et Erfdeel tfit bwt Engelsch van Joseph Hocking Stadsnieuws Man en vrouw zijn één VERZOEK Adverteerder» ROBINSON CRUSOE’S AVONTUREN MARKTEN ROBINSONschoenen zijn prima Alle abonné’s Nederlandsch fabrikaat WOENSDAG 10 MEI UIT HET BOLLENBEDRIJF (buitengew. zitting) aan Zondag 9 Juli 1933 HEILOO Zondag 16 Juli 1933 Leidraad voor den Tuinbouw Zondag 23 Juli PURMEREND cht tdiend WARMENHUIZEN o iche ga- i PROV. STATEN VAN NOORD- HOLLAND De uitvoering van het saneeringsplan De voornaamste acteur bleef nu achter de coulissen Deze bakker was niet voor „den Bakker”! Geen animo voor den koninklijken rok Als vrachtauto’s elkaar liefkoozen Met de bats op schouder en de hond aan ’n touwtje VOOR DEN ALKMAARSCHEN KANTONRECHTER ALKMAARSCHE POLITIE RECHTER ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE ALKMAAR AANGIFTE VOOR DE INKOMSTENBELASTING GROOT NATIONAAL CONCOURS TE HEILOO EN PASS Meervoudige Strafkamer. Zitting van Dinsdag 9 Mei BRANDSTOFFEN? Wfg V B' Zijne majesteit „Waterstaat** het woord De diefjesmaat werd ook onder het mes genomen Zyn eigen vader bestolen Voor Harmonie en Fanfare korpsen AANGIFTE MOET, OP STRAFFE VAN VERLIES VAN ALLE RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIE MAAL VIER EN TWINTIG UUR NA HET ONGEVAL KWALITEITEN van optreden der korpsen is Pantere, ’n Herdershond gesteenigd harmonie: De Eendracht. DB DIRECTIE Broek in Wator- Kunstkring. fanfare: was van kool .Willen Jullie no ritje doen op het oude nijlpaard?” vroeg de zeeman. „Graag”. aeide Robbie begeerig. „maar Topey moet achteraan zitten”. „Nee. ik wil niet”, nel Topey. Jk ben bene, dat hij mij bijt”. "g aan- _H1J aal Jou niet bijten", aei Freddy, ..maar ik zal hem beletten te bijten. >nt te 3e en de Jonge Jack Wordt vervolgd. eginnen den tot ve aan- dalia- •Deo trad ook (Ingezonden MededeeHng) is ziekte lans be- dat de verleent, en even- er Velde nergieke tel naar ticleeten en door tad van ifgelegd politiek, neesche de ve le ver- >lge de zullen k doet' or 10° al de Rtjwiellampen gestolen Ten nadeele van Th. H en E. alhier, zijn van hun rijwielen de dynamo, electrische lamp en rywlelbelastlng- plaatje ontvreemd. Belde karretjes hadden een paar uur onbe heerd gestaan bulten in het donker. De Beemsterbrug Naar wy nader vernemen, zal de toestand van de Beemsterbrug voorloopig blijven zooals hij Is. Er zullen verschillende plannen worden on derzocht en zoo noodig overleg worden gepleegd met de gemeente Beemster en de Provincie. rdt ver- de poll- net bul- inkom- dat on- le door |n, niet diplo matieke den. eke ac- van de f. doch H|j rookte sterk en bemoeide zich al te druk met meisjes. Leefde boven zyn stand en ver kwistend. De zaak zal op 13 Juni worden voort gezet. Westzaan; Amsterdam-Nd. Water ed); Roode kool Gele kool Deenache w. Uien Peen Bieten Aardappelen zullen voor- mini* ng tot er ten 13 de >uiten- rzochi raten. NaS gelijke lende bijzonder Hij logelijk Japan pan de afziet >m die ..laisser Een damestaschjesdief in de balzaal leden- teraad msnn ■keerd. Rlfks- lebben r, Wormerveer. geplaatste cijfers hebben be- op de volgorde in den marachwed- Freddy maakte aan een zwemgordel een touw vast en deed den gordel om den snuit van het nijlpaard. Hij zette toen Robbie en Topsy op zijn rug en gaf Robbie het touw als leidsel In de hand. „HU kan zijn bek nou niet openen”, aeide de zeeman glimlachend. „Houd het touw stevig vast, Rob bie”. raadde Topey. Een aardmannetje kwam voorbij «n tachte hen uit. .Wij hebben geen zwemgordel noo dig, om ons tegen meneer Hippo te beschermen”, zelde hij. (Morgenavond vervolg). April 1933 1.463460 KO. 375.475 KG. 1.061.475 K.O. 7400 K.G. 8 525 K O. 1335 K.O. 1.160 K O. ƒ39367 07 April 1933 - 747436 K.O. 301.100 K.O. 647400 K.O. «2.05 KG. 8 200 K.O. 43300 K.O. K.O. De omzet bedroeg in April 1933 tegen 56 025 75 in April 1932. ie van Japan waarop elingen 99 tegen aar een er zoo nd kon In hun lof over „Ztf”-crême. ZIJ is Inderdaad even onmisbaar voor de verzorging van huid en teint der vrouw, als voor den man. die op pijnloos, spiegelglad en onberispelijk scheren gesteld is. In prijzen van 3075 ct. IHe afdeeling fanfare: Door Wilskracht Saam- gebracht. Venhuizen; Kunstgenot. Haarlem (1); Door Wilskracht Verkregen, Beets. He afdeeling fanfare: Wlttenburgs Amsterdam (2). He afdeeling Kolhom. Ie afdeeling fanfare: Tavenu. Warmenhuizen; Beemsters Fanfarekorps. Beemster; Haarlems Politiekorps. Haarlem (3); De Herleving. Zwaag. ie afdeeling harmonie: 8t. Caecllia. Haarlem- Noord (4); Elxcelslor. Llmmen (5). Eere-afdeellng fanfare: Crescendo, Mlddelie; H. U. O. O., Heerhugowaard; De Eendracht. Den lip; Ons Oenoegen, Schelllngwoude. Eere-afdeellng harmonie: Metaalbewerkers Harm. Kunst en Strijd, Amsterdam Diemer Harmonie, Dlemen. Naar O. L. Vrouwe ter Nood Het bode- vaartselzoen Is thans weer geopend met de pro cessie van de eigen parochie. Wel werkte het weer niet mee om den luisterrijken omgang met het H. Sacrament door den schoonen tuin te houden, maar het getal parochianen dat aan de bedevaart deelnam was buitengewoon groot, zoo groot dat velen zich met een staan- plaatsje in de groote bedevaartskerk tevreden moesten stellen. Binnenkort wordt de Oenadekapel van bin nep door een kunstschilder geheel geschilderd. Alle dagen zijn terreinen en kapellen geopend zoodat de toegang altijd vrij 1». Dat is nu Juist het ontbijt waarnaar ik heb verlangd, lachte Nancy. Ja, maar ik ben ook zoo blij om u terug te zien, miss Nancy Komt uw vriendin ook ontbijten? Neen, vandaag moet ze to bed blijven. Ze was gisteravond erg vermoeid. Ze zag er slecht uit, maar over een week zal ze wel opgeknapt zijn. Ik was zoo vrij even to haar slaapkamer te kijken en ze sliep zoo gerust als een pas-geboren kind. de familie Verdachte zelf maar erkende Willem W. koopman Behagen. Bedrog, straf baar gesteld bi) artikel 329 sub. 3 Wetb. v. Strafrecht f 35 boete of 35 dagen hecht, en f 10 schadeloosstelling. Je ze- i(t een trdoor en de 'rouw, ie ze 1e ze want Die n dat n one een 7 we- kalm etkan 'sion- t de lezien inden naai- n dis over- deze treu- niet gaat ingen nala- met in er maar o, als n gij nocht boete of schade. Naar wij vernemen zal de door de regeerlng noodig bevonden registratie der bedrijven en inventarisatie van de beplante oppervlakte met hyacinten, narcissen en tulpen zeer spoedig ter hand genomen worden. Door het Departement zijn de voorbereidende maatregelen reeds aan gevangen. De registratie zal gemeentegewyze geschieden onder leiding van de burgemees ters, die door vakkundige controleurs sullen worden bijgestaan. Verder vernemen wij. dat te Haarlem een bureau voor den «egeeringscommlssarts wordt Ingericht van waaruit voorzien wordt to de regeling van het toezicht op den export. Alles wordt met den meesten spoed voorbereid om de vertraging, die reeds ontstaan is. zooveel mogelijk ongedaan te maken, meldt het „Wbld. voor Bi.”. Nu de aangiftebiljetten voor de Rijkslnkom- stenbelastlng door de Inspectie der directe be lastingen zijn verzonden, mogen wy de tuinders en kweekers wijzen op den Leidraad ter bereke ning van de zuivere opbrengst uit het Tuin bouwbedrijf in verband met de bepalingen der Wet op de Inkomstenbelasting. Deze Leidraad Is samengesteld door een com missie. ingesteld door den Christelyken Boeren en Tuindersbond in Nederland, den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond en den Nederlandschen Tulnbouwraad. De Leidraad is tot stand gekomen met volle medewerking van het Ministerie van Financiën. Volgens mededeeling van den Minister van Fi nanciën is deze Leidraad uitgereikt aan de In specteurs der Directe Belastingen, aan de In specteurs der Registratie, aan de Ontvangers- plaatsvervangend voorzitter eener schattlngs- commissle en aan de accountants der directe belastingen, allen voor zoover zij by de uitoefe ning van hun ambt met de berekening van de opbrengst van het tuinbouwbedrijf In aanraking komen. De Leldraad-Tulnbouw Is verkrijgbaar bij den secretaris van de Commlssle-Leldraad-Tulnbouw (Mr. H. van Haastert), Bezuldenhout 76, s-Gra- venhage. De vriend van de taschjesdief Gerrit B., to 20-jarige tulnderstelg had medegeproflteerd van den door Lou L. gepleegden roof en als ge schenk aangenomen een zilveren rozenkrans, een Congregatie-medaille, een gulden en een vulpen. HU stond thans terecht wegens heling en speelde voortreffelijk den onnoozele. Eisch en vonnis zeer clement f 25 boete of 36 dagen. Nu een* een rebus. Heel oemakkelljk: OP: PASS: EN a OPPASSEN. Denkt U deer een echter het stuur van auto, motor of fiets? Wat gaat u na het ontbijt doen? vroeg de oude vrouw vriendelijk. Nancy gaf geen antwoord, maar de vrouw raadde haar gedachten. Om negen uur verliet Nancy opnieuw het huis en ging op weg naar Trevanlon Court. Ze was er bijna bang voor om het weer te zien en toch trok het haar als een magneet. Ze sloeg een pad in, midden door de velden; >e kon zich .niet beheerschen en ze zette het op een loopen, tot ze, op den top van den heu- ’d gekomen, haar oude tehuis zag liggen. Een zou de ekenea le met a vta De thans gedetineerde 18-jarige Doede D., wonende te Bovenkarspel had omstreeks Kerst mis 1932 een bedrag van f 10 uit de tooonbank- lade in den winkel van zijn vader ontvreemd, vcor welk feit hij thans terecht stond. Reeds vele malen had Doede zijn vader bestolen. Het liep zooals de vader zelf getuigd In de honder den. Ten einde raad had de vader zijn mlsda- dlgen zoon opgeofferd en aangifte gedaan. Doede stond heden terecht en werd als raads man en verdediger bijgestaan door mr. v. d. Loos te Alkmaar. De heer Wlggers had een reclasseertogsrap- port samengesteld en noemde verdachte koud en onverschillig. Het rapport was dan ook niet optimistisch gestemd. Het is een twljfelnum- mer, concludeerde de heer Wlggers. De officier requlreerde in deze treurige zaak 3 maanden voorw. met 3 proefjaren. Mr. v. d. Loos refe reerde zich. Uitspraak Dinsdagmorgen. De dienstplichtige as. milicien Joannes B. te Hoogwoud was in gebreke gebleven zich sla milicien bij den burgemeester te melden. De anti-militarist, niet verschenen, werd veroor deeld tot f 40 boete of 40 dagen. Ook Jongeheer Christiaan L.. evenmin ver schenen, had zich aan een dergelijk verzuim schuldig gemaakt. Het was hier meer laksheid daa onwil. Vonnis in dit geval f 20 boete of 20 dM«n. ons. U ziet er lang zoo goed niet uit als toen u van ons wegging. Leeds is een benauwde, rookerige stad, antwoordde het meisje, en ik heb hard moe ten werken. Werken? U, werken? Waarom.... Ik ben daar to betrekking. U.... to betrekking? stotterde hij. Wat doet u dan? Ik ben ontwerpster asm een fabriek, ant woordde ze. Ik hoop dat u het daar naar uw zin. hebt, zei hij verlegen. Wat een heerlijke morgen, vindt u niet? Wilt u niet even binnen komen? Nancy schudde het hoofd. Alles is gebleven zooals u het liet, voegde hij er bij, dat wil zeggen, zooveel als mogelijk was. Dat was ook de afspraak, nietwaar! De stem van het meisje werd plotseling hard en onaangenaam. Vindt u dat zoo natuurlijk? hield de Jonge Jack vol. Het is heiligschennis, viel Nancy plotse- ling uit, Wat is heiligschennis? Die zware karren onder het portiek te stallen. Je moet weten, dat.... Maar ze eindigde haar zin niet. Welk recht had ze eigenlijk om aanmerkingen te maken? Ik zal die karren weg laten halen, zei Jack deemoedig. Ik wist niet, dat het u onaan genaam was en het was soo’n gemakkehjke plaats. Wilt u niet even binnen gaan? Nancy schudde opnieuw van neen. Beleefd venoekaa w|J de medewerking van ones HH. Adverteerder» Inzake het vroegtijdig toeaenden van de voor ds Zaterdag-nummers bestemde ad- vertentlën. Wtj sullen het aeer op prtB stellen todten wfj de annonces, be- stemd voor Zaterdag, roods Donder- dsgs of ultsrlljk Vrtjdsgsmcrgww ont vangen. Door bet vroegtijdig Ineenrlen wn sdvertenlën kunnen wjj eek soa de ■ttvoeriag. dus san bet cotton van de advertentie, aoeer aandacht schenken, hetgeen vanaelfaprekend do reclame- waarde van de annonce ten goede komt. Mode to Uw et«en belang vertrouwen wij op Uwe medewerking toeako een en ander te mogen rekenen, waarvoor Mj voorlMat onMn dsnk. Provinciale Staten van Noord-Holland kwamen gistermorgen In het Gouvernements gebouw te Haarlem bijeen onder voorzitterschap van den Commissaris der Koningin, mr. dr A Roëll. Verschillende ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen of om praeadvies to handen van Ged. Staten gesteld. De heer Luden (C_H.) verzocht in den vervolge een lijst te mogen ontvangen van de gronden, die Ged. Staten voor wegenaanleg hebben gekocht. De heer Kooiman, lid van Ged. Staten, wijst erop, dat daardoor moeilijkheden kunnen ont staan, ten aanzien van den grond die nog ge kocht moet worden of waarover onderhandeld wordt. Overwogen zal echter worden of lets in dezen mogelijk is. De heeren Seegers en Wijnkoop (C.P.) hadden een motie ingediend, waarin den Staten ver zocht werd er bij de regeering op aan te drin gen. dat de heer Sneevliet, die in preventieve hechtenis zit, onmiddellijk vrij gelaten zou wor den, opdat hij zijn mandaat in de Provinciale Staten behoorlijk zou kunnen vervullen. Deze motie werd niet ondersteund en kwam dus niet in behandeling. Tot buitengewoon lid van Ged. Staten werd benoemd de heer C. Luden (C.H.) te Hilversum. De heer de Jong Schouwenburg (C.H.) diende een motie In om het voorstel tot vaststelling van een nieuw provinciaal wegennet niet aan de commissie over te dragen, maar dat van de agenda af te voeren en In de najaarszlttlng to de afdeeltogen aan de orde te brengen. Het voordeel is. dat in deze belangrijke kwes tie dan een schriftelijk verslag komt met een schriftelijk antwoord van Ged. Staten. Na een uitvoerig debat, waarin vooral de heer van der Waerde (8UA.P.) xlch tegen ver klaarde, werd deze motie verworpen, zoodat Veumgbericb*. Aan onze veiling werd ver handeld to: stuurd door den molenaarsknecht J. Kunst, op 't moment dat deze chauffeur aan de rechter zijde van den weg had gestopt. Door een los hangenden haak werd aan het motorrijtuig van Kunst 20.— schade toegebracht. Vonnis f 8 dagen en vergoeding der geleden Op dat oogenblik haatte ze Jack Beel. Neem dan even een Mjkje in de stallen, drong hij aan. Liever niet, dank je. Doe het maar, vroeg hU, ik aal u wat laten zien, voegde hij er geheimzinnig aan toe. Wat dan? Herinnert u zich uw paard? Phoebe, be doel Ik. Die uw vader voor u kocht? Phoebe! riep het meisje. Is die daar? Ja, wist u dat niet? Ik heb haar gekocht. Ik wist hoeveel u van haar hield, en daarom heb ik haar gekocht, hoewel er veel liefheb bers voor waren. De lippen van het meisje beefden. Ze her innerde zich, hoeveel tranen haar het afscheid van Phoebe had gekost. Ik kocht haar omdat u zoo van haar hield, fluisterde Jack. en niemand heeft haar bereden sinds u weg was. Is dat werkelijk waar? De zuivere waarheid. Haar stem werd week merkte het direct. Phoebe was uw paard, zei hij, hoe kon ik Iemand anders toestaan haar te berijden? Vader heeft het mij kwalijk genomen, maar dat kan me niet schelen. Ik heb haar eiken dag laten loopen. maar niemand mocht er op rijden. Uw zadel heb ik ook gekocht. Wilt u vanmorgen niet een eindje mee gaan rijden, Miss Nancy? Ik zou het heerlijk vinden. Het zou weer zijn als vroeger, want ik noem haar nooit mijn paard, vervolgde hij. mau- altijd: het paard van mies Nancy, en ik verlang naar Jeugdkoor der Kapel, Beverwijk; Een 26-jarige bakkersknecht. O. A. W.. thans wonende te Bussum was voorheen In dienst bil den heer C. Klopper te Helloo. doch had zich to die betrekking niet gunstig onderscheiden. Althans stond hij heden terecht wegens ver duistering van f 114.31, ontvangen van de klan ten te Alkmaar en f 10 wisselgeld. Hij ging op *n goeden of liever kwaden dag uit met de bak fiets en de broodmand. benevens f 14 wissel geld en keerde, met achterlating van rijwiel en zoovoorts, maar met medeneming van de con tanten, niet meer terug. Heden stond deze ontrouwe dienstknecht te recht. Volgens den heer Klopper was het ten- laste gelegde bedrag niet juist en kwam hij nu met een andere rekening. Het was f 7159 alles te zamen genomen. Thans was Klopper door de familie geheel schadeloos gesteld. kon geen verklaring geven, gelden verduisterd te Hebben. Spaamdam; Crescendo, landsch Fanfarecorps. Onder One, Dirkshorn. Op de bovenomschreven wijze waren de vis- scher» J. G. en J. 8. door den jachtopziener Jan Diemers aangetroffen in Egmond-Btonen’s duinen. Het was duidelijk waarom het de heeren te doen was. ergo werd ieder heden opgelegd 4.boete of 4 dagen. minuut later wandelde ze de oprijlaan door, die toegang gaf tot de groote poort. Toen ze nog een kind was. werd die laan goed onder houden, nu liepen er diepe voren in. als van zware wagens. Voor ze het wist, stond ze voor den hoofdingang. Ze was bijna bang geweest het huls veranderd te vinden, maar ze wist al gauw, dat alles was gebleven als vroeger. Al leen stonden twee karren onder het granieten portiek gestald. Verder was alles hetzelfde ge bleven. Ze zag den vleugel van het huis, waar Koning Karel I had geslapen, ze zag de ra men van haar eigen kamers terug alles was onveranderd! Een paar minuten stond ze In gedachten verzonken. Iedere herinnering aan vroeger kwam terug, in haar verbeelding zag te bet oude leven, dacht ze aan de woorden van haar vader en haar haar belofte.... Miss Nancy! De stem die deze woorden uitriep, klonk heesch van vreugde. Ze keerde zich om en zag den jongen Jack Beel. Het was niet te ontken nen: hij was er op vooruit gegaan. Of het door het verblijf In Trevanlon Court was, kon ze niet zeggen, maar ze merkte op, dat hij meer savolr vivre had dan vroeger. Hij was ook be ter gekleed. HU droeg een goed-zlttend rij pak en een mooie overjas. De waarheid was echter dat Jack zijn beste plunje had aangetrokken, toen hij hoorde, dat Nancy to Cornwall was aangekomen. Tk ben blij u terug te zien, miss Nancy, zei by, niemand weet hoè blij. U woont b|j Dorcas Uren ta. nietwaar? Vader en Ik kwamen er gisteren voorbij en aü vertelde bet Doede D., Bovenkarspel, gedetineerd, diefstal, 3 maanden gev. voorwaardelyk met 3 proef jaren en onder toezichtstelltog voor den tijd van 1 jaar en nader omschreven bijz. voorwaar den. Voorts wordt hij gedeporteerd naar een landkolonie. geen afdeelingsonderaoek plaats vindt. De overige stukken werden commissoriaal ver klaard, waarna de zitting verdaagd werd tot Dinsdag 23 Mei om half 1L De 26-jarige heer Laurentius Joh. L., wo nende te Heemskerk had zich te verantwoor den ter zake wederrechtelijke toeëigenlng van een damestaschje met inhoud, waaronder eenl- ge contanten, uit Egmond Binnen, welke diefstal was gepleegd J '3 Alkmaar. De inhoud werd heden door den Pol. en verbaasde den toe schouwer door de rijke variëteit, die een der- bewaarplaats kan bevatten. Verschll- voorwerpen waren nog niet terecht. De dom uitziende verdachte bekende, had het ..zoo maar” gedaan. Volgens den vader was zijn zoon verstandelijk niet normaal. Eisch f 26 boete of 25 dagen. Vonnis conform den eisch. ne afdeeling harmonie: Jong Excelsior afd. Weeterzpeeltuto, Amsterdam (1); Het Jonge Oosten. Amsterdam (3). He afdeeling fanfare: Excelsior. Nleuwe-Nle- dorp; Tavenu. Amsterdam (3). He afdeeling harmonie: Eensgezindheid. Half weg. Ie afdeeling fanfare: Kunst na Arbeid, Pur- merend; st. Hlldegardus, Tultjenhorn (Haren karspel). Ie afdeeling harmonie: 8t. Caecllia, Alktoaar Afdeeling uitmuntendheid fanfare: Concor dia. Abbekerk-Lsunbertachaag- Eere-ofdeellng fanafre: Venl Vldl Vlei, Oost- zaan; Wlttenburgs Fanfare Orkest, Amster dam (4). Eere-afdeellng harmonie: Excelsior. Noord- scharwoude; Zaandanjsch Westerspeeltuln, Am- stezdam (5); Stedelijk Muziekkorps, Den Hel der Excel De tusschen treklkng strijd. een mildere stemming had kunnen Phoebe, het paard dat haar vader haar verjaardag had gegeven, het paard, waarvan ae hield of bet oen menacheiijk wezen was! Voor het goed tot haar doordrong, was ze den jongen Jack al gevolgd naar de stallen. Wat ta dat? vroeg ae. toen ae bij de deur kwamen. Phoebe hinnikt, antwoordde Jack. ae heeft uw stem herkend. Phoebe, schat, herkan Je me? Het was een overbodige vraag. Het lichaam van het dier trilde, toen het haar hand langs zijn kop voelde. Mijn schat, mijn schat, herhaalde het meisje, ik ben aoo blij, dat je me niet verge ten bentl Vergeten! Het hinniken van het paard was aoo veelaeggend als een menschelijke stem. Ze ziet er goed-verzorgd uit, niet? vroeg de jonge Jack. Ik zelf heb hav verzorgd. Ik kon niet toestaan dat een van de stalknechts bet deed. En de box heb Ik zelf schoon gehou den. Weet u waarom Ik dat gedaan heb? In de hoop dat u het eens te weten aou komen en er vriendelijk door gestemd aou zijn. Maar Ik bta vriéndelijk Bestemd, aal Han den tijd, wanneer ae uw eigendom zal zijn. De heb dezelfde box voor haar bewaard en er Is geen paard to Cornwall, dat beter verzorgd wordt. Wilt u niet meegaan om te sten of ae u herkent? Jonge Jack had een verztandlgen zet gedaan: hjj zou niets hebben kunnen bedenken, dat haar to brengen, haar op AMSTERDAM, 10 Mei. Veemarkt. 337 vette Kalveren: le kwal. 046—0.64. 3e kwal. 0.44— 044. 3e kwM. 0330.40 per K.G. levend gewicht. 30 nuchtere Kalveren 3.00440 per stuk. 31S Varkens: Vleeschvarkens, wegende van 90—110 K.O. 038—039. zware Varkens 0 36—038. vette Varkens 033—0.35 per K.O. slachtgewicht. 4 wagons geslachte runderen uit Denemar ken. Marktverloop. Vette kalveren groote aanvoer, eerste kwaliteit willig en prijshoudend, de an dere soorten traag en de prijzen lager. Varkens weinig aanvoer, geen handel, meest voor gros siers bestemd. BROEK OP LANOENDIJK. 10 Mei. 7500 K.O. Deenache Witte kool 0.60140, 346 boa Rabarber 1.90 3800 K.O. Bieten 0.60. BEVERWIJK. 9 Mei Coóp. tuinbouw Vrije groenten- en frultv. NA. Spinazie 1520 ct.; pos telein 6075; ala 15—48 per klat: Aapergea 34 - 36; rabarber 34 ct.; radijs en atelen 1143U c. per boa; Holl. witlof per 100 pond 4508.50 ENKHUIZBN. 9 Mei Vlach 6 vaartuigen met 134 pond Hoekaal 0.330.43 per pond; 47 pond Hoekbot 35.40. GRONINGEN. 9 Mol. Graanbeura. Inlandache rogge 3 60—3.90; wlntergerat 3.704.00; somor- gerat 3.75—4.00; haver (wit) 3 50—345; zwarte haver 3 604.00: karwjjaaad 1723: bultenl rog- fe 4.404.65; bultenl. gerat 3 BO430; ronde mate 1.90—4 20; platte mala 3.603.90. NOORD-SCHARWOUDE. 10 Mei. 2300 K.O. Uien: Drielingen 1.40. Uien 3.503.70. Grove Uien 3.60. 6800 K.O. Kroten 050. 6400 K.O. Roode kool 4 60—6.30. Idem doorschot 1.103.10. 35800 K.O. Deenache Witte kool 0.601.30. Idem doorschot 0.60. 6000 K.O. Oele kool 3.103.90 Doorgedraald: 6800 K.O. Kroten on 3400 K.O. Deenache Witte kool. PURMEREND. .9 Mei. Kaasbeura Op de gehou den Kaaabeurs werden verhandeld 23 partijen, wegende pl m. 67000 K O. Handel vlug. Hoogste prfla 33.00 per 100 pond. WOERDEN. 10 Mei Kaasmarkt Aan voer 270 partijen, le soort 28.— tot 28 50, soort 31.— tot 34.—. Handel matig. WARMENHUIZEN. 9 Mei Heden besteedde men voor: bleten 0 80; gele kool 140150: gele kool 3e soort 100: roode kool 4.60: witte kool 1.30—1.30 per 100 K G WOONUM. 9 Met. Witlof I 0 190.36, Idem II 0 110.17, Idem III 0.080.10 per K.Q. Uien 140 3.10. Bloemkool le soort 0.130.14, idem 3e a. 0.060 06 Wortelen 7.001300. Sla 050130. Postelein 11 10. Radijs 100—150 ZWAAG. 8 Mei. Veïllngsver. ..Bangert en O." Tomaten A 43.50; B 45.C 37.CC 37.— per 100 K.G.; spinazie 1.406.10; witlof 1334: por selein 1317.60; alaboonen 70—103: snljboonen 83: peulen 5366; aardbeien 100156: aardap pelen 1834; bloemkool 914.70; sla 0 70230; radijs 1.003.10: rabarber 34; andijvie 0.70 2.30; komkommers 1317; perzlkken 919. Een Ingezetene van Heemskerk, G. J. d. P_ die onder Uitgeest in den avond van 5 Maart zou hebben gereden in een auto met maar één brandende koplamp. Tilstra had echter het num mer en letter G. 26856 behoorlijk genoteerd, dus had de Kantonrechter geen bezwaar den ver dachte tot 5.boete of 5 dagen te veroor- deelen. De zandrijder J. C. v. d. Mart uit Heemskerk chauffeerde op 10 Februari een vrachtauto, be laden met 3% ton zand en raakte alstoen te Oudorp op den Achterweg de vrachtauto, be en dit blad zijn Ingevolge de veraekertngsvoorwairden tegen f Qfl/in bU levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f by een ongeval met f bij verlies van een hand f 1 nP py verlies van een f Cfi by een breuk van Jtfl by verlies van to ongevallen verzekerd voor oen der volgende uitkeerlngen Z aJC/VCZa”* verlies van belde armen, bolde boenen of belde oogen f doodelyken afloop t oen voet of een oog f 1 duim of wyavlnger v(/»~been of arm* YVe* andoren Tl Tiger me afdeeling fanfare: Jeugd Fanfare Con cordia, Ooetzaan. IHe afdeeling harmonie: Beverwyksche Harmonie Kunstzin, Jullanadorp. He afdeeling fanfare: Jongelingencorps Klein maar Dapper, Den Haag (1). Ile afdeeling harmonie: Apollo. Wleringen (3). I» .afdeeling fanfare: 8t. Caecllia, Helloo (3); Harmonie. Wleringen: Knallen Nleuwendammer- ham. Amsterdam-Nd. (4) land. Broek In Waterland. Ie afdeeling harmonie: Muz. vereeniglng Ajnsterd. Lichtfabrieken. Amsterdam. Afdeeling uitmuntendheid Harmonie: Alcma- ria Vlctrix, Alkmaar; 8t. Caecllia, Amster dam-Nd. (5). Super-eereafdeeling Een te Schoorl wonende 29-jarig arbeider Minze W. werd om een of andere oorzaak he vig verstoord op een hond en wierp hem zóó krachtig met een steen, dat het getroffen dier op de plaats stierf. Het dier bleek het eigen dom te zyn van den heer P. Proot, postbode aldaar, die thans van den verdachte f 15 schadevergoeding vorderde. Het UJk van den hond Is nimmer terecht gekomen. Verdachte beweerde spyt te hebben over zyn drlftdaad. Eisch f 10 boete of 10 dagen. Vonnis conform met toewyztog der civiele vordering. cy. Ik wist niet dat jy Phoebe had gekocht en honderd keer heb Ik me afgevraagd wat er van iuMr geworden was. ZIJ wacht op u. riep de Jonge Jack uit, en ze zal altyd van u zijn, tot u haar komt opeischen. Weet u zeker, dat u bet huis niet wilt zien, miss Nancy? Neen, neen.... Ik zou het niet künnen Waarom niet? Het ta van u. zoodra u wilt. Jack Beel was een gevaarlijke tegenparty op dat oogenblik. Onder gewone omstandigheden zou Nancy zelfs niet aan hem denken, maar nu was hij een middel om het oude huis temy te krijgen. En meer dan dat: hy was goed ge weest voor Phoebe, had haar verzorgd, gevoed, haar laten rijden, Allee, omdat zy van het paard gehouden had. Laten we een ritje maken drang -Tark aan. Ik heb zelf een goed rijpaard en we kunnen gaan waarheen u wilt. Hier is uw oud zadel ook terug. Nee. nee.... ik aou het aoo graag willen, maar Ik durf niet, ik durf niet.en ae storm de de box uit, terwijl Phoebe verwijtend hin nikte. Nauwelijks was ae buiten, at ae hoorde een hond blaffen en het rennen van pooten In het zand. Benige seconden later blafte het dier van vreugde. Het is John! riep het meisje uit. John, brave hond, ken Je me nog? Op 23 Maart JJ. achtte de te Llmmen gesta- tionneerde brigadier der Ryksveldwacht Joh de Koekoek zich verplicht proces-verbaal op te maken contra den 34-Jarlgen transporteur Dirx B. te Helloo, op grond van het feit, dat met een aan dezen expediteur behoorenden vrachtauto, bestuurd door den in zyn dienst staanden chauf feur N. Rood, werd gereden op het rijwielpad, zoodat de wielryders moesten afstappen of om rijden over den ryweg, wat verboden ta. Reeds herhaalde malen had De Koekoek tegen deze overtreding gewaarschuwd, doch hem werd ge antwoord, dat men vergunning had van den technischen ambtenaar van Ryks Waterstaat en dat men zich dus niet aan het optreden van den brigadier had te storen en deze overtreding toch niet zou worden vervolgd. Natuuriyk liet De Koekoek zich niet intlmldeeren. Behalve de verbalisant waren thans als ge tuigen aanwezig genoemden hoofdingenieur tn de technisch-ambtenaar v. Waterstaat Teunis Bernard. De heer Krayenhoff van de Lever, gewapend met een groote situatiekaart, adviezen van den Hoogen Raad en andere paperassen, direct tameiyk agressief op en waar ambtenaar onmiskenbaar biyken gaf, zich niet in een hoek te laten drukken, was de atmoepheer al heel gauw met electricitelt geladen. De heer Krayenhoff gaf nameiyk te kennen, dat deze overtreding was geschied op zyn bevel en dat hy zich beschouwde in casu als de hoog ste autoriteit, optredende in naam van den Minister van Waterstaat, terwyi de rykspolltle in dit geval niet het minste medezeggenschap kon worden toegekend. Meneer Krayenhoff achtte het noodzakeiyk, dat de werkzaamheden op deze wyze geschied den. in de eerste plaats omdat naar zyn mee- ning de veiligheid van den ryweg daarmede was gediend, maar bovenal in het belang van de financiën des ryks, omdat, Indien de auto geen gebruik kon maken van het rijwielpad, de kosten zooveel belangryk hooger zouden zyn. Aan de hand van zyn instructie, het rijks- wegen-reglement, arrest van den Hoogen Raad, aanschryvlngen van Ministers van Waterstaat m Justitie, trachtte de heer Krayenhoff voorts aan te toonen, dat hy hier ten volle gerechtigd was de lakens uit de deelen met voorbyziening van de autoriteit der rykspolltle. Ook de technische ambtenaar Bernard geheel van dezelfde meenlng. Maar de Ambtenaar liet een geheel ander ge luid hooren. In een uitvoerig en welsprekend betoog ra felde mr. de Bruyes Tack stuk voor stuk de op vattingen omtrent de superioriteit van Water staat in het gegeven geval uiteen. De Ambtenaar betoogde, dat het Ryk de die naar Is van zyn eigen wetten en niemand, ook de Minister zelf niet, gerechtigd is deze wetten te verwaarloozen. Voorts bestreed spreker in extenso hetgeen door de vertegenwoordigers van Waterstaat naar voren was gebracht en concludeerde, dat hier geen noodzaak bestond, dat de berooide schat kist geen motief was om met twee maten te meten en zelf te overtreden wat aan anderen was verboden. Met ernst waarschuwt de Ambtenaar den aan nemer der werkzaamheden, om niet door te gaan op deze wyze de verordening te saboteeren, om dat hy zich thans niet kan beroepen op de auto riteit van den hoofdingenieur van Waterstaat, die volkomen onbevoegd was dergeiyke bevelen uit te vaardigen. De Ambtenaar prees brigadier De Koekoek als een bezadigd rijkspolitieman, die niet anders had gedaan dan zyn plicht. Tenslotte gat de Ambtenaar als zyn overtui ging te kennen, dat de Kantonrechter aan wien de zaak ter beoordeellng was voorgelegd, door zyn uitspraak het gezag der Justitie zou be krachtigen. Waar echter de verdachte kon worden geacht te hebben gehandeld in goed vertrouwen op het bevoegd gezag, wilde de Ambtenaar volstaan met het vorderen van een geringe geldboete van f 1.— of 1 dag en het overlatende aan het oordeel van den Kantonrechter om krachtens zyn bevoegdheid geen straf op te leggen. De volgorde aldus: ten nadeele van mej. C. zyp in een danslokaal te het damestaschje Rechter geïnspireerd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16