u PROVINCIAAL NIEUWS Hoe werkt ASPIRIN Ai w JCd leed wut eiken da$ MARKTEN Wisselkoersen J-1 A KI AANBESTEDING WOENSDAG 10 MEI UIT HET BOLLENBEDRIJF 5l HOOGKARSPEL VE1LING-OVERZICHT Parmerend NIEUWKOOP FA1LL1SSEMENTEN ZWAAG PURMEREND NA HET CARNAVAL Steekpartij in den nacht Zondag 9 Juli 1933 TER AAR BLOKKER Lathyrus Tentoonstelling TEXEL BOVENKARSPEL Zondag 16 Juli 1933 ENKHUIZEN VOLENDAM RIJST NAAR DUITSCHLAND Regelingscommissie ingesteld WER VERSHOOF <s>: Zondag 23 Juli GROOTEBROEK Buitenlandsche onderscheiding o Academische examens Weerbericht INDISCHE POSTVLUCHTEN HEILOO VEI WARMENHUIZEN Lï WEESP BOVENKERK De „Oehoe” vertrekt Donderdag GROOT NATIONAAL CONCOURS TE HEILOO P.K g-® 43. TO Aa linge word De uitvoering van het •aneeringsplan PROV. STATEN VAN NOORD- HOLLAND HOOGKARSPEL De architect: K. KOMEN. de wereld Voor Harmonie en Fanfare korpsen norgde por- De afgeloopen week was het vooral de bloem- V keurtng. In de maand April wer- volgorde van optreden der korpsen is Fanfare, harmonie: De Eendracht. voor Broek In Water- Muz. vereeniging ▼oor Eeni het DINSDAG, 9 Mei. kool I 1919 uit beid heeft een tyoer van rijst In Raadsvergadering. Afwezig met kennisge ving de heer C. F. van Asseit. Benoemd wordt tot lid der commissie van toe zicht op het L.O. de heer M. O. Ottenhoff. Oed. Staten hebben laten weten, dat hun een staat moet warden overgelegd, waaruit blijkt, dat de opbrengst der voorgenomen straatbelas- tlng, ook aan het onderhoud van straten en we gen wordt besteed. Dit zal gemakkeljjk zijn. om dat de opbrengst deze belasting de gemaakte onkosten bij lange na niet dekt. Aan het BK. schoolbestuur wordt een vergoe- Naar wij vernemen is de voordrachtkunste naar Albert Vogel (L. A. Antling Vogel) door Z. M. den Koning van Roemenië bij bevorde ring benoemd tot commandeur in de Kroonorde van Roemenië. Opbrengst eoüeete De Emmabloemcollecte ter bestrijding van de TBC. heeft opgebracht 22.35. to or een zoon 8300, Hoor Amst Hu 1933 bulte Amst Rece 3M t Amst Voe OND De aldus: Mix 58.40 9.77 34.30 41.9214 42.80 2.19 I3.OTM 1.40 21JS De hield Alkn De Guld tuurt sche ganii van 1 mode hand Alkm der I ingez schril De der I I aanw geme bijeet bijzot den l hij di burea lighel werp archii het g I de cl, Berke moelli organ De welko en ste gen v plaats hooge uiting vereei het oi tuarst sche het rl kan k toegei kun dl I vereer peil, v registi toekor mocht te blij Aan archie ingekc Berkei Kingn verg ad heerer Besl zal wi dossiei werklc Berkei gaand, len ve Ir. 1 Kring docum de or< deze si ten eii verkrij De voorde voor d Alvo het oi tenkab van archlel en nlei stad A Bannelasten. In e~n vergadering van het bannebestuur Is besloten de Bannelasten dit jaar met 1.per HA. te verlagen. zijn Canada. Broeder Cornells was reeds eerder gedurende zes Jaren In de Missie werkzaam. Naar de Missie De Eerw. broeders Theodo- rus (J. Kwakman) en Cornells (K. de Boer), van hier vertrokken naar de Missie in April 1933 1.452350 KG. 375.475 K.O. 1.061.476 K.G. 7300 K.G. 8325 K.G. 1325 K.G. 1.180 K.G. 39367.07 ding volgens art. 100 toegewezen voor de 8t Petrus Canisiusschool van 3470.86 en voor de St. Theresia.-chool van 3347.36. Naar aanleiding hiervan zal een geldleening moeten gesloten worden van 30.000, mede ter bestrijding van de bulzennetultbreiding te Naarden. De raad eischt echter eerst de overlegging van een staat .van uitgegeven geld. Dit staatje komt ter tafel, waarna na veel gepraat de leening wordt goed gekeurd met 84 stemmen. Besloten wordt de gasverbruikers niet langer het zegel te doen betalen. De raad keurt tevens goed, dat aan E.M.M. de eerepennlng der stad Weesp Is toegekend. Bij de rondvraag wordt door den heer Hout man gewezen op het rattengevaar In de Vecht bij het zwembad. Wethouder Oor zegt, dat dit reeds zijn aandacht heeft en B. en W. in dezen diligent «Un. Nog wordt besloten het terrein en de gebou wen der voormalige gasfabriek te verhuren aan de heeren Kattenburg en Nutkewlk voor het op richten van een fabriek van waterdichte stoffen. Hierna—slulting. Weldadigheid. Mevrouw Posthuma. die de pop der fancy fair der St. Vlncenthisvereenlglng had gewonnen, heeft deze teruggeschonken, om ze te besteden voor een liefdadig doel, b.v. te geven—aan het RK. ziekenhuis alhier ten be hoeve van zieke kinderen. April 1933 747325 K.G. 201.100 K.G. 647.900 K.G. 62.125 K.G. 6300 K.G. 42300 K.G. K.G. TILBURG (R.K. Handelshoogeschool)Gesl. voor het propaed. ex. In de handelsw. mej. J. O. M. Bastlaenen te Tilburg. De „Pelikaan" op de thuisreis la Dinsdag te Athene aangekomen. Kerkelijke gezindten Blijkens den officiee-' len uitslag van de volkstelling zijn in deze ge meente de kerkelijke gezindten: Roomsch- Kathohtken 2231, Ned. Herv. 1117, Ger. Kerken 475, Chr. Ger. 29, Remonstrant 7. Doopsgezind 2, Ned. Israëliet 1. andere gezindten 3, geen kerkgenootschap 42. Totaal bevolking 3907, waarvan 1998 mannen en 1909 vrouwen. Het elfjarig jongetje van den landbouwer J. te Mook viel van een boerenkar en brak den halswervel Het knaapje was op slag dood. Dinsdagnacht Is op den weg te Velden bij Venlo een Dultache vrachtauto uit Dusseldorf, geladen met groenten, komende uit Delft, door de tram aangereden en vernield. De chauffeur van den auto werd zeer ernstig gewond. HM is naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht. Men vreest voor «Mn leven. Zijn vrouw, die eveneens In den auto geseten was, bekwam geen letsel. Het slachtoffer van het motorongeval te Olrschot, die daar tegen een muur opreed en naar het St. Ellsabeth-ziekenhuls te Tilburg moest worden overgebracht, Is aldaar aan de gevolgen van de botsing overleden. Naar wy vernemen zal de door de regeering noodig bevonden registratie der bedrijven en Inventarisatie van de beplante oppervlakte met hyacinten, narcissen en tulpen zeer spoedig ter hand genomen worden. Door het Departement zijn de voorbereidende maatregelen reeds aan gevangen.^ De registratie zal gemeentegewyze geschieden onder leiding van de burgemees ters. die door vakkundige controleurs Sullen worden bijgestaan. Verder vernemen wij. dat te Haarlem een bureau voor den regeeringscommlssaris Wordt Ingericht van waaruit voorzien wordt in de regeling van het toezicht op den export. Alles wordt met den meesten spoed voorbereid om de vertraging, die reeds ontstaan Is, zooveel mogelijk ongedaan te maken, meldt het „Wbld voor BI.". R. K. V. V. „V. w.” De R K. Voetbal - vereeniging „V. V. W.” vergaderde ter bespre king van de viering van het 5-jarig bestaan der vereeniging. Besloten werd deze te houden op Zondag 14 Mei. De dag zal worden Ingezet met een algemeene H. Communie der leden. Des namiddags optocht door het dorp met medewer king van de Harmonie „St. Caecilla”, waarin alle leden In tenue moeten meeloopen. Daarna hebben wedstrijden plaats op het terrein; tevens zullen op het terrein attracties worden gehouden Donderdag daarop zal In het clublokaal van de wed. Orooteman een feestavond gehouden worden voor de leden met hun dames. Besloten werd in het as. zomerseizoen geen nederlaagwedstrijden te houden, ook zal niet worden deelgenomen aan genoemde wedstrijden, door andere vereenigingen daartoe uitgenoodigd. Ten slotte hoopte de voorzitter op het goed slagen der lustrumviering. >n de verrichtingen van het bloed, die men egt aan te duiden, in de war, zoodat zidi vormen, welke met het bloed in het cen- 34.6TK 48.04 "I 3730 41.6) 42.80 2.11 13.00 7.40 21.36 Op 7, 8 en 9 Juli as. zal te Aalsmeer door de Ned. Lathyrus Vereeniging in samenwer king met de Vereeniging de Afdeellng Aals meer v. d. Kon. Ned. MM. voor Tuinbouw Plantkunde en de Vaste Keuringscommissie van dezelfde maatschappij. In het gebouw van de N. V. „de Oude Veiling” de 6e Nationale Laihyrus-tentoonstelling gehouden worden. In 1932 werd deze tentoonstelling, die zeer goed geslaagd is te Bilthoven gehouden. De te Aalsmeer te houden show zal deze verre overtreffen. AMSTERDAM. 10 Mei. Veemarkt. 337 vette Kalveren: le kwal. 036^-0.64, 2e kwal. 0.44 034, 3e kwal. 0.320.40 per K.G. levend gewicht. 80 nuchtere Kalveren 3.004.50 per stuk. 318 Varkens: Vleeschvarkens, wegende van 90110 K.G. 0380.39. zware Varkens 0.36038. vette Varkens 0330.35 per K.G. slachtgewicht. 4 wagons geslachte runderen uit Denemar ken. Marktverloop. Vette kalveren groote aanvoer, eerste kwaliteit willig en prijshoudend, de an dere soorten traag en de prijzen lager. Varkens weinig aanvoer, geen handel, meest voor gros siers bestemd. BROEK OP LANGENDIJK. 10 Mei. 7500 K.G. Deensche Witte kool 0.60120, 245 boe Rabarber 1.90. 3800 K.G. Bleten 0.60. BEVERWIJK. 9 Mei. Coöp. tuinbouw Vrije groenten- en Irultv. NA. Spinazie 1520 ct.; pos telein 6075: sla 1545 per kist: Asperges 24 36: rabarber 34 et.; radijs en stelen 1%Stj c. per bos; Holl. witlof per 100 pond 4308.50. ENKHUIZEN, 8 Mei. Vlsch 6 vaartuigen met 124 pond Hoekaal 0.33-0.43 per pond; 47 pond Hoekbot 25.40. GRONINGEN. 8 Mei. Graanbeurs. Inlandsche rogge 3 603 80. wlntergerst 3 704.00; zomer- gerst 3.754.00; haver (wit) 3.50-3.85: zwarte haver 3.604.00; karwijzaad 1723; bultenl. rog ge 4.404.65: bultenl. gerst 3.804.30; ronde mals 5.804.20; platte mals 3 60—3.20. GRONINGEN. 9 Mei. Veemarkt. Aanvoer 1520 runderen. 814 kalveren, 285 schapen, 2023 lammeren, 565 varkens en 596 biggen. Vette kalveren le kwal. 0.40—0.42, 3e kwal, vette lammeren 5.00650, biggen 130—1.40 per week, zware zouters nog tot 19, de belde laatste dagen de hoogste noteering beperkt tot 14 gul- stuur Inzake de stichting van plaatseiyke of gewestelijke voorschotinsleillngen voor kleine bedragen. Na uitvoerige toelichting werd de meenlng geuit, dat het niet veel zal uithalen en besloot men de zaak voorloopig te laten rus ten. Hierna volgde bespreking van de agenda van de te houden Centrale Bondsvergadering te Den Haag. Besloten werd de candldatuur F. H. J. Kuipers, Voorzitter der afd. Amster dam In de vacature van het Hoofdbestuur door het bedanken van den heer P. J. van Tetering, te steunen. Tot afgevaardigde werd benoemd de heer C. B. Schouten. In de plaats van wM- len den heer Jac. Gorter werd tot lid der Santos-Commissle benoemd de heer R. Schalk wijk. Na rondvraag volgde sluiting. R. K. Kinderultsendbag Zondag stond onze parochie in het teeken van het zwakke kind. De dag begon met een algemeene H. Communie van het bestuur. Verder werden door eenige Jonge dames speldjes verkocht, fles namiddags werden eeulge voetbalwedstrMden ten bate der uitzending gespeeld; eerstens een veteranenwedstrijd Wit RoodZouaven, daar na Wit-Rood Zouaven I Wit-Rood sleepte oen prachtbeker In de wacht, welke beschik baar was gesteld. Des avonds een waardig slot in het R. K. Vereenlglngsgebouw. De voorzitter de heer Splgt sprak een wel komstwoord tot den Zeereerw. heer Pastoor, Burgemeester Middelhof! en familie en bM«m- der tot den heer P. N. de Lange, directeur van het Centraal Bureau voor kinderuitzendlng in het bisdom Haarlem. „Amlcltia” was weer aanwezig om de aan wezigen zoowel met mooie stemmige nummers alsook vroolMke schlagers aangenaam bezig te houden. Diamanten echtpaar. 15 Mei zullen de heer J. Trap en mej. A. Trap Bremer te Oosterend hun 60-Jarlge echtvereeniglng vieren. Het echtpaar Trap heeft een zeer talrijk ge zin groot gebracht. De beide echtelieden zMn nog buitengewoon kras en flink en vervullen nog trouw hun dage- lijksche werkzaamheden. dagen na aanbesteding genomen voor f 2.50. BurgeriMke Stand. Geboren: Petrus Gerar dus, z. van Johannes Jozef Buis en Anna Bujjs- man; Anna Edit na, d. van Adrlanus Bakker en Afa Broets; Catharina Elisabeth, d. van Jan Bosman en Afra Koomen; Adrlanus Nicolaos, z. van Johannes Mol en Aafje Bakker; Cornelia, d. van Cornells Dekker en Afra Visser; Geer- truda Hendrika. d. van Cornells Haakman en Wilhelmina Klijn; Catharina Oerarda, d. van Frite SchApe en Catharina Maria Windt. Ondertrouwd: Hubertus Amoldus Verhoeven, ArdMk en Jacoba de Vries, Wervershoof. Overleden: Anna Hoogland, oud 35 jaren. VRIJDAG 19 MEI 1933, des na middags 2K uur «al in café Bruine Hengst” te Blokdijk, gem. Blokker, voor rekening van den Heer H. Davldzon, worden aan besteed: HET BOUWEN VAN EEN CAFé, WOONHUIS MET GARAGE, ENZ. Bestek en teekenlng zijn ad f 5 per stel verkrijgbaar, Noorder Dracht B 222 te Blokker. Mits onbeschadigd, worden bestek en teekenlng binnen 6 dagen na aanbesteding terug- R. K. Middenstand. De R.K. Mldden- ■tandsvereeniging „De Hanze" vergaderde Maandagavond in het Patronaat met een flin ke opkomst der leden. Onder de Ingekomen stukken was een schrijven van het Hoofdbe- HIe afdeellng fanfare: Door Wilskracht Saam- gebracht. Venhuizen; Kunstgenot. Haarlem (1); Door Wilskracht Verkregen, Beets. lie afdeellng fanfare: Wittenburgs Amsterdam (2). He afdeellng Kolhorn. le afdeellng fanfare: Tavenu, Warmenhuizen; Beemsters Fanfarekorps, Beemster; Haarlems Politiekorps, Haarlem <3)De Herleving, Zwaag. le afdeellng harmonie: St. Caecilla. Haarlem- Noord (4); Elxcelsior, Limmen (5). Eere-afdeellng fanfare: Crescendo, Mlddelie; H. U. G. O., Heerhugowaard; De Eendracht. Den Up; Ons Genoegen, Schelllngwoude. Eere-afdeellng harmonie: Metaalbewerkers Harm. Kunst en Strijd, Amsterdam (6); Diemer Harmonie, Diemen. De heer Brieffles van Lutjebroek voor een humoristische afwisseling. Het woord werd gevoerd door den heer P. N. de Lange. Pastoor KonMn en Burgemeester Mlddelhoff. Het geheel was een succesvolle dag zoowel uit propagandistisch als financieel oogpunt. De voorzitter was zeer voldaan en stelde in het vooruitzicht, leder jaar een dag te organl- seeren ten bate van „Het zwakke kind”. Bij dezelfde spontane medewerking als de zen Zondag is welslagen verzekerd. De minister van Economische Zaken en Ar- igeling getroffen van den uit ar Duitschland. Een commissie is ingesteld, tot leden waar- -van zijn benoemd tnr. A. N. Molenaar, A. Kolt- hoff, Den Haag, mr. O. M van Sillevoldt, Was senaar; H. van Schaarderburg. Rotterdam; A. V. Laan, Wormerveer; A. J. Haller, Amster dam Als voorzitter dier commissie, tevens belast met de afgifte van certificaten voor den uit voer van rijst naar Duitschland Is mr. A. N Molenaar aangewezen. De heffing ter bestrijding van de kosten aan de afgifte van de certificaten verbonden is vastgesteld op 10 cent per 1000 kg. Ons bloed voorziet alle organen met de voor het leven be- noodigde belangrijke stoften, terwijl de verbruikte, waardelooze stoffen worden uitgescheiden. Aandoeningen, speciaal de dikwijls optredende influenza gevatte koude, brem- ----■1--* ul-1 els .stofwisseling* jpl in hot bloed vergifte.. trale station van het zenuwstelsel, de hersenen, terecht komen. Hier openbaart zich de prikkeling van het zenuwstelsel in den Vorm van hoofdpijn. Hoofdpijn is dientengevolge bijna steeds oen teeken van een beginnende ziekte. Aspirin-tabletten oefenen een regelenden invloed uit op den bloedsomloop on bevorderen een snelle uitscheiding van de vergiften. Zij voorkomen ernstiger aandoeningen en verminderen de pijnen. Alleen van aan volkomen «uivar, onschadelijk middel moogt Gij een ideale werking verwachten. Vraagt daarom steeds uitdrukkelijk Aspirin-tablotten, gemerkt met hot Bayerkruis. ASPIRIN Uitsluitend verkrijgbaar In de oran)o4»andbuisja« van 18 labL 78 cta. en oranjaxakiai van 2 tabl. 4 10 cis. Provinciale Staten van Noord-Holland kwamen gistermorgen In het Gouvernements gebouw te Haarlem bMeen onder voorzitterschap van den Commissaris der Koningin, mr. dr. A. RoëU. Verschillende Ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen of om praeadvles in handen van Ged. Staten gesteld. De heer Luden (CH.) verzocht In den vervolge een IMst te mogen ontvangen van de gronden, die Ged. Staten voor wegenaanleg hebben aan gekocht. De heer Kooiman, lid van Ged. Staten, wijst erop, dat daardoor moeilijkheden kunnen ont staan, ten aanzien van den grond die nog ge kocht moet worden of waarover onderhandeld wordt. Overwogen zal echter worden of Iets In dezen mogeljjk is. De heeren Seegers en Wijnkoop (C.P.) hadden een motie Ingediend, waarin den Staten ver zocht werd er bM de regeering op aan te drin gen. dat de heer Sneevliet, die in preventieve hechtenis zit, onmiddellMk vrM gelaten zou wor den, opdat hM «Mn mandaat In de Provinciale Staten behoorlMk zou kunnen vervullen. Deze motie werd niet ondersteund en kwam du* niet In behandeling. Tot buitengewoon lid van Ged. Staten werd benoemd de heer C. Luden (C.H.) te Hilversum De heer de Jong Schouwenburg (C.HJ diende een motie in om het voorstel tot vaststelling van een nieuw provinciaal wegennet niet aan de commissie over te dragen, maar dat van de agenda af te voeren en In de najaarszlttlng in de afdeelingen aan de orde te brengen. Het voordeel is, dat in deze belangrijke kwes tie dan een schriftelMk verslag komt met een •chrifteiyk antwoord van Ged. Staten. Londen BerlUn Partta Bruawl Zwitserland Wsenen kopenhagen Stockholm Oslo New Tork (cable) Rome Praaa Madrid Naar O. L. Vrouwe ter Nood Het bede- vaartseizoen is thans weer geopend met de pro cessie van de eigen parochie. Wel werkte het weer niet mee om den luisterrijken omgang met het H. Sacrament door den schoonen tuin te houden, maar het getal parochianen dat aan de bedevaart deelnam was’ buitengewoon groot, zoo groot dat velen zich met een staan plaatsje in de groote bedevaartskerk tevreden moesten stellen. Binnenkort wordt de Genadekapel van bin nen door een kunstschilder geheel geschilderd. Alle dagen zijn terreinen en kapellen geopend zoodat de toegang altMd vrij is. den voor de keuring aangegeven 20 runderen, 46 nuchtere kalveren en 17 varkens, waarvan werden afgekeurd 4 runderen, 36 kalveren en 1 varken. veumgbenent. Aan onze veiling werd ver handeld in: RUwiellampen gestolen Ten nadecle van Th. H. en E. alhier, zijn van hun rijwielen de dynamo, electrische lamp en rijwielbelasting- plaatje ontvreemd. Belde karretjes hadden een paar uur onbe heerd gestaan bulten ih het donker. De Beemsterbrug Naar wM nader vernemen, zal de toestand van de Beemsterbrug voorloopig blijven zooals hM Is. Er zullen verschillende plannen worden on derzocht en zoo noodig Overleg worden gepleegd met de gemeente Beemster en de Provincie. Aa. Donderdag vertrekt het KLM.-vlieg tuig de „Oehoe” van Amsterdam naar Bata via. De bemanning van dit vliegtuig zal be staan uit de heeren C. Blaak (gezagvoerder), E. E. Hulsebos (tweede bestuurder), W. J. Huut (werktuigkundige) en H. J. Siemer (Ra- dlotelegraflst). De post voor dit vliegtuig moet ulterlMk hedenavond te Amsterdam zMn. Raadsvergadering De raad dezer gemeente vergaderde dezer dagen. Afwezig de heer Stel tenpool. Vaa net vakonderwijs was het verzoek inge komen, het nadeellg saldo te dragen van den cursus in het afgeloopen seizoen gehouden. Daarop werd goedgunstig beschikt. Het nadeellg saldo is f 195.85, te dragen door Wervershoof en AndMk. Toegestaan werd de aanvrage van het Comité der 50 West-Friesche Gemeenten om bMdrage te verleenen van 1 cent per Inwoner. Hierna bespreking vacature hoofd der O. L. school. De voorzitter deelde mede, dat de heer Spoelstra, die uit de HJst van wachtgelders, aan welke lijst men gebonden is. was benoemd, ge weigerd heeft, naar hier te komen. Intusschen is van den Minister bericht Ingekomen, dat de heer Spoelstra op een andere plaats benoemd is. De voorzitter stelde voor B. en W. machtiging te verleenen, den heer Vliegenhert te Wagenin- gen tydelMk als hoofd der O. L. school te be noemen, wanneer niet bulten de IMst van wacht gelders om in de vacature zou worden voor zien. Hiertoe werd besloten. Na rondvraag gaat de raad in comité. Roode kool Gele kool Deensche w. Uien Peen Bieten Aardappelen De omzet bedroeg ifl April 1933 tegen ƒ56 025.75 in April 1932. Vorige koersen Rédau 9.41 56.50 8.TOM ^Hoogste stand: 770.6 te Jan Mayen. Laagste stemd: 752.8 te Blaavanshuk. Verwachting: Meest matige, Westelijke tot Noord-WesetelMke wind, zwaar bewolkt met tMdelMke opklaringen, waarschMnlMk nog regen- of hagelbuien, weinig verandering in tem peratuur. Zen op 4.15, onder 759. Licht op 8.09. Laatste Kwartier 16 Mei. Na een uitvoerig debat, waarin vooral de heer van der Waerde (S.D.A.P.) rich tegen ver klaarde, werd deze motie verworpen, zoodat geen afdeelingsonderzoek plaats vindt. De overige «tukken werden commissoriaal ver klaard. waarna de zitting verdaagd werd tot Dinsdag 23 Mei om half 1L 053—0.36, 6.00—9 00, 27 00—30.00 Marktverloop Het kalf-, melk- en slachtvee werd iets vlugger verhandeld tegen vastere prijzen. Stieren ruim prijshoudend. Vette kal veren bM zeer tragen handel lager. Nuchtere kalveren Iets hooger; de prijzen schommelden van 3.00450, terwijl voor een zwaar kalf iets daarboven werd gemaakt. In wolvee was de handel In alle soorten slecht. Lammeren, bij kleineren aanvoer, iets vlugger en de pryzen iets hooger dan vorige week. Vette varkens bM min der vluggen handel nauwelijks prijshoudend, afloop slecht. Zware zouters prijshoudend. Big gen iets booger. LEIDEN, 8 Mei. Coöperatieve Groenten-, Fruit en Bloemenveiling-Vereen. .Lelden en Omstre ken" Andijvie 2.108.00 Komkommers 8.00 15.00, Bloemkool I 9.0016.00. Idem II 3.00B.00. Peterselie 050—1.10. Prei 0 70—1.60. Radijs 0.60— 130. Kropsalade 0.40230, Selderie 0301.40. Wortelen 10.0018.00, Perziken 25.00 per 100 st. Kroten, gekookt 2.003.00, BnUboonen 66.00— 68.00. vmiol 11.0018.00, Peulen 50 00—64 00, Postelein 10.0018.00. Spinazie 2.00—6.00. Uien 1.001.50. Wortelen 1.408.00 per 100 K.O. NOORD-SCHARWOUD1. 10 Mal. 2300 K.G Uien: Drielingen 1.40. Uien 2.502.70. Grove Uien 2.60. 6800 KG. Kroten 030. 6400 K.G. Roode kool 4 606.30, Idem doorschot 1.103.10. 35800 K.G. Deensche Witte kool 0.60130, Idem doorschot 0.60. 6000 K.G. Gele kool 2.10—3.90. Doorgedraald: 6800 K.G. Kroten en 2400 K.G. Deensche Witte kool. PURMEREND. 9 Mei. Coöp. Centr. Elerenvel- Une Purmerend. GA. Aangevoerd: 185000 stuks Eendeneieren. Prijs 1.63—130 per 100. 140000 stuks Klpeleren: 70-80 K.G. 2.703.70, 65-36 K.G. 2.40—2.60. 63-64 K.G. 2 30—250 60-62 K.G. 2.10—2.40. 58-59 K.G. 2.10—230, 56-57 K.G. 2.00 —2.20. 53-65 K.G. 1.80—3.10. 50-53 KG. 1.70— 3.00. PURMEREND. 9 Mei. Kaasbeun. Op de gehou den Kaasbeurs werden verhandeld 22 partijen, wegende pl.m. 67000 K.G. Handel vlug. Hoogste pr«s 22.00 per 100 pond. ROTTERDAM. 9 Mei Veemarkt Ter veemarkt aangevoerd: 217 paarden, 1190 mage re runderen, 186 vette kalveren, 135 graskalve ren, 8 varkens en overloopers, 19 bokken of gei ten, 784 vette runderen, 1175 nuchtere kalveren, 204 schapen of lammeren, 25 biggen. Prijzen per half kg.: koeien 15 tot 18 ct., 2254 tot 26 ct., 27 tot 29 ct., ossen 15 tot 17 ct., 20 tot 22 cU, 24 tot 26 ct., stieren 15 tot 17 ct 18 tot 20 ct., 31 tot 23 ct., vette kalveren 27^ tot 32^ ct., 40 tot 45 ct.. 50 tot 52 X ct. Prijzen per stuk van mager vee: melkkoeien 110.— tot 230.—, stieren 50.— tot 270.—, gras kalveren 20.tot 60.werkpaarden 90.tot 180.slachtpaarden 80.tot 180.hitten 35.— tot 75.fok nuchtere kalveren 5.50 tot lO.-s slacht nuchtere kalveren 2.— tot 5.25, kalikoeien 120.— tot 250.—, pinken 30.— tot 65.vaarzen 60.tot 100.biggen 6.tot 12.biggen per week 0.60 tot 1.—. Overzicht veemarkt: De aan voer van vette koeien en ossen tamelMk. iets vluggere handel, wat hoogere prMzen. Een enkel prima exemplaar tot 2 cent boven noteering. Stieren met flinken aanvoer. Handel Iets beter en prijzen hooger. Aanvoer van vette kalveren kort, handel willi ger en prijzen Iets stMgend. Een enkel prima kalf tot 5 cent boven noteering. Op de lagere markt was de aanvoer van melk- en kali koeien niet zoo groot als de vorige wéék. Han del Iets beter en prMzen Iets hooger. Jong vee tamelMk ruim aangevoerd. Handel stroef, prij zen Iets lager. Nuchtere fok- en slachtkalveren met ruimen aanvoer en tamelijken handel. Voor het leven bleven de prMzen gelMk, terwMl voor den dood Iets meer besteed werd. Aanvoer gras kalveren niet groot, handel stil en prijzen vrij wel stationnalr. Werk- en slachtpaarden en hitten flinke aan voer, luie handel, dezelfde prM zen moellMk bedongen. Biggen met kleinen aan voer, hadel tamelMk vlug, prMzen hooger. Scha pen tamelijke aanvoer, handel slecht, prMzen wederom let* lager. WOERDEN. 10 Mei Kaasmarkt Aan voer 270 partijen, le soort 28.tot -28.50, 2e soort 21.— tot 24.Handel matig. WESTLAND. 9 Mei Mlddelprtj» v. d. West- Isndsche veilingen. Roode beaaan 3.10330. Aardbeien 1.00230, Druiven 130330. Tbma- ten 036—036, Dubbele Boonen 030130. Prin- AMSTERDAM. Bevorderd tot doctor In de Wis- en Natuurkunde op proefschrift: .Metin gen betreffende de luchtelectrlcitelt te Soera- baja en te Lawang (Oost Java) de beer J. P. H. de Kruyff, geboren te Amsterdam en tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte op proefschrift: „Het Westland” de heer A. A Verbraeck, geboren te Kruinlngen. Gedurende den Carnavalsnacht In het begin van dit jaar, hadden H. M.. G. C. v. A. en H. G. A. te Kerkrade zekeren J. M.. die zooals verdachten beweerden zijn vrouw mishandelde, op straat aangepakt en hem een aantal steken toegebracht, zoodat J. M. moest worden opgeno men in het ziekenhuis. De rechtbank te Maas tricht sprak Maandag den eersten verdachte vrM en veroordeelde beide anderen tot drie maan den gevangenisstraf wegens poging tot zware mishandeling. kool waarop veler aandacht gevestigd was. Het totaal aanvoer der 2400 stuks, kwam waarvan op den Burgerlijke Stand. Geboren: Reyer Hendri- kus. z. van Doede de Vries en Evertje van der Zande; Hendrika, d. van Thomas Sweep en Anna van Kalsbeek; Hiltje, d. van Andries Bos en Trijntje Ekkerman. Ondertrouwd: Gerrit Broers en Wljpkje Blaauw; Ijsbrand Sperling en Clementine Avé- lelde ThUssen; Petrus Johannes Molenaar eh Christina Reus. Getrouwd: Willem Rolle en Geertje Mantel; Jakob Mantel en Frederika van Marie: Johan nes Pietersz en Johanna Hendrikje Cornelia El- bertsen. Overleden: Adriana Bruyn, 69 Jaar, echtg. van Frederlk Bakker; Johanna Ommeval, 78 jaar, wed. van Jan Kooper. Speldjesverkoop. De speldjesverkoop ten bate voor „Huisverzorging” heeft opgebracht 199.74. THaua. Voor de Zangvereeniging ..Tha lia" was een gedenkwaardige dag aangebroken. Haar oudste lid, de heer D. de Jong Cz., vier de zMn 75sten geboortedag. Van af de oprich ting in 1884 was de jubilaris lid der vereeni ging. In zijn woning brachten de leden hem een zanghulde. De voorzitter de heer C. Gorter bood den feesteling zijn gelukwenschen aan, vergezeld van een bouquet. De heer de Jong dankte voor de belangstelling en de toewijding. In „Ons Huls” werden de leden onthaalt. Hie afdeellng fanfare: Jeugd Fanfare Con cordia, Oost zaan. Hle afdeellng harmonie: Jeugdkoor der Beverwijksche Harmonie Kapel, BeverwMk; Kunstzin. Julianadorp. He afdëeling fanfare: Jongelingencorps Klein maar Dapper, Den Haag (1). He afdeellng harmonie: Apollo, Wleringen (2). Ie afdeellng fanfare: St. Caecilla, Helloo (3); Harmonie, Wleringen; Knapen Nieuwendammer- ham, Amsterdam-Nd. (4); land, Broek In Waterland. Ie afdeellng harmonie: Amsterd. Lichtfabrieken, Amsterdam. Afdeellng uitmuntendheid Harmonie: Alcma- ria Vlctrix, Alkmaar; St. Caecilla, Amster dam-Nd. (5). Super-eereafdeeling fanfare: Kunstkring. Spaamdam; Crescendo, Westzaan; Water- landsch Fanfarecorps, Amsterdam-Nd. Onder Ons, Dirkshom. aanbod nam vrM sterk toe, zooals wel te wachten was. BM vorige week van die ditmaal tot laatsten dag alleen reeds 333400 stuks. BM goeden kooplust gingen ze voor behoorlMke prijzen goed van de hand. Als steeds zat in kwaliteit en prijs ook nu weer de noodlge va riatie. Goede eerste soort werd zoo gemiddeld met 1618 gulden per 100 stuks betaald met voor extra nog noteeringen tot 21—24 gulden, ^leinere soort ging zoo voor 1012 gulden, ter wijl afwijkende partijtjes vanaf 3 gulden prijs- den. In aanvoer en prijs der sla kwam niet veel verandering. BM een totaal aanvoer in deze week van even 33000 stuks, beliep op den laat sten dag het aanbod ongeveer 14000. Vanaf 40 cent werd tot 3.40 per 100 besteed. Vooral door dat het echt „slaweer” was waren voor de beste partijen goed koopers te vinden. Met de spinazie was de vraag niet in over eenstemming met het aanbod. Meerdere mr- rijen konden voor den minimumprijs dan ook nog geen koopers vinden, terwijl een ander deel voor den minimumprijs of iets daarboven dan nog een plaatsje vond. Over het algemeen viel er over dt kwaliteit nu juist niet te roe men, waartoe vooral ook het warme weer mee werkte. Voor de allerbeste partijen werd tot 5.60 per 100 K.G. betaald, maar dit waren ult- loopsrs. Waar het gemiddelde hoogst onvol doende was, was hier dus weinig reden tot tevredenheid. Van Andijvie was deze week het aanbod nog weer ruimer dan wij hadden verwacht. In to taal werd deze week nog weer zoo n 900 kisten aangevoerd. Het beruchte „pijpje” kwam nogal veelvuldig voor. Kwaliteit en prijzen waren zeer uiteenloopend. Als uiterste noteeringen zagen wM 10 en 78 cent per kist van 4 K.G. Deze noteering doet wel'zien dat goed product voor een behoorlijken prijs nog wel te plaatsen was. Zeer sterk liep het aanbod van Witlof terug, en wel tot op even 1/5 deel van vorige week. Deze sterk teruggaande aanvoer werkte ar toe mee dat de prijzen beduidend konden verbete ren, al laat uiteraard de kwaliteit het dan ook meer en meer ritten. Den laatsten dag noteerde le soort van 12 tot 19 en tweede soort van 4 tot 11 gulden per 100 K.G. BM een weekaanvoer van ruim 1000 KD, kwam er den laatsten dag alleen een kleine 500 K.G. postelein. Liep den len dag der week de noteering bleef de L_ den vanaf 11 per 1») K.G. Het aanbod van Rabarber was ruim en be droeg deze week zoo'n 5200 bos. waarvan den laatsten dag bijna 2000. De prijzen kwamen.„si steeds meer in het gedrang. Zagen WM begirt der wqek nog een noteering tot 830. het einde der week gaf prMzen te zien van 220 tot 530 per 100 bos. De aanvoer van radijs beliep deze week In totaal 222300 bos. waarvan ongeveer de helft op den laatsten dag werd aangeboden. Naar soort en kwaliteit zagen wij toen voor 60 cent tot 330 per 100 bos besteden. Getuige de slechte prMzen, bestaat er raapstelen heel weinig animo. BM een weekaar/. oer van 12—1300 bos werd de laatste dagen een prijs gemaakt van 80 cent tot 130 per 100 bos. Aardbeien komen er al aardig en van mooie kwaliteit. BM een aanbod van 350400 doosjes, liep de noteering den laatsten dag van 15 tot 30 cent per doosje, wat niet onbevredigend was. Voor enkele partijen bospeen werd 13—33 cent pér bos betaald. BM dagaanvoeren van ruim 500 bos moest prei zich weer met een klein prijsje tevreden stellen. De laatste noteering liep van 60 cent tot 3.80 per 10 bos. Een paar kleine partijtjes uien werden met zoon gulden per 100 K.G. betaald. BM klein aanbod ging kool voor varieerende prijzen. Opgegeven door v. d. Graaf Co N.V. (ATd. Handelslnformatles) Surséance van betaling: Verzocht door L. H. J. Schiffer. koopman. Maastricht. Hooge Brugstraat 46a. Verhoor: Vrij dag 19 Mei om 11 uur v.m In het Paleis van Justitie te Maastricht. Bewindvoerder: mr. P. Jmswn Maastricht. Stationsstraat 16. Failliet verklaard 8 Mei: NV. Bataafsche Tabakscompagnie (Ba ta co). Amsterdam. Oude ZIJds Voorburgwal 187. A. Schlndeler. Amsterdam, Ooetzanerdljk No. 66. A ran der Hogen, sigarenwinkelier. Amster dam. Regultersgracht 99. L. Pakkendrager, koopman. Hilversum. Hen drik de Keyaerlaan 4. S. H. Fr. Wllthagen. zonder beroep. V. b. hotelportier. Amsterdam. Schapensteeg 6. Vernietigd door het Gerechtshof Den Haag het faillissement van H Spijker. Jan Pieterszoon Coenstraat 21. Den Haag. Opgeheven wegens gebrek aan actief de fail lissementen van: J. C. M van Ooetveen. Am sterdam: G. W. Tlnkhoff. Amsterdam! S. de Jong. Amsterdam: F. H Dlnkelman. Amsterdam: H. Hitman. Amsterdam: F. Verhuist, kruidenier. Ulvenhout Nalatenschap J. Reynders Mzn land bouwer. Heiningen gem. Fynaart. WerMoosen-uitkeering Door den R.K Bouwvakarbeidersbond is in het afgeloopen vereenlglngsjaar aan de werkloozen in deze ge meente uitgekeerd een bedrag van 990.10. „St. Deus Dedit” De algemeene vergade ring van „St. Deus Dedit” zal worden gehouden Donderdag 11 Mei in het patronaat. Aan vang 7.30 uur. Aller opkomst zeer gewenscht. Feestvergadering „St Deus Dedit" Ge noemde vereeniging herdacht Maandag jJ. haar 20-jarig bestaan waarbij de feestrede werd uit gesproken door den heer Salman, vrijgestelde van „St. Deus Dedit”: de heer Loerakker was wegens ziekte verhinderd. De voorzitter de heer W. Nieuwboer, memo reert in zMn overzicht van de verleden 20 Jaren de oprichting der afdeellng In Maart 1913, waarbM 100 leden toetreden. Spoedig volgde aansluiting bij het LandeUJk Verbond. Vanaf de oprichting rijn de afdeellng trouw gebleven de heeren J. v. Slot, W. Nieuwboer en C. Bakker-Smit. In 1915 werd het eerste arbeidscontract af gesloten helaas de medewerking der leden was niet voldoende om dit te handhaven. Opge richt werd de afdeellng Werkdadlge Naasten liefde welke hetzelfde lot moest ondergaan. De sociale beteekenls treedt bijzonder naar voren bM vermelding der cMfers. De werkloozen-uitkeerlng bedroeg In f 36.—, in 1932 en 33 werd bMna f 8000.- gekeerd. Ook de oprichting der afdeellng .Herwonnen Levenskracht”, welke zich in goeden bloei mag verheugen, werd dankbaar gememoreerd. Na dit overzicht sprak de heer Salman een propagandistische rede uit waarin spr. belang der organisatie sterk bepleitte, als het middel tot opbouw en herstel der maatschap- pelMke en sociale orde. Na deze rede welke met groote aandacht werd gevolgd, volgde opvoering van twee blM- spelen: „de Bourgogne-fuif” en „Het valsche etiket”. Beide verwierven eer. dankbaar applaus. Intusschen volgde nog een opwekking tot deelname aan de Zondag ss. te houden en- cycliekmeeting te Hoorn. Met een gezellig samenzijn werd de avond besloten. lie afdeeling harmonie: Jong Excelsior afd. Westerspeeltuln, Amsterdam (1); Het Jonge Oosten. Amsterdam (2). He afdeeling fanfare: Excelsior, Nieuwe-Nie- dorp; Tavenu, Amsterdam (3). He afdeellng harmonie: Eensgezindheid, Half weg. Ie afdeeling fanfare: Kunst na Arbeid. Pur merend; St. Hlldegardus, Tultjenhorn (Haren karspel). Ie afdeellng harmonie: St. Caecilla, Alkmaar Afdeeling uitmuntendheid fanfare: Concor dia, Abbekerk-Lambertachaag. Eere-ofdeeling fanafre: Venl Vldi Viel, Oost- zaan; Wittenburgs Fanfare Orkest, Amster dam (4). Eere-afdeellng harmonie: Excelsior, Noord- seharwoude; Zaandamsch Westerspeeltuln, Am sterdam (5); StedelMk Muziekkorps, Den Hel der (6); Excelsior, Wormerveer. De tusschen geplaatste rijters hebben be- trekikng op de volgorde In den marachwed- strijd. ceeseboonen 0.600.89. Snljboonen 0.60032 »r 7.océ—9.00 per 100 Sla 130—1.70. Eieren 2 5<y_ 2 60 per 100 Perziken 030—039 per stuk Witte Asperges 0.340.36. Idem blauwe 0.29031 0 10—0.14 per boe. WARMENHUIZEN. 9 Mei. Heden besteedd. men voor: bleten 030; gele kool 1.40130- «u kool 2e soort 1 (X); roode kool 4.60; witte’ fnAi 1 20—1.20 per 100 K.G WOGHUM. 8 Mei. Witlof I 0.1»—0.26 idem n 0.110.17. idem III 0.060.10 per K.G. Uien 130 2.10. Bloemkool le soort 0.13—0.14. idem 7e a 0.060.08. Wortelen 7.0012.00. Sla 030—130 Postelein 11.10. Radijs 1.001.80. ZWAAG. 8 Mei. Veillngaver. „Bangert en O Tomaten A 42.60: B 46.C 37.CC 27 na» 100 K.G.: spinazie 1.406.10: witlof 1224- dot seleln 1217.60; slaboonen 70102; inütxwrin' 82; peulen 63—«6: aardbeien 100—136- aardan. pelen 1824; bloemkool 914.70; sla 70—lev radjjs 1.002.10; rabarber 24; andijvie 0 70-1 230; komkommers 1217; perzikken 919 BAYER E

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 2