ONS BLAD Dr. Brüning Centrumsleider Het tolbestand 1 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Tragisch einde van Dr. Oberfohren Verklaring van Dr. Dollfass SPECIALE VOLMACHTEN VERLEEND s DE BAROMETER JOH, LAU WERS ALKMAAR PAYGLOP 3 Messen en Scharen F. Herder *1 TERWIJL MEN IN GENèVE BERAADSLAAGT Vrijheid voor politieke gevangenen Functionarissen bifjven in arrest Soong te Washington Ruslands oudste kerk Met 23 man nabij Spitsbergen De opvatting te Londen Handelsverdrag onderteekend Verbod S.A.-uniformen in het Saargebied Dr. Oberfohren Ter bevordering van rust en orde F ranse he stap te Berlyn Oudste Chinees over leden Geheele opzet mislukt Italië en Rusland Steunpunt van *t Duit sche Katholicisme Russische reddingsboot gezonken Wegens verbod van Fransche bladen De Graf Zeppelin naar Zuid-Amerika Aansluiting bij het nationale front f z— f2 85 [functionarissen stellen hun posten te zijner be schikking Losprys voor Margaret McMath teruggevonden Vernietiging militaire luchtvaart Boschbrand in Opper- Silezië EEN ONDERHANDSCH SCHULDEN-MORA TORIUM? DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN MAANDAG 8 MEI 1933 „Het eenige doel der Oostenryk- sche politiek is, de onafhanke lijkheid van het land naar alle kanten te verzekeren” Schacht verklaart er zich voor; Japan aanvaardt het plan onder voorbehoud De oud-adjudant van Hugenberg niet opgewassen tegen de aanvallen OM DEN OOST-CHINEESCHEN SPOORWEG ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen ->Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Dr. Brüning y\V \X\\\V111 m 1177771^7/^/ "W S: 3 tn n. LS NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De Graf Zeppelin naar Zuid-Amerika. nabU S. A.-uniform in het sneevliet krijgt hulp van „bevriende” rijde. Tunnel onder de Maas te Rotterdam. Saneering hulden aan Feest op het vliegveld Twente. De hausse aan de beurs te Amsterdam. IS Mei as. staking In het SteendrukkersbedrtjfT Moer- verkeursongeval onder Sluiting van de zitting der Staten-Generaal. Nederland—België 1—2. O O 23 f Geheimzinnig gesteL De „Marnlx van St. Aldegonde” heeft vertra ging door ^machineschade. Beperking van onsen veestapel. bedreven, tusschen BERLIJN. 6 Mei (W B.) Hedenochtend zUn vijf troepen studenten uitgetrokken om de bi bliotheken te Berlijn te zuiveren van „orr-dult- sche" boeken, welke in het openbaar verbrand zullen worden. Rusland bereid tot verkoop van den Oost-Chl- neesehsn spoorweg. Het vernet tegen de miltpunctle in Indië dreigt een algemeen karakter aan te nemen. Noodweer boven Koekange. Noodlanding van een Duitaeh vliegtuig bij Hoa- geveen. BRUNING CENTRUMSLEIDER MET BUITEN GEWONE VOLMACHT. MOSKOU, 6 Mei. (VU.) De oude kathedraal Oespenskl Lobor in het Kremlin te Moskou die beschouwd wordt als de oudste Russische kerk, is thans geheel gerestaureerd. Voor de restau ratie had de Sovjet-regeering een bedrag van 2 millloen roebel beschikbaar gesteld Als ill. werkzaamheden gereed zijn, zal In de voorma lige kathedraal een Godloozen-museum worden Ingericht. Russische reddingsboot met 23 Spitsbergen gezonken. Nadere bijzonderheden over de vervalschinga- zaak te Dirksland. HARWICH. 6 Met. De geheele voor de 10- jarige Margaret McMath aan de ontvoerders betaalde losprijs van 60 000 dollar is terugge vonden ten huize van Kenneth Buck, een der twee gebroeders, die als bemiddelaars zijn op getreden. De gebroeders zijn gearresteerd. de een Hoogste stand »p Maandag uw v-ta.: ISO Vorige stand 740. 0 leder- en seboenenbranebe. «w rei. t>er 3e- liv. Per ein ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 190 Bt, Bt., -ii sen 1U 105 lan elk MacDonald niet naar Genève. MOSKOU, 6 Mel (VU). Volgens een bericht uit Rome is daar een Italiaansch-Russisch han delsverdrag onderteekend. Het actoord berust op de beginselen van gelijkgerechtigdheid en meestbegunstiging. Er wordt op gewezen dat dit verdrag van bijzondere beteekenls is, nu de verhouding tusschen Rusland en Erigeland zoo gespannen is. De Russische regeering beschouwt dit verdrag als een nieuwen stap op den weg van verbetering der betrekkingen tusschen Rus land en Italië. WASHINGTON, 6 Mel. (V. D.) De president van de Duitsche Rijksbank, Dr. Schacht, heeft er zijn verrassing over uitgedrukt, dat in Ame rika steeds 'gesproken wordt over een morato rium en over een nieuwe regeling van de parti culiere Duitsche schulden. Schacht verklaarde zich tegen ieder moratorium. Duitschland is het eenige land, dat wil betalen. Economische vrede, aldu’) •‘frtpyW ónmogelijk zonder poli onmogelijk zonder ^iragen. Schacht Mand gaarne be nevelt betreffende Voorgesteld wordt het materiaal voor de mi litaire luchtvaart te vernietigen, voor het geval besloten wordt tot een effectieve contróle der civiele luchtvaart. Wanneer de hoofdcommissie beslist. dat de overige mogendheden niet van haar nationale verdediging kunnen afzien, dan behoudt Duitschland zich het recht voor, op een ge geven tijdstip hierop terug te komen. Is de verwachting, dat de groote zeemogend heden in 1935 daadwerkelijk zullen ontwapenen, heeft Duitschland besloten, zich tot deze con ferentie aan de tonnage te houden, waardoor het totdusver gebonden was. Het sal slechts een schip op stapel zetten ter vervanging van een zeer verouderd linieschip. KIEL. 6 Mei (VU.) Bij een groote razzia, die door de politie was op touw gezet, is veel soc.- dem. en communistisch propagandamateriaal in beslag genomen. Talrijke arrestaties vonden plaats. KATTOWITZ, 6 Mei. (V. D.) Gisteren brak in de boeschen tusschen Kattowitz en Ema- nuelssegen een brand uit, die tengevolge van, de droogte een reusachtigen omvang aannsm. Ongeveer 1000 H A 20 jaar oud hout werd ver nield. Behalve de brandweren uit alle omlig gende steden en dorpen nam ook een groot deel van het garnizoen te Kattowitz aan het blus- schingswerk deel. Hierbij liep een soldaat le vensgevaarlijke brandwonden op. TOKIO, 6 Mei. (Reuter) De Japansche re geering heeft besloten het Amerikaansche voor stel Inzake een douane-bestand onder voorbe houd te aanvaarden. op als fractievoorzitter en Rüksdaglid. zeer te heb ben aangetrokken en sterk te hebben geleden LONDEN, 6 Mei. (Reuter) De Amerikaansche gevolmachtigde Norman Davis heeft besloten, zjjn vertrek naar Genève uit te stellen en zijn verblijf te Londen te verlengen, teneinde met MacDonald en den minister van Handel Runcl- man de kwestie van het douane-bestand te be spreken De regeering der Vereenigde Staten tracht de verzekeringte krijgen, dat Engeiand terstond het douane-bestand in toepassing zal brengen, nadat dit door Amerika bij de opening der Economische Wereldconferentie zal worden toegepast. N Deze kwestie acht de regeering te Washington van kapitale beteekenls. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633’ ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem i GENèVE, 6 Met De Duitsche delegatie heeft gister aan Henderson verdere wijzigingsvoor stellen op het Engelsche ontwapenlngsplan overhandigd. onder de scherpe aanvallen, welke in de pers op hem werden gericht. Hij heeft zelfs een tijd lang In een sanatorium vertoefd. Enkele dager, geleden is hij echter weer in zijn woning terug gekeerd. waar hij thans een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ernst E. Oberfohren was doctor in de staats wetenschappen en werd 15 Maart 1881 in Diimpten bij Millheim geboren. Hij studeerae aan verschillende universitelten, behaalde zijn leeraarsdiploma en promoveerde in 1914. HU publiceerde een aantal studies over economische vraagstukken en verscheiden politieke brochu res. In den Rijksdag heeft hij speciale aandacht gewijd aan onderwijs- en belastingkwesties. Hij was een felle -bestrijder van de .regeeringen Hermann Muller en Brüning en een groot voor stander van het Harzburg-front, met dien ver stande. dat hij geen overwicht der nationaal- soclalisten wenschte. Dit bleek o.a. uit zijn pro test tegen den nat.-soc. premier vin Oldenbuig. Rover, die een feilen aanval op de Duitach- nationalen had gedaan. FRIEDRICHSHAFEN, 6 Mel. (V. D.) Van avond start het luchtschip „Graf Zeppelin" voor zijn eerste rvlucht in dit jaar naar Zuid- Amerika. Voorloopig staan voor 1933 negen nchten op het programma. Het „Nieuws v. d. Dag" verneemt uit Berlijn de volgende bijzonderheden: Officieel wordt medegedeeld, dat sedert eeni- gen tijd de zenuwen van dr. Oberfohren zeer geschokt waren. Het Duitsch-natlonale blad .Der Montag” meldt, dat de gewezen leider niet meer opgewassen was tegen de gecompliceerde politieke situatie. Dr. Oberfohren werd 12 De cember 1929, bij de vorming van het kabinct- Bruning, toen de groep WestarpTreviranus uit de Duitsch-natlonale partij trad, ten einde een eigen conservatieve groep te vormen en voor de Duitsch-natlonale partij een ernstige crisis uitbrak, voorzitter der Rijksdagfractie, als op volger van graaf Westarp. Hij gold als de per soonlijke vertrouwensman van den partijleider dr. Hugenberg en werkte steeds in volkomen harmonie met Hugenberg samen.,,'' In het begin van dit jaar schijnen zich echter geschilpunten tusschen de beide staatslieden te hebben voorgedaan. Blijkbaar keurde dr. Ober fohren de partij-tactiek van Hugenberg tegen over het nationaal-socialisme niet goed. De juiste toedracht van hetgeen er toen tusschen Oberfohren en Hugenberg is voorgevallen en de ontwikkeling van hun verouhdlng, is tot nu toe niet bekend geworden, aangezien dit geschil in het geheim werd behandeld. In den loop van het conflict vond bij dr. Oberfohren een huis zoeking plaats, waarbij enkele brieven en cir culaires werden gevonden, waarin hij critlek zou hebben uitgeoefend op de wijze van han delen van Hugenberg. Ook omtrent den juls- )ten inhoud van deze documenten is niets be- iqend geworden. \>r Oberfohren schijnt zich dit conflict, dat Maart j.I. heeft geleid tot zijn aftreden TSJOENKING. 6 Mei (Reuter). Li Tsjlng Yoen, een bekend kruidkundige, de oudste man van China en waarschijnlijk van de geheele wereld, is heden op 256-jarigen leeftijd over leden. Li Tsjlng Yoen, die in 1677 werd geboren, heeft verscheidene echtgenooten gehad. Hij heeft 70 kleinzoons en kleindochters. Zijn jongste achter-kleinzoon is 70 jaar oud. Li Tsjlng Yoen heeft er uitgezien als een man van 70 jaar en hij hteeft zijn lange leven toegeschreven aan het eten van een zeldzame plant, waarmede hij zich gevoed heeft. TOKIO. 6 Mei. (Relfter.) Van bevoegde zijd, verluidt, dat de Sovjet-Unie den Oost-Chinee- schen spoorweg voor 300 millloen goud-roebel aan Japan ten verkoop heeft aangeboden. Ja pan is bereid een aankoop tegen 90 mllhoen yen te overwegen. De militaire autoriteiten raden echter aan de transactie uit te stellen, in de meenlng dat de prijs dan zal dalen. LONDEN, 6 Mei (Reuter). Offlcieele inlich tingen aangaande de geruchten, dat de advi seurs van Roosevelt en de autoriteiten van het Amerikaansche ministerie van Buit. Zaken een moratorium voor de oorlogsschulden aanbevelen zjjn niet te verkrijgen. In officieuze kringen is men van meenlng dat Roosevelt, wanneer de oppositie in het Con gres te sterk schijnt te worden, officieel zal blijven verklaren, dat hij rekent op betaling op 15 Juni. Hu zou dan echter de debiteurstaten vertrouwelijk mededeelen, dat een in gebreke blijven Amerika's politiek geenszins ten on gunste zal beïnvloeden. KIEL, 7 Mei (WJ.l De gewezen Duitsch- natlonale fractle-leider in den Rijksdag, dr. Oberfohren, is hedenmiddag dood in zijn wo ning aan de Bismarckallee aangetroffen. Een vliegtuig moeder schip van de Fransche Middellandschezeevloot neemt deel de manoeuvres, welke plaats vinden aan de kust van Noord-Afrika. BERLIJN, 6 Mei. De poUtie-autorltelten zijn op het oogenblik bezig met het onderzoeken van de voorwaarden, waarop politieke gevangenen zouden kunnen worden in vrijheid gesteld. Maatregelen voor het in het oog houden van hen, die uit de hechtenis zullen worden ontsla gen, zijn genomen. Natuurlijk blijven de communistische en pa cifistische stokers, functionarissen en afge vaardigden in arrest, zoo luidt het officieel. LONGYEARCITY (Spitsbergen) 6 Mei (Reu ter). Noorsche arbeiders, die de Russen in Ba rentsburg hebben opgezocht, bericht dat sovjetreddlngsboot „Rousslan". die tijdens storm op 24 Maart de verbinding verloor met den ijsbreker „Malygin”, met de geheele koppen tellende bemanning is gezonken. Het radio-apparaat van de boot werkte tot den avond van 26 April, toen de kapitein naar Barentsburg radiografisch verzocht, om zijn brieven en foto’s aldaar naar zijn vrouw te stu ren. De boodschap eindigde met een vaarwel aan iedereen: wij zijn zinkende. De ijsbreker „Krassin heeft daarop 3 dagen tevergeefs naar de reddingsboot gezocht. De Chlneesche minister van Financiën. Soong, is te Washington aangekomen, om be sprekingen te voeren met president Roosevelt met het oog op de Economische Wereldconfe rentie. (Van een bijzonderen correspondent) Bondskanselier en minister van buitenland- sche zaken, dr. Dollfuss, gaf mij een verklaring omtrent het probleem van Oostenrijks zelfstan digheid: „Het eenige doel van den Ooetenrijkschen Minister van Bultenlandsche Zaken moet zijn, t de onafhankelijkheid van Oostenrijk naar alle kanten te verzekeren en ertoe bij te dragen, dat voor de verdere ontwikkeling van ons va derland niemand anders dan wij zelf hebben te beslissen. We zijn ervan overtuigd. dat het Duitsche probleem niet daarmee is op te los sen. dat het Duitsche Rijk een paar duizend kwadraat kilometers wordt vergroot. Oostenrijk heeft altijd zijn bijzondere zending gehad. Het volk van Oostenrijk vormt een verblndlngs- schakel met de andere naties en heeft door de vervulling van deze opgave aan het Duitsche volk een grooten dienst bewezen. We bekennen ons als tot het Duitsche volk behoorend, maar l we kunnen niet toegeven, dat met de idee van het volk een afgodendienst wordt i Alleen in een redelijke verbinding volksdom ea christelijke wexeldhcrvorming zien BERLIJN, 6 Mei (W.B.Na gemeen- schappelijke beraadslagingen van de Centrums'fracties van Rijksdag en Prui- ■ischen Landdag, alsmede van het partij bestuur, welke Vrijdag en Zaterdag te Berlijn plaats vonden, is de voormalige rijkskanselier dr., Heinrich Brüning tot partijleider gekozen als opvolger van Mgr. Kaas. De verschillende partij functionarissen zullen den nieuwen leider hun posten ter beschikking stellen. Deze zal dan overgaan tot een eventueele veranderde bezetting der partij functies. tot dit verbod over te gaan in het belang van de rust en orde in het land. PARIJS, 6 Mei. De „Qual d’Orsay” publiceert een communiqué waarin wordt medegedeeld, dat in verband met het vertxxT van een aantal Fransche bladen met name het .Journal” in Duitschland de Fransche gezant te Berlijn. Francois Poncet, opdracht heeft gekregen daar tegen te protesteeren. Verwacht wordt dat de Fransche regeering gelijke maatregelen tegen Duitsche bladen zal nemen. Indien aan het protest geen gehoor wordt gegeven. tieken vrede ën deze is wedeK i een herziening der vredesvè verklaarde verder, dat Dultscl reid is, het voorstel van Rooi een tarievenvrede te steunen. Zaterdagmiddag zjjn de persoonlijk» bespre kingen tusschen Roosevelt »n SchachvViegon- nen. SAARBRUCKEN, 6 Mei (Reuter). Het offl- cieele blad der regeering van het Saargebied publiceert heden het volgende bericht: Op grond van artikel 2 der verordening van van mi- van de in het CHARBIN. 6 Mei. (Reuter.) De nieuwe nota, welke Mandsjoekwo aan Sovjet-Rusland heeft gezonden, waarin onmiddellijke teruggave van het rollend materiaal van den Chineeschen Oosterspoorweg wordt gevraagd en de rechten van Rus’and volgens het verdrag van 1924 wor den betwjjeld. wordt beschouwd als een voor- looper van directe actie en een versterking vaak de spanning tusschen beide landen. Het detachement Japansche cavalerie t. Challar is versterkt en telt thans 5000 man. In de nota wordt opgemerkt, dat de annulatle van de verdragen, welke onder de regeering van den Tsaar door Rusland ftiet andere lan den waren afgesloten, bewijst dat de Sovjet- Unie een geheel nieuw land ia, dat in geen enkel opzicht juridische betrekkingen heeft met het oude Keizerrijk. we het doel, waarnaar moet worden gestreefd. We hebben tevens de taak, een steunpunt te zijn voor het Duitsche katholicisme. Het doel van onze bultenlandsche politiek is, met alle staten in vriendschap samen te werken en wel in het bijzonder met het Duitsche Rijk. Het Duitsche volk in het Rijk kan zijn levensom standigheden Inrichten zooels het zelf wil. We zijn genegen, het geheele Duitsche volk, de Duitsche toekomst en den Europeeschen vrede te dienen. Op deze wijze hebben wij onze eigen nationale missie, welke we in volle vrijheid en onafhankelijkheid willen vervullen.” Deze verklaringen van dr. Dollfuss zijn klaar en duidelijk. Er wordt door vastgelegd. dat Oostenrijk als onafhankelijke, katholieke en Duitsche staat wil bestaan en alleen, zonder eenigen invloed van buiten, zijn aangelegen heden wil beheeren en regelen Ondanks alle bloedverbondenheid met het Duitsche broeder volk in het Rijk wijst Oostenrijk het dus van de hand, volgens het voorbeeld van Beieren, bij het Duitsche Rijk te worden ingelüfd en door een stadhouder te worden geregeerd. Wanneer het op het oogenblik in Oostenrijk tot een volksstemming zou komen, dan zouden hoog stens 30 procent, de nationaal-socialisten, voor het verdwijnen van Oostenrijk stemmen. Dr. Dollfuss, die de nationale Oostenrijksche poli tiek heeft uitgeroepen en ook uitoefent, heeft in de kwestie der zelfstandigheid van Oosten rijk tenminste 70 pet. der bevolking achter zich. Dr. Dollfuss legt er in zijn verklaring nadruk op. dat Oostenrijk door zjjn houding den Euro peeschen vrede wil dienen. Hier ligt het voor naamste motief voor het standpunt van den kanselier. Er kan geen twijfel bestaan omtrent de gevolgen en de gevaarlijke verwikkelingen, wanneer de poging werd ondernomen, om Oos tenrijk met geweld binnen de grenzen van *n Groot-Duitschland te voegen. Het Is wel niet aan te nemen, dat men zich op verantwoorde lijke plaatsen in het Rijk met zulke avontuur lijke gedachten bezig houdt. Maar het voorval in Kufstein aan de grens van Beleren moge een ernstige waarschuwing zijn, waarheen mate loosheid, ook al zijn het maar matelooze woor den, kunnen lelden. Er staat meer op t sjiel. dan de vervulling van part ij-politieke wen- schen of persoonlijke doeleinden. Het is de Europeesche vrede, waarmee wordt gespeeld. 12 September 1928, nopens het dragen, lltaire uniformen, wordt het dragen nationaal-socialistische S.A.-uniform Saargebied verboden. De regeering acht het wenschelijk Dr. Brüning nam zijn verkiezing met woor den van dank aan zijn voorganger Mgr. Kaas en den waamemenden voorzitter Joos onder levendlgen bijval der vergadering aan. De leden van belde genoemde fracties brach ten spontaan hun bereidheid, tot uiting, om hun mandaten aan den nieuwen leider ter be schikking te stellen. Ten slotte vond een resolutie de algemeene instemming, waarin o. a. wordt verklaard: De op vorige vergaderingen aangekondigde reorga nisatie der partij heeft in de heden gehouden besprekingen levendige uitdrukking gevonden Aan Mgr. Kaas, die op zijn verzoek van de leiding der partij wegens gezondheidsredenen ontheven is. wordt dank gebracht voor zijn offervaardigen, in moeüijken tijd gepresteerden arbeid. ,UU het begin der besprekingen ging de leiding van het Centrum van de programma tische woorden des heeren njkskanselier Ado,f Hitler uit: Ik zou hun, die het tenslotte wel licht langs een anderen weg met hun volk zou den willen vinden, de hand reiken en zou hun niet den oorlog willen verklaren, niet uit Zwakte, maar uit liefde tot mijn volk.” De positieve woorden van den rijkskanselier harmoniëren met den steeds herhaalden ver- zamelingsroep en de bereidverklaring van het Centrum, om in gemeenschappeljjken arbeid aan den nationalen opbouw van ons vaderland met alle positief, gerichte krachten mede te werken. Daarbij houdt het Centrum vast aan zjjn be proefde chrtstelijk-conservatieve wereldbeschou wing en zal bjj den nieuwen opbouw van de politieke ordening van het geheele Duitsche volk naar krachten medewerken. Het Centrum spreekt zich zonder aarzelen uit voor de vrijheid der zedelijke persoonlijk heid. die los staat van ongebonden zelfbeschik king, zich voor God verantwoordelijk weet en de in de natuur en openbaring neergelegde ze delijke ordening als onvoorwaardeUjk binden den vorm ziet. Op deze grondslagen arbeidt het Centrum voor het welzijn van alle volksgroepen door mede te werken aan de politieke ordening van het Duitsche volk, aan staat en maatschappij De leiding roept allen, die deze politieke doel stelling erkennen, op tot samenwerking. In de „Kölnische Zeitung" lezen wu omtrent het heengaan van Mgr. Kaas als Centrums leider het volgende: „Men weet van prelaat Kaas sedert lang, dat hü slechts onder zware gezondheidsoffers zijn leidersambt kon vervullen. De eischen zijn den laatsten tijd zoo sterk en zoo moeilijk gewor den. dat prelaat Kaas een verdere uitoefening zijner met geweldige physieke en psychische in spanning bezwaarde taak niet langer meende te kunnen verantwoorden. De dank, welken de CentrumspartU aan pre laat Kaas verschuldigd is, is te dezer plaatse niet in woorden om te zetten. Het zal aan een ander oogenblik zijn voorbehouden, daarover te spreken. Prelaat Kaas zal ook om gezondheidsredenen voorloopig In Rome blijven.” Verder geeft het blad de volgende beschou wing over de beteekenls van de gebeurtenissen In het Centrum. (De benoeming van Brüning was op het moment, waarop de V.” schrijft, nog niet afgekomen) ,Ue grondslag der bijna lotsbestemmende be spreking in de Centrumsinstanties is gekarak teriseerd door de noodzakelijkheid, den staat de eensgezinde en gesloten kracht van ’t Duitsche Katholicisme ter beschikking te stellen." 5 P" 05 de en 4L Pt en IS. 39 or W. 7« ra. ib. ol- uw uw re 93 u- Pr. Bt. 83 ct. ün O.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1