Advert entiën KLINKERT Voor iets goeds BERVOETS RINGERS op dun, tiaarn 1 OPENING Dames- en Kinderhoeden Fa. J. LIND Hz OLIEBROEKEN 190 AFSLUITING GROENEWEG A. VOLGER van MITIUS STRAAT 1 naar LYCEUMSTRAAT 38 TARWEWET Uit Alkmaar KOEIEN plezier vanl men AMATEUR-FOTOH AN DEL EEN CABINET-FOTO CADEAU! Kijk, zulke jongenskleeding, daar heeft FOTOGRAFISCH ATELIER A. C. MEIJER OLIEPIJPEN RAAR Fa .E. W. VET VIOOLTJES KNOBBELS AANBESTEDING ALKMAAR TH. VAN BEEK t TE HUUR WOENSDAG 10 MEI van alleen Langestraat 72 BRANDSTOFFEN0 VB’ Langestraat 50 Teltfoon 512 VAN PUTTEN OORTMEIJER VULPENDOKTER J. Th. v. LEEUWEN ARTS Woensdag 10 Mei AFWEZIG Heden verkrijgbaar de eerste Nieuwe Holl. Kolmaatjesharing ALLE SOORTEN KATHOLIEKEN Adverteert in dit blad Antoon Bloetjes Marianne Schmitz N.V. Jan de Vries - Alkmaar T UITKIJKEN I aan MAXIMUM SNELHEID het en VERHUISD: Ptygiop 18 - Alkaaar - Telefoon 858 Woensdag 10 Mei GEMEENTE OUDE NIEDORP VOOR DEN ALKMAARSCHEN KANTONRECHTER ALKMAARSCHE POLITIE RECHTER VOOR OLIEJASSEN 'T MAICHESTERHUI8 LaRgestr. 37 -Alkaaar P.KUYPER-VOETKUHDIGE MATROZENPAKJES in blauwe cheviot» en jramgarens vanai Noord-Hollandsche Levensverzekering Mij. N.V. van 1891 te Alkmaar JaarUjksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op Dinsdag 23 Mei 1933, ten 1854 uur In t Hooge Huyz te Alkmaar. KINDER-DEMFS nieuwste modellen en pr. kwaliteit q Qf> en afw, vanaf Z»7U Met ingang van 8 Mei 1933 0 NASSAULAAN 3 Voor korten tijd mogen lage prijzen de waarde van de werkelijk goede jongenskleeding verdoezelen, maar blijvend kan dat niet, zoomin als de zon blij vend verduisterd kan worden. U komt terug tot het degelijke, mooie Bervoets-werk, juist voor Uw jongens I Door prima kwaliteit en afwerking is deze klee- ding ook werkelijk echt goedkoop. SPORTCOSTUUMS in de moderne tweeds, nieuwste modellen, voor leeftijd o Qz> 6 jaar, vanaf WaVv HELP ONS „VRIESIA” RADICAAL INSECTEN DOODENDE STRAAL Alom verkrijgbaar Telef. 324 Zaadmarkt PLUS-FOUR PANT, voor leeftijd o 6 jaar vanaf SLIPQVERPAKJES en Ritz-pakjes in de nieuwste fant 4 stoften» vanaf «PkJ Benoemd tot pl v. dir.: B. W. Was *n Herderahond geateenigd ■r* f stad Alkmaar buitengewoon veel belangen, ook >or 1 of til Studieclub voor gemeentelijke documentatie De voornaamate acteur bleef nu achter de couliaaen Geen animo voor den koninklijken rok DE MOOISTE MODELLEN DE GROOTSTE VERSCHEIDENHEID DE LAAGSTE PRIJZEN Al» vrachtauto*» elkaar lief kooien n JO a. M. Gemeentebestuur Oude Nledorp. het damestaschje Rechter geïnspireerd w» tte en 1de •ie x>l es» tot as. 03 en ut Aan dit adres kunnen bestel lingen voor Chem. fabr. .JBurg” worden aangenomen. Gesel en Meester, kan men aan dit adres brief of mondeling bekomen. Zie advertentie in dit blad. Inwoner dezer gemeente ontving dezer Belgisch 5-francs-stuk In plaats gen Alkmaar—Sehagen pel—Orootebroek nader v< per uur. Uitgebrelde (reuze Mode- Artikelen toot Jongens. Sporthemden - SportpeHen Sportkousen. rd ut ;in xX iet n- n- Beleefd aanbevelend, •el ize Lt- 40 XJT de Voortreffelijke chocolade in den vorm van vioolles. Een specialiteit Een dameataachjeadief in de balzaal LANGESTRAAT 93 TELEF. 303 Ter gelegenheid van de opening van onze zaak geven wij gedurende één week bij bestelling van 0 foto-kaarten een in Ift «r nt G„ 500 de en ul- ter en iog to en gal ■en en G. iet en ig. ek. toe te- >ok rde l 4 tr ok Ier en en «- lee tot it- 01- tot n- let T- ler m en BU ke in ?ld iet ;n. la l len ien;-st ide.-uv JO Met de bat» op achouder en de hond aan *n touwtje BU beschikking van den Minister van Water staat is met wijziging in -zooverre van de be schikking van 22 Maart 1032 de grootste toe gelaten snelheid van vervoer voor de tram we - Hoam—Boreakars- gesteld op «s KM. gelijke lende bijzonder dom Hij had het ..zoo maar" gedaan. Volgens den vtfdër -was «Ijn zoon verstandelijk niet norftiaal. Eisch f 25 boete of 26 dagen. Vonnis conform den eisch. Het Dagelijksch Bestuur van bovengenoemde vereenlging beeft den beer Joh. Overtoom, lid van de Commissie van deskundigen voor de examens Gezel -en Meester Metselen, benoemd als „Dlstrictsvertegenwoordlger". Inlichtingen betreffende de te houden examens per DIRECTE LENIGING door Dr, Scholl'8 Methode Voet onderzoek en advies gratis MIENT 13 Op de bovenomschreven wijze waren de vis- schers J. O. en J. 8. door den jachtopziener Jan Diemers aangetroffen in Egmond-Blnnen's duinen. Het was duidelijk waarom het de heeren te doen was, ergo werd ieder heden opgelegd 4.— boete of 4 dagen. E91, Alkmaar. Bedrijf gewijzigd in: winkel in comestibles, verpakte levensmiddelen en zuivel producten. O. L. Bruin, broodbakker. Benedenweg 11, 8t Bancras. Filiaal gevestigd te Barsingerhom. G. MUlhoff. winkel in parfumerieën en bijouterieën. Ged. Nieuvfesloot no. 97. Alkmaar Zaak overgegaan aan Mw. C. WellerWortel. N.V. Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Anna-Paulowna” [BIK AJ1.) Schorweg no. 39. Anna- Paulo wna. Hopperus Buma. Frans Brugsma. juwelier, Groningen. Filiaal gevestigd te Den Helder, Keiaerstraat 15. Ondergeteekende zal trachten in het openbaar aan te besteden: Bet bouwen van een Wonn en Winkelhuis met berg plaats te Rustenburg, Oem. Urmen. Bestek en teekenlng zijn verkrijg baar tegen betaling van 2.50 bij den Heer Jb. de Jong te Rusten burg. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van BERGEN N.-H. maken bekend, dat de GROENE WEG voor doorgaand verkeer van WOENSDAG 10 MEI ax af. voor alle RIJ- en VOERTUIGEN zal zijn AFGESLOTEN. Door wegneming van de waar schuwingsborden ter plaatse zal de weg na afloop der wegwerken weer worden opengesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De zitting van de tarwe-or ganisatie voor het Invullen der Inventarisatle-fonnulleren. zal worden gehouden op morgen van 8—4 uur in café BROUWER te t Veld. oud papier, als oude couranten, tijdschriften, scheurmandpapler worden gaarne In ontvangst ge nomen en aan huls afgehaald door *t Liefdewerk „Oud Papier”. Boodschappen hiertoe kunnen gericht worden aan het pakhuis Laat of aan de bestuursleden T. J. H. Vermeulen. Luttlk- Öudorp 14, Telef. 747; J. P. J. Kraakman, Verdronkenoord 104. Telef. 4S7; P. K. van Doornik. Metlusgracht 9. Tel. 488; W. J. D. Appel. Nleuwlanderslngel 41 en J. Tonder, NieuwlAtngel 26 Namens den Voorzitter-Com- missaris: De Directeur: DR. H J. M. HOFSTEE. Alkmaar 9 Mei 1933. Koopt niet In winkels waar onsedelljke lectuur of N. Malthuslaansche artikelen worden ver kocht of voorhanden zijn. Koopt aan Statlonsboekenkasten ALLEEN DIE LECTUUR WELKE GEEN GE VA AH OPLEVERT -ïl- Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht Zijne majesteit „Waterstaat” het woord Een te Schoort wonende 29-jarig arbeider Minze W. werd om een of andere oorzaak he vig verstoord op een hond en wierp hem zóó krachtig met <en steen, dat het getroffen dier op de plaats stierf. Het dier bleek het eigen dom te zijn van den heer P. Proot, postbode aldaar, die thans van den verdachte f 15 schadevergoeding vorderde. Het lijk van den hond is nimmer terecht gekomen. Verdachte beweerde spijt te hebben over zijn drtftdaad. Eisch f 10 boete of 10 dagen. Vonnis conform met toewijzing der civiele vordering. en dat hij zich beschouwde in cesu als de hoog ste autoriteit, optredende in naam van den Minister van Waterstaat, terwijl de rijkspolitie in dit geval niet het minste medeaeggenschap kon worden toegekend. Meneer Krayenhoff achtte het noodzakelijk, dat de werkzaamheden op deze wijze geschied den. in de eerste plaats omdat naar zijn tnee- nlng de veiligheid van den rijweg daarmede was gediend, maar bovenal In het belang van de financiën des rijks, omdat. Indien de auto geen gebruik kon maken van het rijwielpad, de kosten apoveel belangrijk hooger zouden zijn. Aan de hand van zijn instructie, het rijks- wegen-reglement, arrest van den Hoogen Raad, aanschrijvingen van Ministers van Waterstaat sn Justitie, trachtte de heer Krayenhoff voorts aan te toonen, dat hij hier ten volle gerechtigd was de lakens uit de doelen met voorbijzienlng van de autoriteit der rijkspolitie. Ook de technische ambtenaar Bernard geheel van dezelfde meenlng. Maar de Ambtenaar liet een geheel ander ge luld hooren. In een uitvoerig en welsprekend betoog ra felde mr. de Bruyes Teek stuk voor stuk de op vattingen omtrent de superioriteit van Water staat in het gegeven geval uiteen. De Ambtenaar betoogde, dat het Rijk de die naar is van zijn eigen wetten en niemand, ook de Minister zelf niet, gerechtigd is deze wetten te verwaarlooeen. Voorts bestreed spreker in extenso hetgeen door de vertegenwoordigers van Waterstaat naar voren was gebracht en concludeerde, dat hier geen noodzaak bestond, dat de berooide schat kist geen motief was om met twee maten te meten en zelf te overtreden wat aan anderen was verboden. Met ernst waarschuwt de Ambtenaar den aan nemer der werkzaamheden, om niet door te gaan op deze wijze de verordening te saboteeren, om dat hij zich thans niet kan beroepen op de auto riteit van den hoofdingenieur van Waterstaat, die volkomen onbevoegd was dergelijke bevelen uit te vaardigen. De Ambtenaar prees brigadier De Koekoek als een bezadigd rijkspolitieman, die niet anders had gedaan dan zijn plicht. Tenslotte gaf de Ambtenaar als zijn overtui ging te kennen, dat de Kantonrechter aan wten de zaak ter beoordeellng was voorgelegd, door zijn uitspraak het gezag der Justitie zou be krachtigen. Waar echter de verdachte kon worden geacht te hebben gehandeld In goed vertrouwen op het bevoegd gezag, wilde de Ambtenaar volstaan met het vorderen van een geringe geldboete van f 1-of 1 dag en het overlatende aan het oordeel van den Kantonrechter om krachtens zyn bevoegdheid geen straf op te leggen. De zandrljder j. O. v. d. Mart uit Heemskerk chauffeerde op 10 Februari een vrachtauto, be laden met 3 54 ton zand en raakte alstoen te Oudorp op den Achterweg de vrachtauto, be stuurd door den molenaarsknecht J. Kunst, op 1 moment dat deze chauffeur aan de rechter zijde van den weg had gestopt. Door een los hangenden haak werd aan het motorrijtuig van Gevestigd te Keel-, Neus-, Oorarts Spreekuren (voorloopig) Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 3 's namiddags. <t>ihsdag en Donderdag 7—8 uur 's avonds. De dienstplichtige as. milicien Joannes B. te Hoogwoud was in gebreke gebleven zich als milicien bij den burgemeester te melden. De antl-milltartst, niet verschenen, werd veroor deeld tot f 40 boete of 4o dagen. Ook jongeheer Christiaan L.. evenmin ver schenen, had zich aan een dergelUk verzuim schuldig gemaakt. Het was hier meer laksheid dan onwil. Vonnis in dit geval f 20 boete of 20 dagen. Eenige en algemeene kennis geving ONDERTROUWD en Hoorn, Kruisstraat 32. Amsterdam, Sarphatipark 112. Huwelijksvoltrekking: 30 Mei 1933 te 1054 uur. 8t. Wllllbrordus buiten de Veste, Amsteldljk. Amsterdam. Receptie: 30 Mei 1033 van 254— 354 uur, Sarphatipark 112 Amsterdam. De 26-Jarige heer Laurentius Joh. L., wo nende te Heemskerk had zich te verantwoor den ter zake wederrechtelijke ttoeëlgenlng van een damestaschje met Inhoud, waaronder eeni ge contanten, ten nadeele van mej. C. ZUp uit Egmond Binnen, welke diefstal was gepleegd in een danslokaal te Alkmaar. De inhoud van werd heden door den Pol. en verbaasde den toe schouwer door de rijke variëteit, die een der- bewaarplaata kan bevatten. Verschil- voorwerpen waren nog niet terecht. De uitziende verdachte bekende. Kunst 20.schade toegebracht. Vonnis 3.— boete of 8 dagen en vergoeding der geleden schade. ver buiten haar territoriale grenzen had, ojh. belangen van waterstaatkundigen aard zooals den aanleg van wegen, de inpolderingen, enz. en dat het daarom voor de rechten van de stad ■vroeger reeds van belang was, de daarop be trekking hebbende stukken behoorlijk te conser- veeren. Niet alleen de brieven, doch vooral ook de kaarten en prenten zijn van groot gewicht Van de beroemde cartographen als Metlus Adnaen Antoniuszn zijn gravures aanwezig. Ook op cultureel gebied was Alkmaar vroeger reeds van groote beteekenls. Haar Latljnsche school, die tn de 15e eeuw ontstond, kon op één lijn worden gesteld met de universiteiten, hoewel haar program niet die uitgebreidheid bezat. Uit dit ctiltureele middelpunt van Noord-Hollands Noorderkwartier is nog afkomstig de ..Librije", die. zooals bekend is, in de tweede helft van de 16e eeuw door geleerden uit tal van plaatsen werd geraadpleegd. Deze bibliotheek is in bet bpgin van de 19e eeuw in verval geraakt en toen door de gemeente overgenomen van de Groote Kerk waaraan de librije verbonden was. Door incorporaties van librijen van geleerden, van instellingen en ook door schenkingen was de „Librije" zeer ultgebreld. Zij bevat dan ook veel kostbare werken. Thans la de stedelijke bibliotheek, na die van Haarlem en Amsterdam de belangrijkste bibliotheek voor de locale ge schiedenis niet alleen, doch ook voor die van bet geheele Noorderkwartier. Ook was Alkmaar in vroeger eeuwen een mid delpunt van de oude schilderschool, die aan den beroemden Jan van Bcorel haar naam ont leent. Spr. is in de gelegenheid verschillende kostbare werken van deze school in het museum te toonen. De genoemde omstandigheden hebben er toe geleid, dat te Alkmaar thans zoowel het archief, het museum, de bibliotheek en het prenten kabinet van een rijke historie getuigen. Deze vier instellingen staan te Alkmaar onder een hoofdige leiding, hetgeen voor een plaats als deze van veel voordeel is. Spr. kan van de be langrijkheid dezer instellingen tevens getuigen, omdat het Alkmaarsche archief steeds zijn medewerking verleende bij de binnen- en buitenlandsche historische tentoonstellingen. Voor de Studieclub heeft spr. de tentoonstel ling, verband houdende met de herdenking van den geboortedag van Willem den Zwijger tot vandaag aangehouden. (Teekenen van instem ming). v Ten slotte gaf spr. een voor de studieclub be langwekkende uiteenzetting van de systematiek, welke bij de ordening der archieven vroeger en thans wordt toegepast. In dit verband wijdde spr. uit over de samenwerking tusschen het oude en het nieuwe archief. De voorzitter dankte onder Instemming der vergadering den heer Dresch voor diens be langrijke inleiding, waarna hjj de vergadering sloot. Hierna bezichtigde de Studieclub het museum, oud-archlef, bibliotheek en prentenkabinet onder leiding van dan heer Dresch. waarna ten slotte de afdeellng registratuur ten stadhulze werd bezocht, waar een aanschouwelijk betoog van de administratie dier afdeellng werd gehouden Op 23 Maart JJ. achtte de te Limmen gesta- tlonneerde brigadier der Rijksveldwacht Joh. de Koekoek zich verplicht proces-verbasd op te maken contra den 34-Jarigen transporteur Dirk B. te Heiloo, op grond van het feit, dat met een aan dezen expediteur behoorenden vrachtauto, bestuurd door den in zijn dienst staanden chauf feur N. Rood, werd gereden op het rijwielpad, zoodat de wielrijders moesten afstappen of om rijden over den rijweg, wat verboden is. Reeds herhaalde malen had De Koekoek tegen deze overtreding gewaarschuwd, doch hem werd ge antwoord. dat men vergunning had van den technlschen ambtenaar van Rijks Waterstaat en dat men zich dus niet aan het optreden van den brigadier had te storen en deze overtreding toch niet zou worden vervolgd. Natuurlijk liet De Koekoek zich niet Intimldeeren. Behalve de verbalisant waren thans als ge tuigen aanwezig genoemden hoofdingenieur tn de technisch-ambtenaar v. Waterstaat Teun is Bernard. De heer Krayenhoff van de Lever, gewapend met een groote sltuatiekaart, adviezen van den Hoogen Raad en andere paperassen, trad al direct tamelijk agressief op en wasu- wok do ambtenaar onmiskenbaar Wijken gaf, zich niet in een hoek te laten drukken, was de atmospheer al heel gauw met electriciteit geladen. De heer Krayenhoff gaf namelijk te kennen, dat deze overtreding wasgeschied op zijn bevel Dringend, vriéndelijk verzoek. ter eere Gods aan bruikbare oude kleedingstukken. schoeisel, enz. Vooral klnderkleedlng en kinder schoenen zijn zeer welkom God loone t U. - Goederen worden ,-aarne afgehaald. Adres: ST. VINCENTIUSHUI8 Oudegracht, at per telefoon. zijn niet rustig en groeien niet zoo gunstig, laten de melk niet schieten wanneer zij worden geplaagd door vliegen of andere insecten. Hierdoor zal ook onherroepelijk de melkproductie afnemen. Bovendien zijn de vliegen enz. zeer hinderlijk en gevaarlijk voor den veehouder zelf. Een voordeelige bestrijding geeft In bussen van I 0.6S, f 1.25 en f 2.25. Beden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man en Vader gerbrand bruin In den ouderdom van 55 «jaren. Uit aller naam: Wed. M. BRUIN— vLuat. Oudkarspel, 8 Mei 1933. Een Ingezetene van Heemskerk, G. J. V. d. P_ die onder Uitgeest in den avond van 5 Maart zou hebben gereden in een auto met maar éën brandende koplamp. Tllstra had echter het num mer en letter G. 26856 behoorlijk genoteerd, dus had de Kantonrechter geen bezwaar den ver dachte tot f 5.boete of 5 dagen te veroor- deelen. Inschrijvingen Handelsregister Van 2 tot en met 8 Mei 1933 Werden In het Handelsregister te Alkmaar de volgende zaken ingeschreven: Nieuwe zaken: Frajis Fejjen s Schoenmagazijn schoenhandel en schoenmakerij, Ruïnelaan no. 3. Bergen; J. G. Nauta, fotohandel en lijsten makerij, Hoogerstraat no. 10—12, Texel. Den Burg; C. de Graaf, boter, kaas- en wlldhandel Hector Treubstraat no. 35, Den Helder. Wijzigingen: Gebr. A. en C. Meijer, slagerij. Bleekerskade no. 83. Alkmaar. Vennootschap ontbonden. De zaak wordt voortgezet door A Meijer. Coöp. Zuivelfabriek „de Goede Verwachting". G. A. Schoort Bestuurirwijiglng. Fa. R. Th. LuIJckx, handel in bieren, limonades enz. Weststraat 58, Den Helder. Vennootschap ontbonden X>e zaak wordt voortgezet door P. Th. Luijckx. R.? de Hoop, melkhandel. Nleuwpoortslaan Benedenwoning (voor kl gezin) huurprijs f 6. Bovenwoning, huurprijs f 6. Schermerweg, h. Schermeerstr Te bevr.: LAAT 69, Alkmaar- Een dagen een van een rijksdaalder. Het blijkt, dat de laatste dagen meerdere personen van ’n dergelijke truc de dupe Hjn geworden. Men zij dus op z’n hoede bij bet ontvangen van rijksdaalders. De Studieclub voor gemeentelijke documentatie hield Zaterdag jl hui ledenvergadering te Alkmaar. De morgenbijeenkomst vond plaats in „Het Gulden Vlies", waar tevens door het Registra- tuurbureau van de Vereenlging van Nederland- ■che gemeenten een tentoonstelling was geor ganiseerd, betrekking hebbende op het ontstaan van bet document. Bet bureau exposeerde voorts modellen voor de verdere administratieve be handeling van de stukken. Van de gemeente Alkmaar waren door de afdeellng registratuur der secretarie eenlgp diagrammen en modellen ingezonden, betreffende de circulatie van tijd schriften. de expeditie van stukken, enz. □e middagvergadering werd gehouden in een der zalen van het stadhuis, alwaar 57 leden aanwezig waren. De heer Boon, archivaris der gemeente Zaandam, opende als voorzitter de bijeenkomst met een rede, waarin hij in het büronder den Alkmaaxschen gemeente-archlvarls. den heer Dresch, welkom heette. Voorts dankte hij den beer Noordenbos van het registratuur- bureau te ’s-Gravenhage voor diens bereidwil ligheid om leiding te geven aan het onder werp van deren middag, „de waarde van den archiefarbeid’’. Wijders betuigde de voorzitter bet gemeentebestuur dank voor de wijze, waarop de club werd ontvangen en ten slotte den heer Berkenvelder te Alkmaar, voor de vele be moeiingen, welke deze zich had gegeven voor de organisatie voor dezen dag. De heer mr. Koelma. gemeentesecretaris, ver welkomde namens de gemeente de vergadering en stelde er prijs op. de studieclub dank te zeg gen voor de keuze van Alkmaar als vergader plaats. Het gemeentebestuur stelde deze keuze op hoogen prijs. Ook persoonlijk gaf mr. Koelma uiting van zijn waardeertng voor het streven der vereenlging. Spreker gaf een uiteenzetting van het ontstaan en de verbreiding van het reglstra- tuurstelsel van de Vereenlging van Nederland- sche gemeenten en stelde daarbij In het licht het risico, dat van de toepassing weinig terécht kan komen, indien die niet was in handen van toegewijde ambtenaren, die het stelstel op des kundige wijze verzorgen. Spr. prees het doel der vereenlging om de ambtenaren te houden op het peil, waarop zij moeten staan ten einde aan het registratuursysteem te kunnen geven, wat het toekomt; hij hoopte, dat het de studieclub mocht gelukken in dose richting met succes te blijven voortwerken. Aangaande het onderwerp ..de waarde van den archiefarbeid” waren stellingen en conclusies ingekomen van de heeren Wiebols, De Liefde en Berkenvelder te Alkmaar, en van den heer Klngrna te Beetsterzwaag. welke stellingen ter vergadering achtereenvolgens door genoemde heeren werden toegelicht. Besloten werd, dat in de volgende vergadering zal worden bestudeerd de klasslficatie en de dossiersvorming van de stukken betreffende de werkloosheid en den werkloozensteun. De heer Berkenvelder. archivaris der studieclub, zal aan gaande dit onderwerp inventarissen en model len verzamelen. Ir. Bennlk te Emmen, deelde mede, dat de Kring van directeuren van arbeidsbeurzen de documentatie voor deze takken van dienst aan de orde heeft gesteld. Te zijner tijd zal met deze studieclub contact kunnen worden gezocht, ten einde eenheid in het registratuursysteem te verkrijgen. De heer Da Ruiter te Alkmaar, stelde de voordeelen van de systematische archiefordenlng voor de ziekenhuizen In het licht. Alvorens de studieclub rond te lelden door het oud-src!Üef. museum. Bibliotheek en pren tenkabinet, gaf de heer Dresch sen uiteenzetting van de belangrijkheid van het Alkmaarsch archief en de samenwerking tusschen het oude- en nieuwe archief. Spreker ging na, hoe de oude De diefjeamaat werd ook onder het me» genomen De vriend van de taschjesdief Gerrit B_. ’n 20-jarige tulnderstelg had medegeprofiteerd van den door Lou L gepleegden roof en als ge schenk aangenomen een zilveren rozenkrans, een Congregatie-medallle. een gulden en een vulpen. HU stond thans terecht wegens heling en speelde voortreffelijk den onnoozele. Eisch en vonnis zeer clement f 25 boete of 35 dagen. Zjjn eigen vader beatolen De thans gedetineerde 18-jarlge Doede D.. «ronende te Bovenkarspel had omstreeks Kerst mis 1932 een bedrag van f 10 uit de tooonbank- lade In den winkel van zijn vader ontvreemd, vcor welk feit hjj thans terecht stond. Reeds vele malen had Doede zijn vader bestolen. Het liep zooals de vader zelf getuigd in de honder den. Ten einde raad had de vader zijn mlada- dlgen zoon opgeofferd en aangifte gedaan. Doede stond heden terecht en werd als raads man en verdediger bijgestaan door mr. v. d. Loos te Alkmaar. De heer Wlggers had een reclasseerlngsrap- port samengesteld en noemde verdachte koud en onverschillig. Het rapport was dan ook niet optimistisch gestemd. Het is een twljfelnum- tner. concludeerde de heer Wiggen. De officier requlreerde in deze treurige zaak 3 maanden voorw. met 3 proefjaren. Mr v. d. Loos refe reerde zich. Uitspraak Dii sdagmorgen. Deze bakker wa» niet voor „den Bakker**! Een 26-Jarige bakkersknecht. O. A. W thans wonende te Bussum was voorheen in dienst bil den heer O. Klopper te HeUoo. doch had zich in die betrekking niet gunstig onderscheiden. Althans stond hU heden terecht wegens ver duistering van f 114.31, ontvangen van de klan ten te Alkmaar en f 10 wisselgeld. HU ging op "n goeden of liever kwaden dag uit met de bak fiets en de broodmand. benevens f 14 wissel geld en keerde, met achterlating van rijwiel en zoovoorts. maar met medeneming van de con tanten. niet meer terug. Heden stond deze ontrouwe dienstknecht te recht. Volgens den heer Klopper was het ten- laste gelegde bedrag niet Juist en kwam hU nu met een andere rekening. Het was f 7159. alles te zamen genomen. Thans was Klopper door de familie geheel schadeloos gesteld. Verdachte zelf kon geen verklaring geven, maar erkende gelden verduisterd te hebben. HU rookte sterk en bemoeide zich al te druk met meisjes. Leefde boven zUn stand en ver kwistend. De zaak zal op 12 Juni worden voort gezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 3