Eenige Warmwaterbron In Nederland V.A.M.I.-ROOMIJS BROUWER’S MEUBEL-MAGAZIJN HAND SCHERMER ZAAIMACHINES WELFSCHOEN OHMSTEDE S. KROM w TPEÜA Qfr WATER FeNGLIShI OLLAND ■motors! HOORN i NICO VAN VUURE Belangrijke Prijsverlaging Alkmaar DIJK WASSCHERIJ ADVERTEERT IN DIT BLAD MOEDERS!! hebt ge dochters, koopt dan voor 55 gulden een splinternieuwe HANDNAAIMACHINE met luxe afslultkap. Ook In huurkoop, bij den Eersten Alkmaarschen KWEEKERIJ „SURSUM CORDA” C. Beers, Hoogzijde, Schagen VOOR GEVOELIGE VOETEI „THE UNIVERSE" „THE UNIVERSE" LOTISICO TREKT 8 MEI A.S. FROZEN VAN N.V. Zuivelfabr. „Wilhelmina” I d S7Q JK. >2*2 I I Richting I i KINDERWAGENS MONDORF LES BAINS SCHOFFEL- EN WIEDMACHINE GIERVATEN GIERPOMPEN BALK- en WEIDE EGGEN 'K 5CHILDEDZELF Dijk HEERLIJK ZEG! I I I I I I I I I I I I 1 I I I J Bakker’s Koffie of Thee” HEYST DUINBERGEN: ITALIË LUXEMBURG Alkmaar-Amsterdam BILLIJKE TARIEVEN Er is maar EEN goedkoop en solied adres voor Meubelen in Alkmaar en Omstreken en dat is LANDBOUWWERKTUIGEN llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll ZEELAND Neen zeg, als je praat van genieten, dan ge niet je bij een kop DAHLIA’S UIT ONS BEKEND SORTIMENT 10 stuks voor f 2.50 en kocht mijn verf bij K. DE HEER Nieuwe Zeeuwsche Courant BELG IE itiiimiiiiiiiinimiiiiiitiiiiiiimm GARMISCH Goedk. Mei-reis met allw. touringcar Rm. 30.- door Dolomieten, Venetië, Oardameer, Bozen en terug van 14 tot eq met 19 Mei. Prosp. Reisebüro Bahnhofhotel, Oarmlsch ïoudkrooni TE HUUR Prachtsorteering Klokken FIJNE APARTE MODELLEN MET JUNGHANS EN t KIENZLE UURWERKEN Dese klokken weigeren IBINK, Laat t.o. de R.K. Kerk TE KOOP DUITSCHLAND NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD HHMH SAAK6LVK igtOlfc TAFELWATER ZMDMARKT Is. 50 GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG CROOTE HOEVEELHEDEN SPECIALE PRIJZEN met TELEFOON 1523 (3 LIJNEN) Tol. 730. Achterdan 27-28 e ADVERTEERT IN DIT BLAD Boterstraat 15-17 GOEDKOOP EN PRIMA! Vn Aai Door Uw watch aan onze Moderne inrichting toe te vertronwen, ontvangt U deze niet alleen keurig verzorgd terug, doch U hebt tevens de zekerheid dat Uw goederen in een hygiënische omgeving behandeld zijn Wij stellen elke belangstellende huisvrouw gaarne in de gelegenheid zich hiervan te komen overtuigen BRUSSEL Hotel des Palais, 49 R. des Palais Volledig pension met Hollandsch ontbijt vanaf Fr. 35. Tijd bespr. gew Eerste Ned. ref. Tel. 17.6723. Tel. adres: Hotpalals Brussel. Administratie Westsingel - Goes PISA - HOTEL NETTUNO RESTAURANT-GARAGE. VOORDEELEN VAN DE SANGUINOSE ALKMAAR Voor Uw dochter slechts die, welke voert naar een praktisch doel, direct na het doorloopen van de lagere school of na meer uitgebreid onder wijs; nl. een opleiding aan de ALKMAARSCHE HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL SCHOORL Ifracbtdienst V W Onder voortdurende scheikundige controle van Dr. Ir. R. H. J. de Wijs den GEMAKKELIJKEN pasvorm Alleea-verkoop vaar Schagen m Omstrckea te Oude Niedorp Een HUIS, ERF en TUIN The leading Catholic Newspaper of Great Britain. Has a weekly nett circu lation of 100.000 copies. G. K. Chesterton, Hilaire Belloc and many distinguished Catholic writers contribute regularly to its columns. Published every Friday: SUBSCRIPTION1216d per year (52 issues) indusive of postage. Write for specimen copy to: The Manager, 1, Arundel Street, STRAND. LONDON W.C 2. Voor Bruiloften en Partijen Groot genoegen hebt gfj op Uw feest, wanneer gij Uw Brui loft»- en Feest-artikelen koopt in het magazijn van feest artikelen van G. J. Specken - H.-Waard Z. f 1OO.OOO, f 50.000, f 20.000, f 15.000, f 10.000, KOOPT LOTISICOTT IS ZONDER RISICO! Product van de ver- eenigde Amsterdam- sche melk-inrichtingen Hygiënisch verpakt.On- overtrefbaar in kwaliteit VERKOOPCENTRALE VOOR «LKMMR-4MSTR. TE4JERGEN-TEL 110 Q teemans O nel f 30.000, f 25.000, f 5.000, f 3.000, f 1.000, mz. KNOCKE-ZOUTE HET RUBENS-HOTEL -1 e RANG OSTENDE GRAND HOTEL WELLINGTON GEEN 2 JAAR IN DE SCHULD BRUSSEL: ATLANTA HOTEL ffiSS alombekende COMMODORE Boulevard Hausmann te PARIJS Düsseldorf Hotel Monopol-Metropole ”m Psychiatrische Inrichting ST. WILLIBRORDUS- STICHTINC HEILOO hebben wij den JUISTEN SCHOEN Vraagt ons naar den prima LIGNANO a. <L Adriatische Zee X7X? MAA9LVLlE8Of>T8T,':K,S®- Alléén voor DAMES! NORDEMANN ------ Openbare Verkooping Wdk6 KATHOLIEKEN Düsseldorf Hotel Ffirstenhof-Royal mU.rcVMVi2i’",,Ei«n“r' KARL LEEB Huls van den eersten rang In alle kamers stroomend ?°.¥d warï ’*“r. M. 4 tot 5.—. Rijkstelef. en prlvébaden met tol.et. Prima Bier- en Wljnrestaur. Pens. 8—10 M Tel.-adr „Fürstenhof- hotel”. Telefoon 38855/57. ENGLISH MOTORS OVERTOOM 40 - A’DAM Alle machines met Electr. VerL 350 ee. KK. Sport, 477 250 ee. KK. Greyhound f 5t0 360 cc. KK. Greyhound f 557 500 ee. KK. Greyhound f «10 680 cc. KK. Greyhound 1788 350 oc. ZK. Greyhound 435 550 ee. ZK. Greyhound 485 500 cc. KK. Bulldog ENGLISH MOTORS 100% SERVICE ENGLISH MOTORS ia alleen Importeur van „Renno” zijspanwagens. Modellen vanaf t35. Onderdeden V. New Hudson In voorraad. Lekker en niet duur 1 Ik I Genève aan aa 44 WWV 1 COLIBACILLOSIB. - Vergeltykt U 565 (576 LAAT V» de K.K. kerk .UW ■d DEN HELDER Speciale Inrichting v. reparaties Telefoon 236. vn te ku en so tei ha Teleteea STl 4 4 4 d d d d d d Voor uw gezondheid is het beste niet te goed. De SAN GUINOSE bleek voor vele zwakken, overwerkten, over vermoeiden het beste. Waarom? De SANGUINOSE wekt uw eetlust, zij bevordert een goede spijsvertering en her stelt die, waar zij verstoord werd. vo va he sel ne 1 SOI Sel I en kit wo 1 nie str tus str *P« nie wei I Nei vri ern Zot de V lan «ev lan en en er rug dat tor gen geh het Zul nu gro gen wü klB 1 wal leid moi een digi dit «el wau «P sue Vai ver vol< mai hoi Kei C w<x nie VOO zon mensctlen. industrieden. I wensebt rtl nieuwe relaties aan te knoopen. of oude alt Se breiden in ZEELAND? Adverteert daa ta de Massa geleeeo Zeeuwaeh Or<blad in alle kringen der provincie Coacsrreerende Advertentie tarieven Proefnummers op aanvraag beschikbaar Men rtehte steb tot bet Bureau na de MARKIEZEN ZONNESCHERMEN STRAND- en KAMPEERTENTEN TOUWWERK en 8TAALDRAADTOUW DEKKLEEDEN - VLAGGEN TE KOOP en TE HUUR WORTELBOER ZAADMARKT TELEF. 686 x di ki si m Maastricht D£ ^•Osfoete Spoon Wijn Toelating vanaf 12 jaar. Schoolgeld naar Inkomen. ;t prospectus. _lfte Woensdags en Vrij dags van 2-4 uur, tot 1 Juli. Rjj kslnkoms tenbelastingbiljet meebrengen s.v.p. U^M Sinds 1896 De SANGUINOSE zuivert, verrijkt en versterkt *t bloed. De SANGUINOSE versterkt uw maag. De SANGUINOSE versterkt uw zenuwen. Zij voedt de hersenen, zij overwint de hardnekkigste hoofdpijn; geneest de slapeloosheid; zij geeft nieuwe kracht en energie. Honderden bij honderden hebben dit ondervonden. Neemt er de proef van! SANGUINOSE kost per flacon f 2.-, 6 fl. f 11.-, 12 ft f 21.- Bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM 4* Co. - De Rlemerstraat 2c/4 - Den Haag. Nederlandsch Fabrikaat. op DINSDAG 18 MEI 1933, des na middags 6 uur (nieuwe tijd), in het koffiehuis „DE VALK" ten over staan van Mr. C. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van: te Oude Niedorp, groot pl.m. 1 A_ 23 CA. Verhuurd per week aan G. Hlel- kema Behoorende tot de nalatenschap van den heer A. DE GEUS. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de notarissen Mr. O. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breed- straat 10, Alkmaar. WINKELHUIS met ruime wsutug. erf en vrije steeg a. d. Spoorstraat SoVDTWONING.’^odeni Inge- rlcht a. d. Varne broek. Huur Inlichtingen bij J. H. JACOBSE Verdronkenoord 78 te Alkmssr Makelaar en ondernemer publieke werkooplngMi, schattM sn asra- rantiebeaorger. jH WIJ HEBBEN EEN nooit, loepen precies en s<jn billijk In prijs A: Verkrijgbaar bij de bekende Lotisico-Vertegenwoordigers of t Den Haag, Postgiro No. 9595. VRAAGT PROSPECTUS Telefoon 770969 VRAAGT PROSPECTUS 1 zendt rechtstreeks f 2AS aan Lotisico, JuL van Stolbergplein 11, Zoekt U iets fijns, iets ongemeens? Komt U dan eens zien naar onze aorteering. Geen afbetaling. Hotels en Villa’s v. allen r. Casino. Conc. Dansav. Won- deroch. park. Schllderacht. vijver v. 6 H.A. (roelgeLh Inl. b/h Gemeentebestuur Het mooist gelegen hotel op den Zeedijk. Zonnige ligging. Teiegr.-adr.Welllnotel. r den weg van naar Rome. BILLIJKE PRIJZEN. Het depöt van het bekende A’damsche Stofzulgerhuis. Vljzelstr 5 en Haarlemmerstraat 41. A’dam; Steenweg'31, Utrecht; Oroote Houtstraat 94, Haarlem, vertegenwoordigd In GEBOUW DE UNIE TE ALKMAAR heeft een aorteering van 40 bek. merken stofzuigers wx>. Premier Reglna. Rltsema. Excelsior f 25. El Lux 25 en f 30 op slede f 35 Premier Duplex f 55 Hoover f 80. Hamilton Beach f 80. Pyramid f 100, Primo 62.50, Servus en Nilflsk f 15 enz. enz. Het van ouds vertrouwde adres waarborgt U volledige garantie. CAFE met ruime woning, stalling, garage en erf, groot 390 cA., met vergunning en inventaris, eventueel ook zonder deze, een en ander legen te Schoorldam, zeer geschikt voor jongelui, ook ter uitoefening van nevenbedrljf, door omstandig- beden spoedig en billijk over te nemen. HEERENHUI8 a. d. Wilhelmina- laan, schitterend uitzicht, wegens vertrek billijk te koop. GROOT CAF*-RE8TAURANT- BEDRIJF met terraaaen, -m ook te huur, met overname van inven- taris. 15 HJL GROND, gunstig gelegen a. d. Spoorlijn, in de gemeente Alkmaar, voor alle doeleinden ge schikt. Mooie RENTENIER8WONINGEN te Alkmaar en Heiloo. in prijzen van f 4300.— en booger. Elk Hotel 260 kamers m. bad. Modernste Inrichtingen. Kamers v. a. Frs. 40; m. bad Frs. 55 Rest. m. vaste pr|)Ben en A la carte. Pension. 9 50 tot R M. «50. Verzorgde w|Jn- en blerrestauranU. Uitstekende keu leen en bekende wijnkaart. Oroote garage In de onmiddell. nabijheid voor Mannelijke Zenuw en Zielszieken. Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. TELEFOON ALKMAAR 12 4 0 Oeneesheer-Dlrecteur J. A. J. BARNHOORN. Diiaa<»ldn,-f Park-Hotel Het Toorn behaagl. hotel, onmiddell. a/d trusseiaon ryi notei Horgarten gelegen, tegenover de Opera. In uet centr. der stad. Uitstekend restaurant met erkend voortreffel keuken, re egramadr.: Parkhotel. Tel. 10801. Oarage. Kamers vanaf Mk 6 - Kamers met bad vanaf Mk 9Ontbijt Mk 2 PROFITEERT! Prachtige Kanaries Prima dag* en avondzangen Saksische en Seiferts 9.Extra voorzangers f 2.50 Popjes «75 Witte mannen ka naries 4.50. Mannen da- pansche Nachtegalea f F. CORSTENS— VERSCHUREN Helmond Volledig Pension met fooien en bediening f 9.40 tot f 3. INLICHTINOEN OTTO BCHWEIOER LIGNANO LATTBANA. en RHEUMATIEK.' cnrrentle tarten. HATEL ASTORIA HOTEL ALENER HATEL DU GRAND CHEF HATEL DE FRANCE HATEL DE LA GARE HATEL HEMMEN 8UCC. HATEL DU MIDI Het is géén bezwaar Da mes, als U corpulent bent en U wilt gaarne een ge maakt schort koopen wat U prettig zit. kleurecht is en prima van kwaliteit. Wij hebben steeds een buitengewone groote sor- teering, ook in extra wijde maten en In prijzen, ab soluut laag. FIRMA HERM. RITSEVOORT 36. h. Vrouwanstr - Alkmaar. *B Schort van Nordemann, daar heb je wat an. Pracht Mutsen met bijpas sende Shawls. - Fantssie- thawls. nieuwste Dames- en Kinderkraagjen. ook pelterine-model Mooie Damespnllovers. Nergens goedkooper dan bij ons. Bij M eassabons 1 terug E. Buers - Houttil Koopt niet in winkels waar onzedelijke lectuur ot N. Malthuslaansche artikelen worden ver kocht ot voorhanden zijn. Koopt aan Statlonsboekenkasten ALLEEN DIE LECTUUR WEI K' GEEN GEVAAR OPLEVKB1 MlimiMIIIIMIIHflIlHIlllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIimillIllHiiiiHiUIlllilliiiii NAAIMACHINEHANDEL A. HILDERING Zaadmarkt 66—68 ALKMAAR KOOPT UW NIEUW MODEL 1933 MONTGOMERY BIJ DEN OFF1CIEELEN AGENT VOOR NEDERLAND. 600 cc. KK. Bulldog Heeft splinternieuwe motoren voor honderden guldens beneden de STANDAARDPRIJZEN New Imperial 5 PK. 1685 New Imperial 3% PK. 385 New Imperial 2U FK. 1 New Imperial 1J4 PK. 1 Sheffield Difnelt 3Vi PK. J 370 Franels Barnett 1,4 f— - James 2}4 PK. ZK. 970 New HuAwn 1% PK. KK. 415 Cotton 3% pk' KK. (536 Dot PK. t Takt /t25 Dot 1 PK. 2 Takt f tOO OVERTOOM 49 - A’DAM Telefoon 836M Schitterende resultaten met de behandeling voor aandoening van LEVER en GAl.Rl aaa msnv, en langdurige HAKDLIJVIG- ZWAARLIJVIGHEID. DIABETES, eens onze tarieven, die alle con- PALACE HATEL S. A. HATEL 8CHLECK HATEL TERMINUS HATEL RESTAURANT DE LA SOURCE PENSION BON ACCUEIL HATEL PENSION PRINCE JEAN. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 20