STADSNIEUWS iy D G n F Staat^loenlncon Bezuiniging! Alkmaar, 10 Mei Agenda BEURS VAN AMSTERDAM I l KOEIEN Wisselkoersen VAN PUTTEN OORTMEIJER VULPENDOKTER T N.V. Jan de Vries - Alkmaar WOENSDAG 10 MEI R.K. VREDESBOND Voorttellen van B. en W. van Zaan- Cer Het moet nu wel Politieke wraakneming? Re POLITIEBERICHTEN OFFICIEEL ZOMERTIJD FAILLISSEMENTEN DRANKWET Voor R. K. sportliefhebbers DE ZAAK VAN NOTARIS M. GROOTHANDELSPRIJZEN BURGERLIJKE STAND De gaande en komende num MAXIMUM SNELHEID WOENSDAG 1O MEI 1933 dam tot wijziging der Ge- meentebegrooting 1933 Malversaties bij het Kantongerecht Huiszoeking bij de Vrije Socialisten Renteverlaging in Duitschland De officier vordert 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf EEN EENHEIDSPRIJZEN WINKEL IN ALKMAAR? Paygtop 18 - Alkmaar - Telefoon 658 Drama aan den Jutphahsschen weg te Utrecht BAKERCURSUS W. G. KRUIS *8“ 4N «4 Vliegramp in Spanje Programma Gemeentelijk Radiobêdryf FOTOGRAFISCH ATELIER „KLINKERT” Binnenkort voor den Hoogen Raad i (Staatsblad 1931 nr. 476) „VRIESIA” RADICAAL INSECTEN DOODENDE STRAAL Alom verkrijgbaar Telef. 324- Zaadmarkt en on- T entoonstellingen Apotheker» nachtdienst plaatsvervangende aan vol- Plsate WOENSDAG, 10 Mei. 1933 Margaretha Ruiter, 2 De gaanden Vorige 5JU M U Hierop volgde bet onvermijdelijke debat, waar- aeer goeden indruk. evenals de ruime winkel. aeeeeeeeeeeeee IS ut i Op den Westerweg voor het café van Verbeme is gisterenmorgen een lantaarnpaal door een vrachtauto aangereden en beschadigd. In een perceel aan de Trompstraat te ’s-Gra- venhage. waarin is gevestigd een brochuren- depót van de Vrije Socialisten, is huiszoeking verricht. Een zeer groote hoeveelheid opruiend en Godslasterend drukwerk werd aangetroffen en in beslag genomen. st s 68* 45* 27 21 IS 33 28 X 20 20 M 56* 1) Pro Face is het ofl R. K. Vredesbond in N< van Professor Dr. 3. B. Kors O. P. en Mr. Dr. D. Beaufort O.F.M., zie afl 1, blz. 9. el orgaan van den 'land onder leiding trek en ook personen in Alkmaar, die kennis willen maken met de R. K. 6. V. O. zijn welkom. Entrée gratis! Ter griffie van de rechtbank alhier is gede poneerd de IndeelingsUJst betreffende het fail lissement van A. de Mock, caféhouder, Dijk 13, Alkmaar. Uitkeering 5,9 pet. Wjj verwijzen naar de advertentie van het Wit-Gele Kruis, waarin een cursus wordt aan- gekondlgd voor de opleiding van verzorgster van moeder en kind tijdens den kraamtijd. De indexcijfers der groothandelsprljzen in Ne derland over April vertoonen wederom daling. Bij beschouwing der indexcijfers op basis van 1913 100, wordt duidelijk, dat in vergelijking met Maart het algemeen indexcijfer in de vorige maand met 1 punt tot 71 en dat der voedings middelen alleen met 3 punten tot 73 la terug- geloopen. 100* 100* 96 100 86* 36* 13 124 99* 9* 21 Jü 39* 5* ilX 101M 100* 96* 100 86M 37b 10. 2144 39* Mi 1U» 26* 17* 137* 2M 123 13 121 sa ie 67 55* 63* Kunstzaal Stenneberg, Konfngweg 23: Ten toonstelling van werken door Matthleu Wieg man, van 3 Mei tot 3 Juni. 133* 121* 17 131 36 244 2* 14 MM 13214 134 18 137 Nst gsami De opgaven, bedoeld in de artikelen 35 en 51 van bovengenoemde wet, vermeldende o. m. het aantal verleende vergunningen en verloven A en B in deze gemeente, liggen voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, le afdeellng, en zijn tegen betaling der kosten aldaar ver krijgbaar. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, WENDELAAR, Burgemeester R. VEENDORP. Secretaris. Alkmaar, 9 Mei 1933 biedt Jongen wat I bureau mb.l., Ir, i Scher, 94* 50 17 18* 137 2* 127* 69 <M 6* 10 u voor a van 9- Amster De Haar gade; Dei opent G. S ka the voor hun 1 De staan En land nog katho Dui brief dat d tholie terreil lieke Moj menli. worde Spr. ganise een z tholie! NOg gewek sche De stande stig b betert; niet gi Het maant 1932 n wekke: Hoe: groeit wasser Helau Santo! De gelijk 67* 44 26* ;o* 17* 31 26 1* door h winst (sonde Gevr I tev< Hul |O3 Een te Alk: gen pe toenen format 30187. Donderdag 11 Mei Victoria Theater: „Das blaue vom Himmel". Harmonie: ..Een Zomerzotheid" door ensem ble Jtpusde Gruyter, 8 uur. 9.40 58.40 9.78* 34.62* <8.00 37.67* 4X50 42.50 2.12* 13.10 7.40 21.25 PARUS. 9 Mei (Reuter). Een Fransch post vliegtuig, op weg van Barcelona naar Toulouse, vloog hedenmiddag tengevolge van den op komenden mist tegen een huis van het 1700 M. hoog gelegen Bpaansche dorp Vlllagran. Het toestel vatte vuur, stortte omlaag en ver brandde. De zes inzittenden, o.w. drie passa giers, kwamen om bet leven. sneu union oa tokte A'dam Rubber Bandat Dell Batavia Rubber Serbadjadl Sllau V. 1. O. O. Allied tnteroontln Rubber BERLIJN, 9 Mei (V.D.). De N.SK. verneemt, dat vandaag onder voorzitterschap van den rijkscommlssaris voor het bedrijfsleven, dr. h.c. Wagener, een bespreking heeft plaats gehad met vertegenwoordigers van banken en crediet- instellingen betreffende een verlaging van de rente. Men Is reeds tot overeenstemming gekomen betreffende de te nemen maatregelen. Het be drijfsleven zal er op kunnen rekenen, dat nog deze maand een aanzienlijke renteverlaging zal worden ingevoerd. De definitieve beslissing zal pas vallen na den terugkeer van den president der Rijksbank uit Amerika. ^u waar. I O 3014 Opruiend en Godslasterend druk werk in beslag genomen Vorige koereen Heden De nachtdienst wordt in de week van 7 tot en met 13 Mei vervuld door H. J. F. Wanna, Rit- sevoort 5. tabak □eu Batavia Oude Dell Oostkust Senembah Donderdag 11 Mei: Lijn 1 Hilversum. Lijn 3 Huizen. Lijn 3: Land. Reg. van 9.359.50. Da- ventry van 9.501020, Lond. Reg. van 1120 1320. Midi. Reg. van 13.2014 20. Daventry van 15.2516.05, Lond. Reg. van 16.0619.20, Motala van 19.2022.20. Lijn 4: Langenberg van 930 17.35, Zeesen van 17351930, Kalundborg van, 19.20—23.50. Union Padrie Wabash ■ns Kansas City South. South. RaUw. Londen Berlijn ParUs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York (cable) Rome Praag Madrid Gisterenmiddag te omstreeks half vier had aan de werkverschaffing aan den Bergerweg een ongeluk plaats. De grondwerker J. M., wonende alhier, geraakte met een zijner beenen bekneld tusschen twee klpkarren. Per auto is hjj naar zijn woning vervoerd om zich daar onder dok ters behandeling te stellen. BW beschikking van den Minister van Water staat is met wWziging In zooverre van de be schikking van 22 Maart 1932 de grootste toe gelaten snelheid van vervoer voor de tramwe gen .AlkmaarBehagen en HoornBovenkars pel—Grootebroek nader vastgesteld op 45 KM. per uur. Vorige koersen Heden e.41* 58.40 47.92* 37.60 43.70 42.80 2.15 7.40 21.35 196* 137 Ml 6 44 28.00 Woensdag 19 Mei: Lijn 1 Hilversum. Lijn 3 Huizen. LWn 3: Lond. Reg. van 935930, Da ventry van 9.501030, Midi. Reg. van 1120 13.06. Lond. Reg. van 12.061235, Midi. Reg. van 12.35—14.20. Daventry van 14.50—2320. I4Jn 4: Langenberg van 9.3617.10, Zeesen van 1726—1820. Heilsberg van 1820—1920, Ka- lundborg van 19.3023.30. Banken Koloniale Bank Indische Bank Cart. Handal-MO. Industrieën Unilever Calvé Delft Alg Kunatztlde Van Barkers Pat. Nieuwe Philips KUch AooousUek Ned. Port huurder van perceel 64, waarin het kappenhuls gevestigd is, deelde ons echter alreeds mede, dat hW In verband met de te verwachten transactie zWn zaak zal ver plaatsen naar perceel Langestraat 103. waarin thans gevestigd is het fotografisch atelier van den heer Van Vlaanderen. Er wo 1 van 1 den v bet IK mogei Voork Jongei gen ee de eei aan C Rojpu: Gistermorgen had op den hoek Laat-Vlaan- derhof een aanrWdlng plaats tusschen een drie- wiellge melkflets en een aangespannen voer tuig. De bestuurder van de melkflets T. v. d. K. reed vanaf het Vlaanderhof naar de Laat, ter- wWl de bestuurder van het voertuig C. K. in tegenovergestelde richting wilde rWden. Het transportrWwlel werd beschadigd; een hoeveel heid melk ging verloren. Een en ander is aan een samenloop van omstandigheden te wWten. De schade ip onderling geregeld. Indostr Buitenland An*condB Bethlehem Otesl 0 Steel U 8 Leather Intern Nickel In een gedeelte van ons vorig nummer maak ten wW melding van het verdrinken van een 37-jarigen koetsier in den Vaartsche RWn aan den Jutphaasscheweg nabW de Roerstraat te Utrecht. Ongeveer terzelfder tWd had tusschen eenige mannen een vechtpartW plaats. De Commissaris van politie in de tweede afdeellng verzoekt nu dengenen, die van deze schermutseling, welke in den nacht van Zondag op Maandag om een uur plaats heeft gehad, getuigen zWn geweest, zich aan zijn bureau Tolsteegbrug aan te melden Door de politie wordt een intensief onderzoek Ingesteld, daar aan misdaad wordt gedacht en bereids is opdracht gegeven om sectie op het IWk uit te oefenen. Er gaan ook geruchten, dat hier sprake zou zijn van een politieke wraakneming door fas cisten. „Het Volk" meldt, dat de omgekomen Koet sier, die Adriaan Oaligrt heet, op den avond van den eersten Mei een viertal studenten had gereden, die zich felle tegenstanders van fascis ten toonden. Deze studenten hebben hem toen opdracht gegeven op een groepje fascisten, die van eer vergadering terugkeerden, in te rWden hetgeen de man geweigerd had. Voor hernieuwden' aan drang was hW echter bezweken tn had het ge daan. Dit had tot gevolg, dat de politie pn.< es-ver- baal opmaakte, maar ook dat hW doei loopend door fascisten achtervolgd werd. HW toonde zich daarover nogal angstig, verzocht buren en ken nissen tWdens zijn afwezigheid zooveel moge- IWk op zWn stal aan den Vleutenscheweg te let ten. terwWl hW bovendien 's avonds niet meer alleen durfde uitrWden. Zondagavond is hW voor het eerst weer uitgereden en het schWnt. dat zWn achtervolgers hem toen op den Jutphaas scheweg te pakken hebben gekregen. Er is een vechtpartW ontstaan, die ermee eindigde, dat de man in het water terecht kwam en verdronk. Onderzocht wordt, hoe deze vechtpartW zich toegedragen heeft en of hW wellicht van tevoren toegetakeld is, en daarna in het water gewor pen. De politie kon ons hierover nog niets naders meedeelen. Wel vernemen we, dat in deze rich ting wordt gezocht. Bioscoop Harmonie: P. L antwortet nicht." Victoria Theater: ,X>as blaue von Himmel". 4 die bovendien opvalt door de rustige beschilde ring en wandbekleding. Op de eerste verdieping is aan de straatzWde een fraai en ruim atelier ingericht, dat aan alle technische elschen voldoet en door de moderne aankleedlng zeer de aandacht trekt. Verder zWn op dezelfde verdieping nog een ruime werkplaats en een donkere kamer gebouwd. Vermelden we nog. dat achter den winkel zien een wachtkamer bevindt. Alles met elkaar kan de heer Kllnkert en zWn echtgenoote die hem steeds trouw terzWde staat met reden trotsch zWn op hun nieuwe zaak; terwWl door deze verandering en uitbrei ding de klantenschaar zeker zal toenemen, dit temeer, omdat de heer Kllnkert ook de belangen der amateur-fotografen behartigt. Indien ooit de zaken van een onzer nWveie middenstanders den laatsten tWd de aandacht op zich beeft gevestigd, dan is dit voorzeker de zaak van den heer Kllnkert in de Langestraat. Het dient nergens toe om de geschiedenis nog eens op te halen, daar zW bekend genoeg mag worden veronderstelt. Het zal echter onze lezers misschien verheugen te vernemen, dat thans binnenkort de Krebbesteeg in zWn geheel zal kunnen worden verbreed, daar de verbouwing van het nieuwe pand van den heer Kllnkert thans geheel voltooid is en de heer Kllnkert zWn zaak van het oude binnenkort st te breken pand naar het nieuwe heeft overgeplaatet. Hier door heeft de geheele zaak zWn bezegeling ge kregen en kunnen belde partWen. zoowel de ge meente als de heer Kllnkert tevreden zWn. De gemeente, omdat zW nu de verbreedlng van de Krebbesteeg kan doorzetten en de heer Klln kert, omdat hW door de gemeente op bevredigen de wWze is schadeloos gesteld op de eerste plaats, maar op de tweede en niet de minste plaats, omdat de heer Kllnkert thans een keu rige zaak heeft terug gekregen. Want de nieuwe zaak van den heer Kllnkert aan bet eind van de Langestraat, naast de zaak van wasscherW Krom, maakt Inderdaad een keurigen Indruk. In betrekkelWk korten tWd la door den kan nemer J. Pllkea. in samenwerking met den schil der J. G. Molenaar uit de Wagenmakerstraat en den heer Hartog, electricien, het pand aan een grondige verandering onderworpen. De zeer Getrouwd: Klaas Pleket Weeserik en Allda Anna van de Pol; Jan Zwart en Bettje Klomp. Geboren: Lucas, z. van Lucas Hoogendük en Trijntje Verbeek. Overleden: Antonia Jaar. Een voor i In Da: ook ge over l plaats. O 3oi; Uem reet 1 Roesui N* 156* 87 444 894 gevraai •JXilnv O d. Loos noemde het in zijn pleidooi een onvermijdelijke consequentie van verdachte, om, nu hjj eenmaal met zijn verduisteringen was begonnen, daarmede door te gaan. Wal de ten laste leggingen betrof wilde pleiter hier zien een voortzetting van strafbare feiten. Ont kend werd door pleiter dat het betrof eenige ambtshandelingen. Verdachte was de zaakwaar nemer en voldeed aan een opdracht om de za ken van anderen waar te nemen. Ook zag plei ter niet in. dat het verduisterde geld eigendom was van den Staat. Een en ander werd door pleiter nader toegellcht. Voorts wees pleiter op de houding van ver dachte die ernstig berouw heeft over zijn daden en reeds lang in angst en zorg heeft gezeten. Thans vroeg hij niet anders dan clementie. Nog vermeende pleiter, dat de diensten van griffie en parket wel wat door elkaar werden gehaald en de contröle te kort schoot. Was het wel Juist dat menschen van den ambtenaar kwitanties teekenden ten dienste van de griffie? De verlei ding voor verdachte was groot, al wilde pleiter d» feiten niet goed praten. Pleiter vond het niet Juist, dat al de schuld werd gelegd op het hoofd van den verdachte. j - - Tot zijn leedwezen vond Pleiter in deze zaak geen doorwrocht reclasseeringsrapport. Verdachte is nu nog bereid om zijn fout te herstellen on de geldelijke schade te vergoeden. Hjj is geen sterk maar een zwak mensch. Zijn straf is alreeds zijn ontslag in deze tijden. De elsch tot veroordeellng van 1 jaar en 6 mamulen noemde pleiter veel te zwaar en con cludeerde hij ten slotte het geven van een tus- ochenvonnis en het Instellen van een reclassee- eenvoudlge pul met twee etalages maakt een rlngsonderzoek. De Hooge Raad zal, naar we vernemen, op Maandag 29 Mei behandelen de zaak tegen no taris mr. L. M. te Amsterdam, die door het ge rechtshof aldaar wegens valschheid in ge schrifte meermalen gepleegd, is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. 6 Nederland 1979 Nederland 1918 4 Nederland 1931 6 Nodorl 1933 4* N ind 1936 AB 814 Dultachl (Youngleen.) MttnbMW Boeton MBnbouw Alk Exploratie Redjans Lebons Petroleum Gaooas Kon 0114 Perlak Pauda wa OonUnaatal OO Ons kwamen vandaag verschillende geruchten ter oore, als zouden de in de Langestraat ge legen panden 64 ep 66. toebehoorende aan de familie de Lange, verkocht worden aan een groot concern, dat eenheidsprijzenwinkels ex ploiteert. Bh informatie ter bevoegder plaatse werden deze geruchten niet bevestigd, doch ook niet geheel ontkend. De onderhandellngen terzake verkeeren nog in een begin stadium. De heer T. Bos. Het is niet voor de eerste maal dat verduiste ringen in het paleis van Justitie te Alkmaar werden gepleegd. Thans was het de 43-jarige heer Jac. P., Rljksklerk le klas in dienst van het parket bjj het Kantongerecht, die wegens frauduleuze handelingen terecht stond. Hoewel na ontdekking der strafbare feiten gearresteerd, was hij na zijn erkentenis op vrije voeten gesteld, doch na een poging tot zelfmoord uit vrees voor herhaling van die wanhopige daad,- wederom gevangen genomen en gedetineerd. De zaak werd gistermiddag voortgezet. Mr. v. d. Loos was aangewezen als raadsman en verdediger. Verdachte was thans aanwezig. Behalve de hem ten laste gelegde geldelijke verduistering, had hjj ook nog extract-vonnlssen en derge- Hjke bescheiden vernietigd. Reeds in October van het vorige Jaar was de heer de Vries, eveneens rijksparketklerk, op het spoor gekomen van de malversaties. De ver dachte werd toen in de gelegenheid gesteld het verduisterde aan te zuiveren. Verdachte erken de hetgeen hem was ten laste gelegd. Het ver duisterde bedrag was officieel vastgesteld op f 104, doch verdachte wist het niet precies meer. 'n Paar heeren, die den dreigenden greep van de Justitie door schikking hadden afgeweerd, werden als getuigen gehoord. Voorts de griffier Mr. Hoogstra verklaarde, dat op de kamer der Griffie ook andere rjjks- klerken zich belastten met de inning der scluk- klngsgelden, gewoonlijk was dit de heer de Vries, doch ook werd dit wel verricht door ver dachte. In de zaak betreffende de vernietiging of verduistering der extract-vonnlssen en derge- lljke bescheiden, gaf de heer de Vries de ge vraagde inlichtingen. Natuurlijk, nu de heer P. die gelden niet verantwoordde werd de straf zaak doorgezet, een veroordeellng uitgesproken en deze vonnissen nu werden door verdachte, om ontdekking van zijn fraude te voorkomen, achtergehouden en vernietigd. De dossiers ech ter waren nog ter griffie aanwezig, 'n aantal vonnissen en transactie machtigingen waren zoek geraakt, verklaarde de heer de Vriea. Het tijdstip der verduisteringen liep van Maart 1933 tot begin 1933. Met betrekking tot de extract-vonnlssen en machtigingen gaf de verdachte aan de rechtbank nog nadere inlich tingen. Ook had hij achtergehouden een pro cesverbaal van hoofdagent Roorda. De echtge noote van verdachte vond dit document in zijn zak. Ten slotte werd gehoord de ambtenaar, mr. H. Bruyes Tack, die mededeelt dat verdachte was belast met het reglstreeren van de Ingeko men processen-verbaal. Een proces-verbaal te gen zekeren L. bleek niet ingeboekt te zijn, om dat verdachte geen ra; proces-verbaal niet ini in de Officier het zaakwaamemerschap van ver dachte ontkende. Alts geen nadrukkelijke mach tiging gegeven, kon het geld der transacties ook worden geïnd door een klerk van den ambte naar. Men hielp elkaar en het publiek is er mede gebaat omdat verdachte namens en voor d» griffie die schlkklngsgelden ontving, behoorde t geld aan den staat. Ook vermeende de Officier geen clementie te kunnen betoonen, want een ambtenaar mag niet zwichten voor de verleiding. De kwade trouw van verdachte bleek voorts uit het feit, dat h(J ook na de ontdekking en de aanzuivering van het toen verduisterd bedrag met zijn kwad* praktijken voortging. Ten slotte zag de Officier niet de noodzake lijkheid in van een reclasseeringsrapport en een tusschenvonnis. De Officier werd hierop door Pleiter uitvoe rig beantwoord. Hierna sluiting van het derzoek. Uitspraak aus. week. P. de Rover, zandvormer, geen, van Uiten- boschstraat 27 naar Amsterdam. W. L. Tromp, kommies Rjjksbelastingen. N H., van de Ruljterstraat 11 naar Btamrolj. M. Cloeck, z. b., N. H„ van Kennemerpark 33 naar Amsterdam. O. K. Dietrich, kapper, D. E. van Lange straat 64 naar Zandvoort. D. Boersma, z. b., geen, van Prins Hendrik straat 18 naar Utrecht. T. H. Bingor, winkeljuffrouw, R. K_, van Spoorstraat 71 naar Harderwijk. K. O. Henrü, gezelschapsjuffrouw, N. H„ van Oudegracht 383 naar Bussum. D. Rupke, 1L verpleegster, N. H„ van WU- helmlnalaan 11 naar Den Haag. J. A. M. Bannier, winkeljuffrouw, R. K., van Lut 79 naar Arnhem. A. M. O. van Vliet, dienstbode, R. K., van Van Leeuwenhoekstraat 5 naar Amsterdam. J. O. v. d. Veer en gezin, monteur, geen, van K van t Veerstraat 34 naar Helloo. O. J. Vertegaal, crisls-zulvelcontroleur, R. K-, van Stationsstraat 46 naar Bergen. P. de Waal en gezin, chauffeur, N. H., van Heilooérdjjk 50 naar Helloo. 8. B. Zeeman, dienstbode, N. H. van Wllhel- minalaan 11 naar Winkel. G. Bakker, dienstbode, R- K„ van Emma- straat 13 naar Harenkarspel. G. de Boer, onderwijzeres, G. K, van Btuart- straat 80 naar Amsterdam. koersen Heden 5* K Nljholt, handelsreizlger, geen van Tous- salntstraat 13 naar Leiden. J. Meijer en echtgenoote. banketbakker, R. K. v«n Kennemerstraatweg 64 naar Amsterdam. H. Huetlng en gezin, machinist N. S., geen van Spoorstraat 62a naar Koedijk. Wed. L. F. W. Jansen en dochter, huishoud ster, geen, van Laat Sla naar Berkhout. A. B. van Vemde en echtgenoote, z. b„ N. H„ van Elkelenbergstraat 3 naar Helloo. A. M. H. Brouwer, winkeljuffrouw, R. K.. van Voordam 4a naar Zaandam. J. Dapper en gezin, z. b„ R. K., van Oude gracht 148 naar Catrljp. 1 meer wist, had hij net iboekt. De officier releveerde dat verdachte aan zijn overigens nogal redelijk salaris niet genoeg had en nu op eigen manier voor aanvulling zorgde en op buitengewone tijden fungeerde als vertegenwoordiger der griffie en stak hjj de transactiegelden in zijn zak. Zjjn collega, die de fraude ontdekte, wilde hem de das niet om doen, gaf hem als chef van het personeel een ernstige waarschuwing en de gelegenheid het verduisterde aan te zuiveren. Doch verdachte ging stlUekens met zijn verduisteringen voort, tot eindelijk alles aan het licht kwam. De ambtenaar was stom verbaasd wat alle maal achter zijn rug was gebeurd. De Officier nam verdachte onderhanden en ten slotte kwam een lawine van feiten los toen verdachte in voorloopig arrest werd gesteld. De vrouw van verdachte wist van deze trac- tementsaanvulling niets af. Puur egoïsme van den man. De Officier schilderde voorts de gevolgen van diens egoïstische handelingen, nu men schen, die een transactie hadden aangegaan, bij verstek werden veroordeeld en publiek aan de kaak gesteld. Die moesten toch wel denken dat het bü die rechtspraak een zoodje was. Verdachte had den moed voorts niet gehad voor zijn bedriegerijen uit te komen. Blijkbaar gaf hij zich niet de minste moeite ons zijn ver antwoordelijkheid tegenover zijn vrouw en ge zin te handhaven. De officier toonde weinig deernis met dezen man, die nu zat te snikken. Het was zijn vrouw die meer reden had om te hullen. DS. trilde zich tegen de schrikbaren- ’feite* ten-slotte krachtig teweer stellen. De verduistering der offlcieele stukken nam de officier den verdachte nog het meest kwa lijk en in verband met een en ander vorderde de officier 1 Jaar en 8 maanden gevangenis straf. Mr. Scheepvaart Java Ob Japan Soil. Ammka LQn Dito Gem Elgend. Kon. Ned Btoomb. icbeepvaart-Unié Suiker a. a Jav. Cultuur N. 1. 8 0 Poerworadjo Vorstenlanden Actions Idem Morgen-, Donderdagavond, zal de heer P. v. Veen, bestuurslid van den D. H. V. B. en lid der elftallencommissie voor de leden van de R. K. S. V. A. R. C. een lezing met lichtbeelden komen houden met als onderwerp: „Wat een voetballer weten moet van spel en regels." Het belooft een zeer leerzame en interessante avond te worden. Alle A. R. C.-leden zijn na tuurlijk om kwart voor acht in de bovenzaal van den heer J. van Oeffelt, café de ,,Graan- beurs", Zaadmarkt. Leden van zustervereenlglngen uit den om- eena zijn niet rustig en groeien niet zoo gunstig, laten de melk niet schieten wanneer zij worden geplaagd door vliegen of andere insecten. Hierdoor zal ook onherroepelijk de melkproductie afnemen. Bovendien zijn de vllqgeq enz. zeer hinderlijk en gevaarlijk voor den veehouder zelf. Een voordeelige bestrijding geeft in bussen van f 0.65, f 1.25 en f 2.25. Naar aanleiding van de nota van opmerkin gen van Ged. Staten en van de verlangens der Regeerlng, hebben B. en W bij den gemeente raad van Zaandam een serie voorstellen inge diend tot wijziging der begrootlng. Onder de bezwaren, die Ged. Staten omtrent de ingediende en door den Raad vastgestelde begrootlng maken, hebben zij ernstige beden king tegen het versterken van de gewone ont vangsten van de gemeente met een uitkeering van door afschrijving beschikbaar gekomen middelen der UchtbedrlJven. Het verschuiven van lasten naar de toekomst kan, naar het oor deel van dit college, niet dan bü strikte nood zakelijkheid worden toegestaan, aangezien de volgende begrootingen deze lasten niet zullen kunnen dragen. Deze noodzakelijkheid achten Oed. Staten thans nog niet aanwezig. Ged. Staten hebben een Hjst van posten aan gegeven. waarvan verlaging in overweging zou kunnen worden genomen tot een gezamenlijk bedrag van f 69.784.waarbij zij te kennen geven, genoegen te willen nemen met afwijkin gen daarvan, mits geen verschuiving van lasten naar de toekomst plaats heeft. De Regeerlng heeft te kennen gegeven, dat de kasgeldleenlng uit 's Rijks kas alleen ver lengd en zoo noodlg verhoogd kan worden, als In de begrootlng wordt opgenomen een post van 50.000 wegens afschrijving op de niet uit de gewone middelen gedekte crisisuitgaven van den dienst 1932 en als de begrootlng op normale wijze sluitend wordt gemaakt, d.w.z. dat geen éénmalige dekkingsmiddelen worden gebruikt. Volgens de opvattingen van de Regeerlng zou dus op den gewonen dienst nog gevonden moe ten worden een bedrag van 171.000.zijnde 31.000 batig slot van 1931, f 50.000 afschrij ving op ongedekte crisisuitgaven van 1932 en f 90.000 volgens de vastgestelde begrootlng uit de aflosslngsfondsen der llchtbedrljven. Ged. Staten gaan naar B. en W. mede- deelen niet zoo ver. Zl) verlangen niet dat op de begroeting voor 1933 de beschikking over het batig slot van 1931 achterwege blijft, zoodat volgens dit college f 140.000 gevonden zou moe ten worden. B. en W. leggen het gevoelen van Ged. Sta ten zóó uit, dat deze geen overwegend bezwaar hebben tegen het gebruik van de winstreserve der gasfabriek, omdat verschuiving van lasten hiervan niet het noodzakelijk gevolg Is. Naar aanleiding van deze opmerkingen er kennen B. en W„ dat de vastgestelde begroo- ting lasten verschuift naar volgende jaren en dat dit alleen toelaatbaar is als volgende jaren die lasten kunnen dragen. ZIJ geven toe, dat daaromtrent geen enkele zekerheid bestaat. De politiek van de Regeerlng en Ged. Staten achten zij daarom juister. Zij hebben er alleen bezwaar tegen, wijl deze dwingt tot maatrege len, die zij op zich zelf verkeerd achten. De gemeente zeggen B. en W. moet ech ter bestuurbaar blijven en daardoor Is een goed gekeurde begrodting noodzakelijk. De gemeente is niet In slaat zich de middelen te verschaf fen, die deze huns inziens verkeerde maatrege len niet noodlg zouden maken. Verzwaring van lasten door verhooglng der bestaande of invoering van nieuwe belastingen achten B. en W. niet wenschelljk, zoodat het eenige middel is de uitgaven nog meer te be perken. B. en W. meenen. dat het meer aanbeveling verdient deze zelf aan te geven, dan dat ande ren een keuze doen, waardoor dingen zouden kunnen gebeuren, die men nu nog kan trachten af te wenden. Na aangegeven te hebben welke van de door Ged. Staten aangegeven bezuinigingen naar t oordeel van B. en W. niet kunnen worden In gevoerd, komen zij tot de volgende voorstellen: le. verlaging der presentiegelden voor de le den van den Raad van 8.op 6.per zitting met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1933; 3e. het beëindigen van lidmaatschappen van verschillende vereenigingen 3e. het laten vervallen van bijdragen aan ver schillende vereenigingen, ojn. aan de vrijwil lige reddingsbrigade, malaria-bestrljding. drankbestrijding 4e. geen gratificatie aan bet polder-personeel met de kermis; 5e. geen belooning hoofden van scholen; 6e. opheffing van toezicht van gemeentewege op het maken van huiswerk door leerlingen van het Lyceum; 7e. vermindering van het subsidie aan de Openbare Leeszaal nogmaals met f 600. 8e. opheffing van de avondschool voor wassenen. Op deze wijze wordt 9000.bespaard. Voorts stellen zjj voor in plaats van 50.000 wegens afschrijving op het crisistekort 25.000 op de begrootlng uit te trekken. Verder wenschen B. en W. 45.4000 te put ten uit de winstreserve van de gasfabriek en achterwege te laten de 10 pet. winstreserve, die telken jare moet worden gestort. Daarnaast begrooten zij uit een te sluiten overeenkomst met de radlo-dlstrubuanten in de gemeente een ontvangst van 8000. Ten slotte stellen zij voor de verlofstoelagen aan de gemeente-ambtenaren en werklieden te laten vervallen, waardoor 15.000 bespaard wordt en bovendien opnieuw een loonkortlng In te voeren van 3 pet., besparing f 30.000, even eens met terugwerkende kracht. B. en W. deelen mede, dat omtrent deze voorstellen de meerderheid en de minderheid In hun college het eens zijn geworden, waarbij op gemerkt dient te worden, dat de laatste de mo- tiveering niet in alle opzichten juist acht. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in den nacht van Zondag 14 op Maandag 15 Mei aa. ten uur de stadsklokken één uur zullen wor den vooruit geset. Alkmaar, 10 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd.'. WENDELAAR, Burgemeester. A. KOELMA. Secretaris. Zondag ajg zal na alle HH. Missen worden gebeden driemaal het Wees-gegroet, waaraan worden toegevoegd de aanroepingen: H Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons. Koningin van den vrede, bid voor ons om den vrede over de wereld van God af te smeeken. Aldus luidt het bisschoppelijk voorschrift, hierdoor gaat in vervulling de toezegging door Dokter Battlstini aan den Vredes-Paus Bene- dictus XV In diens sterfuur gedaan, dat allen, die om zijn stervenssponde vereenigd waren steeds voor den wereldvrede zouden bidden. En de eerste send brief, waarin de nieuwe Paus. Pius XI zich richtte tot de Katholieke wereld, de encycliek „Ubl Arcano Del Concillo”, han delde over den vrede van Christus in het rijk van Christus, „want, dat is een ieder duidelijk, zoo schreef Z. H„ noch de menschen afzonder lijk. noch de gemeenschap, noch de volkeren hebben sedert den noodlottlgen oorlog tot nu «en waarachtigen vrede gekend, het bezielende en vruchtbare tot rust komen, waarnaar allen verlangen, ontbreekt nog steeds „De sterker wordende vrees voor het uitbre ken van een nog noodlottiger oorlog, dringt alle staten noodwendig, wat de bewapening betreft, gereed voor den strijd te zjjn Terwijl daardoor de bestaansmiddelen worden uitgeput, gaat de kracht van deze generatie ten gronde en ook de opvoeding, de beleving van het geloof, de zeden, de maatschappelijke ordening verkeeren In een crisis." Zoo terecht schreef Prof. Dr. Tltus Brandsma O. C. in Pro Pace 1)„Vrede zoowel als oorlog xljn niet het werk van enkelen. Het zijn geen zetten op het politieke schaakbord, waaraan slechts enkele personen spelers zijn, de anderen eigenlijk maar hebben toe te zien. De omstan digheden maken soms den oorlog onvermljde- Wk. Daarover te oordeelen. is niet het werk van de menigte. Maar wel bepaalt In den regel de gesteltenis der menigte het oordeel van haar leiders, die, hoe zelfstandig ook. met haar te rekenen hebben. Er moge wisselwerking zijn, de massa Is niet zonder Invloed op haar leiders." Hieruit volgt noodzakelijk, van hoeveel be lang het Is de christelijke vredes-ldee te ver spreiden. maar er volgt ook uit, dat een ieder, die naar vrede verlangt, en dat verlangen -is na de wereldoorlog een algemeen verschijnsel zijn krachtigen steun niet mag onthouden, om een ware en duurzame verzoening der men schen met God te verkrijgen, dat Is dan ook de vurige wensch van Paus en Bisschoppen Om aan dien wensch te voldoen, werd In November 1926 op het einde van de Katholieke V redes week te Amsterdam, tot de oprichting be sloten van een algemeenen R. K. Vredesbond in Nederland. Als naaste doel beoogt de R. K. Vredesbond het aankweeken van vredesgezindheid en be schouwt den Chrlstelljken vredesgeest als grondslag van duurzamen wereldvrede. Op dien grondslag wil hij krachtigen steun verleenen aan al wat een gezonde wereldorde kan bevorderen. In aansluiting hiermee propa geert de Bond als middelen ter bereiking van dit dubbel doel: het sociale vredesgebed (zooals Zondag »J. in alle kerken geschiedt), de prac- tlsche beoefening van den chrlstelljken vrede in eigen kring en daarbuiten, de waardeerlng voor iedere ernstige vredesbeweging, ook van nlet- Katholleken, en ten laatste, de studie en ver breiding der Katholieke Vredesleer. De taak van den Bond Is .dus een twee voudige: studie en actie. In zijn studie-sectle zal de Bond de talrijke problemen, die met het vredeswerk samenhangen, alzijdig onderzoeken eq bet resultaat neerleggen in rapporten, die dan de houding der Katholieken in die zoo moeilijke vragen kunnen bepalen en tot leld- dNaad strekken voor verdere nationale en in ternationale actie. Deze actie volgens de aan gegeven middelen zal worden gevoerd door de propaganda-sectie. Uit dit dubbel karakter van den Bond vloeit van zelf voort verschil In lidmaatschap en zoo kent de Bond werkende en belangstellende le den. Werkende leden zijn degenen, die, na toe lating door den Bond en onder diens leiding zich verplichten door persoonlijke offers, door studie of propaganda, aan de verwezelljking van het vredesdoel mede te werken. Belangstel lende leden degenen, die instemmen met de be ginselen, het doel en de middelen van den Bond, zoowel afzonderlijke personen als ver eenigingen. Door middel van deze laatste vooral wil de Bond zijn actie voeren, om aldus verzwaring van het vereenlgingsleven te vermijden en met meer zekerheid zijn doel te bereiken. Katholieke stadgenooten Deze opróep noodlgt u uit ter vergadering in het Gulden Vlies op Maandag 22 Mei as., des avonds te 8 uur, waar Professor Dr. J. B. Kors OJ*„ le voorzitter van den R. K. Vredesbond, over het vredeswerk zal spreken. Geweldige kracht kan uitgaan van ons. Ka tholieken, als wU, in Internationale eenheid, de Christelijke vredes-ldee verbreiden. En alleen zóó kan ’s Pausen Ideaal verwezenlijkt worden: De vrede van Christin m bet rijk van Christas. Alkmaar, 10 Mei 1933. Deken RENG8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 12