaandam. J. C. Beets, Hoofdweg, Hoofddorp, telefoon no. 42. O. J. W. van Andel, Leimulderdjjk, Nieuw Vennep, telefoon no. 1010, Abbenes. Alkmaar 6 Mei 1933. de Meerstraat te Beverwijk, waarin tot eenigen tijd de wagenmaker}) van ,de fa. was gevestigd, doch dat momenteel' niet in ge bruik was. Toen de brand ontdekt werd woedde het vuur In de bovenverdieping. Spoedig sloegen aan alle kanten geweldige vlammen naar bulten, die de geheele omgeving in een fantastischen rooden gloed zetten. Kort na het alarm verscheen de brandweer met de motorspult ter plaatse. Het stond toen eenmaal reeds vast, dat er van het tamelijk groote perceel niet veel meer te redden viel. Wel bestand er groot gevaar, voor het.belanöWi de brandstoffenpakhuis diT Van Boem.-’Bén in het pakhuis gestalde auto werd dan ook veiligheidshalve naar elders overgebracht. Daar aan de andere zijde een half afgebroken perceel staat, kon de brandweer haar weerkracht naar den kant van het bedreigde pakhuis richten. Met twee stralen werd het vuur daar aan gepakt. terwijl een derde straal van flinke ca paciteit op het centrum van de vuurzee gericht werd. Na een half uur hard werken kon men vast stellen, dat het ergste gevaar bezworen was, ook al omdat het dak en de zolder Inmiddels waren ingestort, evenals de zijmuren. Met de brandweerhak werd de gevel omlaag gehaald en de groote werkplaatsdeuren opengerameid, waarop de brandweer ruim baan kreeg om de resten van het vuur te vernietigen. Het duur de echter nog gerulmen tjjd, voor aleer de laat ste sporen van vuur verdwenen waren. Het perceel, dat niet bewoond werd, Is ge heel verwoest. Prezen: vanaf 83.—allea Inbegrepen. Proepectl en inlichtingen bij: Kap. P. Driessen - Gronsveld. De regeering is bezig met de laatste voor zieningen te treffen voor de vorming van den Economlschen Raad. De benoeming der leden kan. naar de „Volkskr.” verneemt, op zeer kor ten termijn worden tegeipoet gezien. inhoud8 stukken huishoudzeep, 1 strooibus schuur poeder, 1 pot meu- belwas. 1 bus poets- extract, 1 zakje blauw, 1 afwasch- A 4 n bak, compleet veer onkruid-bestrijding. Beleefd aanbevelend, Handelsraad LT.B. h. die als vrijwilliger behooren tot een der landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigen dienst of Spoorwegdienst; L die na hun ontslag als reserve-officier in de hoedanigheid van gewoon dienstplichtige tot het leger zjjn blijven behooren. Aan den verlofganger kan op zjjn verzoek door den Indeellngsdistrlctscommandant te Haarlem, Inf. kazerne, worden vergund, het Onderzoek op een anderen dag, op een andere plaats binnen het district of in een ander district te ondergaan. Het verzoekschrift, waar in de reden duidelijk moet worden omschre ven, moet tjjdlg en gefrankeerd worden toege zonden. Maakt een verlofganger, aan wien een dergeljjke vergunning is verleend, daarvan niet Jaar. een ongunstigen invloed hebben oefend. Uitzonderingen daargelaten, ons toe, dat het bollengewas hier niet zal mee vallen. Pakket inhoud1 stofblik, 1 stoffer. 1 dweil, van 9 tot 1 uur n aq compleet U.OIJ Op Woensdag 10 Mel aa. zal in het KR* - gebouw te Beverwijk de aangekondlgde ver gadering plaats vinden van het R.K. Spoor- en Tramwegpersoneel, georganiseerd In „8t. Ra- phafl", benoorden het U, waarbij in het bij zonder zijn ultgenoodlgd de afdeelingen Vel len. Uitgeest en de Zaanstreek. Als spreker zal optreden de heer O. J. Prüst, hoofdbestuurslid van ..St. Raphael", die het onderwerp zal behandelen: „Het A. R. D.“. Heden overleed zacht ep kalm, na langzaam *et- val van krachten, vooralen van de HJI. -Sacramenten der Stervenden, onze in nig geliefde Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder ELISABETH WIT Wed. v. Petrus Zomerdijk in den gezegenden ouder dom van 90 jaren. De familie VELDBOER STROOPER en BLEEKER Tultjenhorn, 5 Mei 1933. EN SPEELT VOOR UW MEDE BIJ LOTISICO TREKKING MAANDAG 8 MEI A.S. NOG SLECHTS ENKELE UREN EN U KUNT DE GELUKKIGE WINNAAR ZIJN VAN MN DER 512 PRIJZEN VAN 100.000^- TOT 100.— Vervoegt U bjj den Hoofd vertegenwoordiger Loterij-kantoor N. M. OUD, Ver.l Stuartiir. 91, Alkmaar N Vandaag en morgen Is ons kantoer den geheelen dag geopend. TeL 509 Het Uitvoer Contröle Bureau op Aardappelen, Groenten en Fruit, heeft Vrijdag te Utrecht zijn algemeene vergadering gehouden. Na het openingswoord werd het jaarverslag behandeld, waaruit bleek dat de totale ekpo.t van uien van buitenlandschen oorsprong 10.912.484 kg. heeft bedragen, waarvan de grootste hoeveelheden uit Zeeland afkomstig waren. Met de vrijwillige contröle is het In *t afgeloopen jaar in dalende HJn gegaan. In het Westland was de medewerking zeer gering, ter wijl de verminderde export van late aardappe len vermindering van het gebruik van het merk euoorzaatete; 'Moor de late ;bloemkooi zijn ech- eF ffit jAar ^eér veel merken' gebezigd, dodpk’ dat belangrijke hoeveelheden over onze gren zen gingen. Het ledental bedroeg op 31 December JJ. 107 exporteurs en 82 velllngvereeniglngen. Het Jaarverslag werd goedgekeurd, evenals het financieel verslag, dat een batig saldo gaf. BI) de bestuursverkiezing werd in de vaca ture wijlen C. Zwaan gekozen de heer J. v. d. Gryp uit Rotterdam; als bestuurslld-exporteur werd de heer J. van Kleef uit Grootebroek her kozen, terwijl de heer J. Kruidenier uit Rot- sterdam als plaatsvervangend bestuurslid werd gekozen. De heer F. V. Valstar, voorzitter van het Centraal Bureau der Veilingen hield vervol gens een inleiding over handelspolitieke moei lijkheden. Bjj de bespreking die volgde, wees de heer de Boer op het feit dat in Noord-Holland de prikkel tot het leveren van een goed product verslapt, omdat veel aan het In- en Verkoop bureau wordt afgestaan; het is voor den handel vaak moeilijk een goed product te krijgen. Enkele andere sprekers stemden hiermede In en stelden de vraag of het niet gewenscht Is eenlg verschil in den minimumprijs te maken voor den handelsprjjs en den aankoop uit het Steunfonds, teneinde een prikkel voor goede kwaliteit te behouden. Na nog eenlge bespreking werd de vergade ring gesloten, waarbij door den voorzitter werd opgewekt tot goede samenwerking tusschen tuinbouw en handel. Een huishoudelijke vergadering van den Boe tenvakbond L. T. B., zal worden gehouden Dinsdag 16 Mel. des vm. half elf. in gebouw St. Bavo, Smedestraat te Haarlem. De agenda vermeldt os.: Jaarverslag 1932. Verkiezing twee bestuurs leden wegens periodieke aftreding der heeren J. C. Paardekooper te Honselersdljk en Jos. Sjerp te Hem. Behandeling Ingekomen voor stellen der afdeelingen en kringen en de daar op verschenen prae-adviesen van het vak- bondbestuur. IN DE NIEUWE ZAAL VAN WESTER te Warmenhulzen. Aanv. 3 uur Aanbevelend. Borden gedécoreerd aarde werk. In plat, diep en dessert, van 9 £k? ‘0.39 Onze correspondent uit Limmen schrijft: Het laat zich aanzien, dat het bollengêwas in deze gemeente niet best zal zjjn. Alhoewel de stand van het gewas het geheele voorjaar best genoemd mocht worden, bljjkt thans, dat zeer vele bollen een onvoldoende wortelvormlng gemaakt hebben. Men kan vele bollen zonder bezwaar uit den grond trekken zonder den stengel te breken De wortelkrans is zeer kort. Algemeen is men van oordeel, dat het natte najaar en nu, het buitengewoon droge voor- 1 ultge- Ijjkt het De voorzitter, de heer H. K. Koster, wees er op, dat de kaasprjjzen de laatste maanden iets beter zjjn dan we hadden mogen verwachten; dit moeten we dubbel waardeeren, omdat de rest nog zoo donker blijft. Hoewel een kleine verbetering Is Ingetreden wat de kaas betreft, is dit met andere producten nog niet bet geval De Crisis Zuivel Centrale heeft niet beant woord aan de bjj den aanvang gestelde ver wachtingen: de verwachte verbetering van den melkprijs trad niet In. De richtprijs is lang nog niet bereikt, maar de verhooging die men zich ten doel had gesteld is uitbetaald. De interna tionale verhoudingen zjjn oorzaak, dat niet de In den aanvang verwachte prjjs werd gehaald. De regeerlngsmaatregelen besprekende, hoopt spr., dat deze zullen bereiken, dat de boeren op hun bedrijf kunnen blijven en daar een be- Alleen bij Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dient daarvan zoodra mogeljjk ter gemeente-secre- torte .to worden oygjgejggd^enggneeskm^lge ♦efSTaring, 1 waBte op ongéaegMd papier 'kan 'i worden gesteld. De handteekening van den ge neeskundige behoort gelegaliseerd te zjjn door den Burgemeester van de gemeente, waar de geneeskundige woont. 1 De verleden week verwachte afkoeling trad reeds Zondag In maar was niet groot en niet, van langen duur. In hoofdzaak waren daarvoor twee oorzaken. De Inval van den kouden lucht stroom uit het Noorden werd over Midden- Skandinavié Oostwaarts afgeleid en ging daar door ons land voorbij. Tegelijk kwam in verband met de ontwikkeling van een vrij diepe depres sie over de Golf van Blskaye een krachtige Oos telijke luchtstroomlng door, die over ons land trok. Aanvankelijk was deze luchtstroom ver mengd met koude lucht uit den reeds genoemden kouden luchtstroom, maar toen onder den In vloed van een achterwaartsche verplaatsing der depressie warme luchtmassa's uit het Zuiden in dezen luchtstroom werden opgenomen steeg de temperatuur zooveel, dat wij warm weer kregen. Dit verloop van den weerstoestand en van de algemeene luchtdrukverdeellng in Europa is voor den tijd van het jaar ongewoon. Wij moeten daarom den heerschenden weerstoestand als eenlgszins abnormaal beschouwen. De heer- schende luchtdruk-verdeellng belet echter ae toestroomlng van koude lucht uit het Noorden en dit is op het oogenbllk van het meeste belang. In het algemeen wordt de heerschende weers toestand als tamelijk stabiel beschouwd en daar de luchtdruk-verdeellng de toestroomlng ^an warme lucht gedoogt Is de kans zeer groot, dat het weer nog enkele dagen zacht blijft. Dat hierbij groote verrassingen kunnen optreden be wijzen de onweders, die 11 Woensdag In Z-Limburg vielen en de zware regens In de Rijnstreek. Wij moeten daarom rekening houden met de mogelijkheid, dat tegen of aan het einde der week het peer plotseling vrij warm wordt en ddt plaatselijke onweders optreden, die gevolgd warden door afkoeling en aan de kust door nevelweer. De kans op deze weersveranderingen wordt vooral grooter wanneer de barometer op nieuw gaat dalen. In het algemeen tol het weer aan het einde der week en het begin der nieuwe zacht zijn met toenemende bewolking en toenemende regenkans. (Nadruk verboden). De Oraal is van plan einde Mei met leid sters uit Engeland en Duitschland op beevaart te gaan naar Rome ter viering van het Heilig Jaar. De Hollandsche Graalleldsters en Graalle- den kunnen zich voor deze reis opgeven bl): mejuffrouw O. Hackenltz, ,J)e Tutenberg”, Vogelenzang, die gaarne alle verdere Informal tie's verstrekt. voor de Handelsschool te Alkmaar dient vóór 15 Juni as. te geschieden bjj den Direc teur en wel mondeling des Maandags van 910 of van 34 uur in het schoolgebouw aan de Doelenstraat, hoek Nieuwesloot. of schrif telijk met vermelding van voUedlgen naam en geboorte-datum van de(n) leerling, adres van de ouders of verzorgers, laatstbezochte school en de klasse van de Handelaschool. waarvoor toelating gewenscht wordt. Voor leerlingen bulten Alkmaar wonende, moet ook aangifte worden gedaan bij het ge- gemeentebestuur van hun woonplaats. Onderworpenheid aan bevelen heeft geen voor geschreven verplicht nummer, doch zal twee vrije nummers uitvoeren. 1. RK. Gem. Zangver. „Zang en Vriend schap". Wognum; 2. Kunstgenot, Edam; 3. Ex celsior, Spierdijk; 4. R.K. Gem. Zangver Westwoud; 5. SL Caecllia, Goom; 6. Zang- lust. Zaandam; 7. St. Theresia, O. Blokker. 3e afdeellng gemengde koren heeft als ver plicht nummer „Als de de ziele luistert” van Wlerts. 1. Artl et Rellgionl, Enkhulzen; 3. St. Am brosius, Nlbblxwoud; 3. St. Caecllia, Onderdijk; 4. Alkmaarsch R.K. Gemengd koor, Alkmaar; 5. St. nieresla, Wervershoof; 6. Kunstgenot, Assendelft; 7. Zang en Vriendschap, Helloo; 8. SL Caecllia, Weere; 9. Ons Genoegen, ZwaagdDk. 2e Afdeellng gemengde koren, verplicht nummer: „Waar de hel te bloeien staat” van Wlerts. 1. 8t. Caecllia, Spanbroek. 3e Afdeellng Mannenkoren, verplicht mer: „Het Schrijverke” van Wlerts. 1. RK. Mannenzangvereenlglng SL Caecllia, Zaandam. In de le afdeellng gemengde koren is als verplicht werk opgegeven: „Licht” van Wlerts. 1. RK. Gem. Zangver. „Inter Nos”, Zaan dam; 3. Viribus Unltis, Hoorn. In de le afdeellng kwartetten verplicht werk: „Het Volkshed” van Alph. Vranken, In geschreven door: 1. De West-Friezen, Spanbroek. Afdeellng Uitmuntendheid, verpUcht num mer: .Jhnksterzang” van Alph. Vranken, inge schreven door: 1. Nieuw Leven, MedembUk. Eere-afdeellng Mannenkoren, verplicht nummer: „Zonnezotternü” van Wlerts, Inge schreven door R.K. Mannenkoor St. Caecllia, Weesp. Zooals uit deze offlcieele opgave blijkt zjjn alle afdeelingen reeds op dit eerste bondscon- ‘cours bezet. Hoewel toetreding tot den bond ook voor andere vereeniglngen steeds open staat, is de Inschrijving tot deelneming aan het concours gesloten. Ten slotte kan medegedeeld worden dat dc Bisschoppelijke goedkeuring op het bondsreg- lement is aangevriiagd evenals de benoeming van een geestelijken adviseur. De hoogeerw. heer J. P. Hulbers, Deken van Hoorn, heeft het eere-voorzitterschap over bet concours willen aanvaarden. van nieuwe leerlingen vóór lederen Dinsdag en Donderdag van 11 12 uur op het Gymnasium of schriftelljk met opgave van naam en voornamen van de(n) candldaat. datum en plaat» geboorte, laatstbezochte school en klasse, naam. beroep en adres van ouders en verzorgers. De rooster voor het examen, dat op 13 en 13 Juli gehouden wordt, zal aan de candidaten worden toegezonden. De school omvat een lltteralr-historische en een wis- en natuurkundige afdeellng; de split sing valt na het 4e leerjaar. Nadere inlichtingen en advies verstrekt gaar ne de rector des Dinsdags en Donderdags van 11—12 uur of buiten de schooltijden aan zijn huls te Bergen, De Spar, Eeuwige laan 28. De verlofganger, die wegens ziekte of om een andere reden In de onmogelijkheid verkeert om bjj het Junl-onderzoek te verschijnen dan wel wegens woonplaatsverandering niet voor dat onderzoek ia opgeroepen, wordt door den Indeellngsdistrlctscommandant verplicht het onderzoek in October of November te onder gaan. Aan het onderzoek nemen niet deel zjj: a. die hun eerste oefening nog niet hebben volbracht; b. die In dit Jaar, vóór den voor het onder zoek bepaalden dag, In werkelljken dienst zijn geweest uit anderen hoofde dan bij wijze van straf; c. die bestemd zijn om in dit Jaar voor her halingsoefeningen in werkelljken dienst te komen; d. die elders wonen dan In Nederland;. e. die zich buitenslands bevinden ter uitoefe ning van de zeevaart (hieronder niet begrepen de zeevtsscherjj f. die de binnenvaart uitoefenen op andere landen en zich voor dit doel in een dier landen ophouden; g. die Ingevolge de geldende bepalingen ge heel zijn vrijgesteld van opkomst In werkelij- ken dienst in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden; Messenbak 3-deellg, met 6 messen, van 9 tot 1 uur 0.97H Heden overleed, zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Moeder en Grootmoeder AFRA VAN DER HULST— JONG in den leeftijd van bijna 82 jaar. Uit aller naam: C. J. V. d. HULöl, Schermeer. Schermer-ZuldervaarL 4 Mei 1933. 2 staan In vinden. Ook voor de Regeering Is dit een groot voordeel. De Regeerlngsmaatregelen zullen ongetwijfeld lelden tot productiebeperking; verschillende feiten wjjzen al In die richting. Spr. wekt de leden op, er aan mede te wer ken, dat de boter niet anders dan op de voor- geschreven wijze In consumptie gebracht wordt en smokkelaars aan de kaak te stellen. (In stemming). De heer B. H. Dijkstra te Schoorl werd bij acclamatie als buitengewoon lid toegelaten. De rekening 1932 sloot met ’n batig saldo van 490.33 op een bedrag aan ontvangsten en uit gaven van 63.95634 De coöperatieve omzet boekte een omzet van 104.874. Medegedeeld werd dat door de belastingambtenaars beslag kan worden gelegd op melkgeklen aan zuivelfa brieken voor afdoening van belastingschulden; dat het depót voor acjjnsvrljen alcohol te Hoorn is opgeheven; de centrale aankoop van den F. N. Z. voorziet In de behoefte; dat het laboratorium van den bond zich zal belasten met onderzoek van consumptlemelk; van 1 Jan. tot 1 Mei 1932 werden 871 monsters genomen; in 1933 in dat tijdvak 937; dat de boterafzetcombinatle bij overvloedige productie zal meewerken aan den afzet; dat een bespreking heeft plaats gehad met de directie van het Provinciaal Electrlclteltsbe- zoolang hij ter gelegenheid" van “het onderzoek drijf, waarin de wenscheljjkheld van verlaging van het tarief voor electrlschen stroom voor zuivelfabrieken werd bepleit. Het vraagstuk werd uitvoerig besproken, met het gevolg, dat besloten is om van de fabrieken gegevens te verzamelen, waarna de onderhandellngen zullen worden voortgezet met de Directie van het Pro vinciaal Eléctriciteitsbedrijf. Ten aanzien van de kosten van het water van het Provinciaal Waterleidingbedrijf werd medegedeeld, dat hierin belangrijke verbetering kan komen, wanneer het Ijsselmeer als water- winningsgebied geschikt is en daarvoor de noodige werken voor gebruikmaking daarvan gereed zijn. Tot een wijziging van de arbeidsregeling, ge wenscht door de arbeidersbonden, is het niet gekomen. In plaats van K. Nottelman (niet herkies baar) werd tot bestuurslid gekozen K. Winkel. Schagerbrug. Tot lid van de commissie voor de kaaskeu- ringen werd in plaats van D. Jongejans be noemd D. Knol, t Zand; idem voor de boter- keuringen inplaats van O. Jongejans benoemd H. Boer, Texel. Tot lid van de commissie voor landbouw-coö- peratie werd in plaats van D. Appel gekozen G. v .d. Sluis, Schagerbrug. De heer Geluk, secretaris van den F. N. Z.. hield een Inleiding over den huldigen toestand t,en verschijnt of daarbij In ander opzicht In de zuivelindustrie; hiervoor en voor de daarop volgende dscussie verwijzen wjj naar el ders in dit blad. Met algemeene stemmen werd op voorstel van het bestuur een motie aangenomen, waarin Instemming werd betuigd met het adres van den F. Z. aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid, Inzake de crisismaatregelen ten aanzien van het veehouders- en zuivelbe drijf en het bezwaar onderschreven werd, dat in dat adres naar varab war<U gabraoht tegan bet mengen van boter .en margarine en de op vatting dat het beperken der margattnepro- ductie voor binnenlandsch gebruik dient voor af te gaan aan een gedwongen inkrimping van den veestapel. Meerdere stemmen gingen op, om te dreigen, dat de gedwongen beperking niet zal worden nagekomen, als de Regeering niet aan den wen- schen, in deze motie uitgedrukt, tegemoet komt. De voorzitter wees er op, dat de Regeering machtiger is en in de crisiszulvelwet een mach- tiger tegenmaatregel kan toepassen. De heer Jm. Blaauboer wees op het belang, dat de drie centrale landbouworganisaties het om te beginnen in principe eens moeten wor den over de te nemen maatregelen. Blijkens de mededeelingen van den technicus, den heer van Buren, had deze in 1932 96 be zoeken afgelegd. De omzet van het coöperatieve magazijn bedroeg 14330.72. Na rondvraag volgde sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 15