Het conflict de visscherij PUROB geneest m verfiaait de fudd in De politiek uit den aether WAAR HET OM GAAT JIADIO-PROGRAMMA- ZATERDAG 6 MEI Wakker worden Boycot en terreur de Ver. van Ook het adres van den Radio-raad Ontstaan van het conflict NIEUWE TWEEDE KAMER MARGARINEPRODUCT1E Lugubere ontdekking Onder leiding van Van Schaik Staking Fl AI Tweede Zesdaagsche ST AT EN-GEN ER AAL In November te Amsterdam Sluiting der zitting Waar het than» nog om gaat „ANNO SANCTO”-SPEL au De houding der Christel, organisatie Autotochten door Veluwe en Achterhoek VACANTIE IN EIGEN LAND' DEMOCRATISCH KABINET BEPLEIT Aan belangstellenden buiten Amsterdam Academische examens 1 Wielryder door een trein gegrepen en gedood Grootsche plannen „Horecaf**, af d., Arnhem en Omstreken él De boeren tegen gedwongen veebeperking Zondag 7 Mei 1933 Maandag 8 Mei 1933 I z HUIZEN' 1875 M. 8.00 NCRV. Schrift lezing 8.15 Gramofoonmuzlek 10.30 Morgendienst door J. Valk, oud-godsdienst onderwijzer 11.00 Chr. lectuur. „Van menschenharten en menschengeluk van A K Straatsma 11.30 Gramofoonmuzlek i 1 kort geven wij hieronder het pro- den Radlo-contróle-reglement Is mogelijke Kil*, 111 745 Ak i De nog. ge po- hu R1 7.50 Fran- Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar den Katholieken Radio gids. ex. 1 lie. na thl .0.45 11.00 ht he Re Oe All st< de en meer, omdat ook de viechhandel erin be trokken werd. De omstandlsbeld echter, dat Ook wordt als ZIJ ha hei hu te he Komaan**» Bakkers en kruideniers, die aan werkwilligen leverden, werden geboycot en tegenover de werk willigen werd een terreur uitgeoefend, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Men be denke hierbij, dat deze werkwilligen niet onderkruipers kunnen worden beschouwd, hebben als lid hunner organisatie het contract in alle vrijheid onderteekend. In dit verband Vrijdagavond om half tien ontdekte men te Amersfoort bij bet binnenkomen van den snel trein uit Utrecht op de buffers van den loco motief het hevig verminkte lijk van een onge veer 20-jarlgen jongeman, benevens een stuk van een rijwiel. Het lijk is door de politie in beslag genomen. Bij onderzoek bleek het te zijn dat van den 20-jarigen A. B. te Utrecht. Nadere bijzonderheden ontbreken zaak is in onderzoek. De machinist verklaarde zich geen denkbeeld te kunnen vormen van de plaats, waar het on geluk gebeurd zou kunnen zijn. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt hedenmiddag om kwart voor drie een ver- eenigde vergadering gehouden van de belde Kamers tot sluiting van de zitting der Staten- Oeneraal. Beslissing van Miniet er Reymer, die vertrouwelyk aan de Tweede Kamer is medegedeeld In „Het Volk” bepleit de voorzitter der sociaal-democratlsche Kamerfractie, Ir. J. W. Albarda, de formatie van een democratisch kabinet onder leiding van den katholieken af gevaardigde Van Schalk. Voorzichtig volgt hier op de mededeeling, dat de 8. D. A. P. eventueel aan deze combinatie zou willen deelnemen. „Niemand zal evronderstellen,” aldus het roode arbeidersorgaan, „dat een poging van den heer van Schaik, om een democratisch kabinet te vormen, nu zeker zou zijn geslaagd. De groote moellijkhedene daarbij te overwinnen, zouden het welslagen twijfelachtig maken. De moeilijkheden zouden in de eerste plaats in de Katholieke Staatspartij zelve worden ontmoet De moeilijkheden zouden allerminst bespaard blijven aan de 8. D. A. P„ die zich rekenschap zou hebben te geven van de zeer groote bezwa ren en risico’s voor haar, vooral in een tijd als dezen aan deelneming aan een regeertng ver bonden. Maar al deze moeilijkheden mochten toch niet doen terugdeinzen voor een ernstige ging.” eenige booten weer in de vaart kwamen, werd oorzaak, dat de Federatie den strijd in alle scherpte en met niet te verdedigen middeWh ging voeren. Tijdens een onderhoud, dat wij met den heer Orolms, directeur van de Amsterdamsche zeedaagsche, hadden, deelde deze ons mede, dat de eerstvolgende Amsterdamsche zesdaag- ache zal plaats vinden in de tweede helft van November in het RAI-gebouw, zooals ook vorig jaar het geval was. De Juiste datum is nog niet vastgesteld, daar dit ten nauwste tn ver band staat nwt de Berlijnsche zesdaagsche, waarvan het thans nog niet zeker is, dat deze, gezien den tegenwoordigen politieken en eoo- nomlschen toestand doorgang vindt. De beer Orolms Is van plan het aantal deel nemende koppels uit te breiden en minstens op veertien te brengen, temeer daar er dit Jaar een grooter aantal Nederlandsche aesdagenren- ners ter beschikking van de organisatoren staan. De heer Orolms deelde nog mede, dat, wat hem betreft althans, geen zesdaagsche in Rot terdam zal worden georganiseerd. Organisaties en vereenlgingen bulten Am sterdam. die met een groot aantal leden het Sacramentsspel ..Anno Sancto" denken te be zoeken, wordt dringend aangeraden, zich hier over spoedig In verbinding te stellen met den heer H. B. J. van Bossum, Tolstraat 114, Amsterdam. Organisaties, die dit niet spoedig doen loopen kans, dat zij bepaalde gewenschte plaatsen niet in voldoend aantal kunnen krij gen, daar de plaatsen genummerd zyn. LEIDEN. Geslaagd doet taal mevr. J. G. Rutgers. De reeders weigerden echter op deze basis te gaan onderhandelen, met als gevolg, dat op 3 Januari door de IJmuider Federatie de sta king Werd geproclameerd. Van de zeelieden waren toen 450 leden bij den Chrlstelijken Bond en 975 bij de IJmuider Federatie aangesloten; de havenarbeiders waren over beide organisa ties vrijwel gelijk verdeeld. Bij het uitbreken van de staking waren nog booten in zee, die vóór 31 December waren ver trokken en dus nog op de oude voorwaarden voeren. Niettemin gelastte de Federatie, dat deze booten niet zouden mogen worden gelost waarmede niet méér of minder dan contract breuk werd gepleegd. Nu Is het betreurenswaardlg, dat de christe lijk georganiseerde havenarbeiders de eerste weken geweigerd hebben om deze schepen te lossen, overrompeld als zij werden door O. 8. P - ers en communisten, die met bedreiging en ge weid de menschen van het werk terughielden. De schepen zijn daarop door de reeders zelf gelost. Wat de zeelieden betreft, dezen bleven bereid cm te varen, doch de reeders besloten om voor alsnog geen booten meer naar zee te laten gaan. Inmiddels is aan een paar kleine reeders toe stemming gegeven om het eens te probeeren en zoo zijn er thans een 4-tal schepen wederom in de vaart gebracht, bemand met leden van den Chrlstelijken Bond. Langzamerhand hebben ook de havenarbei ders ingezien Waar bet eigenlijk om ging en thans worden de binnenkomende schepen regel matig door hen gelost. Voor sommigen is het wakker wor den een der moeilijkste, voor allen is het een der gewichtigste bezighe den van den heelen dag. Het is een taak, die nauwkeurig moet worden volbracht, in het belang van ons zei) en in het belang van onze mede- menschen. Want we' moeten wakker zijn in het leven! Anders zijn wij geen volwaardige krachten in de maatschappelijke orde. Wakker zijn is niet alleen een kwestie van zich behoorlijk de ledematen te hebben gerekt, den slaap uit de oogen ge wreven en den baard van de kin ge schoren. Wakker worden is een kwestie van heel het lichaam en van heel den geest. Een beetje kamer-f gymnastiek doet er natuurlijk geen kwaad aan, maar is toch zeer onvol doende. Er komt méér bij kijken. Om den dag te beginnen naar behooren. is het noodig, dat wij uit ons ver stand het vage, suffige restant van den droomnacht verwijderen. Ons hoofd moet frisch zijn. Niet alleen van buiten, ook van binnen. Daarom moeten wij beginnen met ons voor den geest te roepen, wat wij eigen lijk te doen hebben hier op dit stuk aarde, waarom we dit te doen heb ben, voor wien wij het te doen heb ben en hoe wij het te doen hebben. Het is een soort gewetensonderzoek naar de toekomst. Geen dolle plan- nen-makerij, waaraan wij ons toch niet houden, maar een nuchter stel len van ons zelf tegenover den nieuwen dag, waarvan we alles nog moeten maken, als we maar wakker genoeg zijn om hem flink aan te pakken. Dit gewetensonderzoek mag geen pessimistische gedruktheid over de komende moeilijkheden oproepen maar het dient zóó ingericht te we zen, dat het onzen geest staalt, ons hart versterkt en ons vertrouwen aan-„wakkert", want wakker zijn is de boodschap, ook voor het vertrouwen itlnchem, Hoog en Laag andaar door de beroemde Mlddachter Allee via de Postbank naar Beek huizen gereden, waar de burgemeester van Rne- den het gezelschap zal verwelkomen. Hier zal thee worden aangeboden. De terugtocht naar Arnhem leidt over Rosen- daal naar hotel des Pays Bas, waar het af scheid zal plaats hebben. Teneinde dus tot samenwerking te geraken vterd in begin December een bespreking gevoerd tusschen de besturen van de christelijke orga nisatie en de IJmuider Federatie. Tijdens deze conferentie stelde de IJmuider Federatie den eisch, dat voor en aleer met de reeders over eventueele concessies zou worden gepraat, de garantie moest worden gegeven, dat een nader vast te stellen aantal booten in de vaart moest worden gehouden. Zou dit aantal tijdens de on- derhandellngen ook maar met één verminderen, dan zou de oude overeenkomst onmiddelluk ‘weer in werking treden. Dit standpunt was voor de christelijke orga nisatie onaanvaardbaar; In de eerste plaats, omdat toen nog niet bekend was. welke de nieu we voorwaarden waren van de reeders en ver volgens, omdat men meende een open oog te moeten hebben voor de bedrijfsmoeilijkhedeii Een dag na deze bespreking werden de voor stellen der reeders bekend. Deze voorstellen kwamen in hoofdzaak op het volgende neer: van de havenarbeiders 25 manden meer per ploeg arbeiders en van de zeelieden: 5 pCt. gage- verlaglng, afschaffing van het afstappersgeld. 3 inplaats van 4 matrozen en geen bijdrage meer aan het Fonds voor sociale voorzieningen. Voorts nog enkele dingen van ondergeschikt be lang, zooals bet „zoodje vlsch", waarvoor een vergoeding van 2.in de plaats zou worden gesteld. Ter verduidelijking alateer zy hier even op gemerkt, dat het Fonds voor Sociale Voorzie ningen zijn beteekenis verloren had. omdat de georganiseerde arbeiders, in geval van werkloos heid. uit de bondskassen konden trekken, ter wijl de reeders de verplichting op zich namen voor de zlekengeldultkeerinen middels „Zee- risico”. De IJmuider Federatie bleef op haar stand punt staan en weigerde op deze basis te onder handelen. De Christelijke Bond stond er anders tegenover en was bereid om de voorstellen met de reeders te bespreken. Het resultaat van dit overleg was, dat de voorgestelde verslechtering voor de havenarbei ders door de reeders werd teruggenomen. Ook de gage-verlaging werd teruggenomen, terwijl de reeders zich bereid verklaarden het aantal matrozen te handhaven, met dien verstande, dat de vierde man vervangen zal worden door een lichtmatroos tusschen 17 en 20 jaar. Ook in enkele andere zaken toonden de reeders zich tot tegemoetkoming bereid. De Christelijke Bond meende, dat, waar bijna alle verslechteringen waren teruggenomen, er geen aanleiding bestond om niet met de reeders in zee te gaan. Op deze basis werd dan ook overeenstemming bereikt en een nieuw contract afgesloten. De leden bleken zich met het ver kregen resultaat te kunnen vereenlgen en zij hechtten dan ook hun goedkeuring aan het nieuw afgesloten contract. Intusschen bleef de IJmuider Federatie hals starrig aan hun standpunt vasthouden: eerst de bestaande overeenkomst contlndeeren en een bepaald aantal booten In de vaart, dan gaan we eerst praten over eventueele concessies. Behalve de reeds genoemden hebben alsnog hun benoeming tot lid van de Tweede Kamer aangenomen de heeren Bierema, Duijs, Faber, Vliegen, Vos en van der Zaal, zoodat thans totaal 89 leden hun benoeming hebben aan vaard. Men herinnert zich nog, dat de burgemeester van Velsen, die als bijzonder bemiddelaar was aangewezen, na 6 weken staking een bemidde lingspoging heeft gedaan. Bij deze onder han delingen was men reeds zoo ver gevorderd, dat overeenstemming was bereikt, behalve over het „aoodje vlsch” en over den lichtmatroos. De ree ders wilden ten opzichte van deze twee punten nW toegeven, evenmin als de Federatie, met als gevolg, dat de onderhandellngen thans 1 x voor goed werden afgebroken. Terwllle dus van twee punten van onderge schikt belang wenschte de Federatie dezen heil loosen strijd voort te zetten. pers. In een gezellige, goedloopende auto-bus. zullen de vertegenwoordigers der pers rondge leld worden, door de mooiste streken van Gel derland. In het gramma van den tocht weer: Dinsdag 30 Mei: omstreeks tien uur bijeen komst in het gebouw der Vereenlglng van Vreemdelingenverkeer op het Stationsplein te Arnhem, waar koffie zal worden geserveerd. Tegen ongeveer half elf wordt naar Oosterbeek gereden, waar het gezelschap in hotel de Bil- derberg door den burgemeester van Oosterbeek zal worden verwelkomd. Hierna wordt via Heelsum en Renkum naar Wageningen gereden, waar onder leiding van professor Jeswlet een bezoek zal worden ge bracht aan het beroemde Arboretum der Land- bouwhoogeschool. Daarna lunch In hotel de Wagenlngsche Berg, waar de burgemeester van Wageningen en professor Jeswlet zullen mede aanzitten. Vla Bennekom en Ede, wordt naar Otterloo gereden, waar, bij genoegzamen tijd, de zand verstuivingen zullen worden bezichtigd. Vandaar wordt de terugtocht aanvaard naar Arnhem, waar het gezelschap officieel ten gemeentehulze zal worden ontvangep door den burgemeester van Arnhem, mr. 8. de Monchy. Tegen zes uur volgt een officieel diner in hotel du Solell, waar het gezelschap den avond verder zal passeeren. Gelogeerd wordt in hotel der Pays Bas. Den volgenden dag wordt over den nieuw aangelegden weg, via Westervoort en Zevenaar naar Montferland gereden, waar in het hotel de koffie zal worden geserveerd. In Terborg bf) hotel „Gleis” wordt deelnemers een lunch aangeboden. Dan Wordt langs I Keppel en Dieren en In verband met het conflict in het Visscherij te IJmulden. hetwelk de laatste dagen belang rijk is verscherpt, heeft het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Christelijke fabrieks- en transportarbeiders gistermorgen in „Krasna- polsky te Amsterdam een persconferentie be legd, waarbij een uiteenzetting werd gegeven betreffende de houding der Christelijke Vak beweging in dit conflict. Het standpunt der christelijke vakbeweging In het algemeen kan als voldoende bekend wor den verondersteld. Zij tracht de christelijke be ginselen in practijk te brengen in het maat schappelijk leven en verwerpt den klassenstrijd Echter is zij bereid samen te werken met de organisaties van andere richting, in zooverre het principe dit gedoogt en wanneer het economisch mogelijk is. Zoo is ook te IJmulden, nadat de collectieve arbeidsovereenkomst door de reeders was opgezegd, getracht samenwerking W ver krijgen met de IJmuider Federatie, aangesloten bij den Centralen Bond van Transportarbeiders. De katholieken werden er met in betrokken, omdat er slechts enkele katholieken in het vis scherij bedrijf werken. Volledigheidshalve zij hier aangestipt, dat de IJmuider Federatie tot voor enkele Jaren nog aangesloten was bij het N. A. 8.. de communis tische organisatie dus. Oneenigheid met de op perste leiding had tengevolge, dat de Federatie m?t het grootste deel der leden en bloc overging naar de moderne organisatie, in casu: den Cen tralen Bond, waarbij de heer Brandsteder zijn leidende positie behield. kan het hoofdbestuur de maatregelen \van den burgemeester van Velsen ten volle waardeeren. Thans wordt door het N. V. V. een steunbe weging op touw gezet. Het Hoofdbestuur van den Chrlstelijken Bond noemt dit een stroop tocht op de beurzen der arbeiders. Terwijl het tn de visscherij nog slechts gaat om een paar kleine concessies, wordt een aanval gedaan op de beurzen van arbeiders, die misschien reeds belangrijke loonsverlagingen hebben ondergaan Aan dezulken mag men geen steun vragen. Daarbij komt, dat, mocht dit conflict op een normale manier beëindigd worden, een groot aantal arbeiders voorloopig met te w*erk gesteld kan worden, om de eenvoudige reden, dat een loonende vaart in dezen tijd voor een normaal aantal schepen met mogelijk is. Daarom is heel deze strijd een heillooze bewe ging. De gevolgen voor het bedrijf en voor ge heel IJmulden zijn zeer ernstig. Ons afzetgebied is reeds voor een groot deel verloren. De terreur, welke toegepast wordt, is inder daad ergerlijk. Te Amsterdam werd de woning van een op varende in de „Knikker” dag en nacht be waakt, zoodat het gezin eenvoudig opgesloten zat. Twee volgauto's stonden dag en nacht ge reed om de bewoners te achtervolgen. Toen de man tenslotte kans gezien had om in een taxi een kapperssalon te gaan, werd hij bij zjjn komst aangevallen, waarbij men tot in de woning drong en hem de pantalon van de leden scheurde. Het gezin heeft tenslotte de hulp der organisatie Ingeroepen, die op haar beurt de politie in den arm nam. Het gezin is naar een hotel overgebracht en vervolgens, in het geheim, bij een zeker adres ondergebracht. De man is onder sterke politiebewaking naar IJmulden gebracht, teneinde daar aan boord te kunnen gaan. Te Noordwijk werd de woning van een opva rende van de Antje” door 50 A 60 posters be- w*aakt. De politie heeft daar later een einde aan gemaakt. te Egmond heerscht de terreur. Daar de woning van den vertegenwoordiger der christelijke organisatie bewaakt door een knokploeg, gewapend met knuppels. De burge meester vond geen aanleiding om in te grijpen, omdat alles „rustig" was. De organisatie heeft zich thans tot den Minister gewend, opdat van hoogerhand maatregelen zouden worden gelast. De terreur strekt zich ook uit om de vrouwen der leden, die men belet inkoopen te doen. Naar aanleiding hiervan is door de organisatie een levensmiddelendienst Ingericht, welke uitstekend werkt. Van de terreur te IJmulden is reeds voldoen de bekend. Daar tracht de Federatie ook door omkooperij leden van den Chrlstelijken Bond naar zich toe te halen. Zij belooft een hoogere uitkeering, soms wel een verschil van 6. per week, waarvoor leden b.v. met een groot gezin, zich laten overhalen. De bewering van „Het Volk", dat er 200 leden overgeloopen zouden zijn, is niet juist. In totaal is de Christelijke Bond 94 leden kwijtgeraakt. Omgekeerd zijn verschillende leden van de IJmuider Federatie naar den Chrlstelijken Bond overgegaan. OnwViar is ook de bewering, dat de leden van den Chrlstelijken Bond niet meer achter hun bestuur zouden staan. De havenarbeiders bewij zen het, door de schepen te lossen, terwijl de zeelieden geen werkgelegenheid hebben, omdat de reeders de schepen hebben opgelegd, met uit zondering dan van de reeds eerer genoemde trawlers, welke dan ook met christelijke zeelie den bemand zijn. Het optreden der Federatie die zich nota bene de „meest representatieve” noemt is buitengewoon geschikt om een reactie in her leven te roepen, zooals in Duitschland gebeurt. De Socialistische Vakbeweging speelt een spel letje met de arbeiders en de christelijke orga nisatie acht het haar roeping dit te verijdelen. De modernen veroordeelen op de scherpste wjjze het optreden der fascisten, maar zij zien er niet tegen op om zelf het vrijheidsbeginsel aan te randen. Met dit optreden vermoorden zjj den opbouw der vakorganisatie. I 6.40 ;rs. .Joh. mg. Re- P. van 1191 M. 7.Oramo- Weeroverzicht 7.50 830 Causerie in het Na maanden van ernstige voorbereiding en intensieve samenwerking, heeft de vereenlglng „Horecaf” afd. Arnhem en Omstreken, welke reeds door middel van reclame-éampagnes in alle groote Nederlandsche dag- en weekbladen, elders in Holland, getracht heeft, den Neder lander te bewegen, zijn komende vadantie in het eigen land door te brengen, plannen beraamd, welke ten doel hebben, daadwerkelijk de leuze „Vacantie In eigen land”, waar te maken. Daar er in Holland en wel vooral in de Noordelijke provinciën, nog zoovelen zijn, die de mooiste streken van Holland: de Geldersche Veluwe en Achterhoek nog‘n<et kennen, heelt de vereenlglng gemeend, zich dezen keer te moeten wenden tot de bewoners der Noordelijke provinciën en hen uit te noodigen. tegen een tamelijk geringe vergoeding een bezoek te bren gen aan Arnhem en omstreken. Vanaf den 15den Juni zullen er tweemaal per week kuto-tpchten worden georganiseerd (één van drie ed één van vier dagen) vanaf Gronin gen en Leeuwarden naar Arnhem en omstreken. Onder leiding van een bekwamen gids zullen de deelnemers aan de tochten door Arnhem en wijde omgeving worden rondgeleid. Natuurlijk zal gelogeerd worden in hotels, waarvan de eigenaren gijn aangesloten bij de vereenlgng „Horecaf” afd. Arnhem en Omstreken, terwijl diners, lunches en verder consumpties in hotels, restaurant en buitengelegenheden, eveneens aan gesloten by de vereenlglng „Horecaf” zuller/wor- den gebruikt. 1 - Om deze plannen zoo goed mogelijk te doen slagen, heeft de vereenlglng „Horecaf" op Dins dag en Woensdag 30 en 31 Mei een grooten pers- tocht georganiseerd, waarvoor zullen worden uitgenoodigd, behalve de vertegenwoordigers der Arnhemsche bladen, ook die der Nederlandsche Op de vragen van het Kamerlid Boon in ver band met eenige reeds door ons vermelde zin sneden, voorkomende in de door den heer L. L. H. de Visser op 13 April JJ. uitgesproken radio-rede en betreffende het nemen van een beslissing ter zake van het weren van politiek bij Radio-uitzendlngen, heeft Minister Reymer o.m. geantwoord, dat hij aan de politieke par tijen. die aan de verkiezingen deelnamen on daarvan blijk gaven door bet indienen van candldatenlijsten, gelegenheid heeft gegeven tot uitzending, door middel van den radlo- omroep, van verklezingsredevoeringen. Daartoe is op zijn verzoek door den Radio-raad in over leg met de omroepvereenlgingen een regeling getroffen met betrekking tot de toewijzing der zendtijden aan de politieke partijen. Dit is het aandeel, dat de Minister In de uitzending van verklezingsredevoeringen heeft gehad. HIJ heelt zich niet uitgesproken of op eenlgerlei wijze bekend gemaakt, dat hjj de uitgezonden ver- kiezingsrede van den heer L. L. H. de Visser in overeenstemming acht met de in art. 9 van het Radlo-Reglement genoemde normen van veiligheid van den Staat en van openbare orde of met de door hem in de Eerste Kamer af ge legde verklaring, dat een einde moet komen aan alles, wat opruiend is, het gezag ondermijnt en wat onbetamelijk Is. Immers de contróle op de uitzendingen van den radlo-omroep wordt uitsluitend uitgeoe- feqd door de Radlo-omroep-contróle-commlssle. die zich daarbijalleen mag laten leiden door hetgeen krachtens de Telegraaf- en Telefoon- wet 1904 in het Radlo-contróle-reglement is voorgeschreven. De Minister meent, dat tijdens de debatten in de Volksvertegenwoordiging omtrent het vraagstuk van de politiek in den aether wel tot uiting is gekomen, dat, hoe men ook oveil- gens over de wering van de politiek in den aether mocht denken, de gelegenheid om ge durende bepaalde tijdvakken, bijv, bij verkie zingen, politieke beginselen ook in de radio te verdedigen, ten volle moest blijven bestaan en dat daarbij, met Inachtneming overigens van de In de wet gestelde normen, de vrijheid van meenlngsuiting In zoo ruim mogelijke mate moest worden gehandhaafd. Dit vooropstellende en er rekening mede houdende, dat elke partij, die voor de micro foon komt, zal trachten de beginselen, welke In haar leven, zoo scherp mogelijk omlijnd naar voren te brengen, kan de Minister zich veree- nigen met de opvatting van de Radlo-omroep- contróle.commlssie, die zich op het standpunt heeft gesteld, dat, nu aan de Communistische Partij Holland zendgelegenheid gegeven was, zij bij de beoordeeling van de al of niet toelaat baarheid van de redevoering uiteraard niet buiten beschouwing mocht laten, dat ook deze party in haar uitzending haar beginselen mocht uitdragen, zooals dat ook met de andere par tyen het geval was. Nadat aan enkele bezwaren der commissie te gen den vooraf overgelegden tekst tegemoet ge komen was, achtte de commissie in de rede geen gevaar aanwezig voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden. Tenslotte deelt Minister Reymer mede, dat hy aan den Voorzitter der Tweede Kamer een schrijven heeft doen toekomen (vergezeld van *t advies van den Radio-raad) ter zake van de door hem genomen beslissing ten opzichte van de politiek in den radlo-omroen, met verzoek die stukken ter vertrouwelijke inzage van de leden ter griffie neder te leggen. In de gister te Alkmaar gehouden vergade ring van den Bond van Coöperatieve Zuivel fabrieken in Noord-Holland hield de heer Ge luk, secretaris van den P.N.Z. een uitvoerige Inleiding over de crisismaatregelen ten be hoeve van den landbouw en onderwierp de deze week voor de radio door dr. Buckman, regee- ringscommissaris voor den landbouw gehou den rede aan een scherpe erttiek. Hy sprak de hoop uit, dat de door den F.N.Z. aangevraagde audiëntie by den minister alsnog zal plaats hebben en was van oordeel, dat de gewraakte radiorede niet veel goeds beloofde. Spr. drukte er zyn buitengewone spyt over uit, dat de mi nister het adres, opgesteld door de organi saties op deze wyze door de regeeringscommls- saris heeft laten afbreken. Spr. bracht als het inzicht van de zulvelorganlsaties naar voren, dat het landsbelang beter gediend zal worden door vermindering van de margarlneproductie en vergrootlng van den boterafzet op de bin- nenlandsche markt, dan door de gedwongen opruiming van 200.000 melkgevende runderen: hy becyferde, dat die maatregel tengevolge zal hebben, dat 1000 arbeiders in het boerenbedrijf werkloos worden en een kapitaal van vyf mil- lioen renteloos en opheffing van 50 fabrieken met zich zal brengen. Naar het oordeel van spr. richtte men zich teveel naar den huldigen toestand, terwyi het voor de boeren juist voor het hoogste belang was, om een biyvenden afzet van hun product in de toekomst te verkrygen. Uitvoerig stond hy stil by het door de zulvel- organisaties aan den minister van Ec. Zaken en Arbeid gezonden adres, waarin de volgende conclusies worden gesteld: a. dat er in de Crisis Zuivelwet nimmer eenige beperking voor het bereiken van een bepaalden richtprijs der melk beeft gelegen, daar deze afhankeiyk is van den grondprijs der melk en deze weer af- hanM van den buitenlandschen prys der pro- ductBi; b. dat de huidige crislszulvelwet, waar in het mengen van boter in margarine wordt voorgeschreven geen uitkomst biedt voor de moeilijkheden, waarin onze veehoudery zich thans bevind. Integendeel, bet hooge mengper- centage, waartoe men is moeten overgaan, groote schade aan het veehoudersbedryf, nu en in de toekomst veroorzaakt, doordat wy hiermede ons boterafzetgebied in het binnen land vernietigen; c. dat het beperken der mar- garine-productie voor blnnenlandsch gebruik dient voor te gaan by een gedwongen inkrim ping van den melkveestapel, omdat de marga rine slechts een aanvullend product is, uit buitenlandsche grondstofffen vervaardigt en de beteekenis dezer industrie ,en de aanverwante bedryven in de verste verte niet opweegt tegen het belang, dat tienduizenden veehouders bij een goed afzetgebied hunner boter in het binnenland hebben; d. dat een verlaging der boter en margarinepryzen zeer gewenscht is en een vereenvoudiging van het heffing- en toe- slagstelsel volgens de Crislszulvelwet ernstig overweging verdient. Nadat spr. uitvoerig de afzetmogelykheid van onze zuivelproducten naar het buitenland belicht had in verband met de Invoerbeperking in tal van landen en als zyn meening te ken nen had gegeven, dat het in de huidige om standigheden niet mogeiyk is vergrootlng van bet afzetgebied In het buitenland te zoeken, zoodat die thans alleen op de binnenlandse!» markt gezocht moet worden en ook te vinden is, door niet langer voort te gaan met den in voer van vreemde vetten uit het buitenland voor de margarlnebereidlng werd met alge- meene stemmen een mqtle aangenomen, waar in de vergadering als haar meening uitsprak, dat aan de gedwongen beperking van den vee stapel dient vooraf te gaan een Inkrimping v>° de margarlneproductie en instemming werd betuigd met het adres van den FJN.Z. Ter vergadering gingen na de lezing ver schillende stemmen op, die betoogden dat de boeren, wanneer krachtens de machtigingswet de regeerlng tot de gedwongen veebeperking zou overgaan, en bloc moesten weigeren om daaraan gevolg te geven. De voorzitter be streed deze zienswyze en wees op het middel: inhouding van de uitkeering ingevolge Crislszulvelwet, waarover de regeertng schikt. Op voorstel van den heer Jm. Blaauboer werd besloten aan den F.N.Z. te verzoeken het dreigende gevaar met de landbouworganisaties te bespreken, om een houding vast te stallen en alsnog te trachten door overleg te pogen de regeertng af te brengen van het heilloos voornemen. - De heer Geluk zegde nog toe, dat de zaak 29 Mei in de algemeene vergadering van den FJi.Z. uitvoerig aan de orde zal worden ge steld. HUIZEN, 1875 M. 8.30 uur Morgenwij ding door past. F. C. Beukering. N.CJt.V. 9.30 Kerkdienst uit de Ned. Herv. Kerk, Ameterdam. KRO. 12.15 KRO. orkest o.l.v. Marinua van ’t Woud. 2.00 Gods dienstonderricht voor ouderen door D. Bont. 2.30 Het Amsterdamsche a capella koor „Bel Canto” o.l.v. pera amlca mea. 4.00 Ziekenlof uit Bloemendaal 5.00 N.C. R.V. Kerkdienst uit de Oer. Kerk. Middel burg. 7.15 Oewyde muziek. 7.45 K.R.O. Ch. v. d. Bilt Denkt aan de kinderen der zee, aan de zeelieden. 8.05 Voetbaluitslagen van de R.K.F. 8.10 Concert door het Bosch Gemengd koor, mjn.v. Het Stedel^k Oi< kest v. Maastricht, solisten Jac. Lammers- Hoogveld. sopraan. Jo Immink, alt. Jan Hisslnk. tenor. Joh. Lammen, bas. 9.40 Vaz Dias. 9.45 Oramofoonmuziek. 10.00 Stedeiyk orkest van Maastricht o.l.v. H. Hermans. Joh. Lammen, bas. 10.35 Vaz Dias. 10.40 Epiloog door het klein koor o.l.v. Jos H. Plekkers. 11.00 Sluiting. ..HILVERSUM, 298 M. 8.30 VARA. Tuln- bouwhalfuurtje door S. Lantlnga. ..Campa nula”. 9.00 Voetbalmededeelingen, postdul- venberlchten. 9.02 Orgelspel door Joh. Jong. 9.40 Het binnen- en buitenlandsche lied van verzet. Martlen Beversluis draagt Engelsch-Amerikaansche poëzie voor. 10.00 Waleson strijkkwartet. 10.45 Fllmkwar- tiertle door M. Sluyser. 11.00 Waleson Strykkwartet. 11.40 Zondagmorgentoe- spraak door G. J. Zwertbroek. 12.00 AVRO Oramofoonmuziek. 12.30 Omroeporkest o. 1. v. Nico Gerharz. Grethe Weynschenk Hogenbrink, sopraan, af gewisseld door gra- mofoonmuzlek. 2.15 Aansluiting met het Olympisch stadion te Amsterdam. Oogge- tuigeverslag van de voetbalwedstrijd Ne derlandBelgië, door H. Hollander. 4.15 Oramofoonmuziek. 5.00 VARA Op het booze eiland. 6.00 VPRO Boekenhalfuur. Snethlage ..Democratie en dictatuur”. H. de Haas „Goed en Kwaad”, spr. Dr. K. F. Proost. 6.45 Kerkdienst uit de N.P.B. te Weesp. Organist D. Engelbrecht. 8.00 A.V. R.O. Vaz Dias. 8.15 Kovacs Lajos en zijn orkest, Bob Scholte refrelnzang. 9.00 Gra- mofoonmuzlek. 9.20 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte solist, Theo v. d. Pas, plano. 10.00 Gramofoonmuzlek 10.20 Omroep orkest. 11.00 Oramofoonmuziek. 12.00 Sluiting. BLOEMENDAAL, 246 M. 10.00 Kerk dienst uit de Ger. kerk. 5.00 Kerkdienst uit de ger. kerk. Vaste predikant Ds. J. Q. Brussard. LUXEMBURG, 1191 M. 7 uur gramo- foonmuziek. 7.45 weeroverzicht; 7.50 gra- mofoonmuziek; 8.30 causerie In het En ge Isch; 8.40 gram.muziek; 9 uur Nieuwsbe richten in het Fransch; 9.10 voortzetting gram.muziek; 9.45 Nieuwsberichten in het Dultsch 9.55 dansmuziek; In pauzes: koersen en sportber.). BRUSSEL, 500 M. 9.20 concert door het kleine orkest van het N.I.R. oJ.v. P. Lee mans; 11.20 concert; 12.30 gramofoonmu- ziek; 1 uur gramofoonmuzlek; 4.20 popu- alr concert door het rad|o-orkest o.l.v, Franz André.. 5.30 gramofoonmuzlek; 8.05 concert door het kielde orkest van *t N.I.R. o.l.v. P. Leemans; 7.30 Gala-con cert door het groote omroepsymphonie- orkest o.l.v. Rulphman; 9.30 gramofoon muzlek. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20 omroep orkest o.l.v. Fritz Mahler; 1.20 gramofoon muzlek; 2.20 omroeporkest o.l.v. Gröndahl 3.50 Louis Preil’s concert; 10.20 dansmu ziek uit „Wivex”. BERLIJN, 419 M. 3.20 populair con cert; 4.15 concert; 6 uur concert; 7.40 Brahmsconcert door het omroeporkest. HAMBURG, 372 M. 2.30 populair concert; 7.20 Brahms Noragorkest o.l.v. Wendel; 10.05 concert. KÖNIGWUSTERHAUSEN, 1635 M. po pulair concert; 4.50 idem; 10.20 populaire en dansmuziek. LANGENBERG, 472 M. 12.40 concert o.l.v. Eysoldt; 7.25 concertmuziek van Brahms; 9.50 populaire en dansmuziek. DAVENTRY, 1554 M. 2.20 gramofoon muzlek; 335 oonoert door het B. B. C.- theaterorkest o.l.v. Stanford Robinson; 4:50 concert; 8.25 concert; 9.50 epiloog. PARIJS, Elfel 1446 M. 12.50 concert 7.50 gramofoonmuzlek. PARIJS, R. 1725 M. 11.40 gewade mu ziek; 12.20 gramofoonmuzlek; 1.50 popu lair concert; 4.20 populair concert. MILAAN 331 M. 3.20 orkestconcert; 630 gramofoonmuzlek; 7.40 gramofoonmuzlek; 8.20 „Germania” opera in vier bedrijven. ROME, 441 M. 430 concert; 8.05 „Germania” opera in vier actes; WEENEN' 517 M. 435 populair con cert; 7.20 concert; 830 gevarieerd pro gramma; WARSCHAU 1411 M. 1135 Brahmacon- cert door het Phllharmonleorkest van Warschau 101 v. O. Fltelberg; 1.40 popu lair concert; 3.45 gramofoonmuzlek; 430 iollstenconcert; 5.20 populair concert; 330 concert door het omroeporkest oJ.v. L Ozlminski; 9.45 dansmuziek. BEROMÜNSTER. 460 M. 7.05 vocaal en instrumentaal ensemble; 9 uur concert door het omroeporkest. 12.00 Politieberichten 12.15 Gramo foonmuzlek 12.30 Orgelconcert uit de Luth. Kerk, Amsterdam, door Feike Asma 2.00 Uitzending voor de scholen. F. C. /an Dorp draagt voor 2.35 Gramofoon muzlek 2.45 Wenken voor de keuken, loot mevr. M. AdrianMerckens 3.15 -jCn innen en AASlftD 3.30 Stof versieren m hoedenmaten 3.45 Zehdetverzorging Bijbellezing door ds. J. van Ben turn. I. H. Smit DUyyendtkunst. orgeb-~- 5.00 □ramofoonmuziek 5.30 Orgelspel 6.30 Vragenuurtje 7.00 Politieberichten 7.15 Ned. Chr. PBersbureau 730 Vragen uurtje 8 00 Utrechtsch Stedelljk orkest □nder leiding van Henri van Goudoever. Annie Woud. alt. Mannenkoor afd. Utrecht van de Mij. tot bevordering van de Toon kunst 9.00 Raden S. N lmpoe no „Javaan- ache Adat” 930 Vervolg concert 10.30 Vaz Dias 10.40 Gramofoonmuzlek. HILVERSUM, 296 M. 8.00 VARA Gra mofoonmuzlek 10.00 VPRO. Morgen wijding 10.15 VARA. Jan Lemaire draagt voor 1030 Flierefluiters onder leiding van Jan van der Horst 11.00 Jan Lemaire 11.15 Notenkrakers onder lei- j ding van Daal Wins 12.00 Gramofoon- muziek 12.30 Orgelspel door Joh. Jong J I. 00 Gramofonmuzlek 1.15 VARA. Klein orkest onder leiding van Hugo de Groot 2.00 Zenderverzorging 2.30 Brahrns- herdenking. Carolina Lankhout, piano, J. v. d. Heil, klarinet 3.30 La Bohème, Puccini. Koor, orkest, solisten van Scala. Milaan, onder leiding van Maestro Carlo Sahajno. (Gr. platen) 5.15 Na School tijd. Carl Rfken vertelt 5.45 Notenkra kers onder leiding van Daaf Wins Muzikaal babbeltje door Plet Tlggei Brahms” 7.00 Brahms—herdenk!) sidentle-orkest onder leiding van Anrooy 7.59 Herhaling SOS-berlchten 8.00 Frans Nlenhuys draagt voor 8.15 Barhms-herdenking. Yelll Aranyl, viool, onder leiding van P. van Anrooy 9.00 Vaz Dias 9.15 Flierefluiter sonder leiding van J. van der Horst Albert de Booy, zang .945 Hetty Beck draagt voor 10.00 VARA-keln-orkest onder leiding van H. de Groot 10.45 Orgelspel door Joh. Jong 11.15 Gramofoonmuzlek 12.00 Sluiting. LUXEMBURG, 1 foonmuzlek - Gramofoonmuzlek Itallaansch 840 Gramofoonmuzlek 9.00 Nieuwsberichten in het Fransch 9.10 Voortzetting Gramofoonmuzlek 9.45 Nleuwsbrlchten in het Dultsch 9.55 Dansmuziek (In de pauzes: koersen en sportberichten BRUSSEL, 509 M. 11.20 Concert door het kleine orkest van N I. R. onder leiding van P. Leemans 730 Concert door het Omroep-symphonie-orkest onder leiding van J. Kumps 9.30 Gramofoonmuzlek. KALUNDBORG, 1153 M. 1130 Strtfk- Omroep orkest onder leiding van Launy orkest onder leiding van Max Skalka 2.50 Gröndahl 730 Johannes Brahmscon cert. BERLIJN. 419 M. 3.50 Populair Con cert 7.30 Populair Concert 8.40 Con cert door het Omroeporkest. HAMBURG, 372 M. 1235 Gramofoon muzlek 130 idem 3.50 Concert 930 Populair concert. RONIGSWUSTERHAUSEN' 1635 M. I. 20 Gramofoonmuzlek 3.20 Concert 10.20 Concert. LANGENBEBG, 472 M. 1130 Populair concert 1230 Concert onder leiding Van Wolf 3.50 Concert onder leiding van Eysoldt 935 Concert onder leiding van Wolf. DAVENTRY. 1554 M.’ 12.05 Concert door het Western Studio- orkest, onder lei ding van Thomas 3.00 B. B C.-dansor- kest onder leiding van Henry Hall 8.50 Concert door het Schotsche Studlo-orkest onder leiding van Guy Dalnes 9.50 Dans muziek. PARUS EIFFEL. 1446 M. sche operettemuziek. PARIJS R.. 1725 M. 7.05 Gramofoon muzlek w 1130 Concert door het Omroep orkest 6.40 Concert door het Omroep orkest 9.20 Gramofoonmuzlek. MILAAN. 331 M. 430 Gevarieerde mu ziek 7.05 Gramofoonmuzlek 830 Kamermuziek. *ROME. 441 M. 430 Concert L 735 Gramofoonmuzlek 830 Concert 935 Concert. WEENEN. 517 M. 325 Popualr Con cert 630 Concert door het Weensch Symphonie-orkest 830 Populair concert. WARSCHAU. 1411 M. 530 Populair Concert 730 Populair Concert onder leiding van J. Ozlminski 9.00 Piano recital 9.45 Populair Concert 1030 Dansmuziek. .BEROMÜNSTER. 460 M. 8.50 Dansmu ziek door t Omroeporkest Gramofoon muzlek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 18