ONSBLAD Dr. Brüning’s nieuwste offer Nieuwe stagnatie te Genève H eerste. VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Revolutiepoging Spanje Gandhi in vrijheid REORGANISA TIE VAN HET CENTRUM NADOLNY HARDNEKKIG in NIEUWE OPERATIES DER JAPANNERS DE BAROMETER JOH. LAU WERS ALKMAAR PAYGLOP 3 Kompassen en Microscopen s DINSDAG 9 MEI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 191 DE ACTIE TEGEN DE ON-DVITSCHE BOEKEN Nationale antipoden Z.Em. Kard. Ceretti Gouden standaard in Frankrijk gehandhaafd 9-^3 Interview met Blomberg Plechtigheid te Rome HEN c£y ET De doktoren vreezen twee-jaren-plan Een EN Liebermann en de Nazi’s boeken er België is voor het tol- bestand Hy verklaarde echter, zijn vatten van 3 weken in elk geval door te zullen zetten Geen opmar ach naar Peking en Tientain Voor ’t herstel der Amerikaanache induatrie Studenten zuiveren in Berlijn de bibliotheken van on-Duitsche boeken, die op 10 Mei zuller^tcorden verbrand DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN «n V KMt» Heden een algemeene staking? Een groot aantal arreataties; gene raal Gomez verbannen Hy wenacht niet teratond te bealia- aen over de nieuwe leger- vereenvormiging ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij'contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 20.000 „on-Duitache” „Geen ultimatum' De zaligverklaring van Vicenza Geroaa NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een twee-jaren plan van Roosevelt. met het afscheid nemen te spoedig te roggemeel rer- O O ter een rU umA P»’ agsch onnk bacU e id iomen sche le POONA, 8 Mm. (Reuter). Ma hatma Gandhi is heden door de Britsch-Indische autoriteiten uit de gevangenis ontslagen. anker Neder ig tan porden (Bei- (Bel- l Oos- Onze Romeinsche correspondent meldt ons d.d. 7 Mei: PARIJS, 7 Mei (Reuter) Eenige New York- sche bladen maken weer melding #an het ge rucht. volgens hetwelk Frankrijk besloten zou hebben den gouden standaard te verlaten. Havas deelt echter mede, dat in regeeringj- kringen wordt verklaard, dat dit bericht van allen grond ontbloot Is. TOKIO, 8 Mei. (Reuter). De Japansche troe pen zijn opnieuw ten zuiden van den Orooten Chineeschen Muur opgerukt, teneinde de Chi- neezen te verjagen van den rechter-oever van de Luan-rlvler. Uit Peking wordt, volgens V. D„ gemeld, dat om de stad loopgraven zijn aangelegd. Belang rijke documenten en voorwerpen van waarde worden naar Paotlng-Newel overgebracht. Volgens mededeellfig pers, heeft de Japanse! bardement In de si een aanval op Loeit Een Japansch vlii het marktplein va Zeventig missiezusters Steyl. Woonwagen op den weg RoermondEcht door een autobus vernield; elf personen gewond. Inbraak in een juwelierszaak te Rotterdam. Te beginnen met 18 Mei aa. zullen vredespost- zegels worden uitgegeven. Invoerbeperking wachten. ome» klss- >en tl MADRAS, vrouweljjke De nieuwe Tweede Kamer op drie leden na vol tallig. teldag Veree- i vted- ott en (Mexl- snd- eet 7 tarnt Ata sei*# rtdss ID «-D ledta dat *Md I e lan- Keiegd 17 put pnt; put: -Büh- 1,^ iltaat: gdadly Wahid xtott !t SS- beter De beroemde Goldstream Garde, in haar oude, bonte gala-uniform oefent voor de parade op 3 Juni, ter gelegenheid van den verjaardag van den Engelschen Koning proeving zegenen en het doel ervan vervul len”. aldus besloot Gandhi. Doktoren die Gandhi hebben onderzocht verklaren, dat hij reeds thans door zijn dieet van sinaasappelsap ondervoed is, zoodat niet verwacht kan worden dat hij drie weken lang zonder voedsel zal kunnen leven. HU weegt slechts 99 pond. Gandhi zelf daarentegen ver klaarde met zUn bekenden glimlach dat hij zich in uitstekenden gezondheidstoestand voelde en dat hij het best drie weken zonder voedsel zou kunnen uithouden. „Het zal een grappige te leurstelling zijn voor Iedereen die verwacht, dat mijn vasten mij zal dooden”, verklaarde hU- Gedurende de komende drie weken wil Gandhi geen bezoekers ontvangen. HU wil zoo veel mogelUk alleen blUven en zwijgen. BERLIJN. 8 Mel. (V.D.). De 85-Jarige schil der professor Max Liebermann, heeft verklaard uit de Pruisische Academie van Kunsten te treden, daar zUn opvattingen van kunst en na tie niet in overeenstemming zUn met de thans heerschende. Het aantal „on-Duitsche" boeken, dat door den strUdbond tegen den „on-Dultschen geest” is in beslag genomen, bedraagt thans ongeveer 20.000. Woensdagavond zullen deze boeken op 1 den „Platz an der Oper” worden verbrand. voor in België voor bei tolbestand. Nieuwe operaties der Japanners voorbij den Chineeschen Muur. Utt Madrid wordt officieel de ontdekking eener monarchistischTsyndicalistische poging tot re volutie gemeld. Hoogste stand op Dinsdag uur vta-; 7*1 Vorige stand 7*8 Prof. R. W. Roland Holst heeft ontslag ge vraagd als hoogleeraar-direeteur der Riks academie voor Beeldende Kunsten te Amster dam. van BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tpldfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f Z Voor buiten Alkmaar f2.85 fAet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Hedenochtend heeft met de gebrulkelUke plechtigheid de tweede zaligverklaring van het Heilige Jaar plaats gehad. Des morgens is in Sint Pieter in tegenwoor digheid van de kardinalen, die deel uitmaken van de Congregatie der Riten, de Apostolische MADRID, 8 Mel. (V D.) Maandagochtend is de politieke politie op het spoor gekomen van een aanslag, welke Dinsdag zou worden uitgevoerd en beraamd zou zijn geweest tegen de regeering. Volgens mededeelingen van het ministerie van Binnenlandsche Zaken betreft het een poging van monarchistische elementen om, tezamen met syndicalistische vakvereenlgingen en mili tairen. de regeering Azana ten val te brengen en het parlement te ontbinden. Als leider der beweging wordt genoemd ge neraal Gomez, die sinds een jaar op non-acti- viteit is gesteld. HU is gearresteerd en verban nen naar de Canariscl.e eilanden. HU is reeds op transport gesteld. De politie heeft nog een groot aantal per sonen gearresteerd. Het schUnt. dat het door de syndicalisten uit gegeven stakingsparool voor geheel Spanje van kracht blUft, zoodat verwacht kan worden, dat Dinsdag een algemeene Illegale staking zal aanvangen, voor zoover het de syndicalistische arbeiders betreft. In hoeverre militairen by de samenzwering be trokken zyn, kon nog niet worden vastge steld. Slechts wordt medegedeeld, dat de ze vende brigade welke te Valladolid in garni zoen ligt, bf) deze zaak betrokken is. v vereenkomstlg de door het Centrum aan- 1 vaarde resolutie, zal Dr. Heinrich Brü- ning thans beproeven de aloude Centrum- beginseien van persoonlijke moreele vrijheid rüning, die als politieke figuur voortge komen is uit de „Kathollsche Volksverein” en in het christelUke vakvereenigingsleven een groote rol heeft gespeeld, is nooit een na- Jager van gemakkelUk succes geweest. Als mensch en als politicus mag hy in vele opzich ten de antipode van Hitler genoemd worden HU mist allen zin voor demagogie, maar is eeu man, die in stilte en bescheidenheid met een taaie energie werkt zonder zichzelf ooit te zoe ken, en die zich enkel lelden laat door zUn diepe rotsvaste geloofsovertuiging en zyn sterke va derlandsliefde. ZUn volstrekte onkreukbaarheid en zijn onwankelbare beginselvastheid hebben den eerbied afgedwongen, ook van zUn tegen standers. HU kon dan ook indertUd alleen door achterbaksche intriges van baatzuchtlgen en even listige als looze verdachtmakingen als RUkskanseller ten val worden gebracht. Sinds dien heeft Brüning het moeten aanzien, hoe anderen in de Dultsche buitenlandsche politiek gingen strUken met de eer van wat hU moie- zaam had voorbereid, hoe vele van zyn politieke denkbeelden betreffende den binnenlandschen opbouw door anderen werden overgenomen en als gloednieuwe origineele eigen vondsten tegen over de massa werden uitgespeeld, hoeveel ver nietigd werd van wat hy met schier bovenmen- schelyke inspanning had tot stand weten te brengen en hoe met den dag de kans geringer schUnt te worden, dat de wijze bezonnenheid, waarvan hU steeds blijk heeft gegeven, nog eenigen vat zal kunnen krUgen op het kunst matig in een roes bedwelmde volk. Niettemin heeft hy het zün plicht geacht als leider van de CentrumpartU zich weer in de clrcus-arsna van het actieve politieke leven te moeten be geven, en uit dit feit alleen reeds zou men mogen concludeeren, dat hij wellicht eerst op den lan gen duur toch nog 'n mogeiykheld ziet om het Centrum als factor van beteekenis voor de po litieke toekomst van Duitschland te handhaven. Zooals men weet, zyn er veel punten van over eenkomst tusschen Brüning’s persoonlijke poli tieke opvattingen en die der natlonaal-socialis- >Aen, al zyn ook de principieele verschillen min stens even talrijk. Ook Brfining heeft noodge dwongen min of meer dictatoriaal by noodver ordening geregeerd, maar hU verzuimde niet af en toe zich tegenover het parlement, waarin hU op een zy het ook geringe meerderheid kon rekenen, te verantwoorden. De autoriteit van den grUzen RUkspresident von Hindenburg heeft nij niet enkel als een sym bool steeds hooggehouden. HU was immers een voorstander van samenwerking met de natlonaal- sociallsten, zy het ook onder bepaalde noodza- kelUke voorwaarden. De natlonaal-sociallsten wenschten echter die voorwaarden niet te aan vaarden. TOKIO. 8 Mei. (VB.) Het hoofdkwartier deelt mede, dat de Japansche troepen in den nacht op Maandag de Chlneesche stellingen bU de rivieren “Luan en Êjlcho en het ZuidelUke deel van den Grooten Muur na een krachtig artillerievuur hebben bestormd. Japansche bombardementseskaders hebben met 35 toestel len aan den strUd deelgenomen. Zes Japansche torpedojagers en een kruiser zUn Maandag uit Tsjlng Wangtau vertrokken om een aanval te ondernemen op de vesting Takoe. De haringexport en de overeenkomst Duitschland; de reeders gedupeerd. In een verklaring, af gelegd even nadat de vastenperiode was ingegaan, verklaarde Gandhi: ..Elke dag brengt mij een nieuwe rechtvaar diging van de beproeving, welke God en de waarheid mij hebben overgezonden. De ont dekkingen. die ik deed, zouden mU verlamd hebben, wanneer ik niet vastte; en welk doel ik ook beoog, het vasten zal zeker mUn red ding zUn. Of ik het overleef of niet, is van weinig beteekenis. Voor menschen. die ge bouwd zUn als ik. zUn deze vastentijden onont- beeriyk. Ik belUd dat ik niet meer kracht heb dan God mij geeft, maar zij heeft my tot nu toe nooit ontbroken en dit geeft my vertrou wen, dat zij mij ook nu niet zal ontbreken." Deze vasten is niet gedwongen, zoo voegde Gandhi eraan toe, en kan niet gebroken wor den vóór het einde der vastgestelde periode ook niet wanneer intusschen alle tempels (voer de paria’s) geopend worden en de onaanraak baarheid wordt afgeschaft. Het doel is, ver bittering weg te nemen, de harten te zuiveren en duidelijk te maken, dat (onze) beweging volkomen zedelUk is en met zedelUke midde len gevoerd moet worden. „Moge God mijn be- GENÈVE, 8 Mei. (VB.) Het presidium der Ontwapeningsconferentie kwam heden in een besloten zitting büeen, die eenige -uren heeft geduurd en een bewogen verloop had. L Het aD» aokeb n dl- actie ik 4 ig en U b* ghdd De Dultsche vertegenwoordiger ambassadeur Nadolny verdedigde het standpunt, dat de loo- pende behandeling in eerste lezing der ont- werp-conventle ten uitvoer gebracht moest worden en dat pas daarna over de afzonder lijke punten zou worden beslist. Algemeen was men het er over eens dat de conferentie in een crltiek stadium verkeerde en dat de houding der Dultsche regeering moest worden opgevat als een categorische weigering om de voornaamste kwestie te behandelen. in de Chlneesche luchtmacht het bom- :k Loeang hervat met g, Foenln en Tsjangll dig liet bommen vallen op Joetsjatsao nabij Loeloeng waardoor 38 nersonen werden gedood en 50 boeren werden gewond. Breve voorgelezen, waarbij deze Dienares Gods tot Zalige wordt uitgeroepen. De voorlezing van de Breve werd door een groote menigte bijgewoond; vele geestelijke en wereldlijke persoonlijkheden en een groote groep' van de Congregatie der Zusters van Liefde van Lovere, waarvan de nieuwe zalige de mede stichter es is, waren in Sint Pleter aanwezig. Terstond na de voorlezing werd de beeltenis van de nieuwe zalige onthuld, die in de abels van de basiliek was opgehangen. Twee schilderijen, die als vaandels aan de beide groote pijlers van den koepel hangen, stel len twee wonderen voor, die op voorspraak van de nieuwe zalige zijn gewrocht en voor de za ligverklaring erkend zijn. Het zijn twee plot selinge genezingen van vèr voortgeschreden tu- belde betreffen zij zusters van de Ministerieele beschikkingen betreffende Nedertandsch-Duitache handelsverdrag. Gandhi In vrijheid gesteld. Een Dultsche Jodin is tegelijk met hem begonnen te vasten. De ou- gehoorzaamheidscampogne een maand ge staakt. MADRID. 8 Mei. (Reuter). Sedert eenige da gen gaat het gerucht, dat een monarchistisch complot wordt gesmeed.. Generaal Godet, de vroegere chef van den generalen stof, en een aantal officieren zijn gearresteerd. Men is ech ter van oordeel, dat dit slechts een voorzorgs maatregel is. Ook verscheidene andere generaals zouden bij het complot betrokken zijn geweest. Zij heb ben zich echter bij de regeering vervoegd, om hun trouw te verzekeren. Generaal Orgaz zou naar Portugal zijn gevlucht. WASHINGTON, 8 Mel. (V.D.) Naar aanlei ding van Roosevelt's radiorede wordt medege deeld, dat Roosevelt zich deze week zal wij den aan de opstelling van een „twee-jaren- plan” ter reorganisatie van de Amerlkaansche industrie, opdat deze weer een belangrijke rol zal kunnen spelen in het proces van het eco nomisch herstel. Vandaag zal de democrati sche senator van New-York, Robert Wagner, een ontwerp-wet indienen, waarbit een vorm van contróle op de nationale Industrie wordt Ingesteld teneinde de productie te stabiliseeren en verspillende concurrentie te vermijden, en voorts tot het scheppen van werkgelegenheid voor een giooter aantal arbeiders door vermin dering van den werktijd alsmede verhooglng van de huidige lage loonen. Onafhankelijk hiervan werken de senatoren La Follette, Cutting en Costigan aan een wetsontwerp Inzake de uitvoering van openbare werken, waarvoor een bedrag van 50 mlllloen dollar gevoteerd zou moeten woeden. Men ver wacht dat zij het wetsontwerp ‘nog deze week zullen Indienen. POONA, 8 Mei (Reuter). Gandhi heeft aan- gekondlgd, dat de campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid voor een maand zal wor den opgeschort. Tevoren had Gandhi met den plaatsvervangenden voorzitter van het Pan- Indisch Congres geconfereerd. Gandhi heeft de regeering verzocht alle po litieke gevangenen in vrijheid te stellen en de maatregelen ter bestrijding van de burgerlijke ongehoorzaamheid in te trekken. Hij voegde hieraan toe. dat Indien hij zijn vasten mocht overleven, hij den draad der dingen weer za' opvatten, waar deze bij zijn terugkeer uit En geland werd afgebroken. Om half 8 gisteravond overleed na een kort stondige ongesteldheid Z. Em. Kard. Bonaven- tura Ceretti. Kardinaal Ceretti werden den 17en Juni 1872 Orvieto geboren. Priester gewijd in 1895. promoveerde hij later tot doctor in de wijsbe geerte en tn de letteren, waarna hij in 1904 als secretaris der Pauselijke Delegatie in Mexico zijn diplomatieke loopbaan begon. In 1906 werd hij als Udltor aan de Delegatie te Washington verbonden. In 1914 ging hij als Pauseljjk Dele- gaat naar Australië, in 1917 volgde hij den tegenwoordigen kardinaal-secretaris van Staat Pacelli op als secretaris der Congregatie Buitengewone Kerkeljjke Aangeleden en 1921 werd hjj nuntius te Parijs. In 1925 tot het purper verheven, bleef hjj nog een jaar te Parijs als Pronuntlus, waarna hjj naar Rome terugkeerde. In 1931 volgde hij Kar dinaal Ragonesl op als Prefect der hoogste Pauselijke rechtbank, de Apostolische Signatuur. berculose; Congregatie van Lovere. Des avonds heeft de Heilige Vader een be zoek aan §int Pieter gebracht om de nieuwe zalige Ce vereeren. Door een dichte menigte van geloovigen toegejuicht, kwam de Paus op den draagstoel de basiliek binnen en begaf zich naar het altaar in de absis, waar het Allei hei ligste werd uitgesteld. Daarna werd de lltitfgi- sche hymne der zalige gezongen, waarna de plechtigheio met den zegen eindigde. Aan den Paus werd, zooals gebruikelijk is, een relikwie en bovendien, evenals aan de voornaamste aan wezigen. een biografie van de nieuwe zalige aangeboden. waardoor voortzetting der Conferentie nutteloos scheen. Nadolny, die 5 of 6 maal het woord voerde, trachtte steeds weer den indruk als zou Duitschland de Ontwapeningsconferentie willen saboteeren, weg te nemen en verklaarde dat Duitschland pas dan zijn laatste woord kon zeggen, wanneer het zich na de behandeling in eerste lezing een totaalbeeld van de defini tieve regeling der Dultsche weermacht in de conventie had kunnen vormen. Het Dultsche standpunt werd ondersteund door den Itallaan- schen vertegenwoordiger Markies Soragna. Tenslotte besloot de Conferentie op voorstel van den voorzitter Henderson, dat de leiders der delegaties van de voornaamste mogendhe den onder voorzitterschap van Henderson ter stond in particuliere bespreking bijeen zouden komen om te trachten een oplossing voor het voornaamste vraagstuk te vinden. Deze bespreking, aldus meldt Wolff, had echter geen resultaat. Morgen beraadslaagt het presidium verder. uitgeweken, is uit sympathie Gandhi een vasten begonnen. Mei. (Reuter). Margareth Apoegel, WASHINGTON. 8 Mei (Reuter). Het staats- departement deelt mede, dat België zonder voorbehoud het door Amerita voorgestelde douanebestand heeft aanvaard. Willikens, die genoemd wordt als toekomstig »uisisch Minister txm Landbouw. et door de nationale revolutie in Duitsch land uit zijn machtspositie weggedrongen Centrum behoefde reorganisatie. Ten omdat de leider prelaat Kaas wegens gezondheidsredenen reeds herhaaldelijk te ken nen had gegeven afstand van zijn partijfunctie te willen doen, ten tweede, omdat vooral onder de jongere partijgenooten een neiging tot over- loopen naar de zegevierende N. S. D. A. P. viel waar te nemen, ten derde, ornaat verschillende figuren1 van naam uit de partij' in schijn of Ir. werkelijkheid gecompromitteerd werden geacht wegens financieel bedenkelijke handelingen en Jast but not least” omdat de totaal omgewen telde politieke constellatie in Duitschland ook een herziening van de houding van het Centrum eiachte. Met de om' al deze redenen reeds sinds lang dringend noodzakelijk geworden partij- hervorming is thans eindelijk een begin gemaakt en wel een goed begin, dank zij het niet vergeefs gedane beroep op Dr. Heinrich Brüning’s zelf verloochenende offervaardigheid. Vanaf 't oogen- bllk, dat het vast stond, dat Mgr. Kaas zich niet meer beschikbaar wilde stellen voor het lelder- scap, hetwelk hy in de welhaast ondraaglijke politieke hitte van den dag naar beste weten en kunnen toch heeft gedragen, kon er geen betere en meer waardige, algemeen prestige genietende opvolger worden gekozen dan Dr.- Heinrich Brü ning. de oud-Rjjkskanselier,. wiens unfair ge forceerd aftreden Indertijd het begin is gewor den van het einde der grondwet van Weimar Deze keuze werd door velen niet verwacht. Men gaf de jongere, meer naar het nationaal-socia- lisme overhellende elementen meer kans, mede omdat Dr. Brüning. die voor zijn onbaatzuchtl- gen arbeid in dienst van het ontredderd vader land met zwarten ondank was beloond gewor den, ook door de hoogste autoriteiten, in wie hy het grootste vertrouwen had gesteld, her haaldelijk verklaard had niet in aanmerking te willen komen voor het leiderschap. Dr Brüning is echter voor den door de overhand behoudende gematigde elementen in de partij op hem uit- geoefenden aandrang gezwicht en dat teekent de hoogheid van zijn plichtgetrouw karakter. De toekomst ziet er voor het Centrum zuinig- hoop vol uit en de huidige politieke omstandigheden zijn varf dien aard, da^er een groote zedelijke moed toe behoort om een leidende functie te aanvaarden in een andere dan de alles over- heerschende nationaal-socialistische partij. 8 Mei. (Reuter). De jeugdige doctor Margareth Apoegel, een Dultsche Jodin, die onlangs uit Duitschland is is uit sympathie tegelijk met Stagiutie te Genève. Duitschland wil eerst het EngelKhe voorstel geheel in eerste lezing af handelen. zonder ongebonden zelfverheerlijking, van ver- antwoordelykheld Jegens God en eerbiediging van de in de natuur en de openbaring neer gelegde zedeiyke norm in de practyk te doen handhaven. In de rijen van het geheele natio nale front wil hy medewerken aan een geluk kige toekomst van het Dultsche volk. En ny acht dit mogeiyk op grond van Hitler’s eigen verklaring, luidende: ,Jk zou dengenen, die misschien langs anderen weg voor hun volk wil len “werken, de hand willen reiken en ik wil hun niet den oorlog verklaren; ik zeg dat niet uit zwakheid, maar uit liefde tot mün volk, om het Dultsche volk alles te besparen, wat door twisten te gronde gaat,” Indien Hitler deze woorden even eeriyk zou meenen als Brüning steeds de zyne meent, en Indien Hitler ook wezenlük de macht zou be zitten om de elementen in zyn party, die deze woorden ten schande zouden willen maken, ’n bedwang te houden, zou die mogeiykheld inder daad bestaan. Dit is echter zeker: indien Brü ning er niet in zou slagen het Centrum weer een plaats van belang onder de schroei-heete zon in Duitschland te bezorgen, zal niemand daarin slagen, tenminste niet zonder de meest onwrikbare beginselen te verwrikken. Nog steeds frUctie-vergaderingen In verband met den politieken toestand. BERLIJN, 8 Mei. (V.D.) De Ryksweermlnls- Blomberg heeft in een interview be treffende den stand der besprekingen ter Ont wapeningsconferentie verklaard: Duitschland was, zooals bekend, een der landen, die den algemeenen weer plicht het eerste hebben ingevoerd. De ondervindingen, welke wy er mede hebben opgedaan, waren goed. De algemeene weerplicht is niet alleen bewaard uit militair standpunt, doch heeft ook bewezen te zyn een belangryk middel voor de yolksopvoeding. Na de Ineenstorting van het jaar 1918 werd ons evenwel by het dictaat van Versailles de algemeene dienstplicht ontnomen en in zyn plaats een geheel vreemde legersoort opgedrongen. Indertyd was het het Engelëthe legersysteem, het lang dienende beroepsleger, dat by ons moest worden ingevoerd. Thans is de Ontwapeningsconferentie er op uit, ons weer een ander vreemd weersysteem te dicteeren. n.l. dat van het korten tyd dienende militie- leger, dat gebaseerd is op Fransche voorstellen. Waar biyven onze eigen sociale en andere behoeften? Op welke wyze wordt rekening gehouden met onze byzondere omstandighe den? De tegenover ons toegepaste methode geeft my aanleiding er op te wyzen, dat thans de tyd van dictaten voorby is. Wy hebben bewe zen bereid te zyn in Genève loyaal te werkep, maar wy nemen in een zoo beslissende kwes tie als die van het Dultsche legersysteem geen ultimatum aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1