ONS BLAD Het Duitsche Onderwijsideaal De genadeslag OOSTENRIJK EN HET RIJK VAN HITLER I rijk VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden HET BOEKEN-AUTODAFE Van kaf en koren douane- een bestand Loonsverhooging in Amerika Onrust in Oosten DUITSCHE STAA TSLIEDEN NAAR WEENEN DE BAROMETER JOH. LAUWERS PATGLOF 3 ALKMAAR Watten en Windsels SS. assa WOENSDAG IO MEI 1933 JAAN en NAAR DE STRATOSFEER Ford optimistisch tl IUIS. mer, genomen Rosenberg te Londen Kerrl Manoeuvres in den Elzas Dolljuss M^\VL\\\UUIIIIIIi/f////jBZJS^ 'Ss Ook Schacht acht spoedige stabili satie van den dollar nood zak Ayk Schulden-moratorium i toegestaan 7 De gevangen Vickers- ingenieurs De nalatenschap van Kard. Ceretti AARTSHERTOGIN MARIA THERESIA t Relletje in een theater te Berlijn Vermogen der geheele Duit sche S. D. A. P. in beslag Studenten protestveren tegen de vertooning DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Een omwenteling te wachten? l' Nationale bonden vragen waarom de ambtenaren een nieuwen eed moeten afleggen Lazaret in brand ge schoten •he Br. blad. Ongewenschte gasten” Weer iiHiiiiiuiiiiiimiiiiiiiitiiuiiiimiiiHiiiiie ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 192 - r ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op peg. één 55 c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 BERLIJN, 10 Mei. (W. B.) Het Pruisisch Ministerie van Justitie heeft verordend, dat hot vermogen van de geheele sociaal-democratische partij Duitschland en van haar dag bladen, alsmede van de ge heele Rijks banier in beslag wordt genomen. De redenen hiervan zijn de talrijke geval len van corruptie, welke bij de overname van de vakvereeni- gingen en de arbeidersbanken door de N. S. D. A. P. zijn ont dekt. Een aantal bedryven zyn er, aan gespoord door Roosevelt, toe overgegaan I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD en ruim roggemeel -btoece nemih 30084 (United Press) dam leU 1 >I»d. den Bchlebert Benoemingen In het Aartsbisdom. O Rond sebe I Studenten-relletjes la het Metropol-1heuler te BerlUn. Mtache besoek oaa Weenen. VMM- schier contra Retehspost. HET VERMOGEN DER DUITSCHE BDAT. DOOR DE NAZI’S IN BESLAG GENOMEN. rWL and. >lad. daal recht te heffen, In verbond met de depre ciatie van den dollar. De voorbereidingen voor een nieuwe vlucht naar de stratosfeer door prof. Piccard zijn in vollen gang. Zijn asrietenten Cosyns (links) en de Bruyne stijgen op voor een proefvlucht Pastoor H. Bertens te Tilburg overleden. Begrafenis pastoor H. van Harten te Hamers- veld. Nog dese maand aansieniyke renteverlaging m Duitschland aangekondlgd. Rijks minia ter Frick over de taak der Duitsche aehooL Rosenberg te Londen ontvangen door Steen, Hailsham en Davis. 11a Wak 1 en op APK. onder Blad. land PARIJS, 10 Mei (Reuter). De Washlngton- •che correspondent van de „Petit Parteien” ver klaart, dat de besprekingen tusschen president Roosevelt en Dr. Schacht over de economische vraagstukken hebben aangetoond, dat de hou ding van Duitschland vrijwel overeenkomt met die van Frankrijk en Engeland, n.l. dat een spoedige stabillseering van den dollar noodza- kelUk is. BU het aangaan van het door Roosevelt voor gestelde douane bes tand, is het noodlg een spe- Loonsverhooging In veronhilhmde Amerikaan- sche bedreven. RK. a 85. 10038 agen loon dam. 1871» Aan den Elsaskant van den z.g. drlelanden- hoek. dicht bjj de Zwltsersche grenzen worden naar VX>. meldt op het oogenbllk oefeningen op groote schaal gehouden der Fransche garni zoenen. De generaals Weygsnd en Hirschau zijn met een staf van hooge officieren plggtflC 3AD0SkOUMna Ds. R. te Winterswijk wit rijn ambt ontzet. Poging tot roof te Rotterdam. Verdere dading van do groothandelsprysen. Achttien Eeropeeache matrosen stonden terecht wegens dienstweigering. Financieele volmacht gevraagd door de Belg*, sche regeerlng. Uit het Amsterdamsche bouwbedrijf: een ad vies en een uitspraak. De vervalschlngsaffalre te Dirksiand; vier per sonen ia arrest. Franach vliegtuig met tedttooden la Spanje verbrand. Cour- :len van i 1 uur sec. Zou- de Rjj». a (Ver- kogel- ebrozen ■I. 14.04 niet bij athleet Pringen ereldrs- ler, met >eft het lék-, Êioe- Blad. Br. >lxL JAC. OOM sr. an. r achter in ons atlo de aatstge- cht. :lgen: agen: 15 en 30030 bet CH- «m 003» ouder- i tijd brak la in haal le den >t twee De nieuwe Tweede Kamer beden aan het werk. Invoer van genteerd. NEW-YORK, 10 Mei (Reuter). De correspon dent van de .Jiew-York Times” te Washington meldt, dat een Amerlkaansche regeerings- autorlteit, die met president Roosevelt de achul- denkwestle besproken heeft, verklaard heeft, dat een schulden-moratorium zal worden gevraagd en toegestaan. Het verzoek van president Roosevelt om vol machten. teneinde hem in staat te stellen de douane-tarieven te wijzigen, zal binnenkort door het Congres behandeld worden. De drank-accUns en de invoerrechten op steenkool, timmerhout, petroleum en koper, dia het vorige jaar zijn ingeateld, zullen niet wor den opgeheven. NEW-YORK. 9 Mei. (Eigen bericht.) Binnen het kader der door den president voorgestelde maatregelen tot herstel der Amerlkaansche eco nomie heeft een tamelijk groot aantal firma's In 25 bondsstaten loonen en salarissen verhoogd. Bjj de autofabrieken van Ford te Detroit sUn de loonen der arbeiders met 5 pet, verhoogd, terwijl een aantal katoenspinnerijen in Zuld- Carollna de loonen van haar personeel met 10 pet. heeft verhoogd. Tot dusverre profiteeren ongeveer 50.000 ar beiders van deze loonsverhoogingen, wulk ge tal In den eerstvolgenden tijd echter waar schijnlijk zeer aanzienlijk zal stijgen. Leidende economen verwachten als gevolg der door Roosevelt genomen maatregelen een blij vende verbetering der economische situatie en een merkbare afneming van het aantal werk tenen. In dezen zin uitte zich de automobiel koning Henry Ford, die verklaarde, dat Ameri ka thans weer met hoop de toekomst inziet. De president der Remingtonmaatschapptj, Rand, gaf als zijn overtuiging te kennen, dat het aantal werkloozen tegen September a-s. met niet minder dan 3 mlllloen zal zijn afge nomen. •y-y e brandstapel in het hart van Berlijn is I j symbolisch en symptomatisch. De gedach- te, die hem oprichtte, bezit een goede kern, maar is uitgegroeid tot overdrijving. Zoo is bet ook met het nationaal-socialisme in zijn geheel gesteld. Hoe eerder dit van zijn overdrijvingen geneest, boe duidelijker de goede kern ervan zichtbaar zal worden en zal worden gewaar deerd. Voorlooplg schijnt dit echter nog niet te zullen gebeuren, want welke van de natlonaal- sociallstlsche kopstukken men ook beluistert, steeds weer stuit men op overdrijvingen, waar mee zij hun „goede zaak” eerder zullen scha den dan bevoordeelen. De rede, welke dr. Frick, de minister van binnenlandsche zaken, heeft gehouden om het Duitsche onderwijsideaal te schetsen, levert daarvan weer het bewijs. HU betoogde, dat de school de gemeenschapsge- dachte moest bevorderen en niet enkel de ontwikkeling van het individu. WEENEN, 10 Mei (Reuter). De atonale ver- eenlglngen en bonden hebben zich in een ge meenschappelijk schrijven gewend tot bonds president Mlklas. waarin zij uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over het bericht, dat de OostenrUksche beambten tot een nieuwen eed op de wettige regeerlng en de zelfstandig heid van Oostenrijk gedwongen sullen worden. In het schrijven wordt de vraag gesteld, of een omwenteling voör de deur staat, of niet. Wanneer er geen gevaar voor een omwenteling bestaat, waartoe dient dan deze nieuwe eed? Het heeft geen sin het staatsgezag te ver zwakken door iets te vergen, wat juist bjj de meest plichtgetrouwe ambtenaren het vertrou wen op de moreele taak van den staat schokt. Derhalve verzoeken de nationale vereenigingen en bonden den bondspresident rekening te houden met de in onrust gebrachte gemoede ren der ambtenaren. WARSCHAU, 10 Mei (Reuter). Op bet kasteel Saybusch in West-Oalllcle Is Aartsher togin Marla Theresia van Oostenrijk overleg den. ZD was de weduwe van den op 7 April gestorven Aartshertog Karl Stephan. worden beschouwd en als zoodanig ook zal wor den behandeld. Wat Dr. Frank betreft, zullen de betrokken autoriteiten zich met de vraag moeten bezig houden of hem als particulier persoon het op onthoud op Oostenrljksch grondgebied wel kan worden toegestaan, aangezien hij in een radio rede de OostenrUksche regeerlng zwaar belee- dlgd heeft en zUn bezoek het geduld en de goed moedigheid der OostenrUkers op een zware proef stelt. Tenslotte schrijft de .Relchspost" dat de maatregelen, die OostenrUk moet tref fen noch tegen de RUksregeering, noch tegen leden eener landsregeering zUn gericht, doch uitsluitend tegen de poging eener staats- en regeerlngs-vUandige beweging, om binnen de eigen grenzen bultenlandsche gasten voor bet voeren van agitatie te gebruiken. Mei (Reuter). Uit Asuncion dat Bohviaansche vliegtuigen onder 7J9. Licht Laatste Kwartier IC Mei. Y yoor de steenen oogen van het beeld van \J Frederlk den Orooten, die de stelregel V verkondigde: „In melnem Lande kann jeder sellg warden nach seiner Fa?on”, en voor de doode oogen van Dultschlands „Onbekende Soldaat" wordt voor de Staatsopera te BerlUn 'n brandstapel opgericht van 30.000 „on-Dultsche" boeken. Om dit autodafé offlcleelen luister bU te zetten zal minister Góbbels daarbij een van zun redevoeringen ,jnet groot pathos” uitspre ken, want „pathos" is, volgens zUn zeggen, een der grondelementen der kunst, en daar naar zUn opvatting, een staatsman Ipso facto kunstenaar is, dient ook de politicus het pathetisme te be oefenen. Minister Göbbels is een meester in het pathos en heel het nationaal-sociallsme, zooals zich dat thans In Duitschland manifesteert, heeft een sterk pathetlschen kant. Het is een geluk voor de Nazi’s dat Frederlk de Groote. op wlen zU zich zoo gaarne beroemen, slechts in steen bU dit vuur-feest aanwezig kan zUn. HU zal nu niet den vrUzlnnigen neus kunnen ophalen voor den rook of met zUn oogen kunnen knippen van verbijstering over het feit, dat zUn stelregel gewUzlgd werd In: „In Deutschland kann Jeder nur sellg werden nach Hitler's Fa^on”. Ook is het goed, dat de Duitsche „On bekende Soldaat” dood is en onder den grond ligt, want wie weet of anders niet sou blUken, dat hU misschien een niet-zuiver-Arisch slacht offer op het altaar des vaderlands is geweest. Onder de boeken, welke op aandrang der natlo- naal-socialisten tot stof en asch zullen moeten wederkeeren, bevinden zich tal van werken, die dit wezenlUk verdienen, want nergens werd de waiglUkste en volk-bedervende pornographic listiger tot „sexueele wetenschap” gepromoveerd dan juist in Duitschland. Dat ook de dwaalleer- en studle-hoeken van het Marxisme gedoemd worden tot vernietiging in het roode vuur, kan «mzerzUds van harte worden toegejuicht, maar eveneens staat bet vast, dat onder het vele quasl- v&tenschapplUke en roode kaf, dat verbrand gaat worden, zich vreedzaam-makend en geest- voedend koren bevindt. BERLIJN, 10 Mei. (WA) TUdens een opvoe ring in het Metropol-Theater protesteerde een veertigtal studenten tegen voorstellingen over het studentenleven. ZU toonden op zeer luidruchtige wijze hun misnoegen en maakten veel rumoer, teneinde de verdere vertooning te verhinderen. Toen zt hierin niet slaagden, verlieten zU na de tweede acte de zaal, waarna geen orde verstoring meer plaats vond. Veertien studenten werden door de politie in arrest gesteld. Centrum, zal er waarschUnlUk ook op onder- wUsgebled heel wat werk te doen vallen, want al wordt de „Duitsche'' geest door de Nazi’s ook grondig gezuiverd, hun zgn „ChristelUke” geest dient niet minder gron dig gecorrigeerd te worden. Het vraagstuk van de confessloneele Schooi In Duitschland beeft Frick blUkbaar niet aangeraakt, maar als dit zou moeten beduiden, dat de Katholieken In het Derde RUk als „onaanraakbaren” be schouwd zullen worden, zullen zU daartegen in verzet moeten komen. Wanneer het gaat om -de ziel van het kind en de rechten van den godsdienst M de opvoeding der jeugd, mag niet getransigeerd worden. lUken grondslag, op gezag van uitingen van temperamentvolle, maar onvoorzichtige lieden van regeerlngszUde kan verklaren, dat Dultsch- land zich wil bemoeien met de binnenlandsche verhoudingen van OostenrUk. De Beiersche re geerlng. noch de rUksregeering droegen ook maar de minste kennis van Putschplannen. Het heeft in Duitschland In breede kringen onrust verwekt, aldus Dr. Bchlebert, dat de ult- noodlging voor den „Verein fuer das Deutsch- tum lm Auslande” door de landsregeering van Karinthie is ingetrokken. Duitschland heeft geen reden zich op te drin gen. WU zUn ervan overtuigd, dat ook In Oosten rUk bet Duitsche volk uit eigen kracht den rechten weg zal vinden. WEENEN, 9 Mei (V.D.) De gouw Weenen der N. B. D. A. P. deelt mede, dat Zaterdag 13 Mei as. verscheidene offlcleele Duitsche per- soonlUkheden, die aan het Congres van Juristen over Dultsch recht te BerlUn hebben deelgeno men, voor een langdurig bezoek aan Weenen In de OostenrUksche hoofdstad zullen aankomen. Als bezoekers worden aangekondlgd de Beier sche Minister van Justitie, en Rijkscommissaris van Justitie Dr. Frank, de President van den Prulslschen Landdag en Minister van Justitie Dr. Kerrl, de President van den Staatsraad Dr. Ley, de Opper-President Kube, staatssecretaris Dr. Frelssler en vele andéren. Deze vertegen woordigers van het nieuwe Duitschland sullen op groote vergaderingen het woord voeren. De offlcleele partij verklaring knoopt aan deze me- dedeellng de veronderstelling vast, dat van de zijde der autoriteiten het houden van lezingen door vertegenwoordigers van een bevrienden na- buurstaat, geen moeilUkheden zal ondervinden. De „Relchspost”, het hoofdorgaan der regee- rende ChrlstelUk-Sociale partU ontvangt deze mededeeling in haar ochtendblad van heden onder het opschrift „OngeWsnscht bezoek” op zeer onvriendelUke wUze. Het blad schrUft, dat de gasten uit Duitschland niet als vertegen woordigers van hun regeeringen of landen ont vangen kunnen worden, aangezien een officieel bezoek van Ministers langs diplomatieken weg wordt geregeld. AnderzUds heeft men ook niet met een zuiver particulier bezoek te doen Eenlge leden tan eenlge Duitsche landsregee- rlngen begeven zich zonder medeweten der OostenrUksche regeerlng naar OostenrUk, om een partU te bezoeken, die in openlUken en niet zelden met illegale middelen gevoerden strijd tegen de wettige regeerlng en tegen de staats macht staat. Het bezoek der Duitsche Ministers en staatsfunctionarissen aan de Natlonaal- Soclallstische PartU, i» ongewenscht en onwel kom Het blad verklaart zelfs, dat het bezoek jnet het oog op de vUandlge houding der Oos ten rijk sche Natlonaal-Sodalisten tegen de re geerlng en de overweldigende meerderheid der bevolking als een onvriendelijke daad” moet LONDEN, 10 Mei. De mededeeling van Mac Donald In het Lagerhuis, dat overeenstemming tusschen Engeland en Amerika over de voor- waarden. Waarop een tarieven-wapenstllstand gesloten kon worden, binnenkort te wachten stond, houdt verband met een door den Ameri- kaanachen gevolmachtigde Norman Davis tij dens zUn onderhandelingen met den Brltschen Minister van Handel, Runclman, voorgestelde nieuwe formuleering, die tegemoet komt aan de Engelsche bezwaren. Sir Walter Runclman heeft deze formule ter kennis van MacDonald en de overige leden van het kabinet gebracht. De diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph” meldt, dat Davis thans een bezoek zal brengen aan de ambassadeur te Londen van de in de organisatiecommissie der Economische Wereldconferentie vertegenwoordigde mogend heden. BU den Japanschen ambassadeur Mat- soedelra is hU reeds geweest. Wanneer de be trokken mogendheden met de nieuwe formu leering accoord gaan, zal Donderdag waar- schUnlUk een nieuwe bUeenkomst van de orga- nUatle-conunlssle worden gehouden om te con- stateeren dat deze formuleering is goedgekeurd. MOSKOU. 10 Mei. (Reuter) Algemeen is men te Moskou van oordeel, dat zoolang Oroot- Brlttannlè het embargo op den invoer van Rus sische goederen handhaaft, er slechts weinig kans bestaat op een vrUlating van Thornton en MacDonald, de belde tot gevangenisstraffen veroordeelde ingenieurs van de Metropolitan Vickers Company. In offlcleele kringen spreekt men in dit verband ook met klem de geruchten tegen over een op handen zUnde algemeene amnestie voor politieke veroordeelden, waarvan ook de belde Engelschen zouden profiteeren. LONDEN. 10 Mel (V. D.) Volgens de „Daily Mail” zUn uit Moskou twee geheime vertegen woordigers te Londen aangekomen om met de Engelsche regeerlng In onderhandellng te tre den over een overeenkomst met Engeland, ten einde te komen tot opheffing van het verbod van Invoer van Engelsche goederen, waarna de beide te Moskou veroordeelde Engelsche Vickers-ingenieurs Thornton en MacDonald, in vrUheld zouden worden gesteld. LONDEN. 9 Mel. (V D.) De leider van de afdeeling buitenland der N8DAP, Rosenberg, heeft Dinsdagochtend gedurende bUna twee uren in Hydeparkhotei geconfereerd met Nor man Davis. Des middags werd hj door den minister van Bultenlandsche Zaken, Sir John Simon, in het Lagerhuis en een half uur later door den mi nister van Oorlog, lord Hailsham, In het Hoo- gerhuls ontvangen. Het onderhoud met Norman Davis, die niet alleen als vertrouwensman van Roosevelt, maar lok met kennis van zaken over de bedoelingen en opvattingen van de Engelsche en Pran- sche regeerlng kan spreken, had een zeer openhartig karakter. Naar verluidt heeft Norman Davis verklaard dat Amerika nooit zal kunnen instemmen in de herbewapening van een of andere natie, en in overeenstemming met de Fransche en En gelsche politiek een bevredigende oplossing der ontwapenlngskwestie als conditio sine qua non beschouwt voor een succes der economi sche wereldconferentie. •w- y et is opmerkelijk, dat volgens het F—I uittreksel, dat het Wolff-bureau van ••AA Frick's rede geeft, deze leider met «een woord gerept heeft van de plaats van den godsdienst in het onderwU®. Van een rUksmlnister, die deel uitmaakt van een be vind, dat gezegd heeft in ChristelUken geest het volk te willen reerganiseeren en opvoe den, had men dat toch wel mogen verwach- Voor Dr. Brtlning, den leider van het BERLIJN, 9 Mei. (V. D.) De Völklsche Be- obachter wendt zich scherp tegen de recente uiteenzettingen van de ChrlstelUk-Sociale Weensche Relchspost, welk blad het besoek van Duitsche ministers aan Weenen onge wenscht heeft genoemd. De V. B. schrUft: De Relchspost is zoo on voorzichtig hier den onpersoonlUken haat der ChrlstelUk-Socialen tegen de nat. soc. vrUhelcU- beweging in zUn geheelen omvang te laten op treden. WU nemen evenwel aan. dat de ChrlstelUk-soclale leden van het kabinet tri Weenen zich deze ongehoorde beschimpingen van RUks-Dultsche ministers door hun partU- blad niet te eigen zullen maken en nog tUdlg zullen erkennen, tot welke niet te overziene gevolgen het sou moeten lelden, wanneer aan dit minderwaardige gedoe zou worden toegege ven aan offlcleele zUde. De verwelkoming der nat. soc. ministers door de bevolking van Wee- nen zal overigens de Relchspost zeer zeker loe ren, dat zUn opvatting door de „overweldigen de meerderheid” der bevolking niet wordt ge deeld en dat het OostenrUksche volk nauw keurig weet, dat door het blad slechts in Parüs bijval wordt geoogst. PARIJS. 10 wordt gemeld, een met het roode kruis gekenmerkt Pare- guayaansch militair lazaret nabij Campe Spe- ranze in brand zouden geschoten hebben. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem ROME. 10 Mei. (V. D). De nalatenschap van kardinaal Ceretti bedraagt ongeveer twee mlllloen lire, die gelegateerd zUn aan verschil lende kerkeUJke Instellingen, doch voor het grootste gedeelte ten goede komt aan de Basi lica Sta. Maria, waarvan kardinaal Ceretti titulalr-Aartsbisschop was. Morgen sullen de rouwdiensten worden gehouden. Het stoffeWk overschot sal worden bUgeset In de Basiliek van Santa Maria in Trastevere. De school moet in dienst staan van volk en vaderland, welke de voornaamste gebieden vormen voor het onderwUs. Aan de geschiede nis, vooral de jongste, hecht dr. Frick groote paedagoglsche waarde. Dat hU die geschiede nis uitsluitend in nationaal-soclallstischen zin gedoceerd wenscht te zien, is vanzelfsprekend. De Duitsche school moet, volgens hem. een politiek mensch vormen, die in al zUn ge dachten en handelingen dienend en offerend in zUn volk wortelt en die innerlUk verbonden is met de geschiedenis en het lot van zUn staat. Centralisatie en uniformlseering moe ten niet ten koste van alles worden ingevoerd, daar de school ook aan het Individualisme de plaats moet toekennen, die het daar verdient. Tot op deze hoogte zullen velen hem kunnen volgen, maar moellUker wordt het, waar hU verklaart, dat het onderwUs den blik voor jselfstandlge” waarneming van het rassen onderscheid moet schelpen en vóór alles dient te wijzen op de schadelijke gevolgen van „rassenverslechtering” en dient te verhinde ren, dat het Duitsche bloed vervreemd wordt door andere rassen, vóór alles door het jood- sche. Deze wensch zal in de practUk gemak- kelljk aanleiding kunnen worden tot het sankweeken van een rassenhaat bU de Duit sche jeugd, een rassenhaat, welke In bedenke lijkheid zeer zeker maar weinig verschilt van den door de Marxisten gepredlkten .klassen haat.” ZUn pleidooi voor sport-beoefenlng sis militaire vooropleiding klinkt nu juist ook niet buitengewoon geruststellend. ZUn verkla ring, dat de school geen partU-politleke op leiding moet geven, rncar naar een opleiding in het geheele volk moet voeren, is niet zoo inconsequent als men aan de hand van het voorgaande zou meenen, want de N. 8. D. A. P. waant zich een volksbeweging en weigert te •rkennen, dat zU partU-politiek voert. INNSBRUCK. 8 Mei (WB.) De „Inns- brucker Neueste Zeitung” is hier verboden we gens een Inleidend artikel tot een Interview met den Belerschen minister-president Dr. In Bad Schachen. In dit interview verklaarde de Beiersche premier, dat het onbe- grUpelUk was, dat men zonder anderen feite- Verwachtlng: meeat matige Westelijke tot Noord-Westelijken wind, zwaar be wolkt met tUdHUke opklaringen, waar- •chUnlUk regen- of hagelbuien, weinig verandering in temperatuur. Hoogste stand: 752.8 te Blaavanshuk. Laagste stand: 77S.8 te Jan Mayen. Zon op 4.15.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 11