NIEUW LEVEN Van de Perstribune I Wé 1 De versnelde bruggenbouw Colijn voorzichtig UITGEBREIDE VOLMACHT i leekepreeken ZATERDAG 6 MEI ONDERRICHT IN BLOEMENKWEEKEN van Invoerbeperking Pastoor H. van Harten f- De politieke toestand Overleg met vyf partyen Geen vrees voor duur werk Von Hindenburg beleedigd Conflict bij de K.L.M. Ceen onrecht Buiten rood verband Zuivering bij de Hembrug Audiëntie DE MOORD TE NUMANSDORP Katholieke Verkenners Behandeling voor de rechtbank Nationale dagen in Den Botch De brug beoosten Rotterdam AUTOBAND GESPRONGEN Ernstig ongeluk te Markelo Een protest van Nederland gewenscht De op te richten vennootschap zal geen obligaties uitgeven De zittingsduur der Tweede Kamer DE TARIEFMUREN STEEDS HOOGER L. DE VISSER VOOR DEN RECHTER Wanneer wordt de samenstelling het nieuwe Kabinet be he nd gemaakt? De Katholieke fractie vergaderde hedenochtend Sinds 1921 herder van de St. J oseph-parochie te Hamersveld Delftsche Katholiekendag Contingenteering schoeisel De vliegers nemen byna allen ontslag 9 i r ter HOMO SAPIENS d. Zaan koffietafel. vreugde, dat een ■i Mr. A. W. E. BRANDSMA Hoofdverkenner en alle Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Woensdag en Donderdag geen audiëntie verleenen. Na langdurig getuigenverhoor, waarbij weinig nieuws aan het licht kwam, nam de officier van justitie bij de Dordtsche rechtbank, mr. Kro nenberg, requisitoir. Hij achtte de schuld van verd. bewezen en eischte een gevangenisstraf voor den tijd van twintig jaar. Naar wij vernemen, kwam hedenochtend de Katholieke Tweede Kamerfractie bijeen bespreking van den politleken toestand. op rt. Het Kamerlid Kortenhorst heeft aan den Mi nister van Economische Zaken en Arbeid de volgende vragen gesteld: Is het den Minister bekend, dat de Ameri- kaansche' en Engelsche Regeeringen vóór de economische conferentie van Londen ten aan zien van een aantal artikelen, waaronder eenige, die voor Nederland van zeer groot belang zijn, de toch reeds hooge Invoerrechten wederom sterk hebben verhoogd? Acht de Minister het onder deze omstandig heden niet gewenscht, dat Nederland tegen deze wijze van handelen een protest doet hooren en zijn medewerking aan de totstandkoming van het door Amerika voorgestelde tarievenbestand onthoudt? tas te* Verschenen is de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het zevende Hoofd stuk B der Rjjksbegrooting voor het dienstjaar 1933. (Deelneming In het aandeejenkapitaai van en verstrekking van rentedragende voorschot ten aan de N.V. „Versnelde Bruggenbouw".) Hieraan wordt het volgende ontleend: Naar wU vernemen heeft Dr. H. Colijn in verband met de hem verleende opdracht tot vorming van een parlementair kabinet gewend tot de navolgende Tweede de Het hoofdbestuur der Katholiekendagen in het diocees Haarlem maakt bekend, dat tegen de op Zaterdag 8 April JJ. gepubliceerde con clusies de navolgende wijzigings- aanvullings- voorstellen zijn ingebracht. De heer A. J. van Beurden te Koog stelt voor aan de conclusies der inleiders, zoo wel In sectie I als in sectie II toe te voegen: „De bevoorrechting der rijken en de achter- stelling der armen behooren In de Kerk op te „houden door afschaffing der standenscholen „en van het verpachten der zitplaatsen In de „kerkgebouwen.” De heer Jhr. mr. L. E. M. von Fisenne te Rijswijk (Z.H.) stelt voor in conclusie V van de 2e sectie achter het woord „gemeenschap” in te voegen: „en het niet minder verderfelijke communisme, dat de gemeenschap tot gelding wil brengen ten koste van het individu, hebben enz.” Het Tweede Kamerlid L. de Visser, voorzitter van de Comm. Partij Holland, zal op 18 Mei as. voor den politierechter te Tlel terecht staan, terzake dat hij, in een openbare vergadering van genoemde partij op 11 April JJ. te Tlel gehou den. zich op beleedigende wijze heeft uitgelaten over den Dultschen rijkspresldent Von Hinden- s<n Er hoeft niet aan te worden getwijfeld al dus een der directeuren van de Artillerie-inrich ting bij de Hembrug dat binnenkort voor het personeel eveneens het verbod zal worden uit gevaardigd om lid te zijn van een vakorgani satie, aangesloten bij het N.V.V. en van de 8J3-AJ». Den vertrouwensmannen van den Bond van Overheidspersoneel Is Donderdag reeds te ver staan gegeven, aldus meldt „Het Volk”, dat zu uit hun vakbond en uit de overige organisaties van de arbeidersbeweging moeten treden. Het hoofdbestuur voomoemd, Mr. J. N. J. E. HEERKENS THIJSSEN, Voorzitter Mr. L. E. ROES, Secretaris particulier kapitaal; b. uitvoering door een ven nootschap met overheldskapitaal; c. uitvoering rechtsstreeks van staatswege. Verschillende overwegingen hebben de regee. ring de voorkeur doen hechten aan oplossing b. Overigens moge er op gewezen worden, dat wat de uitvoering van den bovenbouw betreft, evenals voor de groote bruggen welke tot dus ver over de groote rivieren zijn gebouwd, het werk onder contróle van den Staat wordt ver deeld over de daarvoor in aanmerking komen de constructiewerkplaatsen op grond van on- derhandsche aannemlngscontracten. De prijs wordt bepaald op basis van den kostprijs, waar bij van winst en afschrijving van gebouwen en fabrieksterreinen wordt afgezien. Nu de hoeveelheid werk aanzienlijk zou worden uitge beeld, zouden in deze combinatie ook een aan tal scheepswerven worden opgenomen voor wie de tijdsomstandigheden al even nijpend zijn als voor de constructiewerkplaatsen. Voor de me taalverwerkende aannemers is er daarom.geen verschil of het kapitaal door een particuliere, door een Staatsvennootschap dan wel recht streeks door het Wegenfonds wordt geleverd. Voor den onderbouw kan ook de particuliere aannemer geheel tot zijn recht komen als ont werper. Het ligt toch in het voornemen om bij het aanbesteden van den onderbouw volgens een plan van den Rijksdlenst gelegenheid Open te stellen voor het doen van aanbiedingen vol gens een eigen ontwerp, waarbij de hoofdafme tingen en belastingvoorschriften dezelfde zijn. De vrees, dat de Rljkswaterstaatsdienst duur werk zou leveren, is dus ongegrond, daar de particulieren in hun aanbiedingen eventueel betere en goedkoopere ontwerpen kunnen voor leggen. Op 3 Januari JJ. des avonds om tien uur werd de landbouwer De Reus te Numansdorp door twee gemaskerde mannen in de stal ach ter zijn woning vermoord. De daders drongen het woonhuis binnen en dwongen de vrouw van De Reus tot het afgeven van geld, waarna zij verdwenen. De Rotterdamsche recherche slaagde er in reeds den volgenden avond twee Rotterdam mers, B. en L. te vatten als verdacht van dit misdrijf. L. bekende direct, doch B. bleef een tijd lang zijn onschuld volhouden, totdat hij zich zoo in het nauw gedreven zag, dat hij bekende en zich eenige dagen later in zijn cel van het leven beroofde. L. had zich gistermorgen voor dezen moord en nog een drietal andere misdrijven voor de Dordtrechtsche rechtbank te verantwoorden. zittingsduur is vier jaren na den eerstvol- genden derden Dinsdag in September (art. 145, lid 2 Kieswet). De zittingsduur der 2d April j.l. gekozen Tweede Kamer is dus on geveer 4 jaar en 4 maanden, inplaats van 4 jaren. Waar de jongste Tweede Kamer ontbinding in het laatste jaar van de ge wone zlttlngsptriode plaats vond, wordt de gewone volgorde nie-, verbroken; de eerst volgende Tweede Kamerverkiezingen zullen dus plaats vinden In 1937. Ware de Tweede Kamer In het voorjaar van 1931 ontbonden dan zouden de verkiezingen voor de Twee de Kamer, de Provinciale Staten en Ge meenteraden in één jaar, nl. In 1935, 1939 enz. plaats vinden, tenzij alsnog bij de wet een andere regeling was vastgesteld. Van den zittingsduur der Tweede Kamer valt te onderscheiden de duur van de ge wone jaar lij ksche Tweede Kamer-zitting. Deze is tenminste 20 aagen, tenzij de Kamer tusschentljds ontbonden wordt (art. 104, 1 r. G W.) De praktijk Is dat de jaarlljksche zitting het geheele jaar duurt, van den 3en Dinsdag in September tot Zaterdag of Maandag voorafgaande aan den volgenden 3en Dinsdag In September. De tijd van den zittingsduur der Tweede Kamer is ook de zittingsperiode der Twee de Kamerleden. Deze duurt dus ook nor maal 4 jaren, bij Kamerontbinding Iets lan ger. Echter bestaat er voor de Kamerleden die tusschentljds benoemd worden, nl. die benoemd worden in door aftreding open gevallen plaatsen, een t>elangrljke uitzonde ring. De In vacatures benoemd verklaarde Tweede Kamerleden treden nl. af met de andere Tweede Kamerleden, daar zij, in gevolge art. 147 der Kieswet aftreden op het tijdstip waarop degenen in wier plaats zij zijn benoemd, moesten aftreden. Door „list noch hoovaardlgheid besmet”, geeft het kind een zuiverder weerkaatsing van bet licht; en wij begrijpen de uitspraak des Heeren: „Tenzij gij wordt als de kinderen, zult gij niet binnengaan In het hemelrijk.” Gezuiverd door de wateren der wedergeboorte, verkrijgt het kind een bovennatuurlijke schoonheid en straal; als een heilig pand van hemelsche liefde de vrome moeder tegen in het mysterie barer doorstane smart.” A- A Uit parlementairen kring vernam „Hrt Volk” het gerucht, dat de heer Colijn vrijwel geslaagd was met de vorming van een uitsluitend rechtach kabinet en dat de samenstelling daarvan nog Vrijdag bekend zou warden gemaakt. De heer Colijn, tot wien de parlementaire redacteur van het blad zich om inlichtingen wendde, lachte lang en smakelijk en zeide toen: „Wat voor dag is het? Vrijdag, nietwaar? Welnu, het nieuwe kabinet zal dezen Vrijdag niet worden medegedeeld en ook nog wel de volgende week Vrijdag niet!” Hieruit blijkt wel, aldus concludeert daaruit het blad, dat de kabinetsformatie niet zoo vlot van stapel loopt. Het lijkt niet ongeoorloofd aan de verklaring van den heer Colijn de slot som te verbinden, dat htj bU zijn pogingerj tot vorming van een ministerie op niet geringe moeilijkheden is gestuit. Gelukkig het gezin, waar deze waarheden nog begrepen en gewaardeerd worden en goddank zijn er van dezulke nog vele! Want het leven is sterven en geboren worden. De dood ligt ge heel bulten onze macht, maar op het jonge leven heeft de rnensch zelf Invloed. Daarover peinsden wjj toen wij in de afgeloopen week vier doodstijdingen, waaronder zeer droeve, ont vingen. Maar daarnaast drie mededeellngen van gelukkige ouders, dat hun een kind ge boren waa „Gelukkige” ouders; ja, goddank! En zóó gelukkig, fiat kunst en techniek ter hulp werden geroepen om in kleur en beeld en woord op schoon versierde kaarten aan hun blijdschap lucht te geven. Stemt het niet tot dankbaarheid in dezen tijd, waarin het huwelijk en de liefde worden ver laagd, waarin het egoïsme zoozeer den boven toon voert, echtelieden te hooren jubelen over nieuw leven in hun huls? Het moge dan waar zijn, dat medici de natuur te slim zijn af ge weest en dat theologanten hun .vinding kunnen aanprUzen als niet strijdig met dë moraal; het moge waar zijn, dat er geen gewetensconflict ontstaat, wanneer jonggehuwden aan‘den ver- nuftigen kalender moeten vragen, waanneer zy elkander mogen omhelzen, een conflict met de natuur is er in ieder geval. En zU, de rijke moeder, die onuitputtelijk is in het geven, zij is de meest gestrenge, wanneer het er op aam komt haar rechten te handhaven. Vroeg of laat, hoe dan ook, zij wreekt altijd ook maar het minste vergrijp. Goddank daarom, dat er nog zoovele jonge christen gezinnen zijn, die naar Christus’ woord vreugde hebben „omdat er een kind geboren is.” Zoodra die diep menschelijke blijdschap om nieuw leven zou verdwijnen, zou het met de wereld gedaan zijn. Inupers, een plicht kan op den duur slechts stand houden, wanneer hij blijmoedig wordt verricht. Het is de eerste plicht van de menschheid zichzelf in stand te houden, de levensfakkel moet van de eene hand in de andere overgaan en telkens weer moet er nieuw leven ontspruiten. voor Nederland Z. Exc. J. 3. Rambonnet een deel der bijeenkomst zal bijwonen. Verschillende honderden deelneemsters en deelnemers hebben zich reeds aangemeld; 13 en 14 Mei zullen toonen hoe de Kath. Verkenners in kracht en diepte gegroeid zijn in de weinige jaren van hun bestaan. Ingediend is een wetsontwerp ter bekrachti ging van den maatregel, houdende regeling van den invoer van schoeisel en leestklaar schoen werk. In de toelichting wordt erop gewezen, dat de contingenteering in de afgeloopen periode een uitgesproken gunstig effect heeft gehad. Het aantal arbeiders in een reeks van bedrij ven. die regelmatig worden onderzocht, steeg van 6195 op 1 October 1933 tot 6659 op 1 Maart 1933, het verloop en het aantal arbeidsuren was iets minder gunstig. Ook in de komende maandeh blijft de minis ter de ontwikkeling van den toestand regel matig vólgen. Aan de hand van hem ter beschikking ko mende gegevens zal hij eventueel ih staat zijn te beoordeelen of een wijziging der contingen- teeringspercentages noodzakelijk is. Ook de regeering betreurt, dat het niet eerder mogelijk was het wetsontwerp in te dienen. Er is voor den bruggenbouw en den aansluitenden wegenaanleg veel voorbereiding noodlg, weike zelfs thans nog niet geheel voltooid is. Zij is echter wel zoover gevorderd, dat. zoodra de in dit ontwerp aangevraagde kredieten zullen zijn toegestaan, met de uitvoering een begin kan worden gemaakt. De plaats van drie der vier bruggen is be paald. Die voor de brug te Moerdijk ligt reeds vast, namelijk pl.m. 600 M. beneden de spoor brug aldaar. Hetzelfde geldt voor die te Dordrecht, waar een ligging onmlddellljk be neden de spoorbrug uit andere mogelijkheden is gekozen, terwijl die te Rotterdam volgde uit het spoorweg- en wegenplan, dat opgemaakt is door den dienst der Stadsuitbreiding in samen werking met de Nederlandsche Spoorwegen. De plaats van de brug over de Noord Is nog niet definitief vastgesteld. ZU hangt toch samen met het tracé van den nieuwen weg door den Al- blasserwaard, waarover nog zeer onlangs een nader onderzoek door de Kamer Is gevraagd, dat nog niet in allen deele Is afgeloopen. De bruggen beoosten Rotterdam, bij Dordrecht en b(j Moerdijk zullen een rljvlak van vier strooken (11.00 M.), die over de Noord van drie strooken (8.50 M.) verkrijgen, terwijl alle brug gen van voet- en rijwielpaden worden voor zien. Er bestaat geen bezwaar de voorloopige ra ming van de vier bruggen mede te deelen. ZU bedraagt: voor de brug bU MoerdUk 6.100 000, voor de brug bU Dordrecht ƒ3.800.000, voor de brug bU Rotterdam 8.200.000 en voor de brug bU Hendrik-Ido Ambacht 3.900.000. De regeering erkent, dat zU met de aanvaar ding van het voorstel een zeer uitgebrelde vol macht verkrUgt. ZU heeft deze noodlg, indien zU den brugbouw zal kunnen versnellen. Wat den gekozen vorm van de uitvoering be treft bestaan er Inderdaad drie mogelUkheden, nl: a. uitvoering door een vennootschap met Op 13 en 14 Mei wordt in Den Bosch de twee de nationale bijeenkomst van leidsters en lei ders der katholieke Verkennefs gehouden. Hon derden komen Zaterdagsmiddags van alle hoe ken van het land samen, waar om vUf uur on der de schaduw van de Kathedraal het groote carré zal gevormd worden, om met de vlaggen- parade deze bUeenkomst te openen. De Bossche burgemeester zal namens de stad de deelnemers verwelkomen, waarna een bezoek gebracht wordt aan de Zoete Lieve Vrouw, waar gedurende deze dagen een ridderwacht zal gehouden worden door verkenners. 's Avonds worden er demonstraties gegeven in verkennlngsvaardlgheden door welpen, verken ners, voortrekkers der stad onder leiding van Dr. J. v. d. Werft; pionierswerk, kamp op slaan. Spinningrope, seinen enz. Als de duisternis gekomen is, verzamelt de ieidersgToep zich om het kampvuur, dat door de K RO. wordt uitgezonden van 9.30 tot 10.15. En in het grillige spel van het flakkerend hoaglaaiende vuur, breekt de vreugde en bhj- heid uit in liedjes, yells, muziek en zang tot de tUd gekomen is dat men zich naar de tenten begeeft die rond de stad zijn opgeslagen, om in den slaap weer krachten te vinden voor den vol genden dag. VrUdagmorgen is te Hamersveld (bU Amers foort), na voorzien te zUn van de H.H. Sacra menten der Stervenden, zacht en kalm over leden de zeereerw. heer H. Th. van Harten, pas toor der St. Joeeph-parochle aldaar. Vorige week deed een aanmerkelUke verbete ring in den toestand van den patiënt de hoop op behoud weer herleven; plotseling kwam enkele dagen later echter de mededeellng, dat een verslechtering was ingetreden, welke toe diening der laatste H.H. Sacramenten, waar mede zUneerw. reeds meerdere malen was ge sterkt, noodzakelUk maakte. Te half tien heeft de zoo geliefde parochie herder, die bUna twaalf jaar lang de geestelUke en tUdelUke belangen der hem txïevertrouwde geloovlgen. met groote nauwgezetheid en onver- woestbaren Uver heeft behartigd, voor goed van het leven, en daarmede vaa zijn parochie en parochianen, afscheid genomen. De overledene bereikte den leeftijd van 59 jaar. HU werd in 1896 priester gewUd en was achtereenvolgens kapelaan te De Lutte, Hoog land, Amersfoort (O. L. Vrouwe Hemelvaart), daarna pastoor te Barger-Oosterveld en sinds 10 Augustus 1931 pastoor te Hamersveld. ZUn parochianen zullen zUn verscheiden met weemoed gedenken. De metten zuilen plaats hebben Maandag avond të half zeven, de Lauden Dinsdag om half tien, en om tien uur de plechtige Uit vaart. De KLM.-piloten hebben Vrijdagmiddag schriftelUk aan de directie van de K.L.M. me degedeeld, dat zU ontslag nemen uit den dienst per 1 Juli as. ZU. die niet meedoen, zUn de piloten Schol ten, die geen lid is van de Vereenlging van Ver keersvliegers, en Soer en Viruly, die wel lid zUn. Gistermorgen te omstreeks 6 uur te de heer Babadlnes, afkomstig uit Letland, die zich op doorreis bevond in de kom der gemeente Mar kelo, tengevolge van het springen van een band, tegen een boom gereden. De rechterarm van den heer Babadlnes werd versplinterd; te vens kreeg hU een borstfractuur. ZUn zoon, die zich ook in de auto bevond, kwam er met een lichte hoofdwonde af. Dr. Lineman uit Goor verleende de eerste hulp. Beide mannen werden naar het ziekenhuis te Hengelo vervoerd. Verschillende leden hebben de meening ge- uit. dat aan de particuliere maatschappU, met wie over de voorbereiding der plannen ondcr- handelingen zUn gevoerd, onrecht zou zUn ge schied door tenslotte de plannen dier maat schappU niet te aanvaarden. Deze leden meen den zelfs over de houding der regeering tegen over de bedoelde particuliere maatschappU-in- wording een sterke afkeuring te mogen uit spreken. Het is de regeering niet bekend, aan welke gegevens deze leden hun oordeel meenen te kunnen ontleenen, maar hoe dit moge zUn, in ieder geval te naar de meening der regee ring deze meening niet juist Inderdaad stond aan de regeering aanvan- kelUk de uitvoering door een particuliere maatschappU als de meest wenschelUke voor oogen. ZU heeft toen aan een tweetal hoofd ambtenaren opgedragen, de voorloopig opgeko men denkbeelden nader voor te bereiden en uit te werken, welke hoofdambtenaren met de le den van het consortium een en andermaal overleg hebben gepleegd en met hen tezamen hun denkbeelden nader hebben uitgewerkt. DaarbU te echter steeds ultdrukkelUk op den voorgrond gesteld, dat de arbeid, welken het consortium zich wilde getroosten om zUn plan nen aannemelUk te maken, geheel op eigen risico werd verricht en van de zUde van het consortium te dit ook bU voortduring erkend. De bedoelde hoofdambtenaren handelden hier mee trouwens geheel overeenkomstig hun op dracht. welke immers elk praejudlcleeren van een beslissing uitsloot. Evenmin is juist, Jat de regeering ten slot te van den arbeid van het consortium zou heb ben geprofiteerd door zUn ontwerpen gewU- zigd over te nemen. Ongegrond is de klacht, dat niet de gelegen heid heeft bestaan de aanbieding van het con sortium te onderzoeken, in détails te bespreken en tot een eindresultaat te komen. Het is niet de bedoeling, dat de op te rich ten N. V. obligaties zal uitgeven. De Regee ring zal haar het benoodigde kapitaal ter be schikking stellen tegen den rentevoet, waar voor zU zelf leent. Gaat de Regeering ertoe over, leeningen op korten termUn om te zet ten in leeningen op langen termUn, dan wordt de schuld van de N. V. aan den Staat met hetzelfde percentage belast als de Staat zelf voor die schuld moet betalen. De brug beoosten Rotterdam, Is in de eerste plaats bedoeld voor het doorgaand verkeer; als dit den weg over de nieuwe brug kiest, wordt dat over de bestaande bruggen ontlast en bet havenverkeer dus vergemakkelUkt. De Regeering is dan ook van meening. dat de te bouwen brug niet in de 'plaats kan ko men van een tunnelverbinding aan de west- zUde van de bestaande bruggen. De ministers zUn van meening, dat men ha venverkeer en doorgaand verkeer het beste dient door belde elk op zich zelf te bevorde ren. hetgeen te meer aan te bevelen te, omdat de brug wordt betaald uit de wegenbelasting en deze toch bezwaarlijk kan dienen voor bevor dering van het havenverkeer. Indien het Rijk ertoe mocht komen dit door tunnelbouw te bevorderen, zou een bUdrage uit de Water- staatabegrooting moeten worden gekweten. Wat betreft de brug over de Noord kan wor den medegedeeld, dat deze in samenhang met den weg door den Alblasserwaard zoo noorde- Hjk mogelUk zal worden gebouwd. Ten aanzien van het gebruik van Neder- landsch fabrikaat volgt de regeering reeds ge- rutmen tUd de gedragslijn dit zooveel doenlijk te bevorderen. Een globale raming van het gebruik van buitenlandsch materiaal doet zien, dat dit on geveer 30 pCt. van de bouwsom vraagt. Het te de bedoeling, de werken op voor de Waterstaatswerken gebruikelijke wijze te doen aanbesteden en uitvoeren. Op het Hollandsch Diep vervalt het be staande veer, doch op andere plaatsen zullen naast de bestaande brugveren, zU het wellicht in gewUzigden vorm, dienst blijven doen. WT T hebben in de afgeloopen week het \A/ kalenderblad van April afgescheurd en den Mei geopend. De eerste Meidag is een symbool. Natuurhjk houdt de hemel zich niet aan vaste datums en verandert de weers- toestand in den nacht van dertig April op één Mei niet plotseling van wintersch-kll in lente achtig zoel. Maar wU, menschen, hebben nu eenmaal een houvast noodlg voor onze herinne ringen en verwachtingen, voor onze wenschen en verlangens en daarom verbinden wU de ope ning van de Meimaand altUd aan de eindelUke bevrUding van den winter en de zekerheid van de Intrede van het mooiste jaargetUde. Is het u al eens opgevallen, dat de jeugd wel de Meimaand met graagte en gretigheid aan vaardt. maar dat het hartstochtelUk verlangen naar de vernieuwing in de natuur eerst recht bu de volwassenen aanwezig is en grooter wordt al naar mate de jaren toenemen? Ach, de jeugd vindt in alle jaargetijden iets van haar gading: maar de meer gevorderden schuwen de lasten van hitte en kou; 1 te ook, alsof zU in den win ter te veel overeenkomst zien met hun eigen dalenden levensdag. Om dit alles en veel meer is de lente zoo geliefd. ZU. het beeld van de jonge bruid in de bloesempracht der boomen; de veel belovende, de stralende onder een biau- vfcn hemel en een verkwikkende, een lachende en nog niet blakerende zon. Geen eeuwen van .wereldbestaan, en gpen men- zchenleven zUn lang genoeg om de schoonheid van de lente uit te putten. Zoolang er iets aar. uitdrukking vaA menschelUke gevoelens in dicii- terlUke taal of muziek is aan te wijzen, vindt men lofliederen op het ontwaken der natuur En leder kan het aan zichzelf ervaren, dat, hoe meer lentes hU beleefd heeft, hoe meer hU de Meimaand leert bewonderen en liefhebben. En hoe zou het ook anders? Heeft de practUk niet geleerd, dat, wie een meesterwerk van een groo* kunstenaar bezit, bU den herhaalden aanbllk zich niet alleen niet verveelt, maar er Integen deel telkens nieuwe schoonheden in ontdekt, zoodat het tenslotte een onmisbaar stuk in zUn leven wordt. En hoe zou dan de bron van alle kunst, de natuur zelf, in haar wedergeboorte niet telkens opnieuw en altUd meer onze bewon dering trekken? De essentie van deze weergalooze schoonheid Is de zichtbare vernieuwing. Hier is geen bU- zondere begaafdheid, geen speciale aanleg, geen exquise smaak noodlg; de normale rnensch, ook de eenvoudigste van geest en hart, bU wien het zuivere gevoel nog niet is afgestompt of bedor ven, kUkt met ontroering naar het nieuwe leven, zooals het uitbot in zwellende knoppen, in teere bloesems, in een sluier van ragfUn groen, in koddige lammeren in de wei en piepjonge vogels in het warme nest. De vernieuwingsdrang in de natuur overmeestert ons, spreekt ons aan, roept iets in ons wakker. BU Iedere nieuwe lente voe len wU het, dat het geboren worden van mll- lioenen Jonge wezens in de natuur een snaar m ons doet trillen van sympathie, van meeleven, omdat diep in ons binnenste het meest men schelUke in ons wakker wordt gemaakt, nl. de eeuwige begeerte naar vernieuwing. Het diepste geheim toch van de altUd weer ontroerende schoonheid der natuur is haar af wisseling van licht en schaduw, van zonsopgang en -ondergang, van afsterven en herleven. WU voelen ons daarmee verwant; de grootste pro blemen voor den rnensch zün ook het geboren worden en het sterven; de vragen, die hem het diepste in de ziel boren zUn: vanwaar kom ik en hoe leef ik straks achter het graf. In ieder rnensch drUft een vernleuwings- een on- sterfehjkheldsdrang Vandaar dat het kind, het welk den band slaat van ons geslacht met een volgend en dat de schakel vormt In de keten, die ons met de komende eeuwen verbindt, van daag dat het kind in zUn hoopvolle jaren en ongerepte menschheid een wondere aantrekke- Ijjkheld uitoefent. Reis eens op een ochtend met een forensen trein. Onder den glazen koepel van het station der wereldstad rollen de stampvolle wagens. De passagiers springen er meer uit dan zU loopen. •t Zijn meest mannen van rond de dertig en ouder. *t ZUn ziutenmenschen, bet hoofd voi met de beursberichten en de politiek uit de ochtendbladen, of handelsreizigers met tasscher en koffers, die hun geluk gaan beproeven; werklieden en kantoorbedienden, die den strUd om bet bestaan ver van huls voeren. ZU allen dringen om door het gapende, donkere trapgat het eerst naar bulten te komen. Daar opeens klinkt de hooge stem van een kind. Niemand had het opgemerkt, het vierjarig meisje, dat aan moeders hand parmantig de breede treden af stapt. Maar het zingende geluld van de helder klinkende vragen dwingt ieder tot kUken luisteren. Opeens zUn voor een oogenblik zorgen vergeten; de strakke mannengezichten ontspannen zich, vreemden kUken elkaar aan en glimlachen, wanneer zU een kleine hand zien wUzen naar een reclameplaat en een hoog stemmetje hooren vragen hoe die man met armen en beenen van louter automoblelbanden toch wel loopen kan en of hU niet te laat aan den trein aal komen. En menigeen zucht voor zichzelf heen: wat is zulk een jong leven toen mooi! De eerste leeraar in de thomistische wUsbe- geerte aan de Amsterdamsche hoogeschool, de onvergeteHjke pater J. V. de Groot, heeft in zUn boek: „LevenswUdlng” den lof van het jonge leven zoo prachtig bezongen toen hU schreef: „Daar schuilt een wonder alvermogen In het kind. Het schept bhjdschap en wekt edele ge voelens; het verruimt het hart van den moeden ouderdom. Men zegt, dat de kunst reeds menl- gen zomermorgenstond, doch te vergeefs, naar frissche rozenkleuren zocht, om er de kinder jaren mede te malen. Groote schriftgeleerden vroegen, hoe zulk een klein wezen een geheim- zinnlgen schat in zich verbergen kon, dien grijsaards zelfs benijden, en wat het kunste naarsoog wel in kinderen mocht zien, daar vtoorden noch lUnen het konden teek enen. Maar ehrtetehjke ouders, arm en rUk, verstaan het treffende woord van den Heiland: „Een vrouw als zU baart, heeft droefheid, dewUl haar jiur gekomen te; als zU echter het kind gebaard heeft, gedenkt zU niet meer de smart, om de rnensch ter wereld geboren te,” Het kind is den godsdienstlgen christen het ontluiken van een wezen naar Gods beeld. zich de navolgende Tweede Kamer fracties: de Roomsch-Katholieke, de Antl- Revolutionnaire, de Chr - Historische, de Lite, rale en de Vrfjs. Democratische, met verzoek, zoo mogelUk a.a Dinsdagavond hun opvatting te mogen vernemen over een door tem ont worpen Regeeringsprogram. Mr. A. W. E. Brandsma schrijft in ,JJe TUd”: Onderscheid moet worden gemaakt tus- schen den gewonen zittingsduur en den zittingsduur na Kamerontbinding, zooals we juist hebben meegemaakt. De leden der Tweede Kamer worden ge kozen voor vier jaren. ZU treden gehjk af en zUn dadelUk herkiesbaar. Aldus bepaalt art. 86 der Grondwet voor het KoninkrUk der Nederlanden. Art. 101 lid 2 der Grond wet bepaalt dat de gewone zitting der Sta ten Generaal wordt geo[>end den derden Dinsdag in September. Ingevolge art. 125 der Kieswet treden de leden der Tweede Kamer af in het normale geval met den 3en Dinsdag van September volgende op de candidaatstelling. De gewone zittlngsduur is dus van den derden Dinsdag in Septem ber tot den derden Dinsdag in September vier jaar later. Waar deze derde Dinsdag binnen 4 jaren nooit op denzelfden datum valt, is de gewone zittingsduur geen vier jaar, maar een of meer dagen korter of langer. Alleen tusschentijdsche Kamerontbinding maakt een ontUdlg einde aan den normalen zittingsduur. Dan eindigt de zittingsduur met den dag in het ontbindingsbesluit be paald. Voor den zittingsduur van de na een ontbinding gekozen Tweede Kamer geldt m 't algemeen ook art. 86 der Grondwet: 4 jaren. Echter kan bU de wet een andere zit tingsduur worden vastgesteld (art. 73, lid 3 Grondwet). De aanvang van den zittingsduur der Tweede Kamer na ontbinding wordt tï paald bU het ontbindingsbesluit en wel op een dag binnen 3 maanden na datum van net ontbindingsbesluit. Het einde van dezen Op de volksscholen in Engeland geeft men onderricht in het kweeken en verzorgen van bloemen. Hierboven ziet men de leerlingen van een school in Rotherhithe bezig de door hen zelf gekweekte bloemen, na te teekenen. Zondagsmorgens om half 11 zal Z. H. Exc. Mgr. A. F. Diepen, biaschop van ’s-Hertogen- bosch. in de kerk der Eerw. Paters CapucUnen een H. Mis opdragen, waaronder de Hoofdver- kennersgeestehjke Mr. Dr. 3. Beuns 8J. de pre- dicatle houdt. Na de gezamenlUke Brabantsche wordt om twee uur de algemeene vergadering gehouden in het Concertgebouw, waarop ojt. Z. H. Exc. de Bisschop de vergadering zal toe spreken en een rede wordt gehouden door Prof. Dr. Weve O P. Tot sluiting heeft een plechtig Lof plaats in de Basiliek, opgedragen door den Vlcarius-Ge- neraal van het Bisdom de Hoogeerw. en Doorl. Heer Mgr. F. Hendrlkx, oud-aalmoezenler der verkenners. Verwacht wordt.dat ook de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 5