Jubileum van den A.N.W.B H.M. de Koningin tot het EEN TERUGBUK Nederlandsche volk N Middelbaar onderwijs voor meisjes Jhr. mr. de Jonge ongesteld OP R.K. GRONDSLAG WOENSDAG 10 MEI ’.V'. tot Eet Kranige jongens Drama te Overasselt DE ZOMERDIENST Looze geruchten GROOTHANDELSPRIJZEN ’olitieke wraakneming? Toegang geweigerd Een kern van vakken NIEUWE BEZUINIGING Van Gend en Loos rVwiel pad-wegwijzer De dienstweigeraars bij de Marine Wanneer een tak van sport popu lair kan genoemd worden is dit zeker het geval met de wielersport Achttieh Europeesche matrozen staan terecht De Gouvernewr-Generatd heeft lichte koorts SANEERING BLOEMBOLLEN- BEDRIJF Trama aan den Jutphaasschen weg te Utrecht RADIO-UIT ZEN DINGEN DOOR DEN K.R.O. Aan Peruaansche oorlogsschepen Ontslag van rechtsvervolging en opneming van verdachte in een krankzinnigengesticht gevraagd WILHELMINA t Ten dienste van onze missionarissen Van de Nederlandsche Spoorwegen Rijwielpad in het Gooi met (Bondspaddenstoel) Naast inperking wordt gestreefd naar verdieping van inzicht in den samenhang van de leerstof „Een moeilijke weg en ontberingen zijn niet te vermijden Voor een volk in nood” Trawlers naar zee UIT HET VEENBEDRIJF Loonsverlaging by de A. T. O. en baron ons doel het f De indexcijfers der groothandelsprüzen In Ne derland over April vertoonen wederom daling. Bü beschouwing der indexcijfers op basis van 1913 100. wordt duidelijk, dat in vergelijking met Maart het algemeen indexcijfer in de vorige maand met 1 punt tot 71 en dat der voedings middelen alleen met 2 punten tot 72 is terug- geloopen. SOERABAJA, 9 Mel. (Aneta) Heden stonden voor den Zeekrijgsraad 18 Europeesche matro zen terecht wegens dienstweigering. Tegen een der beklaagden werd een gevan genisstraf van een jaar geëischt, tegen twee be klaagden tien maanden en tegen de 15 anderen acht maanden, allen met aftrek van den tijd, doorgebracht in preventieve hechtenis. Bovendien werd voor acht beklaagden ver wijdering uit den militairen dienst geëischt. sprake zou t door fas- De directie van A.T.O. en Van Gend en Loos- peraoneel heeft, aldus meldt het „Leidsch Dag blad", aan het personeel medegedeeld, dat de toestand van het bedrijf zoodanig is, dat zij zich genoodzaakt .ziet opnieuw maatregelen te nemen ten aanzien van de loonen en salarissen van het personeel. De directie stelt zich voor Ingaande 1 Juli as. een loonsverlaging in te voeren. Zij zal voor de kantoorbedienden ongeveer f 100, f 75 en f50 per jaar bedragen, de maximum loonen blijven ongewijzigd. Het salaris van de thans in dienst zijnde kantoorbedienden van 21 jaar en ouder blijft ongewijzigd, echter met dien verstande, dat voor het toekennen van verhooging de nieuwe rege ling zal worden gevolgd. Voor de vrouweljjke kantoorbedienden wordt 1 Juli as. ook een nieuwe loonregeling ingevoerd. Bestellers, koetsiers en wlsselloopers gaan per week behalve die op hun maximum staan met ongeveer f5. f4, f3 en f2 achteruit. Tot heden werden de loonen der ambtenaren volgens leeftijd vastgesteld. Ingaande 1 Juli aa. wordt met dit stelsel gebroken. Vooral de vrouwelijke ambtenaren zullen een 1 belangrijke inkomstenvermindering ondergaan rR 11 BATAVIA, 9 Mei. (Aneta.) De Gouverneur- Oeneraal van Ned.-Indië jhr. mr. B. O. de Jonge, is ongesteld. Zijne Excellentie heeft lich te koorts. De ziekte heeft geen ernstig karakter, doch de Gouverneur-Generaal kan de opening der groote kerkvergadering niet bij wonen, terwijl in verband met zijn ongesteldheid de eerste be- grootingsvergadering ten paleize onder voor zitterschap van den vice-president van den Raad van Ned.-Indië, den heer dr. J. W. Meyer Ranneft zal worden gehouden. WILLEMSTAD, 8 Mel. (Aneta.) Drie Peru- aansche oorlogsschepen, de kruiser „Almlrante Grau” en twee onderzeebooten. onderweg naar Leticia, vla de Amazone, arriveerden hedenmor gen voor Willemstad. Aan deze oorlogsschepen werd de toegang ge weigerd doch een verblijf van acht uren in de baal van Caracas toegestaan voor bunkeren en het innemen van provisie. De „Offlcleele Reisgidsen der Nederlandsche Spoorwegen", zoowel de groote als de kleine uitgave, zullen van heden 9 Mei af verkrijgbaar zijn aan de stations en bij den Statlonsboek- handel en van 10 Mei af bü den particulieren boekhandel. De nieuwe dienstregeling brengt vele verbe teringen. Enkele nieuwe treinen worden inge legd, terwijl een aantal slecht bezette treinen komen te vervallen. Evenals in de dienstregeling van 15 Mei 1932 zün wederom waar mogelük de treinen versneld. In het büzonder geldt dit voor de stoptreinen, waarbij in de noordelüke pro vincies belangrüke versnellingen tot stand ko- men. Tengevolge van de afsluiting van de Zuider zee. wordt de vaarttüd van de booten Enkhulzen Stavoren v.v. over het Ijsselmeer met zeven minuten bekort. Op de knooppunten komen verschillende nieu we aansluitingen tot stand. Te Amsterdam CJB. b.v. een twintlg-taL De jongens, die den A.N.W.B. oprichtten, hidden een ideaal, hetwelk voor hen het kom pas was, dat den te volgen weg wees. Zü on dervonden en aanvaardden ook de waarheid, dat de weg tot slagen door moeilijkheden gaat en men door onverpoosden, eervoUen strijd groot wordt. Deze jonge menschen, van wie velen niet ouder waren dan 16 A 17 jaar, slechts enkelen boven de 20, waren doordrongen van de groote beteekenis van het zich eendrachtig geven aan een taak, welke, zoowel individueel als voor hen gezamenlijk, van practischen, maatschappelü- ken en ideëelen aard was. Zü waren de pioniers, dii arbeidden en na het bereik. H. M. de Koningin heeft het volgende persoonlijk woord Nederlandsche volk gericht. u de herdenking van den 24en April, zoowel hier te lande als in het Rijk buiten Europa en bij onze landgenooten in den vreemde tot het verleden behoort, wensch Ik tot allen een enkel woord te richten. Waar ontelbare scharen uit verschil lende en uiteenloopende deelen der bevolking zich als leden van een groot gezin vereenigden om de figuur van den Vader des Vaderlands, is op tref fende wijze gebleken, dat hjj voor ons allen geen nevelig historische persoon uit een ver verleden is, doch daad- werkelijk in ons hart voortleeft. Deze aanhankelijkheid en vereering zijn onafscheidelijk verbonden met onze verknochtheid aan de beginselen van ons Staatsbestel, waarvan hij zoo mees terlijk de grondslagen gelegd heeft, en welke in het heden zooala in het ver leden too uitnemend bij onzen volks aard passen en een waarborg voor de Naar wü vernemen, loopen er in de bloem bollenstreek geruchten, dat de leden van de commissie van advies tot saneerlng van het bloembollenbedrüf exhorbitante bedragen zou den toucheeren voor hun werk. De voorzitter zou f 12.000.per Jaar, dz leden f 8000.enz. ontvangen. Naar wü bü informatie van den heer A. J. Loerakker, vice-voorzitter der commissie, ver namen, is er van deze praatjes niets waar. De commissieleden ontvangen in geen enkelen vórm vacatie- of presentiegeld. Naar ons van bevoegde züde wordt bericht, ligt het in de bedoeling van den K. R. O. om binnenkort wekelüks des Zaterdags of des Zon dags, via den Phohl-zender te Hulzen op golf lengte 16.88 en/of 25.57 M. een uur radio-uit zending te gaan verzorgen, geheel ten dienste van de Nederlandsche Missionarissen in de Katholieke Missiegebieden. Onderhandelingen zün nog gaande, o.m. met de I KRO.8. voor een volk enkele zaken, welke thans nog steeds de volle belangstelling van het bestuur hebben. Op 21 September 1884 werd de heer Edo J. Bergsma als voorzitter gekozen. In de Staatscourant van 5 en 6 Juli 1885 no. 156, werden de Grondregelen van den Bond op genomen en hiermede was de Algemeene Ne derlandsche Wielrüders Bond, gelük de naam toen reeds duidde, getreden in de rü der groote vA-eenigingen. Althans men wilde op grooteren voet voortgaan op het ingeslagen pad De propaganda voor het vélocipède-rüden werd krachtig ter hand genomen. „De Nederlandsche wielersport”, zei het in 1885 uitgebrachte jaarverslag, ,4s geen kunst matig gekweekt broelkastplantje, maar de krachtige jonge stam van een boom, die op ge zonden bodem in de vrüe natuur groeit en eens zün vruchtdragende takken over ons geheele land zal uitbrelden.” Een voorspelling, welke volkomen werd ver- wezenlükt! De wielersport werd gepropageerd om het wlelrüden populair te maken, doch dat het toe risme als doel en wel als vrü nabijliggend doel werd beschouwd, bleek reeds in 1886, toen er in het Bondsorgaan op gewezen werd, dat de Bond zich in dat jaar meer geult had in wed- strüden dan in het bevorderen van reizen en toeren: hieraan werd toegevoegd: „In 1887 zal dit anders zün.” Behalve de tot mannen opgegroeide jongens van ’83 en later, traden toen ook reeds velen, die tot de meer bedaagden behoorden, tot het lidmaatschap van den Bond toe. Wanneer één tak van sport populair kan ge noemd worden, is dit zeker het geval met de wielersport. In ons land is die populariteit voor het grootste deel te danken aan den A. N. W. B. De nadeelen, aan het wlelrüden verbonden, heeft hü zooveel mogelük geweerd of genezen, de vooroordeelen heeft hü bestreden, onwllllgen heeft hü bekeerd. Met welk een breeden, vèr-vooruitzlenden blik de geestdriftige, maar toch steeds bedachtzame, tactische voorzitter, de heer Edo J. Bergsma, de zaken bekeek en den Bond bestuurde, moge blüken uit hetgeen hü in Januari 1890 in het Bondsorgaan o.m. schreef over de taak van den Bond in de naaste toekomst: a. een relswüzer onderhouden en verbeteren en het werk aanvullen door het opnemen van de wegen in een tamelijk uitgestrekt gebied over de Nederlandsche grenzen, opdat ook de Neder landsche grensbewoner naar alle zijden toeren en reizen kan met den Bondsreiswüzer als al wetende vraagbaak in den zak; b. het plaatsen van waarschuwingsborden op gevaarlüke plaatsen; c. betere regeling van de verhouding tusschen den Bond en de Bondshotels; d. het aanbrengen van hotelschilden; Meisjes-Lyceum en Melsjes-Gymnasium. Die dlfferentléering evenwel bestaat op deze .Meisjes”-scholen soms alleen in het „verlen gen” van den studietijd, terwijl de leerstof vrü- wel ongewijzigd blüft. Haar leerplan, in de Hoo- ger- en Middelbaar Onderwijswet, welke laatste van 1863 dateert 1 voorgeschreven, heeft nog altijd te veel den jongen op het oog en ziet de belangen van het meisje te veel voorbü- Tusschen 1863 en 1933 is de opvatting omtrent de taak van de Middelbare School aan merkelijk gewijzigd en ook die omtrent de taak der ontwikkelde katholieke vrouw in gezin en maatschappü- De nieuwe opvoeding wil de harmonische ont wikkeling van den geheelen mensoh. Het meisje op de Middelbare School verkeert ig den moeilüken overgangstijd, waarin zooveel mo gelük alles vermeden moet worden wat haar lichamelijke of geestelüke ontplooiing zou kun nen belemmeren. De H.BB. en het Gymnasium kosten den meesten meisjes te veel inspanning, omdat de te verwerken stof niet in haar aan leg ligt en daarom geen belangstelling wekt. Vandaar de drang van den nieuwen tüd om voor de meisjes een eigen Middelbare School te stichten, als zelfstandig schooltype, waar niet de kostelüke jeugdjaren onzer meisjes worden bedorven door het eischen eener overmatige Inspanning, waardoor haar lichamelük en gees telijk schade wordt aangebracht en waardoor het eigene en persoonlüke in bet meisje wordt verstikt. De katholieke Middelbare School voor Meis jes tracht een zoo uitstekend mogelüke, vrou- welük georiënteerde opvoeding te geven aan meisjes, die over het algemeen geen universi taire studiën willen doen, maar die wel vol doende capaciteiten bezitten om gedurende vüf Jaren een godsdienstige, wetenschappelüke op voeding te genieten, zóó, dat ook de vorming en leiding van wil en gemoed en verbeelding verzorgd worden, om aldus te komen tot een harmonische ontwikkeling van „persoonlük- heden". Naast individualisatie, die een der hoofd- eischen is, welke men aan het tegenwoordige Middelbaar Onderwijs stelt, wordt op de M M S. ook naar de zoo gewenschte concentratie en verdieping gestreefd. Het aantal vakken wordt verminderd door sommige vakken gedeeltelük te laten vervallen (b.v. wiskunde), andere te rug te brengen tot onderdeel van een verwant vak (b.v. staatsinrichting bü geschiedenis, cos- mografie bü aardrijkskunde, scheikunde bü na tuurkunde), en elk afzonderlük vak redelük te besnoeien, naar voren halend wat meer op de practük is gericht. Tegenover deze inperking der uitgebreidheid wordt gestreefd naar ver- 1 dieping van inzicht in den samenhang van de leerstof. Naast een kern van vakken gevormd door godsdienstonderwüs, de talen met haar letterkunde, kerklatün, geschiedenis, aardrüks kunde, natuur-, schel-, plant- en dierkunde, gezondheidsleer, beginselen der rekenkunde en De oprichting zelve op 1 Juli 1883 had ten vélocipède-rüden in Nederland, dat zich, door gemis aan centrale organisatie, niet in gelüke mate had ontwikkeld als in andere landen van Europa, op alle mogelüke wüzen te bevorderen en te gerieven door: a. ten minste eenmaal per jaar een wedstrijd in het rijden op vélocipèdes, uitsluitend voor amateur-rü- ders, te houden; b. het toeren in Nederland te ondersteunen en uit te breiden door benoeming van vertegenwoordigers van den Bond in groote steden, het drukken van kaarten voor het ge bruik door véloclpèdisten, enz.; c. het verkeer tusschen verschillende clubs onderling te ver- gemakkelüken; d. de rechten van véloclpèdisten te handhaven; e. vélocipèdeclubs in steden, waar ze niet bestonden, op te richten. Voorzitter der vereeniging („Het Neder- landsch Véloclpède Bond”) werd de heer O. H. Bingham, captain der Haagsche vélocipède- club „De Ooievaar”. Het ledental bedroeg op 20 Januari 1884, toen te Rotterdam de eerste bestuursvergadering werd gehouden. 93 werken de leden en 103 met-werkende leden. In deze vergadering werd besloten den heer E. J. Bergs ma te Leeuwarden als hoofdafgevaardigde voor district VI (Groningen en Friesland) voor te stellen. Nadat voorts het ontworpen reglement gron dig was nagezien, werd het den secretaris ter hand gesteld, om het door een taalkundige te do«n redlgeeren. Besloten werd nog zoo spoedig mogelük een handboek uit te geven. Afgevaar digden werden dringend ultgenoodigd in alle steden van hun district een consul te benoe men, „alsook in alle steden en grootere dorpen hotels, koffiehuizen en reparateurs te noteeren.” Ook werd hun verzocht de meest nauwkeurige inlichtingen over de wegen In hun district op te geven. In deze korte vermelding herkent men reeds worstelstrijd met zjjn zware beproevingen, zoowel door ieder persoonlijk, als door ons geheele volk inet zooveel offervaardigheid en taaie volharding gedragen, beproevingen, waarin de leider van onze onafhankelijkheids beweging steeds getoond heeft met vaderlijke bezorgdheid te deelen. bouwende op den „potentaat der potentaten,** onwrikbaar in Zijn geloof aan uitredding en betere tijden. Een moeilijke weg en ontberingen zijn niet te vermijden in nood, dat zich voor een betere toekomst wil aangorden. Met bezorgdheid denk Ik aan de ongunst der tijden, waardoor alle deelen des Rijks getroffen rijn. Ik ben met deernis vervuld over den zwaren druk, en de moeilijk te brengen offers, die een ieder opgelegd worden; een nood, welke het wereldgebeuren om ons buiten ons toedoen heeft in het leven geroepen. Ik voel de bezieling en de kracht, die er van dat verleden uitgaan om ons door aanpassen, taaie volharding en eensgezindheid den greep van den tijd te dcen trotseeren en toet den ijver en de wilskracht, die de omstan digheden gebieden, de handen ineen te slaan en allen te zamen te offeren en te arbeiden voor, wat God geve eenmaal een betere toekomst zal zijn. Moge de viering die achter ons ligt en de daarbij opnieuw aan den dag getreden aanhankljjkheid aan de figuur van den Vader des Vaderlands en aan het werk, dat Hü heeft mogen tot stand brengen, blüken een zegen voor allen te zün geweest. Zooals reeds bekend is geworden, zal het op 1 Juli van dit jaar vüftlg jaar geleden zün, dal de A. N. W. B.-Toeristenbond voor Nederland werd opgericht. Vüftlg jaar! Een menschenleeftüd, waarin zoo duidelük is aangetoond, dat arbeid jong en frisch houdt, krachtig en doelbewust. Want, ondanks de vüf- tig jaren. welke de A. N. W. B. torst, is hü in zün arbeid, in al zün uitingen naar bulten een organisatie gebleven, waarin het jeugdig vuur en de overtuigde geestdrift voor haar idealen onverminderd zün gebleven. Wanneer wü terugzien op haar eervol ver leden. dan blykt weer eens duidelük, van welk belang de vorming van het jonge, wordende geslacht is. Dit jonge geslacht, eenmaal tot rüpheld ge komen, zal de moeilüke, verantwoordelüke en eervolle taak in gezin en maatschappü van de ouderen en heengeganen moeten overnemen en voortzetten. Zal het hiertoe in Staat zün, dan is vroeg tijdig ontwakende belangstelling voor een of ander ideaal onontbeerlük, want de strüd om dit te bereiken schoolt den geest, kweekt zelf respect en vertrouwen, gevoel van saamhoorig- beid en eensgezindheid. wiskunde wordt ook onderwijs gegeven In: apo logie, inleiding tot de wijsbegeerte, opvoedkun de en psychologie, sociologie, terwijl de aesthe- tlsche vakken zooals teekenen, muziek en zang, kunstgeschiedenis, fraaie en nuttige handwer ken, handenarbeid het schoonheldselement in het onderwijs verzqrgen. Uit het leerplan der M M3, blükt, dat zü niet anders kan rijn dan een literaire school met eenvoudiger karakter dan het gymnasium. Dit wil echter volstrekt niet zeggen, dat zü een toe vluchtsoord bedoelt te zün voor „minder be gaafden” bü het Middelbaar Onderwijs. Ook niet voor haar, die na tegenslag op tegenslag van een andere richting van Middelbaar Onderwüs afzien. Verre van dat! Oók de leerlingen der M MS moeten voldoende verstandelüken aan leg bezitten om met vrucht het onderwijs dilu te kunnen volgen, maar, daar dit onderwijs meer aansluit bü den aard der meisjes, be hoedt het haar eerder voor mislukking. Zóó voldoet de Middelbare School voor Meis jes aan de wenschen van zoovele R. K. ouders, die H BS. en Gymnasium te zwaar of te on- vrouwelük vinden voor hun dochters. H.BB. of Gymnasium kosten als voorbereiding tot de Universlteit de meeste meisjes te veel inspan ning, omdat de te verwerken stof niet in haar aanleg ligt en daarom geen belangstelling wekt, terwül de groote geestesinspanning, die het universitaire onderwijs elscht, enkel Is weg gelegd voor de weinigen In alle opzichten ster ken. Dit geldt zeker tegenwoordig bü het te veel aan „intellectueelen” en men het aantal „studenten” aan de unlverslteit tracht te be perken zooals „De Telegraaf” van 26 Ffebr. in een belangwekkende uiteenzetting van de hand van den heer G. Bolkestein aangeeft door méér kwalitatieve eischen te stellen, waar door toelating, bevordering en eindexamen aan de scholen die voorbereiden voor de Unlversi- teit nog wordt verzwaard. Geeft het einddiplo ma dezer scholen recht op toelating tot de uni versitaire studie, in heel veel gevallen wordt dat recht niet verlangd of gewenscht, zeker niet voor meisjes. Onlangs las men in de .Maas bode” over „de werkloosheid” van het moderne meisje: „Honderden jonge meisjes, die eindexa men H.BB. of gymnasium hebben, zoeken naar werk, niet allen om geld te verdienen, om uit te kunnen gaan, om thuis onafhankelük te kunnen doen, zelfs niet alleen, omdat ze thuis wat geldelüken steun zouden kunnen gebrui ken, maar omdat ze werken noodzakelük vin den om gelukkig te zün; zü willen een doel hebben in dit leven.” Het einddiploma der Middelbare School voor Meisjes geeft geen recht tot verdere universi taire studie, maar opent wél den weg naar ver dere studie. Gqwoonlük zün de leerlingen der R. K. M. M. S. uit een milieu, waar het aan stond na het eindexamen er niet om gaat, zoo gauw mogelük een baan te krügen, waardoor wat verdiend wordt, maar waar de ouders nog een verdere opleiding voor hun dochters willen en kunnen bekostigen. Voor hAAr vooral staan verschillende wegen open om zich verder te bekwamen voor een vrouwelüke zelfstandige positie, zooals dat in „Open wegen voor haar, die het diploma M. M. 8. hebben behaald" (verkrügbaar „Mariënboech” NUmegen A 25 cent) breedvoerig wordt aangegeven. ie rusteloos voort- :en van het eerste Ideaal zich een volgend kozen, dat zü met toe nemend succes nastreefden. Met hun werk, dat steeds grooter en om- vangrüker werd, in beteekenis won en meer en meer aandacht trok en waardeering genoot, groeiden zü op tot bruikbare staatsburgers, door hun ervaringen beseffend, dat in eenheid en eensgezindheid de geheime kracht ligt beslo ten, welke bindt en niet scheidt. Zoo groeide het werk van den A.N.W.B., dank zü het onverpoosde werk der pioniers, waarvan velen thans vergrijsd zün en anderen door Jon geren werden opgevolgd. Die ouden, van wie de voorzitter, de heer Edo J. Bergsma, büna 49 Jaar aan het hoofd der vereeniging staat, de heer G. A.' Pos 40 jaar deel heeft uitgemaakt van het dagelüksch bestuur, het pas afgetreden lid van dit college, thans eerelld, de heer J. O. Redelé, 36 Jaar om ons tot dit drietal te bepalen hebben nimmer den arbeid als een last, doch immer als een lust beschouwd. Zü hebben met zooveel anderen van den beginne af hun levensperiode in den Bond beschouwd als een praeludium tot grootere uitbreiding en volmaking door anderen van hetgeen door hen tot stand was gebracht. Zonder de gezonde eigenschappen van deze gave Jonge menschen zou de A.N.W.B. nooit geworden zün de krachtige, stuwende vereeni ging, welke een zegen is geworden voor ons land en ons volk, want men mag zeggen dat de Bondsbelangen in den waren zin volksbelangen zün geworden. De voorgeschiedenis der oprichting van den Bond gaan we voorbü- Vele ouders, die hun kinderen, welke de lagere school gaan verlaten, een verdere schoolopvoe- ding willen en kunnen laten genieten tot 17- a 18-jarigen leeftijd, staan voor een groote mori- lükheid: er zün zooveel verschillende onder wijsinrichtingen. Zü voelen de zware taak die op hen rust, nJ. de voor den aanleg, het ka rakter en de toekomst van hun kind meest ge schikte onderwüsinrichting te kiezen. Geldt dit voor de Jongens, het geldt tegenwoordig even zeer voor de meisjes. In „Concentratle-gedachte in het Middelbaar onderwüs”, in Augustus 1L verschenen van de hand van den heer G. Bolkensteln, die krachtens zün Jarenlange werkzaamheid als inspecteur van het Midde.oaar Onderwüs on- getwüfeld als een bü uitstek deskundige op onderwijsgebied mag worden beschouwd zegt de schrijver: „Op de vüfjarige middelbare meisjesscholen behoort de groote meerderheid der meisjes thuis, willen zü onderwüs naar haar aard ontvangen.” Maandagmiddag is opnieuw een stoom- traxlJg- vanuit IJmulden naar de visscherü vertrokken, n.l. de „Silvaln” Bü het vertrek deed zich niets büzonders voor. Dit is de vüfde trawler welke tüdens de staking in bedrijf werd gesteld. Hoewel Zaterdag op de hoofd- en afdeellngs- besturenvergadering van de drie Landarbeiders- bonden is besloten, voorlooplg nog geen maat regelen te nemen in de Krimsche Venen en eerst af te wachten wat de hoofdbesturen zou den besluiten naar aanleiding van de gehouden stemming over een staking, hebben de arbeiders Maandag het werk stil gelegd en zün in staking gegaan. De organisaties schünen deze tegen hun besluiten in geproclameerde staking niet te wil len erkennen. In geheel het veenrayon ligt het werk stil. In een gedeelte van ons vorig nummer maak ten wü melding van het verdrinken van een 37-jarlgen koetsier in den Vaartsche Rün aan den Jutphaasscheweg nabü de Roerstraat te Utrecht. Ongeveer terzelfder tüd had tusschen eenlge mannen een vechtpartü plaats. De Commissaris van politie in de tweede afdeeling verzoekt nu dengenen, die van deze schermutseling, welke in den nacht van Zondag op Maandag om een uur plaats heeft gehad, getuigen zün geweest, zich aan zün bureau Tolsteegbrug aan te melden Door de politie wordt eep intensief onderzoek ingesteld, daar aan misdtiad wordt gedacht en bereids is opdracht gegeven om sectie op het lük uit te oefenen. Er gaan ook geruchten, dat 1 zün van een politieke wraaknei eisten. „Het Volk” meldt, dat de omgekomen Koet sier, die Adriaan Galiart heet, op den avond van den eersten Mei een viertal studenten had gereden, die zich felle tegenstanders van fascis ten toonden. Deze studenten hebben hem toen opdracht gegeven op een groepje fascisten, die van een vergadering terugkeerden, in te rijden, hetgeen de man geweigerd had. Voor hernieuwden aan drang was hü echter bezweken tn had net ge daan. Dit had tot gevolg, dat de politie pru*es-ver- baal opmaakte, maar ook dat hü dooi loopend door fascisten achtervolgd werd. Hü toonde zich daarover nogal angstig, verzocht buren en ken nissen tüdens zün afwezigheid zooveel moge lük op zün stal aan den Vleutenscheweg te let ten. terwül hü bovendien 's avonds niet meer alleen durfde uitrijden. Zondagavond is hü voor het eerst weer uitgereden en het schünt. dat zün achtervolgers hem toen op den Jutphaas scheweg te pakken hebben gekregen. Er is een vechtpartü ontstaan, die ermee eindigde, dat de man in het water terecht kwam en verdronk. Onderzocht wordt, hoe deze vechtpartü zich toegedragen heeft en of hü wellicht van tevoren toegetakeld te. en daama in het water gewor pen. De politie kon ons hierover nog niets naders meedeelen. Wel vernemen we. dat in deze rich ting wordt gezocht. e. bevordering van het plaatsen van weg- wüzers; f. bestrijding van gemeentelüke politieverorde ningen, die het wlelrüden reglementeeren, doch bevordering van een voor het geheele land gel dende wetgeving op dit punt in den geest van de desbetreffende Engelsche wet; g. bevordering van de kennis der wüze. waar op wegen kunnen worden aangelegd, die beter zün dan vele bestaande en tevens op den duur goedkooper voor de onderhoudsplichtigen; h. bevordering van het bestemmen van be paalde paden en wegen voor wielrüders op de wüze van ruiterpaden (te Utrecht reeds sedert jaren ingevoerd): 1. het bevorderen van een goede verstaml- houding tusschen de wielrüders ter eene zi^e en het publiek, de tolbeambten, bestuurslichamen enz. ter andere züde. Dinsdagmorgen had zich voor de Arnhem- sche rechtbank te verantwoorden de 40-jarige arbeider C. v. G. te Overasselt. thans gedeti neerd. Verd. heeft op 11 Februari 1933 te Over asselt D. zoodanig op hoofd en schouders ge slagen, dat deze kort daarop aan de bekomen verwondingen is overleden. Verd., die het mlsdrüf bekent, verklaart, dat hü zich aangetrokken gevoelde tot de dochter van den verslagene, die van hem niets wilde weten. Op 10 Februari had hü dit meisje met een riek te lüf willen gaan, waarbü hü haar licht aan de hand verwondde. Den volgenden dag moest hü bü den burgemeester komen, wien hü beloofde, dat hü het meisje noch haar verloofde overlast zou aandoen. Op den middag van den Hen Februari is verd. daarop D. op het land met een schop te lüf gegaan. De aan gevallene Is aan een infectie, ten gevolge van een daarbü opgeloopen hoofdwonde, overleden. Als get.-deskundige wordt gehoord dr. Schnitzel, zenuwarts te Arnhem, die een psy chiatrisch onderzoek naar verd.’s geestvermo gens heeft Ingesteld. Hü is tot de conclusie ge komen. dat verd. psychische defecten heeft en een a-sociaal wezen is. wiens verwüderlng uit de maatschappü dringend gewenscht is. Het meisje J. T. D. verklaart, dat verd. haar al eerder bedreigd had. Zoo was hü op 9 Fe bruari nog met een groot kapmes op het erf verschenen, waarbü hü haar gedreigd had doormidden te zullen hakken. De substituut-officler van Justitie. Speyart van Woerden, wees in zün requisitoir op de onmenschelüke wüze. waarop verd. zün daad heeft volvoerd. Met alle kracht, die in hem was heeft hü de schop gehanteerd. Hier uit valt af te leiden, dat bü verd. het opzet be stond D. te dooden. Niemand kan echter be- wüzen. dat de tatanie. waaraan het slachtoffer is overleden, het directe gevolg is van den slag die verd. hem heeft toegebracht. Het is in het belang van verd. zoowel als van zün medemen schen. dat hü in een krankzinnigengesticht wordt opgesloten en bü een eventueel verlaten daarvan in een psychiatrische Inrichting zal worden verpleegd. Spr. elscht daarom ontslag van rechtsvervolging, opneming van verd. in een krankzinnigengesticht en zün ter beschik king stellen van de Regeering. De verdediger, mr. v. d. Broek uit Nümegen, achtte het bewüs van het opzet tot doodslag niet bewezen. PI. acht verd. niet krankzinnig, doch slechts verminderd toerekenbaar Spr. wüst opsluiting in een krankzinnigengesticht af en dwingt er op aan, dat verd. voor het eerste feit, bedreiging van het meisje zal wor den veroordeeld, doch van de poging tot dood slag wegens gebrek aan bewüs zal worden vrij gesproken De rechtbank zal over veertien dagen uit spraak doen. Rdo J. Bergsma, Voorzitter van den AJi.W.B. Toeristenbond voor Nederland Naar aanleiding van het vele dat er in den laatsten tüd over het Middelbaar en Voorbe reidend Hooger Onderwüs in verschillende bla den werd geschreven, werd tot het bestuur van ..Sancta Teresia”, de Vereeniging van besturen der R. K. Middelbare Meisjesscholen, het ver zoek gericht, een duldelüke uiteenzetting te geven van het karakter en het doel der Ka tholieke Middelbare Scholen voor Meisjes. Gaarne wordt hieraan langs dezen weg vol daan. Ten gevolge van den vroeger alles beheer- schenden strüd om de gelüke rechten van man en vrouw, was na lange Jaren bereikt, dat Jon gens en meisjes gelük onderricht ontvingen. De ervaring en de voortschrijdende psycho logie, ook die en vooral die van de rüpende jeugd, toonden aan, dat meisjes en Jongens m de puberteitsjaren èn physlsch èn psychisch zooveel verschillen, dat dlfferentiëering bü het onderwüs hier een vereischte is. Daarom ont stonden in de laatste Jaren Melsjes-ttBB.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 5