Voor de vijftigste maal Gespannen toestand België 1 I I I.V.C.B.-overzicht I I I I I I I I r I I HOLLAND-BELGIE o in EEN NIEUW MET JASPAR? I I f ZATERDAG 6 MEI SPORT EN SPEL W1ELERVARIA DE SAMENSTELLING DER ELFTALLEN. L I.V.C.B. d. De balans Programma IN NEDERLAND beide kanten Hollandsche zege K.N.V.B. Competitie-restanten IN BELGIË STOOMVAARTLIJNEN VOETBAL VAR IA RIPENSIA Officieuze wedstrijden LAWNTENNIS ONZE TENNISSERS l MRS. MOODY—WILLS OLYMPISCHE GEDACHTE De Brocqueville ziek? Moustique, Charleroi. NELLEN (D.H.C.) En de Fransche tenniskampioen schappen De kampioenscompetitie in vollen gang °IET VAN VFMopM rijdt IN TrvonvTT» VOORHOOF (Liersche) Programma -- - y ANDER1ESEN (Ajax) BROEK (P.S.V.) (P.S.V.) VAN HEEL (Feijenoord) DU1JNHOUWER (Feijenoord) VErtSYP (F.C. Brugge) VAN 1NGELGHEM (Daring) DEDEKEN Antwerp voor Zondag „De onthullingen over de mil- lioenenverbraezing by de ambtenary zyn ver- byeterend” Het zal een wedstrijd worden van groote geestdrift aan voor Zondag Een wedstrijd van den geest O /IN Nederland: i Officieele wedstrijden. Scheidsrechter OHLSSON (Zweden). Rotterdam: Nederl.België de België sen ran Wilhelmina hooger moeten aanslaan. Belg.6—Nfederl Um vlo voorts 1—1 In de Spaamestad besluit T. Y. B. B. het 10 ons een uur Totaal van alle wedstrijden: Amst. (Van onsen correspondent te Brussel) 11 s isW s-’d Nederland België Haarlem Rotterdam 22 33 43 43 31 21 31 13 40 40 5 5 S 11 111— 89 80—111 Kamp ioenscompeti tie Westelijke voorronde VolendamDHL Promotlecompetltie reserve 3e klasse BFC 2—De Volew. 2 DEC 2DWS 2 Kamploenscompe tl tie Zuidelijke voorronde KolpingWilhelmina De uitslagen van den eersten dag van het Davis Cup-toumooi NederlandPolen luidden: Timmer (Nederland) wint van Hebda (Polen» Naar verluidt is het thans vrijwel zeker, dat Mrs. Moody Wills niet aan de as. Fransche ten niskampioenschappen zal deelnemen. ZIJ zal dit jaar slechts èèn maand in Europa vertoeven en alleen in Wimbledon uitkomen. Nederland België Nederland België landsche leeuw zich Zondag niet aou hand haven. Daar houden wU bet dus op. De meldt le klasse A WHCaesar KerkredeMariana VolhardingSltt. B. F Forti tudoVIC Wllskr.De Meer a van De brievenbesteller beweer de dat hij een brief bij me ge bracht heeft, maar ik heb ’em nooit ontvangen. Da’s niet zoo erg, dan rij den we even langs zijn vrouw om haar te vragen wat er in staat. SAEYS (C.S. Brugge) Tloczynsky (Polen) wint van Hughan (Ne derland) 61. 62. 64. De stand is dus 11. AFDEÉLING I 2e klasse B HerculesDe Spart. Promotlecompetltie reserve 2e klasse RCH 2De Spart. 2 1—4 3—3 3—3 1—1 2— 3 1—2 3— 1 7—0 3—1 l—l 1—1 5—0 1— 5 3—3 1—1 1—1 2— 2 1—1 1—7 Ter gelegenheid van het internationaal voet- baltournool op 4 Juni te Luxemburg ter viering van het 25-jarig bestaan van den Luxemburg- schen Voetbalbond, zullen eenige elftallen van Frankrijk. N e d e rl a n d, België en Luxemburg tegen elkander in het strijdperk treden. Het resultaat van de loting was: Nederland B tegen België B. Luxemburg tegen Frankrijk B. De winnaars spelen tegen elkaar om den eer sten eri tweeden prijs, de verliezers om de derde en vierde plaats. Than* rijn de onverzorgde»” voor den a a Tour de France, op twee na, gekozen. Het ztfn: België: Romain Oyssels. Julien Vetvaeke. Joly Bonduel. Decroux. Hardtquest. Wauters en Roos- mont. Italië: Louis Barral. Ora nd I, Bergamaschl. Or- rechia. Caccionl. Scortlcatl. Martano en Gestri. Zwitserland: Plpoz en Strebel. OostenrtfkThalllnger en Auret. Frankrlik: Benoit Faure. Bernard. Blsseron, Buttafochi. Cornet, Driancourt. Fayolle. Ignat. Mazeyrat. Mervlel. Mlthouard. Monclero Ncu- hard Rinaldi. PiuVorrlH en PAr-n-n De Roemeensche voetbalclub zal een tournee door ons land maken. Gespeeld rullen worden ‘n vijftal wedstrijden o.a. te Amsterdam. Rotterdam en Den Haag. Van 7 tot 25 Mei zal te Nice een belangrijk voetbaltoumool plaats vinden. Uitgenoodlgd zijn de Envelsche clubs Bristol Rovers en Wolver hampton Wanderers, de Itall-’ansche clubs Mi lano en F. C. Torino, alsmede Sporting Club uit Nlmes en de Olyirnlque Gymnaste Club uit Nice. Waarschijnlijk zal nog een Honeaarscnen of OostenrUksch elftal uitgenoodlgd worden. 2 aan 5-6’28 Rotterdam: Nederl.België 2-12-'29 Amsterdam: Nederl.België 24-2-’32 Amsterdam: NederlBelgië 31-8-*20 Antwerpen: België Nederl. 14-9-'30 Brussel: België—Nederland 16-10-"32 Brussel: BelgiëNederland OTTBBDONK 2e klMM A2 Rod a BNP BODIBt Michiels gestel VULCANU8, S Mel van Alicante te Burriana. TRITON. 5 Mei van Pemls n. HEBE. 5 Mei van Amst. n. Kr COSTA RICA. 4 Mei van Barl Limon. 24 9 ia 9 V. d. EYNDE SAEYS DESMEDT (Beerschot) (C.S. Brugge) (Uccle) CLAESSENS HELLEMANS (Union St.G.) (F.C. Mechelen) HOYDONCK.X Excelsior aanvoerder BRAET (C. S. Brugge) VAN RUN v. d. MEULEN (H.F.C.), aanvoerder 16 57 34 41 AFDEELING III Reserve le klasse Beslissingswedstrijd AZC 2-AGOVV terr. nader te wijzen. Res. 2e klasse B Gelrla 2Rhenus 2 Eendr. 2Arnh. Boys 2 AFDEELINO IV Promcomp. 2e klasse MiddelburgJuliana 2e klasse A DongenTSC Breda—RBC 2e klasse C Waubach Miranda Staatsman Emma Sltta”*- De Zesdaagsche te Boston werd gewonnen door Hill-Davls met 847 punten 2. Grimm-Severgnlni 596 3 Wlnter-Duellberg 533 4. Drmpeey-8hee- man 384 nunten. De anderen volgden op een of -neer ronden. Rijksmlnlstcr Dr. Goebbels heeft Dr. Wilhelm Ley hausen, die namens de Duitsche regeertng dc feesten van de „Angelos Sikelianoe” te Athene bijwoont, gemachtigd de volgende verklaring al te leggen: „Het jonge Dultschland is de meenlng toege daan te handelen overeenkomstig den vooruit gang v. d. menschelijken geest, door te trachten de gedachten, welke aan de Olympische Spelen ten grondslag liggen, op volmaakte wijze, d.wi naar het woord van Friedrich von Schiller Kampf der Wagen und Ges&nge” weer te doen herleven. De Duitsche Rijksregeerlng verklaart, dat zij de Olympische Spelen van 193a, welke het lot haar als gast vrouwe heeft toegewezen, in dezen geest wenscht te doen houden. Ztf heeft beslo ten alle deelnemende landen uit te noodlgen tot een wedstrijd van den geest. De vriendschap tusschen de naties zal tenslotte slechts berusten op besef van eigenwaarde Daarom stelt de Rjjks- regeering voor als geestelijk strijdperk aan te wijzen het gebied van het onvervreembaar be zit van elk land ter wereld: de taal. De laatste kunst van de taal echter is het drama. Elke mededingende natie zal getuigenis afleggen van haar meest eigen geest en haar in stelling ten opzichte van de eeuwige problemen der menschheld. van vrijheid, liefde, schoonheid en God. De Duitsche Rijksregeerlng. die weet te han delen in den geest van het Duitsche Volk, wil de volkeren der aarde aansporen, haar te helpen de Olympische Spelen te vervolmaken, door trouw te zijn aan hunne oudste gedachten, roo dst deze ontmoeting van de wereld op steeds volmaakter wijze een werk des vredes wordt en zoo Innig mogeljjk met den geest wordt verbon den. De Duitsche regeering zal de deelnemende lan den afzonderlijk ultnoodigen tot verdere bespre king van hun medewerking aan de uitvoering van deze gedachte. LLOYD. ,4 Mei n.m. 10 WEBER (A D O.) PELLIKAAN (L.O.N.G.A.) WELS ADAM v. (Unites) (H.V.V.) Woensdag 3 Mei haar plan van begrootlngs- evenwlcht zou voorleggen aan de Kamer, en onverwijld bespreking van dit plan en de daar mee samengaande volmacht vragen zou. waarbij dan de vertrouwenskwestie zou stel len kwam ter elfder ure de tijding, dat se, wegens ongesteldheid van de Broqueville. nog enkele dagen wachten aou. Want de Eerste Mi nister wenscht zoo beweert ze voormeld plan zélf voor te. dragen en te verdedigen. Dat de Broqueville. die onlangs gansch her steld heette, nu weer sukkelend zou zijn. Is, vooral gezien zijn hoogen ouderdom, niet ón mogelijk. Doch dat het hier een diplomatieke ziekte geldt, om door het rekken van den toe stand tijd te winnen ter opsporing van red dingsmiddelen, is evenmin uitgesloten. Behoort zelfs tot de waarschijnlijkheden. Velen meenen dan ook. dat de Broqueville en Jaspar. eindelijk overtuigd van het onwrikbaar voet bij stuk hou den der katholieke democraten, den tijd der „ziekte” van eerstgenoemde zullen benutten, om bet gecompliceerde plan op te maken, binnen welks grenzen de gewenschte volmacht zich zal mogen bewegen plan dat tot nog toe opzet telijk in t vage was gehouden, om Jaspar de handen volkomen vrij te laten. Dat er thans, bij dit plan-optnaken. met de waarschuwing, ja met het veto van de christelijke democraten naar behooren rekening zal gehouden worden d.wx. dat Jaspar niet raken zal aan de grondslagen van het werklooeensteun-stelsel, en dat h|j. bjj het uitroeien der misbruiken op dit gebied, ook op andere, heps aangeduide akkers duchtig zal wieden mag thans als zeker be schouwd. Immers, hij heeft nu genoegzaam on dervonden, dat de katholieke democraten niet aarzelen zullen, hem de gevraagde volmacht te weigeren en de regeering te doen vallen, indien zfjn plan hun niet de gewettigde voldoening en de gevergde waarborgen mocht geven. Hoe noode ook en wie het autoritaire van Jaspar’s karakter kent. weet, dat het hem heel wat zelf overwinning zal koeten, om zich daarnaar te plooien tóch zal hU in de regeringsverkla ring. aanstaanden Woensdag af te leggen in de Kamer, moeten bijdraaien in zake werkloozen- steun. moeten optreden in zake de elders heer- schende misbruiken, moeten aangeven', welke grenzen hjj niet overschrijden zal. Er wordt door ingewijden beweerd, dat de diplomatieke ziekte van de Broqueville wel zou kunnen voeren tot zijn dood als Eerste Minis ter: Namelijk, dat hU zinnens zou zijn, ze als voorwendsel te nemen, om zich eerstdaags uit de regeering terug te trekken, daar hij de mis lukking van zijn politiek beleid voorziet. De zelfde ingewijden dulden Jaspar dan als zijn plaatsvervanger aan. Het zou een alles behalve behendig manoeuvre zijn. In den huldigen, tot berstens toe gespannen toestand, wordt er van de opperste leiding, naast helder Inzicht en vasten wil. ook groote omzichtigheid en veel tact verelacht. En al zal niemand Jaspar’s onge- meene begaafdheid ontkennen toch mag er met reden aan getwijfeld, of hij wel over die belde laatstgenoemde eigenschappen genoegzaam be schikt, om het eerste in aanraking komen met een hem weerstrevend parlement, niet dadelijk te doen ontaarden tot een regeeringbrekende hotsing. HOLLAND-AFKIRA LUN. MAASKERK. uitreis. 3 Mel can Bordeaux. MELISKERK thuisreis. 4 Mei te Antwerpen. KLIP FONTEIN uitreis. 6 Mei te Antwerpen. DIVERSE SCHEPEN De zware wolk der sinds weken dreigende ml- nisterieele crisis, ter oorzake van het meenings- verschil betreffende het verleenen der beperkte volmacht aan de regeering, breekt wel niet open door den bliksem van *t geduchte feit, maar groeit toch gestadig in omvang en donkerheid aan. En van dag tot dag wordt het duidelijker dat de kordate houding van de christelijke de mocraten den nog al dictatorisch aangelegden Jaspar, minister van Financiën, die heilzame vrees heeft doen krijgen, welke voor zoovelen bet begin is van de wijsheid In overeenstemming met den Eersten Minis ter, had hij een plan van begrootlngsevenwicht opgemaakt. dat, naar hjj voorgaf, slechts met den vereischten spoed en de noodlge doeltref fendheid kon uitgevoerd worden, wanneer hij de handen vrij had, niet telkens de beoogde maatregelen moest doen goedkeuren door een tijdverspillend en nestenzoekend parlement. Doch gepraamd, om toch ten minste in groote trek ken dit plan bekend te maken, aan het parle ment en aan het publiek, die geen van belde er mede gediend waren een kat in een zak te koopen, bepaalde hjj zich telkens bjj het geven van zóó vage inlichtingen, dat er hem speel ruimte genoeg overbleef, óm zich handelingen te veroorloven, waarvan noch bet parlement, noch het publiek wilde hooren. Immers, sis voornaamste middel tot herstel len van het zoo bedenkelijk uit den haak ge schoten begrootlngsevenwlcht. duidde Jaspar aan, dat hij alle misbruiken zou opaporen en uitroeien, waardoor de Schatkist jaarlijks hon derden millloenen verliest. Eenieder is akkoord op het grondbeginsel Doch de meenlngen loo- pen erg uiteen, waar het gaat om de toepassing. Want de eerste vraag, die gesteld wordt, is na tuurlijk: Waar heerschen die misbruiken? En tot nog toe beeft Jaspar at. laat ons zeg- Zondag a.s. zal te Brugge een omnlumwed- strijd worden gehouden tusschen Hamerlinck en Kaers èënerzijds en Reynaud en Pijnenburg an derzijds. De koppels welke aan de Zesdaagsche te Mün chen deelnemen, welke heden (Vrijdagavond) be gint. zijn: Louet-Faure (Frankrijk). Boeel-Pel- lizarri (Italië). Bresctanl-Glllbert (Italië). Buys- se-Billiet (België). Buhler-Merlo (Zwitserland», alsmede de Dultschers: Ehmer-Umbenhauer, Tietz-Lehmann. Rleger-Ooebel. Altenburg-Resi- ger. Kllian-Vopel en Glebler-Faczynski Goebel- Rieger vertrekken als favoriet— AMSTEL. 1 Mei van Kotka te Lovtaa. JONGt JACOBUS. 3 Mal van Moetaganem te Torre vie ja. MIRZA. Rouaan n. St. Kite was 3 Met 10 u. n.m. 42 mijlen Z. van Niton. WOENSDRECHT. naar Constansa. poes. 30 April Gibraltar J. B AUG. KESSI .ER. 4 Mei van Ballk Pappan n. Brisbane ALUDRA. naar Londen, was 4 Mei 8 u. 40 vja. 130 mijlen Z. van Lands End. BRIT8UM. naar B.-Alres. was 3 Mei 4 u. 6 mm. 15 mijlen Z O. van Niton. STRYPE. 4 Mel van Cardiff te Swansea. MAASTROOM. 4 Mel van Newport te Swansea. VUESTROOM. 3 Mel van Amst. te Huil. DORDRECHT. Londen n. Port Arthur, pasa 4 Met Southend. ALDERAMIN. 5 Mel van Fremantle te Llver- pool. RO8SUM. 4 Mei van R’dam te Bremen. SOESTERBERO. 4 Mei van Honfleur n. R’dam. BATAVIER vn. 4 Mei van R’dam te Kingalynn. BATAVIER V. 5 Mei van R’dam te Gravesend. AGNITA. a Mel van Houston te Avonaaouth verwacht: gaat daarna naar Ronaan en St. Kitte gen: de regeering op die vraag nog niet het besliste antwoord gegeven, dat volstrekt nood- zakeljjk is. wil men het parlement overtuigen van het onvermijdelijke der verieening van de verlangde volmacht. Uit hetgeen in officleuse regeeringskranten reeds is verschenen aangaande de bedoelde uit te roeien „misbruiken”, is het den christelijke democraten ten klaarste gebleken, dat Jaspar daarbij vooral het hervormen van het huidig stelsel der toekenning van den werkloozensteun op het oog heeft. Op heftigen. vaak giftlgen toon, werd er in die uitsluitend conservatieve kranten uitgevaren tegen tel van misbruiken, op dit gebied vastgesteld, zonder dat er gerept werd van hetgeen ook elders aan onrechtvaar digs in dien zin bestond. De katholieke demo craten gaven grif toe, dat er op stuk van werk- looasensteun toestanden waren, waaraan een einde diende gesteld. Doch zij deden daarbij opmesken, dat er terzelfder tijd over andere muurtjes diende gekeken, om ook diAr orde te brengen in een warboel van mlllloenen-opslor- pende verspilling. Wat tot dan toe slechts be kend was aan enkele ingewijden, geraakte nu ruchtbaar. En wat er. sinds weken aan één stuk, onthuld wordt inzake millloenenverbras- slng door nalatigheid of corruptie der admini stratie, of door de cumulaties van posten der hoogst geplaatste ambtenaren, is gewoonweg verbijsterend. Welnu, tot op heden heeft noch Jaspar, noch de regeering aan het dringend veraoek van de kathollek-democratlsche Parlementsgroep ge volg gegeven; is het uitstippelen van een be paalde actie achterwege gebleven; kan er geen stellige verzekering, geen duurzame waarborg voor de toekomst verkregen worden. Vandaar de toenemende argwaan, dat. eens de volmacht verleend, ze willekeurig zal aangewend worden in reactlonnalre richting, ter afbrokkeling van wat door de christelijke democratische fractie op gebied van sociale wetten In de jongste jaren is tot stand gebracht. En waar voor dezen de zeer diplomatieke de Broqueville en de zeer autocratische Jaspar. steeds hun slag wisten thuis te halen. de eene door beloftepvolle welsprekendheid, de andere door klemmend eischen. belden door dreigen met ontslagnemen en regeeringscrisls. daar ondervinden se nu, tot hun verbazing en ook wel wat ontred dering! dat dit ballonnetje niet meer opgaat; dat de katholieke porlementsfractie, ver over wegend christelijk democratisch, daarmede niet meer te imponeeren is; en dat zij, willen ze de begeerde volmacht bekomen, de kaarten op ta fel zullen moeten openleggen. Doch meer en meer blijkt het vermoeden ge grond, dat er In die kaarten troeven zijn, welke Jaspar liefst geheim zou houden, om ze eerst uit te spelen wanneer, krachtens de verkregen volmacht, het parlement se hem niet meer uit de hand kan slaan. Immers, na op hoogen toon AFDEELING II 3e klasse C ED8—Coal Reserve le klasse Feijenoord 2HBS 2 De stand van de Zesdaa-’S'-he te Toronto was na 23 uur rilden: 1. Audy Peden 58 punten. Op 1 ronde: 3 Sretta-Otteveire 49 punten. 3. Bar tell-Crossley 38 punten. Op de achtste plaats vinden wij Debaets-10- toumeur met vier ronden achterstand en 34 punten. De Hollander Plet van Kempen, die met Le- nage een koppel vormt, neemt de tiende plaat» In op 5 ronden en met 82 punten. PromoUe-degrsdstle- competitle V VU—Llmvlo CmosDenekamp 2—1 27 55—38 15 35—55 3041905 Antwerpen: 9 4 1906 14 4 1007 29—3—1908 21—3—1909 13— 3—1910 19— 3—1911 10—3—1912 9—3—1913 15—3— 19M 15—5—1921 I 26—3—1922 27—4-1934 15—3—1925 14— 3—1926 13—3—1927 1—4—1928 5—5—1929 18—5—1930 3—5—1921 20— 3—1932 9—4—1933 14—5—1906 13—5—1906 9—5—1907 26—4—1908 25— 4—1909 10— 4—1910 Haarlem 2— 41911 Dordrecht 28— 4—1912 20—4—1913 Zwolle 2641914 Amsterdam 7—5—1922 29- 4—1923 23—3—1924 3— 5—1925 2—5—1926 1—5—1927 11— 3—1928 4—11—1928 4— «—1930 29—3—1931 17—4—1932 Nederland België De strijd om den hoogsten titel in de R. K. F. is morgen in vollen gang. Reeds Zofidag JJ. Is In het Oosten de beslissing gevallen tenzij -ie protestcommissie anders beslist. Achilles en 8. D. O. U. C. speelden nl. gelijk maar eerstgenoemde protesteerde tegen het niet toekennen van een elf meter schop. ZHJft de uitslag. 22, echter gehandhaafd, dan vertegenwoordigt 8. D. O. U. O. ook dit jaar het Oosten. Voorlooplg wordt de Oostelijke kampioen op ion-actief gesteld, want vooraleer de Zuide lijke kampioen bekend Is, zijn we wel zee we ken verder. Kolping en Wilhelmina openen morgen den strijd om de Zuidelijke suprema tie en ook hier durven we geen uitslag voor spellen, al lijkt ons een puntenverdeeling niet uitgesloten, hetgeen voor Wilhelmina een gun- tlg resultaat zou zijn. De club uit Weert won op overtuigender wijze het afdeellngskamploenschap dan Kol ping en afgaande hierop, zouden we de kan seizoen met een ontmoeting tegen D. O. N. K. De Gouwenaren kunnen dezen wedstrijd als een goede oefening beschouwen voor de as. degradatie wedstrijden maar sullen oi. In de Yellows hun meerderen moeten erkennen. Het resultaat is echter van geen invloed meer op het ranglijstje. B1NSKNLANDSCHE HAVENS .JMUIDEN aangekomen 6 Mei: Polarl». au; Astarte, s. Bremen; Rapid, ma., R’dam; Tbe- asu». s. Hamburg; Deerne, e. Oooie; Vechtstroom, s, Hull; Gateshead, a. Newcastle; David Living sone. s. W.-Alrüta laatst Hamburg; Waaaborg. a Stockholm; Fairplay 14, sleepboot. Hamburg. ..eerlandla, ma.. Londen; Rijnstroom, Leith. Vertrokken 6 Mel: Simon Bolivar, a. W.-ln<114; ,‘oeiau Laut. ma.. Java; Ousel, a, Liverpool; Ko- ugsberg Freuasen, a. Emden; Fairplay 14, sleep boot, Hamburg, met twee onderloasers op sleep- .ouw. Evina, s. Key West v.o. AMSTERDAM aangekomen a Mel: Polaus. Kau- aio, hout. Houthaven. J. Sydzea A Co.; Neerlan- dla. Londen cement. .Rietlanden. Salomon’s Shipp. Ac Forw. OIL; Astarte. Bremen, stukgoed. De Ruy- terkade. Van Es Ac van Ommeren; Rapid, R dam. ledig. Javakade. Wm H. Müller A Co.; Theseus. Hamburg, stukgoed. Sumatrakade. Verg. Carga- doorskantoorDe ar tie. Gooie. stukgoed en steen kolen. Handelskade. Oebr. Bcheuer. Vechtstroom, Huil, stukgoed en steenkolen. Handelskade. Holl. Stoomb. Mi) Gateshead.v Newcastle, stukgoed en steenkolen. J. P. Coenhaven. Idem; David Living stone, W.-AIrlka laatst Hamburg, stukgoed. Bor- neokade. P A. van Es A Co.; Wssaborg. Stock holm. stukgoed. Handelskade, Verg. Cargadoors- kantoor; Rijnstroom. Lel tb. stukgoed en steen kolen. Handelskade. Holl. Stoomb Mij. KON. HOLL. FLANDRIA. uitreis Southampton. KON. N'ED. STOOMB. MIJ. ACHILLES 4 Mel van Alicante n. Barcelona. AJAX. 5 Mel van Kopenhagen te Aarhuus. BERENICE. 4 Mel van Trléet te Flume. COTIICA, thuisreis. 5 Msl v.m. 9 uur te Havre: zal 6 Mei c a. 6 uur n.m. de reis voortzetten en wordt 6 Mei c.s. 7 uur n.m. te Amsterdam ver wacht. DEUCALION. 4 Mel van Alexandria n. Torre- vleja. ORION. 4 Mel van Izmir te Istanboul. PERSEUS. Amst, n. Kopenhagen, pass. Mei Hqltenau. TITUS. 4 Mel van Izmir n. Samoa. VENUS. 4 Mel nm. 9 uur 30 van Amst. te Hamburg. VULCAN U8 4 Mel van Alicante n. Burrlana. MEROPE. 4 Mei van Valencia n Amst. SIMON BOLIVAR. 6 Mel van Amst. n. W-Indl*. THESEUS. 6 Mel van Hamburg te Anut. RHEA. 5 Mel van Amst. te R'dam. TIBERIUS. 6 Mel van Amst. te R'dam. BOSKOOP. 6 Mel ca. 8 uur v.m. van Chill te Umulden verw. EUTERPE 4 Mel van Gothenburg n. Amst. TITUS. 5 Mel van Izmir te 8amos._ 7 W-fndML :openha*en. irbodcs n. Puerto De Duitsche sprinter Enael 0<>k in ons land welbekend, heeft de mededeeling ontvan gen. <181 hij niet meer op de Duitsche banen ma? trainen en rijden Deze maatre<rel Is geno men, daar de ven Fnvel een Joodsche is C OVV—Kolping D Bladella—VVV W8Hercules Wilhelm 3— B8V X Csnsar 3— RKBSV F BleijerheldeKaalh. O EVV—BeKeldla TlglisSteyl H 888Bervstius I MW Emms 17 en 48 min. TreffersBVC 8CENovlomagum L Losser- -Quick 3 N Alw. ForwardDoes O Spart. 3L. en 8 Blauw ZwartLlsse r moet toch wel iets haperen aan H kaarten-distributie voor onze Holland België-wedstrijden. Tal van sportvrien den en andere relaties vragen of je „nog een kaartje" voor Zondag hebt en degenen, die zich weinig ot niet voor voetbal interesseeren. maar desondanks vaste bezoekers van Holland België-wedstrijden zijn, vertellen met een ge zicht of het de gewoonste zaak van de wereld is, dat zij er wel aan wisten te komen en altijd naar HollandBelgië gaan. Kr moeten wel geheimzinnige kanalen zijn waarlangs da zoo vurig begeerde entréebUjet- ten de gelukkige bezitters bereiken, want straks kunnen wij op Stationsplein. Rembrandtpleln en Stadlonplein weer ervaren dat alle voor zorgsmaatregelen ten spijt het opkoopersg.lde tegen schandelijke prijzen kaartjes van de hand doet. Hoe weet niemand, maar zjj komen er altija aan. Zoo hebben wjj dan weer het gebruikelijke voorspel van telefonische, schnftelljke en mon delinge aanvragen achter den rug en overal waar wij komen en gaan Is de kaartenstrijd het onderwerp van den dag. Deze strijd is zeker niet minder heftig en niet- minder span nend dan de match zelf.' HollandBelgië heeft nu eenmaal zijn bij zondere bekoring en er zal heel wat moeten gebeuren voor dat de aardlglieid er af u. Er komen Zondag In het stadion weer roode en oranjedulvels tegen elkaar en alleen deze kleuren-combinatie wijst reeds op een ver woeden strijd 1 WU gaan een gouden jub.leum vieren. Wel niet officieel, maar dat doet er niet toe. De strijd van Zondag is de vijftigste ontmoeting tusschen beide landen, troost- en extra-wed- •trUden medegerekend. WU mogen dus bU deze gelegenheid op iets aparts rekenen en hopen slechts dat dit aparte niet zal bestaan In een Hollandsche nederlaag, welke wU met verwachten. Er schijnt een meenlng te heerschen. dat Nederlandsch elftal in het Olympisch stadion vrij onfortuinlijk was en dit wordt ais ernstige reden opgegeven waarom de Belgen Zondag wel eens revanche konden nemen voor de vier achtereenvolgende nederlagen. WU deelen deze meenlng met. Het Neder- landsch elftal verloor in het Olympisch stadion zeven wedstrijden, o.a. tegen Uruguay, Schot land. Ierland, Tsjecho-SlowakU* en HongarU? en vooral de nederlagen tegen de Hongaarsche en Tsjechische prots waren zoo eervol, dat wU er steeds met voldoening op zullen kunnen •«- rugz.en. WU verwerpen dan ook de meenlng dat onze oranje-ploeg in het WJsstadion on- fortulnlUk zou zijn en daarin krUgen wU mor gen gelijk ook. Niet, dat wU zonder meer de mannekes tot gehakt zullen maken. Geen sprake van. Want het kriebelt heusch wel een beetje bü onze Zuiderburen, dat die verwaande kaaskoppen nu maar geregeld successen boeken op het groene veld en de Belgen zullen dan ook mor gen en dusdanig enthousiasme ontplooien dat wU er af en toe beteuterd van zullen staan kijken. Toevallig weet echter ook de Oranje-ploeg wat geestdrift vermag. En naast de bezielende leiding van aanvoerder van der Meulen is de motor van onze ploeg na een afwezigheid van eenige wedstrijden weer van de portu. Die motor is de kleine Adam, die een gewel digen gang in ons team kan brengen en die dit keer met den kleüjen snellen Wels een vleu gel vormt, waarvan wU buitengewoon veel ver. wachten. Met den hardwerkenden v. d. Broek op de centervoorplaats zal onze aanval zeker succes hebben, waarbij allerminst de tactische Van Nellen op de linksbuitenplaats mag worden vergeten. Waarom Bonsema. die toch steeds voldaan heeft is gepasseerd voor den Feyenoord- man Duynhouwer is ons een raadsel maar wU hopen van harte, dat de strUd van Zondag de Keuze-commissle in het gelUk zal stellen. Over onze verdediging behoeven wU geen woord meer te zeggen en wU kunnen heusch niet anders dan een Nederlandsche victorie voorspellen. Werkelijk er zouden al heel bU- zondere dingen moeten gebeuren als de Neder- MIJ. OCEAAN POLYDORU8. Amst. n. Java. pass. 4 Mal Gi braltar. PHBONTIB 3 Mel van Swansea te Birkenhead; vertrekt 6 Mei naar Java. PROMOTHEU8. vertrekt 7 Mei van Londen n. HOLLAND-AU8TRALIE LIJN. TARAKAN, Antwerpen n. Bramen, paan. 4 Mei VHaelngen. MU. NEDERLAND. MARNIX VAN ST. ALDEOONDE. thuisreis. 5 Mel van Port Said. TABIAN thuisreis, pass. 4 Mei Gibraltar. TAJANDOEN. 6 Mei van Amst. te Havre. POELAU LAUT. 8 Mel van Amst. m Java. ROTT. LLOYD. BLTTAR. Uitreis. 5 Mei te Sabang. KOTA PINANG. 5 Mei van Batavia te Soerabaja. JACATRA. 6 Mei njn. 1 uur 30 van Hamburg n. R’dam. DEMPO. uitreis. 5Mel nm. 1 uur van Mar seille. MLVER-JAVA-PACIFIC LIJN. KOTA INTEN. 3 Mel van New Orleans n. Cal cutta. ROTT ERDA M-Z. AMERIKA LUN. ALDABI. thuisreis, 4 Mei te Santos. ALCYONE. 4 Mei van R'dam te B.-Alres. ALCHIBA. thuisreis, pass. 4 Mei Oueesant. i HALOYN LUN. STAD ARNHEM, naar R’dam. waa 4 Mei 3 uur 30 v.m. 60 mUlen Z.W. ven Niton. FLENSBURG. Mellla n. R’dam. pees. 4 Mei Gi braltar. HOLLAND-AMERIKA LIJN. LEERDAM, uitreis, was 4 Mel 1 uur 30 vjn. 1150 mijlen van Valentie. JAVA-NEW YORK LUN. SEMBILAN. Java n. New-York. 4 Mel te Penang. JAVA-CHINA-JAPAN ‘tlJN. TJIKEMBANO. 3 Mei van Batavia n. Soerabaja. TJISONDAR1. arr. 4 Mei te Manilla. TJISALAK. 4 Mel van Shanghae n. Dairen. KON. PAKETV. MU. HOUTMAN. 4 Met van Lorenzo Marquee n. Durban. Ook de WesteUlke voorronde neemt een aan vang Volendam ontvangt D. (H. L.. hetgeen in het dorp der wUdbroeken een ongekend evenement is. Diverse D. H. L.-spelers hebben reeds kunnen ervaren dat het terrein van Vo lendam de Delftenaren niet ..ligt” en het komt ons dan ook voor, dat Volendam in eigen om geving moellUk is te kloppen. Met één puntje zou D. L. reeds (neer dan tevreden zUn. promotie en degradatie competitie ver een tweetal wedstrijden. In het Oosten gaat Denekamp thans bU Emos op bezoek en waar verleden week de strUd in een gelukspel eindigde, ligt het eenigsxlns voor de hanv dat thans het terelnvoordeel de balans ten gunste van Emos doet overslaan. moet haar plaats verdedigen tegen V. V. IJ. en zal moeite genoeg hebben zich tegen de tweede klas kampioenen staande te houden. Vooral nu er op het V. V. IJ.-terrein wordt gespeeld. Het ziet er voor de Amers- foortsche club somber uit. Het eerste klas programma vermeldt nog drie wedstrUden in I F. én <J. welke uit den aard der zaak van geen belang meer zUn. De plaatselUke ontmoeting in de hoofdstad tusschen Wilskracht en De Meer zal echter nog we! de noodlge belangstelling trekken, waarbU de club van De Vries de meeste kans geven. Fortitude kan thuis van V. L C. win nen. 10 13 21 34 20 51 35 46—41 41—46 101—76 76—101 DouaneTwintig AutorijderGoed, Mark, meneer, je hebt ’em. Wahre Jakob, Berlijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 21