VELO STOFZUIGER PROVINCIAAL NIEUWS LOTISICO TREKT 8 MEI A.S. VRIESIA WATERVERF MARKTEN I I JAN DE VRIES Tweede Zesdaagsche 4 De Meimaand is opengebloeid in I POLITIEK IN DEN AETHER Vergadering te Beverwyk In November te Amtterdam FELLE BRAND TE BEVERWIJK Nachtelyk schouwspel HOOGKARSPEL WER VERSHOOF Geen best bollengewas Van Putten Oortneijer, Payglop D.H.V.B. Programma voor Zondag DE STAKING TE IJMUIDEN Geen terreur, zegt de Federatie Dl X ALKMAAR TELEFOON 324 ZAADMARKT *t Eenigate, dat De veageltjes I MISSAALS, MIS- EN VESPERBOEK KINDERMISSAALS zyn weer hier De boeren tegen gedwongen veebeperking BOND VAN ZUIVEL FABRIEKEN VEREEN1GING VAN SPOOR- EN TRAMPERSONEEL DE ZUIVELPRODUCTlÊ EN DE MARGARINEPRODUCTIE E -e KOOPT LOTISICO ’T IS ZONDER RISICO! e* e- o- e- f lOOsOOO, f 50.000, f 30.000, f 25.000, f 20.000, f 15.000, f 10.000, f 5.000, f 3.000, f 1.000, mz. C De radio-rede van Lou de Visser ongevaarlyk? nog ontbreekt Lijk opgehaald ^iiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiHiHiiiiiiitiiiiiiHiiiumniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii BRABANTSCHE BRIEVEN 1 -LI---J je g0 udgele hei ALLE KLEUREN 25 CENT PER PAK CS GEMAKKELIJK TE VERWERKEN EN WORDT DE LAATSTE JAREN VEELVULDIG TOEGEPAST. O.A. TER VERVANGING VAN BEHANGSELPAPIER N.V. Drogisterij en Chemicaliënhandel DUBBEL ZUIGVERMOGEN NEDERLANDSCH FABRIKAAT LAAGSTE PRIJS BUITENGEWONE CONDITIËN VRAAG DEMONSTRATIE FILIAAL VELO WASCHMACHINE MIJ. ZATERDAG 6 MEI uitgedrukt, bl) 8 Mei. Plepkuikenmarkt. Aan- hel BUscbopsbeker 3e klasse werd per 4e klasse DO. Oez. 3Vlctrlx 3 Ree. 4e klasse Menier, kieper Ik dXi emmer kalk over de plattebuta!" IIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIItlIlimillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIH Ulvenhout, 4 Mei 1933 A Forward 3Victoria 3 Voorwaarts 2KGB 2 uur beëindigd. Ongeveer 20 partijen moesten worden afgebroken, van xteroverige uitgespeelde partijen werden twee partijen remise gespeeld en de overige door den heer Wagenaar ge wonnen. met I met 330 3- advies van den Radlo-raad) ter zake van de door hem genomen beslissing ten opzichte van de politiek in den radio.omroen, met verzoek die stukken ter vertrouwelljke inzage van de leden ter griffie neder te leggen. Kipp tijd we sonen Is het de ven -8 voor vraagstuk dat te Beslissingswedstrijden RW 1—SDS 3 terrein KRVC WP 3AW 3 terrein Wilhelmus Unites 3Excelsior 5 terrein Overschle De a men breekt mooie meer t lijken de duuvels endie kennen werendig ok gin geluk I Lot da tot troost zijn, veur de onfortulnlljke bij den Kogerpolder by de gemeente Akersloot drijvende gevonden. Hjj is waarschijnlijk onwel geworden en in het water terechtgekomen, want even te vo ren had men hem nog op den dijk langs het kanaal gezien. VRAAGT PROSPECTUS Beno Bisschc van d< Duin. toet a vos DRA Den Haag, Postgiro No. 9595. Telefoon 776669 VRAAGT PROSPECTUS d- Naa van d Is t van d van gevolg zeer e Zoo het ni van di den S stens ren? Is d duceer onder Domei doende hen g< Ja, is i stens I van Fi 1. Hi produc der is naar c ting vs gesteld dere la 2/3. In de i wel de diUën moetic gelden, som ver pet. V< risico i aanleid Beno turen, ren J. wegens P. Blau der afg 2e mer: 1. Zaan In verpl 1. dam; In werk: gesch 1. 1 Afd mer: schre Eer numn schre’ Wees] Zoo alle a cours ook staat, bet o Ten Bisset lemen van e De Hoorn concoi 1 slu vai ove org pre hai ver zan led< gav var geil len gin, De VOO Bot Hol hoe teza niet grot het In i ging slot! deze Hoo tuin Oi med J. P uit koor Dl een bond 4e heef: doch 1. scha celsli West lust, 3e plich Wier 1. broei 4. A 5. S Asset 8. E Zwas 2e numt Wier Op Woensdag 10 Mei as sal in het K-B-A- gebouw te Beverwijk de aangekondigde ver gadering plaats vinden van het R.K. Spoor- en Tramwegpersoneel, georganiseerd in ..St. Ra phael", benoorden het IJ, waarbij in het bij zonder zijn ultgenoodlgd de afdeellngen Vel- sen. Uitgeest en de Zaanstreek. Als spreker zal optreden de heer O. J. Prüst, hoofdbestuurslid van .Bt. Raphaël”, die het onderwerp zal behandelen: „Het A. R. D.”. Promotie en degradatie H8V 1ESV 1 Valkeniers 1WP 1 Sas 1Foreholte 1 kd. Kolplng 1Teyl. 2 de regeering af te brengen van het heilloos voornemen. De heer Oeluk zegde nog toe, dat de zaak 29 Mei in de algemeene vergadering van den F.N.Z. uitvoerig aan de orde zal worden ge steld. 2e klasse A SRC 16VW 1 terrein SVW le klasse D Leonidas 3Gr. Willem II 3 B Zouaven 3Valken 3 EVE 3Union 3 terr. Union D Volendam 4Vlet. 3 EKGB 4St. Jan 3 R. K. RQwielclub De R. K. Rijwielclub vergaderde in het R. K. Vereenigingsgebouw. In bespreking kwam de aanschaffing van de bondsfiets-vlaggetjes welke verkrijgbaar zijn In eigendom van 20 ct. en in bruikleen voor Iedere bedevaart i 5 ct. per keer. Besloten werd de contributie voor gehuwden te stellen op 50 et. en voor ongehuwden op 1 per jaar. Voor den omgang te Alkmaar gaven zich reeds 18 leden op. terwijl men zich alsnog kan opgeven bij het bestuur. Niet leden kunnen Zich bij de club aanslui ten voor 50 cent. De bedoeling is, dat alleen in de Melmaandoefenlng komen waarna direct wordt afgetreden. In de Melmaandoefenlng zal een tientje worden gebeden voor het welslagen van den tocht. Ook na afloop zal een bezoek aan de kerk worden gebracht. Nadat nog was medegedeeld dat vlaggetjes verkrijgbaar zijn bij den secretaris, werd de vergadering gesloten. PRIJZEN VAN Verkrijgbaar bij de bekende Lotisico-Vertegenwoordigers of zendt rechtstreeks f 2-56 aan Lotisico, Jul. wnn 8tolbergplein U, R.K. Voetbal Zondag speelt: V. V. W.- jun. a—K. O. B.-jun. a; D. V. O. 2—V. V. W- 2; Strandvogels 2—V. V. W. 8. Onze correspondent uit Ummen schrijft: Het laat zich aanzien, dat het bollengewas in deze gemeente niet best zal zijn. Alhoewel de stand van het gewas het geheele voorjaar best genoemd mocht worden, blijkt thans, dat zeer veele bollen een onvoldoende wortelvorming gemaakt hebben. Men kan vele bollen zonder bezwaar uit den grond trekken zonder den stengel te breken. De wortelkrans is zeer kort. Algemeen Is-man van oordeel, dat het natte najaar en nu. het buitengewoon droge voor jaar. een ongunstigen Invloed hebben uitge oefend. Uitzondering daargelaten, lijkt het ons toe, dat het bollengewas hier niet zal mee vallen. En nouw wil ik mee al die veurbeelden, waar van Tc ’n kraant vol kan schrijven, maar zeg gen: X is toch al zo’n kollesaal groot geluk as ge vrij kunt zijn van afgunst op ’n aander zn park, z'n Zwitsersche reizen, z’nen zalm, z'n fluweelen kannepee of Perzisch tapijt en oew zielement kan opgefleurd worren deur één enkel madelleveke, da-d-oew lot speuren in z’n goudgele hartje, da fonkelen kan as 'nen dia mant, as X blomke z’n kelkske openvouwt in d’n bedaauwden mergen, onder den rossen zons- opgaank. Maar nouw de Meimaand is opengebloeid in de goudgele hei mee d’n brem, mee de wuiven de krulnageltrouen, mee de malsche dotter- blom, geel en safraan, laanks de waterkaanten van de Mark, nouw de suikerzoete geuren van d’n meidoorn in de heggen over de wegels gol ven. de poppelieren torenhoog in glinstergroene praal d’n hemel Inreiken, nouw de veugeltjes allegaar weer hier zijn en de tochten bestrooien mee dY klokheldere deuntjes, nouw d’n rossen en witten en péérsen blosaembloel van horten sia en rododendrum te schuimen lee op X starke blad, nouw X malschjonge groen, in duuzenden tinten te lichten staat onder de gou wen zon as keersenvlammekes, nouw de varens te wuiven staan onder de donkerheldere bosch- slooten, nouw ja, nouw is t bekaanst zonde te klagen over wa tekort aan zuiveren munt. Ollee, as me-d*r-ok vernolle maar buiten kon den, amlco! Ik kan ok m'nen notaris nle voldoen mee 'nen bos blommen, hoeveul schonder ik dan ok één roos vind, dan tien reksdaalders. Maar.... as ik *m voldoen kan, al is 1 dan mee veul zorgen, van ons tweeën, al is X dan mee X bUmekaar- krabsel van X leste dubbeltje ollee. dan is er toch d’n zwaren gruuntenwagel weer, om van klaantje tot klaantje te douwen en te trekken over de hobbelige kelën en deur X lawjjt van zenuwvretend autoverkeer, om d’n dag weer loonend en X leven schoon te maken as *n vust- groote blom. SCHRIJFMACHINES Mignon f20.Hammond f30.Remington No. 10 f 60 en f 46.—. Remington No. 12 1100. Underwood No. 5 f 86.—, Adler koffermach. f 65. Century f70.Orga Privat f45.Smith Bros f 65.—, Smith Bros met langen wagen f 125. Machines zijn in prima staat - Met garantie. VAN PUTTEN A OORTMEIJER Payglop 18, Alkmaar Telef. 658 Groep 1: Ollveo 1Overschle I WeeU. 1Bt Lodew. 1 Groep 3 St Mart. 1Vie 1 Const. 1—Wllskr. 1 Wllskr. 3—Wllskr. 3 veur twaalf maanden en X veurjaar springt in geluksprullen dikkels zon bietje mee d'r weelde ons huiske, dat er weer te koop loopen, aanderen de oogen uitsteken en zoow smettelooB uitziet, as vüf- dikkels nog misbruik maken van ’n aander z’nen èremoei, deur mee wa koperen centen te ram melen of X reksdaalders zijn. En as op d’n oogen- blik veur veul menschen X leven zo’n bietje Xi stralenpiekskes deur zoow nuuw en i- en-dertig jaren terug, toen *k dan sjuust ver geten was in m’n eentje deur te tippelen van X gemeentehulstrapke, za X maar zeggen. En X eenlgste da nouw nog ontbrikt. amtoo, i, hel is, dan zijn da kwaaie soort van fortuin da ’s ’n bietje meer veurspoed in X bedrijf. Sode- mearel, daar kunde soms zoow naar snak ken, eel Ge wit wel, ik houw nle van klagen. En.... stakkerds en de rest, die de klappen krijgen klagen doe Tt nog nle! Maar "k wensch X alleen maar zoow gèren. *n Gééf huiske, goeie, gezondheid, ’n pront wijf en Xi ferm gedoelke, maar.... ja, nouw moesten we over d’n kwaaiën tijd ök Xien har den borstel mee gruunen zeep kunnen halen! ’n ,J3choone lel” overgehouwen van Paasch, •n huiske dat straalt as ’n opgepoetste koperen melkkan, ’nen akker die scheurt van de groei kracht, sapperdemallemosterdpot as nouw Maar ollee, volmokt is X nooit! En witte wa-d-ik nog X ergste vind. bü aUes wa me heilig is, ik meen X X ergste vind Ik nog al die stroeve gezichten van de men- schen! X Menschdom is bitter geworren. Hee-g- et geloof verloren in alles wa goed la X Is be- grijpelUk. heel begrijpelijk; leven van dnen eenen zekerheid van bestaan, da’s na laangen UJd as ’n sleepende ziekte, da’s iets van de hel! X Is ‘nen sneeuwbal van leed, die rollende, grooter en grooter wordt. Steeds grooter. a'UJ dreigen der, zwaar as ‘nen rota, ‘nen reuzenkei, waar ge ten langenleste zei vers onder zult gerakenI Ik zeg. da mokt X menschdom stroef, bard, afgunstig en ongetoovtg in alles. Ieder denkt veur kn eigen, dat ie X bet slechtste hee getroffen mee de tijen en tal nog veul motten gebeuren, veur aleer d’n menach begrijpen zal, dat ie nle alleen in d’n zijde gewaarschouwd. as ge nouw deur lacht, dan j knoei sik kieper ik d’n emmer kalk over de plattebuta!" Zekers, er zijn geluksveugels, die ieveraans Och ja maar da’s allegaar weer veurbjj bulten vallen. En zekers: Xls vreed. dat die wan overdadig schoons op den bloeienden bul ten. De maand van de bruiloften. Jonge, zuiveren en gouwen, nuuw leven dat ieveraans uitbarst. Uit d’n knoestlgsten stam, uit d’n èèrde, uit d’n bollen blom knop ja, levers, ieveraans! De huizekens zijn schoongemokt X Pèérlende voorjaarslicht ketst van de heldere muren, glaanst op d’n blinkenden lakverf, schiet laanks den vernis van de meubels. Duuzenden zonne- kes pieken d’r straaltjes van X glaanzende ko per. van sulveren kruisbeeldjes, van X witge schuurde tin en X melkblaanke Medewerk, dat er blinkt op de tafel. De wefkes hebben X veur- jaarsfeest van licht en kleuren al weken en weken leenk aan vuulen komen. Ze hebben X uitgevierd mee d’n borstel en d’n boenwas, mee d’n whnimenden seep en d’n vetten soda. Ze hebben, lijk de veugsls, d’r nestjes opgeknapt en sphnternuuw gemokt en in alle huizekens Tijdens een onderhoud, dat wij met den heer Grolms, directeur van de Amstaniamsche zesdaagsche, hadden, deelde deze ons mede, dat de eerstvolgende Amsterdamsche zesdaag sche zal plaats vinden in de tweede helft van November in het RAI-gebouw, zooals ook vorig jaar het geval was. De juiste datum is nog niet vastgesteld, daar dit ten nauwste in ver band staat n&t de Berlijnsche zesdaagsche, waarvan het thans nog niet zeker is, dat deze, gezien den tegenwoordigen politieken en eoo- nomischen toestand doorgang vindt. De heer Grolms is van plan het aantal deel nemende koppels uit te breiden en minstens op veertien te brengen, temeer daar er dit Jaar een grooter aantal Nederlandsche zesdagenren ners ter beschikking van de organisatoren staan. De heer Grolms deelde nog mede, dat, wat hem betreft althans, geen zesdaagsche in Rot terdam zal worden georganiseerd. ALKMAAR, 6 Met Veemarkt. 19 Paarden 150.00—225.00. Veulens 100.00—235.00, 74 Melk koeien 100.00—128.00, Geldekoeien 90.00—150 00, 75 nuchtere Kalveren: slacht 8.00, idem fok 6.0011.00. 122 vette Schapen 9.0013.00, ma gere Schapen 4.008.00. Overhouders 6.00— 11.00, 259 Lammeren 4.0010.00, 3 Bigzeugen 65.0080.00, Schrammen 17.00, 61 Biggen (10 weken) 9.00—13.00. 10 Bokken en Geiten 4.00— 10.00, kleine Bokjes 1.00—1.50 per stuk. Han del redelijk. ALKMAAR. voer 39 kisten 0.7214—080.’ Handel goed. ALKMAAR. 5 Mei. Graanmarkt. Aangevoerd totaal 268 HL., als: 20 Voertarwe 3 40 47 Gerat en Chev. Gerst 4.13(44.30, 119 Haver 3 50 4.35 24 Boonen: Bruine Boonen 7.0010 50. Dul- venboonen 880025. Witte Boonen 10.0011.00. 39 Karwyzaad achterst 3.00—8.00. KarwQzaad 33.00. 19 Erwten: kleine Groene 14.00. groote Grauwe 17.0018.00. Grauwe 4.1012 00, vale 6.00900. Per 100 K.G. Handel stug. BROEK OP LANGENDIJK. 6 Mei. 3500 KG. Roode kool 4.10780. Idem doorschot 180. 31000 K.G. Gele kool 1.10—4.70. Idem doorschot 1.30. 5000 K.G. Deeneche Witte kool 0.601.00. 1150 K.G. Uien: Gele Uien 080090, Grove 1.00. 3000 K.G. Bleten 0.60. ENKHUIZEN. 5 Mei. Vlsch 17 vaartuigen met 750 pond Z N Bot 11.6534.30. 1 vaartuig 83 pond Waddenaeelt 13.85. 3 vaartuigen !20 pond ZN Schol 2.95—3.55. 13 vaartui gen met 300 pond Aal 0.330.40. 1 vaartuig met 342 KG. Kameranajovta 0.11(4 P*r K.G. ENKHUIZEN. 5 Mei. Bloemen: Bartigon 0.08. Rozen 0.150.40, Lathyrus 0.030.06. Victor 0.06 —0.08, Bouton d‘ Or 0.06. Plcoce 0.07. Iris 0.10 0.14. Anemonen 0.030.08. Trolllus 0.05, Mln. Wilmot 0.07. HEILOO, 5 Mei. Exportvelllng ,JBt. Wllllbror- dus' Aarrbelen. vroege 084—088 per doosje. Radijs 025—0.38, Selderij 0.18—029. Rabarber 024088. Wortelen 0 651.15 per 10 boe. Spi nazie 0 13020 per kistje Kropsla 2 70380. Bloemkool 142019 40 per 100. Aspergez, dik wit 0240.47, Idem dik blauw 021023. Idem dun wit 0.140.19, Idem dun blauw 0 080.13 bos. NOORD-8CHARWOUDE. 6 Mei. 4100 K.G. Uien: Drielingen 080. Uien 0.901.00, Grove Uien 1.10. 15100 K.G. Kroten 0.60. 36800 K.G. Roode kool 1806.00. Idem doorschot 1.302.50. 53800 K.G. Deeneche witte kool 0.60120. Idem doorschot 0.60. 37300 KG. Gele kool 1.505.00. Idem doorschot 080080. Doorgedraald: 15100 K.G. Kroten en 8500 K.G. Deeneche Witte kool. PURMERKND, 5 Mel. .Alslagver. Beemeter, Purmerend en Omstreken” Aardbeziën 0 15 020 per doosje. Witlof I 13.0019 00. Idem H 4.0011.00 per 100 K.G. Bloemkool 3.0034.00 pér 100. Spinazie 0.08024 per mand van 6 K.G. Postelein 0.660.84 per K.G Sla 0.403.40, Andijvie 0.10—0.78 per 100 krop. Radijs 0.00—320. Peterselie 1.005.00. Selderij 3.008.00. Raap stelen 1.40, Rabarber 230520. Wortelen 14.00 34.00 per 100 boe Uien 021—0.26 per 25 K.G. Prei 0.60820 per 100 bos. Slaboonen per 1M K.G. 76.00. Ten aanzien van de vele berichten, die Inzake de staking in het visscherijbedrtjf te IJmui- den in omloop zijn, deelt het bestuur der IJmuider Federatie ons thans het volgende mede: Tot dusver is slechts besloten om de aan dacht van het Nederlandsche publiek te ves tigen op vischhandeiaren, die vlsch ten ver koop aanbieden, aangevoerd met trawlers, bemand met onderkruipers. Te IJmuiden zel ve is niet verder gegaan dan een verbod aan de leden der IJmuider Federatie om in met name genoemde zaak hun inkoopen te doen. Dat is alles. Men kan dit bestempelen met den naam boycot, maar met terreur, onwet tige handeling of onrechtmatige daad heeft het niets te maken. Het zijn middelen, die in het Nederlandsche zakenleven herhaaldelijk toepassing vinden. Bovendien is de boycot in het conflict te IJmuiden niet door de IJmui der federatie geïntroduceerd, maar door den vischhandel aldaar, die reeds, in de eerste da gen van Januari het besluit nam geen vlsch te koopen. aangevoerd met schepen van ree- ders, die bereid waren met de IJmuider fede ratie een overeenkomst aan te gaan, en van loggers, welke gelost waren door leden der IJmuider federatie. Dacen van terreur hebben dus van den kant der IJmuider federatie geen toepassing gevonden, hetgeen ook in de toe komst niet het geval zal zijn. In de gister te Alkmaar gehouden vergade ring van den Bond van Coöperatieve Zuivel fabrieken in Noord-Holland hield de heer Ge luk, secretaris van den F.N.Z. een uitvoerige Inleiding over de crisismaatregelen ten be hoeve van den landbouw en onderwierp de deze week voor de radio door dr. Buckman, regee- ringscommissaris voor den landbouw gehou den rede aan een scherpe crltlek. Hij sprak de hoop uit, dat de door den F.N.Z. aangevraagde audiëntie bij den minister alsnog zal plaats hebben en was van oordeel, dat de gewraakte radiorede niet veel goeds beloofde. Spr. drukte er zijn buitengewone spijt over uit, dat de mi nister het adres, opgesteld door de organi saties op deze wijze door de regeeringscommls- sarls heeft laten afbreken. Spr. bracht als het inzicht van de zuivelorganisatles naar voren, dat het landsbelang beter gediend zal worden door vermindering van de margarlneproductie en vergroot!ng van den boterafzet op de bin- nenlandsche markt, dan door de gedwongen opruiming van 200.000 melkgevende runderen; hij becijferde, dat die maatregel tengevolge zal hebben, dat 1000 arbeiders in het boerenbedrijf werkloos worden en een kapitaal van vijf mll- lloen renteloos en opheffing van 50 fabrieken met zich zal brengen. Naar het oordeel van spr. richtte men zich teveel naar, den huldigen toestand, terwijl het voor de boeren juist voor het hoogste belang was, om een bljjvenden afzet van hun product in de toekomst te verkrijgen. Uitvoerig stond hij stil bij het door de zuivel organisatles aan den minister van Ec. Zaken en Arbeid gezonden adres, waarin de volgende conclusies worden gesteld: a. dat er In de Crisis Zulvelwet nimmer eenige beperking voor het bereiken van een bepaalden richtprijs der melk heeft gelegen, daar deze afhankelijk is van den grondprijs der melk en deze weer af hangt van den buitenlandschen prijs der pro ducten; b. dat de huidige crislszuivelwet, waar in het mengen van boter in margarine wordt voorgeschreven geen uitkomst biedt voor de moeilijkheden, waarin onze veehouderij zich thans bevind, integendeel, het hooge mengper- centage. waartoe men is moeten overgaan, groote schade aan het veehoudersbedrtjf, nu en in de toekomst veroorzaakt, doordat wij hiermede ons boterafzetgebled in het binnen land vernietigen; c. dat het beperken der mar- garlne-productle voor blnnenlandsch gebruik dient voor te gaan bij een gedwongen inkrim ping van den melkveestap?!, omdat de marga rine slechts een aanvullend product is, uit bultenlandsche grondstofffen vervaardigt en de beteekenls dezer industrie en de aanverwante bedrijven in de verste verte niet op weegt tegen het belang, dat tienduizenden veehouders bij een goed afzetgebied huaner boter in het binnenland hebben; d. dat een verlaging der boter en margarineprljzen zeer gewenscht is en een vereenvoudiging van het heffing- en toe- slagstelsel volgens de Crislszuivelweternstig overweging verdient. Nadat spr. uitvoerig de afzetmogelijkheid van onze zuivelproducten naar het buitenland belicht had in verband met de invoerbeperking in tal van landen en als zijn meenlng te ken nen had gegeven, dat het in de huidige om standigheden niet mogelijk Is vergrooting van J afzetgebied ih hét buitenland te zoeken, zoodat die thans alleen op de blnnenlandsche markt gezocht moet worden en ook te vinden is. door niet langer voort te gaan met den in voer van vreemde vetten uit het buitenland voor de margarlneberelding werd rget alge meene stemmen een motie aangenomen, waar in de vergadering als haar meenlng uitsprak, dat aan de gedwongen beperking van den vee stapel dient vooraf te gaan een inkrimping van de margarlneproductie en instemming werd betuigd met het adres van den F.N.Z. Ter vergadering gingen na de lezing ver schillende stemmen op, die betoogden dat de boeren, wanneer krachtens de machtigingswet de regeering tot de gedwongen veebeperking zou overgaan, en bloc -moesten weigeren om daaraan gevolg te geven. De voorzitter be streed deze zienswijze en wees op het middel: inhouding van de uitkeerlng ingevolge de Crislszuivelwet, waarover de regeering be schikt. Op voorstel van den heer Jm. Blaauboer werd besloten aan den F.N.Z. te verzoeken het dreigende gevaar met de landbouworganisaties te bespreken, om een houding vast te stellen en alsnog te trachten door overleg te pogen In den afgeloopen nacht, omstreeks kwart voor een, is door tot nu toe onbekende oorzaak een felle brand uitgebroken in een perceel aan de Meerstraat te Beverwijk, waarin tot voor eenigen tüd de wagenmaker!) van de fa. v. E. was gevestigd, doch dat momenteel niet in ge bruik was. Toen de brand ontdekt werd woedde het vuur in de bovenverdieping. Spoedig sloegen aan alle kanten geweldige vlammen naar bulten, die de geheele omgeving in een fantastlschen rooden gloed zette. Kort na het alarm verscheen de brandweer met de motorspult ter plaatse. Het stond toen eenmaal reeds vast, dat er van het tamelijk groote perceel niet veel meer te redden viel. Wel bestond er groot gevaar voor het belenden de brandstoffenpakhuis der fa. van Doorn. Een in het pakhuis gestalde auto werd dan ook veiligheidshalve naar elders overgebracht. Daar aan de andere zijde een half afgebroken perceel staat, kon de brandweer har weerkracht naar den kant van het bedreigde pakhuis richten. Met twee stralen werd het vuur daar aan gepakt. terwijl een derde straal van flinke ca paciteit op het centrum van de vuurzee gericht werd. Na een hajf uur hard werken kon men vast stellen. dat het ergste gevaar bezworen was, ook al omdat het dak en de zolder inmiddels waren ingestort, evenals de zijmuren. Met de 4>randweerhak werd de gevel omlaag gehaald en de groote werkplaatsdeuren opengerameid, waarop de brandweer ruim baan kreeg om de resten van het vuur te vernietigen. Het duur de echter nog geruimen tijd, voor aleer de laat ste sporen van vuur verdwenen waren. Het perceel, dat niet bewoond werd, Is ge heel verwoest. af te gaan aan een gedwongen inkrimping van den veestapel. Meerdere stemmen gingen op, om te dreigen, dat de gedwongen beperking niet zal worden nagekomen, als de Regeering niet aan den wen- schen, in deze motie uitgedrukt, tegemoet komt. De voorzitter wees er op. dat de Regeering machtlger is en in de crislszuivelwet een msch- tlger tegenmaatregel kan toepassen. De heer Jm. Blaauboer wees op het belang, dat de drie centrale landbouworganisaties het om te beginnen in principe eens moeten wor den over de te nemen maatregelen. Blijkens de mededeelingen van den technicus, den heer van Buren, had deze in 1932 96 be zoeken afgelegd. De omzet van het coöperatieve magazijn bedroeg 14230.72. Na rondvraag volgde sluiting. (Ongecorrigeerd) A Stormv. 1Zap 1 BWO I S/A 1 D Diemen 1PVCB 3 E VVSB 1—ABC 1 BWD 1Teyllngen 3 Reserve 3e klasse G SDE 3—U8V 3 GVO 3Vitesse 3 I Zan 3Hollandla 1 L BVF 3The Vlet. 3 O Ges. Vier 4RKAV 4 Wllskr 5WA 5 PPTYBB 6NVC 4 Gestikt Donderdagmiddag werd het 3- jarig zoontje van den heer C. Koomen leven loos uit de sloot achter de ouderlijke woning gehaald, ^et knaapje was gestikt. Simultaan-séance Voor de leden van de Gezellenvereenlging en het Patronaat gaf de heer Wagenaar uit Blokker, oud-kampioen van West-Friesland. een simultaan-séance, waar aan door 35 personen werd deelgenomen. Daar de séance te lang duurde, werd deze om twaalf Donderdagmorgen is X lijk van den 79-jari- gen heer K. in het Noord Hollandsch Kanaal van deuzen helschen tijd. Eiken menach krijgt z’n beurt. Ons porsle geluk, ons porsie onfortuln, X la allegaar persleskes afgewogen. De spreekwijze van zeu- ven magere en de zeuven vette jaren is nle van zei vers in de weareld gekomen 1 Maar ja....,* de magere jaren vallen langer dan de vette. En d’n eene menach viitdt z’n geluk in Xi madelleveke dat ie bloeien élet op "n aander z’n graaveld en d’n aandere menach kan z’n geluk nog nle vinden in *n eigen park mee vijvers, gebomte en rosarium! D’n eene menach hee de grootste leut in z’n eigen huiske, mee ‘n spulleke kaart en d’n aan- dere menach hee minstens ‘nen heelen kermis noodlg, om X te kunnen lachen. D’n eene mensch deurgolft "n gevoel van blij geluk, aa ie in *n slootje *nen lelie bloeien ziet, d’n aandere menach hee *n groen wondermeer noodlg in Zwitserlaand, om blij X bestaan te ontdekken van Onsllevenlrkel D’n een smult van ’nen zuren hèrlng, d’n aandere ruuM mee *n vies gezicht aan *n schijf zalm en schuift *m opzij. Trui en ik ge meug X weten wij zijn méér dan content mee ons spullekes, die vi)f- en-dartlg jaren oud zjjn en die ons stuk veur stuk herlnderen aan ons klnderz, ons jonge jaren, ons blije en trieste dagen en ‘n aander is dikkels nog nle tevrejen mee ‘n paleis, waar ik mee m’n klompen nle in aouw durven too- pen. aóów schoon! Dan komt toch d’n stillen péérsen Mel-avond I weer over oew zielement gestreken In mllden schemer en malschen daauw; dan wordt de rust weer ingeluid met de tjoepende klokkeklaanks- kes uit onzen kerketoren, die ons roepen naar Onslievrouwke. die in ’nen wemel staat van gou wen kèérsenllcht en oprijst uit ’nen wolk blom- menachuim, die me gèren aan d’r voetjes heb ben geplotst, ter eere van Heure maand, en mee d’n ingehouwen, diepen wensch, da Ze ons zurgskens wa wil verlichten, deur dat X te vragen aan X Kindeke, da-d-op d’ren erm zit en da wijst op Z’n eigen vergouden hartje, waar de liefdevlammekes uit schieten as de stralen uit de zon. Ja, dan gaan me stUlekes laanks d’n avondlijken durpsweg, laangs den slapenden meidoorn, onder de bloeiende kastanjes, laanks den weg, die vol van de Mei is, stillekes, zwij gend naar daar waar de klokskens kleppen in de groenpèérlmoeren tocht, waarlaanks de klaankes ver wegdrijven over de velden, over de bosschen d’n dleperen avond In, om ieveraans te verkondigen, da-d-Onslievrouwke, X Konin- ginneke van al de Meipracht, waakt over ons weareldje, cmdat da Kindeke mee X zonne- hartje da wil! Waant Hij hee de Meimaand toch weer nle zoow schoon gemokt veur niks? Hjj wist toch veuruit, da me de schoonste blommekes dX uit zouwen vergaren veur X beeld van Zijn goei Moeder ke! Neeë, X kan nie zijn, da me in d’n steek gelaten warren. En stiekum hé *k UiMchen mXi blommen, m’n zurgskes gelegd, dëèr, ge meug X weten! X Is ginnen tijd om kiekeboe te «peu len. Kom, ik ben vol en echel er dus maar af. En witte wa, drukt die leste regeltjes ok maar in oew kraant, amlco. Veul groeten van Trui en as altU, gin horke minder van oewen iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^ stralen en kleuren en pinkelen de stilleventjes op tafels en schoorsteenmantels, in de selon- nekea en in de kraakheldere keukentjes, en waar ge ok ziet, daar is de komst van X nuuwe zonnelicht, van de blaanke lochten, van d’n klééren dag verwacht, In ’nen glaans van feestelijk licht, van jubelenden schitter. Ja. wij kearels, wij hebben gesjamfoeterd. en nie zoow zuinig, toen ons halfvolle sigarenkistje was volgedaaij mee ’nen brief spelden, Xi streentje sajet, *n ouw apothekersdooske en Xi fleschke boorwater. As me uitschoven over ’nen klodder gruune zeep en midden in ’nen plat zaten te tieren van kwaajigheld, teugen Xi scha terende Trui, dan hebben me ons eigen efkens gesjochten gevoeld mee onzen trouwdag. Ik heb tenminste, toen er ’nen kalkspetter in m n oogen klatste. in „blinde" woede, zwaaiende mee m’nen kalkkwast, beweerd: „as ik zukke dingen veur- zien had op m’nen trouwdag, dan had ik deur- gestiefeld over X bordes van X gemeentehuis, groenezeepwellustellng. Dan was Ik X aandere trapke weer afgegaan en "k had oew alleen laten staan, alleen, boven op de trappen en nouw (E. 52 a) In de Unie te Alkmaar vergaderde gisteren de Bond van op coöperatieven grondslag wer kende zuivelfabrieken. De voorzitter, de heer H. K. Koster, wees er op. dat de kaasprijzen de laatste maanden Iets beter zijn dan we hadden mogen verwachten; dit moeten we dubbel waardeeren, omdat de rest nog zoo donker blijft. Hoewel een kleine verbetering is ingetreden wat de kaas betreft, is dit met andere producten nog niet het geval. De Crisis Zuivel Centrale heeft niet beant woord aan de bij den aanvang gestelde ver wachtingen; de verwachte verbetering van den melkprijs trad niet In. De richtprijs is lang nog niet bereikt, maar de verhooging die men zich ten doel had gesteld Is uitbetaald. De interna tionale verhout^ngen zjjn oorzaak, dat niet de in den aanvang verwachte prijs werd gehaald. De regeerlngsmaatregelen besprekende, hoopt spr., dat deze zullen bereiken, dat de boeren op hun bedrijf kunnen blijven en daar een be staan in vinden. Ook voor de Regeering is dit een groot voordeel. De Regeerlngsmaatregelen zullen ongetwijfeld leiden tot productiebeperking; verschillende feiten wijzen al in die richting. Spr. wekt de leden op, er aan mede te wer ken, dat de boter niet anders dan op de voor geschreven wijze in consumptie gebracht wordt en smokkelaars aan de kaak te stellen. (In stemming) De hee B. H. Dijkstra te Schoor! werd acclamatie als buitengewoon lid toegelaten. De rekening 1932 sloot met een batig saldo van f 490.33 op een bedrag aan ontvangsten en uit gaven van 62.95624(4. De coöperatieve omzet boekte een omzet van 104.874. Medegedeeld werd dat door de belastingambtenaars beslag kan worden gelegd op melkgelden aan zuivelfa brieken voor afdoening van belastingschulden; 'dat het depöt voor accijnsvrije alcohol te Hoorn is opgeheven; de centrale aankoop van den F. N. Z. voorziet In de behoefte; dat het laboratorium van den bond zich zal belasten met onderzoek van consumptlemelk van 1 Jan. tot 1 Mei 1932 werden 871 monsters genomen; in 1933 In dat tijdvak 937: dat de boterafzetcomblnatie bij overvloedige productie zal meewerken aan den afzet, dat een bespreking heeft plaats gehad met de directie van het( Provinciaal Electrlciteltsbe- drijf, waarin de wenschelijkheid van verlaging van het tarief voor electrischen stroom zuivelfabrieken werd bepleit. Het werd uitvoerig besproken, met het gevolg, besloten Is om van de fabrieken gegevens verzamelen, waarna de onderhandellngen zullen worden voortgezet met de Directie van het Pro vinciaal Electriclteltsbedrijf. Ten aanzien van de kosten van het water van het Provinciaal Waterleidingbedrijf werd medegedeeld, dat hierin belangrijke verbetering kan komen, wanneer het Ijsselmeer als water- winningsgebled geschikt Is en daarvoor de noodlge werken voor gebruikmaking daarvan gereed zijn. Tot een wijziging van de arbeidsregeling, ge- wenscht door de arbeidersbonden, is het niet gekomen. In plaats van K. Nottelman (niet herkies baar) werd tot bestuurslid gekozen K. Winkel, Schagerbrug. Tot lid van de commissie voor de kaaskeu- ringen werd in plaats van D. Jongejans be noemd D. Knol. X Zand; Idem voor de boter- keuringen inplaats van C. Jongejans benoemd H. Boer, Texel. Tot lid van de commissie voor landbouw-coö- peratie werd In plaats van D. Appel gekozen G. v .d. Sluis, Schagerbrug. De heer Geluk, secretaris van den P. N. Z„ hield een inleiding over den huldigen toestand In de zuivelindustrie; hiervoor en voor de daarop volgende dscussle verwijzen wjj naar el ders In dit blad. Met algemeene stemmen werd op voorstel van het bestuur een motie aangenomen, waarin instemming werd betuigd met het adres van den F. Z. aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid, inzake de crisismaatregelen ten aanzien van het veehouders- en zuivelbe drijf en het bezwaar onderschreven werd, dat in dat adres naar voren wordt gebracht tegen het mengen van boter en margarine en de op vatting dat het beperken der margarinepro- ductle voor blnnenlandsch gebruik dient voor- MeimA&nd! De schoonste tijd vsn X heele jaar is weer over ons gekomen, de maand van Onslievrouwke, de maand van de blommekes, van dXi zoeten hagedoorn. de kruinagel; de maand die heilig te prijzen is Op de vragen van bet Kamerlid Boon in ver band met eenige reeds door ons vermelde zin sneden, voorkomende in de door den heer L. L. H. de Visser op 13 April jl. uitgesproken radio-rede en betreffende het nemen van een beslissing ter zake van het weren van politiek bij Radio-uitaendlngen. heeft Minister Reymer o.m. geantwoord, dat hij aan de politieke par. tijen, die aan de verkiezingen deelnamen en daarvan blijk gaven door het indienen van candidatenlijsten. gelegenheid heeft gegeven tot uitzending, door middel van den radlo- omroep, van verkiezingsredevoeringen. Daartoe Is op zijn verzoek door den Radio-raad In over leg met de omroepvereenigingen een regeling getroffen met betrekking tot de toewijzing der zendtijden aan de politieke partijen. Dit is het aandeel, dat de Minister in de uiteending van verkiezingsredevoeringen heeft gehad. HU heelt zich niet uitgesproken of op eenigerlel wüze bekend gemaakt, dat hU de uitgezonden ver- kiezlngsrede van den heer L. L. H. de Visser in overeenstemming acht met de in art. 9 van het Radio-Reglement genoemde normen van veiligheid van den Staat en van openbare orde of met de door hem in de Eerste Kamer afge legde verklaring, dat een einde moet komen aan alles, wat opruiend is, het gezag ondermijnt en wat onbetamelUk is. Immers de contröle op de uitzendingen van den radio-omroep wordt uitsluitend uitgeoe fend door de Radlo-omroep-contróle-commissie, die zich daarbU alleen mag laten leiden door hetgeen krachtens de Telegraaf, en Telefoon- wet 1904 in het Radlo-contröle-reglement is voorgeschreven. De Minister meent, dat tijdens de debatten in de Volksvertegenwoordiging omtrent het vraagstuk van de politiek in den aether wel tot uiting is gekomen, dat, hoe men ook overi gens over de wering van de politiek in den aether mocht denken, de gelegenheid om ge durende bepaalde tijdvakken, bUv. bU verkie zingen, politieke beginselen ook in de radio te verdedlgea, ten volle moest blUven bestaan en dat daarbij, met inachtneming overigens van de in de wet gestelde normen, de vrUheid van meeningsulting in zoo ruim mogelUke mate moest worden gehandhaafd. Dit vooropstellende en er rekening mede houdende, dat elke party, die voor de micro foon komt, zal trachten de beginselen, welke In haar leven, zoo scherp mogelUk omltjnd naar voren te brengen, kan de Minister zich veree- nlgen met de opvatting van de Radio-omroep- contróle-commissie, die zich op het standpunt heeft gesteld, dat, nu aan de Communistische PartU Holland zendgelegenheld gegeven was, zU bU de beoordeeling van de al of niet toelaat baarheid van de redevoering uiteraard niet buiten beschouwing mocht laten, dat ook deze party in haar uitzending haar beginselen mocht uitdragen, zooals dat ook met de andere par tyen het geval was. Nadat aan enkele bezwaren der commissie te gen den vooraf overgelegden tekst tegemoet ge komen was, achtte de commissie in de rede geen gevaar aanwezig voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden. Tenslotte deelt Minister Reymer mede, dat hy aan den Voorzitter der Tweede Kamer een schrijven heeft doen toekomen (vergezeld van X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 2