J A MEUBEL RECLAME de ELZAS ELZAS ALCMARI GARAGE T M HEEGED ’t Is een klein pakje maarwat een geur en wat een kracht. I WW CU wÏKEN H£T KOORN’S 4 I O^'Z^' XOON ZIJPE Bij 23 koopen Karpetten- Reciame S. J. A. KEESOM KOORN’S KOORN’S PER H.A.B.O. t 1 Is Geld sparen! AnthracictJd V. B enhh| UWB Telefoon Is U reeds lid? Inlichtingen worden verstrekt Landstraat 5, Tel. 143. Alk maar; Loudelsweg 12 te Ber gen en bij de boden te Alk maar, G. V. Veen, Schaepmankade 4: P. r Behandeling van belastingzaken L 3 ■M Jb. Sneek r i NOORD-HOLLANDS CH DAGBLAD A MIENT 25 ALKMAAR I u ALKMAAR HARLINGEN 1 COMPLETE EIKEN Abonneert U op dit blad I VACHTEN KINDERWAGENS en LMgMtr.35,Payglop8 Langeitr.35,Piyglop8 KONINGSTRAAT 6. Bekend adres Openbare Verkooping te Alkmaar BERIJDT BURG RIJWIELEN f 49.50 geheel compl. m. torpedo. Al Is 'n ander merk nog zoo snel, *n Burgflets achterhaalt *t wel. Fa. Gebr. Kaal KANAALDIJK M, ALKMAAR. 2 fauteuils - 4 stoelaa prima stoffeering, 1 maaaief eiken tafel, 1 eiken dr—«Ir, compleet f 55. 2 crapauds - 4 stoelen geheel voerend, 1 salontafel. 1 dressoir, compleet 95. C. Schut L. Schut-Bruin 4 ATHLETIEK Lommerrijk Heiloo vwvvvwvvvvvvwvvvvv# FA. TH. KRAAKMAN ZN. ALKMAAR - TEL 457 Coöp. Boerenleenbank Oudorp JACOB KUIJT Het accountantskantoor van O# •V GEBR. SCHOEN voor Hotels Vestigt U te Heiloo Aldaar te HUUR en te KOOP DIVERSE PERCEELEN, schit terend gelegen, met v.- en a.- tulnen. Vraagt gratis opgave a. h. makel.- en adm.kantoor J. Th. VAN DIEPEN, Straatweg A 200, Heiloo, Breedstraat 36. Alkmaar, Telef. 1174. JAAP BAKKER’» VAN SCHAGEN i en Kerkgoederen WILLEM BOS 'XWERK-BEDRUPS;, KLEEDIMG SLAAPKAMER Secretaris- Penningmeester van genoemden polder, ingaan de 1 Juni a3. Dankbetuiging KACHEL MOOI HEILOO BRANDTMHH voorBHI twee LAAGSTE ZOMERNOTEERING VOOR HET TIJDVAK 7 MEI30 JUNI A.S. geven ons alle moeite TARWETELERS die wenschen te proflteeren de Tarwewet met hun oogst 1933, zijn verplicht om een Inventari- satie-formulier in te vullen. M. Karsten „DE HOLLANDSCHE SWEEPSTAKE” 6400R00MSCHKATH. xljn reeds verzekerd tegen de onkosten van Ziekenhuis- en Barakverpleging in het „R.K. Verplegings- fiiuS” CHIQUE INBOEDEL van particulier ea. ter overname, waarbij fijn salon-ameublement, bestaande uit: 2 autofauteuils en 4 eiken stoelen, daarbij groot dressoir, salontafeltje en thee- dressoir. alles te zamen f 155. gekost f 425.—. Groot gespijkerd kleed f 125.Tevens salonzitje, best, uit: 4 fauteuils, salonmeu- bel en tafeltje f 196.—. Rijk ge beeldhouwde Engelsche rietsalon, best, uit: 4 fauteuils, canapé en wortelnoottafel, iets bijzonders, f 350.gekost f 950.Moderne noten eetkamer f 285.gekost f 750.Salonkarpet f 15.en f 40.2 stel Overgordijnen f 26.Eiken dressoir f 35. Eiken logeerkamer (Lits-Jumeaux) f 175.2 groote schilderstukken f 35.en f 45.Ontvangsalon best, uit: canapé m. aangebouwde kastjes. 4 zware fauteuils en ta fel f 350.gekocLM 760.Divan geheel met pluchieAekleed f 40. Uts-Jumeaux slaapkamer f 295. Alles 3 maanden geleden geïn stalleerd. Verder loopers, gordij nen, keukengerei, enz. Te zien Zaterdagavond van 5 tot 10 uur, Zondag van elf tot 7 uur. Maan dag. Dinsdag en Woensdag van elf tot 9 uur. A. v. d. Veer-Bruin DIJK 30 - ALKMAAR - TEL. 1038 Luxe Verhuur j STERK VERLAAGDE PRIJZEN i ■nr P VOO» voor werkt 1AM heer 15 cent voor van GROOTE KEUZE - LAGE PRUZKN. BU I cM 4 13 ELS KARPET zuiver wol Leeraar M.O. Boekhouden Lid der N.U. van Accountants van onze PLÜCHETTE GORDIJNEN prima kwal, per stel <.75 zich het ang luct 38 250 182000 f 7.50 12739.20 Den lien Mei hopen onze ge liefde Ouders Den lien Mei hopen onze ge liefde Ouders en hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen. Akersloot, Koningsweg. Op den 21sten Mei hopen mijn geliefde Pleegouders N. BAK en G. BAK—ZONNEVELD hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Pleegzoon: HERM. WATERKOTT. Rljksstraatweg, Heiloo. >oer het CM Hen gen loos tak den Mant wit door elegante modellen - Groote keuze Lage prijzen. De afdeeUng „LICHTE ATHLETIEK EN HANDBAL**, sfcdirsfdeeitng vu de G. V. TURNLUST” opent de gelegenheid tot SERIEUZE beoefening van bovengenoemde takken vu sport en noodlgt athletiek- Uefhebbers uit tot het bjjwonen vu een vergadering op MAANDAG 8 MEI in hei lokaal vu den Heer N. Kersen» alhier, aanvang 8 anr. (Zie Stadsnieuws). Aldaar te huur een mooi woon huis, gelegen op viersprong, vlak tx>. de bosschen; bev. 6 kamers en gr. bergruimte. Dlr. te aanv. Gratis inl. aan het makel.- en adm.kantoor J. Th. v. DIEPEN. Heiloo, Str.weg A 200, Alkmaar, Breedstr. 36, Tel. 1174. Handel in Wijn, Gedistilleerd Likeuren, Limonades ANNO 1864 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAAT 115—117 TELEF. 982 - ALKMAAR U ELS KARPET nieuwste dessins 183# Eenige en algemeene kennisgeving Vraagt Uw winkelier sens KOORN’S Oeylon- thee en Javakoffle met *n loodje 50, paars merk 47 K, blauw 45, groen 40, wit 35, bruin 25 ct, per half pond. rer- de wék ing om be tel: de be- f ieid and :ing en- >m- van ten, che den in- and Ige- *r- rak. ee- van rerd Javakoffle. Let op den naam B. KOORN A Ca. Geen „cadeaux”. de- vel- Ge- rlge be- ieze jee- lOU- de igde tets ikte ikte mi- inl- nis- het ren, ■den ic tie, oin- igen ren; zal Irjjf nll- ^ken vel- ,ken nde de root der t is af- iro- lar- jrdt de zich ?er- ian, nu wij en- lar- rulk itn- ga- ult i de inte gen Wl het der en M- stig Zoojuist ontvangen de nieuwste fantasie Kinder-Overalls vanaff 1.45 POLO-SHIRTS in diverse kleuren MORGEN, 7 Mei, naar Bloemvelden Noordwfjk, ens. Vertr. 1 u. Pr. 1.50. 14 MEI: Haarlem en Omstr., HaarLmeer, Schiphol. Vertr. 1 U. Pr. 1.40. HEMELVAARTSDAG: 7 Prov.-tocht rond Ijsselmeer. Vertrek #30 uur Pr|js f 5.—. ld. naar groot Muziekconcours in hei Goot Reclameprijs 130. 1ste PINKSTERDAG rondtocht door het Gooi-Utrecht ens. Vertr. 9 uur. Prijs 3.—. 2de PINKSTERDAG naar Arnhem en omstreken. Vertr. 8 U. Pr. f 4. BEIDE PINKSTERDAGEN n. Brussel en omstr. Logies ens, inb. sL 14.-. 12 JUNI. Prachtige tocht door 4 landen (5 dagen). Hotels en maaltijden enz. Inbegrepen. Reclame-dagprjjs slechts 9. Opgave en inlicht, liefst spoedig bjj de bekende H. A. B. O.-kantoren. ALKMAAR - Stationsweg - Telefoon 1286. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een lang durig doch geduldig lijden, voorzien van de HJI. Sacra menten der Stervenden, onze geliefde en zorgzame Vrouw. Moeder, Behuwd- en Groot moeder MARIA SCHOUTEN VAN LIESHOUT, in den ouderdom van bijna 60 laar, Bergen, Bergerweg 26. Uit aller naam: C. TH. SCHOUTEN. Stoomwas«cher|j en StrUklnrichUng opcertcht 1 ze anders voor' deze trekking on geldig zijn. Ons kantoor Is vanaf Zaterdag avond 9 uur geopend. Vraagt onxe A BOTER- w ALLERHANDE 20 ct. per ons A KALF8VLEE8CH- w CROQUETTEN AMELAND Te huur: Huls „Dorpzicht” of ge deelte, met geheel afs. ingang, keuken en slaapgelegenheid. Voor kleine of grootere fam. Te bevr.; FLUTTSMA, Nauw 15, Leeuwarden. (Het huis Is tn t centrum van het hoofddorp Nes gelegen, nabij RJC. kerk). zsl bU 1933, bjj afslag, ids 7 uur, in het en Vlies” aan de in het 18 Mei a.s. en kunnen' bij dezen inmiddels inlichtingen inwin nen. Dr Ris Breedstraat 31; te Bergen: J M. Thomas. Holl. Anthr. II /2A5perB.L. HoU. Anthr. Hl /2JMpeeH-L. Rectems nootjes II 1-90 per HX. Reclame nootjes III 2.0# per H.L. f 3 00 per HL. 2.60 per HL. f 190 per HL. f 130 per HL. 230p. 100KO. Stoom-Vulcaniseer-Inrichting Dubbelebuurt 12, Alkmaar, met 3 maanden garantie. Tevens handel In 2e handsch AUTOBANDEN A HUZAREN- EN w ZALMSALADE 29 ct. p.p. A GKSORT GEBAKJES W OOK SLAGROOM 8 cent BANKETBAKKERIJ Houttil 5 Telefoon 286 AM per HX. 2.40 per H L Anthradet IV /L70psrHX WALES SUPERIEUR H-III WALES POPULAIR II-IH WALES ANTHRACIET IV EIERKOLEN -- BRUINKOOLBRIKETTEN Alles franco thnUbeaorgd. Gevraagd door twee dames te Alkmaar, op netten stand ongem. zit- en slaap kamer met pension Br. met prijsopgaaf onder No. 98645, bur. van dit blad. Ceylonthee: goud merk 38, groen 34, rood 32. blauw 30, wit 28, Mandarijn 25, bruin 28, Vul kaan 20, geel 18 cL per ons. 1374 OpgerieM UT# VISSCHER8LAAN 11 - ALKMAAR FrOconraat op aanvraag Beleefd aaabev.: GEBR. SCHOEN VLOERBEDEKKING 183 br4S eta. 1 «piraalmatraa, 1 compleet bedstel, 1 wollen deken, samen 159— Heden overleed, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, na meermalen ver sterkt te zijn van de laatste H.H. Sacramenten, In den ouderdom van 54 jaar, de Zeereerw. Heer HENRICUS TH. v. HARTEN Pastoor te Hamenveld. Namens de Familie, G. REUTINCK, Past., Exec. Test. Hamersveld, 5 Mei 1933. Metten zullen plaats vinden Maandag om half 7. Dinsdag 9 Mei om half 10 de Lauden en om 10 uur plechtige Uit vaart, waarna kerkelijke be grafenis op het Kerkhof te Hamersveld. K. BEKKER, Voorz. JAC. GROEN Az„ Secr. Noord-Scharwoude -5 Mei 1933. Zuid -Scharwoude 12 ELS TAPIS BELGES handweef-deesins 1230 Het Bestuur van den DIEPS- en MOORSMEERPOLDER roept bij dezen gegadigden op naar de betrekking van Sollicitanten dienen zich schrif telijk aan te melden bij den voorzitter of den secretaris vóór Aan allen, die den 2en Mei 1933, den dag waarop hij voor 40 jaren verbonden was aan den Bierhan- del en Mineraalwaterfabrlek van de familie Otter, tot een onvergete- HJken hebben gemaakt, zegt onder- geteekende met deze hartelijk dank. P. BULLOOPER. veel moeite U te doen slagen In Uw keuze. Onze sorteering is een waarborg dit U slaagt; ons ter zake kundig personeel zal U bovendien met haar bekende hulpvaardig heid, die het koopen bij ons zoo prettig maakt, volledig terzijde staan, U met trots onxe on geëvenaarde sorteering in Mantels, Costuums, Complets, Blouses en Japonnen voorleggen. MODERNE LOOPER sulver wol ...v.... 75 ets. *OB*« aldaar te huur een mooi woonhuis op rustigen stand, vlak b. d. Straat weg met voor- en achtertuin, ser re. Huur 30.per mnd. Alle tnl. a. h. mak. en adm. kantoor J. Th. v. Diepen, Str.weg A 200, Heiloo, Breedstr. 36, Alkmaar, TeL 1174. Ui j oo* 38 250 182000 f 2.50 f 4246.40, Recu’s moeten vóór Maandag Ingewisseld worden, daar Belg. Anthr. II Belg- Anthr. IU Hiervoor zal door den Districts- Secretaris zitting worden gehou den op Woensdag 10 Mel an. van 912 uur te Schagerbrug in Café Broer en op Vrijdag 12 Mei as. van 94 uur te Burgerbrug, in Café Langedljk. Ztjpe. 5 Mei 1933. Burgemeester en Wethouder# van Zljpe: J. DE MOOR. J. A. DE BOER, Secretaris. Invulling Aangiftebiljetten, bel. 1933/34. Diepen, ass. accoun tant, Str.weg A 200, Heiloo, Breedstr. 36, Alkm., tel. 1174. Inrichten, bjjhouden, contrö- leeren, admstratiën'. Bill. tax. Den 12den Mei hopen onze ge liefde Ouders en hun 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare kinderen. Stjbecarspel. Voorziet U alsnog voor de trek king van Maandag 8 Mei a->. T DPTMQ „Alkmaarsch L,. ri\U3O Oelukskantoor” KANAALKADE Telefoon Giro f 5.— f 8492.80, f Kleor-echte DAMAST 130 hr- per el 79 eta. te ALKMAAR. MR. J. W. VAN DER HKIDE, notaris te Allunhar. zal op WOENSDAGEN 94 MEI, bU op bod en 31 Mr“ telkens des au hotel „Het Gi Koorstraat te openbaar verxi 75 Benoordenhowteeheweg 75, bjj den Dierentuin, Den Haag Telefoon 775628. en hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat de goede God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Receptie van 2 tot 3 uur in het Gezellengebouw, Verdronkenoord, Alkmaar. in gericht voor 2 garages met bovenwoning aan de Ooievaarstraat E no. 3 te Oudorp, groot ca. 90 cA. Verhuurd: een garage f 2.25 per week; een garage voor f 12.per maand en de boven woning voor f 530 per week. Eigendom van den heer J. Bak. Te veilen in perc. en comb. IV. EEN WOON- EN WINKEL HUIS met bovenhuis en achter huis aan de Laat no. 83 te Alk maar. groot 1.77 Aren. Het woon- en winkelhuis is in eigen gebruik', het bovenhuis met aparten Ingang ia verhuurd voor f 6.per week en het achterhuis eveneens met aparten ingang, voor f 4.50 per week. Eigendom van den Bijtjes. V. DRIE HEERENHUIZEN met garages, erven en tuinen aan den Westerweg noe. 135. 127 en 139 te Alkmaar, groot teza men 5.62 Aren. Elk perceel is verhuurd f 43.— per maand. Te veilen in perc., comb, en massa. Voor de vele bewijzen van belang stelling en deelneming, ondervon den tijdens ziekte en overlijden van onzen lieven Echtgenoot en Vader JAN BLANKENDAAL betuigen wij onzen harteltjken dank. Wed. C BLANKENDAAL— KRUIJER en Kinderen. Bergen (N.-H.), Mei 1933. Kogendijk Heden overleed tot onze diepe droefheid. In de St. Jozefstichtlng te Apel doorn, voorzien van de H.H. Sacramenten,onze dierbare broeder, betiuwd- broeder en oom, de Heer BERNARD d. BERGH In den ouderdom van 70 J. Uit aller naam: Agn. C. M. v. d. BERGH A’dam, 6 Mei 1933 Wolvenstraat Bezoeken kunnen, wegens afwezigheid, niet worden afgewacht. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehoudep worden op Dinsdag 9 Mei te Am sterdam, in de kerk O. L. Vn Kon. des Vredes, Pljn- ackerstr., te 7 uur en 7.30; de gezongen 'Requiem te ).3O, waarna de begrafenis sal plaats vinden op het R.K. Kerichof te'Buiten- reldert, omstreeks 11 uur. De Notarissen O. L. VAN DEN BERGH te Schagen en A. VAN PELT te Llsse. zullen op DINS DAGEN 33 MEI 1933 bij inzet en 30 MEI 1933 bij toeslag, des voor- mlddags 10 uur In het Café van den Heer J. Borst te Breezand publiek verkoopen: Een WOONHUIS met BOLLEN SCHUUR en BLOEMBOLLEN LAND aan den Zwarteweg en den Verlengde Btoomweg te Breezand. gem. Anna Paulowna, groot 14 20 26 HA. Eigendom van den Heer H. O. Brouwer, te vellen in diverse per- ceelen en massa’s. Betaling der kooppenningen ulterlljk 11 Juli 1933. Aanvaarding bjj de betaling. Veillngsnotitles en kaarten na 14 Mei 1933 verkrijgbaar ten kan tore van voornoemde notarissen. Alkmaar, openbaar verkoopen I. EEN HUIS en ERF aan de Prins Hendrikstraat no. 36 te Alkmaar, groot 139 Aren. Eigendom van den heer J. N. Stegerhoek. Ha. EEN HUIS en ERF aan de Van der Kaaljstraat no. 49 te Alkmaar, groot ca. 60 C.A. b. EEN PAKHUIS en ERF aan de Van der Kaaljstraat no. 48, groot ca. 57 C.A. Eigendom van de N.V. Handel Mij. „De Veluwe". Te vellen tn perc. en comb. Illa. EEN HUIS en ERF aan den Frieschen weg hoek Ooie vaarstraat E no. 1 te Oudorp. groot ca. 1.20 Aren. In eigen gebruik. b. EEN GEBOUW, Vanaf Woensda glO Mei as. sul len de zitdagen gehouden worden eiken Woensdag- en Zaterdagavond van 6 tot 1 uur. J. BLEEKER Ozn„ Directeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 19