Voor den ONGEVALLEN R E D E BANK H A V V.A.M.I-ROOMIJS DROSTE i BURG LINOLEUMWAS 100°|o Nederlandsch fabrikaat N I EU WE SIMON DE WIT Drukkerij „Ons Blad” ■■■iiiiim Fa. Jb. NIEUWLAND Stervende Binnenzee door FrodThoBM 2e ALKMAARSCHE KRUIDENIERS BEURS HOESTPILLEN Verhuisd: A. VOLGER van Metiusstraat 1 naar Lyceumstraat 38 Aaa dit adres worden bestellingen ran Chemische fabriek „Burg” aangenomen LEVENSPOSITIE K ge5 ZOT dit Bei ges bei get vei doe nie 106 me set en arl vai dei nie Ha bU (m INTERNAAT JAN EEKEN SPOORSTRAAT 54 TELEFOON 122 C. HES M.Preijer&Zoon ALWEER GROOTE PRIJSVERLAGING! ’N ZOMERZOTHEID 7 HENRI SANDERS ROKIN 8 AMSTERDAM NOLLANOSCN KLOOSTER ALGEMEEN MOEDERHUIS vraagt geld ter leen tegen 5 rente met opzegging van 6 maanden INLICHTINGEN BIJ G. J. KNÜWER Oosterstraat Schagen AANBESTEDING GEEFT GEEN oud papier, oude couranten of tijdschriften aan den vuilnis man mede, die hiermede ver legen is en die het brengt naar de vuilnisbelt, waar het nutte loos wordt verbrand, maar staat het af aan het Liefdewerk „Oud Papier”, dat werkverschaffing beoogt. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD HALVE I 1.00 ENORME KEUZE Kijk zoo’n SCHIEDAM Dr. E. Hoekstra’s MODERNE HOORNEN BRILLEN f 2.-f 2.50 - f 3.-f 4.—- GRATIS OOGONDERZOEK ter correctie der refractie, met het allernieuwste toestel. D. A. B A K K E R SPECIALITEIT IN PRIJSCOURANTEN Dr. J. B. MEENK’s RECEPT HELLING’s KWALITEITSTABAKKEN TABAKSFABRIEK „DE MOOR” FIRMA JAN HELLING ZOON MOSTERD8TEEG L BAKERCURSUS WTT-GELE KRUIS Zes nieuwe Droste bonbons! pRUSI van van in DEPOTHOUDER VOOR ALKMAAR: TELEFOON 500 VERTROUWEN Zaadaarkt 66, Alkaaar „De Goudbron voor de Huisvrouw” WINKELS door geheel Nederland afdeeling ZIJPE-CALLANTSOOG van het WITTE KRUIS HOOGSTRAAT 12 OOK IN KLEINE VERPAKKINGEN omstreken MEI Entrée 25 ct. HOLLANDSCHE SWEEPSTAKE 18436: 199.868 - 54SS: 54.666 1929*46606. Zit niet bij de pakken neer ADVERTEER! DE BILT SEINT: DAMES, koopt Uw Wandelschoentjes in FEIJEIji’8 8CHOENMAGAZUN, LANGE8TRAAT 59. TELEF. 208. OP ANKEN in groote verscheidenheid. VAN DELFT’a Kinderwagens en lago prijzen ALKMAARSCHE NAAIMACHINEHANDEL A. HILDERING bij aankoop DEZE WEEK EXTRA- LAGE PRIJZEN 5 pond gemalen Spek 5 pond rauwe Reuzel 5 pond mager Rookspek 5 pond vet Rookspek AL IS DE WINKEL NOG ZOO VER. TOCH ROOK IK HELLING'S „POPULAIR" RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ van „EIK EN LINDEN” PROBEERT Noord-Hollandsch Dagblad, Algetn. Vergadering op DINSDAG 18 MEI 1933, des avonds te 8 uur, ten huize van Wed. J. BROER te Schagerbrug. In Vanille, Mocca, Vruchten of Combinatie Per H cup 10.75 - Per ’fl cup f 1.25 Blijft in origineels vsrpakking 2 uur koud WORDT OOK AAN HUIS BEZORGD! Prima Slaolieper heele flesch 29 ct. Gesteriliseerde Azijn, per groote flesch 9 ctv Schijven Ananasper groot blik 17 ct. Appelmoes, van de allerfijnste goud- reinetten per kilo’s blik 29 ct. Prima Huishoud jam, in verschillende smakenper pondspot 22 ct. Limonade Gazeuse, in verschillende smakenper groote flesch 12^2 ct. En ziet verder de verschillende prijzen onze etalages U koopt prettiger en goedkooper bij WITTE SAMOS GALIPOLI COGNAC Na. 1 ADVOCAAT VOORBURG ZOETE SCHILLETJE VOORDAM C 8 - TEUEF.25 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB TOONEEL, FILM, MUZIEK EN DANS lllllllllllllllllllllllllllllllll^ mm HARMONIE.BIOSCOOP ENSEMBLE JULIA DE GRUTTER per H. 1.00 1-35 2.50 1«5 2.10 1.35 2.10 HOF 6 TEL 433 ALKMAAF KATHOLIEKEN Georganiseerd door de afdeeling Alkmaar en omstreken van den NK.B. in de groote zalen der Harmonie W- VAN MAANDAG 15 MEI TOT 20 MEI 1933 -WW Bij uwen winkelier, aangesl. bij den N.K.B. zijn gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar oUde Hagel 10 cents .JUEI VRAAGT PRIJSCOURANT 5 ALTIJD WELKOM! til „Mijn voeten? Nu, dat i» dik in orde. Sedert ik den raad 99 99 99 99 20 VOOT L HEILOO. Onze clienteele bezorgen ons regelmatig andere koopers. heeft Meubelfabriek NEDERLANDSCH FABRIKAAT Metworst Bloedworst Leverworst 1.75 225 onze nieuwe f 1.80 per flesch van plm. 300 pillen. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten en bij Apotheek fr W( m er iu KATHOLIEKEN. WEET GIJ, dat de oorlog millloenen dooden en ver minkten heeft gekost? En nu zwijgen wij nog van de ongelukkige nabestaanden en den droeven nasleep tot op den huldigen dag, op zedelijk en economisch gebied. WEET GIJ. dat een volgende oorlog nog veel ver schrikkelijker zal zijn, met zijn bomaanvallen en stikgassen, waarvoor niemand, geen vrouwen en kinderen, veilig Is WEET GIJ op welke wijze gij ons het beste meehelpt aan onsen strijd tegen de vernietiging der be schaving? Door U te abonneeren op het maandschrift van den R. K. Vredesbond, ..Pro Pace” (Voor den Vrede;, dat 2.50 per jaar kost, d.l. 5 cent per week. Draalt dus niet, helpt ons en geeft U nog heden ais abonné op. Even een briefkaartje aan Ko de Haan, Actiebureau R- K- Vredesbond, WlUemsplein 1, Rotterdam. tx b< er ei D lei dr d U n st d< d nr. Pi i wel nie dei led nie sc h kei en doe tigi en jan eer Ws voc get dot der laa I aU< wai ver tigi ver boi hij len rin lab len lini Postgiro 19154 - (Zogolkosten f 0.50) - Vraagt inlichting^ Volledige trekklngslijsten zijn vanaf Donderdag aj. aan ons kantoor verkrijgbaar, ook voor houders van doorloopende loten. N.-H. GELUK8KANTOOR L. PRINS 38 Kanaalkade 38 - Alkmaar Enbof-loten verkrijgbaar SPECIAAL INGERICHTE KAMER VOOR GEDIPL. OPTICIEN - TUINDORP Groote fln. instelling wenscht voor uitbreiding aan te stellen DEGELIJK R. K. HEER. Bij geschiktheid na korten proeftijd sa laris en provisie. Br onder No. 30405. bureau van dit blad. ▼▼f Of ▼▼VtfWwVWOTff VTVOWOOff vw wi on m< de mi ge kil de KL 1 va de: mt nii de; eei ap vol vre 1 alg ZIET ONZE ETALAGE LYCEUM voor Meisjes ..ONZE LIEVE VROUW TER EEM” ■aa de Daem Fockemalaan te AMERSFOORT Tevens extemaat v. Amersfoort en Omstr. Het gebouw, gelegen a. d. Hoofdweg naar Utrecht, heeft oentr. verwarming, koud en warm str. water, vaste waschtafels. lift, afzonder! slaapkamer voor iedere leerlinge, tennisbanen enz. enz. Tot 1 Sept. 1933 kunnen leerlingen aangegeven worden voor de eerste klas. M Prospectus en inlichtingen aan te vragen bij de Zusters van O. L. V. te Amersfoort, Zuidsingel 38 Stort nieuwe energie in uw lichaam, door den zwaren druk weg te nemen, die zich als zenuwhoofdpijn openbaart en uw geheele gestel ondermijnt. Gebruikt de Zenuwhoofd- pijnpoeders van Dr. J. B. MEENK a 5 cents per stuk. Verkrijgbaar bij H.H. Apothekers en Drogisten. Portret en driehoekzegel E. M. B. moeten aanwezig zijn. 1 tit< wil ma sta var ver gei led Int dat get till zoo vas Du net zijr als ren mii mei gev gei me mu 1A0 1.50 1.25 1.00 4 pond doorr. Varkenslappen 1.00 5 pond rauw Koevet 5 pond gesmolten Koevet 4 p. Ossen- en Varkensgehakt 1 00 4 pond Saucijzen 1.00 2 p. Ossen- en Varkensgehakt 0.50 ------ 1.00 1.00 0.30 030 Het devies van lederen rooker zij 10 CENTS PER HALF ONS, GROF-MIDDEN EN KRUL. MORGENAVOND OPENING van de KONINGSWEG 35 - ALKMAAR (v/h 8 jaar werkzaam geweest bij BOTMAN) SPECIALITEIT IN FUNE VLE ESC KWAKEN. Als openings-reclame t/m Zaterdag bjj aankoop van f 1. POND METWORST CADEAU. Beleefd aanbevelend. PALET3 D OR DROSTE S TRUFFELS - CARANGETTE3 Door steeds als beginsel te volgen: eerlijke, en solide bediening, duurdere als de goedkoopere soorten. Ontwerpen van bekende Architec ten en ontwerj>ers, o.a. van Jan Wils, van Engelen, Oroen. Wijnhandelaar* Likeurstoker* 3 pond doorr. Ossenlappen 2K pond doorr. Ossenrollade pond Hamspek M pond Pekelvleesch onze Worstsoorten; zij munten uit in kwaliteit en smaak per 5 ons OW 030 0.20 NAAR OTTO VAN 08 voor 'n prima, eigen gemaakt HEERENCOSTUUM tegen 'zeer lagen prijs. In zwart, blauw en de mode kleuren. GROOTE KEUZE. OTTO van OS LAAT - ALKMAAR - LAAT De koopers komen te rug.... en het eerst bij zaken, die zorgden dat ze bekend bleven I Adverteer bescheiden.... goed.... doe bet in dag bladen met een koop krachtiger! lezerskring. Adverteert In het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Het R. K. Dagblad met den belangstellenden le zerskring. HM zal U baten. HOF 6, ALKMAAR, TELff. 433 Ongetwijfeld de groot ste monsterzalen In meubelen. Geopend van 912 en IK—5J4 u. 's Zaterdags van 91 en 2S—5 uur. VRIJDAG 19 MEI 1933. des na middags 2K uur zal in café ..De Bruine Hengst” te Blokdijk, gem. Blokker, voor rekening van den Heer H. Davldzon, worden aan besteed: HET BOUWEN VAN EEN CAFé, WOONHUIS MET GARAGE. ENZ. Bestek en teekening zijn ad f 5 per stel verkrijgbaar. Noorder Dracht B 222 te Blokker. Mits onbeschadigd, worden bestek en teekening binnen 8 dagen na aanbesteding terug genomen voor f 2.50. De architect: K. KOMEN. AFSLAG 8CHAPENVLEE8CH Vleesch met been 1S Zonder been, doorregen 20 Karbonade 25 Magere Lappen, zonder been 30 Aanbev. J. KORVER, St. Annastraat Alkmaar. Permanente garantie. Dit beteekent heel wat. Punten van behandeling, o.a. goedkeuring rekeningen, vast stelling begroeting, statuten en jaarverslagen. ALKMAAR en OMSTREKEN. L'1 n echter op, dat U «or den door U betaalden ook Droele- Kwabteii oatrangt. De ■aam Droate ataal oo elke bonbon. P Een wrijfdoek met wot Shell Vloerglons in de knuistjes, even heen en weer ermee over den vloer en woorochtig... het glimt! Zóó gemak- kelijk en zóó licht valt het wrijven met Shell Vloerglons. De huis vrouw bereikt er dan ook een stralend ef fect meel Vraagt Uw drogist naar mot'bus, tram, spoor, «nz. zijn aan de orde van den dagl Voor slechts F2.5O jaarpremie kunt U zich reedt f 5oOOOe- bij overlijden f lOnOOOa- bij invaliditeit tengevolge van zoo'n ongeval verzekeren bij de Boodschappen voor afhalen kunnen gericht worden aan h*t pakhuis T-aat, Vrouwen en jonge meisjes tus- schen 1940 jaar, die roeping gevoelen te worden opgeleid voor de verzorging van Moeder en Kind, tevens het waarnemen der huishouding tijdens den Kraam tijd, gelieven zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk op te geven bij Zr. Beljerbergen van Hene gouwen. Parklaan 35. Haarlem, of bij Zr. Koopman, Mient 18, Alkmaar. Grenzeloos is keuze; steeds modellen. kreeg tchoenen van Wildeman in de Magdalenenstraat te dragen, heb ik nergens geen last meer van.” „Heb je schoenen met ingebouwde steunzolen genomen?” „Neen, die had ik niet noodig. Wijdeman raadde voor mijn voeten die aan met een wijdte voor zes teenen, een specialiteit van hem. Nu, ik moet zeggen, die zijn perfect, heb nergens geen hinder meer van, al loop ik ook den heelen dag. Ja, die Wijdeman heeft me een weldaad bezorgd. Schrijf het adres op: MAGDALENENSTRAAT 16, WIJDEMAN.” Vlot geschreven en rijk geillustreord vormt dit book een blijvende herinnering aan di oude Zuiderzee Verkrijgbaar bij Drukkerij .1 Kasteel van Aemstel”. N. Z. Voorburgwal 8873. Amsterdam 4 030 af gehaald of S 1. franco per port - Giro 32884. Het depót van het bekende AM8TERDAM8CHE STOFZUIGER- HUI8, Vijzelstraat 5 en Haarlemmerstraat 41, A’dam; Steenweg 31, Utrecht; Groote Houtstraat 94, Haarlem, vertegenwoordigd in GEBOUW „DE UNIE” - ALKMAAR Alleenverkoop van het technisch volmaakte zulgwonder Electro- Fort f 35, f 42.50 en f 58. Enorme zuigkracht, radlostorlngvrij. gerulschloos met 3 jaar garantie. Deze machine draait in een onzer filialen te Amsterdam onafgebroken 3500 uur in de etalage, d.W3. bij gebruik van 30 min, per dag meer dan 21 jaar. DONDERDAG 11 MEI - 8 uur - 75ste Opvoering van Studentengrap in 7 tafereelen, naar het veelgelezen boek van CISSY VAN MARXVELDT, in de bewerking van Dom. de Gruyter. De meest bekende figuren uit het boek vindt U thans in werkelijkheid op het tooneel terug, o.a. PITJULIA DE GRUYTER ELLA HEUVELING LOUISE KOOIMAN OERRIT JAN RIEN VAN NOPPEN Jhr. PADT v. HEYDENDAEL F. STERNEBERG SCHITTERENDE PER8OORDEELEN. Prijzen f 0.60, f 1.— en f 1.50. Alle rechten inbegrepen. Plaatsbespreking van 11 tot 3 uur. Alkmaar, Lindegracht gewonnen. geen onwaarheden verkondigen, prima waren tegen den laagsten prijs te bieden, zoowel in de Koopt niet in winkels waar onzedelijke lectuur of N. Malthustaansche artikelen worden ver kocht of voorhanden zijn. Koopt aan Sta tionsboeken kasten ALLEEN DIe LECri’u U R. BTELKE GEEN GEVAAR OPLEVERT BIJKANTOOR AMSTERDAM - DAMRAK 95/86 - TELEFOON 32028 BIJKANTOOR DEN HAAG - H. N1EUW8TRAAT 34 - TELEF. 117383 Tegen zeer aantrekkelijken prij»; 35 en 40 ets. per ons, kunt U nu onderstmnde nieuwe Droste-Bonboos verkrijgen: PiKANTAS MAROCANA'S PITE FOURRÉE 99 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 17