Onze gulden F RADIOPROGRAMMA i WOENSDAG 10 MEI Poging tot roof 1 Een overval beraamd Actie van buitenlanders Zenuwen Roggemeel en bloem Invoer gecontingenteerd EEN NATIONAAL OPLICHTER Geregeld koopen, nooit betalen De machtigingswet In het Staatsblad afgekondigd DE RUNDVEECENTRALE PASTOOR H. BERTENS t Voorstel bij de Kamer ingediend RUZIE TE GRONINGEN Twee broer* gewond PASTOOR H. VAN HARTEN t BENOEMINGEN KINDERUITZENDING In het Aartsbisdom •OP DOORREIS NAAR CHICAGO China’s buitenlandsche Een huis op de Veluwe? politiek On-Duitsche lectuur ANONIEM BRIEFSCHRIJVER Ds. R. uit zyn ambt ontzet NIEUWE KAMER BIJEEN HANDEL MET ENGELAND Heden wederom zitting WATERVLIEGTUIG GEVALLEN UIT HET BOUWBEDRIJF, De vergunning aangevraagd DE STAKING TE EMMEN E.M.O.S’ houding onrechtmatig De vervalschingen te Dirksland De Christelijke bouwarbeiders hervatten het werk Financieele medewerking der provincie Groningen Een verklaring van Wang Tsjing Wei Vergunning slecht* op bepaalde voorwaarden Velen vergezelden hem nasr zyn laatste rustplaats Vier personen in arrest. Hoe de zaak in elkaar zit Koopt Uw wijn uitsluitend bij de Nederlandsche wijnhandelaars. Hedenavond de „plechtige verbrand ing,f Rumoerige raadsverga* dering te München Certificaten van oorsprong vereischt Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars. NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND EEN VLIEGVELD VOOR HET NOORDEN Korporaal-leerling-vlieger ongedeerd Financieele volmacht in België? VLIEGVELD EN SPORTPARK TE RIJSWIJK De Spaansche schatgraver is er weer Italiaansche luchtvaartattaché in de residentie Naar we vernemen heeft de Officier v. Justitie te Amster dam aan de hoofdstedelykc politie een diepgaand onder zoek opgedragen in verband met in den laat sten tijd opge doken berichten volgen* welke door buitenlandsche elemen ten aanvallen worden onder nomen op de positie van onzen gulden. Vacature blijft onvervuld l' u MM Donderdag 11 Mei 1933 I ziek 1, ;ers .Arthur Voor nadere bijzonderheden verwijzen den Katholieken Radiogids. wij naar T wij vernemen zijn Woensdagmorgen on- een In heb was karting, teerd. 3. groepen i Ged. Staten van Groningen stellen den Pro vincialen Staten voor deel te nemen In het maatschappelijk kapitaal van de op te richten N. V. Luchtvaartterrein voor Noord-Nederland tot een bedrag van dertig duizend gulden. uAmovnv, jwa. 12.35 Gramofoon- muzlek 1.30 idem 3.50 Concert 7.20 Muziek van Max Reger 9.50 Con cert door het Noragorkest o. 1. v. Otto Ebel von Soeen. Naar aanleiding van de plannen tot instelling eener centrale, welke een beperking van den rundveestapel ter hand zal nemen, verneemt de N. R. Crt. thans, dat de bedoeling zou zijn den heer Bückmann als regeeringscommissarls en de heer S. van Zwanenberg, directeur van de Varkenscentrale. als directeur van *t nieuwe instituut aan te stellen. zal i in 1 gen O cha lad< Ouc h di B I I Z. H Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot pastoor te Hamersveld den wel- eerw. heer H. J. Croonen: tot rector te Bus- sum (Inst. v. J. Juffr.) den zeereerw. heer J. B. Hulshof en tot pastoor te Stads-ter-Apeler- Kanaal den weleerw. heer H. J. Knippers. Voorts is de weleerw. heer H. J. Scholten be last met het treffen van voorbereidende maat regelen tot de oprichting van een nieuwe paro chie onder de bestaande parochie te Borne. Hy blijft echter kapelaan te Schalkwijk. BEROMt'NSTER, 460 M. 720 Brahms- herdenklng 8.50 Concert door het om roeporkest. HA.MBIRO, 372 M. idem E die zou bra mei hac dac dee ds d< nl wi de ge de In de staking in het bouwbedrijf te Emmen is heden een wijziging gekomen, doordat de sta kers, aangesloten bij den Prot.-Christelljken Bouwarbeldersbond, het werk hebben hervat op de voorwaarden van het laatste voorstel van den Rtfksbemiddelaar, dat door de leden van de Moderne en R. K. organisaties werd verworpen. - do voi ge< kis m< wa 1 nei op dal riti die uit I eer gec 1 gin de zlji kra te bet bet f 1 oor ziji Wf aa Ju te de de m H dl ai in al di er st M in kc t< d b n K t d n I a b fi Zl r h o oudi Ni raat O: huis was toch Ze ■e k op e Vel I te 2 ontl lui 1 fel va sti 1 na de te BERLIJN. 419 M. 3.50 Populair con cert 730 Omroepaymphon le-orkest 8.55 Concert 11.20 Dansmuziek. In het Staatsblad is afgekondigd de wet van 5 Mei 1933 tot verleening van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere maatregelen in het belang van den landbouw. Ds. R., die, naar bekend, indertijd terzake van de anonieme briefschrijver!) tot gevange nisstraf is veroordeeld, is door de Provinciale Synode van Gelderland uit zijn ambt ontzet Ds. R. was Ned. Herv. Predikant te Win terswijk. der geloofsbrieven, gaerts, Katz, De Wilde, Joekes en den. Hedenmiddag komt de Tweede Kamer op nieuw bijeen, en zal het resultaat van het on derzoek der commissie worden medegedeeld. In deze zitting zal waarschijnlijk aan de orde ko men de toelating der „Indonesiërs”. Dinsdagmiddag hebben twee mannen de win kelierster mej. Letink, die een zaak in Ijzer waren heeft, in de Maretakstraat te Rotterdam, in haar winkel overvallen, waai bij zjj getracnt hebben de kas te rooven De juff.rouw verzette zich hevig, zoodat de overvallers zonder bult moesten vluchten, achtervolgd door de juf frouw. Buiten hebben eenige omstanders de kerels achtervolgd, waarop een van hen gegrepen werd en aan de politie kon worden overgeleverd. In den avond werden nog twee medeplichti gen een persoon had op den uitkijk gestaan gearresteerd. De daders zijn de 23-Jarige L. D.. de 20-jarige M. van C. en de 24-jarige H. K. zy zuilen ter beschikking van de Justitie wor den gesteld. Het bestuur van de afd. ’s-Gravenhage van de Katholieke Kinderuitzending in het Bisoom Haarlem heeft aan den Haagschen Gemeente raad verzocht, door ’n garantleverklaring of door een geldleenlng tegen normale rente en aflos sing aan genoemde vereeniging den bouw van een koloniehuis op de Veluwe, onder de ge meente Nunspeet, ter verpleging van zwakke Haagsche kinderen, van wie het grootste ge deelte met subsidie van de gemeente Den Haag wordt uitgezonden, mogelijk te maken. Ot - BH de Haagsche politie zjjn weder brieven gedeponeerd, die over de post vanuit Spanje aan verschillende bewoners te Den Haag zjjn toegezonden. Zij zijn afkomstig van den be kenden Spaanschen schatgraver, die thans als bankroetier in de gevangenis te Calof, hulp verzoekt, om een op een Fransch station staan- den koffer, inhoudende frs. 1.800.000 te lossen. De brieven zijn in de Duitsche taal gesteld. V' DAVENTRY, 1554 M. 12.50 Concert 3.25 Concert door het Metropole-orkest o. 1. v. Colombo 8.55 Concert 10.45 B.B. C.-dansorkest o. 1. v. Henry Hall. PARIJS (Eifel), 1446 M. 7.50 Gramo foonmuzlek. BERLIJN, 9 Mel. (V.D.) De actie der BaZ Hjnsche studenten tegen de on-Dultsche boeken zal, naar door deze kringen wordt medege deeld, Woensdag onder het motto „Opengaan van den Duitschen geest”, haar bekroning vin den door een symbolische handeling. Na een toespraak van den uit Dresden ontbo den professor Baeumler, welke om zeven uur 's avonds in de universlteit zal worden gehou den over „hoogeschool, wetenschap en staat”, zal om negen uur op den Hegelplatz een fakkel optocht van de studenten worden opgesteld. Deze zal langs het Kaiser Friedrich Museum naar het studentenhuis in de Oranienburger- strasse trekken, waar de wagens met de „on- Dultsche lectuur” zullen worden afgehaald. De optocht zal dan met vlaggen, muziek en spreek koren naar het plein bij de Opera Unter den Linden trekken. Tegenover de unlversitelt zal een brandstapel worden opgericht, waarin de boeken, welke verbrand zullen worden, zullen worden geworpen. Rljksminister dr. Goebbels en de leider der studenten zullen in toespraken wijzen „op de symbolische beteekenis van deze gebeurtenis". oprichters van het vliegveld „Ypenburg” het officieele vliegveld voor beide gemeenten ech ter geen concurrentie aan te doen. Alleen voor het geval, dat deze besprekingen niet tot een resultaat zouden leiden, en het gecombineer de vliegveld er niet zou komen, is hier wel licht een gelegenheid Den Haag toch een ver- keersvllegveld te verschaffen. Men wacht thans de toestemming van den Minister van Waterstaat en van den burge meester van Rijswijk af. Zoodra deze is afge komen, zal de Naamlooze Vennootschap defi nitief worden opgericht. Het watervliegtuig W 69 met als vlieger de korporaal-leerling-vlieger Lienaerts kwam Dinsdagmiddag nabij de helling van de Mok te vallen. De vlieger bekwam eenige schrammen. Het vliegtuig is ernstig beschadigd. niet hebben ultgenoodigd de vertegenwoordigers van de N. V. ..Eendacht Maakt Macht”. Deze N. V. werkt reeds eenige jaren, en zou bij uitsluiting alleen bij niet aangesloten patroons of bij den bouw van kerken, kloosters e. d. werkzaam kunnen zyn. Komende tot de uitspraak, verklaart de voor zitter nadrukkelljk, dat hij de houding van E. M. O. 8. acht te zijn een onrechtmatige daad. Aan het Winschoterdlep te Groningen heeft Dinsdagavond een vechtpartij plaats gehad tusschen een aantal dronken lieden, waarbij ook geschoten is. Hierbij werden twee perso nen geraakt, de gebroeders L. Een van hen H. L. kreeg een schot in den bulk en een der beenen, de ander. E. L. een schot in den pols, zy hebben zich naar het Academisch Zieken huis begeven om zich aldaar te laten verbin den. De politie heeft de zaak in onderzoek. KONIGSWL'STERHAL'SEN, 1635 M. 11.20 Gramofoonmuzlek 1.05 idem 3.20 Concert IQ.20 Populaire en dans muziek. Naar w(j vernemen vertoeft sinds enkele da gen te "s-Gravenhage de heer A. A. R. Senza- denarl, luchtvaartattaché bij de Italiaansche ambassade te Berlijn. Het bezoek van den heer Senzadenari houdt verband met de voorgeno men reis van 24 vliegtuigen der Italiaansche luchtmacht naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerlka, waar zij deel zullen nemen aan de Wereldtentoonstelling, welke te Chicago ge houden wordt. Op hun doorreis naar Chicago zullen de Ita liaansche vliegtuigen in ons land landen. Te gen het einde dezer maand of het begin der volgende maand worden zy te Schellingwoude bl) Amsterdam verwacht. Ook op de terugreis van Amerika naar Italië zullen de vliegtuigen Schellingwoude aandoen. De Italiaansche minister van Luchtvaart, ge neraal Balbo zal de reis medemaken. De heer Senzadenari is vergezeld van den kapitein der Italiaansche luchtmacht, Babbi, die te Amsterdam zal biyven, teneinde een en an der te regelen. Dinsdagmiddag heeft de heer Senzadenari een bezoek gebracht aan den chef van den Marine staf, schout bij nacht de Graaff. Bepaald is dat de vacature van rechter in rechtbank Zutphen, opengevallen door het be noemen tot andere functlën van mr. W. H van Basten Batenburg, niet zal worden ver vuld. De Staatscourant van hedenavond zal een Koninkiyk Besluit bevatten, waarby de Invoer van roggemeel en roggebloem wordt gecontin genteerd. Het percentage is vastgesteld op 100, terwyi als basisjaren gelden 1931 en 1932. De contlngenteering geldt voor den tyd van een jaar >1 April 193331 Maart 1934). LANGENBERG, 472 M. 12 20 Concert o. 1. v. Eysoldt 3.50 Vesperconcert door het Weat-Dultsche Omroeporkest o. 1. v. Buschkötter 150 Concert o. 1. V. Wolf 9.50 idem. onderzoek in deze ingewikkelde zaak staat onder leiding van den Officier van Jus titie mr. Loeffelman uit Rotterdam. Omtrent de toedracht der zaak vernemen wy nog het volgende De tuinder LL. te Dirksland wordt er van verdacht den grond, dien hij voor zyn eerste kas gekocht had van den heer K. voor 2400, te hebben laten kwlteeren voor f 4000. Voor zyn volgende kas kocht de tuinder L. land van den heer P. te Dirksland voor een bedrag ad 2700, doch hy det een kwitantie door den heer P. teekenen van 4300. Het was L. bekend, dat een geldschieter uit Den Haag zestig procent hypotheek zou wil len geven op de werkeiyke waarde. L. liet den timmerman L. de kassen bouwen, die volgens den tuinder L. ƒ6100 zouden gekost hebben. Hy had echter den timmerman Lt. een kwitan tie laten teekenen, vermeldende dat dezi voorschot had ontvangen van ƒ6000. De keiyke kosten van de kassen waren echter maar ƒ3600, zoodat dc geldschieter uit Den Haag door dezen truc er voor de volle en wer keiyke waarde tusschen zat. Een candidaat-notaris te Dordrecht kreeg van den geldschieter opdracht een en ander te laten schatten en de candidaat-notaris heeft deze opdracht overgedragen aan den make laar N. te Middelharnis. Deze makelaar N. taxeerde grond en kassen op 20.000, terwyi de werkeiyke waarde maar 13000 was. De makelaar taxeerde echter een en ander na In zage te hebben gekregen van de bovenvermel de kwitanties. Er wordt een onderzoek Inge steld, of deze makelaar bekend was met het fel*, dat deze kwitanties valsch waren. Ook stond op de koopacte nog een schuur ver meld, doch deze was niet aanwezig. Later kreeg de heer A. A. M. te Sommels- dyk opdracht alles te herschaften en deze kwam op een veel lager bedrag. Naar men zich herinnert werden de toma tenplanten van den tuinier L. vergiftigd. L. verdacht er den arbeider den H. van, eveneens woonachtig te Dirksland. die vroeger by L. werkzaam was geweest, doch was weggegaan wegens oneenlgheld. Uit wraak heeft den H., die biykbaar met verschillende dingen goed op de hoogte was, de zaak omtrent deze ver- valschingsaffaire aan het rollen gebracht, met het gevolg, dat momenteel reeds vier per sonen zyn gearresteerd. Het onderzoek is nog niet afgeloopen en men neemt aan, dat nog meer personen by deze affaire betrokken zyn geweest. Na voorzien te zyn van de H.H. Sacramen ten der Stervenden is Dinsdag overleden de zeereerw. heer dr. H. A. C. J. Bertens, pastoor der parochie van O. L. Vrouw van Goeden Raad te Broekhoven-Tilburg. De thans ontslapene werd geboren te Til burg 20 Juni 1874, studeerde aan de seminaries van het Bisdom den Bosch en werd priester gewyd 9 Juni 1900. Het zelfde Jaar vertrok hy naar Leuven om er zyn studie voort te zetten aan de Hoogeschool. In Juli 1903 doc- treerde hy in de Philosophic en bleef daarna nog langen tyd zyn studie aan de Hooge school voortzetten. By zyn terugkeer in het Bisdom in 1905 werd hy benoemd tot kapelaan te Tilburg. De oprichting eehei nieuwe parochie te Tilburg werd hem opgedragen. Hy deed de kerk bouwen van O. L. Vr. van Goeden Raad. (Par. Broekhoven) en werd als pastoor dier Parochie benoemd 10 Februari 1913. Omdat er eenige duizenden Nederlanden werk zaam zijn in hunne bedrijven en omdat daardoor ook aan de fleuchen-, capsules-, stroohulzen- en kistenfabrieken geregeld werk wordt verschaft. Omdat wijn, hier jong aangeveerd, veel ver zorging en behandeling vraagt. Laat het arbeids loon, daarmede gemoeid, aan Nederlandsche arbeiden ten ^oede komen. Omdat men, bij aankoop in het buitenland, geen verhaal heeft op zijn leverancier en het koopen van wijn een zaak van vertrouwen is. Door Uw wijn von den Nederlondschen wijn tondel te koopen iteunt ge Nederland- schen handel en Nederlandschen arbeid. (Van een buitengewonen correspondent te Mandsjoekwo Wy beschikken thans over den officieelen tekst van een verklartng, die dezer dagen door den president van den Uitvoerenden Raad van China, den heer Wang Tsjing Wei, is afgelegd over de Chineesche buitenlandsche politiek. Men verzekert ons van de zyde der Chineesche delegatie by den Volkenbond, dat In de we reldpers een onjuiste vertaling van die ver klaring is verschenen. Hieronder volge de nauwkeurige versie: Aangezien China geen oorlog kan beginnen met Japan, moet het zich biyven bepalen tot het bieden van weerstand aan alle nieuwe aan vallen, daar waar die zich voordoen. Daar China de vredesvoorwaarden, die door het mllitairistische Japan gedicteerd zyn, niet kan aanvaarden, moet het zoeken naar diplo matieke hulpmiddelen en ook alle diplomatieke hulpmiddelen gebruiken, die zich aanbieden. Verzet gepaard gaande met diplomatieke te- tiviteit zyn de factoren die de politiek van de regeering uitmaken, niet echter oorlog, doch evenmin berusting in een nederlaag. Onder de huidige omstandigheden zou de vrede een vernederende nederlaag bettekenen. Diplomatieke activiteit gepaard gaande met verzet vertegenwoordigt een program v*n actie. Ofschoon op het oogenblik de kwestie van het voeren van onderhandelingen met Japan nog niet daar is, zal er een dag komen, waarop men wel zyn toevlucht tot onderhandelingen zal moeten nemen. Onderhandelingen zouden wellicht mogeUS* worden door eventueelen terugkeer van Japan tot den Volkenbond, verder wanneer Japan de resoluties van dien Bond aanvaardt en afziet van zyn tradltioneele aanvalspolitiek om die te vervangen door een politiek van „laisser vlvre”. Welken vorm de onderhandelingen ook zullen krygen, het is duldeiyk, dat China als voor waarde voor een overeenkomst zekere mini mum elschen moet stellen met betrekking tot zyn eer en zyn nationale souverelnlteit Binnen de grenzen van die minimum elschen zyn wy bereid een oplossing te zoeken. Buiten die grenzen zullen wy s try den en liever ten onder gaan dan 'ons onderwerpen. Dit is de fundamenteele beteekenis van onze buiten landsche politiek. Noch Japan noch andere mogendheden zuil® China Iets kunnen opleggen, dat afbreuk doet aan zyn souverelnlteit of krenkend is voor SP nationale eer. De directeur van den Ryksdlenst der werk loosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling heeft de aandacht van de directeuren der dlstricts-arbeidsbeurzen en van de agenten der arbeidsbemiddeling gevestigd op het feit, dat op 1 Mei in werking is getreden de nieuwe Duitsche verordening betreffende het verrich ten van arbeid in Duitschland door buiten landsche arbeidskrachten. Deze verordening bepaalt o.m., dat een •«werkgever voor het in dienst nemen van een buitenlandsche arbeidskracht een byzondere vergunning behoeft, terwyi de werknemer in het bezit moet zyn van een arbeidsvergunning. In bepaalde gevallen, aldus weet „Het Han- delsblad" te melden, kan echter de buiten landsche arbeidskracht een „Befrelungsscheln” verkrijgen, byv. wanneer hy zich ten minste tien jaar onafgebroken op geoorloofde wijze in Duitschland heeft opgehouden; de arbeidsver gunning is dan niet noodig. Met andere landen gesloten overeenkomsten worden niet door de voorschriften der nieuwe verordening getroffen, zoodat krachtens eet. tusschen Nederland en Duitschland bestaande arbeidsmarktregeling, Nederlandsche arbeids krachten, die in Duitschland arbeid willen verrichten, daartoe slechts in het bezit moeten zyn van een .Befrelungsscheln”, die arbeiders en „Angestellten" (w.o. handels- en kantoor bedienden zyn gerangschikt) op aanvrage kun nen verkrygen by de daartoe bevoegde Dult- ache autoriteiten. Aan de verplichting, zich te voorzien van een «Befrelungsscheln”, die ten hoogste twee Jaar geldig is, zyn alle Nederlandsche werknemers in Duitschland gehouden, dus ook degenen, die daar reeds tien jaar of langer woonachtig zyn. Naar wij vernemen zyn Woensdagmorgen naar Rotterdam overgebracht de makelaar W. J. N. te Middelharnis. de timmerman L. te Dirksland. de tuinder L. te Dirksland en de landbouwer P. te Dlrkslands, die er van ver dacht worden betrokken te zyn by de verval- schlngsaffaire te Dirksland. zy zullen te Rot terdam ter beschikking van de justitie worden gesteld. Het MÜNCHEN, 9 Me! (VT>.) In de heden- middag gehouden zitting van den gemeentel*» I te München heeft het lid van den raad I zich in een verklaring tegen het feit gekeofl. g dat de soclaal-democratische gemeentel-*»»' I leden ter gelegenheid van een huldebetoon o»n Rijkskanseller Adolf Hitler en aan den I stadhouder Von Epp, ostentatief de zaal hebben g verlaten. In dit verband elschte de Nationaal-floci*^ I tische fractie dat de socialistische leden I van de zitting zouden worden uitgesloten. Naar aanleiding van deze verklaring veraxn* burgemeester Fiehler den sociaal democraten- de zittingszaal te verlaten. Toen zy aan elsch geen gehoor gaven, zyn 2Ü door de met geweld uit de zaal verwyderd. I Meuletnans 8.35 Oramofoonmuzlek 5.50 Concert door het kleine orkest van het N. I. R. o. 1. v. P. Leemans 7.20 Concert door het Radlo-orkest o. 1. v. Karei Walpot. 8.20 Concert o. 1. v. Meulemans 9.30 Oramofoonmuzlek HVIZEN, 1875 M. KRO 8.00 Mor gen concert NCRV 10.00 Gramofoonmu- 10.15 Morgendienst door ds. Joh. Petegem 10.45 Thomanerchor te Leipzig zingt KRO 11.00 Oramofoonmu- ziek 11.30 Godsdienstig halfuurtje door pastoor L. H. Perquln 12.00 Politiebe richten 12.15 Het KRO-orkest o. 1. v. Marin us van *t Woud NCRV 2.00 Fraaie handwerken door mej. G. Ably 3.00 Vrouwenhalfuurtje 3.30 Zenderverzor- glng 4.00 Bijbellezing door ds. G. Ger- brandy, Leeuwarden. Mej. C. de Jager, zang. Orgelbegeleiding M. F. Jurjaanz 5.00 Liederenrecital door Stietske Bol ten, alt-mezzo. A. d. vleugel mevr. H. Hoog< 5.45 Handenarbeid voor de Jeugd. H. Stein voort 6.15 Onze Ned. Monumen ten. Joh. R. Thibecke, door J. Hoogwerf 6.45 Knippen en stofveraieren 7.00 Po litieberichten 7.15 Oramofoonmuzlek 7.30 Weekeverz. door C. A. Crayé 8.00 Orgelconcert uit de Noorderkerk, Rotter dam, door J. C. de Graaf. Solist G. Haft, cello 9.00 Dr. G. Bakker: „Homoepa- thie” 9.30 Oramofoonmuzlek 10.30 Vaz Dl as 10.40 Oramofoonmuzlek 11.30 Sluiting. HILVERSUM. 296 M. 10.00 Moi In een conflict in het bouwbedryf bij de N.V. Verkroost en Tromm te Amsterdam, heeft de'Ryksbemiddelaar, prof. mr. A. C. Josephus Jitta bindend advies uitgesproken. Het advies omvat de volgende punten: 1. Alle stakers weer aan het werk gezet. Na tien dagen zal de patroon beslissen of hy al deze arbeiders in dienst kan houden. 3. Aan de 36 arbeiders zal de f 2. die voor staking is ingehouden, worden uit betaald. De patroon zal trachten met van zyn arbeiders, wier werkzaamheden daar toe geschikt *yn, prijsregelingen vast te stel len, ter vervanging van het daggeld. 4. De arbeidersorganisaties zullen met Am- stels Bouwvereeniging, die zich daartoe bereid heeft verklaard, in overleg treden over de vast stelling van een algemeen tarief. De heer A Biemond Jzn. deed uitspraak in zake het steenzettersconflict. De onpartijdige voorzitter betreurt in de eerste plaats, dat de Patroonsvereenlglngen by haar onderhandelingen met de werklieden van B. M. O. 8. C4. de werklieden van de Tractor, De koopman W. A. J. V., laatst wonende te Eindhoven, die dan hier dan daar, voornamelyk in Brabant zich ophield en dan door geheel het land aan firma’s almaar bestellingen deed zon der ooit tot betaling over te gaan en daaren boven reeds vaker gefailleerd was, werd Maan dag door de Rechtbank te Maastricht veroor deeld tot één jaar en drie maanden gevange nisstraf, met aftrek van het voorarrest, ter zake van het een beroep en gewoonte maken van het koopen van goederen met het oog merk om zich daarover de beschikking te ver schaffen zonder betaling. Lt'XEMBOL'RG, 1191 M. 7.00 Or*mo- foonmuzlek 7.45 Weeroverzicht 7 50 Concept 8.30 Causerie in het Dultech 8 40 Oramofoonmuzlek 9 00 Nieuwsbe richten In het Fransch 9.10 Qramo- foonmuzlek 9.45 Nieuwsberichten in het Dultach 9 55 Dansmuziek (pauzes- koersen en sportberichten). KALL’NDBORG. 1153 M. 11.20 Strijk orkest o. 1. v. Harald Andersen 2.20 Omroeporkest o. 1. v. Emll Reesen 720 Volksmuziek 850 Oramofoonmuzlek 10.10 Dansmuziek 1 BRUSSEL. 9 Mei. (Reuter.) Wegens ziekte van De Broqueville legde minister Hymans be den de kamer een wetsontwerp voor, dat de regeering buitengewone volmachten verleent, om het financieel herstel te verzekeren en even wicht te brengen in de begroeting. Op verzoek der regeering werd met 99 tegen 81 stengen besloten, het voorstel naar een speciale cohönissie te verwyzen, opdat er zoo mogeiyk reeds morgen over gestemd kon worden. De socialistische woordvoerder Van der Velde erkende de noodzakeiykheld van energieke maatregelen, doch wenschte het voorstel naar de gewone commissie te verwyzen. In de toelichting van het voorstel wordt ver klaard dat de aanhoudende crisis en de poli tieke en monetaire gebeurtenissen in het bui tenland de verwachtingen omtrent de inkom sten in de war hadden gestuurd, zoodat middeliyke bezuiniging noodzakelyk is. AVRO 8.00 Oramofoonmuzlek 10.00 Morgenwydlng 10.15 Oramofoonmuzlek 10.30 Ora mofoonmuzlek 11.00 Knippen van kln- derkleedlng door Ida de Leeuw—van Rees 11.30 Zangvoordracht door To Schook, a. d. vleugel Egbert Veen 12.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. Bob Scholte. refreln- zang. afgewisseld door gramofoonmuzlek 2.00 Zenderverzorglng 2.15 Oramo foonmuzlek 2.30 Pianorecital door Ma rtini» Salomons 3.00 Naaicursus door mevr. Ida de Leeuwvan Rees 3.45 Gra mofoonmuzlek 4.00 Halfuur voor zieken en ouden-van-dagen Mevr. Anny Gros kampTen Have spreekt 4.30 Zang voordracht door Fr. VetterHendriks. A. d. vleugel Egbert Veen 5.00 Halfuur voor kinderen. Radlotooneel„Het spook met de lange vingers” van Cor Hermus. Leiding K Kleyn 5 30 Concert door het omroep orkest o. 1. V. Nico Treep 6.30 Sport- praatje door H Hollander 7.00 Om roeporkest 725 Zenderoverschakellng 7.30 „Vacantlegangers attentie". W P. F. van Deventer: „NederlandNoordzeekust achterliggende gebieden” 8.00 Vaz Dlas 8.05 Aansluiting met het Concertge bouw te Amsterdam. Conctert door het Kinderkoor yan de ver. tot verbetering van den volkszang o. 1. v. H. 3. den Hertog. Concertgebouworkest 9.15 Zangvoor dracht door Lotte Leonard. A. d. vleugel Egb. Veen 9.30 Avro-radlotooneel„Twee couverts" door Sacha Guitry 9.50 Om roeporkest o. 1. v. N. Treep. Lotte Leonard, sopraan 11.00 Vaz Dlas 11.10 Gra mofoonmuzlek 12.00 Sluiting. BRUSSEL, 509 M. 1120 GrarKofoon- muziek 12.30 Concert door het kleine orkest o. 1. v. P. Leemans 4.20 Concert door het omroeporkest o. 1. PARIJS (Radio). 1725 M. 7.05 Oramo foonmuzlek 11.50 Concert 12.25 idem 12.55 Concert 6.40 Populair concert 7.20 Symphonleconcert. ikïLAAN, 331 M. 4.30 Concert 7.05 Oramofoonmuzlek 8.20 Opera-ultzen- dingy ROME, 441 M. 4.50 Vocaal en Instru mentaal concert 7.35 Gramofoonmuzlek 8.05 Concert 9.20 Populaire muziek. WEENEN, 517 M. 6.20 Populair con cert 7.50 „Die szllianlschen Vesper” in vtff bedreven 10.20 Dansmuziek. WARSCHAU. 1411 M. 5.20 Populair concert 7 20 idem 8.50 Radlotooneel 9.35 Dansmuziek. Namens de N.V. Sportpark en vliegveld «Ypenburg” thans nog in oprichting wordt ons het volgende medegedeeld: Naar men weet bestaan er plannen om on geveer 150 M. voorby de Wielerbaan te Ry*- wyk. In de onmlddeliyke omgeving van de Hoornbrug een vliegveld annex sportpark aan te leggen. De hoofdingang zal komen by het Jfui^Mint van de wegen RljswykDelft en DelftLeiden. Links zyn een Sportpaleis, een wielerbaan, tennisbanen en hockey-doelen be nevens een voetbalveld met tribunes geprojec- Rechts wil men een directie-gebouw met restaurant en zwembad oprichten. Daar achter zal dan het vliegveld komen, waarvoor een ruimte van 64 H.A. beschikbaar is. Deze week heeft het bestuur der vennoot schap zich gewend tot den Minister van Wa terstaat en vergunning aangevraagd tot den aanleg van het vliegveld te mogen overgaan. De bedoeling is dit veld uitsluitend te bestem men voor de sportvllegery. Hierby moge wor den opgemerkt, dat de grootte van het ter rein alsmede de optie, welke men over de aan grenzende perceelen verkregen beeft, het mo gelijk maken later over te gaan tot de inrich ting van een vliegveld van Internationale af metingen. Hangende de onderhandelingen tus- schen Den Haa< en Rotterdam wenseben de De Economische Voorlichtingsdienst van het Departement van Economische Zaken en Ar beid vestigt de aandacht op het volgende: In verband met het Brilsche embargo op Russische goederen zyn, als reeds in „Handels- berichten” van 4 dezer gepubliceerd, sinds 26 April jj. by invoer in Groot-Brittannlë cer tificaten van oorsprong vereischt voor de vol gende artikelen: boter, tarwe, gerst, haver, mals, gevogelte en wild, ruwe katoen, aardolie, hout, artikelen ge heel of gedeelteUJk van hout. Willen belanghebbenden by den uitvoer van voornoemde artikelen voorzoover deze hier te lande zyn geproduceerd of bewerkt, hunne goe deren in Groot-Brittannlë ingevoerd zien, dan zullen zy hebben te voldoen aan de van Brit- sche zyde gestelde verplichting, aan te toonen, óf dat hunne artikelen geheel in Nederland vervaardigd of voortgebracht zyn. öf dat 25 pet. of een grooter deel der waarde een gevolg is van de bewerking, welke de artikelen hier te lande ondergingen. Belanghebbenden kunnen zich met het oog hierop tot de 'Kamers van Koophandel en Fa brieken, in welker ressort zy zyn gevestigd, wenden ter verkryglng eener verklaring, dat hunne voor expert naar Groot-Brittannlë be stemde goederen aan vorenstaande condities voldoen. Alleen tegen overlegging toch van zulk een verklaring kunnen de betrokken Brlt- sche consulaire ambtenaren hier te lande, t. w. de Consuls-Generaal te Amsterdam en/of te Rotterdam, die met de afgifte daarvan zyn be last, een certificaat van oorsprong afgeven, waarvan Bendingen uit Nederland der goederen soorten, waarvoor het embargo geldt, bij invoer in Groot-Brittannlë vergezeld zyn. Dinsdagmorgen had de uitvaart plaats van den Vrijdag j.l. overleden pastoor der 8t. Joseph-parochie te Hamersveld. den Zeereerw heer H. Th. van Harten. Na de lauden, welke te half tien plaats had den. droeg de Hoogeerw. heer Th. J. M. Knu- velder, deken van Utrecht, geassisteerd door deh Weleerw. heer Köhlmann te Achterveld, en den Weleerw. heer v. Luenen, oud-kapelaan van Hamersveld, de gezongen H. MIs van Re quiem op. De kerk was geheel met parochianen gevuld, terwyi op het priesterkoor gezeten waren tal-, ryke geesteiyken uit de omgeving en van elders. We noemen hiervan den Hoogeerw. heer F. L. Stockmann, deken van Arnhem, den Zeereerw. heer C. Hartman, pastoor der paro chie 8t. Franclscus Xavertus te Amersfoort de Weleerw. heeren W de Jong, Th. van Leeu wen, W. J. Tempelman, B. Veltman en B. van Boxtel, allen uit Amersfoort, voorts meerdere Zeereerw. heeren Pastoors van omliggende ge meenten, om. van Nykerk, Hoogland en Maarn. Tenslotte noemen we nog van de in de kerk aanwezigen den burgemeester van Hamersveld dr. de Beaufort en den gemeente-secretaris. Voorafgegaan door het zangkoor werd de lykbaar door de kerk- en armmeesters naar het kerkhof gedragen, waar door den Hoogeerw. Deken Knuvelder de absoute werd verricht, wederom met assistentie van de Weleerw. hee ren Köhlmann en van Luenen. Nadat het stoffeiyk overschot in de groeve was neergelaten, werd nog een gezamenlyk ge bed gestort voor de zielerust van den overle dene, waarmede deze sombere plechtigheid was geëindigd. ,Je kan er niks an doen als je ze- nuwen hebt," zegt de juffrouw na een van die barsche uitvallen, waardoor ze de schrik der huisgenooten en de spot der huurlieden is. Neen juffrouw je kan d’r niks an doen, als je zl hebt, maar je moet zorgen, dat je ze niet krijgt, die zenuwen van u, want ze dienen heusch nergens toe. Die zenuwen moet u voorkomen en dat moeten wij allemaal. We moeten ons gezond verstand gebruiken en een beetje gelatenheid aan den dag we ten te leggen. We moeten ons kalm houden. En als dan de lampetkan kapot valt, en als dan de slagersjon gen te laat komt, en dis dan de kleine Keesje de kans heeft gezien zijn doddig aangezicht te schenden met wagensmeer, en als dan de naai ster het goed heeft verknipt, en dis dan onder die bedrijven de melk over kookt, kan de samenloop van deze omstandigheden met recht een treu rige heeten, maar het wordt er niet beter op, als u dan ook nog gek gaat doen en in uw dolle drift dingen zegt, die de buren niet zullen nala ten, lachend voort te vertellen met de noodige overdrijving. V kan er niets aan doen, dat weet ik wel, maar u zou verstandiger zijn, juffrouw, als het zoover niet met u kwam. En gij ook, lezer, indien gij het noodig mocht hebben. de Dinsdagmiddag gehouden vergade ring van de Tweede Kamer heeft president van Schalk medegedeeld, dat benoemd zyn tot leden der commissie, belast met het on dersoek der geloofsbrieven, de leden Bon- d. Waer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 15