1 ONS BLAD Van Rijks weer naar militie De genadeslag OOSTENRIJK EN HET RIJK VAN HITLER 1 I I I I 11 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Taak der Duitsche school Loonsverhooging in Amerika Ij ll >1 EEN VERKLARING VAN VON BLOMBERG Tusschen Genève en Londen Staking in Spanje DUITSCHE STAA TSLIEDEN NAAR WEENEN DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Wattes en Windsels X7on W Duitschland WOENSDAG 1O MEI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1»Z NAAR DE STRATOSFEER Redevoering van Frick Vuurgevecht in Madrid genomen Naar een standen- parlement Ford optimistisch Rosenberg te Londen Kerrl AAI I Vliegramp in Spanje Dollfuss v f Vermogen der geheele Duit sche S. D. A. P. in beslag Een aantal bedryoen zyn er, aan gespoord door Roosevelt, toe overgegaan Syndicalistische arbeiders- leiders gearresteerd Renteverlaging in Duitschland str ote IER üer 35. nid uds DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN f 2— f 2 85 Wy moéten onze jeugd een zoo sterk mogelyk nationaal be wustzijn geven De voorbereidingen voor een nieuwe vlucht naar de stratosfeer door prof. Piccard zijn in vollen gang. Zijn assistenten Cosyns (links) en de Bruyne stijgen op voor een proefvlucht MADRID. 9 Mei (Reuter). Uit Hellin in de provincie Albaceta wordt gemeld, dat een lid van de Guardia Civil, die in staat van dron kenschap verkeerde, ruzie zocht met verschil lende bezoekers van een café. Ongewenschte gasten*’ Een dronken lid der Guardia Civil schiet acht menschen neer ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg- één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 BERLIJN, 10 Mei. (W. B.) Het Openbaar Ministerie te Berlijn heeft verordend, dat het vermogen van de geheele soèiaal-democratische party Duitschland en van haar dag bladen, alsmede van de ge heele Rijksbanier in beslag wordt genomen. De redenen hiervan zijn de talrijke geval len van ontrouw, welke bij de overname van de vakvereeni- gingen en de arbeidersbanken door de N. S. D. A. P. zijn ont- de kt. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD verschillende Amerikaan- -bloem gecontin- roggemeel (United Pres») i HET VERMOGEN DER DUITSCHE SJ7.A.P. DOOR DE NAZI’S IN BESLAG GENOMEN. Invoer van genteerd. 324 z(jn bommen syndlcalls- Nog dne maand aanzienlijke renteverlaging in Duitachland aangekondigd. Rosenberg te Londen ontvangen door Simon, Hailsham en Davis. BERLIJN, 9 Mel (VJJ De N.S.K. verneemt, dat vandaag onder voorzitterschap van- den rljkscommïssaris voor het bedrijfsleven, dr. h.c. Wagener, een bespreking heeft plaats gehad met vertegenwoordigers van banken en crediet- instelllngen betreffende een verlaging van de rente. Men is reeds tot overeenstemming gekomen betreffende de te nemen maatregelen. Het be drijfsleven zal er op kunnen rekenen, dat nog deze maand een aanzienlijke renteverlaging zal worden ingevoerd. De definitieve beslissing zal pas vallen na den terugkeer van den president der Rijksbank uit Amerika. De vervalschingsaffaire te Dirksland; vier per sonen in arrest. Achttien Eoropeesche matrosen stonden terecht wegens dienstweigering. Financieele volmacht gevraagd door de Belgi sche regeering. Uit het Amsterdamache bouwbedrijf: een ad vies en een uitspraak. Loonsverhooging in sche bedrijven. Rijksmlnister Frick over de taak der Duitsche school. Bond het Duitsche bezoek aan Weenen. VöU- sche Beobachter contra Reichspost. FraiMch vliegtuig met 6 inzittenden in Spanje verbrand. De Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië onge steld. Radio-uitzendingen ten dienste van onze mis sionarissen. Toegang aan Peruaansche oorlogsschepen te Willemstad (W.-I.) geweigerd. 760 BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Poging tot roof te Rotterdam. De nieuwe Tweede Kamer heden aan het werk. De man trok daarbij zijn revolver en loste Pastoor H. Bertens te Tilburg overleden. Begrafenis pastoor H. van Harten te Hamers- veld. D«. R. te Winterswijk uit zQn ambt ontvet. Middelbaar onderwijs voor meisjes op R- K. grondslag. Het drama te Overassclt; ontslag van rechts vervolging en opneming van verd. in een krankzinnigengesticht gevraagd. MADRID, 9 Mei (Reuter) De chef van de veiligheidspolitie heeft de leiders van de Syndi calistische arbeiders doen arresteeren. Tegen twaalf hooge militairen zyn bevelen tot In hechtenisneming uitgevaardigd, zy zullen onmlddellijk na hun arrestatie naar de Kana rische eilanden worden gezonden. BERLIJN, 9 Mel. (V.D.) Op een bijeenkomst van nat.-soc. handejs- en kantoorbedienden verklaarde Ryksdagafgev. Forster o.m.Wij zullen binnen het kader der groote nat.-soc. bediendenorganisaties onder-organlsaties vor men voor de bedienden In afzonderlijke takken van bedrijf: kooplieden, technici, werkmeesters, vrouwen enz. Hiermede zullen de voorwaarden geschapen zijn voor het toekomstige standen- parlement. NEW-YORK. 9 Mei. (Eigen bericht.) Binnen het kader der door den president voorgestelde maatregelen tot herstel der Amerlkaansche eco nomie heeft een tamelijk groot aantal firma's In 25 bondsstaten loonen en salarissen verhoogd. Bij de autofabrleken van Ford te Detroit zijn de loonen der arbeiders met 5 pet. verhoogd, terwijl een aantal katoenspinnerijen In Zuid- Carollna de loonen van haar personeel met 10 pet. heeft verhoogd. Tot dusverre profiteeren ongeveer 50.000 ar beiders van deze loonsverhooglngen. welk ge tal in den eerstvolgenden tijd echter waar schijnlijk zeer aanzienlijk zal stjjgen. Leidende economen verwachten als gevolg der door Roosevelt genomen maatregelen een blij vende verbetering der economische situatie en een merkbare afneming van het aantal werk- loozen. In dezen zin ultte zich de automobiel koning Henry Ford, die verklaarde, dat Ameri ka thans weer met hoop de toekomst Inziet. De president der RemlngtonmaatschappU, Rand, gaf als zijn overtuiging te kennen, dat het aantal werkloozen tegen September met niet minder dan 3 mlllloen zal zijn afge nomen. worden beschouwd en als zoodanig ook aal wor den behandeld. Wat Dr. Frank betreft, zullen de betrokken autoriteiten zich met de vraag moeten bezig houden of hem als particulier persoon het op onthoud op Oostenryksch grondgebied wel kan worden toegestaan, aangezien hij in een radio rede de Oostenrijksche regeering zwaar belee- dlgd heeft en zijn bezoek het geduld en de goed moedigheid der Oostenrijkers op een zware proef stelt. Tenslotte schrijft de ..Reichspost" dat de maatregelen, die Oostenrijk moet tref fen noch tegen de Ryksregeering, noch tegen leden eener landsregeerlng zijn gericht, doch uitsluitend tegen de poging eener staats- en regeerlngs-vijandige beweging, om binnen de eigen grenzen buitenlandsche gasten voor het voeren van agitatie te gebruiken. Blomberg vindt het onbehoorlijk, dat nu weer „mlr nlchts, dir nicht»” genoopt zou worden van legersy- •teem te veranderen. Duitschland, zeide hij heeft voor een dergelijke hervorming een lang durlgen overgangstijd noodlg en wil alleen over Bulk een hervorming als gelijke met de anders mogendheden onderhandelen. De tijd voor die taten i la Versailles ts, nu Duitschland ont waakt 1», voorbij. Dit laatste Is natuurlijk vol komen juist en billijk, maar verwonderlijk blijft het. dat Duitschland Indertijd den overgang van een militle-leger naar de Rjjksweer onder dwang in een zeer korten tijd klaar speelde MADRID, 9 Mel. (V. D.) Volgens mededee lingen van het ministerie van Blnnenlandsche Zaken werd vanochtend in een der drukke straten van Madrid een auto van de crimi- neele politie door een groep syndicalisten aan gevallen. By dezen aanslag was een vrouw betrokken, die in een mand verscheidene bom men had wer1-- werden gq^vi I maar thans vrijwillig geen kans zou zien om van de Rjjksweer naar een militle-leger terug te keeren in een even snel tempo. De argumen ten. welke hij daarvoor aanhaalt, zijn niet al'e even steekhoudend. Indien Duitschland van een algemeenen twaalf-jarigen diensttijd zou moeten overgaan tot een algemeenen dienst plicht van acht maanden, zooals het plan Mac Donald wil. zouden die argumenten sterker zijn dan thans, nu het officiéél gaat om bet laten varen van een diensttijd van 'twaalf jaren voor slechts honderd duizend man. om daarvoor een algemeenen dienstplicht van acht maanden voor gansch het volk In de plaats te stellen Of is het instituut van de Rjjksweer clandes tien toch in de practyk uitgegroeid tot een gecamoufleerd militle-leger met langen dienst tijd? Zjjn opmerking, dat Duitschland In verband met zijn veiligheid eerst moet weten aan welke reorganisatie de andere legers zullen worden onderworpen, alvorens het tot de verlangde om zetting zal kunnen overgaan, snijdt beter hout. Maar de andere mogendheden willen juist de mate van hun wapenvennindering laten afhan gen van hetgeen, waartoe Duitschland zich be reid zal verklaren. Zoo wacht men dus op elkaar als twee wantrouwende kooplieden, die maar niet kunnen besluiten gelijktijdig koopwaar en koopsom over te steken, ja zelfs niet eens den prjjs en de koopwaar durven te noemen. MADRID, 9 Mei (Reuter). De anarchistische en syndicalistische organisaties hebben een al- gemeene 48-urige werkstaking aangekondigd, om te protesteeren tegen de houding der regee ring ten opzichte van den algemeenen bond van vakvereeniglngen. In de buitenwijken van Madrid zijn verscheidene helsche machines ont ploft. waardoor schade werd toegebracht aan de electrische geleidingen. De autoriteiten heb ben groote voorzorgsmaatregelen getroffen, oun de beweging te doen mislukkem Ook te Bar celona houden de terroristen huis. In een fa briek aldaar zjjn 2 bommen ontploft. PARIJS, Mei (Reuter). Een Fransch post vliegtuig, op weg van Barcelona naar Toulouse, vloog jiedenmiddag tengevolge van den op komenden mist tegen een huis van het 1730 M. hoog gelegen Spaansche dorp Vlllagran. Het toestel vatte vuur, stortte omlaag en ver brandde. De aea inzittenden, o.w, drie n»”* giers, kwamen om bet leven. Hoogste stand op Woensdag 9 vJS-S 7M Vorige stand 75* jerborgen, welke op den politiewagen rorpen, waar zij ontploften en den auto vernielden. Van de zes Inzittenden werd een gedood en vijf ernstig gewond. In het vuurgevecht dat volgde, werd een man gedood eri tal van personen gewond. Veertig personen zijn gearresteerd. Overigens is het In Madrid rustig geweest. lijken grondslag, op gezag van uitingen van temperamentvolle, maar onvoorzichtige lieden van regeeringszljde kan verklaren, dat Duitsch land zich wil bemoeien met de blnnenlandsche verhoudingen van Oostenrijk. De Beiersche re geering, noch de ryksregeering droegen ook maar de minste kennis van Putschplannen. Het heeft in Duitschland in breede kringen onrust verwekt, aldus Dr. Schiebert, dat de ult- noodiging voor den „Verein fuer das Deutsch- tum lm Auslande” door de landsregeerlng van Karinthle is ingetrokken. Duitschland heeft geen reden zich op te drin gen. WjJ zjjn ervan overtuigd, dat ook In Oosten rijk het Duitsche volk uit eigen kracht den rechten weg zal vinden. een aantal schoten, met het noodlottig gevolg dat twee personen werden gedood, en zes gc^' wond, waarvan twee zeer ernstig, De moordenaar Is gearresteerd. De menigte was razend en trachtte den man te lynchen, hetgeen de politie echter wist te voorkomen. Later werd nog een vergeefsche poging ge daan, om de gevangenis, waarin hij was opge sloten, in brand te steken. INNSBRUCK, 8 Mel (W.B.) De „Inns- brucker Neueste Zeitung" is hier verboden we gens een Inleidend artikel tot een interview met den Beierschen minister-president Dr. Schiebert in Bad Schachen. In dit interview verklaarde de Beiersche premier, dat het onbe grijpelijk was, dat men zonder anderen felte- LONDEN, 9 Mel. (V D.) De leider van de afdeeling buitenland der NSDAP, Rosenberg, heeft Dinsdagochtend gedurende bijna twee uren in Hydeparkhote! geconfereerd met Nor man Davis. Des middags werd h.J door den minister van Buitenlandsche Zaken, Sir John Simon, in het Lagerhuis en een half uur later door den mi nister van Oorlog, lord Hallsham, in het Hoo- gerhuls ontvangen. Het onderhoud met Norman Davis, die niet alleen als vertrouwensman van Roosevelt, maar K>k met kennis van zaken over de bedoelingen en opvattingen van de Engelsche en Fran sche regeering kan spreken, had een zeer openhartig karakter. Naar verluidt heeft Norman Davis verklaard dat Amerika nooit zal kunnen instemmen in de herbewapening van een of andere natie, en In overeenstemming met de Fransche en En gelsche politiek een bevredigende oplossing der ontwapeningskwestie als conditio sine qua non beschouwt voor een succes der economi sche wereldconferentie. BERLIJN, 9 Mel.. (V. D.) De Völkische Be obachter wendt zich scherp tegen de recente uiteenzettingen van de Christeiyk-Soclale Weensche Reichspost, welk blad het bezoek van Duitsche ministers aan Weenen onge- wenscht heeft genoemd. De V. B. schrijft: De Reichspost Is zoo on voorzichtig hier den onpersoonlijken haat der Christelijk-Socialen tegen de nat. soc. vrijheids beweging In zjjn geheelen omvang te laten op treden. Wij nemen evenwel aan, dat de Christelijk-soclale leden van het kabinet in Weenen zich deze ongehoorde beschimpingen van Rijks-Duitsche ministers door hun partij blad niet te eigen zullen maken en nog tijdig zullen erkennen, tot welke niet te overziene gevolgen het zou moeten lelden, wanneer aan dit minderwaardige gedoe zou worden toegege ven aan offlcieele zijde. De verwelkoming der nat. soc. ministers door de bevolking tan Wee nen zal overigens de Reichspost zeer zeker lee- ren, dat zjjn opvatting door de „overweldigen de meerderheid” der bevolking niet wordt ge deeld en dat het Oostenrijksche volk nauw keurig weet, dat door het blad slechts In Parijs bijval wordt geoogst. WEENEN, 9 Mei (VJJ.) De gouw Weenen der N. 8. D. A. P. deelt mede, dat Zaterdag 13 Mei as. verscheidene offlcieele Duitsche per soonlijkheden, die aan het Congres van Juristen over Duitsch recht te Berlijn hebben deelgeno men, voor een langdurig bezoek aan Weenen In de Oostenrijksche hoofdstad zullen aankomen. Als bezoekers worden aangekondigd de Beier sche Minister van Justitie, en Rljkscommïssaris van Justitie Dr. Frank, de President van den Prulsischen Landdag en Minister van Justitie Dr. Kerrl, de President van den Staatsraad Dr. Ley, de Opper-President Kube, staatssecretaris Dr. Frelssler en vele anderen. Deze vertegen woordigers van het nieuwe Duitschland zullen op groote vergaderingen het woord voeren. De offlcieele partijverklarlng knoopt aan deze me- dedeeling de veronderstelling vast, dat van de zijde der autoriteiten het houden van lezingen door vertegenwoordigers van een bevrlenden na- buurstaat, geen moeilijkheden zal ondervinden. De „Reichspost”, het hoofdorgaan der regee- rende Chrlstelijk-Soclale partij ontvangt deze mededeellng In haar ochtendblad van heden onder het opschrift „OngewTenscht bezoek" op zeer onvriendelijke wijze. Het blad schrijft, dat de gasten uit Duitschland niet als vertegen woordigers van hun regeeringen of landen ont vangen kunnen worden, aangezien een officieel bezoek van Ministers langs dlplomatieken weg wordt geregeld. Anderzijds heeft men ook niet met een zuiver particulier bezoek te doen. Eenige leden van eenige Duitsche landsregee- ringen begeven zich zonder medeweten der Oostenrijksche regeering naar Oostenrijk, om een partij te bezoeken, die in openlijken en niet zelden met illegale middelen gevoerden strijd tegen de wettige regeering en tegen de staats macht staat. Het bezoek der Duitsche Ministers en Staatsfunctlonarlssen aan de Nationaal- Soclalistische Partij, 1» ongewenscht en onwel kom Het blad verklaart zelfs, dat het bezoek „met het oog op de vijandige houding der Oos tenrijksche Nationaal-Socialisten tegen de re geering en de overweldigende meerderheid der bevolking als een anvriendelljke daad” moet e groote Internationale conferenties, welke I 1 tot taak hebben verschillende wereldpro- blemen tot oplossing te brengen, grijpen evenals die problemen zelf als tandraderen In elkaar. Loopt één van die raderen vast, dan kunnen ook de andere niet meer draaien. Van daar dat de staatslieden zich op het oogenblik uitsloven om de zich stroef en knarsend voort bewegende ontwapeningsconferentie te Genève op gang te houden en zoo mogelijk tot eenlg resultaat te brengen, nog voor de economische wereldconferentie te Londen den 12en Juni as een aanvang zal nemen. Mislukt de ontwape ningsconferentie. dan ut>rdt de economische practisch doelloos, want behalve politieke zijn ook economische belangen met het ontwape- ningsvraagstuk gemoeid. Zonder ingrijpende bewapeningsvermlndering wordt het sluitend maken van de staatsbegrootlngen in verschil lende landen welhaast onmogelijk, terwijl de voor het economisch herstel der wereld zoo nood lottige sfeer van onderling politiek wantrouwen dan zal blijven bestaan. Van het succes of het échec van Genève zal dus een eventueel suc ces of échec van Londen afhangen. De bespre kingen, welke de vertegenwoordigers der groote Europeesche mogendheden te Washington met president Roosevelt hebben gehouden ter voor bereiding van de economische conferentie mogen al een niet geheel onbevredigend ver loop hebben gehad, zij zullen geen vrucht kun nen dragen, indien niet op de ontwapenings conferentie minstens een voorlooplge overeen stemming wordt bereikt. Zooals men weet, heb ben de mogendheden het ontwapenlngsplan van MacDonald als grondslag voor de verdere on- dertaandellngen aanvaard, maar de discussies over de verschillende daarop Ingediende amen dementen en de verder te volgen conferentie- procedure hebben groote moeilijkheden veroor zaakt, welke nog niet uit den w(eg konden woe- (itn geruimd. Vooral de kwestie van de leger- effectieven la door de houding van den Dult- schen gedelegeerde Nadolny tot een leelijken sta-ln-den-weg geworden. qa r ede In verband met de verwijten, dat l\/| Duitschlands recalcitrante houding te X’-L. Genève ten doel zou hebben een mis lukking van de ontwapeningsconferentie te pro- voceeren, opdat bet daardoor de gelegenheid zou krijgen zich de vrijheid van herbewapening aan te matigen, heeft de Ryksweerminister von Blomberg een verklaring afgelegd, waarin hü deze verwijten tracht te ontzenuwen. Na ge constateerd te hebben, dat de algemeene dienst plicht in Duitschland vóór 1918 goed heeff vol daan niet alleen uit militair maar ook uit pae- dagogisch oogpunt, beklaagde hij er zich over, dat bij het Verdrag van Versailles Duitschland gedwongen werd zjjn militle-leger af te schaf fen en het beroepsleger van de Rijks weer In het leven te roepen. Wanneer men nu zou ver wachten, dat von Blomberg zou juichen, omdat Engeland en Frankrijk Duitschland een militle- leger, dat volgens zijn zeggen zoo goed voldaan beeft, willen teruggeven, zij het ook ten koste van de Rijksweer, komt bedrogen uit. Integen deel, de Ryksweerminister schijnt de resulta ten van de indertijd bij verdrag opgedrongen Rijksweer eigenlijk nog verkieselijker te vin den dan een mllltie-leger met korten diensttijd, ook al wacht hij zich wel te zeggen waarom. De uit honderd duizend mnn bestaande Rijksweer, met een twaalf jaar langen diensttijd vormt een pracht-kern, waaromheen door den arbelds- dienstplicht en tal van andere uitsluitend so ciaal of sportief schijnende maatregelen een In korten tijd af te richten massaleger kansamen klonten. Bovendien stelt het instituut van de Rijksweer Duitschland in staat door het perso neel van de Rjjksweer telkens door nieuw te vervangen een groote i eserve te vormen van volleerde militairen. De Duitsche regeering heeft steeds ontkend, dat zjj van deze laatste mogelijkheid ooit zou hebben gebruik gemaakt, doch vooral Frankrijk heeft zich nimmer door deze offlcieele ontken ningen laten overtuigen. Het is begrijpelijk, dat de vroegere geallieerden In de Rijksweer dus een bij uitstek voor agressieve doeleinden ge schikt wapen zien en deze liever door een zul ver defensief militle-leger met korten diensttijd willen laten vervangen. De bezwaren, welke Duitschland tegen een dergelijke vervanging maakt, kunnen moeilijk den Indrulr wegnemen, dat In haar hart de Rijksregeerlng de juistheid van de Fransche visie op de Rijksweer deelt en er juist daarom zoo moeilijk afstand va:> kan doen. MADRID, 9 Mei. (Reuter.) Overal waar de nationale arbeidsfederatie een zekeren Invloed heeft, Is de staking afgekondigd; zjj verloopt normaal, behoudens op enkele plaatsen. Te Barcelona Is zjj volkomen mislukt, de openbare bedrijven functlonneeren; te Saragos sa is zjj slechts gedeeltelijk. Te Jativa ld de provincie Valencia had een botsing plaats tusschen stakers en politie; twee politie-mannen werden gewond, drie stakers gedood en verscheidene anderen gewond. Te Alicante zyn sabotagedaden gepleegd op de spoorlijn naar Madrid. Bjj een botsing werd een agent gewónd, een staker gedood en ver- scheidenen gewond. In de Alcala-straat te Madrid zij ontploft, waarbij een agent en twee ten gedood en zeven personen gewond werden. In een buitenwijk had een botsing plaats tus schen extremisten en politie. Bij een explosie te Granada werden drie personen gewond. BERLIJN. 9 Mei <W.B). Rijksmlnister dr. Frick gaf hedenmiddag In een conferentie van ministers van Onderwijs der afzonderlijke landen een uiteenzetting over de taak der school. Het is onze taak, aldus dr. Frick, In de toe komst een terugvallen In de fouten van bet verleden onmogelijk te maken; daartoe moet door bet onderwijs de grondslag worden ge legd. Tot dusver hebben de scholen alleen de vor ming van individueele méhschen gediend; dat heeft belangrijk bijgedragen tot de vernietiging van ons nationale leven. De Duitsche school moet den politieleen mensch vormen, die bij al zijn denken en handelen in nauw contact blijft met zijn volk en die op het nauwst Is verbon den met het lot van zfjn land. Deze verandering zal jaren van Ingespannen arbeid vergen. De rijkdom en kracht der Duit sche stammen willen wjj in hun veelvormigheid zooveel mogelijk handhaven. Maar wij moeten onze jeugd een zoo sterk nationaal zelfbewust zijn geven, dat het gevaar voor „ont-Dult- sching" voorgoed verbannen is. Samen met de stamverwante Germaansche volken van Noord-Europa en hun buurstaten aan de overzijde van de zee hebben wij een groote taak te vervullen. Anderzijds, willen wij niet de waarde loochenen van hetgeen wij in den loop der eeuwen van andere Arische vol ken hebben overgenomen. In dit verband zal ook aan onderwijs In vreemde talen aandacht worden besteed. Aap het Duitsche schrift moet onvoorwaar delijk de voorrang worden gegeven boven het Latijnsche. Bijzondere aandacht verdient ook het geschiedenisonderwijs en de noodzaak van nieuwe geschiedenisboeken. Hierbij moeten we steeds bedacht zijn op de rasverhoudingen van ons eigen land en met name de vroegste ge schiedenis van ons volk, welke zoo groote na tionale beteekenis heeft, moet steeds meer op den voorgrond komen. Bjj de nieuwste geschie denis denke men in de eerste plaats aan den wereldoorlog en het verdrag van Versailles, voorts aan de ineenstorting van de llberalis- tlsch-Marxlstlsche wereldbeschouwing en de doorbraak van de nat.-socialistische vrljhelds- gedachte. Veel aandacht moet worden besteed aan erfelijkheidskwesties, en lichamelijke opvoe ding, terwijl ook wilskracht en besluitvaardig heid moeten worden bevorderd. Het volk móet leeren in de weerbaarheid den hoogsten vader- landschen plicht en eer te zien. De school moet daarbij de grondslagen leggen. Eerbied voor handenarbeid en ambachten moet warden aan gekweekt; het hooger onderwijs moet binnen bepaalde grenzen blijven. Het mechanische stelsel, voor hooger onder wijs, dat nu geldt, moet worden vervangen door een goede selectie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1