-|et Erfdeel E D IC te Nijmegen Nassausingel 3 "Sict wtifaaL w/m den daq n oolang ze met Jens getrouwd was dat was al heel wat -jaartjes den vori- gen zomer hadden ze reeds hun zilveren bruiloft gevierd! had vrouw Kathinka hem 'S avonds in den grooten, fraai gebeeldhouwden leuningstoel zien zitten. Als hij, moe van zijn werk thuis gekomen, zijn avondeten genuttigd had, was het steeds zijn eerste werk zjjn pijp aan te steken,'can daarna met een zucht van welbehagen zich neer te vlijen in den gemak- •telijken leuningstoel, die vrouw Kathinka al naar gelang van het jaargetijde voor het open venster of voor den brandenden haard neergezet. Daarin zat hij dan, smakelijk De grootste Kathedraal ter wereld I BEZUINIG NIET K Overspannen 'Defftjcfictïïaofie LANGS DEN WEG EERSTE STEENLEGGING ROBINSON CRUSOE’S AVONTUREN D Alle abonné’s MIJNHARDT’s Die goeie ROBINSONschoen voor V Vader en Zoon ZATERDAG 6 MEI Een lichte straf en Unlversiteit van Peking Verplichte vischdag Nieuwe brug Lichten van schepen Een Marathon-Iooper De electrische stoel Hebreeuwsch Radio Himalaja Hinkler’s fout tl 44 ontsnapten Het Vickersproces LEVENSVERZEKERING MIJ. I Volksverzekering r M aan griel sa i ding zood dan. mas ze li ze g öe H. Vadert „Dat deze Kathe draal een bolwerk moge woA< tegen het bolsjewisme” Kapitaalsverzekering Joseph Hocking UTRECHT ZENNU W TABLETTEN DE KRUISVAARDERS VAN ST. JAN Graalmeisjes naar Liverpool AANGIFTE MOET, OP STRAFFE VAN VERLIES VAN ALLE RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIE MAAL VIER EN TWINTIG UUR NA HET ONGEVAL KWALITEITEN De stoel door Iwan Gilgel er van hem bij den caféhou- stond! en was het met dsi opkooper volkomen eens, dat vader toch nia zooveel aan dat oude meubelstuk had en ve< beter zich een gemakkelijken fauteuil kon aan schaffen. Maar Jens klopte goedkeurend zfji vrouw op den schouder en met nog grooter wel anders nam hij in het vervol] in zijn ouwiïn, trouwen ieunstoe 'o MUI •Hl (Nadruk verboden) >9 Terwijl Robbie bezig was wat ruimte X bet strand waren. T „O, hemeltje, ik heb da riemen verloren, wat zuilen wij nu doen?" riep Robbie. niets ernstig keek. (Maandagavond vervolg). het eenige waarvoor u interesse M Langham voor is soo, maar ik kan het niet beter (Wordt vervolgd). in de boot te maken voor Polly, de kat, had hij de roeispanen over boord laten vallen en hij bemerkte dat niet eer, voor de roeiriemen reeds nabij De zeeman gaf Robbie een geducht standje, omdat hij soo onattent was geweest. ,Je had beter de kat over boord kunnen laten vallen,*’ riep hij uit. ,4e kunt niet een boot sender riemen sturen, daaraan had je moeten denken.” „Ik kon het niet helpen,” schreide Robbie, die zich niet erg lekker ge voelde. Toen zag Topsy, dgt de twee zee leeuwen de riemen terugbrachten, ter wijl z(j ze op hun neus lieten balan ces ren. .Opnieuw gered”, riep Freddy, .het Is maar goed, dat ik een menagerie beb.“ ‘t Wordt zoo langzaam aan weer prachtig Uit Rome komt het officleele bericht, dat de Benedictijner-Unlversiteit van Peking, door be- s’uit van de Propaganda, aan de Patera van net Ik Judson, Het er vi mee Ci ter tig ei en W maa een bij. tot men en dle> kaart wljzin boe m komei W ons bott gen D evei Mei er c zé. den nser- telg bra zan hie B Jas Jui J bei gei wa dai tig I wo hie get wai elk me: var sta: vee wik sch te E flin H gev ten volt gev dro mai ster kan den in d aar, O nu i gen dat hal< den haa niet V, dat den afsj kou hou A kno veel -■M- F De uitvinder van den electrise hen stoel, Dr. Alphonse Devid Rockwell, is te New York op 91-jarigen leeftijd overleden. Hij was de oud ste dokter in den staat New York. Dr. Rockwell heeft den electrischen stoel „onder protest” Uitgevonden, daar njj altijd een groots tegenstander van de doodstraf is ge weest. In 1888. toen er een campagne begonnen was om de voltrekking van het doodvonnis coor middel van den strop te wijzigen, werd een be roep gedaan op Dr Rockwell om zijn weten schappelijke kennis te gebruiken om een meer humane uitvoering van de doodstraf mogeiijk te maken. Met de hulp van Thomas A. Edison ontwierp hij toen den electrischen stoel, die sindsdien voor executie-doelelnden gebruikt wordt. Bijkantoor: 1. i. A. DU1JNSTEE. Juliana v. Stolberglaan 42. Den Haag. Kan dit laatste nu niet minder? Zeker wel! dit kan, wanneer Maar de dame doet als dame En de heer rijdt als een hèèr! MARTIN BERDEN „Wij kunnen zonder riemen beginnen,” zeide Freddy, terwijl hjj Uit. het Engelsch van doet al het mogelijke om het organisatie-comlté behulp zaam te zijn, terwijl de politie het parkeeren >ier duizenden en nogmaals duizenden automo- mqlen op zich genomen heeft. Iedere bezoeker, auto aankomt, vindt aan zijn toegangs- ok een parkeerkaart gehecht met aan- wAAr te parkeeren en een platte grond, i daar het snelste weer uit Liverpool te Ik qijj niet aan. Dat is toch geen reden. Dat verklaren. Zou jij doen wat hij mij vraagt? Neen! Waarom sou je hem weigeren? Ik heb er geen reden voor, de man doet zich eerlijk en openhartig voor en schijnt bo vendien ernstig te willen werken.... maar als Gdddeljjk Woord is toevertrouwd. De offlciseie overdracht zal plaats hebben in het berin van het komende schooljaar. Acht jaar geleden werd de unlversiteit door Amerikaansche Benedictij nen geopend. 23 Augustus 1931 kwam de offi cleele erkenning door de Chlneesche regeering. In September IJ. begon de unlversiteit haar achtste studiejaar met 580 Ingeschreven stu denten. die de eigenlijke universitaire studies maken. Vanaf September is er ook een college voor meisjes aan verbonden, door Amerikaan sche Benedictinessen geleid. Reeds 39 meisjes rijn Ingeschreven. aan rekening, van De Russlche staatsdrukkerij zal binnenkort de stenografische protocollen laten verschijnen van de speciale zitting van het Hooggerechts hof der Sovjet-Unle in de aangelegenheid van het sabotage-proces. De protocollen worden uit gegeven in het Russisch en het Engelsch. iiininuu ZIEKENHUIS ÉN PENSION Broeders ,JBT JOANNES DE DEO’ Opname van mannelijke patiënten van alle gezindten en leeftijd De Hongaarsche Marathon-Iooper Anton Lo- vas heeft een bezoek gebracht aan graaf Jcsef Karolyi, den leider der Hongaarsche legitimis ten. Binnen enkele dagen zal Lovas van Weenen vertrekken orji een Marathon-loop te doen van Boedapest, door Oostenrijk en Duitschland naar België, waar hij ex-keizerin Zita en aartshertog Otto zal bezoeken. HOOFDSTUK XVII LEEDS VERSUS TREVANION Mary Judson zat alleen in de huiskamer van Laburnum Cottage. Er waren diepe kringen onder haar oogen; ze zag er bleek en vermoeid De arme stemming C Dei groote stoombootmaatschappijen hebben voorIhet vervoer der te verwachten geloovlgen hunpe groote stoombooten reeds verhuurd, die zooals b.v de „Lady Leinster” 1000 per sonen ineens uit Ierland of Schotland naar de haven van Liverpool kunnen brengen. De spoorwegen maakten bekend, 'dat zij tal rijke extra-treinen laten loopen en de „Impe ria! Airways” de Engelsche Luchtvaartmaat schappij, heeft een specialen luchtvaartdienst uit alle deelen van Engeland georganiseerd, welke op de vlugst mogelijke wijze duizenden toeschouwers naar en van Liverpool kan ver voeren. Het hoofdaltaar der Kathedraal, door Sir Lutuyens ontworpen, is reeds voltooid en zal voor het eerst op den dag der eerste-steenleg- ging worden in gebruik genomen. Het krijgt Naar Reuter verneemt, wordt dezen soa er aangevangen met den bouw van een spoorbrug over den Donau nabij Palanka, op de grens van Joego-Slavië en Roemenië. De bouwkosten worden geraamd op een mil liard lel en het materiaal zal door de Roemeen- sche industrie geleverd worden. In belde landen wordt reeds gewerkt aan verlenging der spoor trajecten tot aan de rivier, opdat zjj later bij de brug kunnen aansluiten. Hierdoor komt een directe verbinding tot stand tusschen Belgrado en Boekarest, welk traject weer een onderdeel zal ultmakea van de internationale lijn Bordeaux—Odessa. De politie van Banja Luka heeft onlangs een dievenbende gearresteerd, die in het geheele Teslitsj-gebled van Bosnië een ware terreur uitoefende Tot. haar verbazing ontdekte de politie, dat de leider der bende een dertigjarige vrouw was Gekleed in mannenkleeren. wist zij zich op allerlei manieren toegang te verschaffen tot de hulzen van rijke mohammedanen en dezen te besplonneeren. totdat zij wist waar de juweelen en sieraden verborgen waren. ZIJ bracht vervolgens haar bendeleden op de hoogte, die de sieraden weghaalden. De vrouw is tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In een te La Rochelle ontvangen rapport wordt, naar Reuter verneemt, medegedeeld, dat 44 gedetineerden uit de strafkolonie in Fransch Guinea .zijn ontsnapt. De meesten ontsnapten alleen of met zijn tweeën, doch ook zijn er eenige gevallen waar bij de gedetineerden wisten weg te komen la groepen van 4 en 8. De politie tracht echter eiken ontsnapte te’ achterhalen. Is dit voelt? Practlsch gesproken het eenige. Weet u dat heel zeker? Absoluut zeker? Het meisje keek hem doordringend aan. De man schrikte op of hem een wesp had ge stoken. Nancy zag, dat hij zijn oogen half dicht kneep en heclemaal van de wijs raakte. Wat bedoelt u daarmee? vroeg hij. o. Waarom wist het meisje zelf niet precies; bijna ondanks zichzelf, zei ze, langzaam en na- drttkkelijk: Er zijn andere dingen die u meer interes- seeren dan kleurstoffen, heel andere dingen; en één in het bijzonder. Midden tusschen de woeste onherbergzame otsen van het Himalaja-gebergte hebben vier nonniken van den Sint Bernard een Hospitaal testicht. Het eenzame gebouw, dat meer dan 5000 M. boven den zeespiegel gelegen is, werd zooveel mogelijk voorzien van de meest moder ne hulpmiddelen van wetenschap en techniek Vanuit het plateau van La willen de monniken hun liefdadigheid uitspreiden over de grens gebieden van Indië. Thibet en China. Om zich echter in geval van nood in verbinding te kun nen stellen met het hoofdstation of om onmld- dellijk hulp te ontbieden uit bewoonde streken, werd op de bovenste verdieping van het hos pitaal een modem kortegolf radio-station inge richt. De monniken zijn allen zeer bekwame marconisten. Bovendien is men van plan om regelmatig concerten van gramofoonp'aten uit te zenden, weerberichten mede te deelen, me dische consulten en verklaringen van gods dienstige onderwerpen te geven. Ziet u. miss Trevanlon. ik heb een uitvin ding gedaan, die ik wjl perf ectlonneerenof liever, het is geen uitvinding, maar een ont- dekking. Een ontdekking? Ja. het zal de geheele wol-industrie on dersteboven gooien! Ik wil open met u spreken, u zult er niet verder over spreken, daar ben ik zekeg van. Ik heb een nieuwe methode ont dekt om kleurstoffen te bereiden. Engeland heeft millioenen verloren door de anlline-kleur- stoffen en de Duitsche chemici slaan er kapi talen uit Maar als mijn ontdekking^, bekend wordt, zal niemand er tegen op kunnen. Dat wil zeggen, dat u hetzelfde idee wil Bit werken? Meer dan dat, miss. Het opent geheel nieuwe gezichtspunten, er komen nieuwe moge lijkheden en als bet geperfectlonneerd is, zul len we de Duitschers in alles de loef afsteken. Het is een geweldige ontdekking, zei hjj opge- Uw iw. dienaar WILFRED LANGHAM. Ben las en herlas dezen brief en dienzelf den avond bracht hij opnieuw een bezoek aan Wilfred Langham. Met de 'warme zon incluis. En dan blijven wij niet gaarne, Zeker Zondags niet, in huis! D’een geniet, wanneer hij wandelt, Van de heerlijke natuur, D’ander kromt zich, heel eerbiedig, Over ’t voorwiel en zijn stuur. En een derde neemt zijn auto. Koopt benzine en hij rijdt, Met een fijnen knalpot open, Als een stuk bezetenheid! Al die menschen, tot een chaos. Vormen dan het druk verkeer; Collectief dus een ovatie Aan het prachtig zomersch weer! Want men wil den dag genieten, Ieder graag op zijn manier. Juist zooals de een zijn thee drinkt En de ander potjes bier. Maar de afloop der verzetjes Leest u ’s Maandags in de krant, Een kolom met ongelukken, 't Resultaat van onverstand! Op feestelijke wijze hebben de Joden in Pa lestina den lOden sterfdag van den redder der Hebreeuwsche taal, Eleazar Ben Judas, gevierd. Toen deze laatste 40 jaar geleden naar Palestina kwam om het Hebreeuwsch, dat sedert de Ba bylonische gevangenschap een doode taal was, weer als spreektaal in Palestina in te voeren, ondervond hij overal vervolging en werd zelfs door de Opper-rabbunen vervloekt, daar ze bet dagelijksch gebruik van de heilige taal als Godslastering opvatten. Vijftien jaar geleden was het gesproken Ho- breeuwsch voor de meeste Joden van Palestina nog een ergernis. Tegenwoordig wordt het He breeuwsch echter door bijna alle Joden van Palestina als spreektaal gebezigd. had Jens het er zich, na volbrachte dagtaak gemakkelijk in gemaakt om te bekomen van de vermoeienissen van den dag. Toen sloot hjj voor altijd de oogen. Vrouw Kat hink a bleef met Jürgen, die ongetrouwd was gebleven, in het huisje wonen. En eiken avond zette zij, als vroeger, den ouden leuningstoel voor het raam of voor den haard, schudde het kussen op en ging zelf in den stoel er tegenover zitten. En bij den zingenden theeketel zat ze te mijmeren over lang vervlogen dagen en dacht aan haar man. En dan keek ze nu en dan eens op naar den stoel vóór haar en streek met bevende vingers over de armleuning en over -het kussen. Er waren zooveel herinneringen aan verbonden, herinneringen aan JensEn de jaren kwamen en gingen. Jens was nu al weer meer dan zes jaren dood. Vrouw Kathinka was héél oud geworden en ze liep erg gebogen. Maar nog altijd zette ze Js avonds den leuningstoel klaar, nog altijd schudde zij 1 kussen op.... Maar op een goeden middag kwam de opkoo per uit de stad weer eens voorbij. Vrouw Ka thinka »Us bjj een buurvrouw, Jürgen was alleen in huls. Hij riep den opkooper binnen Zjjn rekening bij den caféhouder was ook weer zoo ontzettend hoog. Toen vrouw Kathinka een paar uur later thuis kwam en de ledige plaajs zag, was het haar sen oogenbllk alsof haar hart ophield te kloppen. Ze werd lijkbleek en moest zich aan den deur post vasthouden om niet te vallen. Dan begon ze wanhopig te hullen. „Jürgen, Jürgen" snikte ze 410e heb je dAt kunnen doen?” En het was haar, alsof Jens voor de tweede maal was gestorven.... ja of neen? En hij bood eenige honderden kro nen! Vrouw Kathinka stond een oogenbllk beduusd. Was die oude stoel zooveel waard? Een paai honderd kronen konden ze best gebruiken. Zot ruim hadden ze het niet.... Maar het volgend oogenbllk schudde ze ener giek het hoofd. Dien stoel verkoopen, dien stoel waarop Jens lederen avond, dien ze samen had den doorgebracht, een deel van zijn leven sleet' ..Neen" dacht as „een geit of een var ken kun je verkoopen, maar zoo’n oud, trom meubelstuk doe je niet weg.” „Doe maar geen moeite meer man” zei 1 en de opkooper ging teleurgesteld heen. 's Avonds vertelde ze Jens en Jürgen, oudste, die nog bjj hen inwoonde, in geuren kleuren De bekende Australië-vlieger Sir Charles Kingsford Smith, heeft verklaard, dat hij Hinkler altjjd voor een der grootste vliegers ter wereld heeft gehouden. Hlnkler’s eenige fout was, dat hij alles te veel In het geheim wilde doen, zonder gebruik te maken van de ondervindingen van andere lange-afstand-vliegers. Mevrouw Hinkler, de echtgenoote van den om het leven gekomen vlieger, zal zich te Perth aan boord van het sa. „Strathaird” Inschepen voor Londen. in de verkeerde richting Een levensverzekering Is een levensbehoefte. Sluit baar bjj de Nerveus, Onrustig en Slapeloos -Gebruik hiertegen de Zenuw- stillende en Zenuwsterkende Buisje 75 ct. Bjj Apoth. en Drogisten (STEUNT DOOR UW GIFTEN ONS GIRONUMMER IS 23653 U helpt ene hierdoor jongens lielen redden voor Christus nllllIlllllllllliiiilllliitlllllllliiiitillliiiiiliiiiiiiiiiiiitlIllltllHIlilllIHIltlr: Pogingen worden in het werk gesteld, aldus Reuter, om gezonken Russische schepen te lich ten. Het groote Oceaanschip „Kola", dat vorig jaar gezonken is aan de Noordkust van Noor wegen, is reeds omhooggebracht. Zes duikers hebben hieraan deelgenomen, die bjj 15 graden vorst dagelijks 20 uren werkten. 1 Het schip kan weer geheel in gereedheid en I in de vaart gebracht worden. Ook wordt gewerkt aan het lichten van de „Wiadiwostock”, die vorig jaar tijdens een or kaan in de Noordelijke IJszee op rotsen is ge- loopert alsmede aan het lichten van de „Bure- westnik”, die in 1917 gezonken is in de baai van Kola. behagen dan 's avonds plaats. En de jaren kwamen en gingenVeertli jaren had vrouw Kathinka eiken avond antieken, gebeeldhouwden stoei voor Jens gezet en het kussen opgeschud, veertig jaren hm »- e» van het bezoek en ze waren allebe even verbaasd te hooren, dat die ouwe stoel zoo veel waard was. Jürgen vond het F—MP- (Ingezonden Mededeeling) dat op had aljn kleine, houten pijpje rockend, te turen naar de ..‘.tte zeilen in de baai, of wel, hij keek naar de bloeiende acacia’s en serlngenboomen in den groeten tuin van de pastorie, waarop men van net venster uit zoon prachtig gezicht had. En jp den wintter, met z’n lange avonden kon hij genoeglijk weggedoken in z'n grooten stoel, uren lang zitten kuren naar de spelende vlammen in den haard, terwijl Kathinka en hjj luisterden naar den storm, die loeiend langs hun huisje ging. En dan des Zondags, wanneer hij zich zoo echt op z’n gemak in z’n leuningstoel zette en de kranten, die meester hem Zaterdagsavonds placht te brengen, van a tot z zat uit te spellen 1 Ach neen, vrouw Kathinka kon zich haar man met voorstellen zonder dien stoel en toen op zekeren dag de opkooper uit de stad bjj haar aanklopte en vroeg, of die leuningstoel niet te koop was, keek ze al heel gek op en begon dan harteljjk te lachen. ,Me lieve mensch” zei ze „is me dat nou een vraag! Die stoel te koop? Da's toch de stoel van Jens." De opkooper trachtte haar uit te leggen, dat er nog wel andere gemakkelijke leuningstoelen voor Jens waren te vinden, stoelen, waarin ie véél zachter zou kunnen zitten, waarin ie véél „lekkerder” rusten zou. Dit was 'n ouwerwetsche, antieke stoel, die waarde, veel waarde zelfs had voor rijke menschen in de stad, die antiquitei ten verzamelden, maar er zelf niet op gingen zitten. Hij wilde dan ook een mooi sommetje geven. Maar Jens? Wat had hij nu aan zoo’n ding? Voor het geld, dat hij, de opkooper, er voor wilde geven, kon Jens zich ’n splk splin- ter-meuwen leuningstoel koopen, 'n fauteuil zelfs, zoo een. waar-ie heelemaal in wegzakte en dan hield-ie nog ’n slordig duitje over ook! Vooruit, nu niet langer gezeurd! Was *t goed. Geachte Heer, Volgens uw Instructies bracht ik een bezoek aan miss Judson en verzocht haar om i>et la boratorium te mogen gebruiken. Ik vertelde haar, dat ik proeven aan 't doen was over nieuwe kleurstoffen en dat mijn eigen labora torium niet bruikbaar was. Eerst scheen ze ge neigd om aan mijn verzoek te voldoen, maar later liet ze me weten, dat het niet mogelijk was. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat zU het me niet geweigerd zou hebben, als die miss Trevanlon er niet de hand m had gehad. Deze jonge dame stelde me een paar vragen, die ik echter niet beantwoordde. Ik ben ervan over tuigd dat zjj het was, die miss Judson afgera den heeft, mij in haar laboratorium te laten werken. Al zijn onze plannen dit keer niet ge lukt, ik zal ze op de een of andere manier wel verwezenlijken. Vergeef mjj de vraag: maar kunt u mjj misschien tien pond voorschot ge ven? Mijn vrouw is ziek geweest en ik moet de doktersrekening betalen. t Nadat Langham was weggegaan, zaten de vrouwen zwjjgend en in gedachten bjj elkan der. Waarom was je zoo vreemd tegen lang ham? vroeg Mary. Ik vertrouw hem niet, antwoordde Nancy- Wat bedoel je daarmee? weet het zelf niet. Zjjn gezicht staat Een paar dagen later ontving Ben Briggs den volgenden brief; jammer, moeder niet den verkoop was Ingegaan hjj j dacht aan de hooge die der uit. Meer dan een jaar was verloopen sinds Uingham’s .verzoek. Het was toen Februari, een koude, mistige maand, en hoewel het nu Mei was, waren er nog niet veel sporen van den aanstaanden zomer te bekennen. Geen bloem was te zien in Rhododendron Street, geen groen blad aan de boomen. Toch was de lucht al warm en zwoel. ben oud voor mjjn tijd, dacht Mary ik heb nergens meer gevoel voor, is teleursteling op teleurstelling geweest. Ik ben niets verder gekomen. Ze zuchtte diep en keek naar haar witte, bijna doorschijnende handen. Ik leef eigenlijk maar voor twee dingen, dacht ze, voor wat mijn vader mij heeft nage laten, en om Nancy’s droom te helpen verwe zenlijken. Kon ik er toch maar in slagen! Ik weet zeker dat ik dan net zoo gezond en sterk zou worden als vroeger. Maar nog altijd ont breekt die kleinigheid, die ik onmogelijk kan ontdekken.... Ik voel me of ik alle hoop maar moet opgeven.... Maar Nancy zal direct wel thuis komen en ze mag niet merken dat ik zoo aan *t tobben ben Ze hoorde Nancy’s vlugge voetstappen bui ten de deur en, zich omkeerend, zag ze haar aankomen. Ze ziet bleek, het arme kind, dacht ze. Ze ziet er heel wat slechter uit dan toen ze voor twee jaar hier kwam Halo, Mary! grotte Nancy vroolijk, hoe is het ermee? De Turksche autoriteiten zullen binnenkort een verplicnten vischdag Invoeren, waarop dus de geheele bevolking visch moet eten. Op deze wijze hoopt men de vissche^ te helpen, daar dezen zeer veel nadeel ondervinoen van de restrictie-maatregelen. van Griekenland. Hierdoor is de visch in Turkije zoo over vloedig, dat hiervoor geen prijzen te maken Zijn. Makreel is hier te koop voor minder dan 4 cent per pond. ongevauèn1 ramekeiU^roor^een^er volgende uickeerlngen f3000.verlles’vari^life armen, hielde beenen of belde oogen f7S0.doodslaken afloop f250.- eefi^voet of een oog f125.duim of wijsvinger f 40.- anderen vinger ik jou was, zou ik hem niet in het laborato rium laten. Maar wat voor kwaad kan dat? Het eeni ge waar ik bang voor zou zijn is, dat hij het geheim zou stelen. En dat is onmogelijk, want de formule is in de brandkast weggesloten en iedere copie vernietig ik persoonlijk onmiddel- HJk na het gebruik. En toch zou ik het niet toestaan, Mary. Het lijkt onredelijk, maar je vroeg mijn advies en ik denk er nu eenmaal zoo bver. Maar het lijkt zoo harteloos, zei Mary. kerel is afhankelijk van mijn toe- en het is maar zoo weinig dat hij mij vraagt. Denk eens als wij zelf eens in zijn plaats waren? Ales wat je zegt is waar, ik zou er geen reden voor kunnen geven, maar ik kan nu eenmaal den Indruk niet van me afzetten dat hij voor iets anders komt dan hij ons verteld heeft. Zag Je hem niet schrikken, toen ik het hem zei? Neen, ik heb er niet op gelet.... Ik wel. Natuurlijk weet ik niet, wat hij In het schild voert, maar ik weet zeker dat het Je zal berouwen als je hem Je toestemming geeft. Bovendien, Je zegt zelf, dat je niet weet waar om Je vader hem heeft weggestuurd. Misschien heb Je gelijk, zei Mary na een lang stilzwijgen. wonden, ik heb alles hier bedacht en uitge werkt; en hij wees op zijn voorhoofd. Dus u hebt de idee al uitgewerkt? vroeg Nancy. Ik ben gehandicapt, miss. De autoritei ten van het Yorkshire College weigerden het laboratorium. En behalve het hunne is alleen dat van miss Judson goed genoeg voor mijn experimenten. Ik bezit zelf wel een kleine werk plaats, ik heb er iedere penny die ik missen kon, voor uitgegeven, maar voor deze proeven is mijn werkplaats niet geschikt. Daarom heb ik miss Judson’s hulp gevraagd. Ik dacht wel, dat ze me de toestemming zou geven en in ruil daarvoor wil ik haar graag van dienst zijn als assistent. En bent u ervan overtuigd, dat uw werk zal slagen met behulp van miss Judson’s labo ratorium? Daarvan ben ik overtuigd. Hoelang zou je noodig hebben? vroeg Mary. Niet langer dan een maand. Hij ging voort met technische uiteenzettin gen te geven, en de beide vrouwen luisterden opmerkzaam. Het was duidelijk te zien, dat Mary Judson met hem ingenomen was en toch keek ze Nancy af en toe vragend aan. Hoe lang bent u hier al mee bezig? vroeg Nancy plotseling. Mijn heele leven al, miss. Dit is het onder werp, waaraan ik mij heelemaal wijd. U kunt hgt den professor van Yorkshire College vra- •Y y yU hebben reeds eenige malen gewezen yy °P den bouw der grootste Kathedraal der wereld, welke in Liverpool door den beroemden Engelschen bouwmeester Sir Edwin Lutuyens wordt ondernomen. Thans is vastge- steld dat de eerste steenlegging op Plnksteren as. plaats zal hebben met zoo grootsche fees ten, dat zij zelfs die van het Eucharistisch Con gres van verleden jaar in Dublin in de scha duw zullen stellen. Wjj vernerpen uit de Engelsche bladen, dat niet alleen zeer vele Nederlandsche bezoekers worden verwacht (evenals In 1933 In Dublin), maar dat ook onze Graalmeisjes in grooten ge tale zullen komen. Te Liverpool zullen ook de eerste 400> Engel- sche Graalmeisjes. geleld door den Bisschop van Nottingham, uit zijn diocees, en 400 Engel sche Graalmeisjes uit Sheffield elkaar ontmoe ten De eerste steenlegging zal b(j gewoond worden door den Pauselijken Legaat Z.Em. Kardinaal Bourne en Za Em. Kardinaal Mac-Rory, „pri maat van geheel Ierland,” 40 Aartsbisschoppen en Bisschoppen, die vrijwel de geheele RK. hiërarchie van het Britsche rijk vertegenwoor digen, benevens duizenden R.K. priesters. Op Vrijdag 3 Juni is er officleele ontvangst door het stadsbestuur van Liverpool; Zaterdag daaropvolgend heeft de kolossale garden-party binnen de muren van Alleston-Priory (prioraat) door den Aartsbisschop van Liverpool plaats; Zondag de grootsche demonstratie der R.K. z kinderen op den bouwgrond, waar de grootste Kathedraal der wereld zal verrijzen’s avonds het banket in St. George’s Hall en ten slotte Maandag de eerste-steenlegging. Om een klein idee te geven der grootte van het grondstuk, waarop de bouw wordt voltrokken, diene het bevestigend antwoord op een inlichting, welke wij vroegen, n.1. üf het waar was dat de prelaat, die tijdens de ceremonies de grenzen der te bouwen kerk omloopt, meer dan.... een uur tüds daartoe noodig heeft. De eerste-steenlegging begint ‘s morgens om 9 uur en zal ongeveer twee uur In .beslag ne men. Er is gerekend op 80.000 toeschouwers en er zijn tribunes gemaakt de werklieden ma ken 480 plaatsen per dag af voor 45.000 be talende bezoekers. De biljetten van 1 (13 gld. A pari) geven ook recht tot het bijwonen van het Tuinfeest van den Aartsbisschop en het banket in de 8t. George's Hall, de 10 sh. biljetten alleen voor het laatste. Alle plaatsen zijn alleen verkrijg baar, indien een parochie-geretelijke den aan vrager aanbeveelt aan het secretariaat van den Kathedraalbouw (The Hou-Secretaries Cathe dral Building. Room 30, Brownlow Hill, Uver- ZPool). f Het stadsbestuur van Lil eerst later een blijvende plaats in de machtige kathedraal Het is 83 Engelsche voeten hoog, afgedekt door een koepel, omringd door een massief-ijzer gesmeed hek met stalen dwars balken en de trappen waarmede het van drie zijden is omgeven, hebben drie dubbele breede bordessen. De Pauselijke Legaat en Z Em. Kar- djiaai MacRory krijgen piaaisen aan de beide zijden van dit enorme altaar. Achter het altaar s<aac een geweldige electri sche installatie met een lampenkracht van 4000 volt. Van hieruit zal de radio-uitzending ge schieden door zeven verschillende microphones, welke worden opgesteld. Deze geheele installa tie wordt ingericht door de ingenieurs der Phi lips' Lamps Ltd., die met hun werklieden reeds begonnen zijn de leidingen voor de luidsprekers te leggen. Iwaaif groote luidsprekers woruen nu. in de verschillende deelen der stad Liverpool aangebracht en zU zijn geheel gelijk aan die welke Philips in den St. Pieter te Rome heeft aangelegd en die de redevoeringen van den H Vader uit het Vaticaan-kortegolf-station ver spreiden. De eerste steen, die gelegd wordt, bestaat uit een blok van soiled wit Italiaansch marmer, dat ongeveer 150 pond weegt en dat in een veel groe ier blok wit graniet (dat 3 ton weegt) zal wor den geplaatst, met dien verstande, dat zoo de xerk voltooid is, dit granietblok steeds in de zrypte te zien zal zyn. De „Golden Book -onderteekenaars hebben voor hun Kapel tot heden reeds bijna 6000 in gezameld en Z. H. de Paus zond voor het Mana- oecid, dat den naam van „The Liverpool Queen of the öea” heeft gekregen, een zeer kostbaai sieraad, bestaande uit amethysien en diaman ten. In het algemeen hoopt geheel Roomsen- ixatholiek Enge.and op den aanstaanden groot zeilen feestdag van ae eerste-steenlegging van s werelds allergrootste kerk, dat de wensen, uit gesproken door den H. Vader „dat deze kathe draal een bolwerk moge worden tegen het Bols jewisme" In vervulling moge gaan. ^uniiiiii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 22