Middenstandsvraagstukken I 1 OMROEPERS kleine advertenties 1 Taak der Duitsche school ei I OMROEPER STEUN GEWENSCHT Rede van den voorzitter Ivk Staking in Spanje Vraag en Aanbod van Pensions I De dienstweigeraars bij de Marine flinke Dag-Dienstbode H.H. KAPPERS DAMES- EN HEERENKAPPERSZAAK Steinbach Piano Ariel Motor Ponny Vriendin R.K. Boerenknecht NOG ENKELE MOOIE BOVENHUIZEN Huwelijk Twee goed rendeerende Ijssalons Naaisters [aangeboden betrekkingen! Lessen Gevraagd en Aangeboden} - “ï.ri«£ütKoa. Huishoudster „ERKAMA” Mode-Academie PH. JANSEN Woning te Huur Nieuwe Kerkstraat 18 3.60 p. w. Te bevragen Kaatanje- pleln 4 hs Amsterdam. Tel 53918. WOENSDAG 10 MEI Hei Syndicalistische arbeiders- leiders gearresteerd Een dronken lid der Guardia Civil Vuurgevecht in Madrid jen nst EL GEVRAAGDE BETREKKINGEN TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN TE HUUR GEVRAAGD TE HUUR AANGEBODEN ONZE VINDT ER EEN VOOR U ai DIVERSEN Centrale Raadsvergadering van de Haarlemsche Hanze te Den Haag Achttien Europeesche matrozen staan terecht 'N GOEDE. OUDERWETSCHE DIENSTBODE? net R.K. Meisje Vriend R.K. Dagmeisje Smoking-pakje Steatep*rtlj. Conversatie Piano-Onderwijzeres bl.B te Amsterdam over het geven van degeiyk onderricht. Brieven ond. letter O 39363. Bur. van dit Blad Flink R.K. Meisje gevraagd in gezin met 5 kinderen Hulp van werkster aanwezig Ocwt- zyde 113 Zaandam. O 30144 Huweljjk Flink Meisje R.K. MEISJE Nette Jongen gevraagd voor flets- en wlnkelwerk. leen. 16—17 Aar. loon 18. VANA. Linnaeueetr. 0. A'dam. O 30142 Te Koop 18 Biggen schiet acht menschen neer Meisje k'jraagd Toor de K!osk Aanbieding eDuinvennaak Bergen (NJi R.K. Dienstbode die zelfstandig kan werken, in klein gezin. Wed. P. PRONK. Wogym. Witte Stalschelpen net R.K. Jongmensch Rjjwielttalling Jongens om te wieden, i Vrjj Bovenhuis Tafelbiljart 1 Bakkersknecht Zit-Slaapkamer Boven- en Benedenhuis net R.K. Meisje zelfstandig kunnende werken, voor d. af d. en n., boven de 18 jaar. hoog loon. Brieven onder letter O 30135, bureau van dit blad. WERKKRING GEDOCHT Jaarverslag Te Hunr nog slechts enkele mooie gerieflijke BOVENWONINGEN bevattende 4 i 5 kamers, badkamer, vaste waschtafel en str. warm water. Huurprijxen vanaf ƒ37.50 -|- ƒ5.- v. warm water. Terstond te aanvaarden. Te bevragen: W. Stey^ér - ParSmaribostrsiat 7 bel. - Amsterdam WIJNHANDEL BIERBOTTELARU Recherche-Inform. (Discrete zaken) le Helaaerw.tr. 41 hs.. A'daus (W.). Ook *s avonds te spreken Op Fotoredactie van groot Clichébedrijf te Amsterdam kan een VOLONTAIR geplaatst worden ter opleiding. Lqgfjijd niet ouder dan 18 jaar. Eenige algemeene ontwikkeling verancht. Brieven onder letter 0. 30159 Bureau van dit Blad. Salonpathefoon Eng. Kamerscherm net Dagmeisje gevraagd. Slagerij VAN LANGEN. Zeedijk 99. Amsterdam. O 30171 Waarom meer betalen? Gevr. Oagem. Zit-Slaapkamer door bejesrde Dame 111 RK gezin, met pension en hulseldk verkeer Br. Jan v. Galenstraat 117 n Amsterdam, p a. den heer MOENS O 30180 MANUFACTUREN Leerling-Verkoopster tevens behulpzaam in de Huishouding. Br. ond. letter O 30133. bureau van dit blad. Brooddepot der Katholieke op de spr.. werden drie lijwal i w Arische aan onderwijs In verant- gevraagd Kerklaan p.m. I*B uur) en Overtoom 413 I. Tel. 81397. Amsterdam. O 80094 and. Ken zich Er r O 80083 O 30084 O 30109 den O 30082 K door middenstand. O 30104 den O 39873 /Cl 180. O 39873 O 30097 van dit Blad. O 30099 9 Via- O 30130 i nel", sem- Jn 3 Da- 20— van >tala 30— van it en Rlt- naar den I ax. wor- SOERABAJA, 9 Mel. (Aneta) Heden stonden voor den ZeekrDgsraad 18 Europeesche matro nen terecht wegens dienstweigering. Tegen een der beklaagden werd een gevan genisstraf van een Jaar geélscht. tegen twee be klaagden tien maanden en tegen de 15 anderen acht maanden, allen met aftrek van den tijd, doorgebracht In preventieve hechtenis. Bovendien werd voor acht beklaagden ver wijdering uit den militairen dienst geélscht. Pen- fleg- Gevraagd in klein gezin te Haarlem goed kunnende koken. Brieven ond. letter O 30154, bureau van dit blad. Br. letter O 30098. Bur. van* dit Blad. 1 51 het 1 A sder Ing, »er- Gevraagd Adres: Verdronkenoord 25. Alkmaar. O 30167 Jn 3 Da- s van Ka- p.m. p.m. p.m. 32 50 b. d. cbf r. Schitterende kans voor Jongeman welke rich wil vestigen op GROOT WELVAREND DORP IN Z.-H. TE KOOP ultst. rend, leer goed bekend staande op eersten stand gelegen Modern ingerichte Dames- en Heerenaalons, 2 perm, mach., 2 Droog- kappen en*.; alles in prima staat. Desgewenscht wordt kooper door Eigenaar (goed vakman) 3 maanden of langer INGeweRKT en 3 maanden CONTROLE toegeetaan Zuivere netto winst f 80.- p. w. Koop prijs ƒ6500.Betaling: ƒ3000 contant, rest op aflossing. Alleen ernstige aanbiedingen onder letter O. 30172 Bureau van dit Blad. Geen tusschen- personen. tegwlzet- Plaatst pels. 1116 l. Eyken. O 30124 136.wegens verhuizing. Singel 397. A'dam, benedenh. O 30128 koo- imr 90. o 30tir Juffr.. R.K.. vraagt te Utr. ’n flinke ongem. Kamer, voorzien van gas en elect rise h licht. Brieven onder letter O 30174. bureau van dit blad. Gevraagd een net niet beneden 18 jaar. Adres: Oude- gracht 156. Alkmaar. O 30188 NEW IMPERIAL MOTOR te koop. 350 ex., K.K. 1931. Adres: Garage VOLKERS. Laat 36. Alkmaar. O 30139 Te koop een zoo goed als nieuwe gesloten BE8TEL-CARROHSERIE. a. belde zijkanten met rolluiken, voor aannemelijk bod L. Heerenstr. 36. Haarlem. Tel. 14371. O 30153 TE KOOP een speciaal geheel gerevideerd Prtys billijk. Adres W. ZWIER ZONEN. Umuldeu. - Net meisje, R.K.. 21 Jaar. zoekt een nette vriendin. Omtrek liefst West Amsterdam. Brieven onder letter O 30140, bureau van dit blad. Te koop Radiotoestel (geheel com pleet). Spotprijs f 35.Oeverstraat 42 A, Arnhem. O 30113 Gevraagd moet prima kunnen melken. bU -v. d. BOTOTT ntstoenz* 0*30149 Te koop Groots partij Hekpalen k 7 et. per st. PUNTDRAADPALEN k 3 cent. Lange Stokken voor ruiters enz. 3 ct Dit zijn prljzer ooit te vorent Dagelijks i Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuuretc. 20 cent per regel Prijzen vodT' Particulieren en bij vooruitbetaling ZELDZAAM AANBOD Artistiek pracht Speelpakhuls. 6 verse h modellen, geheel met tipolln geschilderd en hUachtoebehooren. van 16.75 nu 3.75. Bankastraat 33 m. A'dam-Ooet. Telef. 50109, en Schouwstraat 16. Amaterdam-Noord. O 39786 DAMRAK 24 III (Atelier) f 30 VAN 8PEWK8TRAAT 131—151 vanaf 36. ADM DE RUYTBRWEO 356 H M 34. 8CHINKELKADE 41 II 33.— RETIEF8TRAAT 86 H w 30. Te bevragen HUIZEN ADM. BANK. Fredertksplein 47. Tel. 32416 (van R.K. Jongeman, middelbaren leef tijd, eigen zaak (Burgercafé met nevenzaak) In groot dorp (Gelder land), zoekt kennismaking met R.K. Meisje uit Middenstand For tuin gewenscht; leeftijd 35 jaar. Brieven met portret en inlichtingen welke op eerewoord geretour neerd worden onder lett. O 30147 aan het bureau van dit blad. Ge heimhouding verzocht en verzekerd. Bemiddeling van H.H. Geestelijken wordt gaarne aanvaard. Ben Weduwe zoekt KAMERTJE, liefst I hoog, met Ucht. stook- en alaap- gelegenh. vriend, ults. bij R.K. Kerk centrum Amsterdam, t 3 k 3.60. Br. letter O 30161. bureau van dit blsd. Te huur te Arnhem een fr Voork. en 8 las pk. m gebr. keuken en moois solderk.. voor kl. ges. Pr billijk Br letter O 30114. Bur. V— t V. Lennepatraat b. d. Ine GESTOFF. WO- teechlkt voor bejaard Ffr.-alleen. Huur 35 Helmereetraet 13 U. O 30161 Er biedt zich aan tegen 16 Mei een flinke R.K. Dienstbode leeftyd 28 jaar. goed kunn. werken en koken, liefst huiselijk verkeer. Br. lett. O 30086, Bur. van dit Blad. voor bruidsjonker te huur gevraagd, voor leeftijd 11 jaar. Blieven onder letter O 30183. bureau van dit blad. Juffrouw, b. b. b. h h.. zoekt per 1 Juli te Utrecht Zit-Slaapkamer met pension In eenv. rustig gezin. nabU centrum der stad Brieven ond. letter O 30066. Bur van dit Blad. Ter overn. te brééd 1 M. 38. bés (ingang Utrecht. Wordt gevraagd tegen 1 Juni een nette Woning voor gezin van 7 personen. Omtrek Valkenweg 0J1. IJ. Amsterdam, tot 8.per week. Brieven onder lett. O 30146, bureau van dit blad. langstelling voor hot werk Ook de katholieke jonge mlddsnstandsbewe- gtng aal nog veel meer de belangstelling van den middenstand moeten hebben. En niet al leen doordat de totstandkoming van de K. J M. V. wordt bevorderd, maar vooral, dat de leden hun eigen zoons en familieleden als leden in de K. J. M. V. brengen. Als wij vsn één ding zeker kunnen zijn, aldus eindigde spr., dan wel hiervan: dat alleen die middenstand een toekomst waard is, die bereid is voor zijn toekomst te vechten! (Applaus.) Dame. wad., ruim 00 jaar. te Amster dam. vraagt een Dame van ongev. dense lf den leeftyd. om gezellig te con vervoeren. Brieven onder letter O 30146. bureau van dit blad. v. d. en n., nette Dagmels, ..Elisabeth". Te. 10949. Haarlem. held moeten worden bevorderd. Het volk moet leeren in de weerbaarheid den hoogsten vader- landschen plicht en eer te zien. De school moet daarbij de grondslagen leggen. Eerbied voor handenarbeid en ambachten moet worden aan gekweekt; het hooger onderwijs moet binnen bepaalde grenzen blijven. Het mechanische stelsel, voor hooger onder wijs, dat nu geldt, moet worden vervangen door een goede selectie. R.K. Meisje, flinke verschynlng29 laar, zoekt kennismaking met degel Heer, leeft 30—35 laar, liefst met vaste betrekking. Brieven ond. lett. O 30162, bureau van dit blad. i-. ou in alle Scherer, gevraagd, eenvoudig kunn. koken. Intern, huiselijk verkeer. Loon f 25. Mevr. VAN HORN, le Helmersstraat 309, Amsterdam. O 30160 Gevraagd *°°r alle huishoudelijke bezigheden 94. Adm. de Rulterweg 343 hs.. Amsterdam. o 30134 a te koop, op prima stand, beslist broodwinning; bewijzen voorhanden. Koopsom f 5000.zonder contanten onnoodlg te schrijven. Brieven onder létter. O 30102, Bur. van dit Blad. Voor direct en later gevraagd Duit sche en Holl. MEI8JE8 en voor direct eenlge ije», v.g.g.v. Aanm. Ver. 'etterodestaat 46. Tel. O 301M en een drachtige Zeug, en 100 K.Q. Witte boon en, Krombekken. by 8. VLAAR Heerhugowaard-Zuld. O 30100 Biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaamh als Metselaar en Aan nemer. W. W. ARTZ Leonlnusstraat 60a. Arnhm. O 30131 Huwelyk Net R.K. Heer. mldd. leen., wenacht kennlsm. met dito Juffr. of Wed. Brieven onder letter O 30138, bureau van dit blad. tal van adviezen aan besturen en leden op rechtskundig gebied en In belastingaangelegen heden Voor de eigen Instellingen werd een groote activiteit aan den dag gelegd. Het aantal vereenlgingen was aan het begin van het jaar honderd; zes nieuwe afdeellngen werden opgericht. Het aantal leden bedroeg begin 1832 8318. In den loop van het Jaar traden 1664 leden toe. doch moesten worden afgevoerd 949 leden zoo- dat de netto-vooruitgang bedroeg 433 k_en. Einde 1933 bedroeg het ledental 8641. A Jangmenzch. 18 Jaar. zoekt dito voor net perzoon. b. b. h. h.. kost en Inwo ning met vrije Hlaapkamev. prUe biuyk Br. lett. O 30110. Bur. v. d. BI. O 30137 Biedt zich aan NET MEISJE 29 jaar voor 1 of 15 Juni als Keuken werk- of melsje-alleen. liefst A’dam of omstreken, v.g.g.v. Brieven onder letter O 30131. bureau van dit blad. VOERAARDAPPELEN te koop gevraagd door P. BIBO. Oudorp (N H O 30136 Gevraagd net zelfstandig MEISJE van 8 30 tot 5 uur. Aanmelden: Dam men. v. d. Helstpleln 17 (winkel). Amsterdam. O 30179 MADRID, 9 Mei (Reuter). De anarchistische en syndicalistische organisaties hebben een al- gemeene 48-urige werkstaking aangekondlgd. o<n te protesteeren tegen de houding der regee- rlng ten opzichte van den algemeenen bond van vakvereeniglngen. In de buitenwijken van Madrid zijn verscheidene helsche machines ont ploft, waardoor schade werd toegebracht aan de electrlsche geleidingen. De autoriteiten heb ben groote voorzorgsmaatregelen getroffen, om de beweging te doen mislukken. Ook te Bar celona houden de terroristen huls. In een fa briek aldaar zijn 3 bommen ontploft. Gevraagd voor den Hooibouw een MAK WERKPAARD voor de kost, kan geplaatst worden van Mel tot Sept. K. SCHOUTEN. G. 20. AVenhorn. O 30137 Hot* 7-pera. taxi. Tel. 83194. A'dam. Bussum f 3.40 Amstelveen f 1.80. H.H. WERKGEVERS. Bxa. op elke aannemelyke voorw., betrouwbaar actief persoon, onversch waar, goede ref Brieven onder letter O 30146. bureau van dit blad. Gevraagd 6 75 cent per H.L. Gemalen Klppen- grlt (geheel zandvry) 6 60 cent per 50 Kg. Alles franco thuis tot Beha gen Zyjte- Anna-Paulowna. Wle- rlngerwaard en omgeving. Bestelling per briefkaart gewenscht. ADR. VOS. Callanteoog. MADRID, 9 Mei. (Reuter.) Overal waar de nationale arbeldsfederatle een zekeren invloed heeft. Is de staking afgekondlgd; zij verloopt normaal, behoudens op enkele plaatsen. Te Barcelona Is zij volkomen mislukt, de openbare bedrijven functlonneeren; te Saragos sa Is zij slechts gedeeltelijk. Te Jatlva In de provincie Valencia had een botsing plaats tusschen staken en politie; twee polltle-mannen werden gewond, drie stakers gedood en verscheidene anderen gewond. Te Alicante zijn sabotagedaden, gepleegd op de spoorlijn naar Madrid. By een botsing werd een agent gewond, een staker gedood en ver- scheldenen gewond. In de Alcala-straat te Madrid zijn bommen ontploft, waarbij een agent en twee syndicalis ten gedood en zeven personen gewond werden. In een buitenwijk had een botsing plaats tus schen extremisten en politie. By een explosie te Granada personen gewond. Voor selzoenbetrekk biedt zich aan DUITSCH MEISJE van goede getuigen voorzien In Ber gen. Bergen a. Z.. of Egmond. Br. fr. letter M. Boekhandel A. J. J. KtUme. Boterstraat, Alkmaar. O 30186 biedt zich aan een 21 jaar, bekwaam In grlantenteelt. bloemisterij, aanleg en onderhoud van tuinen. Heeft ook kennis van chauffeeren. Kan ten spoedigste In dienst treden. Hoog loon geen ver- elschte. Br. ond. lett. K. aan den Boekh Wed. J. R. van Roasum. Utrecht. Te koop een Klppennachthok met kulkenkap. tegen elk xann. bod. Adr. Kerkstraat 94, Velp (Geld.). t€ Amsterdam, 650, netto winst 20. te controleeren. Brieven onder letter O 30168, bureau van dit blad. PASTORIE Bekw. Keukenmeisje b.s.a. tegen 1 Juni. v.g.g.v. Brieven onder letter O 30156. bureau van dit blad. 95. Heemstede. Te huur Jac. i Nasssuksde kleine NING. Zeer echtpaar of p. m. Bevr. Amsterdam. TE HUUR p. maand. Oheslagerslaan 38. Koninginneweg. Haarlem O 30183 TE KOOP een BAKFIETS oud model, prijs 15. Adres Hoever- weg 11. Alkmaar. O 30138 FRUITZAAK 1900.waarvan f 1300.contant, broodwinning, controle toegestaan. A'dam Zuid. P. SCHRAGE Co.. Prinsengracht 394. Amsterdam. Prima spel, maat 15075. loopend als gewoon biljart, vrij van belasting, compleet, spotkoopje. Naaaaulaan 19. Haarlem O 30181 Japonnenstiksters gevr., vast werk. DE VRIES ZUCKER. Utrechtsche- dwatr. 3638, Amsterdam. O 30184 Te huur aangeboden gestoff ZITK. (marquisen) en KL 8LAAPK. str. water. ZuldMjde 20.per m. Dr. Bakkerlaan. Klnhelmpark. Bloe mend. Br. O 29094. bur. v. d. blad. H.H. KABPER8 Een AANKOMEND le BEDIENDE voor Heerensalon, reeds vergevorderd in Damessalon, zoekt betrekking; Is ook genegen na eenigen tijd de zaak over te nemen. Liefst op kleine plaats, v. g. g. v. Brieven onder lett. O 30130, bureau van dit blad. Plaatsing gezocht voor een 21-Jar. R.K., bekend met gemengd bedryf. liefst Intern. Kin zoo mogeiyk di rect in dienst treden. Hoog loon geen verelschte. Brieven onder lett. J. ssn den Boekh. Wed. J. R. vzn Rossum. Utrecht. Wegens ziekte terstond gevraagd een flink Meisje voor de morgenuren. Roenter scherstraat 18. Alkmaar. O 30135 B. z. a. voor Amsterdam of Utrecht nette Juffrouw, tusschen 30 en 40 jaar voor Huishoudster, in net stil gezin, tegen 1 Juni. Br. onder lett. O 30107. Bur. van dit Blad. Een BESCHAAFD R.K. MEISJE te Alkmaar, z. z. g. gepl., eenlge de gen per week voor hulsh. werk, ka toenen japonnen dragend, goede In- i°rmatien Brieven onder letter O 30187. bureau van dit blad. TRIPLEX NOODIGT voor plafond of wand-bedekklng. TRIPLEXHANDEL HAGE8TRAAT 5. Haarlem. Telefoon 13810. Net gezin met 3 kinderen zoekt van 34 Juni tot 1 Juli met gebruik van keuken, zonder pen sion. ergens aan Zee of Boech. Br. met opgaaf van prijs onder letter O 30141. bureau van dit blad. te huur. Scboterslngel 31. 30 p. m. Adres: L. Lakenstraat 11. Haarlem. O 30155 Gevraagd te T (vee Te huur modern heel Huls, gelegen Velperweg Arnhem. Huurprijs f 53. per maand. Brieven onder tetter O 30133, bureau van dit blad. ^oor heer (adm. ontw 35 jaar). met fln. deeln. tot f 10.000. In prima goede winst afwerpende onderneming. Geheimh. verz. Br. met uitv. inlichtingen (Bonder deze onnoodlg te reflecteeren) ond. lett. O 30098, bur. van dit bl. Te koop gevraagd te Utrecht een Album voor kamerplanten van Ver- kade, leeg, en om te rullen 'n compl. serie plaatjes v. b. alb. kamerpl. v. een serie vetplanten Br onder lett. O 30106, Bur. v. d. Blad. MADRID. 9 Mel. (V. D.) Volgens mededee llngen van het ministerie van Binnenlandsche Zaken werd vanochtend In een der drukke straten van Madrid een auto van de critnl- neelé politie door een groep syndicalisten aan gevallen. BU desen aanslag was een vrouw betrokken, die in een mand verscheidene bom men had verborgen, welke op den politiewagen werden geworpen, waar zU Ontploften en den auto vernielden. Van de zes Inzittenden werd een gedood en vlj! ernstig gewond. In bet vuurgevecht dat volgde, werd een man gedood en tal van personen gewond. Veertig personen zijn gearresteerd. Overigens is het lp Madrid rustig geweest. Autorijschool EWALD HOLZHAUS Volledige priv. cursus f 25.Bosb Toussalntstr. 7. A’dam. Tel. 83104. O 39917 HU. BAKKERS. Biedt zich aan bekwaam Brood-. Be schuit- en Banketbakkersbed.. R.K v<.g.v. Liefst Utrecht of omgeving Brieven onder letter O 30189. bureau van dit blad. Aan het jaarverslag van den Bondssecretaris. die allereerst herinnerde aan de plechtige en geestdriftige viering van het vilveren feest te Haarlem, ontleenen we verder de volgende bU- zonderhoden De economische crisis heeft ook In 1932 haar verwoestend werk verricht. Vanzelfsprekend werd dan ook de activiteit van de organisatie voor een goed deel door de crisisomstandigheden bepaald. Een breede en krachtige actie is door onzen bond ontplooid om crlsls-credlethulp te beko men voor den middenstand. Het spreekt vanzelf, dat ook de contlngen- teering voor onze organisatie verschillende werkzaamheden heeft medegebracht, terwyi In het najjar de Weeldeverteringsbelastlng. die wy zoo veilig opgeborgen waanden, weder de aandacht kwam vragen. Het aanzien en de positie der volwaardige middenstandsorganisaties zien wU geleldelUk stijgen. De middenstandsbonden werden mede als werkgevers-centrales erkend door hun opneming in de Commissie van Overleg der Centrales van Werkgevers en Werknemers met de Ryksver- zekeringsbank. Zelfs ronden de Ned. middenstandsbonden In 1933 hun eersten afgevaardigde, zU het nog slechts als-adviseur van de gedelegeerden, naar de Internationale Arbeldsconferentle te Genève. De afdeellng voor economisch verkeer, thans genaamd „commercieels afdeellng”, is In 1933 bU het Bureau van den N R. K. M. nog niet tot stand kunnen worden gebracht. De zaak Is helaas vertraagd door haar te verbinden met besprekingen over concentratie van de bureaux der diocesane Bonden met bet Bureau van den N. R. K. M., welke besprekin gen zonder resultaat zUn gebleven. De Katholieke Jonge Middenstandsbeweging zoowel diocesaan als landelijk heeft la 1933 een verb’Udende vlucht genomen. Na lange discussies gaf de Najaars Centrale Raad zUn sanctie aan 'n speclalen post op de begroeting, waaruit steun kan worden verleend aan de grootste afdeellngen, die het In de brandpunten van den mlddenstandsstrljd als plaatselijke afdeellng het zwaarst te woorden hebben. Het aantal Gewestelljke Federaties werd uit gebreid met de Federatie voor Noord-Hollands Noorderkwartier. Het Centraal Bureau diende van voorlichting over de meest verschelden onderwerpen en gaf TE koop prachtig TUINAMEt'BLE.MENT wit gelakt. Ook afzonderlijk. Te alen en te bevr. Molenweg 6a. Ooeterbeek. O 30185 Een alleenwonende dame vraagt v.gjg.v., soed-kunnende koken en werken. Hulp voor ruw werk. Adrea: Nw. 's Graveiandscheweg 56, Bussum. O 30173 Gevr. voor den dag. direct, flinke Keuken-Werkmeid In klein restaurant-bedryf. Loon 8 p. w. Aanmelden Weteringschans 81 (om den hoek), A'dam. O 30178 Te huur te Arnhem op drukken stand. Winkelhuis. buur 35 gld. p. week. Adres: Bonsbeekslngel 101. O 30117 Vertrouwd aanbod. Dames- en mels- Jeerijwlel. deg. fabric., elk 15 gld. Ambonplem 9 I hoog. Amsterdam O 30164 O 29786. Nette R.K. Juffrouw zag gaarne geplaatst als m.bJ.. by D. of H. of kl. gesin: bekw. Ir. alle werkzaamheden. Br. N. Neckstr. 8 I, A'dam-C. O 30106 MADRID, 9 Mei (Reuter) De chef van de veiligheidspolitie heeft de leiders van de Syndi calistische arbeiders doen, arresteeren. Tegen twaalf hooge militairen zijn bevelen tot In hechtenisneming uitgevaardigd, zij zullen onmlddellljk na hun arrestatie naar de Kana rische eilanden worden geronden. te Amsterdam. 760goederen, fac tuur. omzet p. w. 300. goed bestaan. Verkoop door stilleven Zeldzaam aanbod, te controleeren Br. onder letter O 30189. bureau van dit blad. MADRID. 9 Mei (Reuter). Olt Hellln In de provincie Albaceta wordt gemeld, dat een lid van de Guardia Civil, die In staat van dron kenschap verkeerde, ruzie zocht met verschil lende bezoekers van een café. De man trok daarbij zijn revolver en loslo een aantal schoten, met het noodlottig gevolg dat twee personen werden gedood, en zes ge wond. waarvan twee zeer ernstig. De moordenaar Is gearresteerd. De menigte was razend en trachtte den man te lynchen, hetgeen de politie echter wist te voorkomen Later werd nog een vergeefsche poging ge daan. om de gevangenis, waarin hij was opge sloten. In brand te steken BERLIJN, 9 Mel (W.B.). Rijksmlnlster dr. Frick gaf hedenmiddag in een conferentie van ministers van Onderwijs der afzonderlijke landea een uiteenzetting over de taak der school. Het ia onze taak, aldus dr. Frick, In de toe komst een terugvallen In de fouten van het verleden onmogelijk te maken; daartoe moet door het onderwijs de grondslag worden ge legd. Tot dusver hebben de scholen alleen de vor ming van Individueele menschen gediend; dat heeft belangrijk bijgedragen tot de vernietiging Mi ma Mama Ia 1 a n t 'A* 14 |A n c 4^ A AApl/wl Komt op verzoek naar elke pluis. O 80183 ten aan gezonde mlddenstandsbedrljven door de crisis In moeilijkheden zijn geraakt, steeds moet worden gewacht. De middenstand rekent er op, dat een der- geiyke steunmaatregel door de nieuw optre dende Regeerlng aanstonds aan de Kamer zal worden voorgelegd. Het is de hoogste tijd! Daarnaast wordt van de Regeerlng gevraagd, dat zij bij de crisls-maatregelen ten behoeve van andere standen de organisaties en de be langen van den middenstand niet vergeet. Bijzondere belangstelling heeft in den Bond steeds gehad het vraagstuk van de Amsterdam- sche melkvoorzlenlng. welke kwestie thans weer aan de orde Is. Er Is een voorstel van een gemeentelijke com missie tot stichting van een monopolistisch gemengd melkbedrljf dat In dezen neerkomt op een gemeentelijk bedrijf. Gelukkig Is thans bereikt, dat de gezamen lijke organisaties van melkveehouders, de melk inrichtingen en de melkslijters te 'Amsterdam zich vereenlgd hebben uitgesproken tegen een monopolistisch gemengd bedrijf, en vóór een anderen grondslag in overeenstemming met de Warenwet en het Melkbeslult, waarop een defi nitieve oplossing van het vraagstuk, die èn in hygiënisch èn In economisch èn In maatschap pelijk opzicht gerond kan worden genoemd, mogelijk Is. Een bedreiging voor den middenstand van ge heel anderen aard Is de grootere belangstelling voor de verbruikscoöperatie. Daartegenover zullen wij, aldus de voorzitter. In onze katholieke gemeenschap moeten doen doordringen het besef, dat het maatschappelijk hervormingsplan van ..Quadrageslmo Anno", de ordening van het bedrijfsleven op den grond slag van publlekrechtelyke bedrijfsorganisatie, niet vereenlgbaar Is met de coöperatie, die In wezen uitgaat van de liberale. Individualistische Het zijn uiterst belangrijke en zeer ver strek kende vraagstukken, die in dezen tijd voor den middenstand aan de orde komen. Alleen een middenstand, die voldoende so ciaal en politiek geschoold Is, zal die vraag stukken aan kunnen. Wij hebben noodig meer sociale en politieke scholing, door studie, door nauwgezette lezing van de organen en de overige publicaties onzer organisatie, maar ook door ernstig en onver droten werken in de sociale en In de politieke organisatie. Voor de versterking der positie van den mld- te meer recht een beroep kunnen doen hulp van de overheid. Het stelt ernstig teleur, aldus vervolgde ““AM*»!, tot; verleenlng van crisls- gredlethulp a»A dsn middenstand zoo lang uit- blijft. Wear alle standen en groepen worden ge- bolpea, begrijpt de middenstand niet, dat op een eenvoudige regeerlngsgarantie voor credle- die nog DIENSTBODE. Gevraagd 16 Mei dienstbod*, liefst Hollandsen*. Pla tanenlaan 53. Bloemendaal. O 30152 Een echtpaar ronder kinderen te Arnhem, vraagt een Bovenhuis, huur prijs 4 gulden. Br. onder letter O 30113, Bureau van dit Blad. Te koop gevraagd een stukje grond, voor te bouwen landhuisje In of bulten Arnhem. Opgave van grootte, ligging en prijs. onder letter O 30118, Bureau va ndlt Blad. De R K Middenstandsbond in het bisdom Haarlem hield heden zijn Centrale Raadsver gadering In Den Haag. Deze goed beaochte bijeenkomst werd ge opend door den bondsvoorzitter, den heer C. J. G. Struycken, die allereerst opmerkt, dat de katholiek-sociale organisaties in Nederland, ook voor den middenstand en de patroons, al In hun mannelijke jaren zijn. De Middenstandsbond heeft zijn 35-Jarig be staan al achter den rug. En toch hebben de Bisschoppen van Neder land het noodig geacht In 1933 hun Vastenbrief nog eens geheel en speciaal te wijden aan de katholieke sociale organisatie. Duidelijker dan het In den Jongsten Vasten brief werd gedaan, kan het niet worden gezegd, dat de neutrale organisatie, ook voor den ka tholieken middenstander en werkgever, verboden terrein is en dat het lidmaatschap der katho lieke organisatie tot zijn plichten behoort. Moge dit klemmende woord van het geza menlijke episcopaat van Nederland nu eens worden verstaan! Spr. spoorde er voorts toe aan, dat de geor- ganlseerden middenstand thans ook zorgt voor een zoo groot mogelijke opkomst op den Ka tholiekendag te Delft. Nog steeds Is het helaas niet mogelijk in op gewekte woorden te spreken over de economi sche omstandigheden van ons land. De crisis werkt door, en de Internationale toe standen. die ons nationale huishouden zoo ern stig beïnvloeden, wijzen nog allesbehalve ver betering aan. De middenstand wordt daarbij niet gespaard. Het aantal faillissementen In de eerste vier maanden van het jaar steeg in vergelijking tot 1933 nog van 1531 op zichzelf al zoo n schrik wekkend hoog getal tot 1600. Hoezeer de nood onder den middenstand groeit blijkt wel heel scherp uit het nog altijd wassend aantal aanvragen bU het Santosfonds. Heisas geven daartegenover de inkomsten van Santos een daling te zien. De middenstand moet allereerst zooveel mo- gelijk zichzelf helpen; dan zal hij ook met des denstand naar bulten*is vooral noodig meer be- OEM. ZIT- EN 8LAAFK. te huur met balkon op het Zuiden, etr.w. Deckeretraat 48 (Kleverpark- buurt). Haarlem. O 30101 Tegelwerk. M. v. <L Bande, ter. Daalhulzerweg 44. Velt alle eoorten wand- en vl Beleefd aanbevelend. o Opleiding Coupeuse, Costumlère. Leerares. tevens een cursus voor eigen gebruik, volgens ons Erkama-systeem. succes gegarandeerd. Inlichtingen Dinsdag en Donderdag. HAARLEM. Groote Houtstraat 3 Rd. Woensdag en Vrijdag. AMSTERDAM. Koninginneweg 27X 0.27187 van ons nationale leven. De Duitsche school moet den politieleen mensch vormen, die bU al zijn denken en handelen In nauw contact blijft met zijn volk en die op het nauwst is verbon den met het lot van zijn land. Deze verandering zal Jaren van Ingespannen arbeid vergen. De rijkdom en kracht der Duit sche stammen willen wij In hun veelvormigheid zooveel mogelijk handhaven. Maar wfj moeten onze Jeugd een soo sterk nationaal zelfbewust zijn geven, dat het gevaar voor „ont-Dult- schlng” voorgoed verbannen is. Samen met de stamverwante Germaansche volken van Noord-Europa en hun buurstaten aan dé overzijde van de zee hebben vrij een groote taak te vervullen. Anderzijds willen wij niet de waarde loochenen van hetgeenwy In den loop der eeuwen van andere Arische vol ken hebben overgenomen In dit verband zal ook vreemde talen aandacht worden besteed. Aan het Duitsche schrift moet onvoorwaar- delijk de voorrang worden gegeven boven het Latijnsche. Bijzondere aandacht verdient ook het geschiedenisonderwijs en de noodzaak van nieuwe geschiedenisboeken. Hierbij moeten we steeds bedacht sljn op de rasverhoudingen van ons eigen land en met name de vroegste ge schiedenis van ons volk, welke zoo groote na tionale beteekenls heeft, moet steeds meer op den voorgrond komen. BU de nieuwste geschie denis denke men In de eerste plaats aan den wereldoorlog en het verdrag van Versailles, voorts aan de Ineenstorting van' de Uberalis- tisch-Marxistische wereldbeschouwing en de doorbraak van de nat.-socialistische vrUheids- gedachte. Veel aandacht moet worden besteed aan erfelUkheldskwestles. en Uchameiyke opvoe ding. terwijl ook wilskracht en besluitvaardig- Te koop aangeboden elkenh. pr. meubelst., spotpr.. Madoera- etraat 17. Heemstede. t Bpulstr. 296. Adam. O 30177 Ter overn. aangeb. In 8t. Eueeblus- kerk te Arnhem 2 pl. No. 262 en 263 voor de Mis van half 8 en 9 uur. f 6 per pl. Br. O 30119. bur. v. d. blad. Utrecht 3 Jalouzieën lj*ltHres: Westefstraai 7 Sta tlonsd warsstraat O 30129 TE KOOP prima SIMPLEX MOTOR 7/9 P.K.. m. zijspan wagen en gagage- drager. tegen aannemelijk bod. Br. letter O 30170, bureau van dit blad. Pracht Gravel-Tennlsbanen. Te huur avond in de week f 30.Zondag avond f 16.tot November. N V. Binnenbest. Weesperzyde 160. Am sterdam. Telefoon 50650. Er wordt plaatsing gezocht voor een netten R.K. Jongen van 14*4 jaar. die opgeleid wil wor den voor rijwiel- en autohersteller, het liefst in een autobedrijf. Kan zoo mogelVk spoedig in dienst treden. Voorkeur in een bedryf. waar de jongen intern is. Ook niet ongene gen eenlge vergoed, toe te geven voor de eerste twee jaren. Fr. br. lett. L. aan den Boekh. Wed. J. R. van Rogum, Utrecht. Te koop aangeboden SIGARENZAAK door omstandigheden tegen overname der goederen. Brieven W. H.. R.K. Boekh.. Ambonplein 8. Amsterdam O. O 30150 Tc Amsterdam wordt gevraagd op goeden stand, een ongem. ZIT-SLAAPKAMER per 1 Juni. Br. met prijsopgave, letter O 80105. Bur. van dit Blad., JONGEMAN R.K.. In bezit van 9 per*, kano, tent en een hete. Boekt VRIEND Haarlem of omgeving, leeftyd pijn. 33—35 J. Br. O 30103. Bur. 4. Blad. 'feledt zich aan te Arnhem nette Jongeman voor werk, onverechllllg wat. Brieven onder letter O 30130. bureau van dit blad. Pianist-Accordeon 1st b. z. a. voor ge legenheden. ook met strijkje of Jazzband. W. v. Eist. Geranlum- straat 17 hls. Utrecht. KOFFIEHUIS 1300,caaaa. y staat, koffieketel, allee Inbegrepen. Haarlemmerpoort- buurt P. SCHRAGE Co.. Prineen- gracht 294. Amsterdam. O 30167 Voor direct Te koop in Amsterdam-West met Wijk, annex kruidenierswaren, 676.allee Inbegrepen. Brieven A. Boekhandel J. P. HCyeatr. 87. A'dam. Te huur te Utrecht een Woonhula. Krooneteeg 14. naby Weeterkade. 835 per week. Te bevragen Hoog ravenachedyx 11. O 30173 O 30165 ZOEKT U EEN GOEDE ZAAK TER OVERNAME OF ALS DEELGENOOT? Vraagt vóór alles gratis toezending Alg. Ned. Zakengids Uitgave Mak. KOUDWS Co.. A’dam, Kelzersgr. 302, TeL 35665. O 30606 Te koop een goedw. Sehoenmakere- machlne (Dultach merk), m. echoe- nentafel. m lade diverse gereed schappen. oa. haak-, ringmach. ens. voor t 10. vracht voor rekening 1 per. J. v. d. Bult, Egelantierstr. Utrecht. C Aangeboden te Utrecht met vrije Slaapkamer. r Br. lett. O 30110. Bur. v. d. 6 7 ct. per st. 3 ct. Dit zyn prijzen leger dan -at Dagelyks af te geven. ADR. VOS. Callsntsoog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 13