s I I Plaats dan een „Omroeper B 1 Zoekt gij betrouwbaar Personeel F* r ►J voor t DE LAATSTE VIER STATIONNEERENDE AMSTERDAMSCHE AAPJES* zijn Dinsdag btj bet gebot aan de Overtoom te Amsterdam aan de Jaarlijkscbe keuring onderworpen. w der verkeerspolitie a dl ►ER STATEN GENERAAL. Links de aankomst vam minster Ruys he m DE KONING VAN BELGIË in gesprek met een Engel- hed te Ue nl de in ge: do< on I nor vee zal hei ten daa toe lan exp reg ree afz wal teg ken «tel ook bre nat en ha kei dei hei be[ tot vee tei we die lan len kor bec Die feit hei bec del cor ten die die der het vin het agr gel, die ker ger der da: vol FOTOREPORTAGE IN VERBAND MET DE DEMPING van de Vijzelgracht te Amsterdam, wordt bet H.BS.-gebouw op den boek WeteringschansVijzelgracht afgebroken. DE OPENING de Beerenbrou -j een dc Waal bij Zaltbommel, tijden, een excursie die Dinsdag van dc Ned. Maatachappij voor Handel en Nijverheid naar deze bouwwerken werd gehouden. in bet Rijksmuseum' te Amsterdam de Willem de Zwijger tentoonstelling schoon schip. Een der booten, die den p«»— geopend. Een ongewoon kijkje tijdens de openingsrede. achen oorlogsinvalide, die dc parade, welke voor het koninklijk paleis te Brussel gehouden werd, bijwoonde. i ADOLF HITLER tijdens de rede, die btj hield bij de jongste groote demonstratie der nattonaal-socialisten te Kiek DE HTTWGFMFF.STF.RS van Zaltbommel (recht.) en Waardenburg (links) ontmoeten elkaar^op der in aanbouw zijnde bruggen over door de leden van het Dept. Utrecht h< IN TEGENWOORDIGHEID van Z. K. H. Prins Hendrik is Dinsdag IS' - VIJF ENGELSCHE MIJNEN- V1SSCHERS zijn in de haven van Brugge aangekomen, waar zij tot 12 Mei a.s. ligplaats zullen hebben. -> w /«wam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 14