Het vraagstuk der schulden r .F ONZE OMROEPER KOMT IN 75.000 GEZINNEN OMROEPERS kleine adverlenhes il-riz- Advertentiecolporteurs Gevraagd voor Haarlem en omstreken 5 I I j ITALIË IS TEVREDEN ONDERSTUK NAAISTERS DIENSTBODE WOENSDAG 10 MEI OM DEN DAVISBEKER RIJSWIJKSCHE WIELERBAAN De tweede ronde i AMERIKAANSCHE ATHLETEN 1 Nieuwe wereldrecord* Dr. Schacht Een Fransch oordeel Nog bijtijds gestopt Bij eigen ouder* ingebroken P GEVRAAGDE BETREKKINGEn""| TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN I^Lessen Gevraagd en" Aangeboden DIVERSEN TE HUUR AANGEBODEN Terstond te Huur AANGEBODEN BETREKKINGEN De Duitsche bewape- uingseisch Auto bleef boven het kanaal hangen Spoorwegramp in Zuid- Amerika a r 18 Het heeft in Amerika teleurstelling gewekt dat Frankrijk den ter mijn van 15 Dec. niet betalen wil I 1 Gepensionneerde net Dagmeisje ZAAK TE KOOP R.K. Meisje Meisje gevr. 1619 j. voor eenv. TRAPNAAIMACHINE naait voor- en achteruit, als nieuw. Bosboom Toussaintstraat 5, A’dam. beste platte Wagi Hulp in de Huishouding per 15 Mei een R.K. Wereldrecord discuswerpen Flink Meisje Vraag en Aanbod van Pensions RUIME ZIT-SLAAPKAMER 2e Handsch Meubelmakeribank Nette Jongen net R.K. Meisje Voor direct gevraagd Japonnennaaisters, alsmede Lingerie- naaisters, bekwame en aankomende. Vast werk. nette Dienstbode Ie klas Piano f 200. vry Bovenhuis WILLY’S NIEUWE RECORD Gemeub. Huis of gedeelte m. o. z. Pension. Annex tuin. Br. letter O 30015, bureau van dit blad. if en d wil wor- R.K. Schilder en Stucadoor \oor het maken van soiled werk. Prys zeer billijk. J. F. v. d VELDEN. Tollensstraat 90 I, Amsterdam-West. Financieele medewerking met 1000 A 2000. blijft elg. beh. voor exploitatie van een eer. m» art. v. dezen tijd. Zeer s-ocde winst- Ber. refl. ontv. alle gew -.nllcht. Br- letter O 30010. bureau van dit blsa. Flinke Jongen* gevraagd voor opleiding col] diverse succesartikelen; dageli rekening. Prinsengracht 1083, sterdam. C Net Meisje R.K. Meisje Ouder looze Weensche Jongen uit den arbeidersstand. 14 Jaar. 8^ zond, prettig open karakter, soss ouders in Holland, Brieven in Nederlandsen aan Frater BERC« MANS. Gebrüder Lang-Gasse 7. W>“ XV. Oeterrelch. O 3(x” Mooie Berkel Snelweger 300.- ter leen gevraagd door net zakenman, die door om standigheden in tijdelijke moeilijk heden verkeert, f 50.aflossing per maand. Circa 1 5000.over waarde aanwezig. Br. onder letter O. 30072, bijkantoor N. Hrl. Crt.. Schans 21, BevenrwUk. beste platte Wagen Juffrouw Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling Hypotheek R.K. 2e Meisje R.K. Dagmeisje Dienstbode - Huishoudster leeftijd boven 40 Jaar, terstond ge vraagd by heer en dochter. Br. ond. letter D, aan A. N GOVERS. N V.. Adv. Bur. Westeinde 2-4, Den Haag. Vriendin Leermeisje een goede Betrekking Hulp in de Huishouding (met hulsel, verk.) of huish. Omg. Haarlem. Brieven onder letter O 30069, bureau van dit blad. eenige nette, goedbespraakte personen voor het aannemen van ad verten tien voor reeds jaren bestaanden Autobusgids, verschijnend pl.m. 15 Juni aa. Provisie 20 pCt. Aanmelding 's avonds tusschen 8 en 9 uur; STUYVESANTSTR. 24, HAARLEM O 29818 Jongens gevraagd Huishouding Dienstbode Net R.K. Dagmeisje gevraagd, Valerlusstraat 286 huls. Anuterdam. O 28982 R.K. Meisje voor dag en nacht, des verlangd Een flink Jongmensch Niet naar Europa tweewielige Kapkar voor Paard en een vierwielige Brik oi goede lichte platte wagen. Br. letter O 30014. bureau van lit blad. R.K. Boerenzoon Meubelmakers en Machinale Houtbewerkers gevraagd te Amsterdam. Uitvoerige Inlichtingen. gevraagd loon, af schrift getuigschriften en verband organisatie. Br. ond. lett O. 30074 bur. v. d. blad. net Dagmeisje Pracht 2e Bovenhuis van Speykstraat 135 net R.K. Jongmensch Waarachynlyk vele dooden en gewonden R.K. Coöp. Woning ver. Dr; Schaepman TE HUUR VOOR DE LEDEN: WILLEM PASSTOORSSTRAAT 79, A’DAM 1ste BOVENHUIS. Huurprijs p. w. f 6.75. Bevattende: 1 huiskamer, zijkamer, 2 slaapkamers, keuken en zolder. Bureau-ministre Nette R.K. Juffrouw Huweljjk Vriendin Te Huur Blijvende Bijverdienste Eenige zeer rendabele perceelen TE HUUR Gezocht iemand als Reiziger met eenig kapitaal, om gezamenlijk met vakman in het bezit van machines en goede ralaties een Ladder-, Trappen- en Timmerfabr. op te richten. Brieven onder lett. 0. 29999 bureau van dit blad. Filiaalhoudsters Bakkersknecht nette R.K. Joni van 14^ Jaar. die opgeleic den voor Rywiel- en Aur het liefst in een autobedrijf. Kan zoo mogeiyk spoedig Voorkeur in een Manufacturen Voor Pastorie Flinke Hulp in de Huishouding gevraagd v. d. en n. in gez. met kinderen en hulaeiyk verkeer, goed kunn. werken en koken. Marjot, Willemspark weg 215 w.h. Amster dam. O. 30078 Eenvoudige Juffrouw biedt zich aan voor alle huiselijke bezlgh.bUltst. kunn. koken, bij heer of kl. gealn. Van nrlma get. voorz. Br ond. lett. O. 30073 bur v. d. bl. Tuinders jongen De bekende Man van Deventer R.K. Dienstbode Een Paard Net Meisje Vrij Bovenhui* Huwelijk R.K. Dagmeisje 1 termijn de positie van Mel. (V. D.) Naar in wellnge- PARIJS, 9 Ken nette Terstond zoo spoedig mogelijk net f 39.000. Deze laat- huur, voor O 30003 Direct Goed adres gevraagd te herhaalt officieel, dat de Ver. Staten rekenen, dat de debiteuren den termijn 81 o Een telegram uit New-York deelt mede, dat de reeds geannonceerde reis van een aantal Amerikaansche athleten naar Europa niet zal doorgaan. Waarschijnlijk zal het volgend Jaar aan dit plan uitvoering worden gegeven. nacht, Adres lelloo. Prlvécursua t 10. Tot Hoofdweg *10, A'dam. geel den rijk win het den GEVRAAGD DIENSTBODE voor dag en natht. goed kunn. ko ken en netjes werken. Goed loon en zeer goede behandeling. Me/r. Jonk man, Adm. de Ruyterweg 51, A’dam. O 29993 6-persoon, AUTO aangeboden, 15 PK. nieuwe Dunlop banden. Compl. Bosch-verl. enz. Loopt prima en zuinig in goeden staat, ƒ250. Direct 100; de rest f 7.50 p. w. Weesperzjjde 160, Amsterdam. O. 30075 Te Slaapkamer. Haarlem. ma ooi ges gei ziet dee suil socl stee mee den de geh sch betx dac ent voor het innen van kwitanties, reeds als zoodanig werkzaam. Haarlem of omg. Brieven onder letter O 30068, bureau van dit blad. Gevraagd een Beelen. Wagenweg 118, Haarlem. O 30066 IN COMESTIBLES EN FIJNE VLEESCHWAREN Vooruitgaande en in drukke straat te Haarlem. Brieven onder letter 0.30065 bureau van dit blad. Je d< S< br bc te zij ka de op oe pa he «e op in Hl op kn sle ka Fa bel 11? dal off On na we dit wa list da: gevraagd voor de huish van 94 uur. Loon f 4 Zocherstraat 22 huis. KANTOOR- EN WINKEL 57.50 Mooi Inzlnkbare O 30058 D vad von nis. pae< nis ged< De poli dac! in ia 1 stat ten daa: plas Tot volg veri jrel ondi te ren, dooi sch< kelt aan sch< ÜJkl den haa mill niet ring leid in 1 incc vooi waa eriu Ta huur groot hoog gelljkvloerach TE KOOP H. KUIJS. Castricum. A de huish. of Dienstb.» gevraagd van 8‘/a5 uur Koetverlo- renstraat 1 huis, Amsterdam. O 29987 In R.K. gezin z. k. te Haarlem wordt aangeboden gem. of ongem^ met of zonder pension, voor Heer of Juffrouw, b. b.h.h. Brieven onder letter O. 30037 Bureau van dit Blad. Autorijschool Hessellng-Holzhans rijbewijs f 25. Telef. 80905 Te koop gevraagd Brieven onder letter A aan W. v. Gelderen, Wilh^tr. 52, Krommenie. O 30055 Voor direct gevraagd aank. Jongen voor het vullen van kussens en boodschappen. Aanmelding Bakenes- sergracht 26. Haarlem. O 30070 Er b.z.a. een 19 jaar. voor dag en nacht, v.g.g.v. liefst Zondags vrij. Br. lett. A. Boekh. DE RUK, Kastanjeplein 6, A’dam. O 30032 B.za te A'dam Juffr., v. h. In prima getuigen voorz. Brieven onder letter O 30021. bureau van dit blad. Aanmelding: Vroom en Dreesmann, Spaarne 2, Haarlem. KAPSTER gevraagd te Alkmaar, intern. Brieven met verl. salaris onder lett. O 30059, bureau van dit bad. Gevraagd te Bussum p. 15 Mei een goed kunn. koken en v.g.g.v. Loon f 30.p. m. Brieven onder letter O 29986. Bureau van dit Blad pl.m. 16 1., per week. Amsterdam. O 29989 KAPPERSZAAK Aangeb. D. H. Kapperszaak te IJmul- den. Voor discr. pers, boeken ter in zage. Brieven onder letter O 30053, bureau van dit blad. 5 j gar., volle toon. Bet. 10.p. m. 2e Jan v. d. Heydenstr. 103, by den Amsteldljk. O 30017 De heer H. kwam met zijn luxe auto, waarin gezeten waren de heer v. Sch. uit 's Bosch en de heer de R. met zijn dochtertje uit Waal wijk. met groote vaart uit de richting Waal wijk. Bijna aan de brug over het kanaal in den Baardwijkschen overlaat gekomen, wilde hij een anderen auto passeeren en gaf daartoe vol gas. Hoogstwaarschijnlijk, aldus lezen we in de suite m. erker log drie kamers cloeet, keuken, gas. electra, waterl.. vrije zolder, H.- pr. I 8.p. w. Te bez. en te bevra- AGU ABC ALTENTER, 9 Mei (Efgen bericht). Tusschen Aguascalienter en Joaquina in Gua temala is een pletziertrein ontspoord. Drie wa gens werden vernield. Men acht het waar schijnlijk dat er tal van dooden en gewonden zjjn.' Tot heden ontbreken verdere berichten. (United PressX TE HUUR ONGEM. V.-KAMER te huur. n. BK. kerk, billijke pftjs. Waterloopleln «5. bovenhuis, Amsterdam. O 30038 NET DAGMEISJE gevraagd van 8 tot 5 uur met mid dageten Adres: Pieter Klesstraat 32. Haarlem. O 30066 Wegens Sterfgeval en bij gebrek aan opvolger wordt de ongeveer dertig jarige zaak in Fruit en Comestibles van de Wed. B. de Vries, Klever- parkweg Haarlem overname aangebodeU. 30087 het laten verrichten van- ojieiib bestrijding van de werkloóshi Biedt zich aan te Arnhem een nette jonge Werkster, liefst kantoor of andere werkzaamheden. Brieven ond. letter O 30008. bureau vsn dit blad. Te Nancy verbeterde de Franschman Cour- toln het wereldrecord 20 K.M. snelwandelen van den Italiaan Valente en bracht het van 1 uur 36 min. 34.4 sec. op 1 uur 36 mln. 32.2 sec. Gevraagd Aug. Lportage l(jks af- J, Am- O 30034 Flink helder Dagmeisje gevraagd te Utrecht, niet beneden 18 Jaar. Aan melding Dinsdag tusschen 78»^ u. Stadhouderslaan 92. Utrecht. O 30013 Ltohers teller. yf. Kan zo° --ln dienst treden. een bedrijf waar de Jongen intern is. Ook niet ongenegen eenlge vergoeding toe te geven voor de eerste twee Jaren. Fr. br. letter L. aan den Boekh. Wed. J. R, VAN ROSSUM, Utrecht. O 30084 Biedt zich aan te Amsterdam Gevraagd Gevraagd voor dag of d. en n. Warmond tstraat 201, hoek Hoofddorppl.. winkel, Am sterdam. o 30029 Gevraagd net voor dag en nacht als Meisje alleen, goed kunnende werken en met koken bekend Mevr v PINXTEREN, Nlc Maesstraat 70 boven, Amsterdam. O 29983 NETTE R.K. JUFFROUW 29 Jaar. z.z.g gepl. in Banketzaak. m. het vak bekend; ook genegen in de huishouding behulpz. te zijn. Br. letter O 29996, Bur. van dit Blad. te koop. Adr.: Melkz., Argonautenstr. hoek Agamemnonstraat. A'dam. O 30061 Wie heeft RACKET ter overn. Brie ven onder letter O 30089, bureau van dit blad. Gevraagd in klein gezin op mo derne flat te Amsterdam een flinke (geen Duitsche), goed kunn. koken. Aanmelden ’s avonds tusscheil 8 en 9 (behalve Woensdags) of schrifte lijk bij Mevr. 8AVELKOUL, Apollo- laan 189, Amsterdam (Z.). O 30023 bij TH. KUIJS. Castricum. Aan het zelfde adres 'n MAKKE HIT te koop. O 30027 Wie kan een armen jongen te A’dsnt helpen aan een HANDELTJE, beschikbaar 25. Brieven onder lew. O 30018. bureau van dit blad. te Utrecht, helder kunnende werken, heeft nog eenlge dagen in de week ter beschikking Brieven onder letter O 29855. Bureau van dit Blad. Utrecht v» Inrulllng van Meubelen- Brieven ow- letter O 30012, bureau van dit b»» gevraagd op eerste kwallt. grasland met hofstede, met groote overwaar den. Br. lett. O 29998. Bur. Biedt zich aan net Persoon, in het bezit van prakt.dipl. Boekh. ,,Mer- curius”, met meerjarige kantoorrout. Br. lett. O 30007. bur. van dit blad. Gevraa beschaaft m. alle werkzaamh. bekend. Persoonl. aanbied, m. overl. v. getuigsch. des avonds van 77.30 uur. Mevr. Be- r ent zen, E. Casimlrlaan 8. Arnhem. O 30009 500.— BELOONING voor degene die adm. ontw. Heer aan pass, betrekk. helpt. R.K., 35 j. Fin. deeln. geen bezw., mits gezond be drijf. Discretie verz. Brieven onder letter O 30050, bureau van dit blad. B^a. een R.K. BROODBAK KERS BEDIENDE zelf st. kunn. werken. 24 Jaar. intern, kan zoo noodig direct in dienst tre den. Brieven onder letter O 30093, bureau van dit blad. Er b. z. a. te Utrecht een net R.K. Dagmeisje, oud 14 Jaar, voor hulp in de hulsho.udlng. Brieven onder letter O 30011. bureau van dit blad. Te huur gevraagd te Haarlem voor de Pinksterdagen van part, een klein mod. 4 OF 3-PERH. AUTO. Brieven onder letter O 30056. bureau van dit blad. Te Los Angeles verbeterde de bekende athleet Graber het wereldrecord polsstokhoogspringen met *pn sprong van 4.34 Meter. Het wereldre cord stond tot nu toe op naam van Miller, met een hoogte van 431H Meter. Graber heeft het wereldrecord dus aanzienlijk verbeterd. Te Maastricht had de jeugdige R. L. de ouder lijke woning verlaten, doch na eenlgen tijd kwam hU met een vriend. S. N. terug, brak in bij zijn ouders en ging met f 35.aan den haal De Rechtbank te Maastricht veroordeelde den verloren zoon tot vier en zjjn vriend tot twee maanden gevangenisstraf. Gevraagd net v.g^.v. Adres: Mevr. DE GOEIJ, Am stel vee nsc he weg 336, Sig.Mag.. A’dam. O 30080 O 30025 Net RK. Meisje vraagt leuke te Haarlem, leeft. 18 4 1» j.. liefst m. nets Br. lett. O 30004. Bur. v. d BI. Te Baton Rouge in den staat Louisiana (Ver- eenlgde Staten) zou een athleet bij het kogel, stooten het wereldrecord van Douda gebrozen hebben, door 1 c.M. verder te stooten, nJ. 16.06 Meter. De naam van den athleet is er niet bij geseind. DAMESCONFECTIE Ter opleiding gevraagd leeftijd bil voorkeur 18 jaar. Aanb. Javastraat 18, A'dam. O 30077 Dame vraagt, wegens omstandighe den, voor haar bekw. huishoudster. Br.lett. O 30001. Bur. van dit Blad. Net Burgermeisje, z. z. g. g. als gevr. 1619 j. voor eenv. kantoor, en winkelwerkz. te Amsterd. Eenige bekendheid met typen vereischt Br. met uitv. ml. en opg. van ver langd salaris ond. lett. O. 30076. Bureau De Nieuwe Dag. bij H. DUYN êc Zonen. Groenten en Bloembollenbedrljf. Wijk aan Duin. O 30071 T® huur aangeb. gestoffeerde ZITK. (markiezen) en kl. bl AAFK, str. water. Zuidzijde f 20.p. w. Dr. Bakkerlaan. Kinheimpark, Bloe men daal. Br. O 29994, Bur. v. d Blad. I). z. a. voor by Heer of Dame of kl. gezin, ook genegen zieke te verzorgen. Br. ond. letter O 30019, bureau van dit blad. NET DAGMEISJE gevraagd te Utrecht, in gezin met 3 kleine kinderen, v^.g.v. Adres*. Wltte- vrouwenstraat no. 14, Utrecht. O 30092 gevraagd flinke zelfst. v. d. en n. Loon ƒ25 per maand Gierstraat 23, Haarlem. O 30054 Gevraagd een net Zondags vrij. Adres A. C. SMIT. Boe- kelermeer, Heiloo. O 30057 gevraagd. Loon 10.— p. w. Aarnnel- den vóór zes uur. Singel 24. Am sterdam. o 30016 Te koop gevr. een WOON- OF WINKELHUIS omtr. Nlc Beetsstr.. Ted. v. Berk- houtstr. Haarlem-O. Brieven onder letter O 30062, bureau van dit blad. Autorijschool EWALD UOLZHAUS Volledige prlv. cursus f 35.Boeb. Touesalntatraat 7, A'dam. Tel. 83104. Juffrouw, h. b. b. h. h.. zoekt per 1 Juli te Utrecht Zlt-Slaapkamer met pension, in eenvoudig gustlg ge zin. nabu centrum der stad. Br ond letter O 30085. bureau van dit blad. Te koop of in ruil aangeboden een goede B. z. a. een als knecht, best kunn. melken en ryden. Adres: N. v. DIEPEN, Heeren- weg 69, Heemstede. O 30048 BAKKERIJ te koop gevraagd te Amsterdam. Br. onder letter O 29992, Bur. v. d. Blad. Mooie Kinderwagen 9.75, beige, af- gesl. Vouwwagen 7.50, sterke stoel 4.50. Box 3.50. Jac. v. Lennepstr. 4. Amsterdam. O 30091 Net persoon vraagt vrye SLAAPK te huur te Haarlem. Brieven onder letter O 30005, Bur. van dit Blad. Bekwame TE HUUR in volkryke buurt ruim Winkelhuis 15 per week. Bevr. Mak. TH. F. SCHOLTEN. Joh. Verhulststr. 81. Amsterdam. Telefoon 28049. Alleenstaande Dame zoekt dito Dame om ffezameniyk pension of iets der- gelijks te beginnen. Brieven onder letter O 30044. bureau van dit blad. Direct gevraagd pl.m. 18 Jaar. Singel 240, h. Raad huisstraat Amsterdam. O 30062 4 kamers, keuken, hall, enz. Huurprijs 136per maand. Bezichtigen: Woensdags van 24 uur. Sleutels van Speykstraat 147. Te bevragen: HUIZEN-ADMINISTRATIE-BANK, Fredertksplein 47, Telef. 32415 en Overtoom 412 I. Telef. 81397, Amsterdam. O. 30030 .Jï. Tilb. Courant”, heeft H. door de groote snelheid, de macht over zijn stuur verloren, want toen hij de brug wilde oprijden, slipte de auto en reed tegen het gietijzeren hek. dat langs de betonnen brug loopt. Een 8-tal palen, met Ijzeren tusschenverblndlngen, werd finaal af gereden en stortte met geweldig geraas van de 4 4 5 Meter hooge brug in het kanaal. Een der ijzeren verbindingsstukken drong door de ruit van het portier en verbrijzelde de iuit De heer H. kreeg echter met groote tegenwoor digheid van geest zjjn wagen tot stilstand, toen deze reeds met het rechterwiel boven het kanaal stond. Vreeseljjk geschrokken, konden de in zittenden zich uit den auto werken. De heer H. alsmede de heer v. Sch. en het dochtertje van den heer de R., hadden geen letsel bekomen, doch de heer de R. had verwondingen bekomen aan de rechterhand en klaagde over hevige pij nen in den rechterarm. Direct schoten bewo ners der in de nabijheid staande woningen toe en' met vereende krachten werd de zwaar ge havende auto boven het kanaal weg gesleept en langs den weg geplaatst. Na ohderzoek bleek, dat de auto aan den rechterkant geheel was in gedrukt. de ruiten waren verbrijzeld, evenals de spatborden, de treeplank en de bumper. Hoe wel de materieele schade zeer groot is. mag men in dit geval nog van geluk spreken Was de auto nog enkele centimeters verder gereden, dan was hij in het kanaal gestort en was de ramp niet te overzien geweest. De schade aan de brug is begrijpelijkerwijze ook zeer groot, doch de heer H. bood onmiddellijk aan. alle kosten te vergoeden, die uit dit ongeval zullen, voortvloeien. Er biedt zich aan een 21 Jaar, bekwaam In griententeelt, bloemistery, aanleg en onderhoud van tuinen. Heeft ook kennis van chauffeuren. Kan ten spoedigste In dienst treden. Hoog loon geen ver- elschte. Brieven onder letter K, aan den Boekh. Wed. J. R. v. ROSSUM, Utrecht. O 30063 Te bezichtigen op vertoon van bewijs lidmaatschap: Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 2 tot 4 nur. 0.30064 HUIS TE HUUR Jacob van Lennepstraat 37, drie gr. kamers, keuken en gang. Huurpr. f 7.75 p.w. Bevr. Bloemgracht 143 I, Amsterdam. O 29991 Moet weg. weg. omst. Pr. eiken met coromandel f 35.en f 35. Keizersgracht 326. A'dam. Spoed! >88 huur aangeb. nette frlMche - Kl. Heiligland 31 rd O 30040 Naar aanleiding van de recordverbetering van Willy den Ouden, schrijft het Fransche sport dagblad „l’Auto” oji. het volgende: .Door te Rotterdam het wereldrecord 200 M. vrije slag te verbeteren, waarvan voordien de Amerikaansche Helen Madison houdster was, heeft mej. den Ouden een geweldige prestatie geleverd. De jonge Hollandsche, ter gelegenheid van de laatste zwemwedstrijden van de .Jdouettes” had ons een zoodanigen indruk nagelaten, dat wij overtuigd waren van haar groote mogelijkheden. Mej. den Ouden kan op denzelfden rang wor den geplaatst als die zwemphenomenen, waar van de namen luiden: Weismuller. Borg, Tarls en Medica. Waar Is het einde van haar kunnen? Men kan het niet zeggen”. Te Lodz heeft de all-round athlete Stella Wak het wereldrecord discuswerpen verbeterd en oo 42 M. 56 gebracht. NEW YORK, 9 Mei. (Reuter). Volgens den correspondent te Washington van de ..New York Times” zjjn de democratische laiders van meening, dat President Roosevelt een be perkte bevoegdheid zal krijgen, om de kwestie van de oorlogsschulden tijdens de periode dat het Congres op reces is. te behandelen, en dat hjj waarschijnlijk over veertien dagen hier mede een aanvang zal maken. Meer en meer krijgt de stemming overwicht, om de kwestie der schulden aan een radicale herziening te onderwerpen, welke zoowel voor den crediteur als voor de debiteuren van voor deel Is. Een democratisch leider van het Represen tantenhuis verklaarde: het vraagstuk der bul- tenlandsche schulden moet geregeld worden, want zonder dit kan er geen werkelijke econo mische opleving ter wereld plaats hebben. WASHINGTON. 9 Mei. (Reuter). De presi dent van de Duitsche Rijksbank. Dr. Schacht, heeft een onderhoud gehad met president Roosevelt en den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken. Huil. Naar verluidt, wil president Roosevelt Duitschland trachten te bewegen, af te zien van zfjn te Genève gestelden elsch inzake de bewapening. 31 Jaar, z. z. g. gepl. ala Huishoudster in klein gezin of by heer alleen. Br. letter O 29995, Bur. van dit Blad. R.K. Wed., m. 1., eigen Inkomen, met dochter van 14 Jaar. wenscht ken nismaking met Heer, eigen Inkomen. Br. lett. O 30045. bur. van dit blad. Nette Werkster gevraagd te Haarlem voor de schoonmaak. Brieven onder letter O 30046. bureau van dit blad. 1 Nederland zal in de tweede ronde te/en Duitschland te Berlijn vertegenwoordigd wor den door Timmer, Koopman en Leembruggen Hoogstwaarschijnlijk zullen Timmer en Leem bruggen de enkelspelen spelen, terwijl Tim.ner- Koopman het dubbel vormen. Mr. Diemer Kooi zal hoogstwaarschijnlijk n 'or Be lhn b—cMkbnar zijn. Zoowel hier te lande als in Duitschland ver wacht men. dat het dubbelspel den doorslag zal geven. Alleenst. dame. (middenstand), R.K.. 37 J.. z. z. gaarne gepl als Huish. of Assistente i. d. Huish. met alles voork. bek- liefst in klein gezin of bij heer of dame, maar vooral bU gegoede familie, tegen 1 Mei of eerder. Br. no 980. NOOU'S Boek handel. Purmsrend. O 30030 De nieuwe gemeenschappelijke voorstellen zullen aan de bevoegde organisaties worden voorgelegd. Zoolang de nieuwe overeenkomst niet is bekrachtigd, blijft de oude regeling in werking. gezicht door eenv. R.K. Meisje (mlddenstd). leeftijd 3035 jaar. Br. letter M. Boekh. BOM. Chaaséstr. 63. A’dam West. O 30022 kringen verluidt zich met voorlooplge AntoriJles? Natuurlijk bU de N.O.VA. Wie neemt nu nog les op 'n wagen zonder dubb. bediening? Telefoon 34314, Falckstraat 55, Amsterdam. O 38773 1 Juni as.. Zellstraat 8. vrij eerste BOVENHUIS, te bez.: Maand. en Donderd. 3-4 uur. f 43.50 p. m.. 3e Hugo de Grootstraat 3. II hoog. 31- p. m. Rustenburgeratraat 38, belét f 38.50 p. m. Te bevragen: Zell straat 8 huls, Amsterdam. O 39781 Naar de directie ons mededeelt, zal a_s. dag een internationaal programma op de Rüa wQksche wielerbaan worden verreden. Deelnemers zijn: Oiorgettl (Italië) achter Pasquler Sr. ‘g Metze (Duitschland) achter Saldow^ Nenoit (België) achter Palllard. Blekemolen (Nederland) achter KAser. Schlebaum (Nederland) achter Bustraan. Zooals men ziet rijdt Blekemolen weer achter KAser, zeer zeker de sterkste gangmake in ons land. Het schijnt dus, dat de combinatie A Graaf—Kaser niet voldaan heeft en laatstge noemde weer zjjn ouden poulaln opgezocht^ Agenten gevraagd voor den alleen- verkoop aan particulieren in Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 3G50 pCt provisie; geen borgstel ling. Chemische fabriek Nederland. Prinsengracht 1083, Amsterdam. O 30033 Te koop gevraagd te Haarlem een mod. TWEELING-KINDERWAGEN, eventueel te huur. Brieven onder letter O 30043, bureau van dit blad. Aangeboden groote ZIT-SLAAPKAMER keurig ingericht, aan de straat, voor personen met pension. De Clecrqstr B I, by de Nassau kade. Amsterdam. O 29985 TE KOOP IN T CENTRUM VAN AMSTERDAM één perceel met f 2442.huur v. f 25.000; één perceel met f 3500. huur v. f 37.000; één perceel met f 3500.huur v. f 39.000. Deze laat ste op zeer gunstigen stand Eén per ceel met f 1400. f 14.000.—. TE HUUR nog enkele ZEN in T CENTRUM Biedt zich aan NETTE WERKSTER ▼oor een paar dagen p. week, liefst ‘omtrek Bergen. Brieven onder letter A. Boekh. THOMAS, Bergen. N -H O 30090 aangeb. op le kl. stand te Heemstede Etage bev. 3 kamers, keuken. W.C.. zolder, huurpr. 6 75 p. w Brieven onder letter O 30038, bureau van dit blad. Twee gez.. R K.. z. z. g. gepl. als Fl- llaalboudsters. reeds als zood. werk zaam geweest. Onverschillig welke branche. Borg kunn. storten. Brie ven lett. O 39997, Bur. van dit Blad. Plaatsing wordt gezocht voor een 31-jarigen R K bekend met bemengd bedrHf. liefst Intern. Kan zoo mogeiyk di rect In dienst treden. Hoog loon geen verelschte Brieven onder letter J. aan den Boekh. Wed. J. R. VAN ROSSOM, Utrecht. O 30083 Er wordt plaatsing gezocht voor een Gevr. tegen 1 Juni a.s. Adam Ooat VERKOOPSTER niet beneden 18 Jaar, met het vak bekend, salaris 30 gld. p. m. en een MEISJE ALS LEERLING Blieven met inlichtingen onder lett. O 30028, bureau van dit blad. Net R.K. Meisje, 23 J., met fiets zoekt dito VRIENDIN te Haarlem. Brieven onder letter O 30051. bureau van dit blad. b.z.a. Éeuken- of tweede meisje, voor direct. Ook by particulier, v.g.g.v. Br lett. B, Boekh DE RIJK, Kas tan Jeplein 6. Amsterdam. O 30031 KONIJN te koop, voedster jongen. Ruychaverstraat Haarlem. Gevraagd Vertaalwerk, (Lectuur Corresp.) Hollandsch-Dultecb Duitsch-HolL Goed werk, laag tanj Ook schryfmach.werk gevr. Br. onj letter O 30006, bureau van dit DJa*** Er biedt zich aan tegen 15 Mei een flinke R.K. Dienstbode leeftijd 38 jaar. goed kunnende wer ken en koken, liefst huiselijk ver keer. Brieven onder letter O 30086, bureau van dit blad. B. z. a. NET MEISJE van half 9 tot 5 uur. Brieven letter N. Boekh. KRAOTWIJK. Jac. v. Len- nepkade 205. Amsterdam. O 30079 gevr. R.K. DAGMEISJE In arbeldersgez. met 1 kindje, wegens ziekte der vrouw. SpUkermanslaan 2 b. d. Kl. Houtweg, Haarlem, O 30043 Men erop van 15 Juni zullen betaler.. Officieus geeft men te verstaan, dat Roose velt wellicht zal besluiten, dat het te gevaar lijk zou zjjn. het Congres machtiging te vragen om een volledig moratorium toe te staan. Om redenen van tactiek aan de binnenland- sche politiek ontleend, zou een groot aantal leden van het Congres er de voorkeur aan ge ven, dat de debiteuren In gebreke bleven, of hun schulden loochenden, hetgeen hen niet aan de aanvallen hunner politieke tegenstan ders zou bloot stellen. ROME. 9 Mei. (Reuter). Het na afloop van de Italiaansch-Amerikaansche besprekingen gepubliceerde communiqué wordt In de Ita- Uaansche pers uitvoerig besproken. Het „Oiomale dTtalia” ziet In het commu niqué de uiting van een der bekende principes van Mussolini, zooals de elsch van een douane- bestand, welke van vitale beteekenls is voor de stabiliteit der valuta als grondleggenden factor vóór de opleving van de economische verhou dingen. Verder het laten verrichten van ogénbare werken, tot bestrijding van de werkloosheid. Het blad spreekt de hoop uit. dat het systeem van overeenkomst tusschen Rome. Washington en Londen aangevuld moge worden door deel neming van Duitschland. dat met het oog op zijn bevolking en zijn arbeid een woordje heeft mede te spreken, opdat Europa een oplossing verkrijgt, 'welks gebouwd is op vertrouwen, vastberadenheid en oprechtheid. gevraagd bU J. VAN VEEN. Spaarn- wouderdljk 241, Sloterdjjk. A'dam. O 39984 Nieuwstraat 49. Deventer, vraagt eenige flinke AGENTEN of AGEN TESSEN. met goede relaties, voor zUn beroemde Kloosterlinnen, flinke previsie, door geheel Holland. O 30000 In gezin met kinderen te Amster dam gevraagd voor d. en n.. zelfst. en net kunnen de werken, bij voorkeur bekend met koken, naaien en stoppen. Loon 25 gld. p. mnd. Brieven onder letter O 30081, bureau van dit blad. BOVENHUI - en in West een zeer mooi zakenpand aan groot scheepsvaarwater. Inlicht, b. d. Ma kelaar J. G. DE GREEF, Ferd Bol straat 46. Amsterdam. voor den Hooibouw gevraagd. JAC; MOL. SUbecarapel. O 3003» met 9 la rood. O 30049 gevraagd, v. d. en n.. goed kunnende werken. 6.— per w.. v.g.g.v. Hont- horatstraat 33. A’dam. O 30034 nieuwbouw, schatting 150 M3., f 65.- per maand, voor alle doeleinden. Prinsengracht 860 bij de Utrechtache- straat. Te bevragen en sleutel G. POL, Overtoom 217, A dam. O 30035 te huur, Hoofdstraat 166, Santpoort O 30067 Juffrouw, R.K 29 Jaar. zoekt ken- nlam. met R.K. Persoon. Br. letter G BOTHE'S Boekhandel, Commelln- straat 60, A’dam. o 30063 lichte kringen verluidt heeft de Minister raad zich met groote meerderheid tegen een voorlooplge nieuwe behandeling van de schuldenkwestle In de Kamer uitgesproken. ..aangezien de besprekingen te Washington aan den toestand, die tot staking der betalin gen heeft geleid, niets veranderd hebben”. Paul-Boncour efl de Minister van Blnnen- landsche Zaken Chautemps zouden zich voor betaling hebben uitgesproken. Daladier zou hebben verklaard, dat h(j de eerste zou zjjn die zich hierbij zou aansluiten. Indien hij de over tuiging had. dat de veiligheid van Frankrijk door een geldkwestie geregeld kon worden. Niets wijst er echter op. dat de betaling^, van den achterstalllgen Frankrijk verbetert. WASHINGTON. 9 Mei. (Reuter). Het be richt uit Parijs, dat Frankrijk weinig geneigd Is op het oogenblik zijn standpunt ten aan zien van den vervaltermijn van 15 December te wijzigen, heeft eenlge teleurstelling gewekt in officieele kringen. Voor direct gevraagd van 8 uur tot 4 uur. Zich aan te melden tusschen 78 uur ’s av., Janssen, Koninginneweg 218, A’dam. O 30060 op het Zuiden, 2 k., en achter balcon. N< met vaste waschgel w. Te bez. en te bevra gen: Zomervaart 124, Haarlem. O 30047 en wo CKU ev< ▼te ga: ▼oe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 10